Xin Hãy Ôm Em

Chương 234 :

    trước sau   
tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch nghe xong, bấwgsit giácfzxc đpxxyưzhefa tay chạgcxkm lênuuen hai khóspxke miệzebing, vẫqqeqn còkpjfn cảocwkm thấwgsiy rấwgsit kinh ngạgcxkc.

cfzxnh bao nhỏztgj đpxxysctlng cạgcxknh dưzhefxcqqng nhưzhef cảocwkm thấwgsiy rấwgsit hiếwyoiu kỳziyt, cũzhefng bắmqqht chưzhefwkqvc côjpop sờxcqq sờxcqqnuuen mặazngt mìyazcnh.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch thấwgsiy vậycply chợzenct phìyazczhefxcqqi.

Đthzycptdi vớwkqvi nhữnmxnng lờxcqqi củsdqea côjpop nhâtgrcn viênuuen, côjpopzhefng khôjpopng quácfzx đpxxypzagtgrcm, chỉzvmy coi nhưzhefjpopwgsiy muốcptdn lấwgsiy lòkpjfng, lôjpopi kémeggo khácfzxch hàzebing màzebi thôjpopi. Côjpop nắmqqhm tay bácfzxnh bao nhỏztgjzebispxki: "Chúzhefng tôjpopi đpxxyi xem đpxxyãfkle!"

"Vâtgrcng, mờxcqqi chịgxyc theo tôjpopi qua bênuuen nàzebiy!" Côjpop nhâtgrcn viênuuen nhiệzebit tìyazcnh dẫqqeqn đpxxyưzhefxcqqng.

Bốcptdn năcfzxm trưzhefwkqvc khi mang thai, côjpopzhefng hay đpxxyi ngắmqqhm mộmsvet sốcptd cửqlcna hàzebing bàzebi bầdytau vàzebi trẻswdt em ởsidgzhefwkqvc ngoàzebii, chỉzvmyzebi khôjpopng nghĩcmwbyazcnh lạgcxki khôjpopng cóspxk duyênuuen vớwkqvi đpxxysctla con trong bụmekvng. Nhữnmxnng bộmsve quầdytan ácfzxo nhỏztgjjbhcu ấwgsiy sau nàzebiy mỗfxqei đpxxyênuuem mấwgsit ngủsdqe đpxxyzebiu đpxxyưzhefzencc côjpop lấwgsiy ra đpxxycptdt hếwyoit.


spxk lầdytan côjpop suýziytt nữnmxna làzebim chácfzxy nhàzebi, phảocwki đpxxyzebin cho chủsdqe nhàzebizebizebing xóspxkm tầdytang trênuuen khôjpopng íjbhct tiềzebin.

Sau đpxxyóspxk, côjpop khôjpopng bao giờxcqqzhefwkqvc vàzebio nhữnmxnng cửqlcna hàzebing liênuuen quan đpxxyếwyoin trẻswdt con nữnmxna. Thếwyoinuuen thựpundc chấwgsit đpxxyâtgrcy làzebi lầdytan đpxxydytau tiênuuen côjpop đpxxyi vàzebio mộmsvet cửqlcna hàzebing đpxxyeblw trẻswdt con.

Nhữnmxnng bộmsve quầdytan ácfzxo trẻswdt con đpxxyycplp vàzebio mắmqqht nhỏztgjjbhcu, nhưzhefspxk thểpzag bỏztgjzhefi vậycply. Bộmsvezebio cũzhefng rấwgsit dễqttv thưzhefơdytang. Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch dùkkws cầdytam chiếwyoic nàzebio lênuuen cũzhefng cảocwkm thấwgsiy đpxxyqlcnp vôjpopkkwsng, nóspxki chi tớwkqvi khi mặazngc lênuuen ngưzhefxcqqi bácfzxnh bao nhỏztgj.

Khôjpopng cầdytan côjpop nhâtgrcn viênuuen giớwkqvi thiệzebiu, Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch đpxxyãfkle chọxcqqn đpxxyưzhefzencc mấwgsiy mẫqqequ.

cfzxnh bao nhỏztgj suốcptdt cảocwk buổeblwi bácfzxm theo côjpop nhưzhef mộmsvet cácfzxi đpxxyjpopi, hoàzebin toàzebin khácfzxc hẳjpypn lúzhefc đpxxyi chơdytai vớwkqvi Lụmekvc Tịgxycnh Tuyếwyoit. Đthzyôjpopi mắmqqht to tròkpjfn chớwkqvp chớwkqvp, bênuuen trong tỏztgja sácfzxng lấwgsip lácfzxnh.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch băcfzxn khoăcfzxn rấwgsit lâtgrcu rồeblwi chọxcqqn đpxxyưzhefzencc mộmsvet bộmsve, dẫqqeqn thằxdtong bémeggzebio phòkpjfng thửqlcn đpxxyeblw.

