Xin Hãy Ôm Em

Chương 229 :

    trước sau   
vsji co rụgsnnt ngóuuuun tay lạnleai, ngậqlhfp ngừxgxhng mấkqmry giâujfdy cuốiwtti cùicbbng vẫuuuun khôvsjing bắhxowt máqkwvy.

Diệassqp Tu ngồrvzzi đujfdiwtti diệassqn giữglji vữgljing nụgsnnxhzjzhyyi mỉkljym. Từxgxhxhzja đujfdếfrhgn nay anh ấkqmry luôvsjin phong đujfdasskqlhf ga lăyrning nhưxhzj vậqlhfy, khôvsjing bao giờzhyy chủvhav đujfdasskng hỏgztsi chuyệassqn gìikjt, chỉkljy ngồrvzzi lậqlhft giởxjrn thựujfdc đujfdơflvan.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach chuyểgljin di đujfdasskng vềcxxe trạnleang tháqkwvi im lặxrchng, cho đujfdếfrhgn khi màqlhfn hìikjtnh chịbeiqu tốiwtti đujfdi mớbsebi thôvsjii.

Khi chuẩvsjin bịbeiq bỏgztsqlhfo trong túhdugi, di đujfdasskng lạnleai sáqkwvng lêikjtn lầujban nữgljia, cóuuuu đujfdiềcxxeu lầujban nàqlhfy khôvsjing phảaouzi Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn gọezxvi đujfdếfrhgn màqlhfqlhf Hoắhxowc Dung. Côvsji nhífrhgu màqlhfy, câujfdn nhắhxowc đujfdôvsjii ba lầujban mớbsebi bắhxowt máqkwvy: "Alôvsji, côvsjinlea..."

"Rau cảaouzi trắhxowng, đujfdang ởxjrn nhàqlhf đujfdkqmry àqlhf? Côvsji qua tìikjtm cháqkwvu đujfdưxhzjflvac khôvsjing?" Hoắhxowc Dung mỉkljym cưxhzjzhyyi nóuuuui.

"Dạnlea khôvsjing, cháqkwvu đujfdang ra ngoàqlhfi ạnlea..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach trảaouz lờzhyyi.


"Vậqlhfy vừxgxha hay, cóuuuu muốiwttn đujfdi ăyrnin cơflvam khôvsjing?" Hoắhxowc Dung tiếfrhgp tụgsnnc hỏgztsi côvsji.

"Dạnlea thôvsjii..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach nhìikjtn vềcxxe phífrhga đujfdiwtti diệassqn, giảaouzi thífrhgch: "Cháqkwvu đujfdãwkau hẹgztsn bạnlean, giờzhyy đujfdang ăyrnin rồrvzzi."

lzdmn ởxjrn đujfdâujfdu vậqlhfy?" Hoắhxowc Dung hỏgztsi đujfdnleai.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach thàqlhfnh thậqlhft trảaouz lờzhyyi: "Ălzdmn ởxjrn đujfdiwtti diệassqn quáqkwvn Tâujfdy lầujban trưxhzjbsebc chúhdugng ta ngồrvzzi..."

Hoắhxowc Dung nghe xong khôvsjing nóuuuui thêikjtm gìikjt nữgljia: "Côvsji biếfrhgt rồrvzzi, cháqkwvu ăyrnin đujfdi!"

vsji ngắhxowt đujfdiệassqn thoạnleai xong, Diệassqp Tu mớbsebi mỉkljym cưxhzjzhyyi lêikjtn tiếfrhgng: "Anh vừxgxha gọezxvi hai móuuuun đujfdxrchc sảaouzn củvhava quáqkwvn nàqlhfy. Tiểgljiu Bạnleach, trưxhzjbsebc kia em sốiwttng ởxjrn đujfdâujfdy nhiềcxxeu năyrnim, em gợflvai ýyrni đujfdi!"

"Ừvhavm, đujfdglji em xem xem!" Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach gậqlhft đujfdujbau, cũgztsng đujfdóuuuun lấkqmry thựujfdc đujfdơflvan gọezxvi vàqlhfi móuuuun.

Gậqlhfp thựujfdc đujfdơflvan lạnleai, Diệassqp Tu róuuuut cho côvsji mộasskt cốiwttc nưxhzjbsebc, kháqkwvc hẳsijdn vớbsebi dáqkwvng vẻxikr nghiêikjtm chỉkljynh ban nãwkauy, lúhdugc nàqlhfy thêikjtm vàqlhfi phầujban trêikjtu chọezxvc: "Thưxhzjzhyyng xuyêikjtn nghe em nhắhxowc vềcxxeyrning Thàqlhfnh, lúhdugc nàqlhfo cũgztsng nóuuuui làqlhfuuuun ăyrnin quêikjtxhzjơflvang ngon nhưxhzjzhyyng nàqlhfo. Nóuuuui gìikjt thìikjtuuuui, em cũgztsng phảaouzi khao anh bữgljia nàqlhfy đujfdkqmry!"

"Cóuuuuikjt đujfdâujfdu!" Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach bậqlhft cưxhzjzhyyi.

"Sao em cứemem nhìikjtn anh mãwkaui thếfrhg?" Thấkqmry côvsji nhìikjtn mìikjtnh suốiwttt, Diệassqp Tu hỏgztsi.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach giảaouzi thífrhgch: "Ởezxv Trung Quốiwttc em cóuuuu mộasskt ngưxhzjzhyyi bạnlean, anh ấkqmry cũgztsng làqlhfqkwvc sỹxeed. Hìikjtnh nhưxhzjqkwvc sỹxeedqkwvc anh ai cũgztsng vậqlhfy, mặxrchc áqkwvo blouse trắhxowng vàqlhfo hoặxrchc lúhdugc đujfdang nóuuuui vềcxxe bệassqnh tậqlhft thìikjt đujfdcxxeu nhưxhzj biếfrhgn thàqlhfnh mộasskt ngưxhzjzhyyi kháqkwvc vậqlhfy, trêikjtn ngưxhzjzhyyi nhưxhzj tỏgztsa hàqlhfo quang ấkqmry!"

"Vậqlhfy em thífrhgch con ngưxhzjzhyyi nàqlhfo củvhava anh hơflvan?" Diệassqp Tu vờzhyy vu vơflva hỏgztsi.

bsebcxxeu rấkqmrt tốiwttt màqlhf..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach nhúhdugn vai.


Diệassqp Tu mộasskt lầujban nữgljia bậqlhft cưxhzjzhyyi, nụgsnnxhzjzhyyi lan tràqlhfn vàqlhfo tậqlhfn nụgsnnxhzjzhyyi phífrhga sau cặxrchp kífrhgnh.

Cảaouz hai đujfdcxxeu khôvsjing uốiwttng rưxhzjflvau, thếfrhgikjtn tốiwttc đujfdasskicbbng bữgljia rấkqmrt nhanh. Diệassqp Tu đujfdcxxe nghịbeiq đujfdưxhzja côvsji ra bêikjtn bờzhyyvsjing đujfdi dạnleao mộasskt láqkwvt, nêikjtn cảaouz hai khôvsjing lãwkaung phífrhg thờzhyyi gian nữgljia, đujfdrvzzng loạnleat đujfdememng dậqlhfy.

Tớbsebi quầujbay thu ngâujfdn, khi Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach đujfdbeiqnh thanh toáqkwvn thìikjt bịbeiq ngăyrnin lạnleai: "Anh bảaouzo đujfdglji em mờzhyyi cơflvaqlhf..."

bsebglji phụgsnn nữglji trảaouz tiềcxxen khôvsjing phảaouzi làqlhfqlhfnh đujfdasskng củvhava mộasskt ngưxhzjzhyyi đujfdàqlhfn ôvsjing ga lăyrning!" Diệassqp Tu khăyrning khăyrning nóuuuui.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach khóuuuu xửcolc, đujfdàqlhfnh mặxrchc kệassq anh.

"Rau cảaouzi trắhxowng!"

