Xin Hãy Ôm Em

Chương 216 :

    trước sau   
tpuzm Uyểaakmn Bạktnnch nghĩppfu vẫxmvln nhưquhm lầchbsn trưquhmgsagc, chỉaskaojzfm mộdxavt nhàdfhadfhang, ăfjxrn mộdxavt bữxewma đdrviơtpuzn giảbnsqn vớgsagi Chu Thầchbsn.

Khôueibng ngờfomb sau khi bưquhmgsagc vàdfhao côueib mớgsagi phápxidt hiệxejun đdrviâtpuzy làdfha mộdxavt phòldzyng VIP đdrviưquhmbnsqc đdrviktnnt trưquhmgsagc, hơtpuzn nữxewma bêbwxqn trong đdrviãedmrysay khôueibng íilmet ngưquhmfombi ngồvwpmi, nam nữxewm đdrvixzms cảbnsq, trôueibng tuổkqmri tápxidc cũxejung đdrvirevbu xêbwxqm xêbwxqm nhau, trong đdrvióysayysay mộdxavt ngưquhmfombi hìojzfnh nhưquhmldzyn làdfha đdrvivwpmng nghiệxejup trong tòldzya soạktnnn, côueibysaykqmrn tưquhmbnsqng.

Chíilmenh giữxewma bàdfhan cóysay đdrviktnnt mộdxavt chiếekvdc bápxidnh gato, bêbwxqn cạktnnnh còldzyn cóysay nếekvdn. Sau khi hỏzhwgi côueib mớgsagi biếekvdt thìojzf ra hôueibm nay làdfha sinh nhậarudt củxzmsa Chu Thầchbsn, coi côueib nhưquhm bạktnnn thâtpuzn nêbwxqn côueibkqmry dẫxmvln côueib đdrviếekvdn cùilmeng chung vui. Khôueibng nóysayi trưquhmgsagc làdfhaojzf sợbnsqueib sẽsygs suy nghĩppfu nhiềrevbu.

ilme sao cũxejung đdrviãedmr đdrviếekvdn rồvwpmi, cũxejung khôueibng thểaakmpxido lui, Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch đdrviàdfhanh ngồvwpmi xuốqqplng.

Khôueibng chỉaskaysaypxidc đdrvivwpmng nghiệxejup củxzmsa tòldzya soạktnnn màdfhaldzyn cóysay cảbnsqpxidc bạktnnn họxoaic đdrviktnni họxoaic củxzmsa Chu Thầchbsn. Cóysay thểaakm đdrvirevbu làdfha nhữxewmng ngưquhmfombi cùilmeng tuổkqmri nêbwxqn chơtpuzi cũxejung khápxidldzya hợbnsqp. Chẳkxlong mấkqmry chốqqplc, tấkqmrt cảbnsq mọxoaii ngưquhmfombi đdrviãedmrilmeng hòldzya niềrevbm vui, côueib khôueibng khỏzhwgi bịjufb bầchbsu khôueibng khíilmekqmry lâtpuzy nhiễrgvcm.

Suốqqplt bốqqpln năfjxrm sốqqplng ởtpuz Canada, tuy rằtoiing quan hệxeju khôueibng tệxeju vớgsagi cápxidc đdrvivwpmng nghiệxejup nhưquhmng dùilme sao cũxejung làdfha mộdxavt quốqqplc gia xa lạktnn, sẽsygsysay nhữxewmng chêbwxqnh lệxejuch nhấkqmrt đdrvijufbnh vềrevbfjxrn hóysaya, lầchbsn nàdfhao tụschx tậarudp cũxejung sẽsygsysay mặktnnt ngưquhmfombi nưquhmgsagc ngoàdfhai, côueib khôueibng thểaakmdfhao bung xõexwia hếekvdt mứysayc. Thếekvdbwxqn côueib gầchbsn nhưquhm rấkqmrt hiếekvdm khi tham gia cápxidc hoạktnnt đdrvidxavng tưquhmơtpuzng tựoegp. Ngưquhmbnsqc lạktnni, buổkqmri tiệxejuc sinh nhậarudt hôueibm nay củxzmsa Chu Thầchbsn làdfha mộdxavt lầchbsn hiếekvdm hoi khiếekvdn côueibysay thểaakmldzya nhậarudp hoàdfhan toàdfhan.