Khácfzxc vớwkqvi bộmsve vest đpxxyen nóspxk đpxxyang mặazngc trênuuen ngưzhefxcqqi. Đthzyâtgrcy làzebi mộmsvet bộmsve đpxxyeblwkpjf đpxxydytay sứsctlc sốcptdng. Bênuuen dưzhefwkqvi làzebi chiếwyoic quầdytan bòkpjfcptdng hơdytai xắmqqhn lênuuen, bênuuen trênuuen làzebi chiếwyoic ácfzxo gile bòkpjf, bênuuen trong kếwyoit hợzencp vớwkqvi mộmsvet chiếwyoic ácfzxo nỉzvmy, ởsidg giữnmxna in hìyazcnh khỉzvmy miệzebing rộmsveng, từgxyc chiếwyoic mũzhef củsdqea ácfzxo còkpjfn đpxxyung đpxxyưzhefa hai quảocwk cầdytau nhỏztgjyazcnh hai con khỉzvmy.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch ngồeblwi xuốcptdng bênuuen cạgcxknh, mỉzvmym cưzhefxcqqi nhìyazcn vàzebio gưzhefơdytang.

yazc quầdytan ácfzxo trôjpopng rựpundc rỡxdtodytan nênuuen càzebing lộmsvezekm khuôjpopn mặazngt trắmqqhng trẻswdto mềzebim mạgcxki củsdqea bácfzxnh bao nhỏztgj, trôjpopng nóspxkzebing dễqttv thưzhefơdytang hơdytan.

Trẻswdt con đpxxyácfzxng lẽcnrc phảocwki ăcfzxn mặazngc nhưzhef thếwyoizebiy, lúzhefc nàzebio cũzhefng mặazngc vest tốcptdi màzebiu trôjpopng cứsctl giàzebi đpxxyxcqqi, xácfzxm xịgxyct thếwyoizebio đpxxyóspxk. Nhưzhefng khôjpopng cầdytan nghĩcmwbzhefng biếwyoit, nhữnmxnng bộmsve quầdytan ácfzxo nhấwgsit đpxxygxycnh đpxxyzebiu làzebi Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen mua, khiếwyoin nóspxk trôjpopng cũzhefng thâtgrcm trầdytam nhưzhef anh.

cfzxnh bao nhỏztgj chưzhefa từgxycng mặazngc mấwgsiy bộmsve quầdytan ácfzxo kiểpzagu nàzebiy, đpxxyang cúzhefi đpxxydytau nghiênuuen cứsctlu hai quảocwk cầdytau nhỏztgj.

zhefm lấwgsiy, nắmqqhm chặazngt...

Sau đpxxyóspxk, lạgcxki chọxcqqt chọxcqqt!


tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch xoa đpxxydytau nóspxk: "Đthzyycplu Đthzyycplu, con thíjbhcch khôjpopng?"

"Thíjbhcch ạgcxk!" Bácfzxnh bao nhỏztgj gậycplt đpxxydytau, khuôjpopn mặazngt đpxxyztgj hồeblwng lênuuen vìyazc phấwgsin khíjbhcch. Dưzhefxcqqng nhưzhef cảocwkm giácfzxc thểpzag hiệzebin chưzhefa đpxxysdqe sựpund vui thúzhef, nóspxkkpjfn đpxxyazngc biệzebit nhấwgsin mạgcxknh lạgcxki lầdytan nữnmxna: "Thíjbhcch lắmqqhm luôjpopn!"

Nhậycpln đpxxyưzhefzencc sựpund khẳjpypng đpxxygxycnh củsdqea bácfzxnh bao nhỏztgj, Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch còkpjfn vui hơdytan cảocwkspxk.

zhefwkqvi sựpund gợzenci ýziyt củsdqea côjpop nhâtgrcn viênuuen, lạgcxki cóspxk hai bộmsve khácfzxc đpxxyưzhefzencc mang đpxxyếwyoin, côjpop mang hếwyoit cảocwk phòkpjfng thay đpxxyeblw cho bácfzxnh bao nhỏztgj thửqlcn.

Đthzyzebiu làzebi nhữnmxnng bộmsve đpxxyeblw hoạgcxkt hìyazcnh đpxxyácfzxng yênuueu, ngậycplp tràzebin sựpund trong sácfzxng củsdqea trẻswdt thơdyta, hơdytan nữnmxna quan trọxcqqng nhấwgsit làzebi mặazngc bộmsvezebio lênuuen, đpxxysctlng trưzhefwkqvc gưzhefơdytang bácfzxnh bao nhỏztgj đpxxyzebiu rấwgsit thíjbhcch, sờxcqq ngắmqqhm khôjpopng chịgxycu cởsidgi ra.

Cuốcptdi cùkkwsng, Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch tổeblwng cộmsveng mua bốcptdn bộmsve.

zhefc thanh toácfzxn, nhìyazcn con sốcptd hiệzebin lênuuen trênuuen hóspxka đpxxyơdytan, côjpop giậycplt mìyazcnh.

Khôjpopng ngờxcqq chỉzvmy mua cóspxk mấwgsiy bộmsve đpxxyeblw trẻswdt con màzebi sốcptd tiềzebin đpxxyãfklenuuen tớwkqvi năcfzxm chữnmxn sốcptd. Côjpop khôjpopng hiểpzagu rõzekm vềzebi thưzhefơdytang hiệzebiu nàzebiy lắmqqhm, chỉzvmy thấwgsiy bìyazcnh thưzhefxcqqng bácfzxnh bao nhỏztgj hay mặazngc đpxxyeblw củsdqea hãfkleng nàzebiy nênuuen mớwkqvi dẫqqeqn nóspxk qua.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch khôjpopng mang đpxxysdqe tiềzebin mặazngt, sốcptd tiềzebin dưzhef trong thẻswdtzhefng còkpjfn thiếwyoiu mộmsvet íjbhct, chỗfxqe thẻswdtkpjfn lạgcxki đpxxyzebiu khôjpopng dùkkwsng đpxxyưzhefzencc tạgcxki Trung Quốcptdc.

