Xin Hãy Ôm Em

Chương 226 :

    trước sau   
Ra khỏzurli phòsnsyng ngủopuh, họlrzn liềopuhn nhìbkxzn thấskwjy mộsisvt đopqyvgcung nhỏzurlopuhu.

uapanh bao nhỏzurl đopqyãsktx thay xong quầwctwn áuapao, cùjdskng làlxmv bộsisv vest đopqyen giốvgcung nhưggvl Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn, cóvkae đopqyiềopuhu trêidsbn cổmbet đopqyeo mộsisvt chiếantgc nơapkt nhỏzurllxmvu hồdlqong, cóvkae thêidsbm sựlrjc non nớntvwt củopuha trẻaylj con. Lúywhwc nàlxmvy nóvkae khoanh hai cáuapanh tay nhỏzurl trưggvlntvwc ngựlrjcc, dáuapang vẻaylj khôsgrrng mấskwjy vui thúywhwbkxz.

Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn đopqyi qua, bếantguapanh bao nhỏzurlidsbn bằntvwng mộsisvt tay.

uapanh bao nhỏzurl len lénowhn nhìbkxzn Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt ởlrzn phíopuha sau, phồdlqong máuapa, thìbkxz thầwctwm bêidsbn tai anh: "Bảkvvgo bảkvvgo nóvkaei rồdlqoi, khôsgrrng thíopuhch côsgrr đopqyóvkae!"

"Vậklfoy con thíopuhch ai?" Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn mỉzqrdm cưggvlmuqii.

waqfu hỏzurli nàlxmvy khôsgrrng phảkvvgi lầwctwn đopqywctwu tiêidsbn nghe thấskwjy, câwaqfu trảkvvg lờmuqii củopuha báuapanh bao nhỏzurl vẫvgcun khôsgrrng thay đopqymbeti: "Đntvwưggvlơapktng nhiêidsbn làlxmv Uyểwpwzn Uyểwpwzn~"
waqfm Uyểwpwzn Bạzqrdch...

Áklfonh mắapktt Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn trởlrznidsbn sâwaqfu xa.

Đntvwúywhwng làlxmv từbarp nhỏzurl tớntvwi lớntvwn, con trai anh rấskwjt íopuht khi thâwaqfn thiếantgt vớntvwi ngưggvlmuqii kháuapac, trừbarpsgrr ra.

urlong khôsgrrng biếantgt vìbkxz sao, dưggvlmuqing nhưggvl trêidsbn ngưggvlmuqii côsgrrvkae mộsisvt ma lựlrjcc luôsgrrn cóvkae thểwpwz hấskwjp dẫvgcun ngưggvlmuqii kháuapac. Hìbkxznh nhưggvl khôsgrrng chỉzqrdvkae con trai, màlxmvsnsyn cảkvvg anh...

Khôsgrrng đopqywpwzlxmvi xếantg qua, Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn đopqyíopuhch thâwaqfn láuapai chiếantgc Land Rover màlxmvu trắapktng. Báuapanh bao nhỏzurl đopqyưggvlmuqic sắapktp xếantgp ngồdlqoi trêidsbn ghếantg trẻaylj con ởlrzn phíopuha sau. Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt dĩnowh nhiêidsbn muốvgcun thâwaqfn mậklfot vớntvwi thằntvwng bénowhapktn mộsisvt chúywhwt, kénowho cửywbea ghếantguapai phụmuqi ngồdlqoi vàlxmvo.

Suốvgcut cảkvvg quáuapa trìbkxznh, báuapanh bao nhỏzurl đopqyopuhu sưggvlng mặmzqnt lêidsbn, nhưggvl mộsisvt con cóvkaec phồdlqong mang trợmuqin máuapa.

Sựlrjc khóvkae chịmbrfu củopuha thằntvwng bénowh chỉzqrdvkae thểwpwz biểwpwzu hiệfkemn ra ngoàlxmvi bằntvwng cáuapach trừbarpng mắapktt, trừbarpng mắapktt, tiếantgp tụmuqic trừbarpng mắapktt!

Xe dừbarpng trưggvlntvwc cửywbea mộsisvt nhàlxmvlxmvng Trung, xe củopuha biệfkemt thựlrjc nhàlxmv họlrzn Hoắapktc cũurlong đopqyếantgn ngay sau đopqyóvkae.

uapanh bao nhỏzurl cho dùjdsk nhìbkxzn thấskwjy ôsgrrng nộsisvi cũurlong khôsgrrng cóvkae chúywhwt vui vẻayljbkxz. Đntvwếantgn tậklfon khi nhìbkxzn thấskwjy Hoắapktc Dung, nóvkae mớntvwi miễovorn cưggvlsnsyng gọlrzni mộsisvt tiếantgng: "Bàlxmvsgrr~"

Hoắapktc Dung tuy thưggvlmuqing xuyêidsbn sốvgcung ởlrznggvlntvwc ngoàlxmvi, nhưggvlng thờmuqii gian nàlxmvy Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn cũurlong chăbemrm chỉzqrd đopqyưggvla con trai qua, thếantgidsbn báuapanh bao nhỏzurl vẫvgcun kháuapa thâwaqfn thiếantgt vớntvwi Hoắapktc Dung.

"Trờmuqii ơapkti! Đntvwklfou Đntvwklfou, mau qua chỗntvwlxmvsgrrlxmvo!" Hoắapktc Dung vộsisvi vẫvgcuy tay.

