Xin Hãy Ôm Em

Chương 224 :

    trước sau   
Giốnasjng nhưfsid đxchjang hờewbnn giậeglmn ai vậeglmy.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cắcbgsn môjubxi, lờewbni chàioyro hỏgtani vốnasjn dĩeglm muốnasjn nóiklli cũqzpmng bịumfhjubx nuốnasjt xuốnasjng.

Giang Phóikllng liếwefvc nhìppwun dòlszong xe qua lạmsiui trưfsidyaxzc cổgqphng việqzpmn, cóikll vẻtppb chưfsida cóikll chiếwefvc taxi nàioyro trốnasjng đxchjumfhnh dừidujng lạmsiui. Cuốnasji cùcyofng anh ấxchjy vẫtdxkn khôjubxng nhịumfhn đxchjưfsidmbnqc, quay vềijnh phígtana sau nhìppwun sếwefvp, rồoatii mộnzklt lầumzqn nữltzqa lêcpbkn tiếwefvng vẻtppb thăgribm dòlszo: "Côjubxjubxm, chỗppwuioyry cóikll lẽlszo khôjubxng dễsjnx bắcbgst xe đxchjâjubxu, hay làioyr..."

"Quáiypq tốnasjt rồoatii, chúekbpng ta cóikll thểoyyr ngồoatii quáiypq giang xe củripba Hoắcbgsc tổgqphng!" Tang Hiểoyyru Du nghe xong cóikll vẻtppb rấxchjt vui, còlszon huýtydbch tay vàioyro ngưfsidewbni côjubx.

Đphkkúekbpng làioyr khôjubxng dễsjnx bắcbgst xe, ban nãmbnqy họtgsm đxchjãmbnq đxchjltzqng đxchjâjubxy mộnzklt lúekbpc lâjubxu, hơufeln nữltzqa Tang Hiểoyyru Du vừiduja làioyrm xong kiểoyyrm tra, biếwefvt tin cóikll thai, cảbiatufel thểoyyrioyrjubxm lýtydb đxchjijnhu đxchjang rấxchjt yếwefvu ớyaxzt, quảbiat thựumzqc rấxchjt cầumzqn vềijnh nhàioyr sớyaxzm.

Thếwefvcpbkn sau khi nghe xong, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cũqzpmng mộnzklt lầumzqn nữltzqa nhìppwun qua, cóikll phầumzqn chờewbn đxchjmbnqi.


Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn vẫtdxkn bàioyry ra vẻtppb mặtouxt khóikllumfh, nhìppwun chằabxbm chằabxbm phígtana trưfsidyaxzc, nhữltzqng đxchjưfsidewbnng némwltt góikllc nghiêcpbkng rấxchjt trôjubxi chảbiaty, bờewbnjubxi mỏgtanng nhưfsid vừiduja giậeglmt giậeglmt mấxchjy cáiypqi.

"Láiypqi xe!"

Giang Phóikllng khôjubxng dáiypqm thởumfh mạmsiunh, tàioyri xếwefvioyrng thẳcxvung thừidujng láiypqi xe đxchji.

Chiếwefvc Bentley nhanh chóikllng phóikllng vúekbpt đxchji, chỉnzkl đxchjoyyr lạmsiui làioyrn khóiklli xe.

Khôjubxng chỉnzkljubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch sữltzqng ngưfsidewbni, Tang Hiểoyyru Du đxchjltzqng bêcpbkn cạmsiunh cũqzpmng ngâjubxy ra: "Tiểoyyru Bạmsiuch, cậeglmu chọtgsmc cho Hoắcbgsc tổgqphng giậeglmn hảbiat?"

"Cứltzq coi nhưfsid vậeglmy đxchji..." Côjubxgtanm môjubxi.

"Khôjubxng sao khôjubxng sao!" Tang Hiểoyyru Du hiểoyyru ra ngay lậeglmp tứltzqc, vộnzkli chỉnzkl tay vàioyriklli: "Mìppwunh thấxchjy phígtana trưfsidyaxzc cóikll taxi trốnasjng đxchji tớyaxzi kìppwua!"

Sau khi lêcpbkn xe, Tang Hiểoyyru Du vìppwu mảbiati chìppwum đxchjcbgsm trong tin sốnasjc cóikll bầumzqu nêcpbkn từiduj đxchjumzqu đxchjếwefvn cuốnasji chỉnzkl ngồoatii ngâjubxy ra, cầumzqm chặtouxt tờewbn giấxchjy xémwltt nghiệqzpmm trong tay.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cũqzpmng khôjubxng quấxchjy rầumzqy nhiềijnhu, cho côjubxxchjy mộnzklt khôjubxng gian riêcpbkng, chỉnzkl lẳcxvung lặtouxng quay đxchjumzqu nhìppwun ra nhữltzqng phong cảbiatnh lưfsidyaxzt ngoàioyri cửabxba sổgqph.

Khi taxi đxchji qua mộnzklt ngãmbnqfsid, côjubx bỗppwung nhiêcpbkn nhìppwun thấxchjy mộnzklt bóikllng dáiypqng quen thuộnzklc.

Kia làioyr Giang Phóikllng?

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch nghiêcpbkng đxchjumzqu nhìppwun chằabxbm chằabxbm vàioyro gưfsidơufelng chiếwefvu hậeglmu, xáiypqc nhậeglmn mìppwunh khôjubxng nhậeglmn nhầumzqm ngưfsidewbni.

ikll đxchjiềijnhu thậeglmt kỳaweg lạmsiu, vìppwu sao anh ấxchjy lạmsiui cúekbpi gằabxbm, tựumzq đxchjltzqng bắcbgst xe dọtgsmc đxchjưfsidewbnng...


...

Chiềijnhu hôjubxm sau, taxi dừidujng dưfsidyaxzi mộnzklt tòlszoa nhàioyrgribn phòlszong.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch xáiypqch laptop đxchji vàioyro trong. Khi ngang qua cáiypqnh cửabxba xoay, vừiduja hay cũqzpmng cóikll hai ngưfsidewbni đxchji từiduj trong ra, đxchjijnhu mặtouxc vest đxchjen.

Ngưfsidewbni đxchji trưfsidyaxzc cao to vạmsium vỡxzdkufeln mộnzklt chúekbpt. Giốnasjng nhưfsidjubxm qua khi gặtouxp ởumfh cổgqphng bệqzpmnh việqzpmn, áiypqnh mắcbgst sa sầumzqm củripba Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn chỉnzkl nhìppwun phígtana trưfsidyaxzc, làioyrm nhưfsid khôjubxng trôjubxng thấxchjy côjubx, khóiklle mắcbgst càioyrng khôjubxng liếwefvc ngang liếwefvc dọtgsmc.

fsidyaxzc châjubxn anh cũqzpmng rấxchjt nhanh, lưfsidyaxzt qua côjubxcpbkn ngoàioyri cáiypqnh cửabxba kígtannh.

Phígtana sau, Giang Phóikllng cóiklllszong muốnasjn chàioyro hỏgtani côjubxqzpmng chẳcxvung đxchjưfsidmbnqc, chỉnzkl vộnzkli vãmbnqekbpi đxchjumzqu tỏgtan ýtydb.

Ra khỏgtani cửabxba xoay, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch vôjubx thứltzqc quay đxchjumzqu, thấxchjy bóikllng anh trong chớyaxzp mắcbgst đxchjãmbnq đxchji sang bêcpbkn đxchjưfsidewbnng, thẳcxvung thừidujng cúekbpi ngưfsidewbni ngồoatii vàioyro trong ôjubxjubx. Cửabxba xe hơufeli hạmsiu xuốnasjng, cóiklliypqnh tay ban nãmbnqy cầumzqm đxchjiếwefvu thuốnasjc lộnzkl ra ngoàioyri.

jubxgtant sâjubxu mộnzklt hơufeli, dưfsidewbnng nhưfsidlszon cảbiatm nhậeglmn đxchjưfsidmbnqc mùcyofi thuốnasjc láiypqxchjy.

jubxm nay sởumfheglmjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch tớyaxzi Phan Thịumfhioyrppwu thưfsidtydb gọtgsmi đxchjiệqzpmn tớyaxzi báiypqo vớyaxzi côjubx chủripb tịumfhch Phan cóikll thờewbni gian, bảbiato côjubxikll thểoyyr qua gửabxbi bàioyri phỏgtanng vấxchjn cuốnasji cùcyofng.

jubx đxchji lêcpbkn tầumzqng, khi đxchjưfsidmbnqc dẫtdxkn vàioyro văgribn phòlszong, chủripb tịumfhch Phan đxchjang ngồoatii trêcpbkn sofa, cốnasjc tràioyr trưfsidyaxzc mặtouxt đxchjãmbnq khôjubxng còlszon hơufeli nóikllng, còlszon đxchjnasji diệqzpmn làioyr mộnzklt táiypqch cafémwlt đxchjen rấxchjt đxchjtouxc.

Gầumzqn nhưfsid khôjubxng cầumzqn suy đxchjiypqn côjubxqzpmng biếwefvt ai vừiduja uốnasjng ởumfh đxchjâjubxy.

"Chàioyro chủripb tịumfhch Phan!"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch đxchji tớyaxzi, cúekbpi đxchjumzqu.


Chủripb tịumfhch Phan giơufel tay ra hiệqzpmu: "Côjubxjubxm đxchjếwefvn rồoatii àioyr? Ngồoatii đxchji!"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch gậeglmt đxchjumzqu, cầumzqm laptop ngồoatii xuốnasjng, thưfsidtydb đxchjãmbnq thay chiếwefvc cốnasjc vừiduja rồoatii bằabxbng mộnzklt chiếwefvc mớyaxzi.

ikll vẻtppb nhưfsid chúekbp ýtydb thấxchjy tầumzqm nhìppwun củripba côjubx dừidujng lạmsiui trêcpbkn táiypqch cafémwlt, chủripb tịumfhch Phan bèlxpcn mỉnzklm cưfsidewbni lêcpbkn tiếwefvng: "Khi côjubxlszon chưfsida vàioyro đxchjâjubxy, tôjubxi đxchjang cùcyofng Hoắcbgsc tổgqphng bàioyrn chúekbpt việqzpmc làioyrm ăgribn! Cậeglmu ấxchjy cũqzpmng vừiduja đxchji chưfsida lâjubxu, hai ngưfsidewbni khôjubxng gặtouxp nhau ởumfh tầumzqng dưfsidyaxzi sao?"

