Xin Hãy Ôm Em

Chương 228 :

    trước sau   
"Khôqkofng sao đqswpâqfmnu!" Tang Hiểskcju Du lắanrdc đqswpskcju.

"Em sao rồomyci, sắanrdc mặbqaot sao cũnndsng nhợchput nhạkkwkt nhưsmsm vậvzumy? Theo anh vềqtgk bệltvvnh việltvvn, anh tìijuqm ngưsmsmfdgwi kiểskcjm tra cho em!" Tầskcjn Tưsmsm Niêylyln nhíanrdu màmdvxy, nólpjzi rồomyci giơxcqp tay đqswpqfmnnh kévpeto côqkofhxiry.

"Khôqkofng cầskcjn!" Tang Hiểskcju Du névpet trálpjznh, khẩoydzn trưsmsmơxcqpng tìijuqm mộuziut cálpjzi cớizqb: "Chỉnssm tạkkwki tốjbsfi qua tôqkofi ăcajxn mộuziut íanrdt xiêylyln thịqfmnt cay nêylyln dạkkwkmdvxy hơxcqpi khólpjz chịqfmnu thôqkofi!"

"Sao lạkkwki ăcajxn mấhxiry thứdqyj đqswpólpjz!" Tầskcjn Tưsmsm Niêylyln vừtooza nghe lậvzump tứdqyjc sa sầskcjm mặbqaot màmdvxy, nhấhxirt làmdvx khi nhìijuqn thấhxiry dálpjzng vẻbvei yếfazru đqswpuốjbsfi củkvxua côqkofhxiry, càmdvxng khôqkofng nhịqfmnn đqswpưsmsmchpuc cơxcqpn giậvzumn: "Đvlnfãibsblpjzi vớizqbi em bao nhiêylylu lầskcjn rồomyci, sao mãibsbi khôqkofng nhớizqbmdvxo đqswpskcju vậvzumy! Dạkkwkmdvxy củkvxua em rấhxirt yếfazru, mấhxiry đqswpomyc ăcajxn lềqtgk đqswpưsmsmfdgwng mấhxirt vệltvv sinh, lắanrdm vi khuẩoydzn đqswptoozng cólpjz đqswpuziung vàmdvxo!"

Tuy giọkcxpng anh ấhxiry hơxcqpi cao vúvlnft lêylyln nhưsmsmng sựqtgk quan tâqfmnm trong ngữsrkd khíanrdmdvx khôqkofng thểskcj che giấhxiru.

Tang Hiểskcju Du mấhxirp málpjzy môqkofi, cólpjz đqswpiềqtgku nghĩnuzd tớizqbi chuyệltvvn gìijuq đqswpólpjz, côqkofhxiry cúvlnfi đqswpskcju: "Tôqkofi biếfazrt rồomyci, bálpjzc sỹkvxu Tầskcjn!"


Ba chữsrkd cuốjbsfi cùfxyung khiếfazrn sắanrdc mặbqaot Tầskcjn Tưsmsm Niêylyln rấhxirt khólpjz coi.

qfmnn xanh trêylyln cổhznr anh ấhxiry nổhznri đqswpskcjy lêylyln. Cũnndsng may đqswpúvlnfng lúvlnfc nàmdvxy cólpjz chuôqkofng đqswpiệltvvn thoạkkwki, Tầskcjn Tưsmsm Niêylyln đqswpbqaot lêylyln tai.

ijuqnh nhưsmsmlpjz ca cấhxirp cứdqyju, đqswpskcju kia bảuziuo anh lậvzump tứdqyjc qua ngay. Tầskcjn Tưsmsm Niêylyln im lặbqaong trầskcjm ngâqfmnm mấhxiry giâqfmny, cuốjbsfi cùfxyung vẫcerun phủkvxui tay bỏchpu đqswpi.

Nhìijuqn cálpjznh cửbnzva đqswpólpjzng lạkkwki, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch thởnndsmdvxi: "Cálpjz nhỏchpu, cậvzumu đqswpbvpcxcqpn chúvlnft nàmdvxo chưsmsma?"

vlnfbvpc nhiềqtgku rồomyci!" Tang Hiểskcju Du gậvzumt đqswpskcju, nhìijuqn vềqtgk phíanrda cửbnzva chíanrdnh, lẩoydzm bẩoydzm mộuziut câqfmnu: "Đvlnfúvlnfng thậvzumt làmdvx! Mớizqbi sálpjzng ra đqswpãibsb khôqkofng đqswpskcj cho ngưsmsmfdgwi ta sốjbsfng yêylyln ổhznrn! Mìijuqnh nghĩnuzd mai mìijuqnh phảuziui đqswpi tìijuqm nuôqkofi mộuziut con chólpjz Ngao Tâqfmny Tạkkwkng, gãibsb cầskcjm thúvlnf đqswpólpjz chỉnssm cầskcjn xuấhxirt hiệltvvn, mìijuqnh sẽqvex thảuziu chólpjz cắanrdn anh ta!"

"... Cậvzumu nỡbvpc àmdvx?" Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch hỏchpui.

"Cólpjzijuq khôqkofng nỡbvpc chứdqyj!" Tang Hiểskcju Du càmdvxng nólpjzi giọkcxpng càmdvxng thấhxirp dầskcjn.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch mộuziut lầskcjn nữsrkda thởnndsmdvxi, rồomyci dìijuqu côqkofhxiry quay vềqtgk phòfxyung ngủkvxu.

Uốjbsfng xong mộuziut cốjbsfc nưsmsmizqbc ấhxirm, tinh thầskcjn tốjbsft hơxcqpn nhiềqtgku, Tang Hiểskcju Du bắanrdt đqswpskcju tra hỏchpui côqkof: "Tốjbsfi qua cậvzumu chạkkwky đqswpi đqswpâqfmnu thếfazr? Dálpjzm đqswpi cảuziu đqswpêylylm khôqkofng vềqtgk, khôqkofng lẽqvex lạkkwki ởnnds qua đqswpêylylm chỗycxk Hoắanrdc tổhznrng?"

"Khôqkofng..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch gưsmsmchpung gạkkwko lắanrdc đqswpskcju.

"Thậvzumt khôqkofng chứdqyj?" Tang Hiểskcju Du tỏchpu thálpjzi đqswpuziu nghi ngờfdgw.

"Ừjbsfm..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch khẽqvexlpjzi.

Tang Hiểskcju Du nhưsmsmizqbng cao màmdvxy, chỉnssmmdvxo cổhznr álpjzo côqkof: "Tiểskcju Bạkkwkch, dấhxiru hôqkofn trêylyln cổhznr đqswpãibsblpjzn đqswpdqyjng cậvzumu rồomyci!"


qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch cúvlnfi đqswpskcju, chỉnssm nhìijuqn thấhxiry toàmdvxn làmdvx nhữsrkdng dấhxiru đqswpchpu chi chíanrdt.

lpjzng nay dậvzumy xong đqswpi vộuziui vãibsb, côqkofnndsng khôqkofng kịqfmnp tựqtgk kiểskcjm tra lạkkwki mìijuqnh, chỉnssm khoálpjzc tạkkwkm quầskcjn álpjzo lêylyln ngưsmsmfdgwi. Nhưsmsmng hôqkofm qua Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln đqswpylyln cuồomycng đqswpếfazrn mứdqyjc nàmdvxo, côqkofaarixcqpn ai hếfazrt, mỗycxki ngólpjzc ngálpjzch trêylyln ngưsmsmfdgwi côqkof đqswpqtgku bịqfmn anh hôqkofn qua mộuziut lưsmsmchput...

Giốjbsfng nhưsmsm mộuziut con sólpjzi đqswpólpjzi mai phụskcjc đqswpãibsbqfmnu cuốjbsfi cùfxyung cũnndsng tìijuqm ra đqswpomyc ăcajxn.

Bịqfmn vạkkwkch mặbqaot nhưsmsm vậvzumy, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch cólpjz trăcajxm cálpjzi miệltvvng cũnndsng khôqkofng thểskcj ngụskcjy biệltvvn, lạkkwki đqswpchpu mặbqaot tíanrda tai.

jkhg, chuyệltvvn đqswpólpjz... Cálpjz nhỏchpu, cậvzumu đqswpang mang thai cầskcjn nghỉnssm ngơxcqpi, mìijuqnh cũnndsng vềqtgk phòfxyung trưsmsmizqbc đqswpâqfmny!"

hznrp úvlnfng nólpjzi cho xong, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch liềqtgkn chuồomycn lẹqtgk vềqtgk phòfxyung, tắanrdm rửbnzva, thay mộuziut bộuziu quầskcjn álpjzo sạkkwkch sẽqvex.

lpjz đqswpiềqtgku cho dùfxyu nhưsmsm vậvzumy, mùfxyui hưsmsmơxcqpng nam tíanrdnh trêylyln ngưsmsmfdgwi vẫcerun nhưsmsmijuqnh vớizqbi bólpjzng, dưsmsmfdgwng nhưsmsm khôqkofng giảuzium dùfxyu chỉnssm mộuziut chúvlnft.

mdvxn vậvzumn đqswpuziung kịqfmnch liệltvvt tốjbsfi qua khiếfazrn côqkof chạkkwkm đqswpskcju xuốjbsfng gốjbsfi làmdvx ngủkvxu ngay.

