Xin Hãy Ôm Em

Chương 220 :

    trước sau   
Buổoopei chiềgxzsu.

Ngoàhvmci cửpxnea cótfnv tiếgdhzng đpxnegrhzng vọqgucng vàhvmco, Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych đpxneang cầqgucm laptop đpxnei ra thìidck nhìidckn thấwacay Tang Hiểpxneu Du lao thẳoysung mộgrhzt mạylqych vàhvmco, déhkvkp còmpvon khôzfctng buồgxtgn thay, tớyumai thẳoysung phòmpvong bếgdhzp, mởurbe tủrygr lạylqynh ra, lụsqlwc mấwacay chai nưymqlyumac suốgxtgi ra uốgxtgng ừdffyng ựchrxc hếgdhzt quáchrx nửpxnea chai.

zfct chớyumap chớyumap mắjbqnt, tòmpvompvo hỏwacai: "Cáchrx nhỏwaca, hôzfctm nay cậyumau đpxnei xem mặtvlrt thếgdhzhvmco?"

Mớyumai sáchrxng sớyumam, Tang Hiểpxneu Du đpxneãbzio ra khỏwacai nhàhvmc, hơgxzsn nữlyela còmpvon hiếgdhzm khi thấwacay côzfctwacay trang đpxneiểpxnem, nótfnvi làhvmc phảjbqni đpxnei xem mặtvlrt.

"Khỏwacai nhắjbqnc nữlyela!" Nghe xong, Tang Hiểpxneu Du đpxnetvlrt mạylqynh chai nưymqlyumac xuốgxtgng.

"Sao vậyumay..." Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych khôzfctng hiểpxneu.


ocsxgxzsu tráchrxch têtvlrn cầqgucm thúurbe đpxneótfnv!" Tang Hiểpxneu Du nghiếgdhzn răedring nghiếgdhzn lợupori: "Anh ta dáchrxm chạylqyy tớyumai chỗgxzk xem mặtvlrt củrygra mìidcknh, vôzfct duyêtvlrn vôzfct cớyumatfnvi gìidckhvmc bảjbqno kêtvlr cho mìidcknh, thựchrxc chấwacat làhvmc tớyumai gâljfty rốgxtgi. Mìidcknh nótfnvi mộgrhzt câljftu, anh ta ngồgxtgi bêtvlrn chen vàhvmco hai, ba câljftu!"

"Hảjbqn... báchrxc sỹchrx Tầqgucn?" Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych ngẩrygrn ngưymqlnkuri.

"Chízumknh làhvmc anh ta!" Tang Hiểpxneu Du tứeoljc giậyuman giậyumam châljftn bìidcknh bịzygoch, bắjbqnt đpxneqgucu xảjbqn hếgdhzt vớyumai côzfct: "Tứeoljc chếgdhzt mấwacat thôzfcti! Tiểpxneu Bạylqych, cậyumau khôzfctng biếgdhzt đpxneâljftu, anh ta vôzfct liêtvlrm sỉziwi lắjbqnm ấwacay, anh ta..."

tfnv đpxneiềgxzsu, nótfnvi mãbzioi nótfnvi mãbzioi, mặtvlrt côzfctwacay chợuport đpxnewaca bừdffyng lêtvlrn.

"Thôzfcti bỏwaca đpxnei! Tótfnvm lạylqyi, mìidcknh vàhvmc anh ta khôzfctng cùpuzpng tưymql duy!" Nótfnvi xong, Tang Hiểpxneu Du chuồgxtgn lẹeoljhvmco trong phòmpvong nhưymql mộgrhzt cơgxzsn giótfnv.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych lắjbqnc đpxneqgucu phìidckymqlnkuri. Bốgxtgn năedrim trưymqlyumac côzfct đpxneãbzio cảjbqnm thấwacay hai ngưymqlnkuri họqguchvmc mộgrhzt đpxneôzfcti oan gia vui vẻcdzs. Bốgxtgn năedrim sau cho dùpuzp biếgdhzt họqguc đpxneãbziohvmc hai đpxneưymqlnkurng thẳoysung song song nhưymqlng suy nghĩoiowhvmcy vẫpuzpn chưymqla hềgxzs thay đpxneoopei.

Nhìidckn đpxnegxtgng hồgxtg, côzfctmpvon việpuzpc kháchrxc nêtvlrn vộgrhzi vàhvmcng đpxnei ra ngoàhvmci.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych phảjbqni tớyumai Phan Thịzygo mộgrhzt chuyếgdhzn. Lầqgucn trưymqlyumac sau khi chỉziwinh sửpxnea lạylqyi bàhvmci phỏwacang vấwacan lạylqyi gặtvlrp đpxneúurbeng đpxneuport nghỉziwi cuốgxtgi tuầqgucn, thếgdhztvlrn côzfct vẫpuzpn chưymqla mang qua.

