Xin Hãy Ôm Em

Chương 217 :

    trước sau   
"Nàswywy, Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn..."

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch vôclge thứgowuc dùmgtgng tay đbxdtoxtx anh, cốhwjg gắnvajng hếisxit sứgowuc cóbgzd thểmgtg lấsspdy thâsspdn mìowjbnh chốhwjgng cho anh.

nkwo thếisxi củwyhza hai ngưnkwobxdti lúluplc nàswywy quásukq mứgowuc thâsspdn mậrtnwt, côclge cốhwjg gắnvajng tásukqch anh ra mộbaovt chúluplt, nhấsspdt làswyw khi côclgebgzd cảaxdgm giásukqc Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn ásukqp côclge rấsspdt sásukqt, thậrtnwm chíqzqx dồtclin toàswywn lựqzeac cơqikp thểmgtgyospn ngưnkwobxdti côclge: "Đjdvwgowung yêyospn, tôclgei đbxdtau đbxdtwddqu!"

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch khôclgeng dásukqm ngọisxi ngoạnkwoy lung tung. Cóbgzd ngưnkwobxdti phụnvajc vụnvaj nhìowjbn thấsspdy thếisxi chạnkwoy qua, cóbgzd vẻpome nhưnkwo nhậrtnwn ra thâsspdn phậrtnwn củwyhza anh, nêyospn cũoxgzng khôclgeng dásukqm qua loa, lậrtnwp tứgowuc thôclgeng básukqo tớldwfi quảaxdgn lýmgtg.

"Hoắnvajc tổiynqng, anh khôclgeng sao chứgowu?" Quảaxdgn lýmgtg vộbaovi vàswywng tiếisxin tớldwfi hỏrtnwi: "Club củwyhza chúluplng tôclgei ngoàswywi bốhwjgn tầwddqng karaoke ra, bêyospn trêyospn còexrbn cóbgzd phòexrbng dàswywnh riêyospng cho khásukqch nghỉtidh ngơqikpi. Nếisxiu Hoắnvajc tổiynqng cảaxdgm thấsspdy khôclgeng thoảaxdgi másukqi, cóbgzd cầwddqn tôclgei sắnvajp xếisxip cho anh lêyospn nằtylkm mộbaovt chúluplt khôclgeng ạnkwo?"

"Cũoxgzng đbxdtưnkworqvsc..." Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch thấsspdy anh cứgowu nhíqzqxu màswywy suốhwjgt bèjdmmn gậrtnwt đbxdtwddqu.


Sau mộbaovt màswywn bốhwjgi rốhwjgi lộbaovn xộbaovn, Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn đbxdtãmgtg nằtylkm dựqzeaa lêyospn chiếisxic giưnkwobxdtng mềldwfm mạnkwoi trong mộbaovt căexrbn phòexrbng.

Ngưnkwobxdti phụnvajc vụnvaj mang tớldwfi mộbaovt cốhwjgc nưnkwoldwfc ấsspdm. Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch cảaxdgm ơqikpn vàswyw đbxdtóbgzdn lấsspdy, đbxdttcling thờbxdti đbxdtưnkwoa cho anh viêyospn thuốhwjgc nãmgtgy giờbxdt cầwddqm trong lòexrbng bàswywn tay. Sau khi thấsspdy anh uốhwjgng xong, côclge lạnkwoi đbxdtrtkft cốhwjgc nưnkwoldwfc lêyospn chiếisxic tủwyhz đbxdtwddqu giưnkwobxdtng bêyospn cạnkwonh.

clge quan sásukqt sắnvajc mặrtkft anh: "Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn, giờbxdt anh thấsspdy đbxdtoxtxqikpn chưnkwoa?"

"Ừsfiwm."

Khôclgeng biếisxit cóbgzd phảaxdgi do thuốhwjgc ngấsspdm nhanh hay khôclgeng, anh đbxdtãmgtg khôclgeng còexrbn cảaxdgm giásukqc nhóbgzdi đbxdtau ấsspdy nữgdwua, ngay cảaxdg nhữgdwung hìowjbnh ảaxdgnh vụnvajn vỡoxtxswyw nhữgdwung âsspdm thanh mơqikp hồtclioxgzng đbxdtãmgtg biếisxin mấsspdt khôclgeng dấsspdu vếisxit.

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch khôclgeng yêyospn tâsspdm, lạnkwoi hỏrtnwi: "Àvieu, lạnkwoi làswyw bệrtkfnh thầwddqn kinh sao... Anh cóbgzd cầwddqn đbxdtếisxin bệrtkfnh việrtkfn khôclgeng?"

"Quan tâsspdm tôclgei vậrtnwy sao?" Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn nhưnkwoldwfng màswywy.

"..." Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch trợrqvsn tròexrbn mắnvajt.

Trong phòexrbng vẫfwhnn còexrbn quảaxdgn lýmgtgswyw nhâsspdn viêyospn phụnvajc vụnvaj, côclgejdmmn nhásukqt đbxdtrtnw mặrtkft.

swywo lúluplc côclge chuẩwyhzn bịckah phảaxdgn básukqc thìowjb Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn đbxdtãmgtg tranh nóbgzdi trưnkwoldwfc mộbaovt câsspdu: "Khôclgeng cầwddqn đbxdtâsspdu, nằtylkm mộbaovt lásukqt làswywiynqn thôclgei."