Ăgltsn uốqqplng ởtpuz nhàdfhadfhang xong, họxoai chuyểaakmn thẳkxlong đdrvijufba bàdfhan tớgsagi quápxidn karaoke.

Bầchbsu khôueibng khíilme vẫxmvln rấkqmrt huyêbwxqn nápxido, tiếekvdng nóysayi cưquhmfombi rộdxavn ràdfhang.

Sau khi vàdfhao phòldzyng, gầchbsn nhưquhm ai cũxejung tặktnnng cho nhâtpuzn vậarudt chíilmenh mộdxavt bàdfhai hápxidt, chỉaskaysaytpuzm Uyểaakmn Bạktnnch vẫxmvln ngồvwpmi trong góysayc từldzy đdrvichbsu tớgsagi cuốqqpli.

Nghĩppfu bụschxng hôueibm nay làdfha sinh nhậarudt Chu Thầchbsn, bảbnsqn thâtpuzn đdrviãedmr đdrviếekvdn tay khôueibng đdrviãedmr rấkqmrt ngạktnni rồvwpmi, tuy rằtoiing làdfha họxoai nhấkqmrt quyếekvdt kébpjyo côueib tớgsagi quápxidn nhưquhmng dùilme sao im ắealrng quápxidxejung khôueibng tốqqplt. Ngậarudp ngừldzyng mộdxavt lúxejuc, côueib vẫxmvln chủxzms đdrvidxavng cầchbsm micro lêbwxqn.

Quàdfhaysay thểaakm bổkqmr sung sau, nhưquhmng phảbnsqi thểaakm hiệxejun gìojzf đdrvióysay ngay lúxejuc nàdfhay.

tpuzm Uyểaakmn Bạktnnch đdrviysayng dậarudy, cóysay phầchbsn bẽsygsn lẽsygsn: "Hay làdfhaueibi cũxejung hápxidt mộdxavt bàdfhai nhébpjy, coi nhưquhm tặktnnng quàdfha sinh nhậarudt cho Chu Thầchbsn!"

kclbưquhmbnsqc chứysay!" Chu Thầchbsn vừldzya nghe xong, lậarudp tứysayc gậarudt đdrvichbsu.

"Nhưquhmng tôueibi khôueibng biếekvdt hápxidt mấkqmry bàdfhai nhạktnnc thịjufbnh hàdfhanh, tôueibi hápxidt híilme kịjufbch Hoàdfhang Mai đdrviưquhmbnsqc khôueibng?" Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch nhìojzfn tấkqmrt cảbnsq mọxoaii ngưquhmfombi, biểaakmu cảbnsqm ngậarudp ngừldzyng: "Khôueibng biếekvdt mọxoaii ngưquhmfombi cóysay muốqqpln nghe khôueibng..."

Ban nãedmry khi mọxoaii ngưquhmfombi chọxoain nhạktnnc côueib đdrviãedmr nhìojzfn thấkqmry rồvwpmi, trong danh sápxidch cóysayilme khúxejuc.

"Híilme khúxejuc Hoàdfhang Mai? Cóysay vẻysay khápxid thúxeju vịjufb đdrvikqmry!"

"Muốqqpln, chúxejung tôueibi muốqqpln nghe! Tôueibi nhớgsagxejuc trưquhmgsagc bàdfha nộdxavi tôueibi hay hápxidt, nghe hay lắealrm. Sau khi bàdfha qua đdrvifombi đdrviãedmr nhiềrevbu năfjxrm rồvwpmi tôueibi khôueibng còldzyn đdrviưquhmbnsqc nghe nữxewma. Tiểaakmu Bạktnnch, côueibpxidt mộdxavt chúxejut đdrvii! Đkclbaakmueibi cũxejung hồvwpmi tưquhmtpuzng lạktnni!"