Sau khi ra khỏwacai cửpxnea tòmpvoa nhàhvmc, bêtvlrn ngoàhvmci cótfnv mộgrhzt chiếgdhzc ôzfctzfct sang trọqgucng đpxneang đpxnegxzk, khôzfctng hềgxzs tắjbqnt máchrxy. Cótfnv vẻcdzs nhưymql sau khi nhìidckn thấwacay côzfct, tàhvmci xếgdhz đpxneãbzioymqlyumac xuốgxtgng mởurbe cửpxnea xe ra, bưymqlyumac xuốgxtgng làhvmc mộgrhzt bótfnvng dáchrxng dùpuzp đpxnei giàhvmcy bệpuzpt trôzfctng vẫpuzpn rấwacat cao ráchrxo.

puzphvmcurbec nàhvmco, sựchrx xuấwacat hiệpuzpn củrygra Lụsqlwc Tịzygonh Tuyếgdhzt luôzfctn ngờnkuri ngờnkuri nhưymql vậyumay.

"Côzfctljftm!"

ljftm Uyểpxnen Bạylqych đpxneàhvmcnh phảjbqni dừdffyng bưymqlyumac, lêtvlrn tiếgdhzng hỏwacai: "Côzfct Lụsqlwc, cótfnv chuyệpuzpn gìidck khôzfctng?"

"Bốgxtgn năedrim rồgxtgi khôzfctng gặtvlrp, lẽgxzkhvmco côzfctljftm khôzfctng muốgxtgn ôzfctn lạylqyi chuyệpuzpn cũtvlr vớyumai tôzfcti sao? Lêtvlrn xe đpxnei, chúurbeng ta tìidckm mộgrhzt quáchrxn caféhkvkhvmco đpxneótfnv!" Lụsqlwc Tịzygonh Tuyếgdhzt nởurbe nụsqlwymqlnkuri, đpxnepxne lộgrhz hai máchrxurbem đpxnegxtgng tiềgxzsn.


"Khôzfctng cầqgucn đpxneâljftu!" Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych lắjbqnc đpxneqgucu từdffy chốgxtgi, khôzfctng muốgxtgn dízumknh dáchrxng quáchrx nhiềgxzsu: "Cótfnv chuyệpuzpn gìidck thìidckzfcttfnvi luôzfctn ởurbe đpxneâljfty đpxnei."

"Ok!" Lụsqlwc Tịzygonh Tuyếgdhzt cũtvlrng khôzfctng gâljfty khótfnv dễdska, mỉziwim cưymqlnkuri khoanh tay trưymqlyumac ngựchrxc, giọqgucng dịzygou dàhvmcng: "Côzfctljftm làhvmc ngưymqlnkuri thôzfctng minh, cótfnv lẽgxzk khôzfctng khótfnv đpxnechrxn ra nguyêtvlrn nhâljftn tôzfcti tìidckm côzfcthvmcidck! Tôzfcti khôzfctng biếgdhzt mụsqlwc đpxneízumkch quay vềgxzsymqlyumac củrygra côzfctljftm lầqgucn nàhvmcy làhvmcidck, nhưymqlng cótfnv mộgrhzt đpxneiểpxnem côzfcttvlrn hiểpxneu rõmkfv. Bốgxtgn năedrim trưymqlyumac, Trưymqlnkurng Uyêtvlrn đpxneãbzio chia tay vớyumai côzfct rồgxtgi. Nótfnvi lờnkuri thậyumat lòmpvong, cótfnv lẽgxzk khôzfctng ai mong muốgxtgn chồgxtgng chưymqla cưymqlyumai củrygra mìidcknh vàhvmc bạylqyn gáchrxi cũtvlr lằlfxrng nhằlfxrng dâljfty dưymqla... Haizz, xem ra cảjbqnzfcti cũtvlrng khôzfctng tráchrxnh khỏwacai nhữlyelng chuyệpuzpn nàhvmcy!"

"Tôzfcti vàhvmc Trưymqlnkurng Uyêtvlrn khôzfctng bao lâljftu nữlyela sẽgxzkhvmcm đpxneáchrxm cưymqlyumai, thếgdhztvlrn sựchrx xuấwacat hiệpuzpn củrygra côzfct sẽgxzk khiếgdhzn tôzfcti khótfnv tráchrxnh khỏwacai căedring thẳoysung phầqgucn nàhvmco. Nếgdhzu cótfnv lờnkuri nàhvmco khiếgdhzn côzfct cảjbqnm thấwacay khôzfctng thoảjbqni máchrxi, tôzfcti cótfnv thểpxne xin lỗgxzki côzfct!" Nótfnvi tớyumai đpxneâljfty, Lụsqlwc Tịzygonh Tuyếgdhzt hơgxzsi ngừdffyng lạylqyi, nụsqlwymqlnkuri càhvmcng đpxneyumam hơgxzsn mộgrhzt chúurbet: "Nhưymqlng, cótfnv mộgrhzt câljftu tôzfcti từdffyng nótfnvi vớyumai côzfct em gáchrxi trưymqlyumac kia củrygra côzfct, bâljfty giờnkurtvlrng cótfnv thểpxnetfnvi vớyumai côzfct. Sau khi tôzfcti kếgdhzt hôzfctn vớyumai Trưymqlnkurng Uyêtvlrn, chỉziwi cầqgucn biếgdhzt đpxneiềgxzsu, tôzfcti vẫpuzpn cótfnv thểpxne lựchrxa chọqgucn nhắjbqnm mộgrhzt mắjbqnt, mởurbe mộgrhzt mắjbqnt..."

"Côzfct Lụsqlwc!"

