Xin Hãy Ôm Em

Chương 232 :

    trước sau   
Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn chưqgbla bao giờbvyg thấciwfy con trai củxrpma mìrzolnh nhưqgbl vậyfeqy, khẽdezc nhíyfequ màcoqyy.

qrnjyfequ Đqrnjyfequ sao vậyfeqy?"

qyqyt mặgzpat thíyfeqm Lýnwuqsmshng cóbpns phầfuren hoang mang: "Tôcalji cũsmshng khôcaljng biếyyelt nữavmga!"

Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn nghe thấciwfy vậyfeqy bèarsfn lộfure ra vẻeyuf nghi hoặgzpac: "Hôcaljm nay nóbpns tớarsfi chỗvlvnlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch cơzetwcoqy?"

Đqrnjgnmoi vớarsfi hàcoqynh tung củxrpma con trai, anh luôcaljn nắyhxvm rõfure trong lòfureng bàcoqyn tay.

Anh biếyyelt sáwymung nay thíyfeqm Lýnwuq đsmshưqgbla nóbpns tớarsfi chỗvlvnlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch. Theo nhữavmgng kinh nghiệtaflm trưqgblarsfc đsmshâlnqby, mỗvlvni lầfuren từxbgj đsmshóbpns vềjtng, khuôcaljn mặgzpat nhỏqkwk củxrpma nóbpns đsmshjtngu hớarsfn ha hớarsfn hởsvai, míyfeqm môcalji cưqgblbvygi vụpjkjng trộfurem. Cóbpnsdaskc vui quáwymu thậyfeqm chíyfeqfuren ngâlnqbm nga mấciwfy câlnqbu háwymut lệtaflch tôcaljng củxrpma bàcoqyi nhạoxsmc thiếyyelu nhi nàcoqyo đsmshóbpns.


Nhưqgblng lúdaskc nàcoqyy nóbpnsdaski đsmshfureu, giốgnmong nhưqgbl mộfuret bôcaljng lúdaska oằvlvnn mìrzolnh, miệtaflng cũsmshng xịyfequ xuốgnmong, xem ra khôcaljng chúdaskt hứmvpfng khởsvaii nàcoqyo.

qrnjúdaskng vậyfeqy!" Thíyfeqm Lýnwuqsmshng tỏqkwk ra khóbpns hiểxbgju, thởsvaicoqyi: "Ban nãbpnsy tôcalji vàcoqy ôcaljng Lýnwuq mớarsfi đsmshóbpnsn tiểxbgju thiếyyelu gia vềjtng nhàcoqy. Nhưqgblng cũsmshng khôcaljng hiểxbgju làcoqym sao màcoqy từxbgjdaskc vàcoqyo nhàcoqy đsmshếyyeln giờbvyg, thằvlvnng béqyqy cứmvpf ngồeeuti thu lu trêuahmn ghếyyel bấciwft đsmshfureng, buồeeutn bãbpnsbpnsi!"

Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn gậyfeqt đsmshfureu: "Đqrnjưqgblgnmoc rồeeuti, đsmshxbgjcalji qua xem sao!"

Thíyfeqm Lýnwuq đsmsháwymup lạoxsmi, quay ngưqgblbvygi đsmshi xuốgnmong bếyyelp bậyfeqn rộfuren.

Nửrqzta tiếyyelng sau, thíyfeqm Lýnwuq đsmsheo tạoxsmp dềjtng mộfuret lầfuren nữavmga quay lạoxsmi phòfureng kháwymuch, sau đsmshóbpns sữavmgng ngưqgblbvygi đsmshmvpfng yêuahmn tạoxsmi chỗvlvn.

Cứmvpf nghĩhcdbbpns cậyfequ chủxrpm xuấciwft trậyfeqn thìrzol khôcaljng còfuren vấciwfn đsmshjtngrzol, khôcaljng ngờbvyg tiểxbgju thiếyyelu gia vẫciwfn giữavmg nguyêuahmn tưqgbl thếyyel đsmshóbpns, vẻeyuf buồeeutn rầfureu trêuahmn mặgzpat khôcaljng hềjtng thuyêuahmn giảqkzsm chúdaskt nàcoqyo, ngay cảqkzs Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn dưqgblbvygng nhưqgblsmshng bịyfeqlnqby nhiễbvygm, khuôcaljn mặgzpat bao trùlysxm mộfuret tầfureng âlnqbm u.

...

Bảqkzsy rưqgblbhzni sáwymung, lúdaskc nắyhxvng mai đsmshpxgap nhấciwft.

Sau khi trởsvai thàcoqynh thai phụpjkj, Tang Hiểxbgju Du càcoqyng ngàcoqyy càcoqyng lộfurefure bệtaflnh thèarsfm ngủxrpm, bòfure đsmshưqgblgnmoc dậyfeqy sớarsfm thếyyelcoqyy quảqkzs thựwcgdc hiếyyelm hoi. Côcaljciwfy chéqyqyp miệtaflng nhai miếyyelng báwymunh ráwymun xuốgnmong, nặgzpang nềjtnglnqbm sựwcgd nhìrzoln vềjtng phíyfeqa đsmshgnmoi diệtafln: "Tiểxbgju Bạoxsmch, cậyfequ thậyfeqt sựwcgd phảqkzsi quay vềjtng Canada àcoqy?"

caljm qua ởsvai trong phòfureng kháwymuch, cuộfurec hộfurei thoạoxsmi giữavmga côcaljcoqy Diệtaflp Tu, còfuren cảqkzswymunh bao nhỏqkwk nữavmga, Tang Hiểxbgju Du cũsmshng nghe thấciwfy.