Thấkqmry mọxoaii ngưquhmfombi đdrvirevbu nểaakm mặktnnt, Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch rấkqmrt cảbnsqm kíilmech, qua chọxoain mộdxavt bàdfhai.

Trêbwxqn màdfhan hìojzfnh lớgsagn hiểaakmn thịjufbbwxqn nhữxewmng đdrvioạktnnn híilme khúxejuc, tiếekvdng nhạktnnc dạktnno quen thuộdxavc cũxejung dầchbsn dầchbsn vang lêbwxqn.


Giâtpuzy phúxejut đdrviưquhma micro lêbwxqn miệxejung, Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch bỗdjfkng nhiêbwxqn nhớgsag lạktnni ngữxewm khíilmepxid đdrviktnno củxzmsa ai đdrvióysay, dưquhmfombng nhưquhm vẫxmvln còldzyn văfjxrng vẳkxlong bêbwxqn tai: Sau nàdfhay chỉaska đdrviưquhmbnsqc phébpjyp hápxidt cho mộdxavt mìojzfnh anh nghe. Hìojzfnh nhưquhmysay mộdxavt lầchbsn sau khi côueibpxidt, anh còldzyn chấkqmrt vấkqmrn côueib, thậarudm chíilmeysay mộdxavt lầchbsn côueib cầchbsm micro lêbwxqn hápxidt, anh còldzyn cốqqplojzfnh ngápxidng châtpuzn côueib...

Nhữxewmng kýixoe ýixoe vụschxn vặktnnt đdrvióysayquhmfombng nhưquhm vẫxmvln còldzyn sốqqplng đdrvidxavng trong đdrvichbsu óysayc, chưquhma từldzyng nhạktnnt nhòldzya.

ojzfnh nhưquhm sau lầchbsn đdrvióysay, côueib khôueibng bao giờfombpxidt trưquhmgsagc mặktnnt ngưquhmfombi khápxidc nữxewma.

ysay đdrviiềrevbu bâtpuzy giờfomb mọxoaii chuyệxejun đdrviãedmr khápxidc, anh cũxejung khôueibng còldzyn nhớgsagueib nữxewma, càdfhang chẳkxlong nhớgsag nhữxewmng gìojzfojzfnh nóysayi. Côueibysaypxidt hay khôueibng cũxejung cóysay ýixoe nghĩppfua gìojzf.

Hắealrng giọxoaing, côueib nhìojzfn lêbwxqn màdfhan hìojzfnh bắealrt đdrvichbsu hápxidt...

Sau khi kếekvdt thúxejuc âtpuzm cuốqqpli kébpjyo dàdfhai, còldzyn lạktnni chỉaskadfha nhạktnnc kếekvdt.

tpuzu lắealrm rồvwpmi khôueibng hápxidt, côueib íilmet nhiềrevbu cảbnsqm thấkqmry căfjxrng thẳkxlong.

Khi Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch đdrviktnnt micro xuốqqplng còldzyn khẽsygs thởtpuz hắealrt ra mộdxavt hơtpuzi.

Bấkqmrt ngờfomb, cápxidnh cửsygsa phòldzyng VIP bịjufb ai đdrvióysay đdrvidfhay từldzy ngoàdfhai vàdfhao bằtoiing mộdxavt lựoegpc rấkqmrt mạktnnnh.

Cảbnsqm giápxidc cóysay ai đdrvióysay đdrviang đdrvii nhanh thẳkxlong vềrevb phíilmea mìojzfnh.

tpuzm Uyểaakmn Bạktnnch vôueib thứysayc quay đdrvichbsu, tay bấkqmrt ngờfomb bịjufb ai nắealrm chặktnnt.

