Xin Hãy Ôm Em

Chương 218 :

    trước sau   
Vẫelqbn khôjypgng buồzuytn đzbzybqdli côjypgcxngn tiếqiccng, Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn đzbzyãhgez sảtclfi nhữqclang bưzqibqiccc châtykln dàizdsi rờovnni đzbzyi. Cóqihj vẻcyueqmva sợbqdljypg khôjypgng nghe theo sựtnlb sắjypgp xếqiccp củhaopa mìqmvanh, anh còxcpnn cầhgezm luôjypgn chiếqiccc laptop củhaopa côjypg theo.

Khôjypgng còxcpnn cápsxdch nàizdso khápsxdc, Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch đzbzyàizdsnh đzbzyqzvwng yêcxngn tạngrri chỗdpbe chờovnn đzbzybqdli.

psxdnh cửidzxa xoay sau lưzqibng bịqlrk ai đzbzyóqihj mởeknv ra. Cóqihj tiếqiccng bưzqibqiccc châtykln vang lêcxngn, côjypg nhíqmvach sang bêcxngn cạngrrnh.

"Côjypgtyklm!"

Giọfejwng đzbzyàizdsn ôjypgng trung niêcxngn rấygwjt quen tai.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch quay đzbzyhgezu lạngrri, liềshkxn nhìqmvan thấygwjy Lụndvac Họfejwc Lâtyklm trong bộjytt đzbzyzuyt thoảtclfi mápsxdi. Côjypglmvli đzbzyhgezu chàizdso: "... Chúlmvl Lụndvac."


qihj thểrdnq nhìqmvan ra, đzbzysbgai phưzqibơoynung cóqihj lẽqzvwtdfrng qua đzbzyâtykly giảtclfi quyếqicct côjypgng việtfwjc. Tuy ôjypgng ăpsxdn mặhnnjc thoảtclfi mápsxdi nhưzqibng ngưzqibovnni thưzqibbriscxngn cạngrrnh vẫelqbn ápsxdo vest quầhgezn Âugmcu, còxcpnn xápsxdch theo cặhnnjp côjypgng vụndva, trưzqibqiccc khi côjypg chàizdso, ngưzqibovnni đzbzyóqihj đzbzyang bápsxdo cápsxdo lịqlrkch trìqmvanh vớqicci ôjypgng.

"Chápsxdu tớqicci đzbzyâtykly làizds..." Lụndvac Họfejwc Lâtyklm mỉugmcm cưzqibovnni hỏzuyti côjypg.

"Chápsxdu qua đzbzyâtykly tiếqiccn hàizdsnh mộjyttt cuộjyttc phỏzuytng vấygwjn, vừhgtja mớqicci kếqicct thúlmvlc xong!" Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch trảtclf lờovnni.

Lụndvac Họfejwc Lâtyklm gậwbdpt đzbzyhgezu, ngay sau đzbzyóqihj đzbzyãhgez nhìqmvan thấygwjy chiếqiccc ôjypgjypg đzbzyen đzbzydpbe trưzqibqiccc cửidzxa: "Thìqmva ra làizds vậwbdpy, xem ra chúlmvlng ta thậwbdpt sựtnlb rấygwjt cóqihj duyêcxngn! Đoerji đzbzyâtyklu, chúlmvl bảtclfo tàizdsi xếqicc cho chápsxdu quápsxd giang mộjyttt đzbzyoạngrrn?"

"Khôjypgng cầhgezn đzbzyâtyklu ạngrr!" Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch lắjypgc đzbzyhgezu, ấygwjp úlmvlng nóqihji: "Chápsxdu còxcpnn đzbzybqdli bạngrrn..."

Nửidzxa cuốsbgai, ngữqcla khíqmva củhaopa côjypgqihj phầhgezn gưzqibbqdlng gạngrro.

qmvajypg bỗdpbeng nhiêcxngn nhớqicc ra thâtykln phậwbdpn củhaopa đzbzysbgai phưzqibơoynung. Lầhgezn trưzqibqiccc ởeknv club chỉugmcizds sựtnlb trùmvaing hợbqdlp. Nếqiccu lạngrri đzbzyrdnq ôjypgng nhìqmvan thấygwjy mìqmvanh đzbzyi chung vớqicci Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn, khóqihj trápsxdnh khỏzuyti sẽqzvwqihj hiểrdnqu lầhgezm, dùmvai sao ôjypgng cũtdfrng làizds bốsbga củhaopa Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct...

Lụndvac Họfejwc Lâtyklm nghe vậwbdpy, gậwbdpt đzbzyhgezu: "Vậwbdpy đzbzyưzqibbqdlc, chúlmvl đzbzyang cóqihj chúlmvlt việtfwjc, cóqihjoynu hộjytti nóqihji chuyệtfwjn sau nhémvai!"

"Vâtyklng, chúlmvl đzbzyi cẩwymvn thậwbdpn!" Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch vộjytti nóqihji.

Lụndvac Họfejwc Lâtyklm cóqihj vẻcyueqihj việtfwjc thậwbdpt, đzbzyang rấygwjt vộjytti, nêcxngn khôjypgng nóqihji nhiềshkxu màizdsmvaing thưzqibbris đzbzyi vềshkx phíqmvaa chiếqiccc ôjypgjypg đzbzyen.

Nhìqmvan bóqihjng ôjypgng đzbzyi xa, Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch lặhnnjng lẽqzvw thởeknv phàizdso.

tdfrng may, chưzqiba đzbzyrdnq ôjypgng bắjypgt gặhnnjp...

Từhgtj khi biếqicct đzbzysbgai phưzqibơoynung làizds bốsbga củhaopa Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct, trong lòxcpnng côjypgqihj mộjyttt cảtclfm giápsxdc rấygwjt khóqihjqihji. Đoerjóqihjizds sựtnlbtyklu thuẫelqbn. Sau vàizdsi lầhgezn tiếqiccp xúlmvlc ngắjypgn ngủhaopi, côjypg cảtclfm thấygwjy ôjypgng khápsxdc hẳucrbn vớqicci bàizds Lụndvac, cóqihj thểrdnqqmva từhgtj đzbzyhgezu tớqicci cuốsbgai ôjypgng khôjypgng thểrdnq hiệtfwjn sựtnlbcxngnh kiệtfwju, khi nóqihji chuyệtfwjn vớqicci ngưzqibovnni khápsxdc cũtdfrng tưzqibơoynui cưzqibovnni kiêcxngn nhẫelqbn, khôjypgng khiếqiccn ngưzqibovnni ta cảtclfm thấygwjy khóqihj chịqlrku. Hơoynun nữqclaa, đzbzysbgai phưzqibơoynung làizds mộjyttt ngưzqibovnni rấygwjt trọfejwng tìqmvanh cảtclfm.


"Pim!"

Bấygwjt ngờovnn, mộjyttt tiếqiccng coi đzbzyjyttt ngộjyttt vang bêcxngn tai.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch vẫelqbn đzbzyang nhìqmvan bóqihjng lưzqibng củhaopa Lụndvac Họfejwc Lâtyklm đzbzyếqiccn thấygwjt thầhgezn, bịqlrk giậwbdpt mìqmvanh, mớqicci chúlmvl ýbris thấygwjy chiếqiccc Land Rover màizdsu trắjypgng đzbzyãhgez dừhgtjng bêcxngn cạngrrnh mìqmvanh từhgtjlmvlc nàizdso, cửidzxa ghếqiccpsxdi phụndvatdfrng đzbzyãhgez đzbzyưzqibbqdlc mởeknv ra từhgtjcxngn trong.

jypg nhìqmvan lạngrri thìqmva chiếqiccc xe đzbzyen kia đzbzyãhgez đzbzyi xa, bấygwjy giờovnnjypg mớqicci cúlmvli thấygwjp ngưzqibovnni, ngồzuyti vàizdso trong.

Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn khôjypgng nhìqmvan côjypg, cũtdfrng khôjypgng lêcxngn tiếqiccng nóqihji, hai tay đzbzyshkxu nắjypgm chặhnnjt vôjypgpsxdng, cóqihj đzbzyiềshkxu sắjypgc mặhnnjt u ápsxdm, biểrdnqu cảtclfm cóqihj vẻcyue khôjypgng ổucrbn.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch khôjypgng rõyzsxqihj chuyệtfwjn gìqmva, chỉugmc lặhnnjng lẽqzvwizdsi dâtykly an toàizdsn.

Gầhgezn nhưzqib đzbzyúlmvlng lúlmvlc côjypgizdsi xong dâtykly an toàizdsn, chiếqiccc Land Rover trắjypgng đzbzyãhgez lao vúlmvlt đzbzyi nhưzqib mộjyttt mũtdfri têcxngn.

Tốsbgac đzbzyjytt xe rấygwjt nhanh, dọfejwc đzbzyưzqibovnnng liêcxngn tụndvac vưzqibbqdlt qua mấygwjy chiếqiccc xe, lúlmvlc rẽqzvwtdfrng khôjypgng cóqihj ýbris đzbzyqlrknh giảtclfm tốsbgac đzbzyjytt, cho đzbzyếqiccn khi côjypg hoang mang nắjypgm chặhnnjt lấygwjy tay cầhgezm trêcxngn đzbzyugmcnh đzbzyhgezu, phong cảtclfnh bêcxngn ngoàizdsi mớqicci lưzqibqicct qua chậwbdpm hơoynun mộjyttt chúlmvlt.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch cúlmvli đzbzyhgezu nhìqmvan xuốsbgang, hồzuyti tưzqibeknvng lạngrri nhữqclang nộjytti dung phỏzuytng vấygwjn đzbzyrdnq sắjypgp xếqiccp cẩwymvn thậwbdpn.

Chủhaop tịqlrkch Phan làizds nhâtykln vậwbdpt chủhaop chốsbgat, tổucrbng biêcxngn tậwbdpp rấygwjt coi trọfejwng. Tiệtfwjn thểrdnqjypgtdfrng nhẩwymvm tíqmvanh trong lòxcpnng xem nhiệtfwjm vụndva lầhgezn nàizdsy còxcpnn mấygwjy đzbzysbgai tưzqibbqdlng phỏzuytng vấygwjn...

Đoerjếqiccn tậwbdpn khi xe phanh lạngrri, côjypg mớqicci ýbris thứqzvwc đzbzyưzqibbqdlc nóqihj đzbzyãhgez dừhgtjng.

Ngưzqibqiccc mắjypgt nhìqmvan ra ngoàizdsi cửidzxa sổucrb, côjypg phápsxdt hiệtfwjn họfejw đzbzyãhgez đzbzyi tớqicci khu chung cưzqiboynui côjypgeknv.

"Ngưzqibovnni ta đzbzyãhgez đzbzyi lâtyklu lắjypgm rồzuyti, vẫelqbn còxcpnn nghĩeknv?"


Mộjyttt giọfejwng trầhgezm bêcxngn cạngrrnh vang lêcxngn, Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch nghi hoặhnnjc: "Hảtclf?"

"Nghĩeknv thêcxngm nữqclaa cũtdfrng vôjypg íqmvach thôjypgi!" Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn vẫelqbn bàizdsy ra bộjytt mặhnnjt u ápsxdm, anh cưzqibovnni khẩwymvy: "Hai ngưzqibovnni khôjypgng thểrdnq đzbzyếqiccn vớqicci nhau đzbzyưzqibbqdlc đzbzyâtyklu. Vớqicci tuổucrbi tápsxdc củhaopa chúlmvl Lụndvac, làizdsm bốsbgajypgizds quápsxd đzbzyhaop!"

Nghe đzbzyếqiccn câtyklu cuốsbgai cùmvaing, Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch cũtdfrng hiểrdnqu ra anh đzbzyang đzbzyqlrknh nóqihji gìqmva.

"Anh nóqihji cápsxdi gìqmva vậwbdpy..." Côjypg nhíqmvau màizdsy, cảtclfm thấygwjy quápsxd đzbzydpbei hoang đzbzyưzqibovnnng: "Khẩwymvu vịqlrk củhaopa tôjypgi khôjypgng nặhnnjng vậwbdpy đzbzyâtyklu!"

Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn hơoynui nheo mắjypgt lạngrri, cóqihj vẻcyue nhưzqib đzbzyang đzbzypsxdn đzbzyqlrknh đzbzyjytt thậwbdpt giảtclf trong câtyklu nóqihji củhaopa côjypg, sau đzbzyóqihj anh im lặhnnjng vàizdsi giâtykly, bấygwjt ngờovnn nhíqmvau màizdsy buôjypgng mộjyttt câtyklu: "Vậwbdpy tứqzvwc làizdsjypg hứqzvwng thúlmvl vớqicci kiểrdnqu nhưzqib Giang Phóqihjng?"

"..." Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch suýbrist nữqclaa tựtnlb sặhnnjc nưzqibqiccc bọfejwt.

Chuyệtfwjn quápsxdi gìqmva thếqiccizdsy!

jypg thậwbdpt sựtnlb nghi ngờovnn sau khi mấygwjt tríqmva nhớqicc, cóqihj phảtclfi tríqmva tuệtfwj củhaopa anh cũtdfrng bịqlrktclfnh hưzqibeknvng hay khôjypgng.

"Cảtclfm ơoynun anh đzbzyãhgez đzbzyưzqiba tôjypgi vềshkx, tôjypgi phảtclfi xuốsbgang xe đzbzyâtykly!" Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch cởeknvi dâtykly an toàizdsn, lúlmvlc côjypg giơoynu tay đzbzywymvy cửidzxa xe, chợbqdlt nhớqicc ra chuyệtfwjn gìqmvaybafn quay đzbzyhgezu nóqihji vớqicci anh: "Laptop củhaopa tôjypgi..."

Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn nghe vậwbdpy, cũtdfrng tựtnlb cởeknvi dâtykly an toàizdsn phíqmvaa mìqmvanh.

Sau đzbzyóqihj anh vưzqibơoynun cápsxdnh tay dàizdsi vềshkx phíqmvaa sau, vớqicci lấygwjy chiếqiccc laptop, đzbzyưzqiba cho côjypg.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch lạngrri nóqihji mộjyttt tiếqiccng cảtclfm ơoynun rồzuyti đzbzyóqihjn lấygwjy.

qihj đzbzyiềshkxu Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn khôjypgng buôjypgng tay, ngưzqibbqdlc lạngrri càizdsng nắjypgm chặhnnjt thêcxngm. Côjypg cắjypgn môjypgi: "... Anh còxcpnn việtfwjc gìqmva?"


"Côjypgizds nhiềshkxu việtfwjc đzbzyãhgezng tríqmva hay đzbzyqlrknh qua cầhgezu rúlmvlt vápsxdn đzbzyâtykly? Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch, hìqmvanh nhưzqibjypgxcpnn nợbqdljypgi việtfwjc gìqmva đzbzyóqihj." Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn từhgtj tốsbgan nóqihji.

"Chuyệtfwjn gìqmva chứqzvw..." Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch khôjypgng hiểrdnqu.

Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn giậwbdpt giậwbdpt khóqihje môjypgi, bậwbdpt ra mộjyttt chữqcla: "Hôjypgn."

oynui thởeknv củhaopa Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch nhưzqib run lêcxngn trong khoảtclfnh khắjypgc.

jypg muốsbgan nóqihji đzbzyóqihjizdscxngu cầhgezu tựtnlb anh đzbzyưzqiba ra, côjypg khôjypgng hềshkx đzbzyzuytng ýbris nhưzqibng tiếqiccng còxcpnn chưzqiba kịqlrkp phápsxdt ra, khuôjypgn mặhnnjt cưzqibơoynung nghịqlrkygwjy đzbzyãhgez đzbzyjyttt ngộjyttt đzbzywbdpp thẳucrbng vàizdso mắjypgt. Mùmvaii hưzqibơoynung nam tíqmvanh dồzuytn émvaip sápsxdt lạngrri gầhgezn côjypg, mộjyttt bàizdsn tay vòxcpnng ra đzbzyhnnjt sau gápsxdy côjypg.

Rồzuyti bờovnnjypgi mỏzuytng rơoynui xuốsbgang.

oerjm..."

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch chỉugmcqihj thểrdnqcxngu khẽqzvwcxngn mộjyttt tiếqiccng.

Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn cóqihj vẻcyue rấygwjt hứqzvwng thúlmvl, đzbzyhgezu tiêcxngn hôjypgn chậwbdpm rãhgezi, sau đzbzyóqihj dầhgezn dầhgezn mơoynun man sâtyklu đzbzywbdpm.

Khoang xe vốsbgan nhỏzuyt hẹtfwjp, khôjypgng khíqmvazqibu đzbzyjyttng cóqihj hạngrrn. Côjypg bịqlrk anh giữqcla chặhnnjt gápsxdy, bịqlrk émvaip phảtclfi ngẩwymvng đzbzyhgezu lêcxngn đzbzyóqihjn lấygwjy môjypgi anh, mỗdpbei lầhgezn giãhgezy giụndvaa chỉugmcizdsng khiếqiccn anh hôjypgn sâtyklu thêcxngm, đzbzyếqiccn mứqzvwc cuốsbgai cùmvaing côjypg thởeknv dốsbgac, mắjypgt cũtdfrng mơoynuizdsng mấygwjt kiểrdnqm soápsxdt.

mvaiizds bốsbgan năpsxdm trưzqibqiccc hay bốsbgan năpsxdm sau, kỹoerj thuậwbdpt hôjypgn củhaopa anh vẫelqbn tốsbgat nhưzqib vậwbdpy.

Khi anh buôjypgng ra, lồzuytng ngựtnlbc côjypg phậwbdpp phồzuytng, chiếqiccc laptop trong tay đzbzyãhgezoynui xuốsbgang từhgtjlmvlc nàizdso.

Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn khôjypgng buôjypgng ngay bàizdsn tay sau gápsxdy côjypgizds chuyểrdnqn dờovnni ápsxdnh mắjypgt: "Ngưzqibovnni đzbzyóqihjizds bạngrrn côjypg phảtclfi khôjypgng?"


"..." Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch ngậwbdpp ngừhgtjng nhìqmvan qua.

Qua lớqiccp kíqmvanh mui xe, ởeknv mộjyttt vịqlrk tríqmva ngay gầhgezn đzbzyóqihj, Tang Hiểrdnqu Du đzbzyang đzbzyqzvwng nhìqmvan họfejw chòxcpnng chọfejwc, biểrdnqu cảtclfm nhưzqib vẫelqbn còxcpnn chưzqiba ngắjypgm đzbzyãhgez. Sau khi bịqlrk phápsxdt hiệtfwjn làizds nhìqmvan trộjyttm, côjypgygwjy chuồzuytn lẹtfwjizdso trong tòxcpna nhàizds nhưzqib mộjyttt con thỏzuyt.

Mộjyttt tiếqiccng nổucrbhgezm vang trong đzbzyhgezu Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch.

Khuôjypgn mặhnnjt vốsbgan đzbzyãhgezqihjng càizdsng thêcxngm đzbzyzuyt rựtnlbc, nhấygwjt làizds khi phápsxdt hiệtfwjn tưzqib thếqicc củhaopa mìqmvanh khôjypgng khápsxdc gìqmva đzbzyang dựtnlba vàizdso lòxcpnng anh, côjypg vộjytti thoápsxdt ra, cầhgezm laptop, đzbzywymvy cửidzxa ra, cũtdfrng lao vúlmvlt vàizdso trong.

Từhgtj thang mápsxdy đzbzyi ra, Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch khôjypgng rúlmvlt chìqmvaa khóqihja.

Vừhgtja đzbzyi tớqicci cửidzxa, quảtclf nhiêcxngn ngưzqibovnni bêcxngn trong tựtnlb đzbzyjyttng mởeknv cửidzxa cho côjypg. Tang Hiểrdnqu Du gầhgezn nhưzqib nhàizdso tớqicci: "Hai ngưzqibovnni tìqmvanh cũtdfr tựtnlb chápsxdy rồzuyti àizds?"

tdfrng may Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch đzbzyãhgez chuẩwymvn bịqlrk từhgtj trưzqibqiccc, lậwbdpp tứqzvwc giơoynu tay chốsbgang lêcxngn cửidzxa, bằxcpnng khôjypgng cảtclf hai ngãhgezpsxdn ra đzbzyygwjt khôjypgng chừhgtjng.

jypg lắjypgc đzbzyhgezu: "... Khôjypgng hềshkx!"

"Tiểrdnqu Bạngrrch, vớqicci mìqmvanh màizds cậwbdpu vẫelqbn khôjypgng nóqihji thậwbdpt!" Tang Hiểrdnqu Du nhìqmvan gưzqibơoynung mặhnnjt đzbzyzuyt hồzuytng củhaopa côjypg, càizdsng thêcxngm ngờovnn vựtnlbc: "Làizdsm ơoynun đzbzyi! Mìqmvanh đzbzyãhgez đzbzyưzqibbqdlc xem truyềshkxn hìqmvanh trựtnlbc tiếqiccp rồzuyti. Hai ngưzqibovnni hôjypgn nhau trong xe cứqzvw gọfejwi làizdsqihjng bỏzuytng, suýbrist nữqclaa bỏzuytng chápsxdy đzbzyôjypgi mắjypgt hợbqdlp kim titan củhaopa mìqmvanh!"

iqad, ban nãhgezy thậwbdpt ra chỉugmcizds mộjyttt sựtnlb cốsbga..." Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch càizdsng nóqihji càizdsng ấygwjp úlmvlng.

Bịqlrk bốsbgai rốsbgai vìqmva ápsxdnh mắjypgt mờovnn ápsxdm củhaopa Tang Hiểrdnqu Du, côjypg thay giàizdsy rồzuyti cắjypgm đzbzyhgezu đzbzyi vàizdso nhàizds.

"Rầhgezm rầhgezm..."

Tiếqiccng gõyzsx cửidzxa đzbzyjyttt ngộjyttt vang lêcxngn.

Tang Hiểrdnqu Du càizdsng cóqihj thêcxngm tinh thầhgezn, nhảtclfy vọfejwt lêcxngn tạngrri chỗdpbe: "Ya, cóqihj khi nàizdso Hoắjypgc tổucrbng cảtclfm thấygwjy chưzqiba đzbzyãhgez, đzbzyuổucrbi theo lêcxngn tậwbdpn đzbzyâtykly khôjypgng?"

"..." Mặhnnjt Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch nhưzqib phápsxdt sốsbgat.

Nhìqmvan cápsxdnh cửidzxa chốsbgang trộjyttm đzbzyóqihjng kíqmvan, trápsxdi tim côjypg đzbzywbdpp dồzuytn dậwbdpp.

"Tiểrdnqu Bạngrrch, cậwbdpu khôjypgng mởeknv cửidzxa, vậwbdpy mìqmvanh mởeknv giúlmvlp cậwbdpu nhémvai?" Thấygwjy côjypg đzbzyqzvwng im tạngrri chỗdpbe, sau khi trêcxngu chọfejwc, Tang Hiểrdnqu Du chỉugmc muốsbgan hóqihjng tròxcpn khôjypgng sợbqdlhgezm ĩeknv, chạngrry thẳucrbng ra mởeknv cửidzxa, cóqihj đzbzyiềshkxu sau khi mởeknv ra, giọfejwng lậwbdpp tứqzvwc xuốsbgang tôjypgng: "Sao lạngrri làizds anh!"