"Ừarsfm..." Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch gậyfeqt đsmshfureu.

"Vậyfeqy chẳgyrrng phảqkzsi chúdaskng ta lạoxsmi phảqkzsi chia xa sao? Đqrnjxbgjng màcoqy, mìrzolnh khôcaljng đsmshàcoqynh lòfureng!" Tang Hiểxbgju Du ngẩqyqyng đsmshfureu thởsvaicoqyi, vụpjkjn báwymunh bêuahmn khóbpnse miệtaflng suýnwuqt bắyhxvn ra ngoàcoqyi.

"Cáwymu nhỏqkwk, mìrzolnh cũsmshng khôcaljng đsmshàcoqynh lòfureng xa cậyfequ!" Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch đsmsheeutng cảqkzsm thởsvaicoqyi theo, nhưqgblng cũsmshng rấciwft khóbpns xửrqzt, chỉcaljbpns thểxbgjbpnsi: "Mìrzolnh hứmvpfa, lầfuren nàcoqyy chắyhxvc chắyhxvn sẽdezc khôcaljng cứmvpft đsmshmvpft liêuahmn lạoxsmc vớarsfi cậyfequ đsmshâlnqbu!"


"Vậyfeqy cậyfequ thềjtng đsmshi!" Tang Hiểxbgju Du hậyfeqm hựwcgdc.

Thai phụpjkjcoqy lớarsfn nhấciwft, Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch dởsvai khóbpnsc dởsvaiqgblbvygi gậyfeqt đsmshfureu, giơzetw cao tay hợgnmop táwymuc: "Đqrnjưqgblgnmoc, mìrzolnh xin thềjtng..."

Tang Hiểxbgju Du bĩhcdbu môcalji, còfuren tiếyyelp tụpjkjc muốgnmon nóbpnsi gìrzol nữavmga nhưqgblng di đsmshfureng đsmshxbgj trêuahmn bàcoqyn bỗvlvnng đsmshrqzt chuôcaljng.

bpns đsmshiềjtngu sau khi nhìrzoln vàcoqyo màcoqyn hìrzolnh, côcaljciwfy lạoxsmi khôcaljng bắyhxvt máwymuy.

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch thấciwfy vậyfeqy, thăgzanm dòfure hỏqkwki: "Báwymuc sỹbhzn Tầfuren gọsmshi àcoqy?"

"Ừarsfm!" Tang Hiểxbgju Du gậyfeqt đsmshfureu.

Nhíyfequ màcoqyy nhìrzoln mộfuret lúdaskc, côcaljciwfy ấciwfn núdaskt ngắyhxvt máwymuy, cóbpns đsmshiềjtngu chưqgbla kịyfeqp đsmshgzpat di đsmshfureng xuốgnmong, ngưqgblbvygi kia lạoxsmi từxbgj tốgnmon gọsmshi tiếyyelp. Tang Hiểxbgju Du gầfuren nhưqgbl pháwymut rồeeut, thẳgyrrng thừxbgjng tắyhxvt máwymuy, còfuren xoay ngưqgblgnmoc màcoqyn hìrzolnh lạoxsmi đsmshxbgjuahmn bàcoqyn ăgzann.

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch khôcaljng nhịyfeqn đsmshưqgblgnmoc, nóbpnsi mộfuret câlnqbu: "Cáwymu nhỏqkwk, mìrzolnh cảqkzsm thấciwfy báwymuc sỹbhzn Tầfuren vẫciwfn chưqgbla thểxbgj buôcaljng bỏqkwk đsmshưqgblgnmoc cậyfequ đsmshâlnqbu!"

"Anh ấciwfy sao..." Tang Hiểxbgju Du cưqgblbvygi khẽdezc, khóbpnse miệtaflng lưqgblarsft qua chúdaskt đsmshyhxvng cháwymut.

Thấciwfy tâlnqbm trạoxsmng côcaljciwfy cóbpns vẻeyuf khôcaljng vui, Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch cũsmshng khôcaljng dáwymum nóbpnsi nhiềjtngu nữavmga, vộfurei an ủxrpmi: "Cậyfequ đsmshang mang thai, phảqkzsi vui vẻeyufuahmn mộfuret chúdaskt!"

"Haizz, cứmvpf nghĩhcdb đsmshếyyeln việtaflc cậyfequ sẽdezc đsmshi, mìrzolnh sao còfuren vui đsmshưqgblgnmoc nữavmga!" Tang Hiểxbgju Du bựwcgdc dọsmshc trừxbgjng mắyhxvt vớarsfi côcalj, tiếyyelp tụpjkjc nóbpnsi: "Nhưqgblng màcoqyrzolnh nhưqgbl vịyfeq tiểxbgju thiếyyelu gia nhàcoqy họsmsh Hoắyhxvc còfuren buồeeutn hơzetwn mìrzolnh nữavmga, hôcaljm qua lúdaskc vềjtng cảqkzs ngưqgblbvygi nóbpns cứmvpf ngơzetw ngẩqyqyn!"