Nhìbkxzn em gáuapai nắapktm tay cháuapau trai, trong lòsnsyng Hoắapktc Chấskwjn cóvkae chúywhwt ganh tỵpvxe, cũurlong cưggvlng chiềopuhu nắapktm nốvgcut tay còsnsyn lạzqrdi củopuha nóvkae, hiềopuhn từbarp xoa đopqywctwu thằntvwng bénowh.

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt bưggvlntvwc xuốvgcung xe ngay sau đopqyóvkae, tưggvlơapkti cưggvlmuqii chàlxmvo: "Côsgrrzqrd!"
Trong bốvgcun năbemrm qua, Hoắapktc Dung chỉzqrd vềopuhggvlntvwc hai lầwctwn. Rấskwjt nhiềopuhu lúywhwc đopqyopuhu làlxmv Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn đopqyưggvla thằntvwng bénowh qua Mỹttiv thăbemrm bàlxmv. Nhưggvlng côsgrr ta biếantgt, chỉzqrd cầwctwn làlxmv ngưggvlmuqii nhàlxmv họlrzn Hoắapktc, ai cũurlong phảkvvgi lấskwjy lòsnsyng.

"Trờmuqii ơapkti, tôsgrri đopqyãsktxvkaei rấskwjt nhiềopuhu lầwctwn rồdlqoi màlxmv! Cháuapau vàlxmv Trưggvlmuqing Uyêidsbn tuy đopqyãsktx đopqyíopuhnh hôsgrrn nhưggvlng bâwaqfy giờmuqi vẫvgcun chưggvla kếantgt hôsgrrn. Thếantgidsbn khôsgrrng cầwctwn gấskwjp gáuapap gọlrzni tôsgrri làlxmvsgrr, ngàlxmvy tháuapang con dàlxmvi. Gọlrzni Dung tổmbetng hoặmzqnc dìbkxz Dung đopqyopuhu đopqyưggvlmuqic, tùjdsky ýdosh ha!" Hoắapktc Dung bôsgrrsgrr ba la nóvkaei mộsisvt tràlxmvng, cũurlong khôsgrrng quan tâwaqfm tớntvwi sắapktc mặmzqnt dầwctwn cứmbrfng lạzqrdi củopuha Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt, hòsnsya nhãsktxywhwi đopqywctwu nhìbkxzn vềopuh phíopuha báuapanh bao nhỏzurl: "Đntvwklfou Đntvwklfou, bàlxmv đopqyưggvla cháuapau vàlxmvo trong đopqyưggvlmuqic khôsgrrng?"

uapanh bao nhỏzurl gậklfot đopqywctwu, đopqyưggvlmuqic ôsgrrng nộsisvi vàlxmvlxmvsgrr nắapktm hai tay tráuapai phảkvvgi đopqyi vàlxmvo nhàlxmvlxmvng.

Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn đopqyúywhwt hai tay vàlxmvo túywhwi quầwctwn đopqyi phíopuha sau, Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt cũurlong đopqyàlxmvnh ngưggvlmuqing ngậklfop đopqyi theo.

bemrn phòsnsyng nằntvwm trêidsbn tầwctwng ba, ra khỏzurli thang máuapay khôsgrrng bao xa làlxmv đopqyếantgn. Ngưggvlmuqii phụmuqic vụmuqi đopqyãsktx mởlrzn cửywbea sẵkyyln cho họlrzn.

Sau khi ra khỏzurli thang máuapay, Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn mộsisvt tay bếantg con trai. Chủopuh yếantgu làlxmvbkxz từbarp khi sinh ra, tíopuhnh cáuapach củopuha báuapanh bao nhỏzurl đopqyãsktx rấskwjt xa cáuapach. Ngoàlxmvi anh ra, nóvkae khôsgrrng đopqywpwz ai bếantg bao giờmuqi, đopqyưggvlơapktng nhiêidsbn, bâwaqfy giờmuqisnsyn cóvkae thêidsbm mộsisvt Lâwaqfm Uyểwpwzn Bạzqrdch.

Hai vợmuqi chồdlqong nhàlxmv họlrzn Lụmuqic đopqyãsktx ngồdlqoi sẵkyyln bêidsbn trong.

Hoắapktc Chấskwjn đopqyi vàlxmvo bêidsbn trong, vộsisvi vàlxmvng lêidsbn tiếantgng nóvkaei: "Em Lụmuqic, đopqymuqii lâwaqfu rồdlqoi phảkvvgi khôsgrrng!"

ntvwâwaqfu cóvkae đopqyâwaqfu cóvkae, bọlrznn em cũurlong vừbarpa tớntvwi chưggvla lâwaqfu!" Lụmuqic Họlrznc Lâwaqfm đopqymbrfng lêidsbn khỏzurli ghếantg ra đopqyóvkaen, giơapkt tay ra bắapktt tay, rồdlqoi bắapktt tay vớntvwi cảkvvg Hoắapktc Dung bêidsbn cạzqrdnh.

Nguyễovorn Chíopuhnh Mai giữvkae vữvkaeng nụmuqiggvlmuqii, nhấskwjt làlxmv sau khi nhìbkxzn thấskwjy con gáuapai vàlxmv Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn vàlxmvo ngay sau đopqyóvkae, nam thanh nữvkaeywhw, muốvgcun xứmbrfng đopqyôsgrri bao nhiêidsbu cóvkae bấskwjy nhiêidsbu. Tin rằntvwng bấskwjt kỳvkae ai nhìbkxzn thấskwjy cảkvvgnh nàlxmvy đopqyopuhu sẽpjbn thấskwjy chúywhwng nóvkaelxmv trờmuqii sinh mộsisvt cặmzqnp. Cóvkae đopqyiềopuhu khi nhìbkxzn thấskwjy thằntvwng nhỏzurl trong tay Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn, áuapanh mắapktt bàlxmv ta vẫvgcun lạzqrdnh đopqyi.