"Vậwbdpy em hy vọfejwng làizds ai!" Mặhnnjt Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn sa sầhgezm lạngrri.

Tang Hiểrdnqu Du khoanh tay trưzqibqiccc ngựtnlbc: "Anh cóqihj việtfwjc gìqmva khôjypgng, cóqihj việtfwjc gìqmva thìqmvaqihji nhanh, khôjypgng thìqmva vềshkx đzbzyi!"

Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn lápsxdch cơoynu thểrdnq cao lớqiccn vàizdso trong, trừhgtjng đzbzyôjypgi mắjypgt hoa đzbzyàizdso vềshkx phíqmvaa côjypgygwjy, giọfejwng nhưzqib bậwbdpt ra từhgtj từhgtjng kẽqzvwpsxdng: "Tang Hiểrdnqu Du, em chạngrry đzbzyi xem mặhnnjt?"

Tang Hiểrdnqu Du run sợbqdl trưzqibqiccc khíqmva thếqicc củhaopa anh ấygwjy, lùmvaii ra sau mộjyttt bưzqibqiccc.

"Liêcxngn quan tớqicci anh àizds?" Cóqihj vẻcyue nhưzqib cảtclfm thấygwjy mìqmvanh hèybafn, côjypgygwjy nhanh chóqihjng ưzqiboynun ngựtnlbc thẳucrbng lưzqibng.

"Anh đzbzyang hỏzuyti em đzbzyygwjy, trảtclf lờovnni anh, cóqihj phảtclfi lạngrri chạngrry đzbzyi xem mặhnnjt khôjypgng!" Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn dồzuytn émvaip.

"Phảtclfi!" Tang Hiểrdnqu Du thừhgtja nhậwbdpn.

"Ai cho phémvaip em đzbzyi!" Áqiccnh mắjypgt Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn tăpsxdm tốsbgai.

"Nựtnlbc cưzqibovnni thậwbdpt, châtykln mọfejwc trêcxngn ngưzqibovnni tôjypgi!" Tang Hiểrdnqu Du khôjypgng hềshkx run sợbqdl, vưzqibơoynun cao cổucrb: "Hơoynun nữqclaa ban nãhgezy tôjypgi đzbzyãhgezqihji rồzuyti, cóqihj liêcxngn quan đzbzyếqiccn anh sao? Khôjypgng lẽqzvw anh nghĩeknvjypgi sẽqzvw chịqlrku chếqicct vìqmva anh, tôjypgi đzbzyâtyklu cóqihj ngốsbgac! Khôjypgng ngạngrri nóqihji rõyzsx cho anh biếqicct, ngàizdsy mai tôjypgi sẽqzvw đzbzyi xem mặhnnjt, ngàizdsy kia vẫelqbn đzbzyi tiếqiccp!"

qihji xong, côjypgygwjy bèybafn quay ngưzqibovnni đzbzyi vàizdso trong.

Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn sảtclfi bưzqibqiccc lêcxngn trưzqibqiccc, túlmvlm lấygwjy cápsxdnh tay kémvaio ngưzqibbqdlc côjypgygwjy quay lạngrri: "Em nóqihji lạngrri lầhgezn nữqclaa xem!"

"Anh buôjypgng tôjypgi ra!" Tang Hiểrdnqu Du nghiếqiccn răpsxdng.

"Tang Hiểrdnqu Du, em dápsxdm!" Bêcxngn trong lớqiccp ápsxdo dạngrr củhaopa Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn vẫelqbn thấygwjp thoápsxdng cổucrb ápsxdo củhaopa bộjytt đzbzyzuyt phẫelqbu thuậwbdpt, cóqihj lẽqzvw anh ấygwjy vừhgtja mổucrb xong mộjyttt ca. Cóqihj đzbzyiềshkxu khápsxdc hẳucrbn lúlmvlc ởeknv bệtfwjnh việtfwjn, giờovnn cảtclf ngưzqibovnni anh ấygwjy u ápsxdm rấygwjt đzbzyápsxdng sợbqdl, đzbzyôjypgi mắjypgt hoa đzbzyàizdso nhưzqib phun lửidzxa: "Em còxcpnn dápsxdm chạngrry đzbzyi xem mặhnnjt kẻcyue khápsxdc thửidzx xem! Anh cũtdfrng nóqihji rõyzsx cho em biếqicct, anh khôjypgng cho phémvaip!"

Tang Hiểrdnqu Du bấygwjt ngờovnnizdso to: "Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn, chúlmvlng ta ly hôjypgn rồzuyti!"

Mấygwjy chữqclaygwjy nhưzqib chọfejwc đzbzyúlmvlng vàizdso tâtyklm sựtnlb củhaopa ai đzbzyóqihj.

Biểrdnqu cảtclfm trêcxngn khuôjypgn mặhnnjt Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn cứqzvwng đzbzyovnn lạngrri trong khoảtclfnh khắjypgc, rồzuyti vụndvan vỡoynu từhgtjng chúlmvlt mộjyttt.

Hai ngưzqibovnni họfejw cứqzvw đzbzyqzvwng trong thếqicc cầhgezm cựtnlb nhưzqib thếqicc. Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch làizds ngưzqibovnni đzbzyqzvwng ngoàizdsi quan sápsxdt, nhìqmvan thấygwjy gâtykln xanh trêcxngn mu bàizdsn tay Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn đzbzyãhgez nổucrbi đzbzyhgezy. Anh ấygwjy dùmvaing nhiềshkxu sứqzvwc nhưzqib vậwbdpy, tựtnlba hồzuyt mộjyttt giâtykly nữqclaa thôjypgi sẽqzvwqihjp nápsxdt cápsxdnh tay Tang Hiểrdnqu Du.

iqad, bápsxdc sỹoerj Tầhgezn, Cápsxd nhỏzuyt, hai ngưzqibovnni cóqihj chuyệtfwjn gìqmva cứqzvw từhgtj từhgtjqihji..." Côjypg vộjytti tiếqiccn lêcxngn, cốsbga gắjypgng làizdsm dịqlrku bầhgezu khôjypgng khíqmva: "Hay làizdspsxdc sỹoerj Tầhgezn, anh vàizdso nhàizds ngồzuyti đzbzyãhgez?"

Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn trầhgezm mặhnnjc mộjyttt lúlmvlc lâtyklu rồzuyti buôjypgng tay.

"Thôjypgi."

Anh ấygwjy chỉugmc buôjypgng mộjyttt chữqcla đzbzyóqihj rồzuyti quay ngưzqibovnni bỏzuyt đzbzyi, ngay cảtclf thang mápsxdy cũtdfrng khôjypgng đzbzybqdli màizds thẳucrbng thừhgtjng mởeknv cửidzxa thoápsxdt hiểrdnqm.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch lo lắjypgng nhìqmvan vềshkx phíqmvaa Tang Hiểrdnqu Du, bấygwjt ngờovnn phápsxdt hiệtfwjn đzbzyôjypgi mắjypgt côjypgygwjy đzbzyzuyt rựtnlbc lêcxngn.

Tang Hiểrdnqu Du cúlmvli đzbzyhgezu: "Tiểrdnqu Bạngrrch, mìqmvanh khôjypgng sao đzbzyâtyklu, mìqmvanh vàizdso nhàizds vệtfwj sinh ngồzuyti bồzuytn cầhgezu nhémvai!"

Sau khi cápsxdnh cửidzxa phòxcpnng tắjypgm đzbzyóqihjng lạngrri, bêcxngn trong chợbqdlt vang lêcxngn tiếqiccng nưzqibqiccc chảtclfy ràizdso ràizdso.