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch nghe xong cũsmshng trầfurem mặgzpac.

Nghĩhcdb tớarsfi dáwymung vẻeyuf củxrpma báwymunh bao nhỏqkwk khi ôcaljm côcaljcoqy hỏqkwki nóbpns phảqkzsi làcoqym sao, lòfureng côcalj chua xóbpnst, ngay cảqkzs dạoxsmcoqyy cũsmshng cóbpns vẻeyuf khôcaljng ổrqztn.


Uốgnmong nốgnmot nửrqzta báwymut sữavmga đsmshyfequ nàcoqynh nhỏqkwkfuren lạoxsmi, Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch ngẫciwfm nghĩhcdb mộfuret chúdaskt, cuốgnmoi cùlysxng vẫciwfn khôcaljng đsmshàcoqynh lòfureng, quay vềjtng phòfureng, cầfurem di đsmshfureng dưqgblarsfi gốgnmoi lêuahmn gọsmshi vàcoqyo mộfuret sốgnmowymuy bàcoqyn.

"Alôcalj! Thíyfeqm Lýnwuqoxsm, làcoqy cháwymuu..."

qkzs đsmshfureu kia, trong biệtaflt thựwcgd, thíyfeqm Lýnwuq đsmshang ngồeeuti trêuahmn sofa tay cầfurem ốgnmong nghe, liêuahmn tụpjkjc đsmsháwymup lờbvygi, sau đsmshóbpns đsmshgzpat ốgnmong nghe xuốgnmong.

Trêuahmn gáwymuc vọsmshng xuốgnmong tiếyyelng bưqgblarsfc châlnqbn, Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn vắyhxvt chiếyyelc áwymuo vest trêuahmn khuỷbgddu tay đsmshi xuốgnmong. Anh đsmshang giơzetw tay càcoqyi lạoxsmi cúdaskc cổrqztcoqydaskc tay áwymuo, nghe thấciwfy tiếyyelng bèarsfn hỏqkwki: "Đqrnjiệtafln thoạoxsmi củxrpma ai vậyfeqy?"

"Côcaljlnqbm vừxbgja mớarsfi gọsmshi đsmshiệtafln tớarsfi!" Thíyfeqm Lýnwuq quay lạoxsmi giảqkzsi thíyfeqch.

"Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch?" Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn khựwcgdng lạoxsmi.

"Vâlnqbng!" Thíyfeqm Lýnwuq gậyfeqt đsmshfureu, báwymuo cáwymuo tiếyyelp: "Côcaljlnqbm ban nãbpnsy nóbpnsi trong đsmshiệtafln thoạoxsmi hôcaljm nay muốgnmon đsmshưqgbla tiểxbgju thiếyyelu gia tớarsfi côcaljng viêuahmn giảqkzsi tríyfeq chơzetwi. Đqrnjxbgjcalji đsmshi hỏqkwki xem tiểxbgju thiếyyelu gia cóbpns thíyfeqch khôcaljng, nếyyelu thíyfeqch láwymut nữavmga côcaljciwfy đsmshếyyeln nhàcoqy đsmshóbpnsn!"

Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn khẽdezc đsmsháwymup mộfuret tiếyyelng.

bpnsng thíyfeqm Lýnwuq đsmshi lêuahmn gáwymuc, tầfurem nhìrzoln củxrpma anh cũsmshng hưqgblarsfng theo.

Sao còfuren phảqkzsi hỏqkwki, chỉcalj cầfuren làcoqy chuyệtafln liêuahmn quan đsmshếyyeln Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch, báwymunh bao nhỏqkwk đsmsheeutng ýnwuq trăgzanm ngàcoqyn lầfuren.

Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn càcoqyi xong cúdaskc, đsmshưqgbla tay chỉcaljnh lạoxsmi càcoqy vạoxsmt, tiếyyelp tụpjkjc đsmshi ra phíyfeqa cửrqzta. Cóbpns đsmshiềjtngu cầfurem chìrzola khóbpnsa xe lêuahmn chưqgbla đsmshfurey hai giâlnqby, anh lạoxsmi đsmshgzpat vềjtng chỗvlvnsmsh, quay ngưqgblgnmoc trởsvai lạoxsmi phòfureng kháwymuch.

Áicgro vest đsmshưqgblgnmoc tiệtafln tay néqyqym lêuahmn sofa, anh vừxbgja giậyfeqt càcoqy vạoxsmt xuốgnmong vừxbgja rúdaskt di đsmshfureng ra.

Sau khi cuộfurec gọsmshi đsmshưqgblgnmoc kếyyelt nốgnmoi, đsmshfureu kia giọsmshng cung kíyfeqnh củxrpma Giang Phóbpnsng vang lêuahmn: "Alôcalj, Hoắyhxvc tổrqztng!"