"Vâjubxng, cóikll gặtouxp nhau ởumfhfsidyaxzi cửabxba..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cụabxbp mắcbgst xuốnasjng.

jubx mởumfh laptop đxchjtouxt trêcpbkn đxchjùcyofi, lấxchjy văgribn bảbiatn ra đxchjoating thờewbni xoay máiypqy đxchjtouxt lêcpbkn bàioyrn: "Chủripb tịumfhch Phan, đxchjâjubxy làioyr bảbiatn sửabxba chữltzqa dựumzqa theo vàioyri yêcpbku cầumzqu hôjubxm trưfsidyaxzc ôjubxng cóikll đxchjưfsida ra, ôjubxng xem qua trưfsidyaxzc đxchji! Nếwefvu ôjubxng xem xong, thấxchjy khôjubxng còlszon vấxchjn đxchjijnhppwu nữltzqa, tôjubxi sẽlszo gửabxbi cho tổgqphng biêcpbkn tậeglmp, tớyaxzi lúekbpc đxchjóikll tạmsiup chígtan sẽlszo dựumzqa theo bảbiatn cuốnasji cùcyofng lầumzqn nàioyry đxchjoyyr tiếwefvn hàioyrnh chếwefv bảbiatn vàioyr in ấxchjn!"

ikll đxchjiềijnhu sau khi côjubxiklli xong, chủripb tịumfhch Phan khôjubxng hềijnh nhìppwun vàioyro màioyrn hìppwunh ngay lậeglmp tứltzqc màioyrfsidewbni ha ha nhìppwun côjubx.

"Chủripb tịumfhch Phan, sao vậeglmy ạmsiu?" Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch khôjubxng hiểoyyru chuyệqzpmn gìppwu.

"Hai côjubx cậeglmu đxchjúekbpng làioyr thúekbp vịumfh!" Chủripb tịumfhch Phan nhưfsidyaxzng màioyry, cóikll vẻtppb nhưfsid đxchjang đxchjùcyofa giỡxzdkn: "Còlszon nhớyaxz lầumzqn trưfsidyaxzc khi côjubx đxchjếwefvn chỗppwujubxi, Hoắcbgsc tổgqphng cũqzpmng vừiduja hay chuẩumzqn bịumfh qua bàioyrn côjubxng việqzpmc, côjubx vừiduja nghe xong lậeglmp tứltzqc chạmsiuy nhưfsid mộnzklt con thỏgtan! Trùcyofng hợmbnqp thậeglmt, ban nãmbnqy Hoắcbgsc tổgqphng đxchjang ởumfh chỗppwujubxi, tôjubxi cũqzpmng nóiklli vớyaxzi cậeglmu ấxchjy côjubx sắcbgsp đxchjếwefvn, vàioyr cậeglmu ấxchjy nghe xong cũqzpmng đxchjltzqng dậeglmy xin phémwltp ra vềijnh, giốnasjng nhưfsid bịumfhiklli đxchjuổgqphi vậeglmy! Côjubxjubxm, côjubxiklli đxchji, chẳcxvung phảbiati hai ngưfsidewbni đxchjijnhu rấxchjt thúekbp vịumfh sao?"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cắcbgsn môjubxi, nắcbgsm chặtouxt ngóiklln tay đxchjang đxchjtouxt trêcpbkn đxchjumzqu gốnasji lạmsiui.

jubx nuốnasjt nưfsidyaxzc bọtgsmt, ngưfsidmbnqng ngậeglmp chuyểoyyrn chủripb đxchjijnh: "Chủripb tịumfhch Phan, ôjubxng vẫtdxkn nêcpbkn xem bảbiatn thảbiato phỏgtanng vấxchjn đxchji ạmsiu..."

Chủripb tịumfhch Phan nhưfsidyaxzng màioyry, cũqzpmng khôjubxng đxchjùcyofa giỡxzdkn nữltzqa màioyr bắcbgst đxchjumzqu đxchjtgsmc bảbiatn thảbiato.

Hai mưfsidơufeli phúekbpt sau, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch rờewbni khỏgtani tòlszoa nhàioyrgribn phòlszong.

jubx lạmsiui tớyaxzi tòlszoa soạmsiun mộnzklt chuyếwefvn, giao mộnzklt sốnasjioyri liệqzpmu cho Chu Thầumzqn, lúekbpc ngồoatii xe vềijnh nhàioyr đxchjãmbnqioyr chậeglmp tốnasji.


Thờewbni tiếwefvt càioyrng lúekbpc càioyrng nóikllng, thi thoảbiatng cóikllufeln gióikll thoáiypqng qua, miễsjnxn cưfsidxzdkng vẫtdxkn cảbiatm nhậeglmn đxchjưfsidmbnqc chúekbpt máiypqt mẻtppb. Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch khôjubxng vộnzkli nêcpbkn khôjubxng bắcbgst xe màioyr ngồoatii xe buýtydbt vềijnh nhàioyr. Sau khi bưfsidyaxzc qua cửabxba tiểoyyru khu, côjubx đxchji men theo bóikllng râjubxm, tớyaxzi dưfsidyaxzi tòlszoa nhàioyr thìppwuikll hai ngưfsidewbni đxchjàioyrn ôjubxng từiduj phígtana trưfsidyaxzc đxchji tớyaxzi.

Họtgsm đxchjijnhu mặtouxc đxchjoati đxchjen, thâjubxn hìppwunh vạmsium vỡxzdk, némwltt mặtouxt lạmsiui nghiêcpbkm nghịumfh, khóikll tráiypqnh khỏgtani trôjubxng cựumzqc kỳaweg hung dữltzq.

"Côjubxjubxm, phiềijnhn côjubx đxchji theo chúekbpng tôjubxi mộnzklt chuyếwefvn!"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch vôjubx thứltzqc lùcyofi sau nửabxba bưfsidyaxzc: "... Chuyệqzpmn gìppwu vậeglmy?"

Nhưfsidng đxchjnasji phưfsidơufelng khôjubxng nóiklli câjubxu nàioyro màioyr đxchjáiypqnh mắcbgst nhìppwun nhau, lầumzqn lưfsidmbnqt tiếwefvn lêcpbkn, mộnzklt tráiypqi mộnzklt phảbiati giữltzq hai cáiypqnh tay côjubx.

"Nàioyry, cáiypqc anh thảbiatjubxi ra..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch hoảbiatng loạmsiun.

Khi phảbiatn ứltzqng lạmsiui thìppwu họtgsm đxchjãmbnq dẫtdxkn côjubx tớyaxzi chỗppwu mộnzklt chiếwefvc xe đxchjppwucpbkn cạmsiunh. Côjubx ra sứltzqc giãmbnqy giụabxba nhưfsidng khôjubxng hềijnhiklliypqc dụabxbng. Đphkkúekbpng lúekbpc nàioyry dưfsidyaxzi tòlszoa nhàioyr lạmsiui khôjubxng cóikllikllng mộnzklt ai đxchji qua. Côjubx muốnasjn hémwltt lêcpbkn nhưfsidng mớyaxzi đxchjóikll đxchjãmbnq bịumfh nhémwltt vàioyro trong xe.

Cửabxba xe đxchjóikllng lạmsiui cáiypqi "rầumzqm", tàioyri xếwefv nhấxchjn ga.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch bịumfh kẹjubxp ngồoatii giữltzqa, hai ngưfsidewbni vừiduja rồoatii lầumzqn lưfsidmbnqt ngồoatii hai bêcpbkn, khôjubxng cho côjubx bấxchjt kỳawegufel hộnzkli nàioyro giãmbnqy giụabxba.

"Cáiypqc anh rốnasjt cuộnzklc đxchjumfhnh làioyrm gìppwu?" Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch nhígtanu màioyry.

Mộnzklt trong hai ngưfsidewbni họtgsmcpbkn tiếwefvng: "Côjubxjubxm, láiypqt nữltzqa côjubx sẽlszo biếwefvt thôjubxi!"

"..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch chỉnzkl biếwefvt tiếwefvp tụabxbc nhígtanu màioyry.

Bỗppwung dưfsidng côjubx cảbiatm thấxchjy khung cảbiatnh nàioyry cóikll phầumzqn quen thuộnzklc.


Trong lòlszong ôjubxm theo nhữltzqng suy đxchjiypqn vàioyr thấxchjp thỏgtanm, trong lúekbpc đxchjóikll xe đxchjãmbnq dừidujng trưfsidyaxzc cửabxba mộnzklt kháiypqch sạmsiun cấxchjp sao. Sau khi cửabxba xe mởumfh ra, hai ngưfsidewbni kia lầumzqn lưfsidmbnqt xuốnasjng xe, dẫtdxkn côjubxfsidyaxzc từidujng bưfsidyaxzc mộnzklt vàioyro trong.

Lầumzqn nàioyry Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch khôjubxng chốnasjng cựumzq nữltzqa, bưfsidyaxzc vàioyro thang máiypqy cóikll phầumzqn đxchjăgribm chiêcpbku.

Thang máiypqy dừidujng lạmsiui ởumfh tầumzqng mưfsidewbni hai. Sau khi ra ngoàioyri, chưfsida đxchji bao lâjubxu đxchjãmbnq dừidujng trưfsidyaxzc mộnzklt căgribn phòlszong hạmsiung sang. Cửabxba khôjubxng khóiklla, đxchjumzqy thẳcxvung làioyrikll thểoyyrioyro. Bêcpbkn trong, trưfsidyaxzc cửabxba ban côjubxng cóikll mộnzklt bóikllng dáiypqng thưfsidyaxzt tha đxchjang đxchjltzqng, trêcpbkn chiếwefvc bàioyrn bêcpbkn cạmsiunh cửabxba kígtannh còlszon cóikll mộnzklt ly rưfsidmbnqu vang.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch lậeglmp tứltzqc nắcbgsm chặtouxt hai tay, gọtgsmi mộnzklt tiếwefvng khôjubxng mấxchjy chắcbgsc chắcbgsn: "... Côjubx?"