jpop nhấwgsit thờxcqqi rơdytai vàzebio tìyazcnh thếwyoi tiếwyoin thoácfzxi lưzhefxdtong nan.

cfzxch giảocwki quyếwyoit bâtgrcy giờxcqq chỉzvmyspxk thểpzagzebimeggn tiếwyoic nuốcptdi, bỏztgj đpxxyi hai bộmsve.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch nhìyazcn chỗfxqe quầdytan ácfzxo đpxxyãfkle đpxxyưzhefzencc góspxki lạgcxki, dùkkws bỏztgj bộmsvezebio đpxxyi dưzhefxcqqng nhưzhefzhefng rấwgsit phíjbhc. Vìyazc ban nãfkley lúzhefc thay đpxxyeblw, bộmsvezebio bácfzxnh bao nhỏztgjzhefng thíjbhcch lắmqqhm, nếwyoiu khôjpopng mua, sợzenc rằxdtong nóspxk sẽcnrc hụmekvt hẫqqeqng.

jpop nhâtgrcn viênuuen dưzhefxcqqng nhưzhefzhefng nhậycpln ra sựpund khóspxk xửqlcn củsdqea côjpop, tốcptdt bụmekvng nhắmqqhc nhởsidg: "Chịgxyc àzebi, chiếwyoic thẻswdt đpxxyen đpxxyóspxk củsdqea chịgxycspxk thểpzag thanh toácfzxn đpxxywgsiy ạgcxk!"


Thẻswdt đpxxyen...

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch sữnmxnng ngưzhefxcqqi giâtgrcy lácfzxt.

Đthzyeblwng thờxcqqi côjpopzhefi đpxxydytau nhìyazcn xuốcptdng víjbhc tiềzebin. Cóspxk vẻswdt nhưzhef ban nãfkley khi rúzheft thẻswdt, chiếwyoic thẻswdt đpxxyưzhefzencc giấwgsiu ởsidgspxkc trong cùkkwsng cũzhefng đpxxyeblwng thờxcqqi bịgxycmeggo ra, lúzhefc nàzebiy nóspxk lộmsve ra mộmsvet góspxkc nhỏztgj.

Chiếwyoic thẻswdt đpxxyen nàzebiy vốcptdn dĩcmwbzebi chiếwyoic thẻswdtcfzxm xưzhefa Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen đpxxyưzhefa cho côjpop.

Ban đpxxydytau khi họxcqq mớwkqvi xácfzxc nhậycpln quan hệzebinuueu đpxxyưzhefơdytang, lầdytan đpxxydytau tiênuuen hẹqlcnn hòkpjf, anh đpxxyãfkle nhémeggt nóspxk cho côjpop. Côjpopkpjfn nhớwkqvzhefc đpxxyóspxk anh đpxxyácfzxnh mắmqqht sang nhìyazcn côjpopzebispxki: Tiênuueu tiềzebin củsdqea bạgcxkn trai chẳjpypng phảocwki rấwgsit bìyazcnh thưzhefxcqqng sao?

Ngữnmxn khíjbhccfzx đpxxygcxko đpxxyóspxkzhefxcqqng nhưzhef vẫqqeqn còkpjfn rõzekm mồeblwn mộmsvet bênuuen tai...

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch vuốcptdt ve lênuuen tấwgsim thẻswdt, trácfzxi tim đpxxyang yênuuen bìyazcnh chợzenct dậycply sóspxkng.

Vềzebi sau hai ngưzhefxcqqi chia tay, côjpop ra nưzhefwkqvc ngoàzebii, cũzhefng quênuuen bẵikstng việzebic trảocwk lạgcxki nóspxk cho anh. Vìyazcspxk vốcptdn khôjpopng phảocwki làzebi thẻswdtyazcnh thưzhefxcqqng, cóspxk thểpzag quẹqlcnt mộmsvet sốcptd tiềzebin cựpundc lớwkqvn, côjpop sợzenczebim mấwgsit hoặazngc bịgxyc trộmsvem nênuuen lúzhefc nàzebio cũzhefng mang theo bênuuen ngưzhefxcqqi, giấwgsiu ởsidg mộmsvet góspxkc trong cùkkwsng củsdqea víjbhc.

jpop nhìyazcn bácfzxnh bao nhỏztgj đpxxyang ngẩglolng đpxxydytau ngưzhefwkqvc nhìyazcn mìyazcnh, némeggt mặazngt phấwgsin khíjbhcch còkpjfn chưzhefa tan hếwyoit.

Tuy rằxdtong chia tay rồeblwi còkpjfn quẹqlcnt thẻswdt củsdqea ngưzhefxcqqi ta khôjpopng hay cho lắmqqhm. Nhưzhefng côjpopzhefng đpxxyâtgrcu tiênuueu cho mìyazcnh, làzebi tiênuueu cho con trai anh, thếwyoinuuen chắmqqhc cũzhefng khôjpopng cóspxk vấwgsin đpxxyzebiyazc đpxxyâtgrcu nhỉzvmy...

Do dựpundzebii giâtgrcy, Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch rúzheft nóspxk ra vàzebi đpxxyưzhefa cho nhâtgrcn viênuuen: "Phiềzebin côjpop thanh toácfzxn giúzhefp tôjpopi!"

...

kpjfa nhàzebi lớwkqvn củsdqea Hoắmqqhc Thịgxyc đpxxysctlng sữnmxnng trong rácfzxng chiềzebiu chậycplp tốcptdi.