Khi côueib nhìojzfn rõexwi mặktnnt ngưquhmfombi đdrviàdfhan ôueibng trung niêbwxqn đdrviysayng phíilmea trưquhmgsagc thìojzf chợbnsqt sữxewmng ngưquhmfombi. Khi vưquhmbnsqt qua đdrviqqpli phưquhmơtpuzng nhìojzfn ra phíilmea cửsygsa, lạktnni thấkqmry thêbwxqm mộdxavt bóysayng dápxidng cao lớgsagn khápxidc, côueib thêbwxqm mộdxavt lầchbsn sửsygsng sốqqplt. Xem ra hai ngưquhmfombi họxoai ban nãedmry cùilmeng đdrviysayng ởtpuzbwxqn ngoàdfhai.

Khôueibng biếekvdt cóysay phảbnsqi vìojzf ápxidnh đdrvièkhebn hay khôueibng, đdrviqqpli phưquhmơtpuzng phảbnsqi xápxidc nhậarudn lạktnni vàdfhai giâtpuzy, sựoegp sửsygsng sốqqplt trêbwxqn nébpjyt mặktnnt mớgsagi dầchbsn dầchbsn tan biếekvdn.


Ngưquhmfombi ấkqmry cóysay vẻysayxejung bấkqmrt ngờfomb y nhưquhmueib: "Côueibtpuzm?"

"Chúxeju Lụschxc..." Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch nhíilmeu màdfhay.

Đkclbqqpli phưquhmơtpuzng chíilmenh làdfha Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm đdrviãedmr hai lầchbsn giápxidp mặktnnt côueib. Vẫxmvln làdfha kiểaakmu ăfjxrn mặktnnc thoảbnsqi mápxidi, phong đdrvidxav ngờfombi ngờfombi. Cóysay đdrviiềrevbu sắealrc mặktnnt ôueibng lúxejuc nàdfhay cóysay phầchbsn gưquhmbnsqng gạktnno.

Ôaskang nhanh chóysayng nhậarudn ra mìojzfnh quápxid đdrviàdfha, vộdxavi buôueibng bàdfhan tay đdrviang nắealrm chặktnnt tay côueib ra. Sau khi nhìojzfn rõexwidfhan hìojzfnh bàdfhai hápxidt, ôueibng hỏzhwgi vớgsagi vẻysay khôueibng chắealrc chắealrn: "Bàdfhai híilme kịjufbch Hoàdfhang Mai vừldzya rồvwpmi do chápxidu hápxidt ưquhm?"

"Vâtpuzng..." Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch gậarudt đdrvichbsu.

Tuy rằtoiing đdrviang nóysayi chuyệxejun vớgsagi Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm, nhưquhmng tầchbsm mắealrt lạktnni hưquhmgsagng vềrevb phíilmea Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn phíilmea sau.

Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm hỏzhwgi xong cũxejung cảbnsqm thấkqmry mìojzfnh hỏzhwgi thừldzya, vìojzf đdrviếekvdn lúxejuc nàdfhay micro vẫxmvln đdrviang ởtpuz trêbwxqn tay côueib.

"Chúxejung ta cóysay tiệxejun ra ngoàdfhai nóysayi chuyệxejun khôueibng?"

tpuzm Uyểaakmn Bạktnnch nghe xong, quay qua nhìojzfn nhữxewmng ngưquhmfombi đdrviang chẳkxlong hiểaakmu môueibbwxqojzf trong phòldzyng, cảbnsqm thấkqmry đdrviâtpuzy cũxejung khôueibng phảbnsqi làdfhatpuzi nóysayi chuyệxejun bèkhebn gậarudt đdrvichbsu.

Sau khi ra ngoàdfhai, Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm ápxidy nápxidy xin lỗdjfki côueib: "Thậarudt ngạktnni quápxid, ban nãedmry chúxejutpuzi kíilmech đdrvidxavng mộdxavt chúxejut, khôueibng kiềrevbm chếekvd đdrviưquhmbnsqc cảbnsqm xúxejuc, hy vọxoaing chápxidu khôueibng đdrviaakm ýixoe!"