Phífrhga sau bỗmcoxng nhiêikjtn vang lêikjtn mộasskt giọezxvng nữglji quen thuộasskc.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach quay đujfdujbau lạnleai liềcxxen nhìikjtn thấkqmry Hoắhxowc Dung xáqkwvch mộasskt chiếfrhgc túhdugi, thưxhzjbsebt tha đujfdi tớbsebi: "Côvsji giớbsebi thiệassqu hai vịbeiq kháqkwvch nưxhzjbsebc ngoàqlhfi cho Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn, vừxgxha kếfrhgt thúhdugc buổyguwi họezxvp liềcxxen ra đujfdâujfdy ăyrnin cơflvam, khôvsjing ngờzhyy cháqkwvu cũgztsng ởxjrn đujfdâujfdy, đujfdúhdugng làqlhf trùicbbng hợflvap thậqlhft!"

Trùicbbng hợflvap sao...

Nửcolca tiếfrhgng đujfdrvzzng hồrvzz trưxhzjbsebc, côvsji vừxgxha mớbsebi thôvsjing báqkwvo nhàqlhfqlhfng nơflvai mìikjtnh đujfdang ngồrvzzi...

ujfdm Uyểgljin Bạnleach mífrhgm môvsjii nhìikjtn ra phífrhga sau. Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn mặxrchc chiếfrhgc áqkwvo vest đujfden đujfdưxhzjflvac cắhxowt may thủvhavvsjing, hai tay đujfdúhdugt túhdugi quầujban. Nhìikjtn cáqkwvch ăyrnin mặxrchc củvhava hai ngưxhzjzhyyi họezxvqlhf hai ngưxhzjzhyyi nưxhzjbsebc ngoàqlhfi đujfdi bêikjtn cạnleanh, cóuuuu vẻxikr nhưxhzj đujfdúhdugng làqlhf họezxv vừxgxha kếfrhgt thúhdugc côvsjing việassqc đujfdi sang đujfdâujfdy.

hdugc nàqlhfy Diệassqp Tu vừxgxha thay toáqkwvn xong đujfdi tớbsebi bêikjtn cạnleanh côvsji. Hoắhxowc Dung cũgztsng pháqkwvt hiệassqn ra: "Rau cảaouzi trắhxowng, cậqlhfu đujfdâujfdy làqlhf..."

"Làqlhf mộasskt ngưxhzjzhyyi bạnlean củvhava cháqkwvu ởxjrnxhzjbsebc ngoàqlhfi." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach giớbsebi thiệassqu.


"Chàqlhfo mọezxvi ngưxhzjzhyyi, cháqkwvu làqlhf Diệassqp Tu, đujfdâujfdy làqlhf danh thiếfrhgp củvhava cháqkwvu." Diệassqp Tu rúhdugt tấkqmrm danh thiếfrhgp từxgxh trong túhdugi ra.

"Ồuuuu, báqkwvc sỹxeed hảaouz! Chàqlhfng trai, tuổyguwi trẻxikrqlhfi cao đujfdkqmry!" Hoắhxowc Dung đujfdóuuuun lấkqmry, liêikjtn tụgsnnc khen ngợflvai, cònxnln uểglji oảaouzi nóuuuui mộasskt câujfdu: "Rau cảaouzi trắhxowng, chẳsijdng tráqkwvch lầujban trưxhzjbsebc côvsjiuuuui sẽwkau giớbsebi thiệassqu bạnlean trai cho cháqkwvu, cháqkwvu khôvsjing đujfdrvzzng ýyrni, hóuuuua ra cóuuuu ngưxhzjzhyyi mớbsebi rồrvzzi!"

qlhf gầujban nhưxhzj vừxgxha dứememt lờzhyyi, Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach đujfdãwkau cảaouzm nhậqlhfn đujfdưxhzjflvac áqkwvnh mắhxowt âujfdm u củvhava Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn liếfrhgc qua.

"Khôvsjing phảaouzi đujfdâujfdu ạnlea..." Côvsji muốiwttn giảaouzi thífrhgch nhưxhzjng lạnleai cảaouzm thấkqmry khôvsjing cầujban thiếfrhgt. Côvsjirzamo Diệassqp Tu đujfdbeiqnh đujfdi khỏgztsi đujfdóuuuu: "Côvsji àqlhf, bọezxvn cháqkwvu cònxnln cóuuuu việassqc, xin phérzamp đujfdi trưxhzjbsebc ạnlea!"

Ra khỏgztsi nhàqlhfqlhfng, Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach vẫuuuun cònxnln cảaouzm thấkqmry áqkwvnh mắhxowt đujfdóuuuu hiểgljin hiệassqn sau lưxhzjng.

Ngay cảaouz Diệassqp Tu cũgztsng bấkqmrt giáqkwvc giơflva tay xoa xoa lêikjtn gáqkwvy, vôvsji thứememc cảaouzm thấkqmry lạnleanh sốiwttng lưxhzjng.

Đbsebáqkwvnh xe đujfdi tớbsebi bờzhyyvsjing, giờzhyyqlhfy bêikjtn sôvsjing cóuuuu rấkqmrt nhiềcxxeu ngưxhzjzhyyi, phífrhga xa xa làqlhf nhữgljing nhàqlhfqlhfng đujfdèayyun đujfduốiwttc sáqkwvng choang bêikjtn bờzhyyvsjing. Gióuuuuvsjing phảaouzqlhfo mặxrcht, rấkqmrt lạnleanh nhưxhzjng cũgztsng tạnleao cảaouzm giáqkwvc dễmfxx chịbeiqu. Đbsebi dạnleao khoảaouzng nửcolca tiếfrhgng, uốiwttng thêikjtm mộasskt cốiwttc caférzam, họezxv mớbsebi ra vềcxxe.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach vốiwttn đujfdbeiqnh nóuuuui mìikjtnh cóuuuu thểglji tựujfd vềcxxe nhưxhzjng Diệassqp Tu khăyrning khăyrning làqlhfm mộasskt ngưxhzjzhyyi phong đujfdassk, đujfdưxhzja côvsji vềcxxe tậqlhfn nhàqlhf.

...

Chiếfrhgc taxi dừxgxhng dưxhzjbsebi tònxnla nhàqlhf chung cưxhzj. Côvsji thấkqmry Diệassqp Tu bưxhzjbsebc xuốiwttng cùicbbng mìikjtnh, bèayyun trảaouz lạnleai áqkwvo khoáqkwvc cho anh: "Diệassqp Tu, anh mau vềcxxe đujfdi, bye bye!"

"Bye!" Diệassqp Tu gậqlhft đujfdujbau vẫuuuuy tay.

Nhìikjtn bóuuuung dáqkwvng cao vúhdugt củvhava anh ấkqmry ngồrvzzi vàqlhfo trong xe, Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach mỉkljym cưxhzjzhyyi nhìikjtn theo đujfdếfrhgn khi nóuuuu đujfdi khuấkqmrt.

Diệassqp Tu xưxhzja nay vẫuuuun luôvsjin rấkqmrt phong đujfdassk, dịbeiqu dàqlhfng nho nhãwkau. Ởezxv Canada khôvsjing chỉkljyxjrn bệassqnh việassqn củvhava anh ấkqmry, cònxnln cảaouz trong tònxnla soạnlean củvhava côvsjigztsng cóuuuu rấkqmrt nhiềcxxeu côvsjiqkwvi đujfdyguw anh ấkqmry. Khôvsjing biếfrhgt sau nàqlhfy anh ấkqmry sẽwkauuuuu mộasskt nửcolca ra sao nhưxhzjng dùicbbuuuu ra sao thìikjt ngưxhzjzhyyi ấkqmry cũgztsng cựujfdc kỳdafa may mắhxown.


ujfdm Uyểgljin Bạnleach tựujfdxhzjzhyyi mìikjtnh nhiềcxxeu chuyệassqn rồrvzzi quay vàqlhfo trong.

"Ding!"

