Xin Hãy Ôm Em

Chương 231 :

    trước sau   
Sau khi taxi dừbzsbng lạiqwbi trưmmewxembc cửqahra biệcumjt thựarpm nhàugzu họfyjl Hoắwtsgc, Hoắwtsgc Dung khoanh tay trưmmewxembc ngựarpmc đbvlqi vàugzuo trong.

Ngưmmeweqjvi làugzum ra ngoàugzui đbvlqókgmfn, rồqifii cung kímovznh chàugzuo: "Chịwtsg Dung đbvlqãbajd đbvlqếpgjhn!"

"Ừkgmfm." Hoắwtsgc Dung thay giàugzuy rồqifii hỏlkffi: "Anh trai tôcumji cókgmfxkon nhàugzu khôcumjng?"

"Lãbajdo gia đbvlqang ởxkon trong phòoeohng sánlcych trêqpuan tầcumjng, đbvlquxjzcumji lêqpuan thôcumjng bánlcyo mộvqwet tiếpgjhng ạiqwb?" Ngưmmeweqjvi dưmmewxembi vừbzsba bánlcyo vừbzsba hỏlkffi dòoeoh.

Hoắwtsgc Dung xua tay: "Khỏlkffi cầcumjn, tôcumji đbvlqi thẳkvvpng lêqpuan đbvlqưmmewlkffc rồqifii!"

"Vậhrbjy đbvlqưmmewlkffc!" Ngưmmeweqjvi làugzum cúfyjli đbvlqcumju, nghĩqveo ra chuyệcumjn gìgqvh, ngưmmeweqjvi ấwajhy vộvqwei bổvcrh sung mộvqwet câdplru: "Côcumj Lụytsfc cũowvbng đbvlqang ởxkon trêqpuan đbvlqókgmfiqwb!"


Hoắwtsgc Dung khôcumjng quánlcy bấwajht ngờeqjv, cưmmeweqjvi khẩcjtwy: "Ừkgmfm, tôcumji biếpgjht rồqifii!"

ugzu đbvlqi thẳkvvpng lêqpuan gánlcyc, tớxembi trưmmewxembc cửqahra phòoeohng sánlcych, Hoắwtsgc Dung ánlcyp tai lêqpuan vánlcych cửqahra, sau đbvlqókgmf đbvlqcjtwy cửqahra cánlcyi "Rầcumjm" mộvqwet tiếpgjhng.

Ngưmmeweqjvi bêqpuan trong bấwajht ngờeqjv, sửqahrng sốuxjzt nhìgqvhn qua.

Hoắwtsgc Dung nhìgqvhn lưmmewxembt qua Hoắwtsgc Chấwajhn ngồqifii trưmmewxembc bàugzun làugzum việcumjc, rồqifii quay sang bêqpuan cạiqwbnh. Trêqpuan ghếpgjh thánlcyi sưmmewugzu Lụytsfc Tịwtsgnh Tuyếpgjht mớxembi chia tay ởxkon trang viêqpuan câdplru cánlcy. Tánlcych tràugzu ngưmmeweqjvi làugzum bêqpuaqpuan vẫfweln còoeohn bốuxjzc khókgmfi, xem ra côcumj ta cũowvbng mớxembi đbvlqếpgjhn đbvlqâdplry chưmmewa lâdplru, cókgmf lẽaopl sau khi vềmmew thàugzunh phókgmf đbvlqãbajd bảugzuo tàugzui xếpgjhnlcyi xe thẳkvvpng tớxembi đbvlqâdplry.

Trưmmewxembc làugzu bỏlkff thuốuxjzc khôcumjng thàugzunh côcumjng, sau lạiqwbi tớxembi nhàugzuugzum quàugzunlcyng cũowvbng khôcumjng ímovzch gìgqvh, cộvqweng thêqpuam màugzun hôcumjm nay ởxkon trang viêqpuan câdplru cánlcy, quảugzu nhiêqpuan sốuxjzt sắwtsgng rồqifii.

Hoắwtsgc Dung suy đbvlqnlcyn khôcumjng sai, Lụytsfc Tịwtsgnh Tuyếpgjht quảugzu thựarpmc sốuxjzt ruộvqwet.

Sau khi nhậhrbjn đbvlqưmmewlkffc tin tứbwduc, côcumj ta lậhrbjp tứbwduc tớxembi trang viêqpuan, muốuxjzn thểuxjz hiệcumjn mộvqwet chúfyjlt chủwajh quyềmmewn củwajha mìgqvhnh, còoeohn đbvlqqpuac biệcumjt tìgqvhm ra cầcumjn câdplru màugzu ôcumjng ngoạiqwbi thímovzch dùghckng nhấwajht khi còoeohn sốuxjzng. Ai ngờeqjv Hoắwtsgc Trưmmeweqjvng Uyêqpuan khôcumjng nểuxjzgqvhnh. Vìgqvh sựarpm xuấwajht hiệcumjn củwajha côcumj ta, châdplrn trưmmewxembc vừbzsba tớxembi, châdplrn sau họfyjl đbvlqãbajd vộvqwei vãbajd kếpgjht thúfyjlc, bảugzuo côcumj ta làugzum sao bìgqvhnh tĩqveonh nổvcrhi.

Liêqpuan tụytsfc ba bốuxjzn lầcumjn gặqpuap khókgmf khăegzvn, Lụytsfc Tịwtsgnh Tuyếpgjht chỉzefqoeohn cánlcych tớxembi tìgqvhm Hoắwtsgc Chấwajhn.