Tráchrxi tim Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych nhótfnvi lêtvlrn, côzfcttvlrn tiếgdhzng ngắjbqnt lờnkuri.

zumkt sâljftu mộgrhzt hơgxzsi, côzfct nhìidckn thẳoysung vàhvmco đpxneôzfcti mắjbqnt xinh đpxneeoljp củrygra côzfct: "Tôzfcti hiểpxneu ýohlyzfct, nhưymqlng côzfct lo thừdffya rồgxtgi. Giữlyela tôzfcti vàhvmc Hoắjbqnc Trưymqlnkurng Uyêtvlrn khôzfctng cótfnvidck hếgdhzt, huốgxtgng hồgxtg anh ấwacay đpxneãbzio quêtvlrn tôzfcti. Vảjbqn lạylqyi... khôzfctng lâljftu nữlyela tôzfcti cũtvlrng sẽgxzk đpxnei khỏwacai đpxneâljfty."

Nghe đpxneếgdhzn câljftu cuốgxtgi cùpuzpng, đpxneôzfcti màhvmcy thanh mảjbqnnh củrygra Lụsqlwc Tịzygonh Tuyếgdhzt hơgxzsi nhưymqlyumang lêtvlrn.

"Nếgdhzu khôzfctng cótfnv chuyệpuzpn gìidck kháchrxc, tôzfcti còmpvon cótfnv việpuzpc, xin lỗgxzki!" Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych nótfnvi xong bèdffyn vưymqluport qua côzfct ta đpxnei ra bêtvlrn ngoàhvmci tiểpxneu khu.

Vừdffya hay cótfnv chiếgdhzc taxi trốgxtgng kháchrxch đpxnei qua, côzfct giơgxzs tay ra bắjbqnt. Qua gưymqlơgxzsng chiếgdhzu hậyumau, loáchrxng thoáchrxng vẫpuzpn còmpvon nhìidckn thấwacay tàhvmci xếgdhz lạylqyi mởurbe cửpxnea ra cho Lụsqlwc Tịzygonh Tuyếgdhzt.

Đocsxếgdhzn tậyuman khi ôzfctzfct đpxnei khỏwacai khu nhàhvmc, côzfct mớyumai cảjbqnm thấwacay cơgxzsn tứeoljc nghẹeoljn nơgxzsi lồgxtgng ngựchrxc dịzygou đpxnei.

Đocsxếgdhzn Phan Thịzygo, côzfct khôzfctng còmpvon bịzygo chặtvlrn ởurbe ngoàhvmci màhvmc đpxneưymqluporc côzfct lễdskaljftn đpxneưymqla thẳoysung lêtvlrn tầqgucng.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych đpxneupori mộgrhzt láchrxt trong phòmpvong kháchrxch, sau khi chủrygr tịzygoch Phan kếgdhzt thúurbec cuộgrhzc họqgucp thìidck đpxneãbzio gọqguci côzfct tớyumai văedrin phòmpvong. Vẫpuzpn làhvmc chiếgdhzc ghếgdhz sofa lầqgucn trưymqlyumac. Cótfnv vẻcdzs nhưymqlidck mốgxtgi quan hệpuzp vớyumai Hoắjbqnc Trưymqlnkurng Uyêtvlrn màhvmc chủrygr tịzygoch Phan đpxneãbzio đpxneqgucc qua bàhvmci phỏwacang vấwacan ngay trưymqlyumac mặtvlrt côzfct.

puzp sao cũtvlrng làhvmc mộgrhzt doanh nghiệpuzpp lâljftu năedrim, luôzfctn rấwacat hàhvmc khắjbqnc vớyumai cáchrxc bàhvmci phỏwacang vấwacan trêtvlrn tạylqyp chízumk, cótfnv mấwacay chỗgxzk cầqgucn phảjbqni sửpxnea đpxneoopei.


"Chủrygr tịzygoch Phan, Hoắjbqnc tổoopeng sẽgxzk tớyumai ngay bâljfty giờnkur!"

Tiếgdhzng gõmkfv cửpxnea bấwacat ngờnkur vang lêtvlrn, côzfct thưymqlohly cung kízumknh đpxnei vàhvmco báchrxo cáchrxo.

ocsxưymqluporc, tôzfcti biếgdhzt rồgxtgi!" Chủrygr tịzygoch Phan nótfnvi xong, mỉziwim cưymqlnkuri nhìidckn vềgxzs phízumka côzfct: "Trùpuzpng hợuporp quáchrx, láchrxt nữlyela Hoắjbqnc tổoopeng qua đpxneâljfty bàhvmcn chúurbet việpuzpc vớyumai tôzfcti. Côzfctljftm, côzfcthvmc Hoắjbqnc tổoopeng quen biếgdhzt từdffy trưymqlyumac, cótfnv lẽgxzk hai vịzygotvlrng khôzfctng ngạylqyi! Thếgdhztvlrn, côzfct cứeolj ngồgxtgi sửpxnea lạylqyi bàhvmci phỏwacang vấwacan đpxnei, hai chúurbeng tôzfcti bàhvmcn chuyệpuzpn xong chắjbqnc côzfcttvlrng gầqgucn xong, cótfnv thểpxne đpxneưymqla côzfct quáchrx giang!"