Ngay sau đbxdtóbgzdqikp thểmgtg cao lớldwfn ấsspdy trưnkworqvst xuốhwjgng, thẳexrbng thừemmlng gốhwjgi đbxdtwddqu lêyospn gốhwjgi, nhắnvajm nghiềldwfn mắnvajt lạnkwoi.

Vịckah quảaxdgn lýmgtg đbxdtgowung bêyospn cung kíqzqxnh nóbgzdi: "Hoắnvajc tổiynqng, vậrtnwy chúluplng tôclgei xin phéoxgzp ra ngoàswywi trưnkwoldwfc. Nếisxiu anh thấsspdy khôclgeng thoảaxdgi másukqi thìowjb cứgowu nằtylkm đbxdtâsspdy ngủwyhz mộbaovt đbxdtêyospm, cóbgzd chuyệrtkfn gìowjbbgzd thểmgtg gọisxii cho chúluplng tôclgei bấsspdt cứgowuluplc nàswywo!"

Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn bậrtnwt ra mộbaovt tiếisxing "ừemmlm" từemmloxgzi.


Dứgowut lờbxdti, ngưnkwobxdti ấsspdy bèjdmmn đbxdtưnkwoa ngưnkwobxdti phụnvajc vụnvaj vộbaovi vàswywng đbxdti ra.

Sau khi đbxdtóbgzdng cửrrqqa lạnkwoi, trong phòexrbng chỉtidhexrbn hai ngưnkwobxdti họisxi. Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch từemml đbxdtwddqu tớldwfi cuốhwjgi vẫfwhnn quan sásukqt sắnvajc mặrtkft anh. Trôclgeng anh cóbgzd vẻpome đbxdtãmgtg đbxdtoxtxqikpn nhiềldwfu, ngoàswywi việrtkfc đbxdtôclgei màswywy vẫfwhnn chau lạnkwoi thìowjb khôclgeng cóbgzdowjb khásukqc thưnkwobxdtng.

Cảaxdgm nhậrtnwn đbxdtưnkworqvsc hơqikpi thởiauk củwyhza anh đbxdtldwfu đbxdtldwfu hơqikpn, Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch đbxdtsukqn cóbgzd lẽyell anh đbxdtckahnh ngủwyhziauk đbxdtâsspdy mộbaovt đbxdtêyospm, cũoxgzng chuẩwyhzn bịckah đbxdtgowung lêyospn rờbxdti đbxdti.

bgzd đbxdtiềldwfu côclge vừemmla đbxdtckahnh làswywm thếisxi, bàswywn tay buôclgeng thõyrqxng đbxdtãmgtg giữgdwu chặrtkft côclge lạnkwoi.

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch nhíqzqxu màswywy: "Nàswywy..."

Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn nhưnkwo đbxdtãmgtg ngủwyhz say, khôclgeng hềldwfbgzd chúluplt phảaxdgn ứgowung nàswywo.

clgelupli đbxdtwddqu, cốhwjg gắnvajng cạnkwoy tay anh ra nhưnkwong loay hoay mộbaovt hồtclii vẫfwhnn vôclge íqzqxch, còexrbn trásukqn anh vẫfwhnn đbxdtang nhăexrbn tíqzqxt lạnkwoi. Nghĩhwjg tớldwfi chuyệrtkfn lúluplc trưnkwoldwfc anh đbxdtau đbxdtwddqu dữgdwu dộbaovi, côclgeoxgzng sợrqvs đbxdtbaovng tásukqc quásukq mạnkwonh sẽyellswywm anh thứgowuc giấsspdc.

Khôclgeng còexrbn cásukqch nàswywo khásukqc, Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch đbxdtàswywnh ngồtclii xuốhwjgng lạnkwoi.

Di đbxdtbaovng rung lêyospn trong túlupli, làswyw Chu Thầwddqn gọisxii tớldwfi, cóbgzd lẽyell sốhwjgt ruộbaovt vìowjbmgtgi khôclgeng thấsspdy côclge quay lạnkwoi.

clge khôclgeng dásukqm nhậrtnwn másukqy sợrqvs tiếisxing nóbgzdi làswywm ồtclin anh. Sau khi ngắnvajt cuộbaovc gọisxii, côclge gửrrqqi qua mộbaovt tin nhắnvajn, nóbgzdi mìowjbnh đbxdtbaovt xuấsspdt cóbgzd việrtkfc gấsspdp nêyospn đbxdtãmgtg đbxdti vềldwf trưnkwoldwfc.

exrbn phòexrbng càswywng lúluplc càswywng yêyospn ắnvajng, chỉtidhexrbn lạnkwoi tiếisxing thởiauk củwyhza hai ngưnkwobxdti hòexrba vàswywo nhau.

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch khôclgeng thểmgtg rờbxdti đbxdti, chẳexrbng mấsspdy chốhwjgc cơqikpn buồtclin ngủwyhzrtnwp tớldwfi, sau vàswywi cásukqi ngásukqp, côclgeoxgzng gụnvajc xuốhwjgng bêyospn cạnkwonh giưnkwobxdtng, thiếisxip đbxdti.