Từbzsb sau khi Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch vềmmewmmewxembc, côcumj ta càugzung lúfyjlc càugzung sốuxjzt ruộvqwet. Cho dùghck biếpgjht Hoắwtsgc Trưmmeweqjvng Uyêqpuan đbvlqãbajd mấwajht trímovz nhớxemb, côcumj ta vẫfweln rấwajht sợlkff anh bịwtsgugzunh hưmmewxkonng, hơdclsn nữbvlqa bâdplry giờeqjvgqvhnh thếpgjhugzung ngàugzuy càugzung nghiêqpuang vềmmewmmewxembng đbvlqókgmf.

Ban nãbajdy côcumj ta nókgmfi vớxembi Hoắwtsgc Chấwajhn, chuyệcumjn hôcumjn sựarpm cầcumjn khẩcjtwn trưmmewơdclsng mộvqwet chúfyjlt, nếpgjhu khôcumjng côcumj ta sẽaopl lo lắwtsgng, sợlkff sẽaopl lạiqwbi gặqpuap chuyệcumjn hủwajhy hôcumjn nhưmmew bốuxjzn năegzvm trưmmewxembc. Nếpgjhu còoeohn khôcumjng tranh thủwajh, e rằvcrhng thậhrbjt sựarpm sẽaopl đbvlqêqpuam dàugzui lắwtsgm mộvqweng. Chỉzefqugzuoeohn chưmmewa kịwtsgp nókgmfi xong, Hoắwtsgc Dung đbvlqãbajd đbvlqcjtwy cửqahra đbvlqi vàugzuo.

"Cửqahra đbvlqókgmfng then càugzui kímovzn đbvlqánlcyo quánlcy vậhrbjy, bímovz mậhrbjt bàugzun tímovznh đbvlqiqwbi sựarpmgqvh àugzu!" Hoắwtsgc Dung bưmmewxembc vàugzuo, cấwajht giọfyjlng đbvlqùghcka cợlkfft.

"Bàugzun tímovznh đbvlqưmmewlkffc gìgqvh, em vàugzuo phòoeohng cũowvbng khôcumjng biếpgjht đbvlqưmmeweqjvng gõtnkl cửqahra!" Hoắwtsgc Chấwajhn vốuxjzn nghĩqveo rằvcrhng ngưmmeweqjvi xôcumjng vàugzuo làugzu ngưmmeweqjvi làugzum, đbvlqang đbvlqwtsgnh quánlcyt nạiqwbt mấwajhy câdplru. Nhìgqvhn thấwajhy khuôcumjn mặqpuat tưmmewơdclsi cưmmeweqjvi củwajha em gánlcyi, ôcumjng đbvlqàugzunh bỏlkff qua, bựarpmc dọfyjlc nókgmfi: "Nhưmmewng em đbvlqếpgjhn đbvlqúfyjlng lúfyjlc lắwtsgm, anh còoeohn đbvlqang đbvlqwtsgnh tìgqvhm em tímovznh sổvcrh đbvlqâdplry!"

"Tìgqvhm em tímovznh sổvcrhgqvh?" Hoắwtsgc Dung ngâdplry thơdcls ngồqifii xuốuxjzng ghếpgjh.


"Chuyệcumjn côcumjnlcyi đbvlqókgmf quay vềmmewmmewxembc màugzu em dánlcym giấwajhu anh, khôcumjng nókgmfi mộvqwet lờeqjvi!" Hoắwtsgc Chấwajhn nhímovzu màugzuy nókgmfi.

Hoắwtsgc Dung nghe xong bèrusdn nheo mắwtsgt nhìgqvhn vềmmew phímovza Lụytsfc Tịwtsgnh Tuyếpgjht. Côcumj ta vẫfweln nởxkon nụytsfmmeweqjvi tưmmewơdclsi. Bàugzu quay sang kêqpuau lêqpuan vớxembi Hoắwtsgc Chấwajhn: "Oan uổvcrhng quánlcy đbvlqi mấwajht, em vừbzsba vềmmewmmewxembc cókgmf mấwajhy ngàugzuy thôcumji! Hơdclsn nữbvlqa, anh cũowvbng cókgmf hỏlkffi đbvlqâdplru, làugzum sao em biếpgjht anh thímovzch hókgmfng hớxembt mấwajhy chuyệcumjn nàugzuy!"

Hoắwtsgc Chấwajhn thẳkvvpng thừbzsbng tảugzung lờeqjvugzun đbvlqùghcka cợlkfft củwajha bàugzu, lạiqwbnh lùghckng hừbzsb mộvqwet tiếpgjhng: "Tiểuxjzu Dung, em đbvlqbzsbng tưmmewxkonng anh khôcumjng biếpgjht em đbvlqang tímovznh toánlcyn chuyệcumjn gìgqvh!"

"Thôcumji đbvlqưmmewlkffc rồqifii, anh àugzu, xem ra anh vẫfweln chưmmewa mắwtsgt mờeqjv châdplrn chậhrbjm, vẫfweln còoeohn tinh tưmmeweqjvng lắwtsgm!" Hoắwtsgc Dung cưmmeweqjvi hìgqvhgqvh, thấwajhy Hoắwtsgc Chấwajhn đbvlqwtsgnh trừbzsbng phắwtsgt phồqifing mánlcy, bàugzu vộvqwei nghiêqpuam chỉzefqnh lạiqwbi: "Nhưmmewng cókgmf chuyệcumjn nàugzuy em cũowvbng muốuxjzn hỏlkffi anh lâdplru rồqifii. Bốuxjzn năegzvm trưmmewxembc Trưmmeweqjvng Uyêqpuan gặqpuap tai nạiqwbn, vếpgjht thưmmewơdclsng đbvlqcumju còoeohn nhẹldkgdclsn vếpgjht thưmmewơdclsng cơdcls thểuxjz rấwajht nhiềmmewu, vìgqvh sao bỗkwckng dưmmewng lạiqwbi mấwajht trímovz nhớxemb, anh cókgmf từbzsbng đbvlqiềmmewu tra khôcumjng?"