Cửcolca thang máqkwvy từxgxh từxgxh mởxjrn ra, côvsjixhzjbsebc ra ngoàqlhfi.

vsjihdugi đujfdujbau tìikjtm chìikjta khóuuuua trong túhdugi xáqkwvch, khi ngưxhzjbsebc lêikjtn, đujfdasskng táqkwvc chợflvat khựujfdng lạnleai.

Trưxhzjbsebc cửcolca, Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn đujfdememng yêikjtn đujfdóuuuu, trong tay kẹgztsp đujfdiếfrhgu thuốiwttc đujfdang cháqkwvy, bêikjtn cạnleanh đujfdôvsjii giàqlhfy da cònxnln vàqlhfi đujfdujbau lọezxvc rơflvai ởxjrn đujfdóuuuu, xem ra anh đujfdãwkau đujfdememng ởxjrn đujfdâujfdy rấkqmrt lâujfdu rồrvzzi, biểgljiu cảaouzm khóuuuu nhậqlhfn ra anh đujfdang nghĩaxgqikjt.

Chấkqmrt giọezxvng trầujbam vang lêikjtn: "Vềcxxe rồrvzzi àqlhf?"

"Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn, sao anh lạnleai ởxjrn đujfdâujfdy..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach sửcolcng sốiwttt.

bsebflvai em." Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn đujfdáqkwvp.

"..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach nuốiwttt nưxhzjbsebc bọezxvt.

Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn bấkqmrt ngờzhyy dậqlhfp tắhxowt đujfdiếfrhgu thuốiwttc trong tay, sảaouzi bưxhzjbsebc đujfdi vềcxxe phífrhga côvsji: "Em vàqlhf hắhxown ta đujfdãwkau từxgxhng xảaouzy ra chưxhzja?"

"Vớbsebi ai..." Côvsji ngẩvsjin ngưxhzjzhyyi lùicbbi nửcolca bưxhzjbsebc vềcxxe sau.

"Gãwkau đujfdeo kífrhgnh đujfdóuuuu!" Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn dồrvzzn érzamp, áqkwvnh mắhxowt sắhxowc lẹgztsm.

Bấkqmry giờzhyyujfdm Uyểgljin Bạnleach mớbsebi hiểgljiu ra anh đujfdang áqkwvm chỉkljy Diệassqp Tu, nhưxhzjng côvsji vẫuuuun thấkqmry khóuuuu hiểgljiu: "Xảaouzy ra chuyệassqn gìikjt?"


"Em nóuuuui đujfdãwkau sốiwttng ởxjrnxhzjbsebc ngoàqlhfi nhiềcxxeu năyrnim, sớbsebm quen vớbsebi văyrnin hóuuuua phưxhzjơflvang Tâujfdy củvhava họezxv, nam nữglji thàqlhfnh niêikjtn xảaouzy ra quan hệassqqlhf chuyệassqn thưxhzjzhyyng nhưxhzjflvam bữgljia, vậqlhfy em vàqlhf hắhxown đujfdãwkau từxgxhng chưxhzja?" Mũgztsi giàqlhfy da củvhava Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn đujfdãwkau chạnleam vàqlhfo mũgztsi châujfdn côvsji, cảaouz ngưxhzjzhyyi anh toáqkwvt ra mộasskt khífrhg thếfrhg bứememc ngưxhzjzhyyi.

"Chuyệassqn nàqlhfy hìikjtnh nhưxhzj khôvsjing liêikjtn quan đujfdếfrhgn anh thìikjt phảaouzi..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach cắhxown môvsjii.

"Chuyệassqn từxgxhng làqlhfm vớbsebi tôvsjii cũgztsng từxgxhng làqlhfm vớbsebi hắhxown rồrvzzi sao?" Đbsebôvsjii mắhxowt Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn nheo lạnleai thàqlhfnh mộasskt đujfdưxhzjzhyyng thẳsijdng, áqkwvnh lêikjtn mộasskt tia sáqkwvng ớbsebn lạnleanh, anh đujfdasskt ngộasskt cấkqmrt cao giọezxvng: "Trảaouz lờzhyyi tôvsjii, cóuuuu từxgxhng hay khôvsjing!"

ujfdm Uyểgljin Bạnleach sợflvawkaui vìikjt áqkwvnh mắhxowt củvhava anh, vôvsji thứememc trảaouz lờzhyyi: "Khôvsjing, chúhdugng tôvsjii khôvsjing từxgxhng..."

"Khôvsjing từxgxhng?" Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn hơflvai đujfdasskng đujfdvsjii màqlhfy.

"Khôvsjing hềcxxe..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach lắhxowc đujfdujbau.

Đbsebvsjii mắhxowt căyrning thẳsijdng củvhava Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn chợflvat thảaouz lỏgztsng, bờzhyyvsjii nởxjrn mộasskt nụgsnnxhzjzhyyi mãwkaun nguyệassqn, anh khẽwkau vỗmcoxikjtn đujfdujbau côvsji: "Ngoan!"

Cửcolca thang máqkwvy kêikjtu lêikjtn mộasskt tiếfrhgng rồrvzzi mởxjrn ra sau đujfdóuuuu đujfdóuuuung lạnleai.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach vặxrchn mởxjrnyguw khóuuuua, tầujbam mắhxowt vẫuuuun cònxnln quay lạnleai ngẩvsjin ngơflva nhìikjtn theo thang máqkwvy.

Trêikjtn hàqlhfnh lang vẫuuuun thoang thoảaouzng mùicbbi thuốiwttc láqkwv đujfdâujfdu đujfdâujfdy. Bóuuuung dáqkwvng cao lớbsebn kia đujfdãwkau đujfdi lâujfdu rồrvzzi màqlhfvsji vẫuuuun chưxhzja thểglji hoàqlhfn hồrvzzn lạnleai. Lẽwkauqlhfo anh đujfdflvai trưxhzjbsebc cửcolca nhàqlhfvsjiujfdu nhưxhzj vậqlhfy chỉkljy đujfdgljiqkwvc nhậqlhfn chuyệassqn nàqlhfy?

Vậqlhfy thìikjtgztsng rảaouznh quáqkwv đujfdkqmry...

ujfdm Uyểgljin Bạnleach thậqlhft khôvsjing thểglji hiểgljiu nổyguwi.

Nghe thấkqmry tiếfrhgng mởxjrn cửcolca, Tang Hiểgljiu Du vừxgxha ngáqkwvp vừxgxha từxgxh phònxnlng ngủvhav đujfdi ra ngoàqlhfi: "Tiểgljiu Bạnleach, cậqlhfu vềcxxe rồrvzzi àqlhf?"

"Ừvhavm, mìikjtnh vềcxxe rồrvzzi..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach gậqlhft đujfdujbau.

Khi đujfdóuuuung cửcolca lạnleai, côvsji mộasskt lầujban nữgljia nhìikjtn ra thang máqkwvy, rồrvzzi bấkqmrt giáqkwvc giơflva tay xoa xoa đujfdujbau.

hdugc cảaouzm từxgxhnxnlng bàqlhfn tay thôvsjiqkwvp ấkqmry hìikjtnh nhưxhzj vẫuuuun cònxnln.

...

Ákljynh nắhxowng mai rấkqmrt đujfdgztsp, chiếfrhgc Land Rover trắhxowng đujfdqlhfu trong sâujfdn, Hoắhxowc Dung liếfrhgc nhìikjtn, khoanh tay trưxhzjbsebc ngựujfdc đujfdi vàqlhfo trong biệassqt thựujfd.

Sau khi bàqlhf đujfdi vàqlhfo, ngưxhzjzhyyi bảaouzo mẫuuuuu đujfdưxhzjflvac thuêikjt vềcxxe tớbsebi đujfdóuuuun. Bàqlhf chàqlhfo hỏgztsi mộasskt tiếfrhgng, sau khi hỏgztsi hai bốiwtt con đujfdang ởxjrn đujfdâujfdu liềcxxen đujfdi vềcxxe phífrhga nhàqlhf ăyrnin. Tớbsebi cửcolca, bàqlhf nhìikjtn thấkqmry mộasskt lớbsebn mộasskt nhỏgzts ngồrvzzi trưxhzjbsebc bàqlhfn ăyrnin. Nhỏgzts thìikjtxhzjng xỉkljya mặxrcht màqlhfy, dáqkwvng vẻxikr khôvsjing vui vẻxikrikjt, lớbsebn cũgztsng khôvsjing quáqkwv nhiềcxxeu cảaouzm xúhdugc.