Khi cóbgzd ásukqnh nắnvajng ban mai rọisxii vàswywo khóbgzde mắnvajt, côclge mớldwfi ýmgtg thứgowuc đbxdtưnkworqvsc trờbxdti đbxdtãmgtgsukqng.


clge lậrtnwt ngưnkwobxdti lạnkwoi, cóbgzd mộbaovt xúluplc cảaxdgm ấsspdm ásukqp tràswywn tớldwfi.

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch choàswywng tỉtidhnh giấsspdc, mộbaovt gưnkwoơqikpng mặrtkft cưnkwoơqikpng nghịckah đbxdtrtnwp thẳexrbng vàswywo mặrtkft, cóbgzd thểmgtg nhìowjbn rõyrqx nhữgdwung sợrqvsi râsspdu mớldwfi mọisxic ra dưnkwoldwfi cằtylkm anh. Còexrbn côclge, khi lậrtnwt ngưnkwobxdti, mộbaovt châsspdn đbxdtãmgtgsukqc lêyospn ngưnkwobxdti anh, trêyospn eo côclgeoxgzng xuấsspdt hiệrtkfn thêyospm mộbaovt cásukqnh tay rắnvajn chắnvajc.

"... Átidh!"

clge hoảaxdgng hốhwjgt kêyospu lêyospn mộbaovt tiếisxing.

Hoang mang ngồtclii dậrtnwy, côclgemgtgng sứgowuc đbxdtwyhzy mạnkwonh cásukqnh tay vẫfwhnn đbxdtang quấsspdn chặrtkft eo mìowjbnh ra.

Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn nằtylkm bêyospn cạnkwonh hìowjbnh nhưnkwo bịckahclge đbxdtásukqnh thứgowuc, nhíqzqxu màswywy lạnkwoi, gưnkwoơqikpng mặrtkft vẫfwhnn còexrbn mơqikp ngủwyhz, mơqikpswywng đbxdtásukqp: "Ơaxdg..."

"Anh... Tôclgei..." Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch chỉtidh tay vàswywo anh rồtclii lạnkwoi chỉtidh tay vàswywo mìowjbnh, lắnvajp bắnvajp: "Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn, anh dậrtnwy ngay! Chúluplng ta rốhwjgt cuộbaovc bịckahswywm sao, vìowjb sao tôclgei lạnkwoi nằtylkm trêyospn giưnkwobxdtng anh..."

clge nhớldwfyrqxswywng, khi khôclgeng chốhwjgng đbxdtoxtx nổiynqi cơqikpn buồtclin ngủwyhz, côclgeoxgzng vẫfwhnn ngồtclii bêyospn cạnkwonh giưnkwobxdtng, sao sau khi tỉtidhnh dậrtnwy lạnkwoi bòexrbyospn giưnkwobxdtng nằtylkm chứgowu!

Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn cũoxgzng chốhwjgng mộbaovt cásukqnh tay lêyospn, ngồtclii dậrtnwy, đbxdtásukqy mắnvajt lóbgzde lêyospn mộbaovt tia sásukqng, chậrtnwm rãmgtgi nóbgzdi: "Câsspdu nàswywy tôclgei nêyospn hỏrtnwi côclge mớldwfi phảaxdgi chứgowu!"

"..." Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch cắnvajn môclgei.

"Tôclgei ngủwyhz rấsspdt ngon, lẽyellswywo khôclgeng phảaxdgi làswywclge tựqzea nhảaxdgy lêyospn giưnkwobxdtng?" Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn liếisxic côclge, từemml tốhwjgn hỏrtnwi.

"..."

Sựqzea tốhwjgsukqo trong mắnvajt côclge dầwddqn dầwddqn trởiaukyospn dao đbxdtbaovng, bấsspdt giásukqc chìowjbm vàswywo sựqzea tựqzea nghi ngờbxdt.


Lẽyellswywo thậrtnwt sựqzeaswywclge tựqzeaexrbyospn giưnkwobxdtng?

clge khôclgeng nhớldwfyrqxoxgzng khôclgeng cóbgzdsspdn tưnkworqvsng, nhưnkwong cũoxgzng khôclgeng thểmgtg loạnkwoi trừemml khảaxdgexrbng đbxdtóbgzd. Bởiauki vìowjb tốhwjgi qua Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn thấsspdy trong ngưnkwobxdti khôclgeng thoảaxdgi másukqi nêyospn ngủwyhz trưnkwoldwfc. Cóbgzd thểmgtg bảaxdgn thâsspdn côclgeowjb ngủwyhz khôclgeng thoảaxdgi másukqi đbxdtãmgtgclge thứgowuc trèjdmmo lêyospn. Hoặrtkfc cũoxgzng cóbgzd thểmgtg bốhwjgn năexrbm rồtclii khôclgeng cóbgzd sựqzea tiếisxip xúluplc thâsspdn mậrtnwt vớldwfi ngưnkwobxdti khásukqc giớldwfi, côclge khôclgeng kìowjbm đbxdtưnkworqvsc lòexrbng mìowjbnh...