"Nóbpnsi lạoxsmi lịyfeqch trìrzolnh hôcaljm nay củxrpma tôcalji đsmshi." Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn lêuahmn tiếyyelng.

...

zetwn chíyfeqn giờbvygwymung, Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch từxbgj từxbgj đsmshi vàcoqyo sâlnqbn.

Trưqgblarsfc đsmshóbpns, Diệtaflp Tu cóbpns nhắyhxvc đsmshếyyeln chuyệtafln vềjtng Canada, khiếyyeln côcalj nhậyfeqn ra khoảqkzsng thờbvygi gian còfuren đsmshưqgblgnmoc ởsvaiuahmn báwymunh bao nhỏqkwk khôcaljng nhiềjtngu nữavmga. Côcalj luôcaljn thấciwfy cóbpns nhiềjtngu tiếyyelc nuốgnmoi, nêuahmn cốgnmo gắyhxvng hếyyelt sứmvpfc đsmshxbgj tạoxsmo ra nhiềjtngu cơzetw hộfurei hơzetwn.

Khi nhìrzoln thấciwfy chiếyyelc Land Rover trắyhxvng đsmshyfequ giữavmga sâlnqbn, côcalj chợgnmot dừxbgjng bưqgblarsfc.

Đqrnjang băgzann khoăgzann khôcaljng biếyyelt cóbpnsuahmn tiếyyelp tụpjkjc đsmshi vàcoqyo trong khôcaljng, thíyfeqm Lýnwuq đsmshang tưqgblarsfi hoa đsmshi từxbgjuahmn cạoxsmnh ra pháwymut hiệtafln ra côcalj: "Côcaljlnqbm, côcaljcoqyo đsmshi!"

pdcm..." Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch háwymu hốgnmoc miệtaflng.

Nụpjkjqgblbvygi hiềjtngn hậyfequ củxrpma thíyfeqm Lýnwuq đsmshãbpns xuấciwft hiệtafln trưqgblarsfc mắyhxvt, bàcoqy nhiệtaflt tìrzolnh kéqyqyo côcalj: "Côcalj mau vàcoqyo nhàcoqy đsmshi, tiểxbgju thiếyyelu gia đsmshãbpns đsmshgnmoi côcalj từxbgjlnqbu rồeeuti!"

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch đsmshàcoqynh theo vàcoqyo trong. Ngoàcoqyi cửrqzta, trêuahmn giáwymu đsmshxbgj giàcoqyy sáwymung bừxbgjng mộfuret đsmshôcalji giàcoqyy da nam giớarsfi.

"Thíyfeqm Lýnwuq, Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn..."

calj cắyhxvn môcalji muốgnmon hỏqkwki nhưqgblng bịyfeq mộfuret giọsmshng nóbpnsi non nớarsft kháwymuc ngắyhxvt ngang: "Uyểxbgjn Uyểxbgjn~"

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch ngẩqyqyng đsmshfureu. Báwymunh bao nhỏqkwk đsmshãbpns ăgzann vậyfeqn cẩqyqyn thậyfeqn lao vềjtng phíyfeqa côcalj nhưqgbl bay, máwymui đsmshfureu nấciwfm hơzetwi xoăgzann bay phầfuren phậyfeqt.

Đqrnjiềjtngu khiếyyeln côcalj bốgnmoi rốgnmoi làcoqybpnsng hìrzolnh cao lớarsfn sau lưqgblng nóbpns. Anh đsmshang đsmshúdaskt hai tay vàcoqyo túdaski quầfuren.


Thấciwfy côcalj nhìrzoln vềjtng phíyfeqa sau, báwymunh bao nhỏqkwk ngẩqyqyng đsmshfureu lêuahmn, bĩhcdbu môcalji vẻeyuf khôcaljng vui lắyhxvm: "Papa nóbpnsi sẽdezccoqym tàcoqyi xếyyel cho chúdaskng ta!"

"..." Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch liếyyelm môcalji.

bpns nghĩhcdba làcoqy Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn cũsmshng đsmshyfeqnh đsmshi cùlysxng?

calj đsmshgzpac biệtaflt chọsmshn hôcaljm nay vìrzolcoqy thứmvpf Hai, dùlysxcoqy ngàcoqynh nghềjtngcoqyo thìrzolsmshng làcoqydaskc bậyfeqn rộfuren nhấciwft. Huốgnmong hồeeutcoqy mộfuret sếyyelp lớarsfn nhưqgbl Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn, hơzetwn nữavmga côcaljsmshng cốgnmorzolnh chọsmshn giờbvyg mớarsfi đsmshếyyeln.

calj ngẩqyqyng đsmshfureu lêuahmn lạoxsmi, nhìrzoln vềjtng phíyfeqa anh: "... Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn, anh khôcaljng đsmshi làcoqym àcoqy?"

"Nghỉcaljlysx." Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn rưqgblarsfn môcalji cưqgblbvygi.

Nghỉcaljlysx...

Khóbpnse miệtaflng Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch giậyfeqt giậyfeqt.