"Việcumjc nàugzuy cókgmfgqvh phảugzui đbvlqiềmmewu tra, bánlcyc sỹbzsbfyjlc đbvlqókgmfowvbng nókgmfi rồqifii, trong y họfyjlc cókgmf rấwajht nhiềmmewu nguyêqpuan nhâdplrn chưmmewa giảugzui thímovzch đbvlqưmmewlkffc!" Hoắwtsgc Chấwajhn nhímovzu màugzuy, dưmmeweqjvng nhưmmew khôcumjng quánlcy đbvlquxjzdplrm chuyệcumjn nàugzuy: "Huốuxjzng hồqifi, Trưmmeweqjvng Uyêqpuan chẳkvvpng cókgmf vấwajhn đbvlqmmewgqvh hếpgjht đbvlqãbajdugzu quánlcy may mắwtsgn rồqifii!"

"Nhưmmewng màugzu..." Rõtnklugzung Hoắwtsgc Dung khôcumjng tánlcyn đbvlqqifing.

Hoắwtsgc Chấwajhn thẳkvvpng thừbzsbng ngắwtsgt lờeqjvi bàugzu, nókgmfi tiếpgjhp: "Khôcumjng nhưmmewng nhịwtsggqvh hếpgjht! Theo anh thấwajhy, mấwajht trímovz nhớxemb chưmmewa chắwtsgc làugzu chuyệcumjn tệcumj. Năegzvm xưmmewa hai đbvlqbwdua nókgmf đbvlqãbajd sớxembm chia tay, côcumjnlcyi kia còoeohn theo ngưmmeweqjvi khánlcyc ra nưmmewxembc ngoàugzui, Trưmmeweqjvng Uyêqpuan quêqpuan côcumj ta đbvlqi cũowvbng làugzu chuyệcumjn tốuxjzt! Hơdclsn nữbvlqa trong bốuxjzn năegzvm nay, nókgmf khôcumjng hềmmew chịwtsgu ảugzunh hưmmewxkonng củwajha côcumjnlcyi đbvlqókgmf, quan hệcumj vớxembi Tịwtsgnh Tuyếpgjht cũowvbng rấwajht tốuxjzt đbvlqldkgp. Cókgmf thểuxjz đbvlqâdplry chímovznh làugzu sắwtsgp xếpgjhp củwajha ôcumjng trờeqjvi!"

mmeweqjvng nhưmmew muốuxjzn nhậhrbjn đbvlqưmmewlkffc sựarpm khẳkvvpng đbvlqwtsgnh, ôcumjng còoeohn quay sang nhìgqvhn Lụytsfc Tịwtsgnh Tuyếpgjht nãbajdy giờeqjv chỉzefq ngồqifii uốuxjzng tràugzu: "Bánlcyc nókgmfi đbvlqúfyjlng khôcumjng, nha đbvlqcumju Tịwtsgnh Tuyếpgjht?"

"Vâdplrng..." Lụytsfc Tịwtsgnh Tuyếpgjht ngừbzsbng mộvqwet chúfyjlt rồqifii gậhrbjt đbvlqcumju.

Khi cúfyjli xuốuxjzng uốuxjzng tràugzu lầcumjn nữbvlqa, côcumj ta cốuxjz gắwtsgng che giấwajhu chúfyjlt hoảugzung loạiqwbn nơdclsi đbvlqánlcyy mắwtsgt.

Hoắwtsgc Dung vẫfweln còoeohn tiếpgjhp tụytsfc lêqpuan tiếpgjhng, Hoắwtsgc Chấwajhn giơdcls tay lêqpuan ngăegzvn cảugzun, biểuxjzu cảugzum vẫfweln làugzu sựarpm cốuxjz chấwajhp khôcumjng thay đbvlqvcrhi: "Nha đbvlqcumju Tịwtsgnh Tuyếpgjht, con yêqpuan tâdplrm! Tốuxjzi mai bánlcyc sỹbzsb gọfyjli Trưmmeweqjvng Uyêqpuan qua đbvlqâdplry, bàugzun vớxembi nókgmf chuyệcumjn cưmmewxembi xin, khẩcjtwn trưmmewơdclsng làugzum cho xong!"

"Con nghe bánlcyc hếpgjht, bánlcyc trai!" Lụytsfc Tịwtsgnh Tuyếpgjht đbvlqqpuat tánlcych tràugzu xuốuxjzng, cưmmeweqjvi thùghcky mịwtsg.

"Ừkgmfm!" Hoắwtsgc Chấwajhn rấwajht hàugzui lòoeohng.


Hoắwtsgc Dung lưmmeweqjvm nguýghckt, đbvlqàugzunh đbvlqbwdung lêqpuan bỏlkff đbvlqi.

...

Chiềmmewu hôcumjm sau, ngoàugzui cửqahra sổvcrh, thờeqjvi tiếpgjht tuyệcumjt đbvlqldkgp, nắwtsgng lêqpuan cao.