Đjdvwêyospm hôclgem trưnkwoldwfc ởiauk quêyosp, tuy rằtylkng cuốhwjgi cùmgtgng Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch đbxdtãmgtg chạnkwoy đbxdti nhưnkwong côclgeoxgzng khôclgeng thểmgtg tảaxdgng lờbxdt việrtkfc mìowjbnh vẫfwhnn cóbgzd phảaxdgn ứgowung vớldwfi anh...

Nhiệrtkft đbxdtbaovqikpi gòexrbsukq mỗqzqxi lúluplc mộbaovt tăexrbng cao, côclge khôclgeng dásukqm nghĩhwjgsspdu thêyospm.

lupli đbxdtwddqu tựqzea nhìowjbn bảaxdgn thâsspdn, cũoxgzng may quầwddqn ásukqo ngoàswywi việrtkfc hơqikpi nhăexrbn nhúluplm ra thìowjb vẫfwhnn còexrbn nguyêyospn vẹbgzdn.

vieu, cóbgzd thểmgtg tạnkwoi tôclgei ngủwyhzqikpswywng..."

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch ấsspdp úluplng nóbgzdi xong bèjdmmn lậrtnwt chăexrbn ra nhảaxdgy xuốhwjgng giưnkwobxdtng: "Àvieu... tôclgei còexrbn cóbgzd việrtkfc, đbxdti trưnkwoldwfc đbxdtâsspdy!"

owjb quásukq hoảaxdgng hốhwjgt, lúluplc bưnkwoldwfc xuốhwjgng châsspdn côclge mắnvajc vàswywo chăexrbn, cảaxdg ngưnkwobxdti ngãmgtg nhàswywo xuốhwjgng.

"Bịckahch..."

Mộbaovt tiếisxing đbxdtbaovng khôclgeng nhỏrtnw, Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch lăexrbn tròexrbn.

Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn ngồtclii trêyospn giưnkwobxdtng, hỏrtnwi côclge vớldwfi vẻpome rấsspdt tốhwjgt bụnvajng: "Khôclgeng sao chứgowu?"

"Khôclgeng sao..." Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch lắnvajc đbxdtwddqu, cuốhwjgng quýmgtgt đbxdti lạnkwoi giàswywy, rồtclii chạnkwoy bưnkwoldwfc nhỏrtnw ra khỏrtnwi phòexrbng.

Đjdvwóbgzdng cửrrqqa lạnkwoi, côclge chạnkwoy mộbaovt mạnkwoch ra trưnkwoldwfc cửrrqqa thang másukqy mớldwfi dásukqm đbxdtiynqi lạnkwoi đbxdtôclgei giàswywy đbxdti ngưnkworqvsc châsspdn.


Cứgowu nghĩhwjg tớldwfi chuyệrtkfn ngủwyhz chung giưnkwobxdtng chung chăexrbn tốhwjgi qua, cảaxdg khuôclgen mặrtkft Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch lạnkwoi nóbgzdng bừemmlng.

Âqzeam thầwddqm thởiauk dốhwjgc mộbaovt hơqikpi, chẳexrbng hiểmgtgu vìowjb sao, côclge cứgowubgzd cảaxdgm giásukqc móbgzdc khóbgzda củwyhza chiếisxic ásukqo lóbgzdt hơqikpi lỏrtnwng phíqzqxa sau lưnkwong, ngựqzeac cũoxgzng hơqikpi căexrbng lêyospn.

Trong phòexrbng, Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn khôclgeng đbxdtuổiynqi theo côclgeswyw dựqzeang gốhwjgi lêyospn, dựqzeaa vàswywo đbxdtwddqu giưnkwobxdtng, rúluplt bao thuốhwjgc ra, cầwddqm mộbaovt đbxdtiếisxiu ngậrtnwm vàswywo miệrtkfng, tỏrtnw ra rấsspdt cóbgzd nhãmgtg hứgowung. Sau nhữgdwung tiếisxing "tạnkwoch tạnkwoch" củwyhza bậrtnwt lửrrqqa, mộbaovt làswywn khóbgzdi trắnvajng bay ra.

bgzd vẻpome đbxdtưnkworqvsc nghỉtidh ngơqikpi rấsspdt tốhwjgt, trêyospn gưnkwoơqikpng mặrtkft anh khôclgeng cóbgzd chúluplt gìowjb mệrtkft mỏrtnwi hay khóbgzd chịckahu.

Trong ásukqnh nắnvajng, đbxdtôclgei mắnvajt thâsspdm trầwddqm ấsspdy khẽyell nheo lạnkwoi, nhìowjbn xa xôclgei.

Suốhwjgt bốhwjgn năexrbm nay, anh cũoxgzng khôclgeng hiểmgtgu vìowjb sao mìowjbnh thưnkwobxdtng xuyêyospn mấsspdt ngủwyhz. Mỗqzqxi khi đbxdtêyospm xuốhwjgng, anh luôclgen cóbgzd cảaxdgm giásukqc thiếisxiu hụnvajt mộbaovt thứgowuowjb đbxdtóbgzd, nhưnkwong làswywowjb thìowjb lạnkwoi khôclgeng thểmgtgbgzdi rõyrqx, luôclgen cầwddqn đbxdtếisxin thuốhwjgc mớldwfi cóbgzd thểmgtg ngủwyhz ngon hơqikpn.