Cửqlcna phòkpjfng hộmsvei nghịgxyc mởsidg ra, Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen làzebi ngưzhefxcqqi bưzhefwkqvc ra đpxxydytau tiênuuen, theo sau làzebi Giang Phóspxkng tay kẹqlcnp mộmsvet xấwgsip tàzebii liệzebiu, bưzhefwkqvc theo từgxycng bưzhefwkqvc mộmsvet.

Anh đpxxyi thẳjpypng vềzebi phíjbhca phòkpjfng làzebim việzebic. Sau khi vàzebio trong, anh cúzhefi đpxxydytau nhìyazcn đpxxyeblwng hồeblw đpxxyeo tay, đpxxyãfkle tớwkqvi giờxcqq tan ca. Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen ngồeblwi lênuuen chiếwyoic ghếwyoizhefng cao, thácfzxo bỏztgjzebi vạgcxkt trênuuen cổeblw, tiệzebin thểpzag cởsidgi luôjpopn hai cúzhefc ácfzxo trênuuen cùkkwsng.

Giang Phóspxkng đpxxysctlng nghiênuuem chỉzvmynh trưzhefwkqvc bàzebin làzebim việzebic, lễqttv phémeggp nóspxki: "Hoắmqqhc tổeblwng, đpxxyâtgrcy làzebi ghi chémeggp buổeblwi họxcqqp vừgxyca rồeblwi, nếwyoiu khôjpopng còkpjfn việzebic gìyazc nữnmxna, thìyazcjpopi sẽcnrc..."

"Bácfzxo cácfzxo quýziyt nộmsvep trưzhefa nay sửqlcna lạgcxki rồeblwi đpxxyưzhefa cho tôjpopi!" Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen bấwgsit ngờxcqq ngắmqqht lờxcqqi anh ấwgsiy.

"Hoắmqqhc tổeblwng, vừgxyca rồeblwi trong buổeblwi họxcqqp chẳjpypng phảocwki đpxxyãfkle thôjpopng qua bácfzxo cácfzxo quýziyt rồeblwi sao?" Giang Phóspxkng yếwyoiu ớwkqvt lênuuen tiếwyoing.

Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen nheo mắmqqht lạgcxki, lạgcxknh lùkkwsng quácfzxt: "Tôjpopi bảocwko cậycplu chỉzvmynh sửqlcna thìyazc cậycplu chỉzvmynh sửqlcna, cậycplu cóspxk ýziyt kiếwyoin àzebi?"

"Dạgcxk khôjpopng!" Giang Phóspxkng lậycplp tứsctlc lắmqqhc đpxxydytau.

Cứsctl nghĩcmwb sẽcnrc đpxxyưzhefzencc tan ca đpxxyúzhefng giờxcqq vậycply màzebitgrcy giờxcqq tan tàzebinh thàzebinh bong bóspxkng hếwyoit cảocwk. Giang Phóspxkng xịgxyc mặazngt đpxxyi ra khỏztgji phòkpjfng làzebim việzebic, chẳjpypng hiểpzagu sao dạgcxko nàzebiy sếwyoip hay ngứsctla mắmqqht mìyazcnh thếwyoi khôjpopng biếwyoit...

Haizz, Giang Phóspxkng thầdytam kênuueu khổeblw trong lòkpjfng.

Cửqlcna phòkpjfng khémeggp lạgcxki, Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen quay vềzebi, lấwgsiy ra mộmsvet đpxxyiếwyoiu thuốcptdc, châtgrcm lênuuen.

Cảocwk ngàzebiy làzebim việzebic bậycpln rộmsven, mệzebit mỏztgji lan tràzebin trênuuen némeggt mắmqqht anh. Sau khi ríjbhct mộmsvet hơdytai thậycplt sau, rồeblwi phảocwk khóspxki, làzebin khóspxki trắmqqhng còkpjfn chưzhefa tan hếwyoit, di đpxxymsveng ban nãfkley rúzheft từgxyczhefi quầdytan ra đpxxypzagnuuen mặazngt bàzebin chợzenct đpxxyeblw chuôjpopng.

"Chàzebio Hoắmqqhc tổeblwng!"

Đthzydytau kia lịgxycch sựpundnuuen tiếwyoing rồeblwi nóspxki rõzekm thâtgrcn phậycpln củsdqea mìyazcnh.


Sau khi biếwyoit đpxxycptdi phưzhefơdytang làzebi đpxxygcxki diệzebin củsdqea ngâtgrcn hàzebing, Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen cảocwkm thấwgsiy nghi hoặazngc bèmcaqn nhíjbhcu màzebiy hỏztgji: "Cóspxk chuyệzebin gìyazc vậycply?"

"Hoắmqqhc tổeblwng, làzebi thếwyoizebiy!" Ởsctl đpxxydytau bênuuen kia, ngưzhefxcqqi đpxxyóspxk tiếwyoip tụmekvc nóspxki: "Anh cóspxk mộmsvet chiếwyoic thẻswdt đpxxyen đpxxyãfkledytan bốcptdn năcfzxm khôjpopng thựpundc hiệzebin giao dịgxycch nàzebio. Nhưzhefng sácfzxng nay anh tiếwyoin hàzebinh mộmsvet khoảocwkn chi tiênuueu tạgcxki trung tâtgrcm thưzhefơdytang mạgcxki Trácfzxc Triểpzagn. Chúzhefng tôjpopi theo tôjpopn chỉzvmy bảocwko vệzebi khácfzxch hàzebing vàzebi quyềzebin lợzenci củsdqea khácfzxch hàzebing nênuuen muốcptdn xácfzxc nhậycpln lạgcxki vớwkqvi anh, khoảocwkn chi tiênuueu nàzebiy làzebi do cácfzx nhâtgrcn anh thựpundc hiệzebin cóspxk phảocwki khôjpopng ạgcxk? Nếwyoiu khôjpopng phảocwki, khôjpopng biếwyoit anh cóspxkzebim rơdytai hoặazngc bịgxyc đpxxyácfzxnh cắmqqhp thẻswdt khôjpopng?"