Quầskcjn álpjzo đqswpqtgku bịqfmn giậvzumt tung hếfazrt, lồomycng ngựqtgkc rắanrdn chắanrdc củkvxua Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln nhưsmsmsmsmfdgwng đqswpomycng da sắanrdt bao trùfxyum lấhxiry côqkof. Sứdqyjc vólpjzc củkvxua đqswpàmdvxn ôqkofng vàmdvx phụskcj nữsrkd bẩoydzm sinh đqswpãibsb khálpjzc biệltvvt, giãibsby giụskcja cálpjzch mấhxiry cũnndsng vôqkof íanrdch, ngưsmsmchpuc lạkkwki chỉnssmmdvxng khiếfazrn côqkofanrdt thởnnds khólpjz khăcajxn.

"Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln, đqswptoozng..."

xcqp thểskcj khôqkofng ngừtoozng bồomycng bềqtgknh, từtoozng cơxcqpn run rẩoydzy kévpeto tớizqbi.

fxyui vịqfmn álpjzi tìijuqnh đqswpãibsbqfmnu khôqkofng nhấhxirm nhálpjzp lôqkofi kévpeto khao khálpjzt nguyêylyln sơxcqp nhấhxirt củkvxua côqkof ra ngoàmdvxi.

...

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch mơxcqpmdvxng mởnnds mắanrdt ra, mặbqaot vàmdvxxcqp thểskcj đqswpqtgku nólpjzng rựqtgkc khôqkofng tưsmsmnndsng.

Tầskcjm mắanrdt khựqtgkng lạkkwki sau vàmdvxi giâqfmny mớizqbi dầskcjn dầskcjn trởnnds vềqtgk thựqtgkc tạkkwki. Đvlnfskcju ngólpjzn châqfmnn dưsmsmfdgwng nhưsmsm vẫcerun còfxyun co quắanrdp, cảuzium giálpjzc êylyl mỏchpui vẫcerun còfxyun nguyêylyln. Nghĩnuzd tớizqbi hìijuqnh ảuziunh trong mơxcqp, côqkof xấhxiru hổhznr khôqkofng tưsmsmnndsng, cắanrdn chặbqaot môqkofi.

Tay cuộuziun lạkkwki thàmdvxnh nắanrdm đqswphxirm, côqkof liêylyln tụskcjc lúvlnfc lắanrdc đqswpskcju mấhxiry cálpjzi.

Cho đqswpếfazrn khi nhữsrkdng hìijuqnh ảuziunh ấhxiry hoàmdvxn toàmdvxn biếfazrn mấhxirt, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch mớizqbi thởnnds dốjbsfc, vévpetn chăcajxn ra, bưsmsmizqbc xuốjbsfng giưsmsmfdgwng.

Khôqkofng ngờfdgw sau khi tỉnssmnh dậvzumy, bêylyln ngoàmdvxi hoàmdvxng hôqkofn đqswpãibsb rợchpup trờfdgwi.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch ngálpjzp ngủkvxu. Cùfxyung lúvlnfc nàmdvxy, chuôqkofng di đqswpuziung vang lêylyln. Sau khi nhìijuqn thấhxiry sốjbsflpjzy hiểskcjn thịqfmn trêylyln màmdvxn hìijuqnh, côqkofxcqpi khựqtgkng lạkkwki, chầskcjn chừtooz mộuziut lúvlnfc lâqfmnu mớizqbi bắanrdt málpjzy: "Alôqkof, côqkofkkwk..."

"Rau cảuziui trắanrdng, chálpjzu ởnnds đqswpâqfmnu đqswpólpjz?"

Trong đqswpiệltvvn thoạkkwki, giọkcxpng Hoắanrdc Dung đqswpskcjy phấhxirn khởnndsi, làmdvxm gìijuqlpjz chúvlnft yếfazru ớizqbt tốjbsfi qua.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch míanrdm môqkofi: "Chálpjzu đqswpang ởnnds nhàmdvx..."

"Vậvzumy ra ngoàmdvxi ăcajxn tốjbsfi đqswpi?" Hoắanrdc Dung cưsmsmfdgwi hỏchpui.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch nólpjzi dốjbsfi: "Thôqkofi ạkkwk, tốjbsfi nay chálpjzu còfxyun cólpjz việltvvc khálpjzc..."

Ngắanrdt đqswpiệltvvn thoạkkwki, côqkof thởnndsmdvxi mộuziut hơxcqpi. Đvlnfoydzy cửbnzva phòfxyung ngủkvxu ra, bêylyln ngoàmdvxi im phăcajxng phắanrdc. Trưsmsmizqbc cửbnzva dévpetp lêylylmdvxy ra đqswpólpjz, hìijuqnh nhưsmsm Tang Hiểskcju Du đqswpãibsb ra ngoàmdvxi rồomyci.

qkofmdvxo bếfazrp rólpjzt mộuziut cốjbsfc nưsmsmizqbc rồomyci đqswpi ra, còfxyun chưsmsma kịqfmnp ngồomyci xuốjbsfng sofa, bêylyln ngoàmdvxi đqswpãibsblpjz ngưsmsmfdgwi gõaari cửbnzva.


"Ai đqswpólpjz, đqswpếfazrn đqswpâqfmny!"

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch vộuziui đqswpbqaot cốjbsfc nưsmsmizqbc xuốjbsfng đqswpi qua.

Cửbnzva mởnnds ra, bêylyln ngoàmdvxi làmdvx Hoắanrdc Dung mỉnssmm cưsmsmfdgwi dắanrdt tay bálpjznh bao nhỏchpu: "Rau cảuziui trắanrdng, chálpjzu khôqkofng muốjbsfn ra ngoàmdvxi nêylyln hai bàmdvx chálpjzu côqkof đqswpàmdvxnh qua đqswpâqfmny tìijuqm chálpjzu vậvzumy!"

"..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch cắanrdn môqkofi.

lpjznh bao nhỏchpu đqswpãibsb nhàmdvxo tớizqbi châqfmnn côqkof, cấhxirt giọkcxpng non nớizqbt: "Uyểskcjn Uyểskcjn~"

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch sao khálpjzng cựqtgk lạkkwki đqswpưsmsmchpuc sựqtgk dễxtqe thưsmsmơxcqpng củkvxua bálpjznh bao nhỏchpu, lậvzump tứdqyjc vưsmsmơxcqpn hai cálpjznh tay ra bếfazrlpjzmdvxo lòfxyung.

Sau khi vàmdvxo trong nhàmdvx, Hoắanrdc Dung chắanrdp hai tay sau lưsmsmng, quan sálpjzt bốjbsfn xung quanh mộuziut lưsmsmchput nhưsmsmibsbnh đqswpkkwko, cuốjbsfi cùfxyung ngồomyci xuốjbsfng ghếfazr gậvzumt đqswpskcju hàmdvxi lòfxyung: "Rau cảuziui trắanrdng, ởnnds đqswpâqfmny khálpjzhznrn đqswphxiry, tốjbsft hơxcqpn chỗycxk ngàmdvxy xưsmsma nhiềqtgku!"

"Vâqfmnng, làmdvx nhàmdvx củkvxua bạkkwkn thâqfmnn chálpjzu!" Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch gậvzumt đqswpskcju.

qkoflpjzt thêylylm mộuziut cốjbsfc nưsmsmizqbc nữsrkda đqswpưsmsma cho Hoắanrdc Dung: "Côqkof uốjbsfng nưsmsmizqbc đqswpi ạkkwk!"

vlnfvzumu Đvlnfvzumu, con uốjbsfng sữsrkda chua đqswpưsmsmchpuc khôqkofng?"

vlnfưsmsmchpuc ạkkwk!"

Sau khi ríanrdt hai hớizqbp sữsrkda chua, Đvlnfvzumu Đvlnfvzumu lạkkwki bòfxyuylyln nằltvvm ưsmsmfdgwn trong lòfxyung côqkof, hai tay bịqfmnt hai tai côqkof, bẽqvexn lẽqvexn tỏchpuijuqnh: "Bảuziuo bảuziuo nhớizqbqkof~"

vlnfvzumu Đvlnfvzumu ngoan nhấhxirt!" Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch ấhxirm álpjzp trong lòfxyung.


Hoắanrdc Dung ngồomyci bêylyln quan sálpjzt hai ngưsmsmfdgwi họkcxp, nhấhxirt làmdvx khi thấhxiry côqkof thíanrdch bálpjznh bao nhỏchpu thậvzumt lòfxyung thìijuq nởnnds mộuziut nụskcjsmsmfdgwi mãibsbn nguyệltvvn.

"Rau cảuziui trắanrdng, chálpjzu vừtooza nólpjzi đqswpâqfmny làmdvx nhàmdvx củkvxua bạkkwkn thâqfmnn, cólpjz phảuziui vợchpu củkvxua tiểskcju cầskcjm thúvlnf khôqkofng?"

"Vâqfmnng ạkkwk..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch gậvzumt đqswpskcju.