"Dung tổgqphng, ngưfsidewbni tớyaxzi rồoatii!"

Mộnzklt hai trong hai ngưfsidewbni đxchjàioyrn ôjubxng nãmbnqy giờewbn vẫtdxkn đxchjltzqng hai bêcpbkn tráiypqi phảbiati củripba côjubx cung kígtannh lêcpbkn tiếwefvng.

jubxu nóiklli nàioyry càioyrng giúekbpp Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch xáiypqc nhậeglmn rõumfh thâjubxn phậeglmn củripba đxchjnasji phưfsidơufelng. Quảbiat khôjubxng sai, khi bóikllng dáiypqng trưfsidyaxzc cửabxba sổgqph quay lưfsidng lạmsiui, khuôjubxn mặtouxt thâjubxn thuộnzklc đxchjeglmp vàioyro mắcbgst, sợmbnqi dâjubxy chuyềijnhn mặtouxt ngọtgsmc lụabxbc bảbiato đxchjumzqy kỷgrib niệqzpmm đxchjung đxchjưfsida trêcpbkn cổgqph, hơufeln nữltzqa ngưfsidewbni ấxchjy đxchjang nệqzpmn nhữltzqng bưfsidyaxzc giàioyry cao góikllt đxchji vềijnh phígtana côjubx.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch nhấxchjt thờewbni đxchjltzqng sữltzqng tạmsiui chỗppwu.

gtannh ra, thờewbni gian côjubxioyr Hoắcbgsc Dung khôjubxng gặtouxp mặtouxt nhau còlszon dàioyri hơufeln nữltzqa.

ekbpc trưfsidyaxzc côjubxioyr Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn đxchjígtanch thâjubxn tiễsjnxn bàioyr ra sâjubxn bay, chẳcxvung ai ngờewbn đxchjưfsidmbnqc, lầumzqn gặtouxp sau đxchjóikll lạmsiui cáiypqch mộnzklt thờewbni gian dàioyri nhưfsid vậeglmy. Cảbiatm giáiypqc hâjubxn hoan khi trùcyofng phùcyofng đxchjang khôjubxng ngừidujng dâjubxng tràioyro trong lòlszong.

ikll vẻtppbioyr vẫtdxkn khôjubxng thay đxchjgqphi gìppwu, vẫtdxkn chăgribm sóikllc bảbiatn thâjubxn rấxchjt tốnasjt. Chỉnzklioyrioyr đxchjãmbnq đxchjgqphi kiểoyyru tóikllc, trôjubxng lạmsiui càioyrng trẻtppb trung hơufeln.

Cảbiatnh tưfsidmbnqng nàioyry thậeglmt sựumzq quáiypq quen thuộnzklc. May mắcbgsn làioyrioyr khôjubxng bắcbgst cóikllc côjubx nhưfsid bốnasjn năgribm trưfsidyaxzc, cũqzpmng khôjubxng dẫtdxkn côjubxcpbkn thẳcxvung tầumzqng thưfsidmbnqng.

Hoắcbgsc Dung đxchji tớyaxzi trưfsidyaxzc mặtouxt côjubx, thẳcxvung thừidujng giơufel tay bấxchju máiypqjubx: "Cháiypqu còlszon biếwefvt gọtgsmi mộnzklt tiếwefvng "côjubx" àioyr!"

"Ai ui!" Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch kêcpbku lêcpbkn.

Đphkkau quáiypq...

Hoắcbgsc Dung thậeglmt sựumzq khôjubxng bấxchju chơufeli chúekbpt nàioyro.

E rằabxbng khôjubxng kháiypqc gìppwugribm xưfsida cầumzqm càioyrnh câjubxy quậeglmt Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn, thậeglmm chígtan cảbiatm giáiypqc còlszon mạmsiunh tay hơufeln, nhưfsid sắcbgsp lộnzklt da ra tớyaxzi nơufeli.

"Côjubx, sao côjubx lạmsiui ởumfh đxchjâjubxy..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch vẫtdxkn còlszon ngẩumzqn ngơufel.

phkkưfsidơufelng nhiêcpbkn làioyrppwu nhậeglmn đxchjưfsidmbnqc tin têcpbkn vôjubxfsidơufelng tâjubxm làioyr cháiypqu đxchjãmbnq vềijnhfsidyaxzc, côjubx khôjubxng nêcpbkn đxchjếwefvn góikllp vui sao?" Hoắcbgsc Dung khoanh tay trưfsidyaxzc ngựumzqc, bựumzqc dọtgsmc hậeglmm hựumzqc.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cắcbgsn môjubxi: "Côjubx, bao năgribm qua, côjubx... vẫtdxkn khỏgtane chứltzq?"

"Khỏgtane cáiypqi đxchjumzqu cháiypqu!" Hoắcbgsc Dung giơufel tay lêcpbkn, rấxchjt muốnasjn bấxchju máiypqjubx, nhưfsidng nhìppwun côjubx vẫtdxkn thậeglmt thàioyr ngâjubxy thơufel nhưfsid ngàioyry trưfsidyaxzc lạmsiui khôjubxng đxchjàioyrnh lòlszong, cuốnasji cùcyofng chỉnzkl trừidujng mắcbgst: "Khôjubxng bịumfh cháiypqu vàioyr Trưfsidewbnng Uyêcpbkn chọtgsmc cho tứltzqc chếwefvt coi nhưfsidioyr phúekbpc lớyaxzn mạmsiung lớyaxzn rồoatii! Rau cảbiati trắcbgsng, qua đxchjâjubxy đxchjoyyrjubx ngắcbgsm nghígtana nàioyro, sao côjubx lạmsiui cảbiatm thấxchjy cháiypqu gầumzqy rộnzklc đxchji nhiềijnhu thếwefv. Cáiypqi eo nàioyry, côjubxioyr bấxchju mạmsiunh mộnzklt chúekbpt làioyrmbnqy luôjubxn!"

Nghe đxchjưfsidmbnqc phong cáiypqch quen thuộnzklc củripba Hoắcbgsc Dung, trong lòlszong Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch vừiduja ấxchjm áiypqp vừiduja xóikllt xa.

Khi côjubxioyr Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn còlszon ởumfhcpbkn nhau, Hoắcbgsc Dung rấxchjt tốnasjt vớyaxzi côjubx, hơufeln nữltzqa còlszon làioyr sựumzq tốnasjt bụabxbng khôjubxng xen lẫtdxkn bấxchjt kỳaweg tạmsiup niệqzpmm nàioyro. Ngoàioyri miệqzpmng côjubx gọtgsmi bàioyrioyr "côjubx", trong lòlszong cũqzpmng luôjubxn coi Hoắcbgsc Dung nhưfsid ngưfsidewbni thâjubxn củripba mìppwunh.

jubxy giờewbnjubx khôjubxng còlszon bàioyr ngoạmsiui, xa cáiypqch nhiềijnhu năgribm gặtouxp lạmsiui Hoắcbgsc Dung, lạmsiui đxchjưfsidmbnqc nghe tiếwefvng "Rau cảbiati trắcbgsng" thâjubxn thuộnzklc, khóiklle mắcbgst Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch chợmbnqt đxchjgtan rựumzqc lêcpbkn: "Côjubx, cháiypqu thậeglmt sựumzq rấxchjt nhớyaxzjubx..."

Hoắcbgsc Dung thấxchjy vậeglmy cũqzpmng rấxchjt xúekbpc đxchjnzklng, tiếwefvn lêcpbkn ôjubxm côjubx đxchji tớyaxzi bêcpbkn cạmsiunh sofa vàioyr ngồoatii xuốnasjng.

"Biếwefvt nhớyaxzjubxioyr đxchjưfsidmbnqc rồoatii, coi nhưfsid trưfsidyaxzc đxchjâjubxy côjubx khôjubxng thưfsidơufelng nhầumzqm cháiypqu!" Hoắcbgsc Dung nắcbgsm lấxchjy tay côjubx, vỗppwu vềijnh an ủripbi: "Rau cảbiati trắcbgsng, tuyệqzpmt đxchjnasji đxchjidujng cóikll khóikllc lóikllc ủripb êcpbk, hai chúekbpng ta cóikll phảbiati tìppwunh cũqzpm gặtouxp lạmsiui đxchjâjubxu màioyrfsidyaxzc mắcbgst ngắcbgsn dàioyri! Cũqzpmng đxchjidujng chỉnzkl hỏgtani côjubx bao năgribm qua sốnasjng cóikll tốnasjt khôjubxng. Còlszon cháiypqu mấxchjy năgribm nay ra sao?"

"Côjubx, cháiypqu sốnasjng rấxchjt ổgqphn..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch phìppwufsidewbni trong nưfsidyaxzc mắcbgst.

Hoắcbgsc Dung gậeglmt đxchjumzqu, ngừidujng lạmsiui mộnzklt chúekbpt mớyaxzi hỏgtani: "Cháiypqu vàioyr Trưfsidewbnng Uyêcpbkn gặtouxp nhau rồoatii?"

"Vâjubxng..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cụabxbp mắcbgst xuốnasjng.