"..."

Sau khi cuộmsvec đpxxyiệzebin thoạgcxki kếwyoit thúzhefc, Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen nắmqqhm chặazngt di đpxxymsveng vàzebio tay.

Anh ấwgsin nhẹqlcnnuuen màzebin hìyazcnh, trầdytam ngâtgrcm suy tưzhef nộmsvei dung cuộmsvec đpxxyiệzebin thoạgcxki vừgxyca rồeblwi.

Anh chạgcxkm hai châtgrcn xuốcptdng đpxxywgsit, xoay ghếwyoizhefwkqvng mặazngt vềzebi phíjbhca cácfzxnh cửqlcna ban côjpopng. Cảocwkcfzxng chiềzebiu màzebiu đpxxyztgj quạgcxkch bênuuen ngoàzebii hắmqqht vàzebio trong, rấwgsit nhiềzebiu tia sácfzxng len lỏztgji vàzebio đpxxyôjpopi mắmqqht anh, đpxxyếwyoin mứsctlc anh buộmsvec phảocwki nheo mắmqqht lạgcxki. Trênuuen gưzhefơdytang mặazngt vớwkqvi nhữnmxnng đpxxyưzhefxcqqng némeggt cưzhefơdytang nghịgxyczebi thầdytan sắmqqhc cóspxk rấwgsit nhiềzebiu nghi vấwgsin.

Sau đpxxyôjpopi phúzheft trầdytam ngâtgrcm, Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen quay lạgcxki, mộmsvet lầdytan nữnmxna cầdytam di đpxxymsveng lênuuen.

yazcm đpxxyưzhefzencc sốcptd đpxxyiệzebin thoạgcxki đpxxyóspxk, anh gọxcqqi qua, trầdytam giọxcqqng hỏztgji: "Ởsctl đpxxyâtgrcu vậycply?"

"Tôjpopi đpxxyang ởsidg nhàzebi..."

...

Trong tòkpjfa chung cưzhef, Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch ngơdyta ngácfzxc nhìyazcn di đpxxymsveng vừgxyca bịgxyc ngắmqqht cuộmsvec gọxcqqi.

yazc chiềzebiu nay vẫqqeqn còkpjfn buổeblwi phỏztgjng vấwgsin nênuuen mua sắmqqhm cùkkwsng bácfzxnh bao nhỏztgj xong, ăcfzxn thênuuem bữnmxna cơdytam, chúzhefziytzhefng đpxxyưzhefa nóspxk vềzebi. Côjpopcfzxch laptop vềzebi nhàzebi chưzhefa đpxxyưzhefzencc bao lâtgrcu, vừgxyca nóspxki chuyệzebin xong vớwkqvi Tang Hiểpzagu Du. Côjpopwgsiy nóspxki phảocwki đpxxyi xémeggt nghiệzebim vàzebispxk hẹqlcnn vớwkqvi mộmsvet ngưzhefxcqqi bạgcxkn nênuuen sẽcnrc vềzebidytai muộmsven.

kpjfn chưzhefa kịgxycp đpxxyazngt mácfzxy xuốcptdng, cuộmsvec gọxcqqi củsdqea Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen đpxxyãfkle đpxxyếwyoin ngay sau đpxxyóspxk.

Ngay cảocwk lờxcqqi màzebio đpxxydytau cũzhefng khôjpopng cóspxk anh đpxxyãfkle hỏztgji côjpop đpxxyang ởsidg đpxxyâtgrcu. Sau khi côjpop trảocwk lờxcqqi, anh chẳjpypng nóspxki chẳjpypng rằxdtong thẳjpypng thừgxycng ngắmqqht mácfzxy, quảocwk thậycplt vôjpopziytjpop cớwkqv.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch ngồeblwi bặazngm môjpopi mộmsvet lúzhefc, rồeblwi némeggm di đpxxymsveng lênuuen sofa, sau đpxxyóspxk đpxxyi vàzebio bếwyoip, mởsidg tủsdqe lạgcxknh ra lậycplt xem tốcptdi nay cóspxkyazc đpxxypzag ăcfzxn.

jpop lấwgsiy ra hai quảocwk trứsctlng, còkpjfn íjbhct cơdytam từgxyc tốcptdi hôjpopm qua, vừgxyca hay cóspxk thểpzagzebim móspxkn cơdytam rang trứsctlng.

spxk đpxxyiềzebiu côjpop vừgxyca đpxxyácfzxnh xong quảocwk trứsctlng vàzebicfzxm xong íjbhct hàzebinh, vặazngn đpxxyưzhefzencc bếwyoip ga lênuuen thìyazc ngoàzebii cửqlcna cóspxk ngưzhefxcqqi tớwkqvi.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch vộmsvei vàzebing tắmqqht bếwyoip, chạgcxky nhanh ra cửqlcna.

jpop ngóspxk ra ngoàzebii qua mắmqqht thầdytan, khi nhìyazcn thấwgsiy khuôjpopn mặazngt Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen thìyazc chợzenct nhíjbhcu màzebiy. Khôjpopng biếwyoit anh đpxxyếwyoin đpxxyâtgrcy cóspxk việzebic gìyazc. Tíjbhcnh nhẩglolm thờxcqqi gian, nếwyoiu côjpop khôjpopng nhầdytam thìyazcspxk lẽcnrczhefp đpxxyiệzebin thoạgcxki xong anh đpxxyãfklecfzxi xe thẳjpypng tớwkqvi đpxxyâtgrcy.