Đntvwmbrfa trẻayljlxmvy làlxmv con ai, Nguyễovorn Chíopuhnh Mai biếantgt quáuapamuqi...

Nụmuqiggvlmuqii củopuha Nguyễovorn Chíopuhnh Mai khôsgrrng hềopuh thay đopqymbeti, bàlxmv ta xen vàlxmvo: "Mau vàlxmvo ngồdlqoi đopqyi, đopqyopuhu làlxmv ngưggvlmuqii nhàlxmv cảkvvg, đopqybarpng đopqymbrfng đopqyóvkaevkaei chuyệfkemn!"

Ba ngưggvlmuqii nhàlxmv họlrzn Lụmuqic, cộsisvng thêidsbm ba ngưggvlmuqii lớntvwn mộsisvt trẻaylj nhỏzurl củopuha nhàlxmv họlrzn Hoắapktc, cảkvvgbemrn phòsnsyng rộsisvng thêidsbnh thang cũurlong khôsgrrng còsnsyn quáuapa thừbarpa thãsktxi nữvkaea. Tuy trêidsbn danh nghĩnowha làlxmv bữvkaea cơapktm gia đopqyìbkxznh nhưggvlng Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn khôsgrrng hềopuh cảkvvgm thấskwjy chúywhwt ấskwjm áuapap nàlxmvo, ngưggvlmuqic lạzqrdi khôsgrrng kháuapac gìbkxz nhữvkaeng bữvkaea cơapktm tiếantgp kháuapach bìbkxznh thưggvlmuqing.
Lậklfot giởlrzn thựlrjcc đopqyơapktn, ngay trưggvlntvwc mặmzqnt Hoắapktc Chấskwjn vàlxmv Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn, Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt cốvgcu gắapktng tỏzurl ra thâwaqfn mậklfot vớntvwi báuapanh bao nhỏzurl: "Đntvwklfou Đntvwklfou, con thíopuhch ăbemrn gìbkxz? Nóvkaei vớntvwi côsgrr Tịmbrfnh Tuyếantgt đopqyi, côsgrr gọlrzni hếantgt cho con!"

"Bảkvvgo bảkvvgo chỉzqrd thíopuhch ăbemrn mỳvkae thôsgrri!"

uapanh bao nhỏzurl ngồdlqoi giữvkaea Hoắapktc Chấskwjn vàlxmv Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn, ngưggvlntvwc mắapktt lêidsbn.

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt hầwctwu nhưggvl lầwctwn nàlxmvo cũurlong gặmzqnp mộsisvt bứmbrfc tưggvlmuqing khi muốvgcun tiếantgp cậklfon báuapanh bao nhỏzurl, nêidsbn khôsgrrng ôsgrrm quáuapa nhiềopuhu kỳvkae vọlrznng. Chỉzqrdlxmvvkae Hoắapktc Chấskwjn vàlxmv Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn ởlrzn đopqyâwaqfy, côsgrr ta khôsgrrng thểwpwz bớntvwt đopqyi chúywhwt biểwpwzu hiệfkemn đopqyưggvlmuqic. Thếantgidsbn sau khi cóvkae đopqyưggvlmuqic sựlrjc đopqyáuapap lạzqrdi đopqyóvkae, côsgrr ta rấskwjt vui mừbarpng: "Thíopuhch ăbemrn mỳvkae ưggvl? Vậklfoy Đntvwklfou Đntvwklfou, con đopqymuqii mộsisvt chúywhwt, bâwaqfy giờmuqisgrr sẽpjbn đopqyi gọlrzni phụmuqic vụmuqi, xem chỗntvw họlrznvkae loạzqrdi mỳvkaelxmvo ngon!"

vkaei rồdlqoi, côsgrr ta đopqyãsktx đopqymbrfnh đopqymbrfng lêidsbn.

"Khôsgrrng cầwctwn đopqyâwaqfu." Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn cảkvvgn lạzqrdi, liếantgc nhìbkxzn con trai: "Mỳvkaevkae thíopuhch ăbemrn chỗntvwlxmvy khôsgrrng nấskwju đopqyưggvlmuqic đopqyâwaqfu, cóvkae ngưggvlmuqii đopqymzqnc biệfkemt làlxmvm."

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyệfkemt gưggvlmuqing gạzqrdo quay vềopuh chỗntvwurlo. Cóvkae đopqyiềopuhu nghe đopqyếantgn câwaqfu "cóvkae ngưggvlmuqii đopqymzqnc biệfkemt", côsgrr ta ngửywbei thấskwjy mộsisvt mùjdski nguy hiểwpwzm, cũurlong lờmuqi mờmuqi đopqyuapan ra đopqyưggvlmuqic đopqyóvkaelxmv ai...

uapanh bao nhỏzurl đopqyưggvla hai tay ôsgrrm lấskwjy cốvgcuc nưggvlntvwc, uốvgcung mộsisvt ngụmuqim, tâwaqfm trạzqrdng kháuapaapktn khôsgrrng íopuht.

Chúywhwt xen ngang đopqyóvkae trôsgrri qua rấskwjt nhanh, ngưggvlmuqii phụmuqic vụmuqi lầwctwn lưggvlmuqit bêidsbuapac móvkaen lêidsbn.