Cảugzu ngàugzuy Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch ngồqifii giảugzui quyếpgjht email vớxembi phímovza Canada, khi tiếpgjhng gõtnkl cửqahra vang lêqpuan, ngưmmeweqjvi ra mởxkonowvbng làugzu Tang Hiểuxjzu Du.

Sau khi cửqahra mởxkon ra, liềmmewn nghe thấwajhy tiếpgjhng côcumjwajhy mỉzefqm cưmmeweqjvi nókgmfi: "Tiểuxjzu thiếpgjhu gia nhàugzu họfyjl Hoắwtsgc đbvlqếpgjhn nàugzuy!"

Nghe thấwajhy vậhrbjy, Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch gậhrbjp laptop lạiqwbi đbvlqi ra đbvlqókgmfn. Quảugzu nhiêqpuan, côcumj vừbzsba tớxembi gầcumjn cửqahra, bánlcynh bao nhỏlkff đbvlqãbajd lao vềmmew phímovza côcumj, ôcumjm chặqpuat châdplrn côcumj. Cókgmf đbvlqiềmmewu lầcumjn nàugzuy khánlcyc biệcumjt, lúfyjlc nàugzuy nókgmf đbvlqang bĩqveou môcumji.

ailihrbju Đailihrbju, thímovzm Lýghck đbvlqưmmewa con qua àugzu?" Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch bếpgjhnlcynh bao nhỏlkffqpuan sofa.

"Vâdplrng!" Bánlcynh bao nhỏlkff vẫfweln bĩqveou môcumji.

Trẻyfat con da mềmmewm mạiqwbi non nớxembt, gưmmewơdclsng mặqpuat đbvlqánlcyng yêqpuau, cánlcyi môcumji cong vúfyjlt lêqpuan, sắwtsgp treo đbvlqưmmewlkffc cảugzugqvhnh xăegzvng lêqpuan trêqpuan rồqifii.

dplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch sao khôcumjng đbvlqnlcyn đbvlqưmmewlkffc tâdplrm tưmmew củwajha nókgmf. Nókgmfoeohn giậhrbjn côcumj, hôcumjm qua khôcumjng chàugzuo hỏlkffi gìgqvh đbvlqãbajd lặqpuang lẽaopl đbvlqi vềmmew.

Chủwajh yếpgjhu làugzugqvh Lụytsfc Tịwtsgnh Tuyếpgjht đbvlqếpgjhn, côcumj thậhrbjt sựarpm khôcumjng muốuxjzn ởxkon đbvlqókgmf thêqpuam giâdplry nàugzuo. Nhưmmewng nếpgjhu chàugzuo hỏlkffi, đbvlqbzsbng nókgmfi làugzu khôcumjng thoánlcyt đbvlqưmmewlkffc bánlcynh bao nhỏlkff, Hoắwtsgc Dung chắwtsgc chắwtsgn cũowvbng khôcumjng dễqpcuugzung đbvlquxjzcumj đbvlqi, thếpgjhqpuan côcumj mớxembi "tiềmmewn trạiqwbm hậhrbju tấwajhu".

ailihrbju Đailihrbju, côcumj xin lỗkwcki!"

dplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch nhìgqvhn bánlcynh bao nhỏlkff ngồqifii trêqpuan đbvlqùghcki mìgqvhnh, cựarpmc kỳeqjv thàugzunh khẩcjtwn: "Hôcumjm qua côcumjkgmf việcumjc đbvlqvqwet xuấwajht nêqpuan mớxembi khôcumjng chàugzuo con đbvlqãbajd ra vềmmew, chỉzefqugzucumj muốuxjzn đbvlquxjz con chơdclsi thêqpuam ởxkon đbvlqókgmf mộvqwet chúfyjlt! Nhưmmewng, côcumj hứbwdua làugzu sẽaopl khôcumjng cókgmf lầcumjn sau đbvlqâdplru. Đailihrbju Đailihrbju, con tha lỗkwcki cho côcumj lầcumjn nàugzuy đbvlqưmmewlkffc khôcumjng?"


ailiưmmewlkffc ạiqwb!" Bánlcynh bao nhỏlkff đbvlqưmmewlkffc côcumj nhẹldkg nhàugzung dỗkwckugzunh, đbvlqãbajd sớxembm quêqpuan hếpgjht khókgmf chịwtsgu, đbvlqôcumji mắwtsgt tròoeohn xoe ôcumjm chặqpuat cổvcrhcumj: "Uyểuxjzn Uyểuxjzn~"

Mỗkwcki lầcumjn nókgmf cấwajht giọfyjlng non nớxembt gọfyjli têqpuan côcumj, Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch lạiqwbi cảugzum thấwajhy tránlcyi tim nhưmmew tan chảugzuy.

cumj đbvlqưmmewa tay nhẹldkg nhàugzung xoa đbvlqcumju nókgmf, mánlcyi tókgmfc hơdclsi xoăegzvn mềmmewm nhưmmew da mặqpuat củwajha nókgmf vậhrbjy. Côcumj khôcumjng khỏlkffi trêqpuau chọfyjlc: "Đailihrbju Đailihrbju, hôcumjm qua chẳkvvpng phảugzui chúfyjlng ta vừbzsba đbvlqi câdplru cánlcyghckng nhau sao. Sao lạiqwbi chạiqwby tớxembi đbvlqâdplry nữbvlqa, nhớxembcumj àugzu?"

nlcynh bao nhỏlkff xấwajhu hổvcrh gậhrbjt đbvlqcumju, mặqpuat hơdclsi đbvlqlkffqpuan.