"Bầujbau khôvsjing khífrhgqlhfy làqlhf sao?" Hoắhxowc Dung thấkqmry vậqlhfy nghi hoặxrchc.

Thífrhgm Lýyrni đujfdáqkwvnh mắhxowt nhìikjtn vàqlhfo trong bếfrhgp, nhỏgzts giọezxvng giảaouzi thífrhgch: "Lụgsnnc tiểgljiu thưxhzjqkwvng sớbsebm đujfdãwkau tớbsebi rồrvzzi!"

Hoắhxowc Dung nhưxhzjbsebng màqlhfy, sau khi vàqlhfo trong hẳsijdn quảaouz nhiêikjtn nhìikjtn thấkqmry mộasskt bóuuuung dáqkwvng cao ráqkwvo, đujfdeo mộasskt chiếfrhgc tạnleap dềcxxe rấkqmrt ra dáqkwvng, tay bêikjt ra hai cốiwttc nưxhzjbsebc hoa quảaouz mớbsebi érzamp, nụgsnnxhzjzhyyi hiềcxxen thụgsnnc nhưxhzj mộasskt ngưxhzjzhyyi vợflva vậqlhfy.

"Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn, đujfdâujfdy làqlhfxhzjbsebc hoa quảaouz em mớbsebi érzamp. Anh vàqlhf Đbsebqlhfu Đbsebqlhfu nếfrhgm thửcolc đujfdi, sáqkwvng sớbsebm uốiwttng nưxhzjbsebc hoa quảaouz rấkqmrt cóuuuu dinh dưxhzjzoukng đujfdkqmry!"

Hoắhxowc Dung mỉkljym cưxhzjzhyyi xen ngang: "Ồuuuu, xem ra côvsji đujfdếfrhgn đujfdúhdugng lúhdugc rồrvzzi!"

"Côvsji, côvsji qua rồrvzzi ạnlea!" Tuy rằzoukng biếfrhgt đujfdiwtti phưxhzjơflvang khôvsjing thífrhgch, Lụgsnnc Tịbeiqnh Tuyếfrhgt vẫuuuun gọezxvi nhưxhzj vậqlhfy, hỏgztsi rấkqmrt ngoan ngoãwkaun: "Côvsji ăyrnin sáqkwvng chưxhzja ạnlea. Khôvsjing biếfrhgt làqlhfvsji đujfdếfrhgn, đujfdglji cháqkwvu érzamp thêikjtm mộasskt cốiwttc nữgljia cho côvsji!"

"Khôvsjing cầujban đujfdâujfdu, tôvsjii ăyrnin sáqkwvng ởxjrn kháqkwvch sạnlean rồrvzzi!" Hoắhxowc Dung xua tay, cũgztsng lưxhzjzhyyi so đujfdo vớbsebi côvsji ta vụgsnnxhzjng hôvsji, kérzamo ghếfrhg ngồrvzzi xuốiwttng.

"Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn, vậqlhfy anh nếfrhgm thửcolc đujfdi!" Lụgsnnc Tịbeiqnh Tuyếfrhgt chuyểgljin sang nhìikjtn Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn, dịbeiqu dàqlhfng nóuuuui.

Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn liếfrhgc nhìikjtn cốiwttc hoa quảaouz érzamp trưxhzjbsebc mặxrcht, nhífrhgu màqlhfy.

bsebflvai chúhdugt!" Hoắhxowc Dung bấkqmrt ngờzhyyikjtn tiếfrhgng khi anh cònxnln chưxhzja đujfdưxhzja tay ra, cầujbam lấkqmry cốiwttc nưxhzjbsebc củvhava anh, cưxhzjzhyyi màqlhf nhưxhzj khôvsjing cưxhzjzhyyi: "Đbsebgljivsji uốiwttng trưxhzjbsebc mộasskt hớbsebp, lỡzouk nhưxhzjikjtn trong lạnleai bỏgzts thứememikjt đujfdóuuuu khôvsjing nêikjtn bỏgzts thìikjt biếfrhgt làqlhfm sao! Cháqkwvu nóuuuui phảaouzi khôvsjing, Tịbeiqnh Tuyếfrhgt?"

Sắhxowc mặxrcht Lụgsnnc Tịbeiqnh Tuyếfrhgt hơflvai gưxhzjflvang gạnleao, cốiwtt érzamp ra nụgsnnxhzjzhyyi vàqlhfuuuui: "Côvsji àqlhf, côvsji thậqlhft biếfrhgt đujfdùicbba!"

Hoắhxowc Dung mỉkljym cưxhzjzhyyi khôvsjing nóuuuui gìikjt, sau khi uốiwttng mấkqmry hớbsebp, bàqlhf cốiwttikjtnh chérzamp miệassqng.

Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn vốiwttn dĩaxgqgztsng khôvsjing cóuuuu ýyrni đujfdasskng vàqlhfo, anh liếfrhgc sang bêikjtn cạnleanh dặxrchn dònxnl thífrhgm Lýyrni: "Thífrhgm Lýyrni, pha cho tôvsjii táqkwvch caférzam đujfden, buổyguwi sáqkwvng tôvsjii vẫuuuun quen uốiwttng caférzamflvan."

"Vâujfdng, thưxhzja cậqlhfu!" Thífrhgm Lýyrni đujfdáqkwvp ngay.

Sắhxowc mặxrcht Lụgsnnc Tịbeiqnh Tuyếfrhgt cứememng hẳsijdn. Côvsji ta biếfrhgt sau chuyệassqn lầujban trưxhzjbsebc ởxjrn kháqkwvch sạnlean, Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn chắhxowc chắhxown đujfdãwkau giậqlhfn nêikjtn đujfdãwkau đujfdxrchc biệassqt qua đujfdâujfdy từxgxhqkwvng sớbsebm đujfdglji chuẩvsjin bịbeiq bữgljia sáqkwvng, vìikjt muốiwttn anh tha thứemem cho mìikjtnh. Nhưxhzjng cònxnln chưxhzja kịbeiqp vàqlhfo vấkqmrn đujfdcxxe chífrhgnh, khôvsjing ngờzhyy Hoắhxowc Dung cũgztsng tớbsebi.

bkyaqlhfng làqlhf nếfrhgu tiếfrhgp tụgsnnc côvsji ta sẽwkau tốiwttn côvsjing màqlhf chẳsijdng ífrhgch gìikjt.

"Côvsji, Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn, vậqlhfy em xin phérzamp vềcxxe trưxhzjbsebc!" Lụgsnnc Tịbeiqnh Tuyếfrhgt giảaouz vờzhyy đujfdáqkwvnh mắhxowt nhìikjtn di đujfdasskng, lấkqmry lùicbbi làqlhfm tiếfrhgn.

"Ừvhavm." Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn bìikjtnh tĩaxgqnh nóuuuui.

Lụgsnnc Tịbeiqnh Tuyếfrhgt tháqkwvo tạnleap dềcxxe ra trao lạnleai cho thífrhgm Lýyrni, cốiwttikjtnh chậqlhfm chạnleap mộasskt chúhdugt. Nhưxhzjng đujfdếfrhgn tậqlhfn khi côvsji ta cầujbam túhdugi xáqkwvch đujfdi ra ngoàqlhfi, đujfdáqkwvm côvsji cháqkwvu trong phònxnlng ăyrnin cũgztsng khôvsjing ai nífrhgu giữgljivsji ta dùicbb chỉkljy mang tífrhgnh tưxhzjflvang trưxhzjng. Côvsji ta đujfdàqlhfnh ỉkljyu xìikjtu rờzhyyi đujfdi.

Thífrhgm Lýyrni tiễmfxxn côvsji ta ra vềcxxe rồrvzzi quay lạnleai, sắhxowc mặxrcht báqkwvnh bao nhỏgztsbkyaqlhfng tưxhzjơflvai tỉkljynh hơflvan nhiềcxxeu.

Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn cầujbam cốiwttc caférzamikjtn nhấkqmrp mộasskt ngụgsnnm, vôvsjiikjtnh lêikjtn tiếfrhgng: "Côvsji àqlhf, ngoạnleai thàqlhfnh mớbsebi mởxjrn mộasskt khu vưxhzjzhyyn câujfdu cáqkwv mớbsebi. Hôvsjim qua cháqkwvu ngồrvzzi ăyrnin vớbsebi tổyguwng giáqkwvm đujfdiwttc bêikjtn đujfdóuuuu, ôvsjing ấkqmry cóuuuu cho cháqkwvu vàqlhfi vérzam mờzhyyi. Ngàqlhfy mai làqlhf Chủvhav Nhậqlhft, cháqkwvu khôvsjing cóuuuuvsjing việassqc gìikjt, đujfdbeiqnh dẫuuuun theo Đbsebqlhfu Đbsebqlhfu vàqlhfvsji qua đujfdóuuuu chơflvai mộasskt hôvsjim, côvsji hẹgztsn cảaouzvsjikqmry nữgljia!"

"Côvsji bảaouzo màqlhf, cháqkwvu nàqlhfo cóuuuu hiếfrhgu thuậqlhfn nhưxhzj vậqlhfy thìikjt ra cònxnln ýyrni đujfdrvzz kháqkwvc!" Hoắhxowc Dung nghe đujfdưxhzjflvac câujfdu cuốiwtti cùicbbng, bỗmcoxng chốiwttc chérzamp miệassqng thàqlhfnh tiếfrhgng, nhìikjtn ra cửcolca sổyguw pháqkwvikjtn cưxhzjzhyyi: "Gầujban đujfdâujfdy thờzhyyi tiếfrhgt đujfdang đujfdgztsp. Quảaouz thậqlhft rấkqmrt thífrhgch hợflvap đujfdglji ra ngoạnleai ôvsjiujfdu mấkqmry con cáqkwv!"

"Côvsji chắhxowc chắhxown hẹgztsn đujfdưxhzjflvac côvsjikqmry đujfdi cùicbbng chứemem?" Nhưxhzjng đujfdâujfdy mớbsebi làqlhf việassqc Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn quan tâujfdm.

bsebưxhzjơflvang nhiêikjtn rồrvzzi!" Hoắhxowc Dung tràqlhfn đujfdujbay tựujfd tin, xoa đujfdujbau báqkwvnh bao nhỏgzts ngâujfdy ngôvsji ngồrvzzi bêikjtn cạnleanh.

...

Chậqlhfp tốiwtti, Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach vàqlhf Diệassqp Tu hẹgztsn nhau đujfdi ăyrnin cơflvam.

Đbsebiwtti vớbsebi côvsjiqlhfuuuui, đujfdiwtti phưxhzjơflvang khôvsjing chỉkljyqlhf bạnlean thâujfdn màqlhf trong lònxnlng côvsjinxnln cóuuuu sựujfd cảaouzm kífrhgch. Nếfrhgu khôvsjing cóuuuu anh ấkqmry kiêikjtn nhẫuuuun đujfdiềcxxeu trịbeiq, e rằzoukng côvsji chưxhzja thểglji dễmfxxqlhfng vưxhzjflvat qua áqkwvm ảaouznh nhưxhzj thếfrhg. Thếfrhgikjtn tốiwtti qua khi anh ấkqmry khăyrning khăyrning đujfdònxnli trảaouz tiềcxxen, côvsji đujfdãwkau quyếfrhgt đujfdbeiqnh hôvsjim nay tìikjtm mộasskt quáqkwvn đujfdxrchc sảaouzn thậqlhft ngon mờzhyyi anh ấkqmry mộasskt bữgljia.

Tuy rằzoukng côvsjigztsng đujfdãwkau rờzhyyi khỏgztsi Băyrning Thàqlhfnh nhiềcxxeu năyrnim nhưxhzjng chung quy vẫuuuun phảaouzi làqlhfm trònxnln tráqkwvch nhiệassqm chủvhav nhàqlhf.

"Xin lỗmcoxi, em nhậqlhfn đujfdiệassqn thoạnleai mộasskt chúhdugt!"

vsjiuuuui xong, đujfdxrcht di đujfdasskng lêikjtn tai: "Alôvsji, côvsjinlea?"

"Rau cảaouzi trắhxowng, mai cùicbbng đujfdi chơflvai đujfdi!" Giọezxvng Hoắhxowc Dung rấkqmrt cóuuuu sứememc truyềcxxen nhiễmfxxm.

"Chơflvai ạnlea?" Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach kinh ngạnleac.

bsebúhdugng!" Hoắhxowc Dung nóuuuui nhẹgzts nhàqlhfng: "Ngoàqlhfi ngoạnleai ôvsji mớbsebi mởxjrn mộasskt khu vưxhzjzhyyn câujfdu cáqkwv, rấkqmrt đujfdáqkwvng chơflvai thửcolc đujfdkqmry! Trờzhyyi đujfdgztsp nhưxhzj vậqlhfy, trong thàqlhfnh phốiwttgztsng khôvsjing cóuuuu trònxnlikjt thúhdug vịbeiq. Ngàqlhfy mai mọezxvi ngưxhzjzhyyi đujfdbeiqnh đujfdưxhzja Đbsebqlhfu Đbsebqlhfu ra đujfdóuuuu chơflvai, đujfdôvsjing mớbsebi vui, cháqkwvu cũgztsng qua nhérzam?"

ujfdm Uyểgljin Bạnleach khôvsjing bỏgzts qua hai chữglji "mọezxvi ngưxhzjzhyyi".

Chứememng tỏgzts Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn nhấkqmrt đujfdbeiqnh cũgztsng cóuuuu mặxrcht.

"Cháqkwvu thôvsjii ạnlea..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach khérzamo lérzamo chốiwtti từxgxh.

bsebi đujfdi! Ngàqlhfy mai làqlhf Chủvhav Nhậqlhft, chắhxowc cháqkwvu cũgztsng khôvsjing cóuuuu việassqc gìikjt! Hơflvan táqkwvm giờzhyy mọezxvi ngưxhzjzhyyi qua đujfdóuuuu, khôvsjing đujfdi qua đujfdêikjtm đujfdâujfdu, tốiwtti làqlhf vềcxxe ngay thôvsjii, khôvsjing làqlhfm lỡzouk dởxjrn việassqc gìikjt! Nếfrhgu thậqlhft sựujfd cháqkwvu khôvsjing muốiwttn tớbsebi, côvsjigztsng khôvsjing érzamp, chỉkljyqlhf..." Nóuuuui tớbsebi đujfdâujfdy, Hoắhxowc Dung cốiwttikjtnh dừxgxhng lạnleai, thởxjrnqlhfi: "Đbsebqlhfu Đbsebqlhfu nóuuuu rấkqmrt muốiwttn đujfdi chung vớbsebi cháqkwvu!"

"Cháqkwvu..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach bứememt rứememt.

Hoắhxowc Dung khôvsjing đujfdflvai côvsjiuuuui xong đujfdãwkauuuuui tiếfrhgp: "Chắhxowc cháqkwvu khôvsjing biếfrhgt, thằzoukng bérzamqlhfy thậqlhft ra sợflva ngưxhzjzhyyi lạnlea lắhxowm, phầujban nhiềcxxeu làqlhfxjrn trong nhàqlhf, ífrhgt cóuuuu dịbeiqp ra ngoàqlhfi chơflvai. Trưxhzjbsebc kia ôvsjing nộasski nóuuuu muốiwttn đujfdưxhzja nóuuuu đujfdi chơflvai cũgztsng rấkqmrt khóuuuu! Nhưxhzjng vừxgxha nghe nóuuuui cóuuuu cháqkwvu, nóuuuu lậqlhfp tứememc đujfdrvzzng ýyrni ngay, cònxnln vui lắhxowm! Trẻxikr con tuổyguwi nàqlhfy nêikjtn ra ngoàqlhfi chơflvai nhiềcxxeu mộasskt chúhdugt. Rau cảaouzi trắhxowng, cháqkwvu màqlhf khôvsjing đujfdếfrhgn côvsji nghĩaxgq Đbsebqlhfu Đbsebqlhfu sẽwkau rấkqmrt hụgsnnt hẫuuuung..."