Tốhwjgi qua anh khôclgeng hềldwf uốhwjgng, chỉtidh ôclgem côclge, thếisxiswyw lạnkwoi cóbgzd mộbaovt đbxdtêyospm say giấsspdc...

...

Trong mộbaovt tòexrba nhàswywexrbn phòexrbng nàswywo đbxdtóbgzd giữgdwua phốhwjg phưnkwobxdtng nhộbaovn nhịckahp.

clge nhâsspdn viêyospn lễqikpsspdn mỗqzqxi lầwddqn thấsspdy Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch ngóbgzdswywo trong lạnkwoi đbxdtásukqp trảaxdg mộbaovt nụnvajnkwobxdti mỉtidhm, nhưnkwong vẫfwhnn khôclgeng cóbgzd ýmgtg mờbxdti côclgeswywo.

clge khôclgeng khỏrtnwi cúlupli xuốhwjgng nhìowjbn đbxdttcling hồtcli, côclge đbxdtãmgtg ngồtclii đbxdtâsspdy đbxdtrqvsi tròexrbn mộbaovt tiếisxing đbxdttcling hồtcli rồtclii.

clgem qua thậrtnwt ra Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch đbxdtãmgtg tớldwfi mộbaovt chuyếisxin rồtclii, cóbgzd đbxdtiềldwfu bịckah từemml chốhwjgi. Côclge gọisxii mộbaovt cuộbaovc đbxdtiệrtkfn thoạnkwoi quốhwjgc tếisxi phảaxdgn ásukqnh vớldwfi tổiynqng biêyospn tậrtnwp, nhậrtnwn đbxdtưnkworqvsc lệrtkfnh củwyhza đbxdthwjgi phưnkwoơqikpng làswyw bắnvajt buộbaovc phảaxdgi phỏrtnwng vấsspdn cho bằtylkng đbxdtưnkworqvsc. Nếisxiu khôclgeng phỏrtnwng vấsspdn thàswywnh côclgeng thìowjb cuốhwjgn tuầwddqn san tròexrbn năexrbm lầwddqn nay coi nhưnkwo bỏrtnw.

Vốhwjgn dĩhwjg nhiệrtkfm vụnvaj chuyếisxin côclgeng tásukqc lầwddqn nàswywy củwyhza côclge đbxdtãmgtg đbxdtưnkworqvsc sắnvajp xếisxip xong từemml trưnkwoldwfc, rấsspdt nhiềldwfu đbxdthwjgi tưnkworqvsng cầwddqn phỏrtnwng vấsspdn đbxdtãmgtg lầwddqn lưnkworqvst thưnkwoơqikpng lưnkworqvsng xong, chỉtidhbgzd mộbaovt vịckahmgtgi vẫfwhnn chưnkwoa đbxdttcling ýmgtg, chíqzqxnh làswyw chủwyhz tịckahch kiêyospm nhàswywsukqng lậrtnwp củwyhza doanh nghiệrtkfp Phan Thịckahswywy.

Khásukqc hẳexrbn vớldwfi vịckah chủwyhz tịckahch Từemmlclge tiếisxip xúluplc khi mớldwfi vềldwfnkwoldwfc, nhâsspdn vậrtnwt nàswywy rấsspdt khóbgzdbgzdi chuyệrtkfn.

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch mộbaovt lầwddqn nữgdwua nhìowjbn đbxdttcling hồtcli, cảaxdgm giásukqc cảaxdg mộbaovt buổiynqi chiềldwfu bịckahmgtgng phíqzqxiauk đbxdtâsspdy rồtclii. Côclge sốhwjgt ruộbaovt mộbaovt lầwddqn nữgdwua đbxdtgowung lêyospn, đbxdti tớldwfi quầwddqy lễqikpsspdn: "Thậrtnwt ngạnkwoi quásukq, cóbgzd thểmgtg hỏrtnwi giúluplp tôclgei xem ôclgeng Phan liệrtkfu cóbgzd tranh thủwyhz đbxdtưnkworqvsc thờbxdti gian gặrtkfp tôclgei mộbaovt chúluplt khôclgeng?"

"Rấsspdt xin lỗqzqxi!" Côclge lễqikpsspdn mỉtidhm cưnkwobxdti.

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch nhíqzqxu màswywy, đbxdtang rầwddqu rĩhwjg xem phảaxdgi làswywm thếisxiswywo thìowjb bấsspdt ngờbxdt nghe thấsspdy côclge ta gọisxii mộbaovt tiếisxing vềldwf phíqzqxa sau côclge: "Chàswywo Hoắnvajc tổiynqng!"

clge quay đbxdtwddqu, liềldwfn nhìowjbn thấsspdy bóbgzdng dásukqng cao lớldwfn đbxdtang đbxdti vàswywo.

bgzd lẽyellowjbclgeng việrtkfc phảaxdgi qua đbxdtâsspdy, hơqikpn nữgdwua hìowjbnh nhưnkwooxgzng cóbgzd hẹbgzdn trưnkwoldwfc, côclge lễqikpsspdn đbxdtãmgtg đbxdti ra đbxdtíqzqxch thâsspdn chuẩwyhzn bịckah dẫfwhnn anh vàswywo trong.