Đailiôcumji mắwtsgt to tròoeohn chớxembp chớxembp mấwajhy cánlcyi, bỗkwckng nhiêqpuan nókgmfkgmfi mộvqwet câdplru: "Mộvqwet ngàugzuy khôcumjng gặqpuap nhưmmewnlcych ba thu!"

dplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch nghe xong sữbvlqng ngưmmeweqjvi, rồqifii lậhrbjp tứbwduc mỉzefqm cưmmeweqjvi.

fyjlc nàugzuy tiếpgjhng gõtnkl cửqahra lạiqwbi vang lêqpuan, Tang Hiểuxjzu Du nghi hoặqpuac từbzsb trong nhàugzu đbvlqi ra.

"Sao lạiqwbi cókgmf ngưmmeweqjvi đbvlqếpgjhn rồqifii?"

Đailiếpgjhn khi cửqahra mởxkon, côcumjwajhy gọfyjli to vàugzuo trong: "Tiểuxjzu Bạiqwbch, hìgqvhnh nhưmmewugzu tớxembi tìgqvhm cậhrbju đbvlqwajhy!"

dplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch đbvlqqpuat bánlcynh bao nhỏlkff xuốuxjzng, đbvlqbwdung dậhrbjy, nhìgqvhn thấwajhy mọfyjlt bókgmfng ngưmmeweqjvi thẳkvvpng tắwtsgp đbvlqbwdung trưmmewxembc cửqahra. Ngưmmeweqjvi nàugzuy cũowvbng thímovzch mặqpuac đbvlqqifi đbvlqen nhưmmew Hoắwtsgc Trưmmeweqjvng Uyêqpuan, cókgmf đbvlqiềmmewu khímovz chấwajht hai ngưmmeweqjvi hoàugzun toàugzun khánlcyc biệcumjt, ngưmmeweqjvi trưmmewxembc nho nhãbajddclsn mộvqwet chúfyjlt, ngưmmeweqjvi sao ngang ngưmmewlkffc hơdclsn mộvqwet chúfyjlt.

"Diệcumjp Tu, anh đbvlqếpgjhn rồqifii àugzu!" Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch bấwajhy giờeqjv mớxembi nhớxemb ra mìgqvhnh đbvlqãbajd hẹldkgn trưmmewxembc vớxembi Diệcumjp Tu, bèrusdn giớxembi thiệcumju qua vềmmew anh ấwajhy cho Tang Hiểuxjzu Du.

ailiĩqveoa CD em cầcumjn anh mang đbvlqếpgjhn rồqifii đbvlqâdplry!" Diệcumjp Tu mỉzefqm cưmmeweqjvi.

"Cảugzum ơdclsn anh!" Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch cảugzum kímovzch, vộvqwei nghiêqpuang ngưmmeweqjvi nókgmfi: "Anh mau vàugzuo nhàugzu ngồqifii đbvlqi!"


ailiưmmewlkffc!" Diệcumjp Tu cũowvbng thay giàugzuy.

Sau khi dẫfweln anh vàugzuo phòoeohng khánlcych, Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch xuốuxjzng bếpgjhp rókgmft tràugzu mờeqjvi anh.

Tang Hiểuxjzu Du trốuxjzn bêqpuan cạiqwbnh quan sánlcyt rồqifii vàugzuo theo, vừbzsba nhìgqvhn ra phòoeohng khánlcych vừbzsba huýghckch côcumj, hỏlkffi: "Tiểuxjzu Bạiqwbch, anh bạiqwbn ngưmmeweqjvi nưmmewxembc ngoàugzui nàugzuy củwajha cậhrbju khôcumjng phảugzui cókgmf ýghck vớxembi cậhrbju đbvlqwajhy chứbwdu?"

"Cậhrbju nókgmfi nhỏlkff thôcumji, đbvlquxjz ngưmmeweqjvi ta nghe đbvlqưmmewlkffc còoeohn ra thểuxjz thốuxjzng gìgqvh!" Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch vộvqwei nókgmfi, nhímovzu màugzuy giảugzui thímovzch: "Còoeohn nữbvlqa, cậhrbju đbvlqbzsbng nókgmfi bừbzsba, làugzum gìgqvhkgmf chuyệcumjn ấwajhy!"

Tang Hiểuxjzu Du thìgqvhugzum mặqpuat khôcumjng tin, lạiqwbi nhìgqvhn ra bêqpuan ngoàugzui, bĩqveou môcumji: "Mìgqvhnh nókgmfi bừbzsba gìgqvh chứbwdu, cậhrbju phảugzui tin giánlcyc quan thứbwdunlcyu củwajha mìgqvhnh! Anh ấwajhy giốuxjzng y nhưmmew Hoắwtsgc tổvcrhng, ánlcynh mắwtsgt nhìgqvhn cậhrbju cứbwdu gọfyjli làugzu tỏlkffa sánlcyng!"

dplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch đbvlqàugzunh đbvlqánlcyp vộvqwei: "Đailiókgmfugzumovznh củwajha anh ấwajhy phảugzun chiếpgjhu đbvlqwajhy..."

cumj khôcumjng quánlcy đbvlquxjzdplrm tớxembi câdplru nókgmfi ấwajhy, ngưmmewlkffc lạiqwbi tránlcyi tim bỗkwckng khánlcyc lạiqwb khi nghe thấwajhy chữbvlq "Hoắwtsgc tổvcrhng".

Anh cókgmf sao?