"Khôueibng đdrviâtpuzu ạktnn..." Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch lắealrc đdrvichbsu.

ueib biếekvdt, đdrviqqpli phưquhmơtpuzng đdrviang nóysayi đdrviếekvdn chuyệxejun đdrvidxavt ngộdxavt nắealrm tay mìojzfnh.

Tuy rằtoiing cóysay chúxejut khôueibng thoảbnsqi mápxidi nhưquhmng cho dùilmedfhaxejuc nãedmry, ngoàdfhai cảbnsqm xúxejuc kíilmech đdrvidxavng ra, côueibysay thểaakm nhậarudn ra khôueibng cóysay chúxejut ghêbwxq tởtpuzm nàdfhao, nêbwxqn côueibxejung khôueibng đdrviaakm ýixoe.


"Chápxidu khôueibng đdrviaakm ýixoedfha tốqqplt rồvwpmi!" Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm thởtpuz phàdfhao, mỉaskam cưquhmfombi giảbnsqi thíilmech vớgsagi côueib: "Chủxzms yếekvdu làdfhaojzf chúxejuysay mộdxavt ngưquhmfombi cốqqpl nhâtpuzn cựoegpc kỳpxid thíilmech hápxidt híilme kịjufbch Hoàdfhang Mai. Trưquhmgsagc kia bàdfhakqmry hay hápxidt đdrvioạktnnn tríilmech Nữxewm phòldzyedmr, chúxeju đdrviãedmr nghe qua rấkqmrt nhiềrevbu lầchbsn rồvwpmi, lờfombi cũxejung thuộdxavc nằtoiim lòldzyng. Ban nãedmry mớgsagi nghe cóysay ngưquhmfombi hápxidt, chúxeju ngẩdfhan ngưquhmfombi tưquhmtpuzng làdfhadfhakqmry, thếekvdbwxqn mớgsagi... Nhưquhmng sao cóysay thểaakm chứysay, ngưquhmfombi cũxejung đdrviãedmr đdrvii xa rấkqmrt nhiềrevbu năfjxrm rồvwpmi!"

tpuzm Uyểaakmn Bạktnnch nhớgsag tớgsagi mốqqpli tìojzfnh đdrvichbsu màdfha ôueibng kểaakmxejuc ởtpuzquhmgsagi quêbwxq, tòldzyldzy hỏzhwgi: "Vịjufb cốqqpl nhâtpuzn đdrvióysayysay phảbnsqi làdfha ngưquhmfombi hôueibm trưquhmgsagc chúxejuysayi khôueibng?"

kclbúxejung vậarudy." Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm khôueibng phủxzms nhậarudn, ápxidnh mắealrt vìojzf nhung nhớgsagdfha trởtpuzbwxqn xa xăfjxrm.

tpuzm Uyểaakmn Bạktnnch nghe vậarudy liềrevbn hiểaakmu ra, cũxejung hiểaakmu ngay vìojzf sao ôueibng lạktnni bấkqmrt thưquhmfombng nhưquhm vậarudy.

"Bâtpuzy giờfomb đdrvildzyng nóysayi làdfhapxidt híilme kịjufbch, ngay cảbnsq ngưquhmfombi nghe híilme kịjufbch cũxejung íilmet đdrvii nhiềrevbu rồvwpmi!" Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm mỉaskam cưquhmfombi, giơtpuz ngóysayn cápxidi lêbwxqn trưquhmgsagc mặktnnt côueib: "Khôueibng ngờfomb chápxidu tuổkqmri con trẻysaydfha lạktnni biếekvdt hápxidt, khiếekvdn chúxeju bấkqmrt ngờfomb quápxid! Hơtpuzn nữxewma, ban nãedmry chúxeju gầchbsn nhưquhm đdrviãedmr nghe trọxoain vẹkxlon cảbnsqdfhai, chápxidu hápxidt rấkqmrt hay!"

kclbúxejung làdfhapxidt rấkqmrt hay!"

Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn im lặktnnng khôueibng nóysayi gìojzf từldzy đdrvichbsu đdrviếekvdn cuốqqpli, bỗdjfkng nhiêbwxqn lêbwxqn tiếekvdng.

Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm nghe vậarudy, lầchbsn lưquhmbnsqt quay qua nhìojzfn hai ngưquhmfombi họxoai: "Trưquhmfombng Uyêbwxqn, chápxidu vàdfhaueibtpuzm quen nhau àdfha?"

"Vâtpuzng." Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn khẽsygs đdrviápxidp.

"Vậarudy thìojzf trùilmeng hợbnsqp rồvwpmi! Chúxejudfhaueibtpuzm cũxejung từldzyng cóysay duyêbwxqn gặktnnp nhau hai lầchbsn, tíilmenh cảbnsqueibm nay coi nhưquhmdfha lầchbsn thứysay ba rồvwpmi! Hơtpuzn nữxewma chúxeju thấkqmry côueibtpuzm đdrviâtpuzy tuổkqmri cũxejung xấkqmrp xỉaska Tịjufbnh Tuyếekvdt. Cóysay thờfombi gian giớgsagi thiệxejuu hai đdrviysaya nóysay vớgsagi nhau, chưquhma biếekvdt chừldzyng sẽsygs trởtpuz thàdfhanh bạktnnn bèkhebkqmry chứysay!" Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm tưquhmơtpuzi cưquhmfombi nóysayi đdrviếekvdn đdrviâtpuzy, di đdrvidxavng trong túxejui chợbnsqt đdrvikqmr chuôueibng. Ôaskang xin lỗdjfki hai ngưquhmfombi họxoai: "Hai chápxidu nóysayi chuyệxejun đdrvii, chúxeju đdrvii nghe đdrviiệxejun thoạktnni!"

tpuzm Uyểaakmn Bạktnnch vẫxmvln nhấkqmrt thờfombi chưquhma phảbnsqn ứysayng lạktnni đdrviưquhmbnsqc, bêbwxqn tai còldzyn văfjxrng vẳkxlong cápxidi têbwxqn ôueibng vừldzya nhắealrc tớgsagi.

Hai ngưquhmfombi họxoai đdrvirevbu họxoai Lụschxc, hơtpuzn nữxewma còldzyn cóysay vẻysay rấkqmrt thâtpuzn vớgsagi Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn...

Tuy rằtoiing trêbwxqn đdrvifombi nhiềrevbu chuyệxejun trùilmeng hợbnsqp nhưquhmng cũxejung khôueibng thểaakm trùilmeng hợbnsqp đdrviếekvdn mứysayc nàdfhay. Côueib tuyệxejut đdrviqqpli khôueibng thểaakm ngờfomb đdrviqqpli phưquhmơtpuzng lạktnni làdfha bốqqpl củxzmsa Lụschxc Tịjufbnh Tuyếekvdt. Côueib bấkqmrt giápxidc mộdxavt lầchbsn nữxewma nhìojzfn vềrevb phíilmea Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm. Cóysay vẻysay nhưquhmojzfilmen hiệxejuu khôueibng tốqqplt, ôueibng đdrviãedmr đdrvii ra tậarudn cùilmeng hàdfhanh lang.


tpuzm Uyểaakmn Bạktnnch nhớgsag tớgsagi mẹkxlo củxzmsa Lụschxc Tịjufbnh Tuyếekvdt. Đkclbóysaydfha mộdxavt quýixoe phu nhâtpuzn da dẻysay đdrviưquhmbnsqc chăfjxrm sóysayc tỉaska mỉaska, cóysay đdrviiềrevbu ấkqmrn tưquhmbnsqng dàdfhanh cho côueib khôueibng tốqqplt. Vậarudy màdfha chẳkxlong hiểaakmu vìojzf sao, tuy biếekvdt rõexwi đdrviqqpli phưquhmơtpuzng làdfha bốqqpl củxzmsa Lụschxc Tịjufbnh Tuyếekvdt, nhưquhmng nụschxquhmfombi hiềrevbn hòldzya củxzmsa Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm luôueibn khiếekvdn côueib khôueibng quápxid phảbnsqn cảbnsqm vềrevb ôueibng...

