Xin Hãy Ôm Em

Chương 215 :

    trước sau   
ihswi mộiuett cámbrcch chíwfodnh xámbrcc hơdnpen, làstyg đtsbitsbit tay lêcersn trêcersn, phủsdgw lấnwtky tay côpujp.

Lựyzzmc khôpujpng mạnnywnh khôpujpng nhẹrvho, vừbjtba hay nắsoobm đtsbiưfrbyfrbyc bàstygn tay nhỏpujp củsdgwa côpujpstygo lòyfuong bàstygn tay mìsoobnh.

dicfm Uyểtzebn Bạnnywch nhíwfodu màstygy, cốunye gắsoobng muốunyen rúfrbyt tay mìsoobnh lạnnywi nhưfrbyng côpujp vừbjtba đtsbinxtynh làstygm thếfyro, Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn càstygng nắsoobm chặtsbit hơdnpen. Rõysjvstygng, anh khôpujpng hềstygihsw ýabdm đtsbinxtynh buôpujpng ra, hơdnpen nữazrja còyfuon cốunyesoobnh dùpptnng ngóihswn tay cọbjtb cọbjtbcersn tay côpujp.

pujp vẫstygn giữazrj nguyêcersn đtsbiiuetng támbrcc rưfrbyicgon ngưfrbyeohji đtsbióihsw, đtsbiàstygnh phảnhpoi ngồrtdci lạnnywi xuốunyeng ghếfyro, khoảnhpong cámbrcch giữazrja hai ngưfrbyeohji chẳfbxkng biếfyrot đtsbiãfyoj đtsbiưfrbyfrbyc kérlwco gầibcxn từbjtbfrbyc nàstygo.

"Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn, anh đtsbinxtynh làstygm gìsoob..."

dicfm Uyểtzebn Bạnnywch gưfrbyfrbyng gạnnywo vàstygwfodng thẳfbxkng nhìsoobn anh, hạnnyw giọbjtbng nhắsoobc nhởpujp: "... Đplvyfyoju Đplvyfyoju vẫstygn còyfuon ởpujp đtsbiâdicfy!"


Khôpujpng thểtzeb đtsbitzeb mặtsbic anh muốunyen làstygm gìsoob thìsoobstygm nhưfrbypujpfrbyicgoi quêcersn đtsbiưfrbyfrbyc, côpujpcersng muốunyen anh vìsoob thếfyrostyg buôpujpng tha mìsoobnh.

"Tôpujpi biếfyrot." Nhưfrbyng Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn khôpujpng nhúfrbyc nhíwfodch, màstyg chỉgwna chậfyojm rãfyoji nóihswi.

"..." Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch cắsoobn môpujpi.

frbyicgoi ámbrcnh đtsbièmjkcn sámbrcng, Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn nhìsoobn côpujp chăwfodm chúfrby giốunyeng nhưfrby muốunyen khóihswa chặtsbit ámbrcnh mắsoobt mìsoobnh lêcersn ngưfrbyeohji côpujp vậfyojy, cho đtsbiếfyron tậfyojn khi hơdnpei thởpujp củsdgwa côpujp dầibcxn trởpujpcersn hỗmjkcn loạnnywn, míwfod mắsoobt cụrtdcp xuốunyeng hơdnpei run rẩsooby.

"Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch."

Mộiuett chấnwtkt giọbjtbng trầibcxm đtsbiiuett ngộiuett vang lêcersn.

Trámbrci tim Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch nhảnhpoy dựyzzmng lêcersn, nhưfrbyng câdicfu nóihswi ngay sau đtsbióihsw củsdgwa anh mớicgoi càstygng khiếfyron côpujp thảnhpong thốunyet: "Làstygm ngưfrbyeohji phụrtdc nữazrj củsdgwa tôpujpi, cóihsw muốunyen khôpujpng?"

pujp ngẩsoobng phắsoobt đtsbiibcxu dậfyojy, nhìsoobn anh khóihsw tin.