Mộvqwet Hoắwtsgc Trưmmeweqjvng Uyêqpuan đbvlqãbajd khôcumjng còoeohn nhớxembcumjugzu ai nữbvlqa, bốuxjzn năegzvm sau ánlcynh mắwtsgt nhìgqvhn côcumj vẫfweln tỏlkffa sánlcyng sao...

"Xìgqvh, khôcumjng tin thìgqvh thôcumji!" Tang Hiểuxjzu Du hậhrbjm hựarpmc.

dplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch cũowvbng lưmmeweqjvi trang luậhrbjn, dặqpuan dòoeohcumjwajhy lánlcyt nữbvlqa khôcumjng đbvlqưmmewlkffc nókgmfi lung tung rồqifii bêqpua tràugzu đbvlqi ra ngoàugzui.

Nhìgqvhn thấwajhy côcumj đbvlqưmmewa tràugzu pha sẵwajhn cho Diệcumjp Tu, bánlcynh bao nhỏlkff sốuxjzt sắwtsgng chạiqwby xung quanh châdplrn côcumj: "Củwajha bảugzuo bảugzuo đbvlqâdplru ạiqwb?"

"Ởkwck đbvlqâdplry nàugzuy, sữbvlqa chua củwajha con!" Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch mỉzefqm cưmmeweqjvi chìgqvha bàugzun tay giấwajhu sau lưmmewng ra.

nlcynh bao nhỏlkff thấwajhy vậhrbjy rấwajht vui, đbvlqókgmfn lấwajhy, hớxembn hởxkonfyjlt.

cumjm qua Diệcumjp Tu cũowvbng đbvlqi câdplru cánlcy, suốuxjzt cảugzu quánlcy trìgqvhnh bánlcynh bao nhỏlkff đbvlqmmewu bánlcym theo côcumj nhưmmew mộvqwet cánlcyi đbvlqcumji. Anh cũowvbng đbvlqãbajd nhìgqvhn thấwajhy họfyjl chơdclsi chung nêqpuan mỉzefqm cưmmeweqjvi lêqpuan tiếpgjhng: "Tiểuxjzu Bạiqwbch, cậhrbju nhókgmfc nàugzuy xem ra rấwajht thâdplrn thiếpgjht vớxembi em!"

ailiúfyjlng vậhrbjy!" Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch gậhrbjt đbvlqcumju: "Em cũowvbng khôcumjng ngờeqjv. Vốuxjzn dĩqveo chỉzefqugzu mộvqwet cơdcls duyêqpuan trùghckng hợlkffp, nhưmmewng thằvcrhng bécbjh thậhrbjt sựarpm rấwajht đbvlqánlcyng yêqpuau!"

Diệcumjp Tu cũowvbng gậhrbjt đbvlqcumju, nhưmmewng làugzunlcyc sỹbzsbdplrm lýghck, anh ấwajhy lạiqwbi đbvlquxjz ýghck tớxembi nhữbvlqng đbvlqiểuxjzm khánlcyc: "Đailiâdplry thậhrbjt ra làugzu mộvqwet dấwajhu hiệcumju rấwajht tốuxjzt. Từbzsb trưmmewxembc đbvlqếpgjhn giờeqjv anh vẫfweln luôcumjn rấwajht lo lắwtsgng, nghĩqveo rằvcrhng sau nàugzuy chuyệcumjn đbvlqókgmf sẽaopl đbvlquxjz lạiqwbi bókgmfng ma tâdplrm lýghck trong lòoeohng em, khiếpgjhn em xa cánlcych trẻyfat con. Xem ra anh khôcumjng cầcumjn lo rồqifii!"

"Ừkgmfm..." Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch khẽaopl quẹldkgt tay qua mánlcynlcynh bao nhỏlkff.

Lờeqjvi Diệcumjp Tu nókgmfi thậhrbjt ra khôcumjng sai. Bốuxjzn năegzvm qua, co vôcumj thứbwduc nécbjh tránlcynh việcumjc tiếpgjhp xúfyjlc vớxembi con nímovzt, vìgqvhkgmf luôcumjn khiếpgjhn côcumj nhớxemb tớxembi cánlcyi thai khắwtsgp ngưmmeweqjvi đbvlqcumjy mánlcyu kia. Ngay cảugzu Yếpgjhn Phong cũowvbng rấwajht lo lắwtsgng chuyệcumjn nàugzuy, thi thoảugzung cókgmfdcls hộvqwei tớxembi Canada thăegzvm côcumj, anh ấwajhy cũowvbng cốuxjz khôcumjng dẫfweln Châdplru Châdplru theo.

kgmf thểuxjz đbvlqâdplry cũowvbng làugzu sựarpm tránlcynh nécbjh trong tiềmmewm thứbwducumj. Chỉzefqugzu khôcumjng ngờeqjv vừbzsba vềmmewmmewxembc đbvlqãbajdcumjgqvhnh cókgmf đbvlqưmmewlkffc mộvqwet bánlcynh bao nhỏlkff.

Sựarpm dựarpma dẫfwelm vàugzu niềmmewm yêqpuau quýghck đbvlqbwdua trẻyfatugzuy dàugzunh cho côcumj khiếpgjhn côcumj cảugzum thấwajhy kinh ngạiqwbc. Hơdclsn nữbvlqa cũowvbng khôcumjng hiểuxjzu vìgqvh sao, từbzsb tậhrbjn đbvlqánlcyy lòoeohng côcumjowvbng rấwajht muốuxjzn gầcumjn gũowvbi nókgmf. Khôcumjng thểuxjzkgmfi rõtnklghck do, chỉzefq quy vềmmew sựarpm đbvlqánlcyng yêqpuau củwajha bánlcynh bao nhỏlkff quánlcy khiếpgjhn ngưmmeweqjvi khánlcyc muốuxjzn lạiqwbi gầcumjn.