Miêikjtu tảaouz đujfdujbay sốiwttng đujfdasskng, Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach tựujfda hồrvzznxnln nhìikjtn thấkqmry cảaouzikjtnh ảaouznh báqkwvnh bao nhỏgzts xịbeiqu vai trưxhzjbsebc mặxrcht.

vsji đujfdkqmru tranh vàqlhfi giâujfdy trong lònxnlng, cuốiwtti cùicbbng vẫuuuun mềcxxem lònxnlng: "Thôvsjii đujfdưxhzjflvac rồrvzzi, cháqkwvu sẽwkau đujfdi..."

"Vậqlhfy quyếfrhgt đujfdbeiqnh thếfrhg nhérzam, ngàqlhfy mai côvsji qua đujfdóuuuun cháqkwvu!" Hoắhxowc Dung mỉkljym cưxhzjzhyyi trảaouz lờzhyyi.

Ngắhxowt máqkwvy xong, Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach thởxjrnqlhfi, muốiwttn nuốiwttt lờzhyyi cũgztsng khôvsjing kịbeiqp nữgljia.

Cắhxown môvsjii nhìikjtn màqlhfn hìikjtnh mộasskt lúhdugc lâujfdu, côvsji chợflvat nghĩaxgq ra đujfdiềcxxeu gìikjt, ngẩvsjing đujfdujbau nhìikjtn vềcxxe phífrhga đujfdiwtti diệassqn: "Diệassqp Tu..."

...

qkwvng hôvsjim sau, Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach nhậqlhfn đujfdưxhzjflvac đujfdiệassqn thoạnleai củvhava Hoắhxowc Dung bèayyun đujfdeo balo đujfdi xuốiwttng nhàqlhf.

Từxgxh trong tònxnla chung cưxhzj đujfdi ra, côvsji đujfdãwkau nhìikjtn thấkqmry chiếfrhgc Land Rover trắhxowng đujfdmcoxxjrn đujfdóuuuu. Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn dựujfda nghiêikjtng ngưxhzjzhyyi bêikjtn cạnleanh xe, hai tay đujfdúhdugt túhdugi quầujban, hiếfrhgm lắhxowm mớbsebi thấkqmry anh mặxrchc mộasskt bộassk đujfdrvzz thoảaouzi máqkwvi, nhưxhzjng vẫuuuun làqlhfqlhfu đujfden, bêikjtn trong làqlhf chiếfrhgc áqkwvo phôvsjing cổyguw chữglji V màqlhfu trắhxowng, lộassk ra xưxhzjơflvang quai xanh.

Do tưxhzj thếfrhg đujfdememng, mộasskt châujfdn anh hưxhzjbsebng vềcxxe trưxhzjbsebc, đujfdglji lộassk ra cổyguw tấkqmrt màqlhfu đujfden.

Ákljynh nắhxowng rảaouzi mộasskt lớbsebp nhẹgzts nhàqlhfng màqlhfu vàqlhfng cam lêikjtn ngưxhzjzhyyi anh, khiếfrhgn khuôvsjin mặxrcht cưxhzjơflvang nghịbeiqkqmry càqlhfng thêikjtm nổyguwi bậqlhft, nhấkqmrt làqlhf đujfdôvsjii mắhxowt sâujfdu củvhava anh, khiếfrhgn ngưxhzjzhyyi ta vôvsjiikjtnh cũgztsng cóuuuu thểgljiflvai xuốiwttng mấkqmrt xáqkwvc.

Phóuuuung tầujbam mắhxowt nhìikjtn qua, côvsji hoảaouzng loạnlean cụgsnnp mắhxowt xuốiwttng.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach nghĩaxgqikjtnh đujfdãwkau qua cáqkwvi thờzhyyi ham mêikjt nhan sắhxowc củvhava đujfdàqlhfn ôvsjing lâujfdu lắhxowm rồrvzzi, khôvsjing ngờzhyy vẫuuuun cònxnln thấkqmrt thầujban vìikjt anh.

Hoắhxowc Dung mặxrchc đujfdrvzz thểglji thao mởxjrn cửcolca ghếfrhg sau xe, nháqkwvy mắhxowt vớbsebi côvsji. Báqkwvnh bao nhỏgzts ngồrvzzi bêikjtn cóuuuu vẻxikr vẫuuuun chưxhzja hoàqlhfn toàqlhfn tỉkljynh giấkqmrc, dáqkwvng vẻxikr lim dim rấkqmrt đujfdáqkwvng yêikjtu. Sau khi nhìikjtn thấkqmry côvsji, nóuuuu tỉkljynh táqkwvo hơflvan khôvsjing ífrhgt: "Uyểgljin Uyểgljin~"

ujfdm Uyểgljin Bạnleach đujfdưxhzja tay ra quẹgztst khẽwkauqlhfo khuôvsjin mặxrcht nhỏgzts phúhdugng phífrhgnh củvhava nóuuuu.

Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn thấkqmry côvsji đujfdi tớbsebi bèayyun đujfdememng thẳsijdng lêikjtn: "Lêikjtn xe đujfdi!"

ujfdm Uyểgljin Bạnleach khôvsjing di chuyểgljin ngay màqlhf cắhxown môvsjii: "Thậqlhft ngạnleai quáqkwv, cóuuuu thểglji đujfdflvai mộasskt chúhdugt khôvsjing..."

"Rau cảaouzi trắhxowng, đujfdflvai gìikjt vậqlhfy?" Hoắhxowc Dung khôvsjing hiểgljiu.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach háqkwv hốiwttc miệassqng, đujfdang đujfdbeiqnh trảaouz lờzhyyi thìikjt mộasskt giọezxvng nam dịbeiqu dàqlhfng vang lêikjtn.

"Tiểgljiu Bạnleach!"

vsji nghe thấkqmry tiếfrhgng gọezxvi vộasski đujfdáqkwvp: "Diệassqp Tu!"

Mộasskt chiếfrhgc taxi dừxgxhng phífrhga trưxhzjbsebc chiếfrhgc Land Rover. Mộasskt ngưxhzjzhyyi đujfdàqlhfn ôvsjing cao ráqkwvo bưxhzjbsebc xuốiwttng, tưxhzjbsebng mạnleao tuấkqmrn túhdug, đujfdeo cặxrchp kífrhgnh viềcxxen bạnleac trôvsjing lạnleai càqlhfng họezxvc thứememc hơflvan.

"Thàqlhfnh thậqlhft xin lỗmcoxi, cóuuuu phảaouzi tôvsjii đujfdếfrhgn muộasskn rồrvzzi khôvsjing, tôvsjii sốiwttng kháqkwv xa chỗmcoxqlhfy!" Diệassqp Tu áqkwvy náqkwvy nóuuuui.

"Khôvsjing sao đujfdâujfdu!" Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach lắhxowc đujfdujbau, rồrvzzi nhìikjtn vềcxxe phífrhga Hoắhxowc Dung: "Ànucj... côvsji àqlhf, côvsjiuuuui càqlhfng đujfdôvsjing càqlhfng vui nêikjtn cháqkwvu dẫuuuun theo mộasskt ngưxhzjzhyyi bạnlean nữgljia, chắhxowc khôvsjing ngạnleai chứememnlea?"

Nụgsnnxhzjzhyyi củvhava Hoắhxowc Dung khôvsjing hềcxxe thay đujfdyguwi: "Khôvsjing ngạnleai, khôvsjing ngạnleai!"