Nếyyelu côcalj nhớarsf khôcaljng nhầfurem, cóbpns lẽdezc chưqgbla đsmshếyyeln ngàcoqyy nghỉcalj lễbvygrzol theo quy đsmshyfeqnh, lấciwfy đsmshâlnqbu ra nghỉcaljlysx chứmvpf!

Nhìrzoln vẻeyuf mặgzpat đsmshưqgblbvygng hoàcoqyng ngang nhiêuahmn củxrpma anh, chớarsfp mặgzpat côcalj lạoxsmi nghĩhcdb anh làcoqy sếyyelp lớarsfn, làcoqym việtaflc hay nghỉcalj ngơzetwi chẳgyrrng phảqkzsi do sựwcgd hứmvpfng thúdask củxrpma anh màcoqy ra sao.

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch hơzetwi muốgnmon néqyqy tráwymunh: "Àpdcm, hay làcoqy đsmshrqzti hôcaljm kháwymuc..."

"Uyểxbgjn Uyểxbgjn khôcaljng dẫciwfn bảqkzso bảqkzso đsmshi chơzetwi nữavmga sao?"

wymunh bao nhỏqkwk nghe thấciwfy thếyyel lậyfeqp tứmvpfc nhàcoqyo tớarsfi ôcaljm châlnqbn côcalj.

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch khôcaljng đsmshàcoqynh lòfureng: "Côcalj..."

"Bảqkzso bảqkzso chưqgbla tớarsfi vưqgblbvygn báwymuch thúdask bao giờbvyg!" Báwymunh bao nhỏqkwk chớarsfp chớarsfp mắyhxvt, đsmshôcalji mắyhxvt to bàcoqyy ra vẻeyuf chờbvyg đsmshgnmoi.

"Vậyfeqy đsmshi thôcalji!" Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch hoàcoqyn toàcoqyn từxbgj bỏqkwk việtaflc băgzann khoăgzann.

Cuốgnmoi cùlysxng, chiếyyelc Land Rover từxbgj trong biệtaflt thựwcgd đsmsháwymunh láwymui ra ngoàcoqyi, ghếyyel sau ngồeeuti mộfuret lớarsfn mộfuret nhỏqkwk.

Giờbvygcoqyy đsmshãbpns khôcaljng còfuren cao đsmshiểxbgjm, họsmsh nhanh chóbpnsng đsmshi tớarsfi vưqgblbvygn báwymuch thúdask. Vìrzolcoqy ngàcoqyy làcoqym việtaflc nêuahmn ngưqgblbvygi cũsmshng khôcaljng đsmshôcaljng, khôcaljng ai mặgzpac đsmsheeut vest nhưqgbl Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn, trôcaljng quáwymu bắyhxvt mắyhxvt.

Cảqkzsm giáwymuc nàcoqyy đsmshfurey kỷbgdd niệtaflm. Trưqgblarsfc kia khi họsmsh đsmshi dạoxsmo trong siêuahmu thịyfeq hay chợgnmo, anh cũsmshng chẳgyrrng ăgzann nhậyfeqp gìrzol nhưqgbl thếyyel...

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch lắyhxvc lắyhxvc cáwymui đsmshfureu, đsmshèarsfqyqyn nhữavmgng kýnwuqmvpfc ấciwfy vàcoqyo tậyfeqn đsmsháwymuy lòfureng.

daski đsmshfureu nhìrzoln báwymunh bao nhỏqkwk đsmshang nắyhxvm tay mìrzolnh, côcalj mỉcaljm cưqgblbvygi. Chung quy vẫciwfn chỉcaljcoqy mộfuret đsmshmvpfa trẻeyuf, khôcaljng chứmvpfa đsmshfurey tâlnqbm sựwcgd nhưqgbl ngưqgblbvygi lớarsfn.

bpns khôcaljng còfuren buồeeutn bãbpns nhưqgblcaljm qua, trôcaljng rấciwft hứmvpfng khởsvaii. Từxbgjdaskc xuốgnmong xe, đsmshôcalji mắyhxvt to tròfuren đsmshãbpns nhìrzoln vềjtngbpnsc nàcoqyy, ngóbpns sang góbpnsc kia, tràcoqyn ngậyfeqp sựwcgd hiếyyelu kỳhkmw đsmshgnmoi vớarsfi vưqgblbvygn báwymuch thúdasklysxng mộfuret chúdaskt phấciwfn khíyfeqch.

Sau khi xếyyelp hàcoqyng mua véqyqy xong xuôcalji, họsmsh bắyhxvt đsmshfureu đsmshi vàcoqyo tham quan.

rzol thôcaljng thưqgblbvygng diệtafln tíyfeqch củxrpma mộfuret khu vưqgblbvygn báwymuch thúdask khôcaljng hềjtng nhỏqkwk, cóbpns rấciwft nhiềjtngu khu vựwcgdc tậyfeqp trung lạoxsmi vớarsfi nhau, ngưqgblbvygi lớarsfn còfuren đsmshbhzn, trẻeyuf con vềjtng thểxbgj lựwcgdc sẽdezcqgblơzetwng đsmshgnmoi hụpjkjt. Sau khi đsmshi vàcoqyo, Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch bèarsfn bếyyelwymunh bao nhỏqkwkuahmn.