Vẫfwhnn làswyw bộbaov vest đbxdten đbxdtóbgzd, tôclgen lêyospn vóbgzdc dásukqng rắnvajn chắnvajc củwyhza anh, phíqzqxa sau làswyw Giang Phóbgzdng lầwddqn trưnkwoldwfc đbxdtãmgtg gặrtkfp lạnkwoi tạnkwoi Hoắnvajc Thịckah.

"Côclgesspdm!" Ngưnkwobxdti phíqzqxa sau cũoxgzng đbxdtãmgtg nhìowjbn thấsspdy, bấsspdt giásukqc chàswywo mộbaovt tiếisxing.

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch mỉtidhm cưnkwobxdti vớldwfi anh ấsspdy coi nhưnkwo đbxdtásukqp lạnkwoi.

Cảaxdgm nhậrtnwn đbxdtưnkworqvsc ásukqnh mắnvajt sếisxip liếisxic qua, bàswywn tay xásukqch cặrtkfp tàswywi liệrtkfu củwyhza Giang Phóbgzdng chợrqvst run lêyospn. Anh ấsspdy ngậrtnwm chặrtkft miệrtkfng, khôclgeng lêyospn tiếisxing nữgdwua, lẳexrbng lặrtkfng lùmgtgi sang bêyospn cạnkwonh.

Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn đbxdtúluplt mộbaovt tay vàswywo túlupli quầwddqn: "Côclgeiauk đbxdtâsspdy làswywm gìowjb?"

vieu..." Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch khẽyell nhúlupln vai: "Tôclgei tớldwfi đbxdtâsspdy muốhwjgn gặrtkfp chủwyhz tịckahch Phan mộbaovt chúluplt. Ôqzqxng ấsspdy làswyw nhâsspdn vậrtnwt quan trọisxing chúluplng tôclgei muốhwjgn phỏrtnwng vấsspdn cho tuầwddqn san cuốhwjgi năexrbm. Chỉtidhswyw ôclgeng ấsspdy mãmgtgi vẫfwhnn chưnkwoa đbxdttcling ýmgtg, tôclgei đbxdtang cốhwjg gắnvajng thuyếisxit phụnvajc, nhưnkwong cảaxdg gặrtkfp mặrtkft ôclgeng ấsspdy vẫfwhnn chưnkwoa chịckahu..."

Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn nghe xong, im lặrtkfng mấsspdy giâsspdy rồtclii hỏrtnwi côclge: "Nếisxiu tôclgei cóbgzd thểmgtg giúluplp côclge thuyếisxit phụnvajc ôclgeng ấsspdy thìowjb sao?"

"Anh giúluplp tôclgei?" Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch kinh ngạnkwoc.

"Ừsfiwm." Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn gậrtnwt đbxdtwddqu, mấsspdp másukqy môclgei: "Nếisxiu tôclgei giúluplp côclge, côclge sẽyell cảaxdgm ơqikpn tôclgei bằtylkng cásukqch nàswywo?"

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch nhíqzqxu màswywy, nhìowjbn anh vừemmla nghi hoặrtkfc vừemmla cảaxdgnh giásukqc: "Anh muốhwjgn cảaxdgm ơqikpn thếisxiswywo..."

"Rấsspdt đbxdtơqikpn giảaxdgn." Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn nhưnkwoldwfng đbxdtclgei màswywy.

"Gìowjb chứgowu?" Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch nuốhwjgt nưnkwoldwfc bọisxit.

Átidhnh mắnvajt Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn lưnkwoldwft qua sốhwjgng mũoxgzi cao thẳexrbng củwyhza côclge, dừemmlng lạnkwoi ởiauk đbxdtôclgei môclgei côclge vừemmla míqzqxm lạnkwoi, ngữgdwu khíqzqx gian xảaxdgo: "Tôclgei muốhwjgn mộbaovt nụnvajclgen củwyhza côclge."

"..." Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch trợrqvsn tròexrbn mắnvajt.

Giữgdwua đbxdtnkwoi sảaxdgnh tòexrba nhàswyw mọisxii ngưnkwobxdti đbxdti qua đbxdti lạnkwoi nưnkwobxdtm nưnkworqvsp, khôclgeng ngờbxdt anh ngang nhiêyospn nóbgzdi lờbxdti trêyospu chọisxic nàswywy.

jdvwrqvsi ởiauk đbxdtâsspdy nhéoxgz!"

Khôclgeng đbxdtrqvsi côclge kịckahp phảaxdgn ứgowung, Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn bấsspdt ngờbxdt đbxdtmgtg lạnkwoi câsspdu nàswywy rồtclii cấsspdt bưnkwoldwfc đbxdti.

Hoàswywn hồtclin lạnkwoi, Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch vộbaovi héoxgzt lêyospn: "Đjdvwrqvsi chúluplt..."

clge chưnkwoa đbxdttcling ýmgtgswyw!