"Khôzfctng cầqgucn đpxneâljftu, tôzfcti còmpvon việpuzpc kháchrxc!" Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych lắjbqnc đpxneqgucu, gậyumap laptop trêtvlrn đpxneùpuzpi lạylqyi: "Chủrygr tịzygoch Phan, tôzfcti sẽgxzk cầqgucm vềgxzs sửpxnea lạylqyi, qua ngàhvmcy mai ôzfctng cótfnv thờnkuri gian lúurbec nàhvmco cótfnv thểpxne thôzfctng báchrxo vớyumai tôzfcti, tôzfcti lạylqyi mang qua cho ôzfctng xem..."

"Vậyumay háchrx chẳoysung phảjbqni côzfct vẫpuzpn cầqgucn chạylqyy thêtvlrm chuyếgdhzn nữlyela?" Chủrygr tịzygoch Phan thấwacay khótfnv hiểpxneu.

"... Khôzfctng sao đpxneâljftu!" Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych vẫpuzpn lắjbqnc đpxneqgucu.

Ngay sau đpxneótfnv, côzfctdffyn thu dọqgucn đpxnegxtg đpxneylqyc, vộgrhzi vãbzio rờnkuri đpxnei.

Mấwacay phúurbet sau, cửpxnea văedrin phòmpvong mộgrhzt lầqgucn nữlyela đpxneưymqluporc đpxnerygry ra. Hoắjbqnc Trưymqlnkurng Uyêtvlrn mặtvlrc bộgrhz vest đpxneen sảjbqni bưymqlyumac đpxnei vàhvmco.

Thấwacay chủrygr tịzygoch Phan đpxneang đpxneupori mìidcknh nhưymqlyumang cao màhvmcy, anh bèdffyn mỉziwim cưymqlnkuri: "Ôigzmng Phan, sao vậyumay?"

"Tôzfcti nótfnvi côzfctljftm màhvmc lầqgucn trưymqlyumac cậyumau giúurbep cótfnv vẻcdzs khôzfctng ổoopen lắjbqnm!" Chủrygr tịzygoch Phan cưymqlnkuri pháchrxtvlrn.

"Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych?" Hoắjbqnc Trưymqlnkurng Uyêtvlrn nhízumku màhvmcy.

"Thìidck đpxneótfnv!" Chủrygr tịzygoch Phan vỗgxzktvlrn châljftn, cótfnv vẻcdzs nhưymql bấwacat bìidcknh thay anh: "Ban nãbzioy côzfctwacay ngồgxtgi trong văedrin phòmpvong nàhvmcy, đpxneưymqla cho tôzfcti bàhvmci phỏwacang vấwacan lầqgucn trưymqlyumac. Cótfnv chỗgxzk cầqgucn sửpxnea chữlyela, kếgdhzt quảjbqnmpvon chưymqla sửpxnea xong, vừdffya nghe tin cậyumau tớyumai, côzfctwacay chạylqyy còmpvon nhanh hơgxzsn cảjbqn thỏwaca!"

Hoắjbqnc Trưymqlnkurng Uyêtvlrn nghe xong, mặtvlrt càhvmcng nhăedrin tợuporn.


...

Hoàhvmcng hôzfctn ngoàhvmci cửpxnea sổoope trôzfcti qua từdffyng chúurbet mộgrhzt, trờnkuri tốgxtgi dầqgucn đpxnei.

Tang Hiểpxneu Du đpxnei ra ngoàhvmci, chỉziwitfnvidcknh Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych ởurbe nhàhvmc. Côzfct khôzfctng muốgxtgn ăedrin uốgxtgng gìidck, cũtvlrng khôzfctng nấwacau cơgxzsm, chỉziwi ngồgxtgi xem mấwacay chưymqlơgxzsng trìidcknh giảjbqni trízumk nhàhvmcm cháchrxn trêtvlrn tivi. Khi ởurbe Canada, cũtvlrng thu đpxneưymqluporc mấwacay kêtvlrnh trong nưymqlyumac, nhưymqlng khôzfctng nhiềgxzsu lắjbqnm, thếgdhztvlrn côzfct rấwacat trâljftn trọqgucng.

Khi quảjbqnng cáchrxo vang lêtvlrn thìidcktfnv chuôzfctng di đpxnegrhzng.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych nhìidckn qua, sốgxtgchrxy gọqguci đpxneếgdhzn làhvmcchrxy bàhvmcn, khôzfctng quáchrx xa lạylqy. Côzfct nhữlyelng tưymqlurbeng sẽgxzk nghe thấwacay mộgrhzt chấwacat giọqgucng non nớyumat vọqgucng tớyumai, ai ngờnkur lạylqyi làhvmc mộgrhzt giọqgucng nótfnvi kháchrxc hiềgxzsn làhvmcnh chấwacat pháchrxc: "Alôzfct, côzfctljftm àhvmc, tôzfcti thízumkm Lýohly đpxneâljfty!"

"Thízumkm Lýohly, thízumkm cótfnv chuyệpuzpn gìidck sao?" Côzfct vộgrhzi ngồgxtgi thẳoysung dậyumay.

fezo đpxneqgucu kia thízumkm Lýohlygxzsi ngừdffyng lạylqyi mộgrhzt chúurbet rồgxtgi hỏwacai: "Côzfctljftm àhvmc, cótfnv thểpxne phiềgxzsn côzfct tớyumai nhàhvmc chúurbeng tôzfcti mộgrhzt chuyếgdhzn khôzfctng..."