"Côqkof nghe nólpjzi hai đqswpdqyja chúvlnfng nólpjz đqswpãibsb ly hôqkofn, bâqfmny giờfdgw trởnnds thàmdvxnh vợchpunnds rồomyci?" Hoắanrdc Dung chévpetp miệltvvng, rồomyci nólpjzi tiếfazrp: "Côqkoffxyun cảuzium thấhxiry mừtoozng cho nólpjz chứdqyj, khôqkofng ngờfdgw. Thằltvvng bévpet xui xẻbveio đqswpólpjz, xem ra cũnndsng chẳbkring khálpjzxcqpn Trưsmsmfdgwng Uyêylyln chúvlnft nàmdvxo!"

Nhắanrdc đqswpếfazrn Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch khôqkofng khỏchpui tốjbsflpjzo: "Côqkof àmdvx, tốjbsfi qua chẳbkring phảuziui trong đqswpiệltvvn thoạkkwki côqkoflpjzi khôqkofng đqswpưsmsmchpuc khỏchpue sao, nhưsmsmng chálpjzu đqswpếfazrn phòfxyung lạkkwki chỉnssmlpjz Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln!"

"Ấhznry?" Hoắanrdc Dung tỏchpu thálpjzi đqswpuziu ngạkkwkc nhiêylyln, chớizqbp mắanrdt ra chiềqtgku vôqkof tộuziui: "Côqkoflpjzlpjzi khôqkofng khỏchpue đqswpâqfmnu, nólpjzi Trưsmsmfdgwng Uyêylyln khôqkofng khỏchpue đqswpólpjz. Chắanrdc vìijuqanrdn hiệltvvu chậvzump chờfdgwn, chálpjzu khôqkofng nghe rõaari chăcajxng?"

"..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch im lặbqaong.

"Tốjbsfi qua ăcajxn cơxcqpm xong, Trưsmsmfdgwng Uyêylyln đqswpãibsblpjz vẻbvei khôqkofng khỏchpue, nêylyln côqkof bảuziuo nólpjz tớizqbi chỗycxkqkof nghỉnssm ngơxcqpi. Nhưsmsmng côqkof lạkkwki khôqkofng thểskcj đqswpi đqswpâqfmnu đqswpưsmsmchpuc, màmdvx gọkcxpi ngưsmsmfdgwi khálpjzc thìijuqqkof khôqkofng yêylyln tâqfmnm nêylyln bảuziuo chálpjzu qua chăcajxm giúvlnfp!"

"..."

Hoắanrdc Dung quan tâqfmnm hỏchpui: "Đvlnfúvlnfng rồomyci, Trưsmsmfdgwng Uyêylyln khôqkofng cólpjz chuyệltvvn gìijuq nghiêylylm trọkcxpng chứdqyj?"

"Khôqkofng ạkkwk..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch ấhxirp úvlnfng.

Khi thấhxiry ngưsmsmfdgwi bêylyln cạkkwknh quay sang nhìijuqn, côqkoffxyun hơxcqpi chộuziut dạkkwk sờfdgw tay lêylyln cổhznr.

nndsng may côqkof đqswpãibsb thay álpjzo sơxcqp mi, chỗycxkmdvxo cầskcjn che đqswpãibsb che hếfazrt cảuziu.

"Vậvzumy thìijuq tốjbsft!" Hoắanrdc Dung nhưsmsm thởnnds phàmdvxo, cúvlnfi đqswpskcju nhìijuqn đqswpomycng hồomyc rồomyci kêylylu lêylyln: "Sắanrdp sálpjzu giờfdgw rồomyci! Rau cảuziui trắanrdng, đqswpi thôqkofi, chúvlnfng ta ra ngoàmdvxi ăcajxn cơxcqpm!"

Lầskcjn trưsmsmizqbc ởnnds trêylyln xe cólpjzlpjzi qua, thậvzumt ra Hoắanrdc Dung rấhxirt nhớizqb mấhxiry mólpjzn côqkofmdvxm, tớizqbi nhàmdvxnndsng làmdvx đqswpskcj ăcajxn chùfxyua. Cólpjz đqswpiềqtgku nhìijuqn thấhxiry névpett mặbqaot mệltvvt mỏchpui khólpjz che giấhxiru củkvxua côqkof, quầskcjng mắanrdt lạkkwki hơxcqpi thâqfmnm đqswpen, cólpjz vẻbvei nhưsmsm khôqkofng đqswpưsmsmchpuc nghỉnssm ngơxcqpi tốjbsft nêylyln bàmdvxnndsng thôqkofi.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch sợchpu lạkkwki bịqfmn cho vàmdvxo tròfxyung, vôqkof thứdqyjc lắanrdc đqswpskcju: "Chálpjzu khôqkofng đqswpi đqswpâqfmnu, côqkof àmdvx, côqkof đqswpưsmsma Đvlnfvzumu Đvlnfvzumu đqswpi ăcajxn đqswpi..."

Hoắanrdc Dung khôqkofng nólpjzi gìijuq, nhìijuqn vềqtgk phíanrda bálpjznh bao nhỏchpu.

lpjznh bao nhỏchpu ôqkofm chặbqaot cổhznrqkof, ngẩoydzng mặbqaot nhìijuqn côqkof đqswpskcjy mong chờfdgw: "Uyểskcjn Uyểskcjn đqswpi cùfxyung nữsrkda, đqswpưsmsmchpuc khôqkofng?"

"... Thôqkofi đqswpưsmsmchpuc rồomyci!" Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch khôqkofng từtooz chốjbsfi nổhznri.

...

Họkcxp tớizqbi mộuziut nhàmdvxmdvxng chuyêylyln làmdvxm cálpjzc mólpjzn Thưsmsmchpung Hảuziui, chua chua ngọkcxpt ngọkcxpt khálpjz thíanrdch hợchpup vớizqbi trẻbvei con.

Sau khi gọkcxpi mólpjzn xong, phụskcjc vụskcjylyl tràmdvx hoa quảuziuylyln trưsmsmizqbc.

Trong lúvlnfc Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch rólpjzt cho bálpjznh bao nhỏchpu thìijuq Hoắanrdc Dung ngồomyci đqswpjbsfi diệltvvn nhậvzumn mộuziut cuộuziuc đqswpiệltvvn thoạkkwki.

Do giálpjzc quan thứdqyjlpjzu, côqkof ngửbnzvi thấhxiry mộuziut chúvlnft bấhxirt thưsmsmfdgwng. Quảuziu nhiêylyln, sau khi Hoắanrdc Dung ngắanrdt málpjzy, nólpjzi vớizqbi côqkof: "Làmdvx đqswpiệltvvn thoạkkwki củkvxua Trưsmsmfdgwng Uyêylyln!"

"Anh ấhxiry..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch nuốjbsft nưsmsmizqbc bọkcxpt.

Hoắanrdc Dung khôqkofng đqswpchpui côqkoflpjzi nốjbsft, tiếfazrp tụskcjc ngay: "Nólpjz bảuziuo đqswpang ởnnds gầskcjn đqswpâqfmny, vừtooza hay qua đqswpâqfmny đqswpólpjzn Đvlnfvzumu Đvlnfvzumu, chắanrdc khoảuziung hơxcqpn mưsmsmfdgwi phúvlnft nữsrkda tớizqbi!"

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch nghe xong, míanrd mắanrdt chợchput run lêylyln khôqkofng mấhxiry tựqtgk nhiêylyln.

Từtoozng giâqfmny từtoozng phúvlnft trôqkofi qua, ngưsmsmfdgwi phụskcjc vụskcj lầskcjn lưsmsmchput bêylyl thứdqyjc ăcajxn lêylyln, đqswpqtgku làmdvx nhữsrkdng mólpjzn ăcajxn vừtooza phảuziui đqswpskcj trong cálpjzc bálpjzt đqswpĩnuzda nhỏchpu, khiếfazrn ngưsmsmfdgwi ta nhìijuqn màmdvx thègisdm. Nhưsmsmng côqkof thìijuq đqswpdqyjng ngồomyci khôqkofng yêylyln. Khi cảuzium giálpjzc Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln sắanrdp tớizqbi nơxcqpi, côqkof đqswpdqyjng dậvzumy: "Côqkof àmdvx, chálpjzu đqswpi vàmdvxo nhàmdvx vệltvv sinh mộuziut lálpjzt..."

Đvlnfdqyjng nhìijuqn mìijuqnh trong gưsmsmơxcqpng, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch liêylyln tụskcjc liếfazrm môqkofi.

Di đqswpuziung vàmdvx chìijuqa khólpjza đqswpqtgku đqswpskcj trong túvlnfi quầskcjn. Côqkof khôqkofng mang theo túvlnfi xálpjzch, thậvzumm chíanrdfxyun đqswpang suy nghĩnuzd rốjbsft cuộuziuc cólpjzylyln đqswpi vềqtgk thẳbkring hay khôqkofng.

Lềqtgk mềqtgk mộuziut lúvlnfc rấhxirt lâqfmnu, côqkof mớizqbi bưsmsmizqbc ra khỏchpui nhàmdvx vệltvv sinh.

lpjz đqswpiềqtgku châqfmnn vừtooza bưsmsmizqbc ra ngoàmdvxi đqswpãibsbxcqpi vàmdvxo mộuziut álpjznh mắanrdt u tốjbsfi.

Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln dựqtgka vàmdvxo đqswpólpjz, giốjbsfng nhưsmsm đqswpang đqswpbqaoc biệltvvt đqswpchpui mộuziut ai đqswpólpjz vậvzumy. Bàmdvxn tay kẹqtgkp đqswpiếfazru thuốjbsfc vừtooza hạkkwk xuốjbsfng, làmdvxn khólpjzi trắanrdng cũnndsng bay ra từtooz miệltvvng anh.

Gạkkwkt tàmdvxn thuốjbsfc sang thùfxyung rálpjzc bêylyln cạkkwknh, anh lêylyln tiếfazrng: "Đvlnfi vệltvv sinh thôqkofi màmdvxqfmnu vậvzumy!"

"..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch cốjbsf gắanrdng làmdvxm ra vẻbvei tựqtgk nhiêylyln.

Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln nheo mắanrdt, álpjznh mắanrdt sắanrdc lẹqtgkm nhưsmsm sắanrdp nhìijuqn xuyêylyln thấhxiru côqkof.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch nuốjbsft nưsmsmizqbc bọkcxpt, hơxcqpi cúvlnfi xuốjbsfng: "Ban nãibsby côqkoflpjzi anh sẽqvex qua đqswpólpjzn Đvlnfvzumu Đvlnfvzumu, anh cũnndsng đqswpi vệltvv sinh sao? Vậvzumy anh đqswpi đqswpi, tôqkofi xong rồomyci, vàmdvxo trong trưsmsmizqbc..."

lpjzi xong, côqkof đqswpqfmnnh rờfdgwi đqswpi.

lpjz đqswpiềqtgku khi côqkof đqswpi ngang qua bêylyln cạkkwknh anh, cổhznr tay bỗycxkng bịqfmn giữsrkd lạkkwki, ngay sau đqswpólpjzqkof bịqfmnvpeto vàmdvxo phòfxyung vệltvv sinh nam kếfazrylyln.

"Anh làmdvxm gìijuq vậvzumy..."

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch trợchpun tròfxyun mắanrdt, kêylylu khẽqvex chốjbsfng cựqtgk.

ylyln trong cólpjz ngưsmsmfdgwi vừtooza giảuziui quyếfazrt xong đqswpang càmdvxi lạkkwki thắanrdt lưsmsmng, nhìijuqn thấhxiry hai ngưsmsmfdgwi họkcxp thìijuq giậvzumt thólpjzt mìijuqnh, hoảuziung loạkkwkn chạkkwky ra ngoàmdvxi. Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln quay lạkkwki đqswpólpjzng chặbqaot cửbnzva, dậvzump tắanrdt đqswpiếfazru thuốjbsfc vứdqyjt vàmdvxo thùfxyung rálpjzc rồomyci xoay côqkof lạkkwki, chốjbsfng lưsmsmng côqkofylyln cálpjznh cửbnzva.

Khuôqkofn mặbqaot cưsmsmơxcqpng nghịqfmn évpetp sálpjzt gầskcjn, cảuziuxcqp thểskcjqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch cứdqyjng đqswpfdgw ra: "Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln, anh đqswpqfmnnh làmdvxm gìijuq..."

ijuq vừtooza húvlnft thuốjbsfc nêylyln sựqtgk nam tíanrdnh trêylyln ngưsmsmfdgwi anh nhưsmsmmdvxng toálpjzt ra mạkkwknh mẽqvexxcqpn, khiếfazrn côqkof bấhxirt giálpjzc nhớizqb lạkkwki khung cảuziunh tốjbsfi qua. Cólpjz thểskcjvlnfc đqswpólpjz do tálpjzc dụskcjng củkvxua thuốjbsfc, đqswpskcju ólpjzc anh khôqkofng tỉnssmnh tálpjzo nhưsmsmng côqkof thìijuq khálpjzc.

"Tốjbsfi qua cólpjz phảuziui em khôqkofng?" Chấhxirt giọkcxpng trầskcjm bấhxirt ngờfdgw vang lêylyln.

"... Gìijuqxcqp?" Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch giậvzumt thólpjzt.

Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln chốjbsfng tay hai bêylyln đqswpskcju côqkof, con ngưsmsmơxcqpi co rụskcjt lạkkwki: "Ngưsmsmfdgwi nằltvvm trêylyln giưsmsmfdgwng củkvxua tôqkofi tốjbsfi qua cólpjz phảuziui em khôqkofng?"

"Tôqkofi khôqkofng hiểskcju anh đqswpang nólpjzi gìijuq..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch quay mặbqaot đqswpi.

"Khôqkofng hiểskcju?" Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln nhưsmsmizqbng màmdvxy.

"Khôqkofng hiểskcju." Côqkof liếfazrm môqkofi.

ijuqcajxng thẳbkring, môqkofi côqkof khôqkof khốjbsfc, nhưsmsmng lòfxyung bàmdvxn tay thìijuq đqswphznr đqswpskcjy mồomycqkofi.

"Khôqkofng sao, tôqkofi cólpjz thểskcjlpjzi cho em biếfazrt." Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln mỉnssmm cưsmsmfdgwi, cólpjz vẻbvei đqswpskcjy kiêylyln nhẫcerun giảuziui thíanrdch cho côqkof nghe: "Tốjbsfi qua tôqkofi bịqfmn ngưsmsmfdgwi khálpjzc dùfxyung thuốjbsfc. Loạkkwki thuốjbsfc đqswpólpjz chỉnssmlpjzmdvxm tìijuqnh mớizqbi cólpjz thểskcj giảuziui tỏchpua đqswpưsmsmchpuc. Cólpjz ngưsmsmfdgwi đqswpãibsbnndsylyln tôqkofi suốjbsft cảuziu đqswpêylylm, hơxcqpn nữsrkda còfxyun xoay chuyểskcjn rấhxirt nhiềqtgku tưsmsm thếfazr."

Nghe anh đqswpưsmsmfdgwng hoàmdvxng nólpjzi ra nhưsmsm vậvzumy, nhấhxirt làmdvx nửbnzva cuốjbsfi cùfxyung, mặbqaot côqkof bắanrdt đqswpskcju nólpjzng rầskcjn lêylyln.

Nhưsmsmng côqkof vẫcerun khôqkofng dálpjzm lơxcqpi làmdvx: "Liêylyln quan gìijuq tớizqbi tôqkofi..."

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch ngưsmsmizqbc mắanrdt lêylyln, thấhxiry đqswpôqkofi mắanrdt u tốjbsfi củkvxua anh đqswpang nhìijuqn mìijuqnh chằltvvm chằltvvm, hơxcqpi thởnnds chợchput run rẩoydzy vàmdvxi phầskcjn, côqkof lạkkwki hoảuziung loạkkwkn cúvlnfi xuốjbsfng: "Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln, anh nhìijuqn tôqkofi nhưsmsm vậvzumy làmdvxm gìijuq, đqswpâqfmnu phảuziui làmdvxqkofi..."

"Khôqkofng phảuziui ưsmsm?" Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln nhưsmsmizqbng màmdvxy, từtooz tốjbsfn nólpjzi ra mộuziut câqfmnu: "Nhưsmsmng tôqkofi lạkkwki nhặbqaot đqswpưsmsmchpuc sợchpui dâqfmny chuyềqtgkn củkvxua em ởnnds trong phòfxyung."

qfmny chuyềqtgkn...

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch hoang mang.

qkofqkof thứdqyjc giơxcqp tay lêylyln, sờfdgwmdvxo cổhznrijuqnh.

Khi chạkkwkm đqswpưsmsmchpuc vàmdvxo chiếfazrc chìijuqa khólpjza nhỏchpuhxiry, côqkof mớizqbi hiểskcju ra mìijuqnh bịqfmn lừtooza, anh cốjbsfijuqnh cho côqkof mắanrdc bẫceruy.

Hốjbsfi hậvzumn khôqkofng còfxyun kịqfmnp nữsrkda, bịqfmn álpjznh mắanrdt củkvxua anh khólpjza chặbqaot, côqkof nhấhxirt thờfdgwi leo lêylyln lưsmsmng cọkcxpp khôqkofng thểskcj xuốjbsfng, bègisdn ngậvzump ngừtoozng giảuziui thíanrdch: "Tốjbsfi qua đqswpúvlnfng làmdvxqkofi cólpjz tớizqbi khálpjzch sạkkwkn. Nhưsmsmng tôqkofi tớizqbi làmdvx đqswpskcjijuqm côqkof, thấhxiry côqkof khôqkofng cólpjz trong phòfxyung tôqkofi đqswpãibsb đqswpi vềqtgk ngay, còfxyun vềqtgk ngưsmsmfdgwi màmdvx anh nólpjzi..."

Nhữsrkdng lờfdgwi phíanrda sau côqkof chưsmsma nólpjzi hếfazrt, Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln đqswpãibsb đqswpuziut ngộuziut vưsmsmơxcqpn tay ra.

Đvlnfuziung tálpjzc củkvxua anh rấhxirt nhanh, lậvzump tứdqyjc cởnndsi bung cúvlnfc cổhznr álpjzo củkvxua côqkof.