"Còldzyn đdrvijufbnh nhìojzfn bao lâtpuzu nữxewma, ngưquhmfombi ta đdrviãedmr đdrvii xa rồvwpmi!" Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn trầchbsm giọxoaing.

"..." Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch lẳkxlong lặktnnng thu lạktnni ápxidnh mắealrt.

Nhìojzfn thẳkxlong vàdfhao anh, côueib khôueibng khỏzhwgi nhíilmeu màdfhay, thấkqmry hơtpuzi vôueibixoeueib cớgsag.

Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn móysayc thuốqqplc lápxid ra khỏzhwgi túxejui nhưquhmng khôueibng châtpuzm lêbwxqn màdfha nheo mắealrt nhìojzfn côueib chăfjxrm chúxeju.

Xuấkqmrt hiệxejun ởtpuz đdrviâtpuzy làdfhaojzfysay mộdxavt buổkqmri tiếekvdp khápxidch, anh cùilmeng khápxidch hàdfhang đdrviếekvdn đdrviâtpuzy. Vừldzya hay Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm cũxejung cóysay mặktnnt. Hai ngưquhmfombi cùilmeng đdrvii vàdfhao nhàdfha vệxeju sinh. Dọxoaic đdrviưquhmfombng trởtpuz vềrevb, Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm đdrvidxavt ngộdxavt dừldzyng bưquhmgsagc, cóysay tiếekvdng híilme khúxejuc từldzy trong phòldzyng kíilmen vọxoaing ra. Giọxoaing hápxidt đdrvióysay xuyêbwxqn vàdfhao trong tai anh, châtpuzn anh dưquhmfombng nhưquhmxejung mọxoaic rễrgvc.

Sau khi đdrvidfhay cửsygsa ra, Lụschxc Họxoaic Lâtpuzm sảbnsqi bưquhmgsagc tiếekvdn lêbwxqn trưquhmgsagc, rõexwidfhang muốqqpln xem ngưquhmfombi hápxidt làdfha ai, còldzyn anh chỉaska mộdxavt bóysayng lưquhmng anh đdrviãedmr nhậarudn ra làdfha ai.

Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn cọxoai tay lêbwxqn đdrviiếekvdu thuốqqplc, bờfombueibi mấkqmrp mápxidy: "Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch, bảbnsqn híilme khúxejuc côueib vừldzya hápxidt..."

Nhìojzfn chằtoiim chằtoiim bờfombueibi mỏzhwgng ấkqmry, tiếekvdng híilme khúxejuc ban nãedmry dưquhmfombng nhưquhm vẫxmvln còldzyn văfjxrng vẳkxlong bêbwxqn tai.

Bỗdjfkng nhiêbwxqn mộdxavt cơtpuzn đdrviau nhóysayi thẳkxlong vàdfhao tậarudn óysayc.

tpuzm Uyểaakmn Bạktnnch vốqqpln dĩppfu vẫxmvln cúxejui đdrvichbsu chờfomb đdrvibnsqi nhữxewmng lờfombi sau đdrvióysay củxzmsa anh nhưquhmng thấkqmry anh rấkqmrt lâtpuzu khôueibng lêbwxqn tiếekvdng. Ngưquhmgsagc mắealrt lêbwxqn, côueib phápxidt hiệxejun anh nhíilmeu màdfhay rấkqmrt chặktnnt, sắealrc mặktnnt cóysay vẻysay khôueibng đdrviưquhmbnsqc ổkqmrn lắealrm.

"Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn, anh sao vậarudy..."

ueib tiếekvdn lêbwxqn mộdxavt bưquhmgsagc, vộdxavi vàdfhang hỏzhwgi.

Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn míilmem chặktnnt môueibi: "Đkclbau đdrvichbsu."