"Mởsidg cửqlcna!"

spxk vẻswdt nhưzhef biếwyoit côjpop chắmqqhc chắmqqhn ởsidg trong, giọxcqqng nóspxki trầdytam củsdqea anh vọxcqqng tớwkqvi.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch nuốcptdt nưzhefwkqvc bọxcqqt, khôjpopng lềzebi mềzebi nữnmxna, mởsidg cửqlcna ra từgxycnuuen trong ra: "Àpugr, Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen, anh đpxxyếwyoin..."

jpopkpjfn chưzhefa kịgxycp nóspxki hếwyoit câtgrcu, Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen đpxxyãfkle cấwgsit bưzhefwkqvc đpxxyi thẳjpypng vàzebio trong. Anh thẳjpypng thừgxycng cởsidgi giàzebiy da, đpxxyi châtgrcn trầdytan vàzebio nhàzebi. Sau khi vàzebio phòkpjfng khácfzxch, anh cũzhefng khôjpopng ngồeblwi xuốcptdng màzebi quay ngưzhefxcqqi khôjpopng chúzheft do dựpund.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch đpxxyi theo phíjbhca sau, suýziytt chúzheft nữnmxna thìyazc đpxxyâtgrcm sầdytam vàzebio anh.

Anh khôjpopng thắmqqht càzebi vạgcxkt, cúzhefc ácfzxo cổeblwkpjfn cởsidgi hai núzheft, ngẩglolng đpxxydytau lênuuen làzebi nhìyazcn thấwgsiy yếwyoit hầdytau củsdqea anh.

"... Anh đpxxyếwyoin cóspxk việzebic gìyazc khôjpopng?" Côjpop hỏztgji.

Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen đpxxyúzheft tay vàzebio túzhefi quầdytan nhưzhef chỉzvmy đpxxyang nóspxki chuyệzebin bìyazcnh thưzhefxcqqng: "Thíjbhcm Lýziytspxki cho tôjpopi biếwyoit hôjpopm nay em đpxxyưzhefa Đthzyycplu Đthzyycplu đpxxyi mua sắmqqhm?"

"Ừocnkm." Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch gậycplt đpxxydytau.

jpop vẫqqeqn chưzhefa hiểpzagu ýziyt anh lắmqqhm. Lúzhefc vàzebio cửqlcna, rõzekmzebing anh rấwgsit hùkkwsng hổeblw bặazngm trợzencn.

Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen nhưzhefwkqvng đpxxyjpopi màzebiy lênuuen, nhìyazcn xuốcptdng côjpop, mỉzvmym cưzhefxcqqi nóspxki tiếwyoip: "Khoảocwkng mộmsvet tiếwyoing trưzhefwkqvc, tôjpopi nhậycpln đpxxyưzhefzencc cuộmsvec gọxcqqi từgxyc ngâtgrcn hàzebing, họxcqqspxki cóspxk ngưzhefxcqqi quẹqlcnt thẻswdt đpxxyen củsdqea tôjpopi."

"Thếwyoi sao..." Trácfzxi tim Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch chợzenct nảocwky lênuuen.

"Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch, tôjpopi rấwgsit khóspxk hiểpzagu, thẻswdt đpxxyen củsdqea tôjpopi sao lạgcxki ởsidg chỗfxqe em nhỉzvmy?" Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen rúzheft mộmsvet tay trong túzhefi quầdytan ra xoa xoa cằxdtom, tỏztgj vẻswdt khóspxk hiểpzagu y nhưzhef ngữnmxn khíjbhc củsdqea anh.

Chỉzvmyyazczhefc đpxxyóspxk sốcptd tiềzebin vưzhefzenct quácfzx dựpund kiếwyoin nênuuen khôjpopng còkpjfn cácfzxch nàzebio khácfzxc côjpop mớwkqvi quẹqlcnt thẻswdt, khôjpopng ngờxcqq anh lạgcxki biếwyoit.

Ban nãfkley thậycplm chíjbhcjpopkpjfn ôjpopm tâtgrcm trạgcxkng hy vọxcqqng, cứsctl nghĩcmwb anh sẽcnrc khôjpopng biếwyoit gìyazc. Nhưzhefng lúzhefc nàzebiy nghe anh hỏztgji vậycply, côjpop biếwyoit mìyazcnh khôjpopng thểpzagmegg trácfzxnh, lòkpjfng bàzebin tay bắmqqht đpxxydytau đpxxyeblw mồeblwjpopi.

Đthzyôjpopi mắmqqht anh cứsctl nhìyazcn côjpop chằxdtom chằxdtom, khiếwyoin sốcptdng lưzhefng côjpopcfzxng ra.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch trởsidgnuuen ấwgsip úzhefng: "Àpugr, tôjpopi nhặazngt đpxxyưzhefzencc thôjpopi..."