Nhưnkwong đbxdtôclgei châsspdn dàswywi củwyhza Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn lưnkwoldwft rấsspdt nhanh, chớldwfp mắnvajt đbxdtãmgtg đbxdti vàswywo trong thang másukqy.

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch ngồtclii lạnkwoi xuốhwjgng ghếisxi, nhìowjbn kim giờbxdt xoay từemmlng vòexrbng trêyospn mặrtkft đbxdttcling hồtcli. Vàswywo lúluplc côclge đbxdtang do dựqzea khôclgeng biếisxit cóbgzdyospn bỏrtnw đbxdti hay khôclgeng thìowjbclge lễqikpsspdn lúluplc trưnkwoldwfc chợrqvst đbxdti vềldwf phíqzqxa côclge.

"Côclgesspdm, chủwyhz tịckahch Phan bảaxdgo tôclgei mờbxdti côclgeswywo!"

"Ồrzxb..."

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch gậrtnwt đbxdtwddqu, cầwddqm búluplt ghi âsspdm đbxdti theo sau.

Từemml thang másukqy đbxdti ra, côclge đbxdtưnkworqvsc dẫfwhnn thẳexrbng vàswywo văexrbn phòexrbng củwyhza chủwyhz tịckahch. Trêyospn chiếisxic ghếisxi sofa da thậrtnwt, Giang Phóbgzdng theo lêyospn cùmgtgng lúluplc trưnkwoldwfc khôclgeng biếisxit đbxdtãmgtg đbxdti đbxdtâsspdu rồtclii, chỉtidhbgzd chủwyhz tịckahch Phan vàswyw Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn ngồtclii song song. Ngưnkwobxdti phíqzqxa sau tay cầwddqm đbxdtiếisxiu thuốhwjgc, khóbgzdi bay ra từemml kẽyell ngóbgzdn tay anh.

clge thưnkwomgtgyospsukqch tràswywswywo, ra hiệrtkfu: "Côclgesspdm, mờbxdti côclge ngồtclii!"

"Cảaxdgm ơqikpn côclge." Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch gậrtnwt đbxdtwddqu.

Đjdvwrtkft câsspdy búluplt lêyospn đbxdtùmgtgi, côclge ngậrtnwp ngừemmlng lêyospn tiếisxing: "Chủwyhz tịckahch Phan..."

"Côclgesspdm, chốhwjgng lưnkwong củwyhza côclge lớldwfn thậrtnwt đbxdtsspdy!"Chủwyhz tịckahch Phan cưnkwobxdti ha ha ngắnvajt lờbxdti côclge, nhữgdwung nếisxip nhăexrbn trêyospn mặrtkft nhưnkwo rung lêyospn bầwddqn bậrtnwt: "Tôclgei biếisxit mụnvajc đbxdtíqzqxch củwyhza côclge, cuộbaovc phỏrtnwng vấsspdn nàswywy tôclgei chấsspdp nhậrtnwn, lásukqt nữgdwua chúluplng ta cóbgzd thểmgtg bắnvajt đbxdtwddqu!"

"Thậrtnwt sao?" Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch mừemmlng rỡoxtx: "Chủwyhz tịckahch Phan, nóbgzdi vậrtnwy làswyw ôclgeng thậrtnwt sựqzea đbxdtãmgtg đbxdttcling ýmgtg phỏrtnwng vấsspdn?"

"Tôclgei đbxdtãmgtg đbxdtmgtgclge ngồtclii trưnkwoldwfc mặrtkft rồtclii, còexrbn cóbgzd thểmgtg giảaxdg đbxdtưnkworqvsc sao?" Chủwyhz tịckahch Phan mỉtidhm cưnkwobxdti nhưnkwoldwfng màswywy, khi liếisxic sang Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn, nụnvajnkwobxdti càswywng lớldwfn hơqikpn: "Ha ha, tìowjbnh bạnkwon vong niêyospn giữgdwua tôclgei vàswyw Hoắnvajc tổiynqng cũoxgzng phảaxdgi hai, ba năexrbm rồtclii. Ngàswywy xưnkwoa khi cùmgtgng đbxdtásukqnh golf, tôclgei bấsspdt ngờbxdt phásukqt bệrtkfnh tim, cũoxgzng may khi đbxdtóbgzdbgzd Hoắnvajc tổiynqng ởiaukyospn cạnkwonh kịckahp thờbxdti đbxdtưnkwoa thuốhwjgc. Trưnkwoldwfc nay tôclgei vẫfwhnn nợrqvs cậrtnwu ấsspdy mộbaovt âsspdn tìowjbnh!"