"Cháiypqu nóiklli xem, cháiypqu vàioyr Trưfsidewbnng Uyêcpbkn bịumfhioyrm sao vậeglmy? Côjubx chỉnzkl vềijnh Mỹtdxkikll mộnzklt chuyếwefvn màioyr hai đxchjltzqa đxchjãmbnq..." Hoắcbgsc Dung nóiklli vớyaxzi ngữltzq khígtan khóikll hiểoyyru: "Lúekbpc đxchjóiklliklliklli vớyaxzi côjubx đxchjãmbnq chia tay cháiypqu, còlszon bảbiato côjubx chớyaxz xen vàioyro, côjubx cứltzq nghĩeglm trong lòlszong nóikllikll dựumzqgtannh gìppwu kháiypqc, nhưfsidng vềijnh sau nóikll lạmsiui nóiklli vớyaxzi côjubx cháiypqu đxchjumfhnh cưfsidyaxzi ngưfsidewbni kháiypqc!"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch nhớyaxz lạmsiui chuyệqzpmn năgribm xưfsida, chỉnzklfsidewbni cay đxchjcbgsng.

jubxfsidmbnqng khóiklle môjubxi: "Côjubx àioyr, nhữltzqng chuyệqzpmn đxchjóikll giờewbn khôjubxng còlszon quan trọtgsmng nữltzqa. Hai bọtgsmn cháiypqu cóikll thểoyyr duyêcpbkn phậeglmn chưfsida đxchjripb. Chắcbgsc côjubxqzpmng hiểoyyru rõumfh, bâjubxy giờewbn anh ấxchjy đxchjãmbnq khôjubxng còlszon nhớyaxz cháiypqu nữltzqa, cũqzpmng chưfsida hẳcxvun làioyr mộnzklt chuyệqzpmn tệqzpm..."

Hoắcbgsc Dung nghe xong, bỗppwung trầumzqm mặtouxc.

iypqt sau, bàioyr mớyaxzi nhígtanu màioyry nóiklli tiếwefvp: "Ai màioyr ngờewbn đxchjưfsidmbnqc cơufel sựumzqioyry! Bỗppwung dưfsidng lạmsiui xảbiaty ra tai nạmsiun, tỉnzklnh dậeglmy sau tai nạmsiun còlszon xuấxchjt hiệqzpmn tìppwunh tiếwefvt cẩumzqu huyếwefvt mấxchjt trígtan nhớyaxz nhưfsid phim truyềijnhn hìppwunh. Nóikll khôjubxng nhớyaxz cháiypqu nữltzqa, mộnzklt chúekbpt ấxchjn tưfsidmbnqng cũqzpmng khôjubxng, đxchjúekbpng làioyr kỳaweg lạmsiu! Côjubxqzpmng tìppwum chuyêcpbkn gia hỏgtani thêcpbkm rồoatii, nóiklli rằabxbng nãmbnqo bộnzkl tổgqphn thưfsidơufelng khôjubxng nghiêcpbkm trọtgsmng, vềijnhtydbioyriklli đxchjáiypqng nhẽlszo sẽlszo khôjubxng dẫtdxkn đxchjếwefvn mấxchjt trígtan nhớyaxz, thếwefvioyr lạmsiui mấxchjt trígtan nhớyaxz!"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch gậeglmt đxchjumzqu, nhữltzqng tìppwunh hìppwunh nàioyry Tầumzqn Tưfsid Niêcpbkn đxchjãmbnq sớyaxzm kểoyyr lạmsiui hếwefvt vớyaxzi côjubx.

"Côjubx thấxchjy nóikll khôjubxng nhớyaxz cháiypqu, còlszon cháiypqu thìppwu lạmsiui ra nưfsidyaxzc ngoàioyri từidujjubxu, cứltzq nghĩeglm hai đxchjltzqa bỏgtan lỡxzdk nhau nhưfsid vậeglmy. Thếwefvcpbkn từiduj sau đxchjóikll, côjubxqzpmng khôjubxng nhắcbgsc lạmsiui cháiypqu trưfsidyaxzc mặtouxt nóikll..." Nóiklli tớyaxzi đxchjâjubxy, Hoắcbgsc Dung quay sang nhìppwun côjubx: "Rau cảbiati trắcbgsng, bâjubxy giờewbn cháiypqu đxchjãmbnq vềijnhfsidyaxzc rồoatii, liệqzpmu hai đxchjltzqa cóikll khảbiatgribng nàioyro khôjubxng?"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch mígtanm môjubxi mấxchjy giâjubxy rồoatii lắcbgsc đxchjumzqu: "Côjubx àioyr, anh ấxchjy đxchjãmbnqikll con trai rồoatii, hơufeln nữltzqa cũqzpmng sắcbgsp kếwefvt hôjubxn vớyaxzi vợmbnq chưfsida cưfsidyaxzi, dĩeglm nhiêcpbkn làioyr bọtgsmn cháiypqu khôjubxng thểoyyr..."

Hoắcbgsc Dung cóikll lẽlszoqzpmng đxchjãmbnq đxchjiypqn trưfsidyaxzc côjubx sẽlszo trảbiat lờewbni nhưfsid vậeglmy, thởumfhioyri: "Haizz, đxchjúekbpng làioyr tạmsiuo hóiklla trêcpbku ngưfsidơufeli màioyr!"

"Côjubx, dùcyof giữltzqa cháiypqu vàioyr Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn ra sao, chỉnzkl cầumzqn côjubx đxchjoating ýtydb, cháiypqu vẫtdxkn coi côjubx nhưfsidjubx ruộnzklt củripba mìppwunh." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cảbiatm thấxchjy lồoating ngựumzqc cay xèlxpc, nóiklli châjubxn thàioyrnh.

"Tốnasjt!" Hoắcbgsc Dung gậeglmt đxchjumzqu, cưfsidewbni hiềijnhn hòlszoa: "Rau cảbiati trắcbgsng, lúekbpc trưfsidyaxzc chẳcxvung phảbiati côjubx từidujng nóiklli đxchjùcyofa đxchjxchjy sao, thígtanch cháiypqu vàioyr muốnasjn nhậeglmn cháiypqu làioyrm con gáiypqi nuôjubxi! Têcpbkn khốnasjn Trưfsidewbnng Uyêcpbkn đxchjóikll khôjubxng cóikll phúekbpc, nếwefvu hai đxchjltzqa đxchjãmbnq khôjubxng thểoyyr đxchjếwefvn vớyaxzi nhau, tớyaxzi lúekbpc đxchjóiklljubx sẽlszo vềijnhioyrn bạmsiuc vớyaxzi chúekbpumfh nhàioyr, cháiypqu làioyrm con nuôjubxi côjubx thậeglmt luôjubxn!"

iklli xong, Hoắcbgsc Dung nheo mắcbgst lạmsiui, nóiklli thìppwuiklli vậeglmy, nhưfsidng trong lòlszong bàioyr vẫtdxkn cóikll nhữltzqng tígtannh toáiypqn kháiypqc.

"Vâjubxng..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch khôjubxng hềijnh pháiypqt hiệqzpmn ra, gậeglmt đxchjumzqu.

jubx chỉnzkl cảbiatm thấxchjy lúekbpc trưfsidyaxzc khi Hoắcbgsc Dung đxchjijnh nghịumfh đxchjiềijnhu nàioyry ởumfhfsidyaxzi quêcpbk, côjubx quảbiat thựumzqc khôjubxng dáiypqm đxchjoating ýtydb, khôjubxg thểoyyr gọtgsmi Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn mộnzklt tiếwefvng "anh họtgsm". Nhưfsidng giờewbn đxchjãmbnq kháiypqc rồoatii...

Hoắcbgsc Dung mỉnzklm cưfsidewbni cầumzqm tay côjubx: "Đphkki thôjubxi, chúekbpng ta ra ngoàioyri ăgribn chúekbpt đxchjoati, vừiduja ăgribn vừiduja tròlszo chuyệqzpmn!"

Họtgsm khôjubxng tìppwum mộnzklt nơufeli quáiypq xa vàioyr đxchjnzklc lậeglmp, chỉnzkl tớyaxzi mộnzklt nhàioyrioyrng Tâjubxy ngay đxchjnasji diệqzpmn kháiypqch sạmsiun. Vừiduja hay đxchjếwefvn giờewbn ăgribn cơufelm, bêcpbkn trong đxchjãmbnqikll rấxchjt nhiềijnhu kháiypqch khứltzqa dùcyofng bữltzqa. Phụabxbc vụabxb dẫtdxkn họtgsmppwum mộnzklt vịumfh trígtanikll tầumzqm nhìppwun kháiypq đxchjjubxp.

Sau khi ngồoatii xuốnasjng, Hoắcbgsc Dung gọtgsmi đxchjoati xong, gọtgsmi thêcpbkm mộnzklt chai rưfsidmbnqu vang.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cảbiatm thấxchjy đxchjãmbnq nhiềijnhu năgribm khôjubxng gặtouxp, hơufeln nữltzqa Hoắcbgsc Dung lạmsiui rấxchjt thâjubxn thiêcpbkn nêcpbkn khôjubxng từiduj chốnasji.

Salad đxchjưfsidmbnqc bêcpbkcpbkn rấxchjt nhanh, bígtant tếwefvt còlszon cầumzqn hầumzqm thêcpbkm mộnzklt chúekbpt thờewbni gian, ngưfsidewbni phụabxbc vụabxbikllt sẵryogn rưfsidmbnqu vang cho họtgsm.

Khi Hoắcbgsc Dung cầumzqm ly rưfsidmbnqu lêcpbkn, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cũqzpmng vộnzkli giơufel cốnasjc lêcpbkn chạmsium nhẹjubx. Lúekbpc chuẩumzqn bịumfh uốnasjng, bàioyrn ăgribn phígtana trưfsidyaxzc cóikll vẻtppb xảbiaty ra chúekbpt ồoatin àioyro.

Vịumfh trígtanjubx ngồoatii vừiduja hay cóikll thểoyyr nhìppwun thấxchjy rấxchjt rõumfh. Làioyr mộnzklt côjubx phụabxbc vụabxb khi bưfsidng đxchjoaticpbkn khôjubxng cẩumzqn thậeglmn làioyrm sốnasjt dâjubxy ra ngoàioyri, rơufeli lêcpbkn quầumzqn áiypqo củripba kháiypqch, còlszon làioyrm ngưfsidewbni đxchjóikll bịumfh bỏgtanng. Vịumfh kháiypqch cóikll vẻtppb khôjubxng hềijnh dễsjnxgtannh, đxchjltzqng dậeglmy táiypqt cho côjubx phụabxbc vụabxb mộnzklt cáiypqi, đxchjoating thờewbni kiêcpbku ngạmsiuo răgribn dạmsiuy.

iypqi táiypqt ấxchjy khôjubxng hềijnh nhẹjubx, côjubx phụabxbc vụabxb ngãmbnq thẳcxvung xuốnasjng đxchjxchjt, máiypqi tóikllc buộnzklc cao cũqzpmng tung ra, rốnasji bờewbni.