...

jypgm sau, trong trung tâtyklm thưzqibơoynung mạngrri nápsxdo nhiệtfwjt.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch vàizds Tang Hiểrdnqu Du từhgtj trong tàizdsu đzbzyiệtfwjn ngầhgezm chen ra ngoàizdsi, đzbzyi vềshkx phíqmvaa trung tâtyklm thưzqibơoynung mạngrri ởeknv đzbzysbgai diệtfwjn, đzbzyqlrknh xuốsbgang tầhgezng hầhgezm mua íqmvat đzbzyzuyt sinh hoạngrrt vàizds thứqzvwc ăpsxdn, tủhaop lạngrrnh trốsbgang rỗdpbeng cảtclf rồzuyti.

Trong lúlmvlc đzbzybqdli đzbzyèybafn, Tang Hiểrdnqu Du chẳucrbng hiểrdnqu sao bỗdpbeng cảtclfm khápsxdi: "Tiểrdnqu Bạngrrch, cậwbdpu sưzqibqiccng hơoynun mìqmvanh nhiềshkxu! Cậwbdpu vàizds Hoắjypgc tổucrbng chia tay, chíqmva íqmvat vẫelqbn làizds mộjyttt quýbris tộjyttc đzbzyjyttc thâtykln. Còxcpnn mìqmvanh chia tay vớqicci têcxngn cầhgezm thúlmvl đzbzyóqihj thìqmva thàizdsnh phụndva nữqcla đzbzyãhgezqihj mộjyttt đzbzyovnni chồzuytng. Cậwbdpu khôjypgng biếqicct mấygwjy bàizds chịqlrk trong cơoynu quan giớqicci thiệtfwju cho mìqmvanh nhữqclang ai đzbzyâtyklu, toàizdsn làizds ngưzqibovnni cóqihj tuổucrbi từhgtjng ly dịqlrk! Khôjypgng côjypgng bằxcpnng, khôjypgng côjypgng bằxcpnng!"

iqad..." Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch ngậwbdpp ngừhgtjng hỏzuyti: "Cápsxd nhỏzuyt, cậwbdpu thậwbdpt sựtnlb đzbzyqlrknh đzbzyi xem mặhnnjt tiếqiccp àizds?"

oerjưzqibơoynung nhiêcxngn rồzuyti!" Tang Hiểrdnqu Du nghe xong lậwbdpp tứqzvwc hừhgtj mộjyttt tiếqiccng: "Khôjypgng ăpsxdn đzbzyưzqibbqdlc bápsxdnh bao cũtdfrng phảtclfi đzbzyưzqibbqdlc híqmvat mùmvaii chứqzvw! Têcxngn đzbzyóqihj cầhgezm thúlmvlqihji khôjypgng cho chứqzvwqmva, mìqmvanh cứqzvw đzbzyi!"

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch muốsbgan khuyêcxngn thêcxngm mấygwjy câtyklu, nhưzqibng thấygwjy thápsxdi đzbzyjytt củhaopa côjypgygwjy kiêcxngn quyếqicct, côjypgtdfrng đzbzyàizdsnh thôjypgi.

Nhưzqibng nhớqicc tớqicci dápsxdng vẻcyue sấygwjm chớqiccp hôjypgm qua củhaopa Tầhgezn Tưzqib Niêcxngn, côjypg luôjypgn cóqihj linh cảtclfm việtfwjc xem mặhnnjt sẽqzvw khôjypgng thểrdnq suôjypgn sẻcyue.

Chẳucrbng mấygwjy chốsbgac, họfejw đzbzyãhgez sang đzbzyưzqibovnnng đzbzyi vàizdso trung tâtyklm thưzqibơoynung mạngrri.

Khi đzbzyi tớqicci đzbzyhgezu cầhgezu thang cuốsbgan, Tang Hiểrdnqu Du bỗdpbeng nhiêcxngn kémvaio tay côjypg, chỉugmc vềshkx mộjyttt phíqmvaa nàizdso đzbzyóqihj: "Tiểrdnqu Bạngrrch, mau nhìqmvan xem! Đoerjóqihj chẳucrbng phảtclfi làizds tiểrdnqu thiếqiccu gia nhàizds họfejw Hoắjypgc sao!"

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch nghe xong, quảtclf nhiêcxngn bắjypgt gặhnnjp mộjyttt bóqihjng hìqmvanh thâtykln thuộjyttc.

qmvanh nhưzqib đzbzyãhgez hai, ba hôjypgm khôjypgng gặhnnjp mặhnnjt rồzuyti, côjypg thậwbdpt sựtnlb nhớqiccmvaii sữqclaa trêcxngn ngưzqibovnni thằxcpnng bémvai.

psxdnh bao nhỏzuyt mặhnnjc mộjyttt bộjytt vest đzbzyen, cổucrb thắjypgt chiếqiccc càizds vạngrrt nhỏzuytqmvau màizdsu trắjypgng bạngrrc, châtykln đzbzyi đzbzyôjypgi giàizdsy da phong cápsxdch Anh quốsbgac. Mápsxdi đzbzyhgezu nấygwjm hơoynui xoăpsxdn cùmvaing khuôjypgn mặhnnjt nhỏzuyt trắjypgng trẻcyueo khiếqiccn thằxcpnng bémvai đzbzyiểrdnqn trai khỏzuyti nóqihji, hệtfwjt nhưzqib mộjyttt ngưzqibovnni mẫelqbu nhíqmva từhgtj trong quảtclfng cápsxdo bưzqibqiccc ra.

Nếqiccu khôjypgng phảtclfi vìqmvaqihjizdsm mặhnnjt ngầhgezu suốsbgat buổucrbi, bàizdsy ra đzbzyhaoppsxdc thểrdnq loạngrri mặhnnjt muốsbgan đzbzyygwjm, đzbzyi dọfejwc đzbzyưzqibovnnng gặhnnjp ai cũtdfrng trừhgtjng mắjypgt, nóqihj nhấygwjt đzbzyqlrknh sẽqzvwizdsng đzbzyápsxdng yêcxngu, dễelqb thưzqibơoynung.

cxngn cạngrrnh làizds thíqmvam Lýbris hiềshkxn hậwbdpu, nhưzqibng ngưzqibovnni nắjypgm tay bápsxdnh bao nhỏzuyt lạngrri làizds mộjyttt bóqihjng dápsxdng cao rápsxdo khápsxdc, ăpsxdn mặhnnjc rấygwjt cóqihj gu, mápsxdi tóqihjc xoăpsxdn dàizdsi buộjyttc sau gápsxdy, khi cúlmvli xuốsbgang nóqihji chuyệtfwjn vớqicci nóqihj, đzbzyrdnq lộjytt hai mápsxdlmvlm đzbzyzuytng tiềshkxn.

"Nếqiccu mìqmvanh khôjypgng nhìqmvan nhầhgezm, bêcxngn kia làizds vợbqdl chưzqiba cưzqibqicci củhaopa Hoắjypgc tổucrbng phảtclfi khôjypgng?" Tang Hiểrdnqu Du cũtdfrng đzbzyãhgez nhìqmvan thấygwjy, bĩeknvu môjypgi bựtnlbc dọfejwc: "Shit! Thậwbdpt sựtnlb đzbzyhaop rồzuyti, cậwbdpu nhìqmvan cápsxdi bảtclfn mặhnnjt côjypg ta kìqmvaa, ra vẻcyue sắjypgp làizdsm mẹtfwj kếqicc, đzbzyúlmvlng làizds niềshkxm nởeknv hếqicct mứqzvwc!"

Trong tầhgezm mắjypgt, hìqmvanh nhưzqib họfejw đzbzyang chuẩwymvn bịqlrk đzbzyi vàizdso mộjyttt cửidzxa hàizdsng trang sứqzvwc bêcxngn cạngrrnh, bêcxngn trong cóqihj quầhgezy hàizdsng đzbzyzuyt trẻcyue con.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch quay vềshkx, kémvaio tay Tang Hiểrdnqu Du: "Đoerjhgtjng nhìqmvan nữqclaa, đzbzyi thôjypgi!"

Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct tưzqibơoynui cưzqibovnni, vui vẻcyue lựtnlba chọfejwn quầhgezn ápsxdo trêcxngn giápsxd, khôjypgng ngừhgtjng dặhnnjn dòxcpnqmvach cỡoynu cho ngưzqibovnni quảtclfn lýbris phíqmvaa sau.

jypgm nay côjypg ta đzbzyưzqibbqdlc dẫelqbn bápsxdnh bao nhỏzuyt ra ngoàizdsi, hoàizdsn toàizdsn làizdsqmva sau mộjyttt chuyếqiccn đzbzyi tớqicci nhàizds họfejw Hoắjypgc, đzbzyúlmvlng lúlmvlc bápsxdnh bao nhỏzuyt tớqicci thăpsxdm Hoắjypgc Chấygwjn vừhgtja trởeknv vềshkxpsxdng Thàizdsnh. Côjypg ta chủhaop đzbzyjyttng xin Hoắjypgc Chấygwjn đzbzyưzqiba thằxcpnng bémvai ra ngoàizdsi mua íqmvat đzbzyzuyt, quan trọfejwng làizdsqmvam cơoynu hộjytti thâtykln thiếqicct.

Đoerjóqihjn lấygwjy bộjytt đzbzyzuyt trẻcyue con quảtclfn lýbris đzbzyưzqiba, Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct đzbzyi ra trưzqibqiccc mặhnnjt bápsxdnh bao nhỏzuyt, giọfejwng dịqlrku dàizdsng: "Đoerjwbdpu Đoerjwbdpu, con xem thíqmvach bộjyttizdso trong nàizdsy? Thíqmvach bộjyttizdso, chúlmvlng ta sẽqzvwizdso thửidzx, côjypg Tịqlrknh Tuyếqicct mua cho con đzbzyưzqibbqdlc khôjypgng?"

psxdnh bao nhỏzuyt chắjypgp tay sau lưzqibng, khôjypgng buồzuytn nhìqmvan dùmvai chỉugmc mộjyttt cápsxdi liếqiccc mắjypgt.

Thíqmvam Lýbris đzbzyi sau khôjypgng dápsxdm thởeknv mạngrrnh, nếqiccu tiểrdnqu thiếqiccu gia khôjypgng vui thìqmva nửidzxa chữqclatdfrng khôjypgng buồzuytn nóqihji đzbzyâtyklu!

"Côjypg cảtclfm thấygwjy hai bộjyttizdsy rấygwjt đzbzytfwjp. Đoerjwbdpu Đoerjwbdpu, côjypg dẫelqbn con vàizdso thửidzx đzbzyưzqibbqdlc khôjypgng?"

Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct chọfejwn ra mộjyttt bộjytt, sau khi cưzqibovnni dịqlrku dàizdsng thìqmva đzbzyqlrknh nắjypgm lấygwjy bàizdsn tay nhỏzuyt củhaopa thằxcpnng bémvai.

psxdnh bao nhỏzuytmvai trápsxdnh, rõyzsxizdsng khôjypgng hợbqdlp tápsxdc.

Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct thấygwjy vậwbdpy khôjypgng giậwbdpn cũtdfrng khôjypgng nhụndvat chíqmva, ngưzqibbqdlc lạngrri cưzqibovnni rạngrrng rỡoynu quay ngưzqibovnni tiếqiccp tụndvac chọfejwn thêcxngm mấygwjy bộjytt nữqclaa trêcxngn giápsxd, dưzqibovnnng nhưzqibqihj mộjyttt sựtnlb nhẫelqbn nạngrri khôjypgng thểrdnqmvaing hếqicct. Cóqihj đzbzyiềshkxu dùmvai chọfejwn thêcxngm vàizdsi bộjytt, bápsxdnh bao nhỏzuyt vẫelqbn khôjypgng cóqihj ýbris nểrdnqqmvanh.

oerjngrri tiểrdnqu thưzqib, tràizds sữqclaa đzbzyâtykly rồzuyti!" Tàizdsi xếqicc củhaopa Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct rảtclfo bưzqibqiccc đzbzyi vàizdso, tay cầhgezm cốsbgac tràizds sữqclaa.

"Ừwbdpm." Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct đzbzyóqihjn lấygwjy, mộjyttt lầhgezn nữqclaa cúlmvli xuốsbgang trưzqibqiccc mặhnnjt bápsxdnh bao nhỏzuyt, nóqihji vớqicci vẻcyue rấygwjt tựtnlb tin: "Đoerjwbdpu Đoerjwbdpu, con xem trong tay côjypg Tịqlrknh Tuyếqicct cầhgezm gìqmvaizdsy? Tràizds sữqclaa trâtykln châtyklu chocolate, chíqmvanh làizdsqihjn màizds ban nãhgezy chúlmvlng ta đzbzyi vàizdso, mấygwjy bạngrrn nhỏzuyt kia cầhgezm trêcxngn tay đzbzyóqihj, bêcxngn trong còxcpnn cóqihj kem cheese, con mau uốsbgang đzbzyi!"

lmvlc đzbzyóqihj, ápsxdnh mắjypgt nhìqmvan sang hai bêcxngn củhaopa bápsxdnh bao nhỏzuyt đzbzyãhgez bịqlrkjypg ta chúlmvl ýbris thấygwjy. Thếqicccxngn thấygwjy thằxcpnng bémvai khôjypgng nhiệtfwjt tìqmvanh vớqicci mìqmvanh lắjypgm, ban nãhgezy côjypg ta đzbzyãhgez dặhnnjn tàizdsi xếqicc đzbzyi mua tràizds sữqclaa, muốsbgan nhâtykln cơoynu hộjytti nàizdsy ghi thêcxngm íqmvat đzbzyiểrdnqm.

Ai ngờovnn sau khi nhìqmvan thấygwjy, bápsxdnh bao nhỏzuyt khôjypgng nhậwbdpn màizds quay ngoắjypgt đzbzyi.

"Cápsxdi nàizdsy ngòxcpnn ngọfejwt, rấygwjt dễelqb uốsbgang. Con nếqiccm thửidzx xem, khôjypgng ngon cóqihj thểrdnq đzbzyucrbi vịqlrk khápsxdc!" Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct dụndva dỗdpbehgezi: "Đoerjwbdpu Đoerjwbdpu, con khôjypgng uốsbgang thậwbdpt sao?"

psxdnh bao nhỏzuyt kiêcxngn đzbzyqlrknh nhưzqib mộjyttt lãhgezo tăpsxdng đzbzyãhgez ngồzuyti thiềshkxn.

Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct mấygwjt mặhnnjt, đzbzyàizdsnh đzbzyqzvwng lêcxngn đzbzyưzqiba cốsbgac tràizds sữqclaa cho ngưzqibovnni bêcxngn cạngrrnh: "Thíqmvam Lýbris, vậwbdpy thíqmvam uốsbgang đzbzyi!"

"Cảtclfm..." Thíqmvam Lýbris vừhgtja đzbzyqlrknh đzbzyóqihjn lấygwjy thìqmva cảtclfm nhậwbdpn đzbzyưzqibbqdlc mộjyttt cápsxdi nhìqmvan lạngrrnh lùmvaing từhgtj cậwbdpu chủhaop nhỏzuyt, lậwbdpp tứqzvwc rụndvat tay vềshkx, gưzqibbqdlng gạngrro nóqihji: "Côjypg Lụndvac, thôjypgi, tôjypgi khôjypgng thíqmvach uốsbgang đzbzyzuyt ngọfejwt lắjypgm!"

Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct cốsbga mỉugmcm cưzqibovnni, đzbzyàizdsnh đzbzyưzqiba lạngrri cho ngưzqibovnni tàizdsi xếqicc.

Thíqmvam Lýbris âtyklm thầhgezm lau mồzuytjypgi, ápsxdp lựtnlbc đzbzyhgezy ngưzqibovnni, mộjyttt lòxcpnng hy vọfejwng chuyếqiccn đzbzyi mau kếqicct thúlmvlc.

Trong siêcxngu thịqlrkzqibqicci tầhgezng B1, Tang Hiểrdnqu Du vàizdstyklm Uyểrdnqn Bạngrrch đzbzywymvy xe đzbzyi xuyêcxngn qua cápsxdc kệtfwjizdsng. Nhưzqibng côjypghgezi vẫelqbn khôjypgng thểrdnq tậwbdpp trung đzbzyưzqibbqdlc, trong đzbzyhgezu luôjypgn hiệtfwjn lêcxngn hìqmvanh ảtclfnh nhìqmvan thấygwjy trêcxngn thang cuốsbgan.

psxdnh bao nhỏzuyt đzbzyưzqibbqdlc Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct thâtykln mậwbdpt nắjypgm tay, nhưzqib hai mẹtfwj con vậwbdpy...

Nắjypgm chặhnnjt xe đzbzywymvy, côjypg bỗdpbeng dưzqibng thấygwjy rấygwjt khóqihj chịqlrku.

Nhấygwjt làizds khi nghĩeknv tớqicci cóqihj thểrdnqpsxdnh bao nhỏzuyttdfrng sẽqzvwpsxdm lấygwjy côjypg ta, cấygwjt giọfejwng non nớqicct nhưzqib khi bápsxdm lấygwjy côjypg vậwbdpy, côjypgizdsng thêcxngm bứqzvwc bốsbgai. Bảtclfn thâtykln côjypgtdfrng khôjypgng tìqmvam ra đzbzyưzqibbqdlc nguyêcxngn nhâtykln, đzbzyếqiccn mứqzvwc vốsbgan dĩeknv đzbzyãhgez liệtfwjt kêcxng rấygwjt nhiềshkxu thứqzvw trong đzbzyhgezu màizds cuốsbgai cùmvaing chẳucrbng mua đzbzyưzqibbqdlc gìqmva, ngưzqibbqdlc lạngrri cầhgezm theo hai túlmvli mỳtooq vắjypgt vàizds mộjyttt hộjyttp trứqzvwng gàizds.

Tang Hiểrdnqu Du cũtdfrng chẳucrbng khápsxdoynun côjypg, ápsxdnh mắjypgt cũtdfrng thi thoảtclfng lạngrri đzbzyovnn đzbzyelqbn, dápsxdng vẻcyue đzbzyhgezy tâtyklm sựtnlb.

Chưzqiba đzbzyhgezy nửidzxa tiếqiccng, họfejw đzbzyãhgez xếqiccp hàizdsng thanh toápsxdn chuẩwymvn bịqlrk đzbzyi ra.

psxdch đzbzyzuyt từhgtj trêcxngn cầhgezu thang cuốsbgan đzbzyi xuốsbgang, đzbzyi vềshkx phíqmvaa ngoàizdsi trung tâtyklm thưzqibơoynung mạngrri, ngang qua mộjyttt cửidzxa hàizdsng đzbzyzuyt trẻcyue em nàizdso đzbzyóqihj, Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch vôjypg thứqzvwc liếqiccc vàizdso bêcxngn trong.

Quảtclf nhiêcxngn, nhìqmvan thấygwjy Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct ngồzuyti sụndvap trưzqibqiccc gưzqibơoynung, đzbzyang giơoynu mộjyttt bộjytt quầhgezn ápsxdo ưzqibqiccm lêcxngn ngưzqibovnni bápsxdnh bao nhỏzuyt, chốsbgac chốsbgac lạngrri ngẩwymvng lêcxngn tưzqibơoynui cưzqibovnni tròxcpn chuyệtfwjn vớqicci nhâtykln viêcxngn mấygwjy câtyklu, némvait mặhnnjt hớqiccn hởeknv.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch vộjytti vàizdsng quay đzbzyi, tiếqiccp tụndvac đzbzyi ra ngoàizdsi.

Khi côjypgzqibqicct ngang qua, khuôjypgn mặhnnjt bápsxdnh bao nhỏzuyt đzbzyang căpsxdng thẳucrbng, đzbzyôjypgi mắjypgt to bỗdpbeng sápsxdng rựtnlbc lêcxngn trong gưzqibơoynung.

Con đzbzyưzqibovnnng tấygwjp nậwbdpp bêcxngn ngoàizdsi trung tâtyklm thưzqibơoynung mạngrri rấygwjt khóqihj bắjypgt xe. Hai ngưzqibovnni đzbzybqdli mộjyttt lúlmvlc lâtyklu cuốsbgai cùmvaing mớqicci bắjypgt đzbzyưzqibbqdlc xe khôjypgng cóqihj khápsxdch. Tang Hiểrdnqu Du ngồzuyti vàizdso trong trưzqibqiccc. Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch đzbzyưzqiba túlmvli đzbzyzuyt trong tay cho côjypgygwjy, rồzuyti cũtdfrng chuẩwymvn bịqlrkzqibqiccc lêcxngn. Nhưzqibng côjypg vừhgtja cấygwjt bưzqibqiccc bỗdpbeng cóqihj thứqzvwqmva nhàizdso vềshkx phíqmvaa châtykln mìqmvanh.

Đoerjjyttng tápsxdc nàizdsy quápsxd quen thuộjyttc.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch cúlmvli đzbzyhgezu, nhìqmvan thấygwjy bápsxdnh bao nhỏzuyt đzbzyang ngẩwymvng đzbzyhgezu.

"Uyểrdnqn Uyểrdnqn~"

Giọfejwng nóqihji mềshkxm oặhnnjt ấygwjy khiếqiccn côjypg đzbzyovnn đzbzyelqbn.

jypgjypg thứqzvwc nhìqmvan ra phíqmvaa sau, khôjypgng cóqihjqihjng thíqmvam Lýbris, càizdsng khôjypgng cóqihjqihjng Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct. Côjypg sửidzxng sốsbgat khôjypgng biếqicct nóqihj đzbzyjyttt ngộjyttt chui từhgtj đzbzyâtyklu ra, rõyzsxizdsng ban nãhgezy còxcpnn thấygwjy nóqihj đzbzyqzvwng trưzqibqiccc gưzqibơoynung trong cửidzxa hàizdsng đzbzyzuyt trẻcyue em.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch cúlmvli xuốsbgang bếqiccpsxdnh bao nhỏzuytcxngn, còxcpnn chưzqiba kịqlrkp hiểrdnqu chuyệtfwjn gìqmva: "Đoerjwbdpu Đoerjwbdpu, sao con lạngrri ởeknv đzbzyâtykly?"

"Nàizdsy côjypg ơoynui! Côjypg bếqicc chápsxdu lêcxngn xe ngay đzbzyi!" Ngưzqibovnni tàizdsi xếqicc ngồzuyti trưzqibqiccc quay đzbzyhgezu lạngrri, thúlmvlc giụndvac côjypg: "Chỗdpbeizdsy khôjypgng cho đzbzydpbe xe đzbzyâtyklu, sẽqzvw bịqlrk phạngrrt đzbzyygwjy! Khẩwymvn trưzqibơoynung lêcxngn!"

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch ngóqihj ra phíqmvaa sau, quảtclf thựtnlbc cóqihjqihjng dápsxdng mấygwjy cảtclfnh sápsxdt đzbzyqzvwng ởeknv ngãhgezzqib.

Bịqlrk ngưzqibovnni tàizdsi xếqicc giụndvac gắjypgt gao, côjypg đzbzyàizdsnh ngồzuyti vàizdso trong xe.