Mộuziut khoảuziung lớizqbn xưsmsmơxcqpng quai xanh lộuziu ra ngoàmdvxi. Dưsmsmizqbi álpjznh đqswpègisdn sálpjzng trưsmsmng, vẫcerun còfxyun nhữsrkdng vệltvvt hồomycng hồomycng cólpjz thểskcj nhìijuqn thấhxiry.

xcqpi thởnnds củkvxua Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln phảuziumdvxo mặbqaot côqkof, anh dồomycn évpetp: "Vậvzumy nhữsrkdng dấhxiru vếfazrt trêylyln ngưsmsmfdgwi em phảuziui giảuziui thíanrdch thếfazrmdvxo?"

"..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch cắanrdn môqkofi.

qkof sốjbsft sắanrdng, cũnndsng chưsmsma kịqfmnp nghĩnuzd ra mộuziut cálpjzi cớizqb.

"Tôqkofi cólpjz thểskcj giảuziui thíanrdch thay em." Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln nólpjzi xong, bègisdn vùfxyui mặbqaot xuốjbsfng cổhznrqkof khi côqkoffxyun đqswpang thảuziung thốjbsft.

Anh chọkcxpn mộuziut dấhxiru hôqkofn, lẳbkring lặbqaong tạkkwko ra mộuziut dấhxiru vếfazrt tưsmsmơxcqpng tựqtgk ngay bêylyln cạkkwknh. Sau khi nghiêylylm túvlnfc so sálpjznh, anh đqswpưsmsma ra kếfazrt luậvzumn: "Ừjbsfm... giốjbsfng y nhưsmsm đqswpúvlnfc."

Cảuzium giálpjzc têylyl dạkkwki lan thẳbkring vàmdvxo tậvzumn trálpjzi tim, côqkof cảuzium giálpjzc tim mìijuqnh nhưsmsm sắanrdp nhảuziuy vọkcxpt ra khỏchpui cổhznr họkcxpng.

"Tôqkofi..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch hoang mang triệltvvt đqswpskcj.

Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln cấhxirt giọkcxpng chắanrdc nịqfmnch: "Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch, ngưsmsmfdgwi tốjbsfi qua chíanrdnh làmdvx em!"

lpjzng nay tỉnssmnh dậvzumy, trong phòfxyung chỉnssmfxyun lạkkwki mộuziut mìijuqnh anh, nhưsmsmng mùfxyui hưsmsmơxcqpng sau mộuziut màmdvxn kíanrdch tìijuqnh thìijuq chưsmsma hềqtgk tan biếfazrn. Ga giưsmsmfdgwng lộuziun xộuziun. Cho dùfxyu tốjbsfi qua ývnke thứdqyjc mơxcqp hồomyc do thuốjbsfc tálpjzc đqswpuziung nhưsmsmng anh vẫcerun biếfazrt đqswpãibsb xảuziuy ra chuyệltvvn gìijuq.

Khôqkofng thểskcjmdvx vịqfmnqkofn thêylyl Lụskcjc Tịqfmnnh Tuyếfazrt vìijuq anh lúvlnfc đqswpólpjz khôqkofng nảuziuy sinh bấhxirt kỳqtgkanrdch đqswpuziung nàmdvxo.

Ngưsmsmfdgwi gầskcjn nhưsmsm xuấhxirt hiệltvvn trong đqswpskcju ngay lậvzump tứdqyjc chíanrdnh làmdvxqkof. Vìijuq ngoàmdvxi côqkof ra, khôqkofng ai gọkcxpi cảuziu họkcxp lẫcerun têylyln anh cảuziu. Côqkof liêylyln tụskcjc: Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln, đqswptoozng... Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln, tôqkofi khôqkofng muốjbsfn... Hơxcqpn nữsrkda ngưsmsmfdgwi cólpjz thểskcj xuấhxirt hiệltvvn trong phòfxyung củkvxua Hoắanrdc Dung cũnndsng chỉnssmlpjzijuqnh côqkof!

Sau khi mọkcxpi chuyệltvvn xảuziuy ra, anh khôqkofng hềqtgkijuqm Hoắanrdc Dung chứdqyjng thựqtgkc, nhưsmsmng bâqfmny giờfdgwnndsng khôqkofng cầskcjn nữsrkda.

lpjz đqswpiềqtgku, đqswpiểskcjm khiếfazrn anh bấhxirt ngờfdgwmdvxxcqp thểskcj củkvxua họkcxp lạkkwki hòfxyua hợchpup đqswpếfazrn vậvzumy, giốjbsfng nhưsmsm đqswpãibsb xảuziuy ra chuyệltvvn triềqtgkn miêylyln ấhxiry vôqkof sốjbsf lầskcjn rồomyci...

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch thấhxiry khôqkofng giấhxiru giếfazrm đqswpưsmsmchpuc nữsrkda cũnndsng từtooz bỏchpu, đqswpàmdvxnh nólpjzi: "Cho dùfxyumdvxqkofi thìijuq sao? Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln, chúvlnfng ta đqswpqtgku trưsmsmnndsng thàmdvxnh cảuziu rồomyci, lẽqvexmdvxo chơxcqpi xong anh lạkkwki cầskcjn chịqfmnu trálpjzch nhiệltvvm?"

"Chơxcqpi?" Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln trầskcjm giọkcxpng lặbqaop lạkkwki.

"Khôqkofng sai!" Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch nắanrdm chặbqaot tay lạkkwki, âqfmnm thầskcjm híanrdt sâqfmnu, cốjbsf gắanrdng nólpjzi bằltvvng giọkcxpng thảuziun nhiêylyln: "Tôqkofi hoàmdvxn toàmdvxn khôqkofng quálpjz quan trọkcxpng việltvvc nàmdvxy. Ngưsmsmfdgwi trưsmsmnndsng thàmdvxnh phálpjzt sinh chúvlnft quan hệltvvmdvx chuyệltvvn quálpjzijuqnh thưsmsmfdgwng. Nhữsrkdng năcajxm sốjbsfng ởnndssmsmizqbc ngoàmdvxi, tôqkofi đqswpãibsb sớizqbm quen vớizqbi văcajxn hólpjza phưsmsmơxcqpng Tâqfmny củkvxua họkcxp rồomyci!"

vpett mặbqaot Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln sa sầskcjm lạkkwki, từtoozng câqfmnu từtoozng chữsrkd nhưsmsm bậvzumt ra từtooz kẽqvexcajxng: "Vậvzumy sao? Nếfazru em thấhxiry thoảuziui málpjzi nhưsmsm vậvzumy, chi bằltvvng chúvlnfng ta ôqkofn lạkkwki đqswpêylylm qua?"

Anh đqswpưsmsma tay ôqkofm chặbqaot eo côqkof, nâqfmnng ngưsmsmfdgwi côqkofylyln rồomyci tálpjzch châqfmnn côqkof ra đqswpskcj bếfazrqkofylyln ngưsmsmfdgwi.

Hai cơxcqp thểskcj álpjzp sálpjzt vàmdvxo nhau, đqswpkvxu đqswpskcj khiếfazrn bụskcjng dưsmsmizqbi củkvxua anh căcajxng thẳbkring.

smsmizqbi álpjznh đqswpègisdn, trong đqswpôqkofi mắanrdt anh chỉnssm toàmdvxn nhữsrkdng mùfxyui nguy hiểskcjm.

"Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln, anh thảuziuqkofi xuốjbsfng..."

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch hoang mang bốjbsfi rốjbsfi, cảuzium giálpjzc lòfxyung bàmdvxn tay anh nhưsmsm đqswpang thiêylylu chálpjzy da thịqfmnt mìijuqnh.

Trong lúvlnfc đqswpólpjz, bờfdgwqkofi mỏchpung củkvxua anh đqswpãibsb đqswpbqaot xuốjbsfng mộuziut nụskcjqkofn, hơxcqpn nữsrkda càmdvxng lúvlnfc càmdvxng sâqfmnu, trêylyln eo chợchput cảuzium thấhxiry málpjzt lạkkwknh.

Ýltvv thứdqyjc đqswpưsmsmchpuc anh khôqkofng đqswpùfxyua giỡbvpcn, khắanrdp ngưsmsmfdgwi toálpjzt ra mộuziut nguồomycn sứdqyjc mạkkwknh quyềqtgkn thếfazr, dưsmsmfdgwng nhưsmsmfxyun cảuziu tiếfazrng thắanrdt lưsmsmng kim loạkkwki bậvzumt mởnnds, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch lo lắanrdng khôqkofng tưsmsmnndsng. Đvlnfang đqswpúvlnfng lúvlnfc khôqkofng biếfazrt phảuziui làmdvxm sao, sau cửbnzva chợchput cólpjz tiếfazrng ồomycn àmdvxo, còfxyun cảuziu tiếfazrng khólpjza bịqfmn xoay vặbqaon.

"Phụskcjc vụskcj, cậvzumu mau tớizqbi đqswpâqfmny xem sao, cửbnzva phòfxyung vệltvv sinh chỗycxkmdvxy bịqfmnmdvxm sao vậvzumy, khôqkofng mởnnds ra đqswpưsmsmchpuc!"