"Em nhặazngt đpxxyưzhefzencc?" Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen nheo mắmqqht lạgcxki.

thzyúzhefng vậycply..." Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch gậycplt đpxxydytau, tiếwyoip thụmekvc trảocwk lờxcqqi theo lờxcqqi bịgxyca đpxxyazngt vừgxyca rồeblwi, nóspxki qua quýziytt: "Trùkkwsng hợzencp quácfzx, lạgcxki bịgxycjpopi nhặazngt đpxxyưzhefzencc! Hôjpopm nay tôjpopi đpxxyưzhefa Đthzyycplu Đthzyycplu đpxxyi mua quầdytan ácfzxo, khôjpopng đpxxysdqe tiềzebin nênuuen quẹqlcnt chiếwyoic thẻswdt đpxxyóspxk. Dùkkws sao cũzhefng làzebi mua quầdytan ácfzxo cho con củsdqea anh, chắmqqhc anh khôjpopng đpxxypzag ýziyt chứsctl? Bâtgrcy giờxcqqjpopi đpxxyi lấwgsiy trảocwk anh đpxxyâtgrcy..."

spxki rồeblwi, côjpop đpxxygxycnh tranh thủsdqe chuồeblwn đpxxyi.

spxk đpxxyiềzebiu khôjpopng đpxxyưzhefzencc nhưzhef ýziyt nguyệzebin, Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen tiếwyoin lênuuen mộmsvet bưzhefwkqvc, đpxxyazngt ra nghi vấwgsin: "Nhặazngt đpxxyưzhefzencc khi nàzebio?"

"..." Áspxknh mắmqqht Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch hoảocwkng loạgcxkn.

"Nhặazngt đpxxyưzhefzencc ởsidg đpxxyâtgrcu?"

"Nếwyoiu đpxxyãfkle nhặazngt đpxxyưzhefzencc, lạgcxki còkpjfn làzebi thẻswdt củsdqea tôjpopi, vìyazc sao khôjpopng trảocwk lạgcxki cho tôjpopi?"

Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen liênuuen tụmekvc hỏztgji mấwgsiy câtgrcu, mỗfxqei lầdytan hỏztgji mộmsvet câtgrcu, anh lạgcxki tiếwyoin thênuuem mộmsvet bưzhefwkqvc, cơdyta thểpzag cao lớwkqvn gầdytan nhưzhef bọxcqqc kíjbhcn lấwgsiy côjpop, ácfzxnh mắmqqht rấwgsit đpxxyácfzxng sợzenc, dưzhefxcqqng nhưzhef khôjpopng cóspxk đpxxyưzhefzencc đpxxyácfzxp ácfzxn làzebi khôjpopng yênuuen vớwkqvi anh.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch phảocwki liênuuen tụmekvc lùkkwsi vềzebi sau.

"Anh..." Côjpop miễqttvn cưzhefxdtong gắmqqhng gưzhefzencng chốcptdng chọxcqqi vớwkqvi anh, míjbhc mắmqqht run rẩgloly: "Anh hỏztgji liềzebin mộmsvet lúzhefc nhiềzebiu câtgrcu nhưzhef vậycply, làzebim sao tôjpopi biếwyoit phảocwki trảocwk lờxcqqi câtgrcu nàzebio..."

"Vậycply thìyazc em cứsctl trảocwk lờxcqqi từgxycng câtgrcu mộmsvet!" Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen émeggp rấwgsit sácfzxt.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch cóspxk phầdytan rốcptdi loạgcxkn: "Tôjpopi đpxxyãfkle trảocwk lờxcqqi anh rồeblwi, thìyazczebijpopi nhặazngt đpxxyưzhefzencc..."

"Nóspxki dốcptdi!"

Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen đpxxymsvet ngộmsvet quácfzxt to.

"..."

Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen vẫqqeqn tiếwyoip tụmekvc sảocwki bưzhefwkqvc tiếwyoin vềzebi phíjbhca trưzhefwkqvc, émeggp côjpopzebio sácfzxt bứsctlc tưzhefxcqqng, khôjpopng chịgxycu lùkkwsi bưzhefwkqvc, hai tay đpxxymsvet ngộmsvet nắmqqhm lấwgsiy vai côjpop, lựpundc mạgcxknh tớwkqvi mứsctlc nhưzhefspxk thểpzag nhấwgsic bổeblwng côjpopnuuen vậycply.

"Em cóspxk thẻswdt đpxxyen củsdqea tôjpopi, em cũzhefng gọxcqqi côjpop củsdqea tôjpopi làzebijpop, còkpjfn rấwgsit thâtgrcn vớwkqvi Giang Phóspxkng. Gầdytan nhưzhef mọxcqqi ngưzhefxcqqi quen xung quanh tôjpopi đpxxyzebiu khôjpopng xa lạgcxkyazc vớwkqvi em..."

Mộmsvet loạgcxkt cácfzxc dấwgsiu hiệzebiu đpxxyzebiu quácfzx đpxxyácfzxng ngờxcqq, tuy rằxdtong mỗfxqei câtgrcu trảocwk lờxcqqi củsdqea côjpop đpxxyzebiu hợzencp tìyazcnh hợzencp lýziyt nhưzhefng đpxxyzebiu chôjpopn mộmsvet mầdytam mốcptdng nghi ngờxcqq trong lòkpjfng anh.

spxki tớwkqvi đpxxyâtgrcy, Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen dừgxycng lạgcxki mấwgsiy giâtgrcy, nheo mắmqqht lạgcxki, hỏztgji ràzebinh mạgcxkch từgxycng câtgrcu từgxycng chữnmxn: "Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch, tôjpopi hỏztgji lạgcxki lầdytan cuốcptdi cùkkwsng, chúzhefng ta rốcptdt cuộmsvec cóspxk quen nhau hay khôjpopng?"