Cửidzxa xe vừhgtja đzbzyóqihjng, ngưzqibovnni tàizdsi xếqicc liềshkxn nhấygwjn ga, len vàizdso dòxcpnng xe chíqmvanh.

psxdnh bao nhỏzuyt giữqcla nguyêcxngn tưzqib thếqicc ôjypgm côjypg, díqmvanh chặhnnjt vàizdso ngưzqibovnni Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch, hai cápsxdnh tay ghìqmva lấygwjy cổucrbjypg khôjypgng rờovnni, thâtykln mậwbdpt khôjypgng tảtclf đzbzyưzqibbqdlc.

Tang Hiểrdnqu Du cũtdfrng khôjypgng kémvaim phầhgezn kinh ngạngrrc, hơoynun nữqclaa còxcpnn rấygwjt tòxcpnxcpn: "Tôjypgi nóqihji nàizdsy cậwbdpu chủhaop nhỏzuyt! Chẳucrbng phảtclfi chápsxdu cóqihj mẹtfwj kếqicczqibơoynung lai dắjypgt đzbzyi mua đzbzyzuyt sao, muốsbgan gìqmvaqihj đzbzyóqihj, sao còxcpnn chạngrry tớqicci tìqmvam Tiểrdnqu Bạngrrch hảtclf?"

psxdnh bao nhỏzuyt nghe xong phồzuytng mápsxd: "Bảtclfo bảtclfo khôjypgng thíqmvach ngưzqibovnni phụndva nữqcla đzbzyóqihj!"

"Vậwbdpy chápsxdu thíqmvach ai?" Tang Hiểrdnqu Du tiếqiccp tụndvac gạngrrn hỏzuyti.

psxdnh bao nhỏzuyt liếqiccc nhìqmvan Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch, xấygwju hổucrb ápsxdp mặhnnjt qua: "Thíqmvach Uyểrdnqn Uyểrdnqn~"

Cảtclfm nhậwbdpn đzbzyưzqibbqdlc cơoynu thểrdnq mềshkxm oặhnnjt củhaopa thằxcpnng bémvai dựtnlba vàizdso lòxcpnng, trápsxdi tim Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch cũtdfrng mềshkxm nhũtdfrn theo.

Nhấygwjt làizds khi nghe đzbzyưzqibbqdlc bốsbgan chữqclaygwjy, côjypg khôjypgng kìqmvam đzbzyưzqibbqdlc lòxcpnng mìqmvanh, cúlmvli đzbzyhgezu xuốsbgang thơoynum nóqihj.

psxdnh bao nhỏzuytizdsng xấygwju hổucrboynun, ngẩwymvng đzbzyhgezu lêcxngn, cũtdfrng hôjypgn "chụndvat" lêcxngn mápsxdjypg, rồzuyti lạngrri vùmvaii đzbzyhgezu vàizdso lòxcpnng côjypgqmvam môjypgi cưzqibovnni trộjyttm.

Chúlmvl ýbris thấygwjy túlmvli đzbzyzuytcxngn châtykln côjypg, bápsxdnh bao nhỏzuyt chìqmvaa ngóqihjn tay bémvaiqmvau ra chỉugmc: "Uyểrdnqn Uyểrdnqn, côjypg mua gìqmva thếqicc?"

"Mộjyttt vàizdsi đzbzyzuytmvaing hằxcpnng ngàizdsy, còxcpnn cóqihj mỳtooqizds trứqzvwng gàizds." Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch trảtclf lờovnni.

"Bảtclfo bảtclfo muốsbgan ăpsxdn!" Bápsxdnh bao nhỏzuyt lậwbdpp tứqzvwc làizdsm nũtdfrng.

oerjưzqibbqdlc, vậwbdpy lápsxdt vềshkx sẽqzvw nấygwju cho con ăpsxdn!" Lâtyklm Uyểrdnqn Bạngrrch cưzqibovnni tíqmvat mắjypgt.

Nhìqmvan đzbzysbgang nhỏzuyt trong lòxcpnng, côjypg chợbqdlt nhớqicc ra đzbzyiềshkxu gìqmva, khôjypgng khỏzuyti tòxcpnxcpn: "Đoerjwbdpu Đoerjwbdpu, con vẫelqbn chưzqiba nóqihji cho côjypg biếqicct sao con lạngrri tớqicci tìqmvam côjypg, còxcpnn nữqclaa, thíqmvam Lýbrisqihj biếqicct khôjypgng?"

"Bảtclfo bảtclfo lémvain chạngrry ra ngoàizdsi đzbzyóqihj!" Bápsxdnh bao nhỏzuyt đzbzyjypgc ýbriszqibovnni toe toémvait.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch: "..."

"Woa! Cậwbdpu chủhaop nhỏzuyt thậwbdpt làizds lợbqdli hạngrri đzbzyygwjy!" Tang Hiểrdnqu Du ngồzuyti bêcxngn phụndva họfejwa.

tyklm Uyểrdnqn Bạngrrch: "..."

...

Trong phòxcpnng bảtclfo vệtfwj củhaopa trung tâtyklm thưzqibơoynung mạngrri, tấygwjt cảtclf rốsbgai nhưzqiboynuxcpn.

Đoerjjytti trưzqibeknvng đzbzyjytti bảtclfo vệtfwj nằxcpnm rạngrrp ra bàizdsn, nghiêcxngm túlmvlc quan sápsxdt camera cùmvaing hai nhâtykln viêcxngn khápsxdc, chốsbgac chốsbgac lạngrri nóqihji vàizdso bộjytt đzbzyàizdsm, hỏzuyti tìqmvanh hìqmvanh tìqmvam ngưzqibovnni.

Thíqmvam Lýbris tay châtykln bủhaopn rủhaopn, khôjypgng ngừhgtjng đzbzyi qua đzbzyi lạngrri trong phòxcpnng, lo lắjypgng vôjypgmvaing.

Mộjyttt bêcxngn làizds Lụndvac Tịqlrknh Tuyếqicct, biểrdnqu cảtclfm cũtdfrng khôjypgng hềshkxqmvanh thảtclfn, trong lòxcpnng đzbzyang nghĩeknv đzbzysbgai sápsxdch. Khóqihj khăpsxdn lắjypgm mớqicci nắjypgm đzbzyưzqibbqdlc cơoynu hộjytti, nhâtykln lúlmvlc thằxcpnng bémvai đzbzyi ra khỏzuyti biệtfwjt thựtnlb nhàizds họfejw Hoắjypgc đzbzyrdnq thâtykln thiếqicct vớqicci nóqihj, khôjypgng ngờovnn thoắjypgt mộjyttt cápsxdi trong lúlmvlc lựtnlba quầhgezn ápsxdo đzbzyãhgez khôjypgng thấygwjy nóqihj đzbzyâtyklu nữqclaa. Chỉugmc hy vọfejwng hiệtfwju suấygwjt làizdsm việtfwjc củhaopa bảtclfo vệtfwjeknv đzbzyâtykly cao mộjyttt chúlmvlt, cốsbga gắjypgng tìqmvam bápsxdnh bao nhỏzuyt vềshkx, côjypg ta mớqicci thoápsxdt đzbzyưzqibbqdlc khỏzuyti rắjypgc rốsbgai nàizdsy.

psxdnh cửidzxa phòxcpnng bảtclfo vệtfwj đzbzyjyttt ngộjyttt bịqlrk ai đzbzyóqihj đzbzywymvy tung ra. Hoắjypgc Trưzqibovnnng Uyêcxngn cầhgezm chìqmvaa khóqihja xe sảtclfi bưzqibqiccc đzbzyi vàizdso, hỏzuyti témvaipsxdt: "Rốsbgat cuộjyttc đzbzyãhgezqihj chuyệtfwjn gìqmva!"

~Hếqicct chưzqibơoynung 218~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.