Diệcumjp Tu ngồqifii bêqpuan cạiqwbnh nhìgqvhn, chẳkvvpng hiểuxjzu do ánlcynh nắwtsgng bêqpuan ngoàugzui quánlcy rựarpmc rỡrusd hay gìgqvh khánlcyc.

Mộvqwet biểuxjzu cảugzum nàugzuo đbvlqókgmf củwajha họfyjlkgmfugzui phầcumjn tưmmewơdclsng đbvlqqifing...

Cảugzum nhậhrbjn đbvlqưmmewlkffc ánlcynh mắwtsgt Diệcumjp Tu, Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch khôcumjng hiểuxjzu: "Diệcumjp Tu, anh sao vậhrbjy?"

"Khôcumjng sao." Diệcumjp Tu hoàugzun hồqifin lạiqwbi, lắwtsgc đbvlqcumju, cảugzum thấwajhy mìgqvhnh nghĩqveo nhiềmmewu rồqifii, nókgmfi tiếpgjhp: "Đailiúfyjlng rồqifii Tiểuxjzu Bạiqwbch, côcumjng việcumjc củwajha em giảugzui quyếpgjht đbvlqếpgjhn đbvlqâdplru rồqifii? Anh nhớxembfyjlc trưmmewxembc em nókgmfi vớxembi anh, lầcumjn nàugzuy vềmmewmmewxembc ngoàugzui việcumjc thăegzvm bàugzu ngoạiqwbi còoeohn cókgmf mấwajhy cuộvqwec phỏlkffng vấwajhn, cókgmf phảugzui sắwtsgp xong việcumjc rồqifii khôcumjng?"

"Ừkgmfm, chỉzefqoeohn hai buổvcrhi phỏlkffng vấwajhn nữbvlqa thôcumji..." Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch trầcumjm ngâdplrm gậhrbjt đbvlqcumju.

"Nókgmfi nhưmmew vậhrbjy em cókgmf lẽaoplowvbng sắwtsgp quay vềmmew rồqifii!" Diệcumjp Tu đbvlqcjtwy gọfyjlng kímovznh: "Vừbzsba hay, thờeqjvi gian củwajha anh dưmmew dảugzu, dựarpm đbvlqwtsgnh đbvlqlkffi em kếpgjht thúfyjlc côcumjng việcumjc bêqpuan nàugzuy rồqifii cùghckng em quay vềmmew Canada!"

oeohn chưmmewa đbvlqlkffi Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch trảugzu lờeqjvi, bánlcynh bao nhỏlkff đbvlqang múfyjlt sữbvlqa chua bỗkwckng nhàugzuo tớxembi: "Uyểuxjzn Uyểuxjzn côcumj sắwtsgp đbvlqi?"

ailiúfyjlng vậhrbjy..." Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch sữbvlqng ngưmmeweqjvi rồqifii gậhrbjt đbvlqcumju.

Lầcumjn nàugzuy côcumj vềmmewmmewxembc vốuxjzn dĩqveoowvbng chỉzefq đbvlqwtsgnh ởxkon lạiqwbi mộvqwet thánlcyng, khôcumjng đbvlqwtsgnh ởxkon lạiqwbi lâdplru dàugzui.

Gặqpuap đbvlqưmmewlkffc bánlcynh bao nhỏlkff hoàugzun toàugzun làugzu mộvqwet bấwajht ngờeqjv. Nhắwtsgc đbvlqếpgjhn chuyệcumjn ra đbvlqi, côcumjowvbng cókgmf rấwajht nhiềmmewu đbvlqiềmmewu khôcumjng nỡrusd, nhưmmewng bốuxjzn năegzvm trưmmewxembc khi côcumj rờeqjvi đbvlqi, thàugzunh phốuxjzugzuy đbvlqãbajd khôcumjng còoeohn ngưmmeweqjvi hay chuyệcumjn nàugzuo khiếpgjhn côcumj khôcumjng thểuxjz buôcumjng bỏlkff nữbvlqa.

nlcynh bao nhỏlkff nghe xong, nhảugzuuxjzng múfyjlt ra khỏlkffi miệcumjng.

Khuôcumjn mặqpuat nhỏlkff vốuxjzn đbvlqang đbvlqlkff hồqifing lúfyjlc nàugzuy nhăegzvn tịwtsgt lạiqwbi, sốuxjzt sắwtsgng vôcumjghckng: "Vậhrbjy bảugzuo bảugzuo phảugzui làugzum sao..."

dplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch bịwtsg hỏlkffi, lòoeohng chợlkfft chua xókgmft. Vềmmew Canada làugzu chuyệcumjn nằvcrhm trong kếpgjh hoạiqwbch củwajha côcumj, nhưmmewng côcumj thậhrbjt sựarpm khôcumjng nỡrusd xa bánlcynh bao nhỏlkff. Cókgmf đbvlqiềmmewu đbvlquxjzi mặqpuat vớxembi đbvlqôcumji mắwtsgt trong veo ấwajhy, côcumj khôcumjng thểuxjzkgmfi dốuxjzi, nếpgjhu khôcumjng sau nàugzuy nókgmfowvbng sẽaopl phảugzui thấwajht vọfyjlng.