Ngưxhzjzhyyi ta đujfdãwkau đujfdếfrhgn rồrvzzi, đujfdâujfdu thểglji đujfduổyguwi ngưxhzjzhyyi ta đujfdi, đujfdúhdugng khôvsjing. Thêikjtm nữgljia, bàqlhf thìikjt khôvsjing cầujban giảaouzi thífrhgch, chỉkljyqlhfuuuu ngưxhzjzhyyi...

Hoắhxowc Dung nhìikjtn sắhxowc mặxrcht cháqkwvu mìikjtnh, nhanh chóuuuung quay đujfdi.

Sau khi chiếfrhgc xe đujfdi ra khỏgztsi thàqlhfnh phốiwtt, bắhxowt đujfdujbau đujfdi lêikjtn đujfdưxhzjzhyyng cao tốiwttc. Vìikjtuuuu thêikjtm mộasskt ngưxhzjzhyyi nêikjtn hai ngưxhzjzhyyi đujfdàqlhfn ôvsjing ngồrvzzi phífrhga trưxhzjbsebc cònxnln Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach vàqlhf Hoắhxowc Dung ngồrvzzi ghếfrhg sau.

Trong chiếfrhgc gưxhzjơflvang chiếfrhgu hậqlhfu treo phífrhga trưxhzjbsebc côvsji vẫuuuun cảaouzm nhậqlhfn đujfdưxhzjflvac đujfdôvsjii mắhxowt u áqkwvm đujfdóuuuu trừxgxhng trừxgxhng nhìikjtn mìikjtnh.

Suốiwttt cảaouz quáqkwv trìikjtnh, Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach chỉkljyhdugi đujfdujbau nóuuuui chuyệassqn vớbsebi báqkwvnh bao nhỏgzts, hoặxrchc quay ra ngắhxowm phong cảaouznh bêikjtn ngoàqlhfi.

Khoảaouzng nửcolca tiếfrhgng đujfdrvzzng hồrvzz đujfdi xe, sau khi ôvsjivsji dừxgxhng báqkwvnh, Hoắhxowc Dung vừxgxha ngủvhav mộasskt giấkqmrc cũgztsng tỉkljynh dậqlhfy vưxhzjơflvan vai: "Tớbsebi rồrvzzi àqlhf?"

"Tớbsebi rồrvzzi ạnlea..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach gậqlhft đujfdujbau.

Đbsebâujfdy cóuuuu vẻxikrqlhf mộasskt nơflvai giảaouzi trífrhg, nghỉkljyxhzjzoukng, giốiwttng nhưxhzj mộasskt trang viêikjtn nhỏgzts. Trang trífrhg trưxhzjbsebc cổyguwng vàqlhfo cũgztsng đujfdujbay tífrhgnh nghệassq thuậqlhft. Nơflvai nàqlhfy nằzoukm tọezxva lạnleac bêikjtn bờzhyyvsjing, đujfdememng cáqkwvch rấkqmrt xa vẫuuuun cảaouzm nhậqlhfn đujfdưxhzjflvac gióuuuuvsjing thổyguwi vàqlhfo mặxrcht.

Ngồrvzzi xe suốiwttt cảaouz đujfdưxhzjzhyyng, Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach cúhdugi đujfdujbau hỏgztsi báqkwvnh bao nhỏgzts vẫuuuun đujfdang nằzoukm ưxhzjzhyyn trong lònxnlng mìikjtnh: "Đbsebqlhfu Đbsebqlhfu, con muốiwttn đujfdi vệassq sinh khôvsjing?"

"Bảaouzo bảaouzo muốiwttn~" Báqkwvnh bao nhỏgzts xấkqmru hổyguw.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach mỉkljym cưxhzjzhyyi, bếfrhg thằzoukng bérzam xuốiwttng xe.

qkwvnh bao nhỏgzts thấkqmry côvsji dẫuuuun mìikjtnh vàqlhfo phònxnlng vệassq sinh nữglji, bèayyun vùicbbi mặxrcht vàqlhfo hõbkyam cổyguwvsji, quảaouz thựujfdc xấkqmru hổyguw khôvsjing tưxhzjxjrnng đujfdưxhzjflvac.

Vừxgxha đujfdi đujfdếfrhgn trưxhzjbsebc cửcolca nhàqlhf vệassq sinh, cáqkwvi bóuuuung cao lớbsebn củvhava Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn trùicbbm xuốiwttng phífrhga sau. Anh đujfdzouk lấkqmry con trai, mặxrcht sa sầujbam: "Tôvsjii đujfdưxhzja nóuuuu đujfdi!"

qkwvnh bao nhỏgzts chưxhzja kịbeiqp giãwkauy giụgsnna đujfdãwkau bịbeiq dẫuuuun vàqlhfo phònxnlng vệassq sinh nam.

Nhìikjtn thấkqmry hai cáqkwvnh tay nhỏgzts giơflva vềcxxe phífrhga mìikjtnh, Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach cũgztsng chẳsijdng biếfrhgt phảaouzi làqlhfm sao.

hdugc nàqlhfy Diệassqp Tu đujfdi tớbsebi bêikjtn cạnleanh côvsji, cũgztsng đujfdáqkwvnh mắhxowt vàqlhfo nhàqlhf vệassq sinh nam, do dựujfd hỏgztsi: "Tiểgljiu Bạnleach, bạnlean em thấkqmry anh khôvsjing mờzhyyi tựujfd đujfdếfrhgn, liệassqu cóuuuu khóuuuu chịbeiqu khôvsjing?"

ujfdm Uyểgljin Bạnleach nghĩaxgq tớbsebi khuôvsjin mặxrcht sa sầujbam nàqlhfo đujfdóuuuu, ấkqmrp úhdugng: "Khôvsjing đujfdâujfdu, anh đujfdxgxhng suy nghĩaxgq lung tung..."

"Ừvhavm!" Diệassqp Tu mỉkljym cưxhzjzhyyi.

Sau khi báqkwvnh bao nhỏgzts đujfdi vệassq sinh xong, họezxv đujfdi bộasskqlhfo trong trang viêikjtn.

Sau khi vàqlhfo đujfdnleai sảaouznh lấkqmry cầujban câujfdu, họezxv theo cáqkwvc nhâujfdn viêikjtn đujfdi ra bờzhyyvsjing. Ởezxv đujfdâujfdy dựujfdng rấkqmrt nhiềcxxeu táqkwvn ôvsji, ngồrvzzi trêikjtn ghếfrhgujfdu cáqkwv sẽwkau khôvsjing bịbeiq nắhxowng. Đbsebememng cáqkwvch vàqlhfi mérzamt vẫuuuun nhìikjtn thấkqmry cóuuuu ngưxhzjzhyyi đujfdang thoảaouzi máqkwvi nằzoukm ưxhzjzhyyn ra ghếfrhgqlhfi.

Hoắhxowc Dung khôvsjing hứememng thúhdugikjt vớbsebi câujfdu cáqkwv, sau khi tớbsebi nơflvai cũgztsng tìikjtm mộasskt chỗmcox đujfdglji nằzoukm rồrvzzi lấkqmry iPad ra chuẩvsjin bịbeiq xem phim.

Cảaouzm nhậqlhfn đujfdưxhzjflvac bêikjtn cạnleanh cóuuuu ai đujfdóuuuugztsng nằzoukm xuốiwttng, bàqlhf nhưxhzjbsebng màqlhfy: "Cháqkwvu khôvsjing đujfdi câujfdu cáqkwv àqlhf?"

"Khôvsjing câujfdu!" Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn lạnleanh lùicbbng, cóuuuu vẻxikr rấkqmrt khóuuuu chịbeiqu.

"Têikjtn Diệassqp Tu phảaouzi khôvsjing?" Hoắhxowc Dung khôvsjing nhịbeiqn đujfdưxhzjflvac cưxhzjzhyyi, cốiwttikjtnh lắhxowc đujfdujbau cảaouzm tháqkwvn: "Côvsji thấkqmry cậqlhfu thanh niêikjtn nàqlhfy cũgztsng kháqkwv lắhxowm, tuổyguwi trẻxikrqlhfi cao, hìikjtnh nhưxhzjnxnln rấkqmrt cóuuuu tiếfrhgng ởxjrnxhzjbsebc ngoàqlhfi! Cậqlhfu ấkqmry vàqlhf Rau cảaouzi trắhxowng cóuuuu vẻxikr rấkqmrt xứememng đujfdôvsjii. Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn, cháqkwvu thấkqmry sao?"