"... Sao vậyumay?" Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych khôzfctng hiểpxneu.

"Tiểpxneu thiếgdhzu gia bịzygogxtgm rồgxtgi." Thízumkm Lýohlytfnvi vớyumai côzfct.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych lậyumap tứeoljc hoảjbqnng hốgxtgt: "Đocsxyumau Đocsxyumau bịzygogxtgm? Cótfnv nghiêtvlrm trọqgucng khôzfctng?"

"Côzfctljftm đpxnedffyng lo lắjbqnng quáchrx, khôzfctng nghiêtvlrm trọqgucng!" Cótfnv vẻcdzs nghe ra đpxneưymqluporc sựchrx sốgxtgt sắjbqnng từdffy giọqgucng nótfnvi củrygra côzfct, thízumkm Lýohly vộgrhzi an ủrygri: "Chỉziwihvmc tốgxtgi qua nótfnvgxzsi nhiễdskam lạylqynh, đpxneãbzio đpxnei kháchrxm báchrxc sỹchrx rồgxtgi, khôzfctng cótfnvidck đpxneáchrxng ngạylqyi! Nhưymqlng tiểpxneu thiếgdhzu gia khôzfctng muốgxtgn ăedrin uốgxtgng gìidck, chỉziwi muốgxtgn ăedrin mỳpuzpzfct nấwacau, thếgdhztvlrn cótfnv thểpxne phiềgxzsn côzfct tớyumai nhàhvmc mộgrhzt chuyếgdhzn khôzfctng?"

Nghe đpxneếgdhzn câljftu cuốgxtgi cùpuzpng, Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych cắjbqnn môzfcti khótfnv xửpxne: "Thízumkm Lýohly, nếgdhzu Đocsxyumau Đocsxyumau khôzfctng khỏwacae, khôzfctng tiệpuzpn ra ngoàhvmci, thậyumat ra tôzfcti cótfnv thểpxne nấwacau sẵoiown mỳpuzp, thízumkm qua lấwacay..."

"Tôzfcti phảjbqni ởurbe nhàhvmc chăedrim sótfnvc tiểpxneu thiếgdhzu gia, khôzfctng thểpxne đpxnei đpxneưymqluporc!"


"Vậyumay nếgdhzu nhờnkur chúurbeohlychrxi xe qua đpxneâljfty lấwacay thìidck sao?"

"Nhàhvmc ngoạylqyi tôzfcti cótfnv chúurbet chuyệpuzpn, sáchrxng sớyumam nay ôzfctng ấwacay đpxneãbzio qua giúurbep rồgxtgi!" Thízumkm Lýohlytfnvi tiếgdhzp: "Côzfctljftm, khôzfctng giấwacau gìidckzfct. Thậyumat ra tiểpxneu thiếgdhzu gia vẫpuzpn biếgdhzng ăedrin xưymqla nay, nhưymqlng lạylqyi cựchrxc kỳpuzp ưymqlng mótfnvn mỳpuzp củrygra côzfct, thếgdhztvlrn tôzfcti cũtvlrng đpxnezygonh nhờnkurzfct qua dạylqyy tôzfcti xem nấwacau thếgdhzhvmco!"

"..." Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych mízumkm môzfcti lạylqyi, khôzfctng lậyumap tứeoljc đpxnegxtgng ýohly ngay.

Đocsxqgucu dâljfty bêtvlrn kia bỗgxzkng nhiêtvlrn im ắjbqnng hai, ba giâljfty, giọqgucng thízumkm Lýohly mộgrhzt lầqgucn nữlyela vọqgucng đpxneếgdhzn: "Côzfctljftm, sẽgxzk khôzfctng chiếgdhzm dụsqlwng quáchrx nhiềgxzsu thờnkuri gian củrygra côzfct đpxneâljftu. Tiểpxneu thiếgdhzu gia thậyumat sựchrx rấwacat muốgxtgn ăedrin mỳpuzp. Cậyumau chủrygr khôzfctng ởurbe nhàhvmc, đpxnei côzfctng táchrxc rồgxtgi, trong nhàhvmc chỉziwitfnvzfcti vàhvmc tiểpxneu thiếgdhzu gia thôzfcti..."

ocsxưymqluporc, tôzfcti sẽgxzk qua bâljfty giờnkur!" Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych lậyumap tứeoljc đpxnegxtgng ýohly.

Ngắjbqnt đpxneiệpuzpn thoạylqyi xong, côzfcttvlrng tắjbqnt tivi luôzfctn, khẩrygrn trưymqlơgxzsng thay quầqgucn áchrxo đpxnei ra ngoàhvmci.

Vừdffya đpxnei ra khỏwacai tiểpxneu khu đpxneãbzio bắjbqnt đpxneưymqluporc taxi. Khôzfctng ngờnkur hai nhàhvmcchrxch nhau gầqgucn đpxneếgdhzn thếgdhz, cho dùpuzp đpxneưymqlnkurng hơgxzsi kẹeoljt xe cũtvlrng chưymqla đpxneqgucy hai mưymqlơgxzsi phúurbet côzfct đpxneãbzio đpxneeoljng trưymqlyumac cửpxnea mộgrhzt căedrin biệpuzpt thựchrx.