"... Khôjpopng, khôjpopng quen!" Lâtgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch lắmqqhc đpxxydytau mộmsvet cácfzxch cứsctlng ngắmqqhc.

Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen lặazngp lạgcxki lầdytan nữnmxna, vẫqqeqn làzebi ngữnmxn khíjbhc chắmqqhc nịgxycch: "Em nóspxki dốcptdi!"

zebin tay đpxxyazngt trênuuen vai côjpop giữnmxn chặazngt nhưzhef mộmsvet chiếwyoic kìyazcm sắmqqht. Lúzhefc nàzebiy khuôjpopn mặazngt anh căcfzxng ra, khíjbhc thếwyoi quyềzebin uy, nhưzhefspxk thểpzag ăcfzxn thịgxyct côjpop ngay lậycplp tứsctlc vậycply.

jpop cứsctl thếwyoi bịgxyc anh nhìyazcn trừgxycng trừgxycng, đpxxyang khôjpopng biếwyoit làzebim sao thìyazc bấwgsit thìyazcnh lìyazcnh, di đpxxymsveng rung lênuuen.

zebi âtgrcm thanh phácfzxt ra từgxyczhefi quầdytan Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch nhưzhef nhìyazcn thấwgsiy cứsctlu tinh: "Di đpxxymsveng củsdqea anh kênuueu kìyazca..."

Thấwgsiy anh đpxxysctlng im, khôjpopng cóspxk ýziyt đpxxygxycnh nghe mácfzxy, côjpop cốcptd gắmqqhng khuyênuuen nhủsdqe: "Đthzyãfkle gọxcqqi đpxxyếwyoin lầdytan thứsctl hai rồeblwi, chưzhefa biếwyoit chừgxycng làzebispxk việzebic gìyazc quan trọxcqqng..."

zhefng cóspxk thểpzagzebi ai đpxxyóspxk quan trọxcqqng.

Nửqlcna cuốcptdi nàzebiy côjpop quyếwyoit đpxxygxycnh nuốcptdt xuốcptdng.

Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen nhíjbhcu màzebiy mấwgsiy giâtgrcy, đpxxyúzhefng làzebi di đpxxymsveng vẫqqeqn rung liênuuen tụmekvc, làzebim rung cảocwk phầdytan đpxxyùkkwsi củsdqea anh lênuuen. Đthzyãfklespxk kinh nghiệzebim đpxxypzagjpop tẩglolu thoácfzxt, anh chỉzvmy buôjpopng mộmsvet tay, rúzheft di đpxxymsveng ra.

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch vẫqqeqn đpxxysctlng sácfzxt vàzebio tưzhefxcqqng, khôjpopng thểpzag nhúzhefc nhíjbhcch mộmsvet phâtgrcn.

jpop nhìyazcn thấwgsiy anh ácfzxp di đpxxymsveng vàzebio tai, sau khi nghe mácfzxy thìyazc đpxxyácfzxnh mắmqqht vềzebi phíjbhca côjpop rồeblwi nóspxki: "Khôjpopng, côjpopwgsiy bâtgrcy giờxcqq đpxxyang ởsidgkkwsng tôjpopi."

tgrcm Uyểpzagn Bạgcxkch nhíjbhcu màzebiy, cóspxk phầdytan bấwgsit ngờxcqq.

Hiệzebiu quảocwk giữnmxn tiếwyoing củsdqea di đpxxymsveng rấwgsit tốcptdt, tuy rằxdtong hai ngưzhefxcqqi đpxxyang đpxxysctlng ácfzxp sácfzxt vàzebio nhau, côjpop vẫqqeqn khôjpopng nghe rõzekm đpxxydytau kia nóspxki gìyazc, nhưzhefng theo câtgrcu trảocwk lờxcqqi ban nãfkley củsdqea anh cóspxk lẽcnrczebi nhắmqqhc đpxxyếwyoin côjpop.

jpop âtgrcm thầdytam thởsidg dốcptdc, cốcptd gắmqqhng tranh thủsdqezhefc nàzebiy bìyazcnh tĩcmwbnh lạgcxki.

Khi côjpop vừgxyca làzebim xong hai nhịgxycp híjbhct sâtgrcu thởsidg đpxxyzebiu thìyazc khôjpopng biếwyoit đpxxydytau kia nóspxki gìyazc, Hoắmqqhc Trưzhefxcqqng Uyênuuen chợzenct buôjpopng tay ra khỏztgji côjpop, mặazngt biếwyoin sắmqqhc: "Thíjbhcm Lýziyt, thíjbhcm nóspxki sao, Đthzyycplu Đthzyycplu lạgcxki biếwyoin mấwgsit?"

~Hếwyoit chưzhefơdytang 234~

*Cóspxk thẻswdt đpxxyen khôjpopng quan trọxcqqng bằxdtong việzebic anh cóspxk thểpzag bỏztgjdytai nóspxk suốcptdt 4 năcfzxm khôjpopng màzebing đpxxyếwyoin. Theo suy luậycpln logic, anh khôjpopng chỉzvmyspxk mộmsvet cácfzxi

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.