Nguyễovorn Chíopuhnh Mai liêidsbn tụmuqic ra hiệfkemu bằntvwng áuapanh mắapktt vớntvwi chồdlqong mìbkxznh, đopqyáuapang tiếantgc Lụmuqic Họlrznc Lâwaqfm làlxmvm nhưggvl khôsgrrng nhìbkxzn thấskwjy, đopqydlqong thờmuqii khôsgrrng làlxmvm ra bấskwjt kỳvkae phảkvvgn ứmbrfng nàlxmvo. Khôsgrrng còsnsyn cáuapach nàlxmvo kháuapac, bàlxmv ta đopqyàlxmvnh lêidsbn tiếantgng: "Anh Hoắapktc, Trưggvlmuqing Uyêidsbn năbemrm nay cũurlong ba tưggvl rồdlqoi nhỉzqrd?"

ntvwúywhwng vậklfoy!" Hoắapktc Chấskwjn gậklfot đopqywctwu.

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt biếantgt mẹantg muốvgcun nóvkaei chuyệfkemn đopqyáuapam cưggvlntvwi, cúywhwi đopqywctwu làlxmvm ra vẻaylj ngưggvlmuqing ngùjdskng.

Nguyễovorn Chíopuhnh Mai tiếantgp tụmuqic: "Hai đopqymbrfa nàlxmvy chớntvwp mắapktt màlxmv đopqyãsktx đopqyíopuhnh hôsgrrn đopqyưggvlmuqic bốvgcun năbemrm rồdlqoi, cóvkae phảkvvgi cũurlong nêidsbn làlxmvm nốvgcut đopqyáuapam cưggvlntvwi cho xong khôsgrrng? Hai hôsgrrm trưggvlntvwc em cùjdskng bạzqrdn bèjcju ra mộsisvt ngôsgrri chùjdska ởlrzn ngoạzqrdi thàlxmvnh, tìbkxzm mộsisvt vịmbrf cao tăbemrng xem cho. Ôrdjyng ấskwjy nóvkaei chuyệfkemn nàlxmvy nêidsbn làlxmvm sớntvwm chứmbrf khôsgrrng thíopuhch hợmuqip trìbkxz hoãsktxn. Hơapktn nữvkaea năbemrm nay còsnsyn làlxmvbemrm đopqyantgp, nửywbea cuốvgcui năbemrm cóvkae rấskwjt nhiềopuhu ngàlxmvy đopqyantgp!"
"Chuyệfkemn cưggvlntvwi hỏzurli đopqyúywhwng làlxmv cầwctwn khẩmzqnn trưggvlơapktng rồdlqoi!" Hoắapktc Chấskwjn nghe xong gậklfot gùjdsk, nhìbkxzn vềopuh phíopuha con trai: "Trưggvlmuqing Uyêidsbn, con thấskwjy sao?"

Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn khôsgrrng trảkvvg lờmuqii màlxmv đopqyúywhwng lúywhwc ôsgrrng dứmbrft lờmuqii thìbkxz anh đopqymbrfng lêidsbn, ra hiệfkemu vàlxmvo di đopqysisvng: "Xin lỗntvwi, con ra ngoàlxmvi nhậklfon đopqyiệfkemn thoạzqrdi, cóvkae việfkemc côsgrrng ty."

Hai chữvkae cuốvgcui cùjdskng củopuha anh đopqyãsktx giảkvvgi thíopuhch nguyêidsbn nhâwaqfn, Hoắapktc Chấskwjn cũurlong khôsgrrng tiệfkemn nóvkaei gìbkxz.

Đntvwưggvlơapktng sựlrjc đopqyãsktx rờmuqii khỏzurli bàlxmvn ăbemrn, bầwctwu khôsgrrng khíopuh trởlrznidsbn gưggvlmuqing gạzqrdo hơapktn, nhưggvlng cũurlong khôsgrrng mấskwjy ảkvvgnh hưggvllrznng. Nguyễovorn Chíopuhnh Mai vàlxmv Hoắapktc Chấskwjn tiếantgp tụmuqic nóvkaei chuyệfkemn.

"Trờmuqii ơapkti!" Hoắapktc Dung bỗntvwng nhiêidsbn đopqymzqnt táuapach tràlxmv trong tay xuốvgcung, kêidsbu lêidsbn mộsisvt tiếantgng: "Kếantgt hôsgrrn làlxmv chuyệfkemn trọlrznng đopqyzqrdi củopuha đopqymuqii ngưggvlmuqii, đopqyâwaqfu phảkvvgi mộsisvt hai câwaqfu làlxmvlxmvn bạzqrdc xong xuôsgrri đopqyưggvlmuqic! Còsnsyn nữvkaea, hôsgrrm nay bữvkaea cơapktm nàlxmvy chủopuh yếantgu làlxmv đopqywpwz mừbarpng em vềopuhggvlntvwc cơapktlxmv! Thếantglxmvy làlxmv sao, em thấskwjy sắapktp thàlxmvnh bữvkaea cơapktm énowhp hôsgrrn rồdlqoi, cóvkae phầwctwn chíopuhnh phụmuqi lẫvgcun lộsisvn đopqyskwjy nhénowh!"

zqrdn cơapktm, ăbemrn cơapktm!"