Khôzfctng đpxneếgdhzn mứeoljc xa hoa nhưymql biệpuzpt thựchrx nhàhvmc họqguc Hoắjbqnc, tuy cũtvlrng làhvmc biệpuzpt thựchrx đpxneơgxzsn lậyumap nhưymqlng trôzfctng rấwacat ấwacam cúurbeng.

Khi đpxnei vàhvmco bêtvlrn trong, Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych cốgxtgidcknh nhìidckn tráchrxi ngótfnv phảjbqni trong vưymqlnkurn mộgrhzt chúurbet, sau khi chắjbqnc chắjbqnn khôzfctng cótfnvtfnvng chiếgdhzc xe Land Rover ấwacay, côzfct mớyumai yêtvlrn tâljftm nhấwacan chuôzfctng.

Ngưymqlnkuri mởurbe cửpxnea làhvmc thízumkm Lýohly. Chẳoysung bao lâljftu sau liềgxzsn cótfnv mộgrhzt cáchrxi bótfnvng nhỏwacazumku lao thẳoysung ra ngoàhvmci.

"Uyểpxnen Uyểpxnen~"

chrxnh bao nhỏwaca mặtvlrc đpxnegxtg ngủrygr, cấwacat giọqgucng non nớyumat gọqguci côzfct.

tfnv vẻcdzsidck thậyumat sựchrx khôzfctng thoảjbqni máchrxi, trong tay nótfnvmpvon nắjbqnm chặtvlrt mộgrhzt cụsqlwc giấwacay, liêtvlrn tụsqlwc lau nưymqlyumac mũtvlri.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych xoa lêtvlrn cáchrxi đpxneqgucu nhỏwaca đpxneang ôzfctm châljftn mìidcknh, nhìidckn ngótfnvhvmco trong, khôzfctng yêtvlrn tâljftm hỏwacai: "Thízumkm Lýohly, Hoắjbqnc Trưymqlnkurng Uyêtvlrn thậyumat sựchrx đpxnei côzfctng táchrxc rồgxtgi sao?"

"Vâljftng..." Áchrxnh mắjbqnt thízumkm Lýohlytfnv đpxneôzfcti chúurbet khôzfctng tựchrx nhiêtvlrn, bàhvmc dịzygoch chuyểpxnen sang bêtvlrn cạylqynh: "Nửpxnea tiếgdhzng trưymqlyumac cậyumau chủrygr vừdffya đpxnei!"

"Ồohly!" Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych thởurbe phàhvmco.

chrxnh bao nhỏwaca khôzfctng đpxneupori nổoopei nữlyela: "Uyểpxnen Uyểpxnen, côzfcthvmco nhàhvmc đpxnei!"

tvlrng giốgxtgng nhưymql mỗgxzki lầqgucn nótfnv đpxneếgdhzn chỗgxzkzfct, cáchrxi môzfctng nhỏwacazumku lôzfcti đpxneôzfcti déhkvkp lêtvlr từdffy trong tủrygr giàhvmcy ra, đpxnepxne trưymqlyumac mặtvlrt côzfct, bàhvmcn tay nhỏwacamkfvn nàhvmc cốgxtg gắjbqnng vưymqlơgxzsn vềgxzs phízumka mắjbqnt cáchrx châljftn, muốgxtgn giúurbep côzfct cởurbei giàhvmcy.

Tiếgdhzc làhvmczfctm nay côzfct đpxnei giàhvmcy cao gótfnvt, quai hơgxzsi khótfnv cởurbei, mãbzioi màhvmcchrxnh bao nhỏwaca vẫpuzpn khôzfctng cởurbei ra đpxneưymqluporc, nótfnv sốgxtgt ruộgrhzt vòmpvo đpxneqgucu bứeoljt tai.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych mỉziwim cưymqlnkuri, sau khi cúurbei xuốgxtgng thay giàhvmcy ra thìidck đpxneưymqluporc nótfnv thẳoysung thừdffyng kéhkvko vàhvmco trong nhàhvmc.

Nhìidckn thấwacay côzfct, báchrxnh bao nhỏwaca rấwacat hưymqlng phấwacan: "Bảjbqno bảjbqno dẫpuzpn côzfct đpxnei tham quan!"

tfnvi làhvmc dẫpuzpn côzfct đpxnei tham quan nhưymqlng hầqgucu nhưymql chỉziwiymqldscdi ngựchrxa xem hoa mộgrhzt lưymqluport, rồgxtgi đpxnei thẳoysung lêtvlrn tầqgucng hai, rẽgxzkhvmco phòmpvong thứeolj hai củrygra nótfnv.

mkfvhvmcng đpxneâljfty làhvmc phòmpvong trẻcdzs con đpxneãbzio đpxneưymqluporc cấwacat côzfctng trang trízumk, cótfnv đpxneiềgxzsu màhvmcu sắjbqnc hơgxzsi đpxneơgxzsn đpxneiệpuzpu, chỉziwitfnv ba màhvmcu đpxneen trắjbqnng xáchrxm. Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych cuốgxtgi cùpuzpng cũtvlrng hiểpxneu tạylqyi sao mỗgxzki lầqgucn ra ngoàhvmci, báchrxnh bao nhỏwaca lạylqyi ăedrin mặtvlrc tốgxtgi tăedrim nhưymql thếgdhz, nhấwacat đpxnezygonh cótfnv liêtvlrn quan đpxneếgdhzn Hoắjbqnc Trưymqlnkurng Uyêtvlrn.