"Anh đqswpchpui mộuziut chúvlnft, tôqkofi sẽqvexijuqm chìijuqa khólpjza ngay!"

Tiếfazrng bưsmsmizqbc châqfmnn rấhxirt nhanh, hìijuqnh nhưsmsm ngưsmsmfdgwi phụskcjc vụskcj đqswpãibsb chạkkwky đqswpi tìijuqm chìijuqa khólpjza rồomyci.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch cắanrdn môqkofi nhắanrdc nhởnnds anh: "Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln!"

Sứdqyjc mạkkwknh trêylyln ngưsmsmfdgwi chợchput nhẹqtgk bẫcerung, cuốjbsfi cùfxyung Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln cũnndsng thảuziuqkof ra, đqswpomycng thờfdgwi sửbnzva sang lạkkwki álpjzo sốjbsfng cho côqkof, sau đqswpólpjz từtoozylyln trong vặbqaon mởnnds cửbnzva.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch sắanrdp vùfxyui đqswpskcju xuốjbsfng đqswphxirt tớizqbi nơxcqpi, nhấhxirt làmdvx khi thấhxiry álpjznh mắanrdt củkvxua ngưsmsmfdgwi phụskcjc vụskcj cầskcjm chìijuqa khólpjza tớizqbi vàmdvx rấhxirt nhiềqtgku vịqfmn khálpjzch, quảuziu thựqtgkc khiếfazrn côqkof xấhxiru hổhznr tớizqbi mứdqyjc muốjbsfn đqswpvzump đqswpskcju chếfazrt luôqkofn.

Ngưsmsmchpuc lạkkwki, Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln đqswpúvlnft hai tay vàmdvxo túvlnfi quầskcjn, thảuziun nhiêylyln bưsmsmizqbc ra ngoàmdvxi.

Dọkcxpc đqswpưsmsmfdgwng, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch khôqkofng hềqtgk ngẩoydzng đqswpskcju lêylyln.

Khi trởnnds lạkkwki bàmdvxn ăcajxn, thứdqyjc ăcajxn đqswpãibsb sớizqbm đqswpưsmsmchpuc bưsmsmng lêylyln hếfazrt, Hoắanrdc Dung đqswpang gỡbvpcsmsmơxcqpng cálpjz cho bálpjznh bao nhỏchpu. Sau khi nhìijuqn thấhxiry họkcxp, bàmdvx nhưsmsmizqbng màmdvxy rấhxirt cao: "Côqkof bảuziuo nàmdvxy, cảuziu hai đqswpdqyja khôqkofng phảuziui đqswpqtgku trùfxyung hợchpup bịqfmnxcqpi trong nhàmdvx vệltvv sinh đqswphxiry chứdqyj?"

"Khôqkofng ạkkwk..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch đqswpchpu mặbqaot.

ylyln cạkkwknh cólpjz ngưsmsmfdgwi phụskcjc vụskcj đqswpi ngang qua, côqkofnndsng cảuzium thấhxiry đqswpjbsfi phưsmsmơxcqpng đqswpang nhìijuqn mìijuqnh.

"Vậvzumy thìijuq mau ăcajxn đqswpi, thứdqyjc ăcajxn nguộuziui hếfazrt cảuziu rồomyci!" Hoắanrdc Dung quévpett mắanrdt nhìijuqn lưsmsmizqbt qua bờfdgwqkofi hơxcqpi sưsmsmng vàmdvx álpjzo trêylyln hơxcqpi nhăcajxn nhúvlnfm củkvxua côqkof, cưsmsmfdgwi mỉnssmm cưsmsmfdgwi: "Trưsmsmfdgwng Uyêylyln, chálpjzu cũnndsng chưsmsma ăcajxn phảuziui khôqkofng, côqkof vừtooza bảuziuo phụskcjc vụskcj lấhxiry thêylylm bálpjzt đqswpũnndsa!"

"Vâqfmnng." Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln gậvzumt đqswpskcju.

"Rau cảuziui trắanrdng, sao khôqkofng ăcajxn đqswpi?" Hoắanrdc Dung quan tâqfmnm hỏchpui.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch lặbqaong lẽqvex cầskcjm đqswpũnndsa lêylyln, chỉnssmlpjz đqswpiềqtgku khôqkofng còfxyun tâqfmnm trạkkwkng ăcajxn uốjbsfng gìijuq.

qkof chúvlnf ývnke thấhxiry bálpjznh bao nhỏchpu từtoozvlnfc mìijuqnh vềqtgkmdvxn tớizqbi giờfdgw cứdqyj chớizqbp chớizqbp đqswpôqkofi mắanrdt to tròfxyun nhìijuqn mìijuqnh chằltvvm chằltvvm, giốjbsfng nhưsmsm muốjbsfn nhìijuqn ra đqswpiềqtgku gìijuq từtoozqkof vậvzumy.

vlnfvzumu Đvlnfvzumu sao vậvzumy..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch khólpjz hiểskcju hỏchpui.

lpjznh bao nhỏchpu nghiêylylng đqswpskcju, khuôqkofn mặbqaot nhỏchpu lộuziu vẻbvei nghi hoặbqaoc, rồomyci hỏchpui: "Uyểskcjn Uyểskcjn, bàmdvxqkoflpjzi papa vàmdvxo trong nhàmdvx vệltvv sinh sẽqvex giởnnds tròfxyusmsmu manh vớizqbi côqkof. Tròfxyusmsmu manh làmdvxijuq thếfazrkkwk?"

Trong đqswpskcju bálpjznh bao nhỏchpu chỉnssm toàmdvxn nghi hoặbqaoc.

Sau khi thứdqyjc ăcajxn bêylylylyln hếfazrt, mãibsbi khôqkofng thấhxiry họkcxp quay trởnnds vềqtgk, nólpjz sốjbsft sắanrdng bòfxyu xuốjbsfng ghếfazr bảuziuo Hoắanrdc Dung đqswpưsmsma mìijuqnh đqswpi tìijuqm. Nhưsmsmng Hoắanrdc Dung khôqkofng đqswpomycng ývnke, đqswpomycng thờfdgwi nólpjzi vớizqbi nólpjzqfmny giờfdgw khôqkofng thểskcj đqswpếfazrn đqswpólpjz đqswpưsmsmchpuc, papa đqswpang giởnnds tròfxyusmsmu manh vớizqbi Uyểskcjn Uyểskcjn...

"Uyểskcjn Uyểskcjn, giởnnds tròfxyusmsmu manh làmdvxijuqkkwk?"

lpjznh bao nhỏchpulpjz vẻbvei cựqtgkc kỳqtgk muốjbsfn tìijuqm hiểskcju vềqtgk từtoozmdvxy, kiêylyln quyếfazrt gạkkwkn hỏchpui.

Đvlnfjbsfi diệltvvn vớizqbi álpjznh mắanrdt trong sálpjzng ngâqfmny thơxcqp củkvxua thằltvvng bévpet, mặbqaot Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch đqswpchpu nhưsmsm sắanrdp rỉnssmlpjzu: "Àjkhg..."

Thấhxiry hai côqkof chálpjzu nhàmdvx kia khôqkofng hềqtgklpjz ývnke giảuziui vâqfmny hộuziu, ngưsmsmfdgwi trưsmsmizqbc chỉnssm mỉnssmm cưsmsmfdgwi, álpjznh mắanrdt giảuziuo hoạkkwkt, còfxyun ngưsmsmfdgwi sau tỏchpu thálpjzi đqswpuziu nhưsmsm chuyệltvvn khôqkofng liêylyln quan đqswpếfazrn mìijuqnh.

Đvlnfếfazrn tậvzumn khi côqkof bịqfmnlpjznh bao nhỏchpu nhìijuqn đqswpếfazrn sắanrdp sụskcjp đqswphznr, Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln cuốjbsfi cùfxyung mớizqbi lêylyln tiếfazrng: "Vềqtgk nhàmdvx bốjbsflpjzi cho con biếfazrt."

lpjznh bao nhỏchpunuzdu môqkofi, khôqkofng hỏchpui tiếfazrp nữsrkda.

Nghĩnuzdnndsng đqswpkvxu biếfazrt, bữsrkda cơxcqpm nàmdvxy bảuziun thâqfmnn Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch khôqkofng rõaariijuqnh đqswpãibsb ăcajxn nhữsrkdng gìijuq.

Sau khi kếfazrt thúvlnfc, dưsmsmizqbi sựqtgk khăcajxng khăcajxng củkvxua Hoắanrdc Dung, khôqkofng còfxyun nghi ngờfdgwijuq, côqkof ngồomyci chiếfazrc Land Rover củkvxua Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln trởnnds vềqtgk.

Ngoàmdvxi cửbnzva xe, đqswpègisdn đqswpưsmsmfdgwng lưsmsmizqbt qua vùfxyun vụskcjt, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch xốjbsfc bálpjznh bao nhỏchpu trong lòfxyung lêylyln. Từtoozvlnfc ra khỏchpui quálpjzn, thằltvvng bévpet liêylyln tụskcjc ngálpjzp ngủkvxu, lêylyln xe khôqkofng lâqfmnu đqswpãibsb ngủkvxu gụskcjc trong lòfxyung côqkof, cálpjzi miệltvvng nhỏchpulpjz ra, cựqtgkc kỳqtgk đqswpálpjzng yêylylu.

Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln ngồomyci mộuziut mìijuqnh trêylyln ghếfazrlpjzi, hai tay nắanrdm chặbqaot vôqkofcajxng.

Khi côqkofqkof thứdqyjc ngưsmsmizqbc lêylyln, tầskcjm nhìijuqn vừtooza hay chạkkwkm phảuziui đqswpôqkofi mắanrdt ấhxiry trong gưsmsmơxcqpng chiếfazru hậvzumu.

Tim chợchput run lêylyln, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch hoảuziung loạkkwkn quay đqswpi.

Hạkkwk cửbnzva xe xuốjbsfng mộuziut chúvlnft, cólpjz giólpjz đqswpêylylm thổhznri vàmdvxo, côqkof mớizqbi cảuzium thấhxiry nhịqfmnp thởnnds dầskcjn suôqkofn sẻbveixcqpn. Sợchpumdvxm lạkkwknh bálpjznh bao nhỏchpu, côqkofnndsng nhanh chólpjzng nâqfmnng cửbnzva lêylyln.

Hai mưsmsmơxcqpi phúvlnft sau, chiếfazrc ôqkofqkof dừtoozng bêylyln dưsmsmizqbi tòfxyua nhàmdvx chung cưsmsm.

Hoắanrdc Dung ngồomyci chơxcqpi game bêylyln cạkkwknh suốjbsft dọkcxpc đqswpưsmsmfdgwng, lúvlnfc nàmdvxy buôqkofng đqswpiệltvvn thoạkkwki ra đqswpưsmsma tay vềqtgk phíanrda côqkof: "Rau cảuziui trắanrdng, trao Đvlnfvzumu Đvlnfvzumu cho côqkof!"

"Vâqfmnng!" Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch gậvzumt đqswpskcju.

qkof cẩoydzn thậvzumn trao lạkkwki bálpjznh bao nhỏchpu. Nólpjz ngủkvxu rấhxirt say, chìijuqm đqswpanrdm trong giấhxirc mơxcqp ngọkcxpt ngàmdvxo. Côqkof nhìijuqn màmdvx thấhxiry lòfxyung mềqtgkm nhũnndsn, khôqkofng nhịqfmnn đqswpưsmsmchpuc, quẹqtgkt tay qua mặbqaot nólpjz rồomyci mớizqbi quyếfazrn luyếfazrn thu tay vềqtgk.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch nólpjzi vớizqbi Hoắanrdc Dung: "Côqkof àmdvx, vậvzumy chálpjzu vềqtgk trưsmsmizqbc!"

vlnfi đqswpi, đqswpi đqswpi!" Hoắanrdc Dung vẫceruy tay vớizqbi côqkof.

Sau khi thấhxiry côqkof đqswpoydzy cửbnzva ra, quảuziu nhiêylyln cálpjznh cửbnzva ghếfazrlpjzi cũnndsng đqswpomycng thờfdgwi bịqfmn đqswpoydzy ra ngoàmdvxi.

Hai châqfmnn Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch vừtooza chạkkwkm đqswphxirt, bólpjzng dálpjzng cao lớizqbn củkvxua Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln đqswpãibsb tớizqbi trưsmsmizqbc mặbqaot.

"Liêylyln quan tớizqbi chuyệltvvn tốjbsfi qua..."

Liếfazrm môqkofi mộuziut chúvlnft, côqkof chủkvxu đqswpuziung lêylyln tiếfazrng: "Tôqkofi thậvzumt sựqtgk khôqkofng quálpjz đqswpskcjqfmnm, cũnndsng hy vọkcxpng anh sớizqbm quêylyln đqswpưsmsmchpuc! Ởoqqpsmsmizqbc ngoàmdvxi, mấhxiry chuyệltvvn nàmdvxy rấhxirt phổhznr biếfazrn, chuyệltvvn nam nữsrkd trưsmsmnndsng thàmdvxnh gặbqaop nhau vàmdvx quan hệltvv gầskcjn nhưsmsmmdvx chuyệltvvn cơxcqpm bữsrkda... Àjkhg, thếfazrylyln anh đqswptoozng quálpjz álpjzp lựqtgkc!"

qfmnu nólpjzi ấhxiry rấhxirt châqfmnn thàmdvxnh, thậvzumm chíanrd cảuziu álpjznh mắanrdt côqkof nhìijuqn anh cũnndsng đqswpskcjy châqfmnn thàmdvxnh.

Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln sa sầskcjm mặbqaot màmdvxy, hừtooz mộuziut tiếfazrng lạkkwknh lùfxyung: "Em phủkvxui tay sạkkwkch sẽqvex quálpjz nhỉnssm!"

"..." Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch cắanrdn môqkofi.

Ngữsrkd khíanrdmdvxy...

Sao nghe lạkkwki thấhxiry cólpjz chúvlnft ai oálpjzn thếfazr nhỉnssm!

Bịqfmn anh nhìijuqn đqswpếfazrn đqswpskcju ólpjzc têylyl rầskcjn, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch thìijuq thầskcjm mộuziut câqfmnu: "Tôqkofi vàmdvxo trưsmsmizqbc..."

Giốjbsfng nhưsmsm sợchpu bịqfmn anh giữsrkd tay lạkkwki lầskcjn nữsrkda, côqkofsmsmizqbc rấhxirt nhanh, khôqkofng dálpjzm ngoảuziunh đqswpskcju lạkkwki, đqswpi mộuziut mạkkwkch vàmdvxo trong thang málpjzy.

...

Sau khi vàmdvxo nhàmdvx, Tang Hiểskcju vẫcerun chưsmsma vềqtgk, trong nhàmdvx im phăcajxng phắanrdc. Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch thay dévpetp vôqkof thứdqyjc đqswpi tớizqbi bêylyln cửbnzva sổhznr, nhìijuqn xuốjbsfng dưsmsmizqbi qua lớizqbp cửbnzva kíanrdnh. Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln vẫcerun đqswpang đqswpdqyjng đqswpólpjz, ngẩoydzng đqswpskcju nhìijuqn lêylyln.

lpjzng vẻbvei đqswpólpjz nhưsmsm đqswpbqaoc biệltvvt đqswpchpui xem côqkof đqswpãibsb vềqtgk tậvzumn nhàmdvx chưsmsma vậvzumy.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch vộuziui lùfxyui sau hai bưsmsmizqbc. Đvlnfchpui khoảuziung mưsmsmfdgwi giâqfmny sau, côqkof mớizqbi thăcajxm dòfxyu ngólpjz xuốjbsfng, đqswpúvlnfng lúvlnfc chiếfazrc Land Rover trắanrdng vừtooza sálpjzng đqswpègisdn đqswpqkofi xe phólpjzng vúvlnft đqswpi.

Tắanrdm rửbnzva xong, cũnndsng chưsmsma vộuziui buồomycn ngủkvxu, thấhxiry khôqkofng còfxyun sớizqbm nữsrkda, côqkof đqswpang đqswpqfmnnh gọkcxpi đqswpiệltvvn thoạkkwki cho Tang Hiểskcju Du thìijuq di đqswpuziung đqswphznr chuôqkofng trưsmsmizqbc. Làmdvx mộuziut tiếfazrng chuôqkofng bálpjzo tin nhắanrdn rấhxirt ngắanrdn.

qkofi vàmdvx Đvlnfvzumu Đvlnfvzumu vềqtgk tớizqbi nhàmdvx rồomyci.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch đqswpkcxpc đqswpưsmsmchpuc dòfxyung chữsrkd trêylyln màmdvxn hìijuqnh: "..."

Tin nhắanrdn nàmdvxy cólpjz nghĩnuzda làmdvxijuq, sao nhưsmsm đqswpang bálpjzo cálpjzo vớizqbi côqkof quálpjz vậvzumy.

Do dựqtgk khôqkofng biếfazrt cólpjzylyln nhắanrdn lạkkwki mộuziut tin hay khôqkofng đqswpúvlnfng lúvlnfc nàmdvxy di đqswpuziung lạkkwki đqswphznr chuôqkofng.

Khi thấhxiry cálpjzi têylyln trêylyln màmdvxn hìijuqnh khôqkofng phảuziui "Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln", Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch thởnnds phàmdvxo nhẹqtgk nhõaarim, côqkof bắanrdt málpjzy, đqswpbqaot lêylyln tai.

oqqp đqswpskcju kia làmdvx giọkcxpng nam giớizqbi dịqfmnu dàmdvxng: "Hello~"

...

Chậvzump tốjbsfi hôqkofm sau, kếfazrt thúvlnfc buổhznri phỏchpung vấhxirn, Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch khôqkofng vềqtgk nhàmdvx ngay màmdvx bắanrdt xe tớizqbi thẳbkring mộuziut nhàmdvxmdvxng.

ijuqmdvx giờfdgw ăcajxn nêylyln thựqtgkc khálpjzch đqswpãibsb rấhxirt nhiềqtgku, côqkof nhìijuqn ngólpjzmdvxo bêylyln trong tìijuqm kiếfazrm.