Chuyệqzpmn ấxchjy làioyrm kinh đxchjnzklng tớyaxzi quảbiatn lýtydb nhàioyrioyrng. Ôripbng ta cũqzpmng chạmsiuy tớyaxzi, hỏgtani rõumfh mọtgsmi chuyệqzpmn rồoatii vộnzkli vàioyrng xin lỗppwui đxchjoating thờewbni nghiêcpbkm khắcbgsc phêcpbkppwunh nhâjubxn viêcpbkn củripba mìppwunh. Côjubx nhâjubxn viêcpbkn khôjubxng dáiypqm thởumfh mạmsiunh, chỉnzkl co rụabxbt vai ngồoatii ởumfh đxchjóikll, mặtouxc cho nhữltzqng ngưfsidewbni xung quanh chỉnzkl chỉnzkl trỏgtan trỏgtanppwunh.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch nhígtanu màioyry, côjubx chỉnzkl nhìppwun rõumfh đxchjưfsidmbnqc bóikllng lưfsidng củripba côjubx nhâjubxn viêcpbkn.

Nhưfsidng sao quen quáiypq...

ppwu sợmbnqbiatnh hưfsidumfhng tớyaxzi nhữltzqng kháiypqch kháiypqc đxchjang dùcyofng bữltzqa, quảbiatn lýtydb thưfsidơufelng lưfsidmbnqng mộnzklt lúekbpc lâjubxu cuốnasji cùcyofng mớyaxzi giảbiati quyếwefvt đxchjưfsidmbnqc mọtgsmi việqzpmc.

jubx phụabxbc vụabxb kia cũqzpmng đxchjltzqng dậeglmy, khôjubxng ngừidujng cúekbpi đxchjumzqu xin lỗppwui kháiypqch. Vịumfh kháiypqch nữltzq hừiduj lạmsiunh lùcyofng, némwltm tờewbn khăgribn giấxchjy vừiduja lau quầumzqn áiypqo vàioyro mặtouxt côjubx ta, miễsjnxn cưfsidxzdkng cho qua.

Suốnasjt cảbiat quáiypq trìppwunh côjubx phụabxbc vụabxb chỉnzklekbpi gằabxbm, dáiypqng vẻtppb tựumzq ti, rồoatii vộnzkli vàioyrng rờewbni khỏgtani đxchjóikll.

Hoắcbgsc Dung cũqzpmng quay đxchjumzqu nhìppwun mộnzklt chúekbpt rồoatii nhúekbpn vai: "Làioyrm phụabxbc vụabxbioyr vậeglmy đxchjxchjy!"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch nghe xong, tỏgtan ýtydbiypqn đxchjoating.

Ngàioyry xưfsida đxchjoyyr kiếwefvm tiềijnhn thuốnasjc thang cho bàioyr ngoạmsiui, côjubxqzpmng từidujng kiêcpbkm nhiệqzpmm nhiềijnhu côjubxng việqzpmc, thếwefvcpbkn quáiypq hiểoyyru sựumzq vấxchjt vảbiat củripba cáiypqc nghềijnh phụabxbc vụabxb. Trong côjubxng việqzpmc họtgsm khóikll tráiypqnh khỏgtani sai sóikllt, thưfsidewbnng xuyêcpbkn gặtouxp phảbiati nhữltzqng vịumfh kháiypqch nhìppwu nhèlxpco quyếwefvt khôjubxng cho qua. Nhưfsidng nhữltzqng ngưfsidewbni ra tay đxchjáiypqnh kiểoyyru nàioyry thìppwu chỉnzklioyr sốnasj ígtant, coi nhưfsidjubx nhâjubxn viêcpbkn kia cũqzpmng đxchjen đxchjripbi đxchji.

Sau mộnzklt màioyrn xen ngang nhỏgtan, cũqzpmng đxchjếwefvn lúekbpc phụabxbc vụabxbcpbkiklln bígtant tếwefvt lêcpbkn.

Hoắcbgsc Dung cầumzqm dao dĩeglma cắcbgst thàioyrnh từidujng miếwefvng nhỏgtan nhưfsidng mắcbgst thìppwu nhìppwun chằabxbm chằabxbm phígtana trưfsidyaxzc. Bàioyr đxchjưfsida mộnzklt miếwefvng bígtant tếwefvt lêcpbkn miệqzpmng, nhai kỹtdxk, đxchjoating thờewbni bâjubxng quơufelcpbkn tiếwefvng: "Rau căgribnzkl trắcbgsng, bâjubxy giờewbn cháiypqu vẫtdxkn đxchjnzklc thâjubxn hay làioyr..."

yaxz, cháiypqu vẫtdxkn mộnzklt mìppwunh..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch chợmbnqt khựumzqng lạmsiui.

"Vậeglmy àioyr!" Hoắcbgsc Dung mỉnzklm cưfsidewbni gậeglmt đxchjumzqu, khôjubxng hỏgtani sâjubxu thêcpbkm nữltzqa, màioyr nhưfsidyaxzng cao đxchjôjubxi màioyry thanh thoáiypqt: "Ởumzq kháiypqch sạmsiun côjubxqzpmng nóiklli rồoatii, côjubx đxchjumfhnh nhậeglmn cháiypqu làioyrm con gáiypqi nuôjubxi. Thấxchjy cháiypqu mộnzklt thâjubxn mộnzklt mìppwunh côjubxqzpmng khôjubxng yêcpbkn tâjubxm, hay làioyrjubx giớyaxzi thiệqzpmu mộnzklt ngưfsidewbni cho cháiypqu?"

"Côjubx àioyr, khôjubxng cầumzqn đxchjâjubxu ạmsiu..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch vộnzkli lắcbgsc đxchjumzqu.

Nhớyaxz tớyaxzi bốnasjn năgribm trưfsidyaxzc Hoắcbgsc Dung cũqzpmng từidujng làioyrm chuyệqzpmn tưfsidơufelng tựumzq, côjubx buộnzklc phảbiati nhấxchjn mạmsiunh thêcpbkm lầumzqn nữltzqa: "Tạmsium thờewbni cháiypqu vẫtdxkn chưfsida muốnasjn."

"Cũqzpmng tốnasjt!" Hoắcbgsc Dung cũqzpmng khôjubxng miễsjnxn cưfsidxzdkng, chỉnzkl nởumfh mộnzklt nụabxbfsidewbni đxchjumzqy ýtydb tứltzq.

Trong lúekbpc nàioyry, côjubx phụabxbc vụabxb ban nãmbnqy bưfsidng khay đxchjoati đxchji ngang qua bêcpbkn cạmsiunh. Cóikll vẻtppb nhưfsidjubx ta vừiduja vàioyro trong chỉnzklnh trang lạmsiui, tóikllc đxchjãmbnq đxchjưfsidmbnqc buộnzklc lêcpbkn gọtgsmn gàioyrng, nhưfsidng dấxchju tay trêcpbkn máiypq thìppwu vẫtdxkn sưfsidng vùcyof.

qzpmng vìppwu sựumzq thảbiatm hạmsiui ấxchjy màioyrekbpc bưfsidng đxchjoati, côjubx ta luôjubxn cúekbpi gằabxbm. Sau khi đxchjưfsida khay salad cho kháiypqch, côjubx ta lạmsiui cúekbpi đxchjumzqu rờewbni đxchji.

Mộnzklt lầumzqn đxchji lưfsidyaxzt qua bêcpbkn cạmsiunh, lầumzqn nàioyry Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch loáiypqng thoáiypqng nhìppwun thấxchjy gưfsidơufelng mặtouxt củripba đxchjnasji phưfsidơufelng...

jubx chớyaxzp mắcbgst, nghi hoặtouxc quay đxchjumzqu nhìppwun theo bóikllng lưfsidng côjubxiypqi đxchjóikll.

Thu lạmsiui tầumzqm mắcbgst, nhưfsid đxchjăgribm chiêcpbku chuyệqzpmn gìppwu, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cắcbgst đxchjmsiui mấxchjy miếwefvng thịumfht bòlszo rồoatii buôjubxng dao dĩeglma xuốnasjng: "Côjubx àioyr, cháiypqu vàioyro nhàioyr vệqzpm sinh mộnzklt chúekbpt, côjubx cứltzq ăgribn nhémwlt..."

phkki đxchji!" Hoắcbgsc Dung nhấxchjm nháiypqp rưfsidmbnqu vang, gậeglmt đxchjumzqu: "Mau vềijnh nhémwlt, bígtant tếwefvt màioyr nguộnzkli làioyr khôjubxng ngon nữltzqa rồoatii!"

"Ừnhqwm!" Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cầumzqm khăgribn ăgribn trêcpbkn đxchjùcyofi lêcpbkn, rồoatii đxchjltzqng dậeglmy.

ikll đxchjiềijnhu sau khi rờewbni khỏgtani chỗppwu, côjubx khôjubxng đxchji thẳcxvung vàioyro phòlszong vệqzpm sinh màioyriypqm theo sau côjubxiypqi kia đxchji vàioyro bếwefvp.

iypqch khoảbiatng vàioyri bưfsidyaxzc châjubxn, côjubx phụabxbc vụabxb ôjubxm chiếwefvc khay cúekbpi đxchjumzqu đxchjltzqng ngoàioyri cửabxba, ngưfsidewbni quảbiatn lýtydb trưfsidyaxzc mặtouxt đxchjang lớyaxzn tiếwefvng răgribn dạmsiuy: "Côjubx rốnasjt cuộnzklc cóikllioyrm đxchjưfsidmbnqc hay khôjubxng! Côjubx tựumzqiklli đxchji, đxchjâjubxy làioyr lầumzqn thứltzq bao nhiêcpbku côjubxioyrm rớyaxzt đxchjoati ăgribn lêcpbkn ngưfsidewbni kháiypqch rồoatii?"

"Tôjubxi xin lỗppwui!" Côjubx nhâjubxn viêcpbkn cúekbpi gằabxbm.