Nhưymqlng đpxnei tớyumai đpxneâljftu cũtvlrng thấwacay đpxnegxtg chơgxzsi, cũtvlrng thêtvlrm thắjbqnt đpxneưymqluporc mộgrhzt chúurbet năedring đpxnegrhzng.

Thấwacay côzfct đpxnei tớyumai trưymqlyumac bàhvmcn họqgucc, báchrxnh bao nhỏwaca bỗgxzkng nhiêtvlrn buôzfctng tay côzfct ra, căedring thẳoysung bòmpvotvlrn ghếgdhz, ôzfctm chặtvlrt cuốgxtgn tậyumap vẽgxzk trêtvlrn bàhvmcn vàhvmco lòmpvong.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych nhưymqlyumang màhvmcy, nghĩoiow rằlfxrng đpxneótfnvhvmczumk mậyumat nhỏwaca củrygra thằlfxrng béhkvk.

Thấwacay côzfctymqlnkuri tízumkt mắjbqnt nhìidckn bảjbqnn thâljftn mìidcknh, báchrxnh bao nhỏwacagxzsi xấwacau hổoope: "Uyểpxnen Uyểpxnen, côzfct muốgxtgn xem khôzfctng?"

"... Muốgxtgn chứeolj!" Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych vui vẻcdzs.

chrxnh bao nhỏwacazumkm bờnkurzfcti nhỏwaca, đpxnewaca bừdffyng mặtvlrt đpxneưymqla cuốgxtgn tậyumap ra.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych trịzygonh trọqgucng đpxneótfnvn lấwacay, sau khi nhìidckn thấwacay bứeoljc tranh vẽgxzk bằlfxrng chìidckhvmcu bêtvlrn trêtvlrn thìidck rấwacat kinh ngạylqyc. Bốgxtgi cảjbqnnh cótfnv lẽgxzkhvmcmpvoa biệpuzpt thựchrx, côzfct chỉziwi tay vàhvmco hìidcknh mộgrhzt ngưymqlnkuri nhỏwaca nắjbqnm tay mộgrhzt côzfctchrxi tótfnvc dàhvmci, hỏwacai: "Đocsxyumau Đocsxyumau, lẽgxzkhvmco đpxneâljfty làhvmczfct sao?"

"Vâljftng!" Báchrxnh bao nhỏwaca gậyumat đpxneqgucu.

mpvong Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych chợuport ấwacam áchrxp.

Khi cúurbei đpxneqgucu nhìidckn thêtvlrm, côzfct pháchrxt hiệpuzpn ởurbe sau lưymqlng ngay gầqgucn họqgucmpvon mộgrhzt ngưymqlnkuri đpxneàhvmcn ôzfctng cao to hơgxzsn mộgrhzt chúurbet, cótfnv đpxneiềgxzsu mặtvlrt đpxneãbzio bịzygozfcturbet chìidck đpxneen toàhvmcn bộgrhz. Côzfctmpvompvo: "Vậyumay cáchrxi ngưymqlnkuri đpxneen thùpuzpi lùpuzpi nàhvmcy làhvmc ai?"

"Papa!" Báchrxnh bao nhỏwaca nháchrxy mắjbqnt.

idck mỗgxzki lầqgucn mìidcknh ởurbetvlrn cạylqynh Uyểpxnen Uyểpxnen, papa luôzfctn đpxneen xìidck mặtvlrt!

"..." Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych im lặtvlrng.

zfct nghĩoiow bụsqlwng nếgdhzu Hoắjbqnc Trưymqlnkurng Uyêtvlrn màhvmc nhìidckn thấwacay bứeoljc tranh nàhvmcy chắjbqnc chắjbqnn tứeoljc hộgrhzc máchrxu mấwacat. Con trai vẽgxzk anh xấwacau nhưymql vậyumay. Đocsxpxne tráchrxnh tìidcknh cảjbqnm cha con họqguc rạylqyn nứeoljt, côzfct đpxneưymqla ra quyếgdhzt đpxnezygonh: "Đocsxyumau Đocsxyumau, cótfnv thểpxne tặtvlrng côzfct bứeoljc tranh nàhvmcy khôzfctng?"

"Ừrmcim!" Báchrxnh bao nhỏwaca vui vẻcdzs đpxnegxtgng ýohly, còmpvon xấwacau hổoope nhàhvmco vàhvmco lòmpvong côzfct: "Uyểpxnen Uyểpxnen thízumkch làhvmc bảjbqno bảjbqno vui rồgxtgi!"

ljftm Uyểpxnen Bạylqych xoa đpxneqgucu nótfnv, thầqgucm thởurbehvmci trong lòmpvong: Côzfct khổoope sởurbe nhưymql vậyumay vìidck ai chứeolj...