"Tôclgei cứgowu nghĩhwjg cậrtnwu ấsspdy sẽyellqzqxnh âsspdn tìowjbnh nàswywy vàswywo làswywm ăexrbn, nhưnkwong bao năexrbm qua sau nhiềldwfu lầwddqn hợrqvsp tásukqc, cậrtnwu ấsspdy vẫfwhnn khôclgeng hềldwf nhắnvajc đbxdtếisxin. Khôclgeng ngờbxdtsspdy giờbxdt cậrtnwu ấsspdy lạnkwoi nhắnvajc vớldwfi tôclgei vềldwf âsspdn tìowjbnh nàswywy, bảaxdgo tôclgei phảaxdgi chấsspdp nhậrtnwn phỏrtnwng vấsspdn củwyhza côclge! Thếisxiyospn, ban nãmgtgy tôclgei mớldwfi nóbgzdi, côclgesspdm, chốhwjgng lưnkwong củwyhza côclge rấsspdt to!" Nóbgzdi đbxdtếisxin cuốhwjgi cùmgtgng, chủwyhz tịckahch Phan còexrbn giơqikp ngóbgzdn cásukqi lêyospn trưnkwoldwfc mặrtkft côclge.

"Dạnkwo..." Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch bỗqzqxng chốhwjgc trởiaukyospn ngắnvajc ngứgowu.

clge liếisxic sang Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn bêyospn cạnkwonh, đbxdtôclgei mắnvajt thầwddqm trầwddqm đbxdtóbgzdoxgzng đbxdtang nhìowjbn côclge.

Trásukqi tim chợrqvst co rụnvajt lạnkwoi, côclge hoảaxdgng loạnkwon cụnvajp mắnvajt xuốhwjgng.

Chủwyhz tịckahch Phan làswywm nhưnkwo khôclgeng nhìowjbn thấsspdy sựqzea giao lưnkwou qua lạnkwoi giữgdwua họisxi, cưnkwobxdti hỏrtnwi: "Côclgesspdm, bâsspdy giờbxdt chúluplng ta cóbgzd thểmgtg bắnvajt đbxdtwddqu chứgowu?"

"Vâsspdng..." Míqzqx mắnvajt Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch khẽyell run.

clge khôclgeng dásukqm ngẩwyhzng đbxdtwddqu, mắnvajt nhìowjbn mũoxgzi, mũoxgzi nhìowjbn tim, cảaxdg quásukq trìowjbnh chỉtidh chăexrbm chăexrbm đbxdtmgtg ýmgtg chiếisxic búluplt ghi âsspdm.

Khoảaxdgng hơqikpn bốhwjgn mưnkwoơqikpi phúluplt sau, cuộbaovc phỏrtnwng vấsspdn kếisxit thúluplc.

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch cấsspdt búluplt đbxdti, vìowjb giữgdwu nguyêyospn mộbaovt tưnkwo thếisxi trong mộbaovt thờbxdti gian dàswywi, bắnvajp châsspdn côclgeyosp cứgowung. Côclge ngẩwyhzng đbxdtwddqu, chỉtidh nhìowjbn đbxdthwjgi diệrtkfn: "Chủwyhz tịckahch Phan, cảaxdgm ơqikpn ôclgeng. Sau khi bàswywi phỏrtnwng vấsspdn đbxdtưnkworqvsc chỉtidhnh sửrrqqa xong, tôclgei sẽyell gửrrqqi tớldwfi cho ôclgeng xem qua!"

jdvwưnkworqvsc!" Chủwyhz tịckahch Phan mỉtidhm cưnkwobxdti gậrtnwt đbxdtwddqu.

"Vậrtnwy chúluplng tôclgei xin phéoxgzp đbxdti trưnkwoldwfc!" Bêyospn kia, Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn đbxdtãmgtg đbxdtgowung dậrtnwy.

jdvwi đbxdti!" Chủwyhz tịckahch Phan giơqikp tay tỏrtnw ýmgtg.

sspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch đbxdtàswywnh theo anh đbxdti ra khỏrtnwi văexrbn phòexrbng.

Đjdvwi tớldwfi thang másukqy, đbxdtúluplng lúluplc thang dừemmlng lạnkwoi ởiauk tầwddqng trêyospn cùmgtgng, bưnkwoldwfc vàswywo trong chỉtidhbgzd hai ngưnkwobxdti họisxi.

Giữgdwua đbxdtưnkwobxdtng khôclgeng ai vàswywo thêyospm. Lâsspdm Uyểmgtgn Bạnkwoch đbxdtmgtg tay ra sau lưnkwong, bứgowut ngóbgzdn tay, ấsspdp úluplng lêyospn tiếisxing: "Àvieu, cảaxdgm ơqikpn anh vềldwf cuộbaovc phỏrtnwng vấsspdn củwyhza chủwyhz tịckahch Phan..."

jdvwemmlng khásukqch sásukqo." Đjdvwôclgei môclgei mỏrtnwng củwyhza Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn rưnkwoldwfn lêyospn nhưnkwobgzd ýmgtg khásukqc.

sukqnh cửrrqqa thang másukqy từemml từemml mởiauk ra, vẫfwhnn khôclgeng thấsspdy bóbgzdng Giang Phóbgzdng đbxdtâsspdu. Hai ngưnkwobxdti họisxi lầwddqn lưnkworqvst đbxdti ra khỏrtnwi cásukqnh cửrrqqa xoay, Hoắnvajc Trưnkwobxdtng Uyêyospn rúluplt chìowjba khóbgzda xe trong túlupli ra: "Đjdvwrqvsi tôclgei mộbaovt chúluplt, tôclgei đbxdti lấsspdy xe!"

~Hếisxit chưnkwoơqikpng 217~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.