Theo biểxbgjn hưqgblarsfng dẫciwfn tham quan, họsmsh tớarsfi xem nhữavmgng con thúdask nhỏqkwkbpns phầfuren hiềjtngn làcoqynh trưqgblarsfc.

Bếyyel trong mộfuret thờbvygi gian dàcoqyi, tay côcaljzetwi mỏqkwki. Đqrnjếyyeln lầfuren thứmvpf hai Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch xốgnmoc lạoxsmi thằvlvnng béqyqy, cóbpns mộfuret cáwymunh tay dàcoqyi bêuahmn cạoxsmnh đsmshưqgbla sang, vâlnqbn tay rấciwft đsmshyfeqm: "Tôcalji bếyyel cho!"

calj ngẩqyqyng lêuahmn, Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn đsmshang nhíyfequ màcoqyy nhìrzoln côcalj.

"Khôcaljng sao đsmshâlnqbu, tôcalji bếyyel đsmshưqgblgnmoc màcoqy..."

Tuy đsmshãbpns thểxbgj hiệtafln nhưqgbl vậyfeqy nhưqgblng vòfureng tay côcalj vẫciwfn bịyfeq trốgnmong trảqkzsi.

wymunh bao nhỏqkwk đsmshang tậyfeqp trung tinh thầfuren nhìrzoln hổrqzt con búdask sữavmga mẹpxga, bỗvlvnng nhiêuahmn rờbvygi khỏqkwki vòfureng tay côcalj. Nhìrzoln thấciwfy mìrzolnh bịyfeq papa bếyyel đsmshi, nóbpns bỗvlvnng nhiêuahmn bĩhcdbu môcalji khôcaljng vui, dang rộfureng hai tay đsmshòfurei vềjtng.

Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn nhìrzoln con trai: "Lâlnqbu quáwymu rồeeuti, côcaljciwfy mỏqkwki tay đsmshciwfy."

wymunh bao nhỏqkwk nghe xong, chớarsfp chớarsfp mắyhxvt, lậyfeqp tứmvpfc rụpjkjt tay lạoxsmi.

Anh khôcaljng cốgnmorzolnh hạoxsm thấciwfp giọsmshng, Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch nghe rấciwft rõfurecoqyng, nhịyfeqp tim cóbpns phầfuren bấciwft ổrqztn.

Nhâlnqbn viêuahmn đsmshmvpfng bêuahmn cạoxsmnh lan can ghéqyqy tớarsfi cưqgblbvygi nóbpnsi: "Chịyfeq àcoqy, chồeeutng vàcoqy con trai chịyfeq tốgnmot vớarsfi chịyfeq thậyfeqt đsmshciwfy, thưqgblơzetwng chịyfeq lắyhxvm!"

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch sữavmgng ngưqgblbvygi, bấciwft giáwymuc nhìrzoln vềjtng phíyfeqa hai bốgnmo con đsmshang xoa đsmshfureu hổrqzt con.

Ývigc thứmvpfc đsmshưqgblgnmoc đsmshgnmoi phưqgblơzetwng đsmshãbpns hiểxbgju lầfurem, côcalj ngưqgblgnmong ngậyfeqp giảqkzsi thíyfeqch: "Chúdaskng tôcalji khôcaljng phảqkzsi..."

"Sao vậyfeqy?" Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn nghiêuahmng đsmshfureu nhìrzoln qua.

pdcm, khôcaljng sao..." Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch nuốgnmot nưqgblarsfc bọsmsht, lắyhxvc đsmshfureu nóbpnsi.

calj nhâlnqbn viêuahmn nhìrzoln họsmsh áwymunh mắyhxvt mang theo chúdaskt ngưqgblbhznng mộfure, nhìrzoln đsmshếyyeln khi côcalj đsmshqkwk mặgzpat lêuahmn, côcalj vộfurei đsmshi qua vàcoqybpnsi: "Àpdcm... Chúdaskng ta đsmshi qua khu kháwymuc đsmshi!"

Khi đsmshi vềjtng khu thúdask nuôcalji thìrzol kháwymuzetwn mộfuret chúdaskt, cóbpns xe đsmshiệtafln đsmshưqgbla đsmshóbpnsn miễbvygn phíyfeq, chởsvai kháwymuch tậyfeqn nơzetwi. Xe kháwymu nhỏqkwk, báwymunh bao nhỏqkwk ngồeeuti giữavmga. Dọsmshc đsmshưqgblbvygng cóbpns gióbpnswymut thổrqzti qua rấciwft dễbvyg chịyfequ.

Khôcaljng biếyyelt cóbpns phảqkzsi vìrzollnqbu nóbpnsi củxrpma côcalj nhâlnqbn viêuahmn kia khôcaljng màcoqylnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch bỗvlvnng nãbpnsy sinh ảqkzso giáwymuc họsmshcoqy mộfuret gia đsmshìrzolnh ba ngưqgblbvygi.

Xuốgnmong xe đsmshiệtafln đsmshi lêuahmn núdaski, nhìrzoln từxbgj trêuahmn xuốgnmong cóbpns thểxbgj thấciwfy rấciwft nhiềjtngu gấciwfu ngựwcgda đsmshang đsmshi lạoxsmi.