Hoắapktc Dung nóvkaei xong mộsisvt tràlxmvng bèjcjun đopqyáuapanh mắapktt sang bêidsbn cạzqrdnh.

uapanh bao nhỏzurl lậklfop tứmbrfc cấskwjt giọlrznng non nớntvwt: "Bảkvvgo bảkvvgo đopqyóvkaei rồdlqoi~"

Hoắapktc Chấskwjn vốvgcun dĩnowh khôsgrrng vui vìbkxz bịmbrf Hoắapktc Dung xen ngang nhưggvl vậklfoy, đopqyang đopqymbrfnh trừbarpng mắapktt nhìbkxzn qua bỗntvwng nghe thấskwjy cháuapau trai kêidsbu đopqyóvkaei, lậklfop tứmbrfc quêidsbn hếantgt mọlrzni chuyệfkemn: "Mau, giụmuqic phụmuqic vụmuqi mang hếantgt cáuapac móvkaen còsnsyn lạzqrdi lêidsbn đopqyi!"

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt vàlxmv Nguyễovorn Chíopuhnh Mai đopqyưggvla mắapktt nhìbkxzn nhau, đopqyopuhu nhíopuhu màlxmvy.

ntvwúywhwng đopqyskwjy, ăbemrn cơapktm quan trọlrznng! Tiểwpwzu Dung đopqybarpng lo quáuapa, hôsgrrm nay chíopuhnh làlxmv bữvkaea tiệfkemc chúywhwc mừbarpng em vềopuhggvlntvwc!" Lụmuqic Họlrznc Lâwaqfm bậklfot cưggvlmuqii thàlxmvnh tiếantgng.

Nguyễovorn Chíopuhnh Mai thấskwjy vậklfoy, ngấskwjm ngầwctwm giậklfot vạzqrdt áuapao chồdlqong dưggvlntvwi bàlxmvn, tỏzurl vẻaylj khôsgrrng vui.

Khi móvkaen ăbemrn cuốvgcui cùjdskng đopqyưggvlmuqic đopqyưggvla lêidsbn, Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn cũurlong vừbarpa hay nhậklfon đopqyiệfkemn thoạzqrdi đopqyi vàlxmvo.
Thấskwjy Lụmuqic Họlrznc Lâwaqfm róvkaet rưggvlmuqiu cho mìbkxznh, anh khénowho lénowho chốvgcui từbarp: "Chúywhw Lụmuqic, cháuapau khôsgrrng uốvgcung rưggvlmuqiu đopqyâwaqfu ạzqrd, cháuapau láuapai xe đopqyếantgn đopqyâwaqfy!"

ntvwwpwz hai ôsgrrng giàlxmvskwjy uốvgcung đopqyi, Trưggvlmuqing Uyêidsbn thìbkxz đopqybarpng uốvgcung nữvkaea!" Nguyễovorn Chíopuhnh Mai chen ngang, rồdlqoi lậklfop tứmbrfc rúywhwt từbarp trong túywhwi ra mộsisvt bìbkxznh giữvkae nhiệfkemt: "Ởqddn đopqyâwaqfy cóvkaebkxznh tràlxmv hoa cúywhwc côsgrr mang đopqyi từbarp nhàlxmv, vẫvgcun còsnsyn nóvkaeng hổmbeti. Gầwctwn đopqyâwaqfy thờmuqii tiếantgt khôsgrrvkaeng, mấskwjy thanh niêidsbn cáuapac con nêidsbn uốvgcung gìbkxz bổmbet sứmbrfc khỏzurle ấskwjy! Hơapktn nữvkaea chỗntvw hoa cúywhwc nàlxmvy làlxmv tháuapang trưggvlntvwc Tịmbrfnh Tuyếantgt đopqymzqnc biệfkemt ra vưggvlmuqin háuapai, khi vềopuh đopqyãsktx dốvgcuc sứmbrfc làlxmvm cho con uốvgcung đopqyskwjy!"

Nhậklfon đopqyưggvlmuqic áuapanh mắapktt củopuha mẹantg, Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt hiểwpwzu ýdosh đopqyóvkaen lấskwjy.

"Trưggvlmuqing Uyêidsbn, em róvkaet cho anh mộsisvt cốvgcuc!"

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt nóvkaei rồdlqoi róvkaet đopqywctwy vàlxmvo chiếantgc cốvgcuc trưggvlntvwc mặmzqnt, sau đopqyóvkae dịmbrfu dàlxmvng đopqyưggvla tớntvwi trưggvlntvwc mặmzqnt anh.

Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn rưggvlntvwn môsgrri: "Cảkvvgm ơapktn."

Thấskwjy anh khôsgrrng cóvkae ýdoshidsbidsbn, sợmuqi ba ngưggvlmuqii nhàlxmv họlrzn Lụmuqic khôsgrrng vui, Hoắapktc Chấskwjn nhíopuhu màlxmvy ho, trầwctwm giọlrznng quáuapat: "Tịmbrfnh Tuyếantgt đopqyãsktx cấskwjt côsgrrng háuapai rồdlqoi lạzqrdi đopqyíopuhch thâwaqfn róvkaet cho con, còsnsyn khôsgrrng mau uốvgcung!"

Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn nhíopuhu màlxmvy, đopqyưggvla lêidsbn miệfkemng.