Trêylyln mộuziut chiếfazrc bàmdvxn gólpjzc trong cùfxyung, cólpjz ngưsmsmfdgwi vẫceruy tay vớizqbi côqkof, chấhxirt giọkcxpng y hệltvvt nhưsmsm trong đqswpiệltvvn thoạkkwki tốjbsfi qua: "Tiểskcju Bạkkwkch, come here!"

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch nhìijuqn vềqtgk phíanrda cólpjz tiếfazrng gọkcxpi, liềqtgkn nhìijuqn thấhxiry mộuziut ngưsmsmfdgwi đqswpàmdvxn ôqkofng đqswpang đqswpdqyjng mặbqaoc bộuziu vest đqswpen, thắanrdt chiếfazrc càmdvx vạkkwkt màmdvxu xanh dưsmsmơxcqpng, ngũnnds quan rấhxirt tuấhxirn túvlnf, trêylyln mũnndsi làmdvx mộuziut chiếfazrc kíanrdnh viềqtgkn bạkkwkc, trôqkofng rấhxirt nho nhãibsb, họkcxpc thứdqyjc.

"Diệltvvp Tu!" Côqkof mỉnssmm cưsmsmfdgwi đqswpi qua, biểskcju cảuzium hâqfmnn hoan: "Đvlnfúvlnfng làmdvx anh thậvzumt rồomyci. Tốjbsfi qua nhậvzumn đqswpiệltvvn thoạkkwki em còfxyun tưsmsmnndsng anh trêylylu em đqswphxiry. Sao anh lạkkwki tớizqbi Băcajxng Thàmdvxnh?"

"Anh vềqtgk đqswpâqfmny thăcajxm họkcxpmdvxng thay bốjbsf mẹqtgk. Trưsmsmizqbc kia anh từtoozng kểskcj cho em nghe đqswphxiry, bốjbsf mẹqtgk anh cũnndsng làmdvx ngưsmsmfdgwi Băcajxng Thàmdvxnh, còfxyun nhớizqb khôqkofng?"

"Vâqfmnng, em nhớizqb!" Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch gậvzumt đqswpskcju.

Diệltvvp Tu ngoàmdvxi việltvvc làmdvx đqswpomycng nghiệltvvp củkvxua côqkofnnds Canada còfxyun cólpjz thểskcj đqswpưsmsmchpuc coi làmdvx ngưsmsmfdgwi bạkkwkn duy nhấhxirt củkvxua côqkof. Tuy rằltvvng cũnndsng cólpjzmdvxu da vàmdvxng nhưsmsmqkof, nhưsmsmng khálpjzc biệltvvt ởnnds chỗycxk anh làmdvx Hoa kiềqtgku, bốjbsf mẹqtgk đqswpãibsb di cưsmsm sang Canada sốjbsfng từtooz nhiềqtgku năcajxm trưsmsmizqbc, sau đqswpólpjz sinh ra anh. Cólpjz đqswpiềqtgku từtooz nhỏchpu bốjbsf mẹqtgk đqswpãibsb dạkkwky anh tiếfazrng Trung nêylyln anh khôqkofng nhiễxtqem quálpjz nhiềqtgku văcajxn hólpjza phưsmsmơxcqpng Tâqfmny.

nndsng sau khi làmdvxm bạkkwkn côqkof mớizqbi biếfazrt bốjbsf mẹqtgk anh cũnndsng làmdvx ngưsmsmfdgwi Băcajxng Thàmdvxnh. Khôqkofng ngờfdgw lạkkwki gặbqaop đqswpưsmsmchpuc đqswpomycng hưsmsmơxcqpng nơxcqpi đqswphxirt khálpjzch quêylyl ngưsmsmfdgwi nêylyln quan hệltvv giữsrkda họkcxpmdvxng gầskcjn gũnndsi hơxcqpn.

Diệltvvp Tu đqswpoydzy cao kíanrdnh lêylyln, nụskcjsmsmfdgwi cũnndsng rấhxirt hiềqtgkn từtooz: "Anh vừtooza xuốjbsfng málpjzy bay trưsmsma nay, sau khi sắanrdp xếfazrp xong côqkofng việltvvc thìijuq chỉnssm ngồomyci đqswpchpui gặbqaop em thôqkofi!"

"Lầskcjn nàmdvxy anh đqswpqfmnnh thăcajxm ngưsmsmfdgwi thâqfmnn bao lâqfmnu?" Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch mỉnssmm cưsmsmfdgwi hỏchpui tiếfazrp: "Đvlnfúvlnfng rồomyci, anh đqswpi rồomyci phíanrda bệltvvnh việltvvn phảuziui làmdvxm sao?"

"Thờfdgwi gian vẫcerun chưsmsma chắanrdc chắanrdn. Anh đqswpang dịqfmnp nghỉnssm phévpetp, cảuziucajxm ngoálpjzi cólpjz nghỉnssm ngàmdvxy nàmdvxo đqswpâqfmnu, cũnndsng nêylyln thảuziu lỏchpung bảuziun thâqfmnn mộuziut chúvlnft. Còfxyun vềqtgk bệltvvnh việltvvn, anh giao lạkkwki cho nhâqfmnn viêylyln đqswpuziuc lậvzump giảuziui quyếfazrt!" Nólpjzi xong, Diệltvvp Tu nghiêylylm mặbqaot nhìijuqn côqkof: "Tiểskcju Bạkkwkch, dạkkwko nàmdvxy em sao rồomyci?"

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch biếfazrt đqswpjbsfi phưsmsmơxcqpng đqswpqfmnnh hỏchpui chuyệltvvn gìijuq, mỉnssmm cưsmsmfdgwi trảuziu lờfdgwi: "Vẫcerun ổhznrn ạkkwk..."

"Còfxyun hay mơxcqp thấhxiry chuyệltvvn đqswpólpjz khôqkofng?" Diệltvvp Tu hỏchpui tiếfazrp.

Nghe xong, biểskcju cảuzium củkvxua Lâqfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch khựqtgkng lạkkwki, côqkof thàmdvxnh thậvzumt nólpjzi: "Mấhxiry hôqkofm vừtooza vềqtgksmsmizqbc, em cólpjzxcqp thấhxiry hai lầskcjn, vềqtgk sau thìijuq khôqkofng mơxcqp thấhxiry nữsrkda..."

Diệltvvp Tu khôqkofng chỉnssmmdvx bạkkwkn bègisdijuqnh thưsmsmfdgwng màmdvxfxyun làmdvxlpjzc sỹkvxuqfmnm lývnke củkvxua côqkof.

cajxm đqswpólpjzqkof sinh con ra vàmdvx đqswpskcj con mấhxirt ngay tạkkwki bàmdvxn mổhznr, rấhxirt lâqfmnu khôqkofng thểskcjsmsmizqbc ra khỏchpui bólpjzng ma tâqfmnm lývnkemdvxy, cầskcjn phảuziui đqswpi tìijuqm gặbqaop bálpjzc sỹkvxuqfmnm lývnke mộuziut thờfdgwi gian dàmdvxi. Hai ngưsmsmfdgwi họkcxpnndsng vìijuq chuyệltvvn nàmdvxy màmdvx thêylylm gắanrdn kếfazrt, sau nàmdvxy phálpjzt triểskcjn thàmdvxnh mốjbsfi quan hệltvv bạkkwkn bègisd thâqfmnn thiếfazrt.

"Vậvzumy thìijuq tốjbsft rồomyci!" Diệltvvp Tu thảuziu lỏchpung hơxcqpn mộuziut chúvlnft rồomyci gậvzumt đqswpskcju: "Biếfazrt em vềqtgksmsmizqbc, sợchpu em tứdqyjc cảuziunh sinh tìijuqnh, anh vốjbsfn dĩnuzdfxyun rấhxirt lo cho em đqswphxiry. Bâqfmny giờfdgw xem ra em khôqkofng tệltvv."

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch mỉnssmm cưsmsmfdgwi đqswpskcj anh yêylyln tâqfmnm.

Ngưsmsmfdgwi phụskcjc vụskcj mang thựqtgkc đqswpơxcqpn qua, đqswpúvlnfng lúvlnfc ấhxiry, di đqswpuziung củkvxua côqkof đqswphznr chuôqkofng.

qfmnm Uyểskcjn Bạkkwkch rúvlnft ra khỏchpui túvlnfi, nhìijuqn thấhxiry ba chữsrkd "Hoắanrdc Trưsmsmfdgwng Uyêylyln" hiểskcjn thịqfmn trêylyln màmdvxn hìijuqnh...

~Hếfazrt chưsmsmơxcqpng 228~

*Tùfxyulpjz rầskcju: "Côqkof thấhxiry thanh niêylyln nàmdvxy cũnndsng rấhxirt khálpjz, tuổhznri trẻbveimdvxi cao, hìijuqnh nhưsmsmfxyun rấhxirt cólpjz tiếfazrng ởnndssmsmizqbc ngoàmdvxi! Cậvzumu ấhxiry vàmdvx Rau cảuziui trắanrdng cólpjz vẻbvei rấhxirt xứdqyjng đqswpôqkofi. Trưsmsmfdgwng Uyêylyln, chálpjzu thấhxiry sao?"

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.