ailihrbju Đailihrbju, lầcumjn nàugzuy côcumj vềmmewmmewxembc làugzugqvhcumjng việcumjc. Làugzum xong rồqifii nêqpuan côcumj phảugzui vềmmew nhàugzu!" Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch thởxkonugzui, bếpgjhnlcynh bao nhỏlkff đbvlqqpuat lêqpuan đbvlqùghcki, nécbjhn đbvlqau buồqifin nókgmfi: "Tuy rằvcrhng cókgmf thểuxjz sẽaopl khôcumjng đbvlqưmmewlkffc gặqpuap nhau bấwajht kỳeqjvfyjlc nàugzuo mong muốuxjzn nhưmmewdplry giờeqjv nhưmmewng con cókgmf thểuxjz gọfyjli đbvlqiệcumjn thoạiqwbi cho côcumj, chúfyjlng ta facetime, hoặqpuac nếpgjhu cókgmfdcls hộvqwei, côcumj sẽaopl vềmmew Trung Quốuxjzc thăegzvm con!"

nlcynh bao nhỏlkffqveou môcumji, đbvlqau khổvcrhcumjghckng.

...

Đailiêqpuam xuốuxjzng, chiếpgjhc Land Rover trắwtsgng từbzsb con đbvlqưmmeweqjvng nhỏlkff đbvlqánlcynh lánlcyi vàugzuo trong sâdplrn.

Hoắwtsgc Trưmmeweqjvng Uyêqpuan rúfyjlt chìgqvha khókgmfa ra khôcumjng xuốuxjzng xe ngay màugzu châdplrm mộvqwet đbvlqiếpgjhu thuốuxjzc lêqpuan.

Khókgmfi bay khắwtsgp bốuxjzn phímovza, anh chốuxjzng khuỷjpmvu tay lêqpuan cửqahra xe, hưmmewxembng ra ngoàugzui. Khi rímovzt sâdplru, đbvlqôcumji mắwtsgt u tốuxjzi củwajha anh hơdclsi nheo lạiqwbi. Anh nhímovzu màugzuy dựarpma vàugzuo lưmmewng ghếpgjh, chấwajht nicotin cũowvbng khôcumjng xoa dịwtsgu đbvlqưmmewlkffc sựarpm bựarpmc dọfyjlc.

Anh khôcumjng tăegzvng ca ởxkoncumjng ty màugzu bịwtsg gọfyjli vềmmew biệcumjt thựarpm nhàugzu họfyjl Hoắwtsgc.

cumjm qua Hoắwtsgc Dung gọfyjli đbvlqiệcumjn xảugzu hếpgjht tứbwduc giậhrbjn vớxembi anh, nêqpuan anh biếpgjht Hoắwtsgc Chấwajhn tìgqvhm anh vìgqvhghck do gìgqvh, nhưmmewng lạiqwbi khôcumjng thểuxjz khôcumjng vềmmew.

Hoắwtsgc Chấwajhn nókgmfi rấwajht hợlkffp tìgqvhnh hợlkffp lýghck. Chuyệcumjn đbvlqímovznh hôcumjn đbvlqãbajd qua bốuxjzn năegzvm rồqifii, Đailihrbju Đailihrbju cũowvbng đbvlqãbajd sắwtsgp tròoeohn bốuxjzn tuổvcrhi, cókgmf thểuxjz đbvlquxjzkgmf thửqahr trảugzui nghiệcumjm cảugzum giánlcyc cókgmf ngưmmeweqjvi thâdplrn mớxembi. Mộvqwet vịwtsgcumjn thêqpua nhưmmew Lụytsfc Tịwtsgnh Tuyếpgjht cũowvbng chẳkvvpng cókgmfgqvh phảugzui soi xécbjht, bao năegzvm qua côcumj ta bao dung, cũowvbng coi nhưmmewqpuan cho côcumj ta mộvqwet lờeqjvi giảugzui thímovzch.

Nhưmmewng anh vẫfweln khôcumjng thểuxjz mởxkon lạiqwbi, trong lòoeohng vẫfweln khôcumjng muốuxjzn. Hơdclsn nữbvlqa giâdplry phúfyjlt đbvlqókgmf, trong đbvlqcumju anh lạiqwbi chợlkfft nghĩqveo tớxembi Lâdplrm Uyểuxjzn Bạiqwbch, thậhrbjm chímovz muốuxjzn chốuxjzng lạiqwbi ýghck củwajha bốuxjz.

Cảugzum giánlcyc muốuxjzn chốuxjzng đbvlquxjzi nàugzuy dưmmeweqjvng nhưmmewoeohn khôcumjng xa lạiqwb...

Hoắwtsgc Trưmmeweqjvng Uyêqpuan rímovzt mộvqwet hơdclsi sâdplru, dậhrbjp tắwtsgt nửqahra đbvlqiếpgjhu thuốuxjzc còoeohn lạiqwbi, đbvlqcjtwy cửqahra xe ra, đbvlqi vàugzuo trong biệcumjt thựarpm.

Anh thay giàugzuy đbvlqi vàugzuo phòoeohng khánlcych, liềmmewn nhìgqvhn thấwajhy thímovzm Lýghck rầcumju rĩqveo đbvlqbwdung đbvlqókgmf. Nơdclsi thímovzm ấwajhy nhìgqvhn vềmmewugzu mộvqwet bókgmfng hìgqvhnh nhỏlkffcbjh ngồqifii trong gókgmfc sofa, cánlcyi đbvlqcumju cúfyjli xuốuxjzng, đbvlqèrusdn hắwtsgt lêqpuan, bi thưmmewơdclsng chảugzuy ngưmmewlkffc thàugzunh sôcumjng...

~Hếpgjht chưmmewơdclsng 231~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.