Tớarsfi khu vựwcgdc mãbpnsnh thúdask, cóbpns mộfuret con đsmshưqgblbvygng ngoằvlvnn ngoèarsfo đsmshưqgblgnmoc xâlnqby dựwcgdng, xung quanh làcoqyyfeqnh, họsmsh đsmshi gầfuren tớarsfi nơzetwi cóbpns thểxbgj tiếyyelp xúdaskc ởsvai khoảqkzsng cáwymuch gầfuren.

Từxbgj khi đsmshi vàcoqyo, báwymunh bao nhỏqkwk đsmshãbpns khôcaljng hềjtngarsf dặgzpat, ngưqgblgnmoc lạoxsmi càcoqyng lúdaskc càcoqyng hứmvpfng thúdask. Khi đsmshưqgblgnmoc Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn thảqkzs xuốgnmong, thằvlvnng béqyqyarsfn đsmshi qua nắyhxvm tay côcalj, phấciwfn khíyfeqch chạoxsmy xuốgnmong, đsmshmvpfng đsmshóbpns nhìrzoln nhữavmgng con hổrqzt đsmshi qua đsmshi lạoxsmi.

"Uyểxbgjn Uyểxbgjn, hổrqztrzola~"

wymunh bao nhỏqkwk hai mắyhxvt rựwcgdc sáwymung, khôcaljng ngừxbgjng đsmshung đsmshưqgbla tay côcalj.

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch mỉcaljm cưqgblbvygi ngồeeuti xuốgnmong: "Ừarsfm, hổrqzt đsmshciwfy!"

qrnjyfequ Đqrnjyfequ, con cóbpns nhìrzoln thấciwfy con kia khôcaljng?" Côcalj giơzetw tay chỉcalj, so sáwymunh vớarsfi phầfuren giớarsfi thiệtaflu dáwymun bêuahmn ngoàcoqyi, giảqkzsng giảqkzsi cho báwymunh bao nhỏqkwk bằvlvnng cáwymuch thứmvpfc đsmshơzetwn giảqkzsn nhấciwft: "Nóbpns thuộfurec loàcoqyi hổrqzt Đqrnjôcaljng Bắyhxvc, làcoqy mộfuret loàcoqyi đsmshfureng vậyfeqt ăgzann thịyfeqt thuộfurec họsmsh nhàcoqyarsfo, đsmshcalji củxrpma nóbpnscoqyi gầfuren mộfuret méqyqyt đsmshciwfy! Con nhìrzoln bộfurecaljng trêuahmn ngưqgblbvygi nóbpns đsmshi. Bâlnqby giờbvygcaljng đsmshang cóbpnscoqyu vàcoqyng nâlnqbu, tớarsfi mùlysxa đsmshôcaljng, nóbpns sẽdezc chuyểxbgjn dầfuren sang vàcoqyng nhạoxsmt. Hơzetwn nữavmga con nhìrzoln kìrzola, trêuahmn đsmshfureu nóbpnsbpns rấciwft nhiềjtngu vạoxsmch ngang màcoqyu đsmshen, cóbpns phảqkzsi rấciwft giốgnmong chữavmgqgblơzetwng khôcaljng?"

Giọsmshng côcalj nhẹpxga nhàcoqyng thủxrpm thỉcalj vang vọsmshng bêuahmn tai.

Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn đsmshúdaskt mộfuret tay vàcoqyo túdaski quầfuren, đsmshmvpfng sau quan sáwymut, khóbpnse môcalji bấciwft giáwymuc rưqgblarsfn lêuahmn màcoqy anh khôcaljng hay biếyyelt.

Đqrnjâlnqby làcoqy chuyếyyeln đsmshi chơzetwi hiếyyelm hoi màcoqy hai bốgnmo con anh thựwcgdc hiệtafln từxbgj khi con trai chàcoqyo đsmshbvygi. Đqrnja phầfuren thờbvygi gian anh đsmshjtngu ngậyfeqp đsmshfurey côcaljng việtaflc, thi thoảqkzsng cóbpnsdaskc nghỉcalj ngơzetwi lạoxsmi đsmshưqgbla nóbpns qua New York. Nhưqgblng hầfureu nhưqgbl đsmshjtngu do Hoắyhxvc Dung chịyfequ tráwymuch nhiệtaflm trôcaljng nóbpns, rấciwft íyfeqt cóbpns nhữavmgng khoảqkzsnh khắyhxvc nhưqgbl thếyyelcoqyy.

Trưqgblarsfc mắyhxvt mộfuret lớarsfn mọsmsht nhỏqkwk, khi nóbpnsi chuyệtafln côcaljwymui quay mặgzpat sang, gưqgblơzetwng mặgzpat dịyfequ dàcoqyng nhưqgbl lấciwfp láwymunh áwymunh sáwymung.

Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn bỗvlvnng nhiêuahmn cảqkzsm thấciwfy cho dùlysx thờbvygi gian dừxbgjng lạoxsmi vàcoqyo khoảqkzsnh khắyhxvc nàcoqyy cũsmshng rấciwft tốgnmot.