"Xin lỗppwui cóikll ígtanch gìppwu sao?" Quảbiatn lýtydb nhàioyrioyrng khôjubxng hềijnh mủripbi lòlszong, ngữltzq khígtanlszon tệqzpmufeln: "Cóikll mỗppwui việqzpmc bưfsidng đxchjoati ăgribn lêcpbkn thôjubxi cũqzpmng làioyrm khôjubxng xong. Nếwefvu khôjubxng vìppwu diệqzpmn mạmsiuo củripba côjubxqzpmng tạmsium ổgqphn, tôjubxi đxchjãmbnq cho côjubx ra bếwefvp sau rửabxba báiypqt luôjubxn rồoatii! Côjubx khóikllc lóikllc cáiypqi nỗppwui gìppwu. Tớyaxzi đxchjâjubxy làioyrm ai cũqzpmng chẳcxvung muốnasjn kiếwefvm tiềijnhn, côjubx nghĩeglmppwunh làioyr thiêcpbkn kim tiểoyyru thưfsid àioyr? Cho dùcyofikllioyr vậeglmy, côjubxqzpmng chỉnzklikll sứltzq mệqzpmnh làioyrm nha hoàioyrn cho thiêcpbkn kim tiểoyyru thưfsid sai bảbiato thôjubxi! Lầumzqn cuốnasji cùcyofng tôjubxi cảbiatnh cáiypqo côjubx, nếwefvu côjubxlszon gâjubxy rắcbgsc rốnasji cho tôjubxi lầumzqn nữltzqa, thìppwu sớyaxzm biếwefvn đxchji cho khuấxchjt mắcbgst tôjubxi!"

"Vâjubxng vâjubxng!" Côjubx phụabxbc vụabxb liêcpbkn tụabxbc hứltzqa hẹjubxn, sợmbnqppwunh bịumfh cho mộnzklt trậeglmn náiypqt đxchjòlszon.

Quảbiatn lýtydb mắcbgsng chửabxbi xong rồoatii, trừidujng mắcbgst rồoatii vémwltn rèlxpcm đxchji vàioyro trong bếwefvp.

jubxiypqi kia vừiduja gạmsiut nưfsidyaxzc mắcbgst vừiduja quay ngưfsidewbni lạmsiui, cúekbpi đxchjumzqu nhìppwun hai tay mìppwunh, dưfsidewbnng nhưfsid rấxchjt ấxchjm ứltzqc lạmsiui khôjubxng cam tâjubxm, nhưfsidng ngồoatii dưfsidyaxzi máiypqi hiêcpbkn nhàioyr ngưfsidewbni ta khôjubxng thểoyyr khôjubxng cúekbpi đxchjumzqu. Côjubx ta ngẩumzqng đxchjumzqu lêcpbkn, chuẩumzqn bịumfh tiếwefvp tụabxbc làioyrm việqzpmc.

Khi bốnasjn mắcbgst nhìppwun nhau, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch quảbiat thựumzqc sữltzqng sờewbn.

Đphkkúekbpng làioyrjubx ta rồoatii...

jubxm Dao Dao?

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch quảbiat thậeglmt khôjubxng dáiypqm tin, côjubx phụabxbc vụabxb trưfsidyaxzc mặtouxt đxchjígtanch thựumzqc làioyrjubxm Dao Dao.

Cảbiatnh tưfsidmbnqng ban nãmbnqy vẫtdxkn còlszon in hằabxbn trong đxchjumzqu óikllc, mứltzqc đxchjnzkl thảbiatng thốnasjt quáiypq lớyaxzn. Vìppwu theo lẽlszo thưfsidewbnng tìppwunh, Lâjubxm Dao Dao vàioyr vịumfh kháiypqch kia phảbiati đxchjgqphi chỗppwu cho nhau. Ngưfsidewbni thưfsidewbnng xuyêcpbkn dùcyofng táiypqt nóiklli chuyệqzpmn vớyaxzi nhâjubxn viêcpbkn phụabxbc vụabxb phảbiati làioyrjubx ta moiws đxchjúekbpng. Thậeglmm chígtanikll mấxchjy dạmsiuo côjubxlszon nghi ngờewbnikll thểoyyrjubx ta từidujng vàioyro showbiz làioyrm thựumzqc tậeglmp sinh, cóikll đxchjiềijnhu khôjubxng vàioyro vai chígtannh màioyr thôjubxi...

ppwujubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch khôjubxng thểoyyrfsidumfhng tưfsidmbnqng nổgqphi, mộnzklt con khổgqphng tưfsidyaxzc ngàioyry nàioyro còlszon kiêcpbku hãmbnqnh ngạmsiuo nghễsjnx, khắcbgsp ngưfsidewbni toàioyrn dùcyofng đxchjoati hiệqzpmu nhưfsidjubxm Dao Dao lạmsiui sa súekbpt đxchjếwefvn mứltzqc nàioyry.

jubxm Dao Dao nhìppwun thấxchjy côjubx, mặtouxt cũqzpmng biếwefvn sắcbgsc: "Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch?"

"Sao côjubx lạmsiui..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch khóikll tin.

"Ha, bâjubxy giờewbn chịumfh vui lắcbgsm đxchjúekbpng khôjubxng?" Lâjubxm Dao Dao nghiếwefvn răgribng nghiếwefvn lợmbnqi, chạmsium tớyaxzi phầumzqn sưfsidng vùcyofcpbkn máiypqjubx ta đxchjau đxchjyaxzn nhe răgribng: "Bớyaxzt đxchjltzqng đxchjóikll vờewbn vịumfht đxchji! Chịumfh nhìppwun thấxchjy tôjubxi ra nôjubxng nỗppwui nàioyry, trong lòlszong nhấxchjt đxchjumfhnh sưfsidyaxzng nhưfsid nởumfh hoa rồoatii! Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch, chắcbgsc chắcbgsn làioyr chịumfh cốnasjppwunh chạmsiuy tớyaxzi cưfsidewbni vàioyro mặtouxt tôjubxi, sao còlszon làioyrm ra bộnzkl mặtouxt kinh ngạmsiuc nhưfsid thếwefv hảbiat!"

"Sao côjubx lạmsiui tớyaxzi đxchjâjubxy làioyrm nhâjubxn viêcpbkn phụabxbc vụabxb?" Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch nuốnasjt nưfsidyaxzc bọtgsmt, vẫtdxkn còlszon khôjubxng khỏgtani bàioyrng hoàioyrng: "Côjubxioyrm việqzpmc nàioyry... bốnasjikll biếwefvt khôjubxng?"

jubxm Dao Dao nhìppwun côjubx đxchjumzqy căgribm hậeglmn, cưfsidewbni khẩumzqy: "Bớyaxzt vờewbn vịumfht đxchji, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch! Vìppwu sao tôjubxi lạmsiui ởumfh đxchjâjubxy, chịumfhumfhufeln ai hếwefvt màioyr? Mọtgsmi thứltzqjubxy giờewbn đxchjijnhu do chịumfh ban cho tôjubxi màioyr. Khôjubxng biếwefvt rốnasjt cuộnzklc chịumfh đxchjãmbnq cho anh Trưfsidewbnng Uyêcpbkn uốnasjng bao nhiêcpbku thuốnasjc mêcpbk nữltzqa!"

"..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch nhígtanu màioyry, tỏgtan ra khóikll hiểoyyru.

Phígtana sau cóikll nhâjubxn viêcpbkn thu dọtgsmn báiypqt đxchjũqzpma rảbiato bưfsidyaxzc đxchji tớyaxzi, gấxchjp gáiypqp nóiklli vớyaxzi Lâjubxm Dao Dao: "Lâjubxm Dao Dao, sao côjubxlszon đxchjltzqng đxchjâjubxy, bàioyrn sốnasj 16 bấxchjm chuôjubxng gọtgsmi phụabxbc vụabxbjubxu lắcbgsm rồoatii đxchjxchjy!"

"Tôjubxi biếwefvt rồoatii, qua ngay đxchjâjubxy!" Lâjubxm Dao Dao vộnzkli đxchjáiypqp.

Khi đxchji ngang qua côjubx, sựumzqgribm hậeglmn trong áiypqnh mắcbgst củripba côjubx ta nhưfsid bộnzklc pháiypqt từiduj tậeglmn cốnasjt tủripby vậeglmy.

Cuốnasji cùcyofng vẫtdxkn rẽlszoioyro nhàioyr vệqzpm sinh, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch trởumfh vềijnh trong suy tưfsid, trong lòlszong còlszon mảbiati suy nghĩeglmppwu sao Lâjubxm Dao Dao lạmsiui xuấxchjt hiệqzpmn ởumfh đxchjâjubxy vàioyrufeli vàioyro tìppwunh cảbiatnh nàioyry. Hơufeln nữltzqa nhữltzqng lờewbni côjubx ta nóiklli, côjubx nghe cũqzpmng khôjubxng hiểoyyru, nhấxchjt làioyrjubxu cuốnasji cùcyofng.

Liêcpbkn quan gìppwu tớyaxzi Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn?

Tớyaxzi khi ngồoatii xuốnasjng chỗppwu, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch lạmsiui ngẩumzqn ra.

Khôjubxng biếwefvt làioyrppwu nhữltzqng suy nghĩeglm trong lòlszong, hay vìppwu khuôjubxng mặtouxt Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn đxchjnzklt ngộnzklt đxchjeglmp vàioyro mắcbgst.

Hoắcbgsc Dung vốnasjn dĩeglm đxchjang ngồoatii đxchjnasji diệqzpmn côjubx mộnzklt mìppwunh mộnzklt ghếwefv, vịumfh trígtancpbkn cạmsiunh bỗppwung dưfsidng xuấxchjt hiệqzpmn thêcpbkm mộnzklt ngưfsidewbni kháiypqc.

Ngưfsidewbni phụabxbc vụabxb đxchjltzqng kếwefv đxchjãmbnq cầumzqm mộnzklt bộnzkl đxchjoati ăgribn mớyaxzi đxchjếwefvn, còlszon đxchjưfsida cảbiat thựumzqc đxchjơufeln. Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn đxchjang cúekbpi xuốnasjng lậeglmt giởumfh. Khi côjubx đxchji qua, nghe thấxchjy anh hạmsiu thấxchjp giọtgsmng dặtouxn dòlszo phụabxbc vụabxbgtant tếwefvt cầumzqn chígtann mấxchjy phầumzqn, sốnasjng mấxchjy phầumzqn.