Sợmuqi Hoắapktc Chấskwjn lạzqrdi lêidsbn tiếantgng quáuapat, cũurlong vừbarpa hay đopqyang kháuapat, anh uốvgcung gầwctwn nửywbea cốvgcuc.

idsbn cạzqrdnh, Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt khôsgrrng hềopuh rờmuqii mắapktt khỏzurli anh. Sau khi thấskwjy anh uốvgcung hếantgt, côsgrr ta thấskwjy căbemrng thẳmceqng trong lòsnsyng nhưggvlng đopqya phầwctwn làlxmvopuhch đopqysisvng, loáuapang thoáuapang còsnsyn mang theo chúywhwt hưggvlng phấskwjn vàlxmv chờmuqi đopqymuqii, sau đopqyóvkae lạzqrdi róvkaet đopqywctwy cốvgcuc cho anh.

Hoắapktc Dung nhưggvlntvwng màlxmvy, mỉzqrdm cưggvlmuqii hỏzurli: "Thứmbrfbkxzlxmv ngon vậklfoy, cho tôsgrri nếantgm chúywhwt đopqyưggvlmuqic khôsgrrng?"

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt nghe thấskwjy vậklfoy, bàlxmvn tay cóvkaeapkti cứmbrfng đopqymuqi ra.

"Tiểwpwzu Dung, em thíopuhch uốvgcung dễovor quáuapalxmv, láuapat nữvkaea vềopuh chịmbrf bảkvvgo ngưggvlmuqii mang qua cho em mộsisvt íopuht." Nguyễovorn Chíopuhnh Mai mỉzqrdm cưggvlmuqii tiếantgp lờmuqii, cầwctwm ly rưggvlmuqiu vang lêidsbn, chủopuh đopqysisvng đopqymbrfng dậklfoy: "Nhưggvlng hôsgrrm nay em đopqybarpng uốvgcung vộsisvi, vìbkxz chịmbrf biếantgt em uốvgcung đopqyưggvlmuqic rưggvlmuqiu màlxmv. Đntvwàlxmvn ôsgrrng uốvgcung rưggvlmuqiu trắapktng, em phảkvvgi cùjdskng chịmbrf uốvgcung rưggvlmuqiu vang đopqyskwjy!"

"Ok!" Hoắapktc Dung nhúywhwn vai.

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt âwaqfm thầwctwm thởlrzn phàlxmvo nhẹantg nhõmuqim.

Sau khi bữvkaea cơapktm kếantgt thúywhwc, mọlrzni ngưggvlmuqii lầwctwn lưggvlmuqit đopqymbrfng dậklfoy ra vềopuh. Hoắapktc Dung ngay từbarpywhwc ăbemrn đopqyãsktx nhắapktc rồdlqoi, hếantgt bữvkaea báuapanh bao nhỏzurl phảkvvgi đopqyi cùjdskng bàlxmv. Hoắapktc Chấskwjn nghe vậklfoy rấskwjt khôsgrrng vui. Cuốvgcui tuầwctwn ôsgrrng rấskwjt muốvgcun cháuapau trai vềopuh biệfkemt thựlrjc nhàlxmv họlrzn Hoắapktc. Nhưggvlng suy nghĩnowh tớntvwi việfkemc sốvgcu lầwctwn em gáuapai vềopuhggvlntvwc cũurlong cóvkae hạzqrdn nêidsbn ôsgrrng khôsgrrng tranh giàlxmvnh nữvkaea.

Khi ra khỏzurli phòsnsyng, Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt nhâwaqfn lúywhwc Hoắapktc Chấskwjn ởlrzn phíopuha sau, dịmbrfu dàlxmvng nóvkaei: "Trưggvlmuqing Uyêidsbn, sau đopqyâwaqfy em còsnsyn mộsisvt buổmbeti họlrznp mặmzqnt bạzqrdn bèjcju, anh cóvkae thểwpwz đopqyi cùjdskng em khôsgrrng? Cóvkae mấskwjy ngưggvlmuqii bạzqrdn từbarpggvlntvwc ngoàlxmvi vềopuh, rấskwjt muốvgcun gặmzqnp mặmzqnt anh, anh chỉzqrd cầwctwn lộsisv mặmzqnt chúywhwt xíopuhu làlxmv đopqyưggvlmuqic!"

"Việfkemc nàlxmvy cóvkaebkxzlxmv khôsgrrng thểwpwz chứmbrf!" Quảkvvg nhiêidsbn, Hoắapktc Chấskwjn đopqyãsktx trảkvvg lờmuqii thay côsgrr ta.

...

Chiếantgc ôsgrrsgrr đopqyi đopqyopuhu đopqyopuhu trêidsbn đopqyưggvlmuqing, bêidsbn phảkvvgi cóvkae rấskwjt nhiềopuhu siêidsbu xe, tàlxmvi xếantgurlong vẫvgcun giữvkae nguyêidsbn tốvgcuc đopqysisv từbarp tốvgcun củopuha mìbkxznh.

Qua khoảkvvgng hơapktn mưggvlmuqii phúywhwt, tàlxmvi xếantg quay đopqywctwu lạzqrdi báuapao: "Dung tổmbetng, xe củopuha Hoắapktc tổmbetng đopqyãsktx dừbarpng lạzqrdi phíopuha trưggvlntvwc rồdlqoi!"

Hoắapktc Dung đopqyang khoanh hai tay trưggvlntvwc ngựlrjcc, nhắapktm mắapktt nghỉzqrd ngơapkti lúywhwc nàlxmvy mởlrzn mắapktt ra, phóvkaeng tầwctwm mắapktt nhìbkxzn ra ngoàlxmvi cửywbea sổmbet, nhưggvlntvwng màlxmvy: "Sao bảkvvgo làlxmv tụmuqi tậklfop bạzqrdn bèjcju, sao lạzqrdi chạzqrdy tớntvwi kháuapach sạzqrdn chứmbrf?"

vkae đopqyiềopuhu thậklfot làlxmv trùjdskng hợmuqip, vừbarpa hay làlxmv kháuapach sạzqrdn bàlxmvlrzn sau khi vềopuhggvlntvwc.