Đqrnjfuret nhiêuahmn, cóbpns mộfuret con hổrqzt bấciwft ngờbvyg tớarsfi gầfuren.

wymunh bao nhỏqkwk đsmshang nửrqzta hiểxbgju nửrqzta khôcaljng nghe Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch nóbpnsi bịyfeq giậyfeqt mìrzolnh đsmshfuret ngộfuret, quay ngưqgblbvygi ôcaljm chặgzpat cổrqztcalj: "Uyểxbgjn Uyểxbgjn, Uyểxbgjn Uyểxbgjn~"

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch cũsmshng khôcaljng kịyfeqp phòfureng bịyfeq, giậyfeqt nảqkzsy mìrzolnh, nhưqgblng vẫciwfn lậyfeqp tứmvpfc giơzetw tay bảqkzso vệtafl thằvlvnng béqyqy.

Mộfuret bàcoqyn tay lớarsfn kháwymuc chìrzola ra. Côcalj cảqkzsm nhậyfeqn đsmshưqgblgnmoc mìrzolnh vàcoqywymunh bao nhỏqkwk đsmshưqgblgnmoc ôcaljm trong mộfuret vòfureng ôcaljm rắyhxvn chắyhxvc. Mộfuret cơzetw thểxbgj cao lớarsfn chắyhxvn trưqgblarsfc họsmsh, giọsmshng nam trầfurem vang lêuahmn: "Đqrnjyfequ Đqrnjyfequ, chúdaskng khôcaljng tớarsfi đsmshưqgblgnmoc đsmshâlnqbu. Đqrnjxbgjng sợgnmo!"

Khôcaljng hiểxbgju vìrzol sao, hai chữavmg cuốgnmoi cùlysxng, Lâlnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch cứmvpfbpns cảqkzsm giáwymuc anh đsmshang nóbpnsi vớarsfi mìrzolnh.

zetwn nữavmga khi anh nóbpnsi, giọsmshng anh ngay sáwymut bêuahmn tai, hơzetwi nóbpnsng phảqkzscoqyo khiếyyeln tai côcalj ong lêuahmn...

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch thởsvai dốgnmoc mấciwfy tiếyyelng rồeeuti mớarsfi bìrzolnh ổrqztn lạoxsmi nhịyfeqp thởsvai, chỉcaljcoqyo tấciwfm kíyfeqnh: "Đqrnjúdaskng đsmshciwfy, Đqrnjyfequ Đqrnjyfequ nhìrzoln kia, cóbpnsyfeqnh bảqkzso vệtafl rồeeuti!"

wymunh bao nhỏqkwk nghe thấciwfy vậyfeqy bèarsfn thòfure đsmshfureu ra khỏqkwki lòfureng côcalj, chớarsfp chớarsfp đsmshôcalji mắyhxvt nhỏqkwk nhưqgbl đsmshxbgj chắyhxvc chắyhxvn họsmsh khôcaljng nóbpnsi nhầfurem. Rồeeuti nóbpns nhảqkzsy xuốgnmong, lấciwfy hếyyelt dũsmshng khíyfeq thăgzanm dòfureqgblarsfc qua.

qgblbvygng nhưqgbl vẫciwfn còfuren chúdaskt dèarsf dặgzpat, nóbpnsqgblarsfc từxbgjng bưqgblarsfc nhỏqkwk cẩqyqyn thậyfeqn, tiếyyeln sáwymut tấciwfm kíyfeqnh từxbgjng chúdaskt mộfuret, thâlnqbn hìrzolnh béqyqyyfequ ấciwfy muốgnmon đsmsháwymung yêuahmu bao nhiêuahmu cũsmshng cóbpns.

Khi họsmsh đsmshi tớarsfi mộfuret nơzetwi mang tíyfeqnh tưqgblgnmong trưqgblng, tậyfeqp trung rấciwft đsmshôcaljng ngưqgblbvygi đsmshang chụpjkjp ảqkzsnh.

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch thấciwfy Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn bếyyelwymunh nhỏqkwkarsfn suy nghĩhcdb rồeeuti rúdaskt di đsmshfureng ra, tiếyyeln vềjtng phíyfeqa trưqgblarsfc mấciwfy bưqgblarsfc: "Chúdaskng ta cũsmshng chụpjkjp mấciwfy kiểxbgju đsmshi..."

qrnjưqgblgnmoc." Hoắyhxvc Trưqgblbvygng Uyêuahmn gậyfeqt đsmshfureu.

caljfuren chưqgbla kịyfeqp lêuahmn tiếyyelng, anh đsmshãbpns cầfurem lấciwfy di đsmshfureng củxrpma côcalj, đsmshi tớarsfi trưqgblarsfc mặgzpat mộfuret côcalj nữavmg sinh đsmsheo kíyfeqnh gầfuren đsmshóbpns.

lnqbm Uyểxbgjn Bạoxsmch nhìrzoln thấciwfy rõfure, con ngưqgblơzetwi củxrpma côcaljwymui ấciwfy nhưqgbl sắyhxvp rớarsft ra ngoàcoqyi...

~Hếyyelt chưqgblơzetwng 232~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.