Giốqqplng nhưquhm đdrviêbwxqm đdrvióysaytpuzquhmgsagi quêbwxq vậarudy, sau khi nhìojzfn rõexwi sợbnsqi dâtpuzy chuyềrevbn trêbwxqn cổkqmrueib, cơtpuzn đdrviau nhóysayi y hệxejut mộdxavt lầchbsn nữxewma tậarudp kíilmech. Chỉaska cầchbsn nhớgsag lạktnni bảbnsqn híilme khúxejuc kia, cơtpuzn đdrviau sẽsygsdfhang thêbwxqm mãedmrnh liệxejut, anh buộdxavc phảbnsqi giơtpuz tay ấkqmrn thápxidi dưquhmơtpuzng.

"Lạktnni đdrviau đdrvichbsu?" Lâtpuzm Uyểaakmn Bạktnnch căfjxrng thẳkxlong nhìojzfn anh, cắealrn môueibi: "Đkclbaakmueibi đdrvii tìojzfm phụschxc vụschx, hỏzhwgi xem cóysay thuốqqplc đdrviau đdrvichbsu hay gìojzf đdrvióysay khôueibng!"

Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn muốqqpln giơtpuz tay giữxewmueib lạktnni nóysayi khôueibng cầchbsn nhưquhmng bưquhmgsagc châtpuzn côueib rấkqmrt nhanh, mớgsagi đdrvióysay đdrviãedmr chạktnny xa rồvwpmi.

"Ai dạktnny em vậarudy?"

"Mẹkxlo em dạktnny."

"Sau nàdfhay chỉaska đdrviưquhmbnsqc phébpjyp hápxidt cho mộdxavt mìojzfnh anh nghe!"

"Nghe rõexwi chưquhma!"

"Nghe rõexwi rồvwpmi..."

Nhữxewmng hìojzfnh ảbnsqnh vụschxn vỡndpdquhmgsagt qua đdrvichbsu, còldzyn cảbnsq nhữxewmng đdrvioạktnnn đdrviqqpli thoạktnni mơtpuz hồvwpm.

Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn càdfhang cốqqpl gắealrng giữxewm chặktnnt đdrvichbsu, muốqqpln tìojzfm kiếekvdm lạktnni nhữxewmng hìojzfnh ảbnsqnh vàdfha âtpuzm thanh ấkqmry nhưquhmng nóysay đdrviãedmr biếekvdn mấkqmrt trong chớgsagp mắealrt, ngay sau đdrvióysaytpuzn đdrviau đdrvichbsu chỉaskadfhang dữxewm dộdxavi hơtpuzn.

tpuzm Uyểaakmn Bạktnnch lấkqmry đdrviưquhmbnsqc thuốqqplc giảbnsqm đdrviau từldzy ngưquhmfombi phụschxc vụschx, đdrvivwpmng thờfombi cầchbsm chai nưquhmgsagc suốqqpli vộdxavi vãedmr chạktnny vềrevb.

Thấkqmry anh vẫxmvln đdrviysayng ởtpuz chỗdjfkxeju, dựoegpa vàdfhao tưquhmfombng, vẫxmvln dùilmeng tay ôueibm đdrvichbsu.

Ban nãedmry anh cúxejui mặktnnt, ẩdfhan trong bóysayng tốqqpli, khôueibng nhìojzfn rõexwi sắealrc mặktnnt nhưquhmng đdrvichbsu màdfhay nhíilmeu lạktnni làdfha rấkqmrt rõexwidfhang.

ueib bấkqmrt giápxidc rảbnsqo nhanh bưquhmgsagc châtpuzn, chạktnny bưquhmgsagc nhỏzhwg tớgsagi trưquhmgsagc mặktnnt anh, thởtpuz dốqqplc: "Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn, tôueibi mang thuốqqplc giảbnsqm đdrviau tớgsagi đdrviâtpuzy..."

Vừldzya đdrviưquhma thuốqqplc giảbnsqm đdrviau qua, Hoắealrc Trưquhmfombng Uyêbwxqn đdrviãedmr nhưquhm mộdxavt ngưquhmfombi khổkqmrng lồvwpm, gụschxc ngãedmrdfhao ngưquhmfombi côueib.

~Hếekvdt chưquhmơtpuzng 216~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.