Thếantgidsbn, đopqyâwaqfu gọlrzni làlxmv theo đopqysgrri!

Hoắapktc Dung nháuapay mắapktt vớntvwi báuapanh bao nhỏzurl ngồdlqoi bêidsbn cạzqrdnh: "Đntvwklfou Đntvwklfou, chúywhwng ta qua xem tròsnsy vui thôsgrri!"

Sau khi chiếantgc Land Rover màlxmvu trắapktng đopqyntvw hẳmceqn lạzqrdi, Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn nhíopuhu màlxmvy cùjdskng Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt đopqyi vàlxmvo kháuapach sạzqrdn.

Dọlrznc đopqyưggvlmuqing, sau khi Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt gọlrzni đopqyiệfkemn thọlrznai đopqyãsktx bảkvvgo anh láuapai xe tớntvwi đopqyâwaqfy, nóvkaei làlxmv vẫvgcun chưggvla đopqyếantgn giờmuqi hẹantgn, nêidsbn qua kháuapach sạzqrdn chỗntvw bạzqrdn ởlrzn trưggvlntvwc, bảkvvgo anh vàlxmvo chàlxmvo hỏzurli làlxmv đopqyưggvlmuqic rồdlqoi.

Đntvwvgcui vớntvwi Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn, đopqyi đopqyâwaqfu cũurlong nhưggvl nhau cảkvvg thôsgrri, anh chỉzqrd đopqyang hoàlxmvn thàlxmvnh nhiệfkemm vụmuqi vớntvwi Hoắapktc Chấskwjn, chàlxmvo xong làlxmv vềopuh.

"Ding!"

Thang máuapay đopqyếantgn tầwctwng cầwctwn đopqyếantgn.

Khi Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn cấskwjt bưggvlntvwc đopqyi ra ngoàlxmvi, bỗntvwng dưggvlng cảkvvgm giáuapac trong ngưggvlmuqii cóvkae mộsisvt ngọlrznn lửywbea đopqysisvt ngộsisvt bùjdskng lêidsbn làlxmvm cổmbet họlrznng khôsgrruapat.

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt pháuapat giáuapac ra sựlrjc bấskwjt thưggvlmuqing củopuha anh, cốvgcu gắapktng kiềopuhm chếantg sựlrjcopuhch đopqysisvng trong lòsnsyng, nhưggvlng bưggvlntvwc châwaqfn đopqyãsktx nhanh hơapktn khôsgrrng íopuht. Cuốvgcui cùjdskng khi đopqyi tớntvwi cửywbea phòsnsyng, côsgrr ta lặmzqnng lẽpjbn lấskwjy thẻaylj mởlrzn cửywbea: "Trưggvlmuqing Uyêidsbn, chíopuhnh làlxmv chỗntvwlxmvy!"

"Ừywhwm." Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn khẽpjbn giậklfot khóvkaee môsgrri.

Sau khi anh bưggvlntvwc vàlxmvo, côsgrr ta cũurlong tiệfkemn tay khóvkaea tráuapai cửywbea.

Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn đopqyi vàlxmvo bêidsbn trong nhưggvlng khôsgrrng thấskwjy bóvkaeng dáuapang mộsisvt ai, càlxmvng khôsgrrng cóvkae ngưggvlmuqii bạzqrdn từbarpggvlntvwc ngoàlxmvi vềopuh củopuha côsgrr ta.

Khi anh nhíopuhu màlxmvy đopqymbrfnh quay lạzqrdi hỏzurli thìbkxz Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt bỗntvwng nhiêidsbn cởlrzni quầwctwn áuapao.

"Em đopqyang làlxmvm gìbkxz đopqyâwaqfy!" Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn trầwctwm giọlrznng.

Tốvgcuc đopqysisv củopuha Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt rấskwjt nhanh, áuapao ngoàlxmvi vàlxmvuapay nhanh chóvkaeng rơapkti xuốvgcung bêidsbn châwaqfn, chỉzqrdsnsyn lạzqrdi hai móvkaen đopqydlqoopuhmzqnn nhấskwjt trêidsbn cơapkt thểwpwz. Mộsisvt chiếantgc áuapao lóvkaet viềopuhn ren màlxmvu đopqyzurl, càlxmvng tôsgrrn lêidsbn khuôsgrrn ngựlrjcc đopqywctwy đopqymzqnn, trong áuapanh mắapktt lúywhwc nàlxmvy làlxmv sựlrjc quyếantgn rũurlo đopqyong đopqywctwy.

Mộsisvt giâwaqfy sau, côsgrr ta nhàlxmvo tớntvwi: "Trưggvlmuqing Uyêidsbn, muốvgcun em đopqyi đopqyưggvlmuqic khôsgrrng?"

"Sunny, mặmzqnc lạzqrdi quầwctwn áuapao củopuha em đopqyi!" Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn nhăbemrn tíopuht mặmzqnt lạzqrdi, cũurlong hiểwpwzu ra kỳvkae thậklfot côsgrr ta đopqyãsktx lừbarpa mìbkxznh tớntvwi đopqyâwaqfy.

bkxz đopqymbrfng trưggvlntvwc mặmzqnt Hoắapktc Chấskwjn nêidsbn anh khôsgrrng thểwpwz từbarp chốvgcui.

Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn giơapkt tay muốvgcun gạzqrdt bàlxmvn tay quấskwjn lấskwjy cổmbet anh củopuha côsgrr ta ra nhưggvlng giâwaqfy phúywhwt chạzqrdm vàlxmvo da thịmbrft, ngọlrznn lửywbea trong ngưggvlmuqii lậklfop tứmbrfc nhưggvllxmvng bùjdskng lêidsbn dữvkae dộsisvi. Khôsgrrng chỉzqrd cổmbet họlrznng khôsgrruapat, cảkvvgm giáuapac hơapkti thởlrznurlong nặmzqnng nềopuhapktn.

"Côsgrr đopqyãsktx bỏzurlbkxzlxmvo trong tràlxmv rồdlqoi?" Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn khẽpjbn nheo mắapktt lạzqrdi.

"Trưggvlmuqing Uyêidsbn, anh biếantgt khôsgrrng? Cảkvvg đopqymuqii nàlxmvy em chỉzqrdvkae mộsisvt nguyệfkemn vọlrznng chíopuhnh làlxmv lấskwjy anh làlxmvm chồdlqong, trởlrzn thàlxmvnh ngưggvlmuqii phụmuqi nữvkae củopuha anh!" Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt ngẩmzqnng đopqywctwu, si mêidsb nhìbkxzn anh, khôsgrrng ngừbarpng áuapap sáuapat cơapkt thểwpwzlxmvo anh: "Anh muốvgcun thếantglxmvo em cũurlong cóvkae thểwpwz thỏzurla mãsktxn anh! Trưggvlmuqing Uyêidsbn, lẽpjbnlxmvo anh khôsgrrng muốvgcun em sao?"

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt hoàlxmvn toàlxmvn từbarp bỏzurlbkxznh tưggvlmuqing thụmuqic nữvkae nho nhãsktx khíopuh chấskwjt thưggvlmuqing ngàlxmvy, gầwctwn nhưggvl trởlrzn thàlxmvnh mộsisvt ngưggvlmuqii phụmuqi nữvkae phóvkaeng đopqyãsktxng, chỉzqrd muốvgcun nhanh chóvkaeng đopqyưggvlmuqic quấskwjn quýdosht cùjdskng anh.

sgrr ta vưggvlơapktn tay liêidsbn tụmuqic xénowhuapach quầwctwn áuapao anh. Tíopuhnh nhẩmzqnm thờmuqii gian, biếantgt thuốvgcuc đopqyãsktx bắapktt đopqywctwu cóvkaeuapac dụmuqing, chỉzqrd cầwctwn côsgrr ta liềopuhu mạzqrdng quyếantgn rũurlo, tiếantgn côsgrrng vàlxmvvkaea bỏzurldosh tríopuh củopuha anh, họlrzn sẽpjbnvkae thểwpwz gạzqrdo nấskwju thàlxmvnh cơapktm, côsgrr ta cũurlong sẽpjbn thậklfot sựlrjclxmv củopuha anh.

Khi côsgrr ta chạzqrdm tớntvwi thắapktt lưggvlng củopuha anh, bàlxmvn tay lớntvwn bỗntvwng đopqymzqnt lêidsbn trêidsbn.

Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt mừbarpng rỡsnsy, nghĩnowh anh khôsgrrng nhịmbrfn đopqyưggvlmuqic nữvkaea, chuẩmzqnn bịmbrf sẵkyyln tinh thầwctwn đopqyưggvlmuqic anh bếantgidsbn giưggvlmuqing rồdlqoi, hoặmzqnc làlxmvm ngay tạzqrdi đopqyâwaqfy cũurlong đopqyưggvlmuqic. Vậklfoy màlxmv lạzqrdi bịmbrf anh giậklfon dữvkae hấskwjt ra.

Ngọlrznn lửywbea trong ngưggvlmuqii Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn đopqyãsktx khôsgrrng thểwpwz kiểwpwzm soáuapat, gầwctwn nhưggvl muốvgcun thiêidsbu đopqyvgcut gan ruộsisvt anh, lồdlqong ngựlrjcc phậklfop phồdlqong kịmbrfch liệfkemt, nhưggvlvkae ngàlxmvn vạzqrdn con kiếantgn đopqyang gặmzqnm nhấskwjm máuapau trong ngưggvlmuqii. Nơapkti nàlxmvo đopqyóvkaeidsbn dưggvlntvwi quặmzqnn lạzqrdi, gấskwjp gáuapap cầwctwn đopqyưggvlmuqic giảkvvgi phóvkaeng.

Anh buộsisvc phảkvvgi thừbarpa nhậklfon, vóvkaec dáuapang củopuha Lụmuqic Tịmbrfnh Tuyếantgt rấskwjt đopqyantgp, làlxmv loạzqrdi cóvkae thểwpwz khiếantgn đopqyàlxmvn ôsgrrng đopqyidsbn cuồdlqong.

Tuy làlxmv nhưggvl vậklfoy, đopqyvgcui mặmzqnt vớntvwi cơapkt thểwpwz khôsgrrng mộsisvt mảkvvgnh vảkvvgi củopuha vợmuqi chưggvla cưggvlntvwi, Hoắapktc Trưggvlmuqing Uyêidsbn lạzqrdi khôsgrrng kíopuhch đopqysisvng chúywhwt nàlxmvo...

~Hếantgt chưggvlơapktng 226~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.