"Trùcyofng hợmbnqp quáiypq, Trưfsidewbnng Uyêcpbkn vừiduja hay lạmsiui qua đxchjâjubxy ăgribn cơufelm vớyaxzi kháiypqch màioyr kháiypqch thìppwu đxchji gấxchjp cóikll việqzpmc, côjubx liềijnhn bảbiato nóikll ngồoatii ăgribn chung luôjubxn!" Hoắcbgsc Dung mỉnzklm cưfsidewbni bưfsidng ly rưfsidmbnqu vang lêcpbkn, ngữltzq khígtanikll phầumzqn áiypqy náiypqy, hỏgtani vớyaxzi vẻtppb rấxchjt quan tâjubxm tớyaxzi suy nghĩeglm củripba côjubx: "Rau cảbiati trắcbgsng, cháiypqu khôjubxng ngạmsiui chứltzq?"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch đxchjàioyrnh phảbiati lắcbgsc đxchjumzqu: "Dạmsiu khôjubxng ạmsiu..."

ioyrm gìppwulszon cơufel hộnzkli cho côjubx áiypqi ngạmsiui, chớyaxzp mắcbgst ngưfsidewbni phụabxbc vụabxb đxchjãmbnqfsidng bígtant tếwefvt lêcpbkn.

Từidujekbpc ngồoatii xuốnasjng đxchjếwefvn giờewbn, Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn khôjubxng nóiklli câjubxu nàioyro, nhưfsidng tốnasjt hơufeln hai lầumzqn trưfsidyaxzc mộnzklt chúekbpt làioyr thi thoảbiatng anh cóikll liếwefvc nhìppwun côjubx rấxchjt nhanh.

Sau khi bàioyrn ăgribn cóikll thêcpbkm ngưfsidewbni, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch cũqzpmng khôjubxng còlszon tựumzq nhiêcpbkn nhưfsid trưfsidyaxzc, chỉnzkl cắcbgsm cúekbpi cắcbgst thịumfht bòlszo ăgribn.

Chỉnzklppwunh Hoắcbgsc Dung làioyr ăgribn uốnasjng say sưfsida.

Sau khi dùcyofng bữltzqa xong, Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn gọtgsmi phụabxbc vụabxb tớyaxzi quẹjubxt thẻtppb, Hoắcbgsc Dung nháiypqy mắcbgst vớyaxzi côjubx: "Sưfsidyaxzng nhởumfh, còlszon cóikll ngưfsidewbni bao bữltzqa nàioyry!"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch đxchjàioyrnh cưfsidewbni gưfsidmbnqng mấxchjy tiếwefvng coi nhưfsid đxchjáiypqp lạmsiui.

Ăheeen cũqzpmng ăgribn xong rồoatii, côjubx đxchjang chuẩumzqn bịumfh rờewbni đxchji thìppwu Hoắcbgsc Dung từiduj phígtana sau giữltzq tay côjubx lạmsiui.

"Rau cảbiati trắcbgsng, cháiypqu đxchjãmbnq uốnasjng nhiềijnhu rưfsidmbnqu rồoatii, côjubx phảbiati đxchjưfsida cháiypqu vềijnh, đxchjoyyr cháiypqu vềijnh mộnzklt mìppwunh côjubx khôjubxng yêcpbkn tâjubxm!" Hoắcbgsc Dung nóiklli xong, lạmsiui nhìppwun sang cháiypqu mìppwunh: "Trưfsidewbnng Uyêcpbkn, vậeglmy nhờewbn xe củripba cháiypqu nhémwlt!"

Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn đxchjáiypqp hờewbn hữltzqng mộnzklt tiếwefvng gầumzqn nhưfsid khôjubxng nghe thấxchjy.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch còlszon khôjubxng cóikll mộnzklt cơufel hộnzkli đxchjoyyr từiduj chốnasji khémwlto, đxchjãmbnq bịumfh Hoắcbgsc Dung kémwlto lêcpbkn xe.

Chiếwefvc Bentley đxchjen lao đxchji trong đxchjêcpbkm, tàioyri xếwefviypqi rấxchjt chắcbgsc chắcbgsn, đxchji vềijnh phígtana tòlszoa chung cưfsidcpbkn bờewbnjubxng.

Cửabxba sổgqph hạmsiu xuốnasjng mộnzklt nửabxba, gióikll đxchjêcpbkm máiypqt mẻtppb tràioyrn vàioyro trong rấxchjt dễsjnx chịumfhu. Hoắcbgsc Dung uểoyyr oảbiati dựumzqa vàioyro ghếwefv xe, mỉnzklm cưfsidewbni hỏgtani côjubx: "Ăheeen no chưfsida?"

yaxz, ăgribn no rồoatii ạmsiu..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch gậeglmt đxchjumzqu.

"Thếwefv àioyr, côjubx vẫtdxkn chưfsida no!" Hoắcbgsc Dung bĩeglmu môjubxi.

"..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch chọtgsmn cáiypqch im lặtouxng.

ppwu khi thanh toáiypqn, đxchjĩeglma bígtant tếwefvt củripba côjubxioyr Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn đxchjijnhu còlszon mộnzklt ígtant, còlszon đxchjĩeglma củripba Hoắcbgsc Dung thìppwu hếwefvt sạmsiuch, cảbiat rau xanh cũqzpmng bay biếwefvn.

"Côjubx thấxchjy đxchjumzqu bếwefvp nhàioyrioyry nấxchju ăgribn bìppwunh thưfsidewbnng, láiypqt vềijnh phảbiati lêcpbkn mạmsiung cho hai sao mớyaxzi đxchjưfsidmbnqc!" Nóiklli xong, Hoắcbgsc Dung mớyaxzi lạmsiui mỉnzklm cưfsidewbni liếwefvc vềijnh phígtana côjubx, còlszon chémwltp miệqzpmng: "Rau cảbiati trắcbgsng, côjubx vẫtdxkn cảbiatm thấxchjy cơufelm rang trứltzqng củripba cháiypqu làioyr ngon nhấxchjt đxchjxchjy! Khi nàioyro lạmsiui làioyrm cho côjubx ăgribn?"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch mỉnzklm cưfsidewbni: "Côjubx àioyr, côjubx muốnasjn ăgribn khi nàioyro cũqzpmng đxchjưfsidmbnqc..."

Khi côjubx gọtgsmi Hoắcbgsc Dung nhưfsid thếwefv, Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn ngồoatii ởumfh ghếwefv trưfsidyaxzc bèlxpcn quay đxchjumzqu lạmsiui nhìppwun.

Ámnovnh đxchjèlxpcn đxchjưfsidewbnng lưfsidyaxzt ngang vàioyri trong xe, đxchjôjubxi mắcbgst thâjubxm trầumzqm ấxchjy hìppwunh nhưfsidufeli nheo lạmsiui.

Ámnovnh nhìppwun chạmsium nhau, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch dứltzqt khoáiypqt quay đxchji.

"Ừnhqwm, ngoan!" Hoắcbgsc Dung hàioyri lòlszong vỗppwu vỗppwujubx.

Sau khi xe đxchji đxchjưfsidmbnqc mộnzklt đxchjoạmsiun đxchjưfsidewbnng, Hoắcbgsc Dung nhưfsid chợmbnqt nhớyaxz ra đxchjiềijnhu gìppwu đxchjóikll, nghiêcpbkng đxchjumzqu hỏgtani côjubx: "Hìppwunh nhưfsidjubx nghe nóiklli, thằabxbng bémwlt Đphkkeglmu Đphkkeglmu rấxchjt thâjubxn thiếwefvt vớyaxzi cháiypqu?"

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch vôjubx thứltzqc liếwefvc nhìppwun ghếwefviypqi phụabxb.

Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn lầumzqn nàioyry khôjubxng quay đxchjumzqu. Trong gưfsidơufelng chiếwefvu hậeglmu, chỉnzkl nhìppwun thấxchjy áiypqnh mắcbgst nhưfsid miệqzpmng giếwefvng khôjubx củripba anh. Côjubx ngẫtdxkm nghĩeglm rồoatii trảbiat lờewbni: "Cũqzpmng tạmsium ạmsiu..."

"Tốnasji qua vừiduja xuốnasjng máiypqy bay làioyrjubx đxchjãmbnq tớyaxzi thăgribm nóikll, miệqzpmng cứltzq liêcpbkn tụabxbc Uyểoyyrn Uyểoyyrn, Uyểoyyrn Uyểoyyrn! Gọtgsmi tớyaxzi mứltzqc lỗppwu tai côjubx nhưfsid sắcbgsp mọtgsmc kémwltn rồoatii!" Hoắcbgsc Dung nóiklli xong, còlszon khoa trưfsidơufelng day day lỗppwu tai.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch dùcyof khôjubxng nhìppwun cũqzpmng cóikll thểoyyrfsidumfhng tưfsidmbnqng ra dáiypqng vẻtppb đxchjáiypqng yêcpbku củripba báiypqnh bao nhỏgtan khi cấxchjt tiếwefvng gọtgsmi têcpbkn mìppwunh.

Ámnovnh mắcbgst bấxchjt giáiypqc trởumfhcpbkn hiềijnhn hòlszoa, côjubx gậeglmt đxchjumzqu: "Đphkkeglmu Đphkkeglmu đxchjúekbpng làioyr khiếwefvn ngưfsidewbni ta rấxchjt yêcpbku quýtydb!"

iklli nhưfsid vậeglmy Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch lạmsiui nhìppwun vàioyro gưfsidơufelng chiếwefvu hậeglmu, nghĩeglm bụabxbng nghe thấxchjy ngưfsidewbni ta khen con trai mìppwunh, ngưfsidewbni làioyrm bốnasjikll lẽlszo sẽlszo cảbiatm thấxchjy đxchjcbgsc ýtydb. Nhữltzqng tưfsidumfhng sẽlszo nhìppwun thấxchjy đxchjjubxi màioyry anh nhưfsidyaxzng lêcpbkn, nàioyro ngờewbn chỉnzkl thấxchjy anh nhígtanu màioyry.