"Uyểpxnen Uyểpxnen, tốgxtgi nay côzfcttfnv thểpxneurbe lạylqyi đpxneâljfty ngủrygr khôzfctng?"

chrxnh bao nhỏwaca bấwacat ngờnkur ngẩrygrng đpxneqgucu lêtvlrn, mềgxzsm giọqgucng đpxneưymqla ra mộgrhzt yêtvlru cầqgucu.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych nhízumku màhvmcy: "Chuyệpuzpn nàhvmcy..."

chrxnh bao nhỏwacapuzpng mặtvlrt cọqguchvmco ngưymqlnkuri côzfct: "Uyểpxnen Uyểpxnen, bảjbqno bảjbqno khótfnv chịzygou, muốgxtgn côzfcturbetvlrn cạylqynh~"

"Côzfctljftm, hay làhvmc tốgxtgi nay côzfct đpxnedffyng đpxnei." Nhậyuman đpxneưymqluporc áchrxnh mắjbqnt củrygra chủrygr nhâljftn nhỏwacahvmco đpxneótfnv, thízumkm Lýohly đpxneàhvmcnh bấwacam bụsqlwng tiếgdhzn lêtvlrn: "Cậyumau chủrygr khôzfctng cótfnv nhàhvmc, tiểpxneu thiếgdhzu gia cũtvlrng rấwacat côzfct đpxneơgxzsn. Nếgdhzu côzfcturbetvlrn cạylqynh chắjbqnc nótfnvtvlrng vui hơgxzsn mộgrhzt chúurbet!"

"Uyểpxnen Uyểpxnen, đpxneưymqluporc khôzfctng ạylqy?"

ocsxưymqluporc khôzfctng ạylqy?"

chrxnh bao nhỏwaca nhưymql mộgrhzt chiếgdhzc máchrxy lặtvlrp lạylqyi, lặtvlrp đpxnei lặtvlrp lạylqyi nhiềgxzsu lầqgucn.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych khôzfctng còmpvon cáchrxch nàhvmco kháchrxc cuốgxtgi cùpuzpng vẫpuzpn mềgxzsm lòmpvong gậyumat đpxneqgucu: "Thôzfcti đpxneưymqluporc rồgxtgi..."

chrxnh bao nhỏwaca lậyumap tứeoljc mừdffyng rỡdscd nhàhvmco vàhvmco lòmpvong côzfct. Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych xoa cáchrxi bụsqlwng léhkvkp kẹeoljp củrygra nótfnv, khôzfctng quêtvlrn chuyệpuzpn chízumknh: "Thízumkm Lýohly, bếgdhzp ởurbe đpxneâljftu ạylqy, thízumkm dẫpuzpn cháchrxu tớyumai đpxneótfnv nấwacau mỳpuzp cho Đocsxyumau Đocsxyumau đpxneãbzio."

"Vâljftng vâljftng! Côzfctljftm, vậyumay côzfct đpxnei theo tôzfcti!" Thízumkm Lýohly vộgrhzi gậyumat đpxneqgucu.

ljftm Uyểpxnen Bạylqych theo thízumkm Lýohly đpxnei xuốgxtgng nhàhvmc, tiếgdhzn thẳoysung vàhvmco bếgdhzp. Khôzfctng gian rấwacat rộgrhzng rãbzioi, hai ngưymqlnkuri đpxneeoljng song song trưymqlyumac bếgdhzp màhvmc vẫpuzpn kháchrx rộgrhzng. Trêtvlrn bệpuzp bếgdhzp bằlfxrng đpxneáchrx đpxneãbzio đpxnepxne sẵoiown mỳpuzp vắjbqnt vàhvmc trứeoljng, ngay cảjbqnhvmcnh cũtvlrng đpxneãbzio đpxneưymqluporc rửpxnea sạylqych sẽgxzk.

Khi nưymqlyumac trong nồgxtgi sôzfcti lêtvlrn, máchrxy bàhvmcn bỗgxzkng đpxneoope chuôzfctng, thízumkm Lýohly đpxneàhvmcnh rửpxnea tay ra nghe máchrxy.

idck trong đpxneiệpuzpn thoạylqyi thízumkm Lýohlytfnvtfnvi muốgxtgn họqgucc nấwacau mỳpuzp từdffyidcknh nêtvlrn Lâljftm Uyểpxnen Bạylqych vặtvlrn bếgdhzp nhỏwaca xuốgxtgng mộgrhzt chúurbet, muốgxtgn đpxneupori thízumkm Lýohly nghe máchrxy xong mìidcknh sẽgxzk vừdffya nấwacau vừdffya dạylqyy.

Nghe thấwacay tiếgdhzng bưymqlyumac châljftn lạylqyi gầqgucn, côzfct cầqgucm quảjbqn trứeoljng lêtvlrn: "Thízumkm Lýohly, nấwacau nưymqlyumac dùpuzpng cũtvlrng rấwacat đpxneơgxzsn giảjbqnn..."

Nhữlyelng lờnkuri còmpvon lạylqyi mắjbqnc nghẹeoljn trong cổoope họqgucng, trưymqlyumac cửpxnea bếgdhzp khôzfctng phảjbqni làhvmc thízumkm Lýohlyhvmchvmc mộgrhzt bótfnvng hìidcknh cao lớyuman kháchrxc...

~Hếgdhzt chưymqlơgxzsng 220~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.