"Cháqkwvu khôvsjing biếfrhgt!" Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn bựujfdc dọezxvc.

"Nhìikjtn qua thếfrhgqlhfy, nếfrhgu ai khôvsjing biếfrhgt cònxnln nghĩaxgqqlhf mộasskt nhàqlhf ba ngưxhzjzhyyi nữgljia!"

Thấkqmry anh nhắhxowm mắhxowt lạnleai dáqkwvng vẻxikr khôvsjing nhìikjtn khôvsjing phiềcxxen, Hoắhxowc Dung bỗmcoxng nhiêikjtn kêikjtu lêikjtn: "Cháqkwvu mau nhìikjtn đujfdi, hìikjtnh nhưxhzj họezxv nắhxowm tay rồrvzzi!"

qlhf vừxgxha dứememt lờzhyyi, ngưxhzjzhyyi nằzoukm ghếfrhgikjtn đujfdãwkau dựujfdng dậqlhfy, đujfdi qua đujfdóuuuu.

qkwvnh bao nhỏgzts ra khỏgztsi nhàqlhf vệassq sinh giốiwttng nhưxhzj mộasskt cáqkwvi đujfdvsjii nửcolca bưxhzjbsebc khôvsjing rờzhyyi Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach, khuôvsjin mặxrcht nhỏgzts đujfdgzts bừxgxhng.

Diệassqp Tu đujfdi theo thấkqmry côvsji khôvsjing đujfdbeiqnh lấkqmry cầujban câujfdu bèayyun hỏgztsi: "Tiểgljiu Bạnleach, em khôvsjing câujfdu àqlhf?"

"Em khôvsjing biếfrhgt câujfdu..." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach lắhxowc đujfdujbau.

vsji khôvsjing phảaouzi khôvsjing cóuuuu hứememng thúhdug nhưxhzj Hoắhxowc Dung màqlhfqlhf khôvsjing biếfrhgt gìikjt hếfrhgt. Côvsji đujfdrvzzng ýyrni đujfdếfrhgn đujfdâujfdy cũgztsng hoàqlhfn toàqlhfn làqlhfikjt khôvsjing muốiwttn báqkwvnh bao nhỏgzts thấkqmrt vọezxvng. Thếfrhgikjtn côvsji chỉkljy đujfdbeiqnh ngồrvzzi chơflvai vớbsebi thằzoukng bérzam, vàqlhf nhìikjtn mọezxvi ngưxhzjzhyyi câujfdu cáqkwv.

"Diệassqp Tu, anh câujfdu cáqkwv giỏgztsi lắhxowm àqlhf?"

"Cũgztsng tạnleam, trưxhzjbsebc kia anh hay đujfdi câujfdu vớbsebi bốiwtt!"

ujfdm Uyểgljin Bạnleach gậqlhft đujfdujbau, khen mộasskt câujfdu: "Vậqlhfy thìikjt anh rấkqmrt lợflvai hạnleai đujfdkqmry!"

Diệassqp Tu dưxhzjzhyyng nhưxhzj đujfdưxhzjflvac côvsji khen đujfdếfrhgn ngạnleai ngùicbbng, áqkwvnh mắhxowt sáqkwvng lêikjtn: "Em khôvsjing biếfrhgt cũgztsng khôvsjing sao, anh cóuuuu thểglji dạnleay em, dễmfxx họezxvc lắhxowm!"

"Liệassqu cóuuuu rấkqmrt khóuuuu khôvsjing?" Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach lo mìikjtnh họezxvc khôvsjing nổyguwi.

"Khôvsjing đujfdâujfdu, dễmfxx cựujfdc kỳdafa! Đbsebujbau tiêikjtn anh giúhdugp em quấkqmrn dâujfdy câujfdu, sau đujfdóuuuu sẽwkau dạnleay em cáqkwvch dùicbbng cầujban câujfdu!" Diệassqp Tu đujfdvsjiy kífrhgnh lêikjtn, tỉkljy mỉkljy dặxrchn dònxnl: "Nhưxhzjng láqkwvt nữgljia em câujfdu phảaouzi hếfrhgt sứememc cẩvsjin thậqlhfn. Em xem, trêikjtn nàqlhfy toàqlhfn làqlhf gai móuuuuc ngưxhzjflvac, lỡzoukqlhf khôvsjing cẩvsjin thậqlhfn bịbeiquuuuc vàqlhfo thìikjt khôvsjing đujfdưxhzjflvac kérzamo, kérzamo làqlhf sẽwkau đujfdau đujfdkqmry!"

"Ừvhavm, em sẽwkau cẩvsjin thậqlhfn!" Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach gậqlhft đujfdujbau.

Nghĩaxgq ra chuyệassqn gìikjt đujfdóuuuu, côvsji vộasski bếfrhgqkwvnh bao nhỏgzts ngồrvzzi lêikjtn chiếfrhgc ghếfrhg nhỏgztsikjtn cạnleanh: "Đbsebqlhfu Đbsebqlhfu, con khôvsjing đujfdưxhzjflvac đujfdasskng vàqlhfo đujfdâujfdu, biếfrhgt khôvsjing?"

"Bảaouzo bảaouzo ngoan lắhxowm~" Báqkwvnh bao nhỏgzts cấkqmrt giọezxvng mềcxxem nhũgztsn.

ujfdm Uyểgljin Bạnleach khôvsjing kìikjtm đujfdưxhzjflvac lònxnlng, cúhdugi xuốiwttng thơflvam nóuuuu mộasskt cáqkwvi, lạnleai thàqlhfnh côvsjing khiếfrhgn thằzoukng bérzam ngưxhzjflvang ngùicbbng.

vsji khôvsjing chúhdug ýyrni rằzoukng, nhìikjtn thấkqmry cảaouznh ấkqmry, đujfdáqkwvy mắhxowt Diệassqp Tu dâujfdng lêikjtn mộasskt niềcxxem ngưxhzjzoukng mộassk thoáqkwvng qua.

"Tiểgljiu Bạnleach, mồrvzzi câujfdu treo xong rồrvzzi, bâujfdy giờzhyy anh sẽwkau dạnleay em buôvsjing câujfdu vàqlhf thu dâujfdy!" Diệassqp Tu làqlhfm xong cáqkwvc côvsjing việassqc chuẩvsjin bịbeiq xong thìikjtuuuui vớbsebi côvsji.

"Vâujfdng." Lâujfdm Uyểgljin Bạnleach đujfdóuuuun lấkqmry cầujban câujfdu.

Diệassqp Tu dịbeiqch chiếfrhgc ghếfrhg vềcxxe phífrhga trưxhzjbsebc mộasskt chúhdugt, ngồrvzzi gầujban côvsjiflvan, vưxhzjơflvan dàqlhfi cáqkwvnh tay sang bêikjtn cạnleanh côvsji, kiêikjtn nhẫuuuun giảaouzng giảaouzi từxgxhng bưxhzjbsebc mộasskt: "Em nắhxowm vàqlhfo chỗmcoxqlhfy trưxhzjbsebc, sau đujfdóuuuuicbbng tay nàqlhfy lắhxowc lắhxowc thảaouzujfdy từxgxh từxgxh từxgxhng chúhdugt mộasskt..."

"Bịbeiqch!"

Mộasskt tiếfrhgng đujfdasskng bấkqmrt ngờzhyy vang lêikjtn, Hoắhxowc Trưxhzjzhyyng Uyêikjtn đujfdqlhfp mạnleanh dâujfdy câujfdu sang bêikjtn cạnleanh.

~Hếfrhgt chưxhzjơflvang 229~

*Tùicbbuuuu rầujbau: "Em đujfdãwkau quan hệassq vớbsebi tôvsjii, khôvsjing đujfdbeiqnh chịbeiqu tráqkwvch nhiệassqm sao?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.