Hoắcbgsc Dung cũqzpmng âjubxm thầumzqm quan sáiypqt sắcbgsc mặtouxt côjubx, nghe xong lờewbni côjubxiklli, áiypqnh mắcbgst chợmbnqt nhuốnasjm nụabxbfsidewbni.

"Xem ra ngưfsidewbni nhàioyr họtgsm Hoắcbgsc mắcbgst nhìppwun ngưfsidewbni đxchjijnhu giốnasjng nhau." Hoắcbgsc Dung càioyrng cưfsidewbni lớyaxzn hơufeln, nóiklli mộnzklt câjubxu đxchjumzqy hàioyrm ýtydb.

Nhưfsidng nóiklli trong, bàioyr lạmsiui tựumzq bổgqph sung trong lòlszong: Ngoạmsiui trừiduj ôjubxng anh trai Hoắcbgsc Chấxchjn ra.

"..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch gưfsidmbnqng gạmsiuo.

ppwu khi Hoắcbgsc Dung nóiklli, áiypqnh mắcbgst bàioyr cốnasjppwunh liếwefvc vềijnh phígtana trưfsidyaxzc. Cũqzpmng may lúekbpc nàioyry xe đxchji chậeglmm lạmsiui, đxchjãmbnqioyro trong cửabxba tiểoyyru khu, khôjubxng bao lâjubxu sau sẽlszo dừidujng trưfsidyaxzc tòlszoa nhàioyr. Côjubx nhưfsid đxchjưfsidmbnqc giảbiati thoáiypqt: "Àyaxz, cháiypqu đxchjếwefvn nơufeli rồoatii!"

Hoắcbgsc Dung nghe thấxchjy vậeglmy, cũqzpmng nhìppwun ra ngoàioyri cửabxba xe.

Sau khi chiếwefvc Bentley dừidujng lạmsiui hẳcxvun, tàioyri xếwefv xuốnasjng xe kémwlto cửabxba ra cho họtgsm.

Hoắcbgsc Dung xuốnasjng xe trưfsidyaxzc, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch đxchji theo sau, cúekbpi đxchjumzqu dịumfhch chuyểoyyrn ra ngoàioyri, khôjubxng chúekbp ýtydb thấxchjy chúekbpt tia sáiypqng lóiklle lêcpbkn trong mắcbgst Hoắcbgsc Dung vàioyrioyrn châjubxn lẳcxvung lặtouxng đxchjưfsida qua củripba bàioyr.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch còlszon chưfsida đxchjxzdk vữltzqng đxchjãmbnq loạmsiung choạmsiung chựumzqc ngãmbnq.

ppwu vịumfh trígtan đxchjltzqng, côjubx lạmsiui ngãmbnq đxchjúekbpng vàioyro lòlszong mộnzklt Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn vừiduja từiduj ghếwefviypqi phụabxbfsidyaxzc ra.

Gầumzqn nhưfsid đxchjoating thờewbni, anh giơufel tay ôjubxm chặtouxt lấxchjy côjubx.

Mặtouxt Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch dáiypqn sáiypqt vàioyro lồoating ngựumzqc anh, nhiệqzpmt đxchjnzklxchjm áiypqp từiduj thâjubxn nhiệqzpmt anh truyềijnhn tớyaxzi. Gáiypqy côjubx đxchjgtan bừidujng, côjubx vộnzkli vãmbnq đxchjltzqng dậeglmy, dịumfhch sang bêcpbkn cạmsiunh: "Xin lỗppwui, cảbiatm ơufeln anh..."

"Trờewbni ơufeli rau cảbiati trắcbgsng, cháiypqu cóikll sao khôjubxng? Côjubx khôjubxng đxchjoyyr ýtydb, làioyrm vưfsidyaxzng châjubxn cháiypqu!" Hoắcbgsc Dung bấxchjy giờewbn mớyaxzi kêcpbku lêcpbkn.

"Dạmsiu khôjubxng sao..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch ngưfsidmbnqng ngậeglmp lắcbgsc đxchjumzqu, tứltzqc tốnasjc nhìppwun Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn rồoatii lạmsiui nhìppwun Hoắcbgsc Dung, xấxchju hổgqphiklli: "Côjubx, cảbiatm ơufeln hai ngưfsidewbni đxchjãmbnq đxchjưfsida cháiypqu vềijnh, vậeglmy cháiypqu xin phémwltp lêcpbkn nhàioyr trưfsidyaxzc..."

phkkmbnqi đxchjãmbnq!" Hoắcbgsc Dung bỗppwung nhiêcpbkn gọtgsmi côjubx lạmsiui, sau đxchjóiklliklli tiếwefvp: "Trưfsidewbnng Uyêcpbkn, rau cảbiati trắcbgsng đxchjãmbnq uốnasjng rưfsidmbnqu, côjubx thấxchjy nóikllufeli ngàioyr ngàioyr rồoatii. Tốnasji muộnzkln thếwefvioyry, đxchjoyyr an toàioyrn, cháiypqu giúekbpp côjubx đxchjưfsida nóikllcpbkn gáiypqc!"

"..."

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch nàioyro cóikll ngàioyr ngàioyr, côjubx chỉnzkl uốnasjng đxchjúekbpng mộnzklt ly trưfsidyaxzc khi Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn đxchjếwefvn màioyr thôjubxi.

Tuy rằabxbng rưfsidmbnqu vang bốnasjc chậeglmm nhưfsidng côjubx khôjubxng cảbiatm thấxchjy trong ngưfsidewbni cóikll chỗppwuioyro khôjubxng ổgqphn. Côjubx đxchjumfhnh lêcpbkn tiếwefvng nóiklli khôjubxng cầumzqn nhưfsidng Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn lạmsiui lêcpbkn tiếwefvng trưfsidyaxzc: "Vâjubxng, cháiypqu biếwefvt rồoatii."

Hai tay đxchjúekbpt túekbpi quầumzqn, bóikllng dáiypqng cao lớyaxzn đxchjãmbnq sảbiati bưfsidyaxzc vàioyro trong tòlszoa nhàioyr.

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch thấxchjy vậeglmy, đxchjàioyrnh lặtouxng lẽlszo đxchji theo.

Phígtana sau, tiếwefvng củripba Hoắcbgsc Dung còlszon vớyaxzi theo: "Nhấxchjt đxchjumfhnh phảbiati tậeglmn mắcbgst nhìppwun thấxchjy nóikllioyro cửabxba mớyaxzi đxchjưfsidmbnqc nhémwlt, đxchjidujng vộnzkli! Trờewbni ơufeli, côjubxqzpmng đxchjang hơufeli say say rồoatii, côjubx dạmsiuo mộnzklt chúekbpt dưfsidyaxzi nàioyry, đxchjgqphi gióikll!"

Nếwefvu khôjubxng phảbiati vìppwu Hoắcbgsc Dung tỏgtan ra quan tâjubxm côjubx mộnzklt cáiypqch tha thiếwefvt, Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch đxchjãmbnqikll phầumzqn nghi ngờewbnioyr cốnasjppwunh.

Hai ngưfsidewbni mộnzklt trưfsidyaxzc mộnzklt sau đxchji vàioyro trong tòlszoa nhàioyr, thang máiypqy đxchjúekbpng lúekbpc nàioyry dừidujng lạmsiui ởumfh tầumzqng mộnzklt. Họtgsm đxchji vàioyro, ấxchjn sốnasj, thang máiypqy nhanh chóikllng chạmsiuy lêcpbkn.

Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn cúekbpi xuốnasjng, khôjubxng biếwefvt đxchjang đxchjăgribm chiêcpbku chuyệqzpmn gìppwu.

"Ding!"

Sau khi thang máiypqy tớyaxzi nơufeli, hai ngưfsidewbni mộnzklt trưfsidyaxzc mộnzklt sau đxchji ra ngoàioyri.

ikll đxchjiềijnhu lầumzqn nàioyry Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch đxchji trưfsidyaxzc. Tớyaxzi cửabxba nhàioyr, côjubxekbpt chìppwua khóiklla ra mởumfh cửabxba, bêcpbkn trong cóikll áiypqnh đxchjèlxpcn hắcbgst ra. Cóikll lẽlszo Tang Hiểoyyru Du đxchjãmbnq vềijnh rồoatii, nhưfsidng khôjubxng ởumfh phòlszong kháiypqch. Cửabxba phòlszong ngủripb đxchjóikllng kígtann, từidujcpbkn trong tiếwefvng phim cung đxchjxchju vọtgsmng ra ngoàioyri.

"Tôjubxi vềijnh tớyaxzi nhàioyr rồoatii."

jubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch rúekbpt chìppwua khóiklla ra, quay đxchjumzqu nóiklli vớyaxzi anh.

Thấxchjy anh im lặtouxng, côjubxgtanm môjubxi, nóiklli khẽlszo mộnzklt câjubxu: "Vậeglmy tôjubxi vàioyro trong trưfsidyaxzc, cảbiatm ơufeln anh..."

iklli xong, côjubx chuẩumzqn bịumfh đxchjóikllng cửabxba, nhưfsidng vừiduja đxchjóikllng đxchjưfsidmbnqc mộnzklt nửabxba thìppwu cửabxba kẹjubxt lạmsiui. Côjubx bấxchjt giáiypqc nhígtanu màioyry, cúekbpi đxchjumzqu nhìppwun qua, thấxchjy anh đxchjang dùcyofng châjubxn phảbiati chặtouxn cửabxba.

"Anh..." Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch buộnzklc phảbiati ngưfsidyaxzc mắcbgst lêcpbkn.

Hoắcbgsc Trưfsidewbnng Uyêcpbkn nheo mắcbgst nhìppwun côjubx: "Lâjubxm Uyểoyyrn Bạmsiuch, em nóiklli làioyr chúekbpng ta khôjubxng quen nhau cơufelioyr?"

~Hếwefvt chưfsidơufelng 224~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.