Đplvyôpujpi mắsoobt thâdicfm trầibcxm ấnwtky vẫstygn nhưfrby mộiuett miệiipyng giếfyrong khôpujp, cóihsw thểtzebfrbyt ngưfrbyeohji ta vàstygo trong.

yfuong qua vòyfuong lạnnywi, họbjtbfrbyeohjng nhưfrby đtsbiang quay trởpujp vềstyg nhữazrjng ngàstygy đtsbiibcxu mớicgoi gặtsbip. Anh cũcersng nhưfrby thếfyrostygy, hỏpujpi côpujpihsw muốunyen đtsbii theo mìsoobnh khôpujpng. Chỉgwnastyg khôpujpng ngờeohj, sau khi mấnwtkt tríwfod nhớicgo, anh mộiuett lầibcxn nữazrja đtsbiưfrbya ra đtsbistyg nghịnxtynwtky...

"... Làstygm ngưfrbyeohji phụrtdc nữazrj củsdgwa anh?" Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch lặtsbip lạnnywi lầibcxn nữazrja.

"Ừnwtkm." Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn rưfrbyicgon môpujpi, rồrtdci nhưfrbyicgong đtsbipujpi màstygy: "Nếfyrou côpujp đtsbirtdcng ýabdm, tôpujpi sẽghkx khôpujpng đtsbitzebpujp thiệiipyt thòyfuoi..."

dicfm Uyểtzebn Bạnnywch bỗmjkcng bậfyojt cưfrbyeohji, lêcersn tiếfyrong ngắsoobt lờeohji anh: "Đplvytzebpujpi đtsbimbrcn nhérlwc. Cóihsw phảnhpoi mỗmjkci thámbrcng anh cóihsw thểtzeb cho tôpujpi hai trăwfodm ngàstygn khôpujpng? Trang sứiipyc, túfrbyi xámbrcch, nhàstyg cửcqafa, xe cộiuet, muốunyen gìsoobcersng cóihsw thểtzebihswi vớicgoi anh? Chỉgwna cầibcxn anh vui, anh sẽghkx khiếfyron tôpujpi toạnnywi nguyệiipyn?"


"Ừnwtkm, đtsbiưfrbyfrbyc." Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn trầibcxm ngâdicfm hai giâdicfy rồrtdci gậfyojt đtsbiibcxu.

"Thậfyojt xin lỗmjkci, anh tìsoobm nhầibcxm ngưfrbyeohji rồrtdci!" Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch kìsoobm nérlwcn mộiuett cảnhpom giámbrcc đtsbiang cắsoobn xérlwcdnpei lồrtdcng ngựyzzmc, tầibcxm mắsoobt mảnhpoi miếfyrot nhìsoobn bàstygn tay đtsbiưfrbyfrbyc anh nắsoobm chặtsbit: "Bâdicfy giờeohj anh cóihsw thểtzeb buôpujpng tôpujpi ra chưfrbya?"

Sắsoobc mặtsbit Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn trầibcxm xuốunyeng, làstygm nhưfrby khôpujpng nghe thấnwtky, anh vẫstygn nắsoobm chặtsbit tay côpujp, ámbrcnh mắsoobt cũcersng nhìsoobn côpujp chằyglym chằyglym.

stygo lúfrbyc cảnhpo hai đtsbiang giằyglyng co trong im lặtsbing, mộiuett tiếfyrong gọbjtbi non nớicgot vọbjtbng trong phòyfuong tắsoobm ra.

"Uyểtzebn Uyểtzebn~"

ihsw lẽghkxmbrcnh bao nhỏpujp đtsbiãfyoj đtsbii vệiipy sinh xong, đtsbiang gọbjtbi côpujp.

Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn nhíwfodu màstygy tạnnywo thàstygnh nếfyrop nhăwfodn rấnwtkt sâdicfu trêcersn trámbrcn. Giâdicfy phúfrbyt anh buôpujpng ra, Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch liếfyroc tứiipyc tốunyec rúfrbyt tay vềstyg, đtsbiiipyng lêcersn, đtsbii vàstygo trong phòyfuong tắsoobm.

mbrcnh bao nhỏpujp đtsbiang ngồrtdci trêcersn bồrtdcn cầibcxu bẽghkxn lẽghkxn nhìsoobn côpujp, hai bàstygn tay nhỏpujp trắsoobng nõysjvn đtsbiang căwfodng thẳfbxkng bứiipyt vàstygo nhau.

Cho đtsbiếfyron khi nhìsoobn thấnwtky côpujp đtsbii tớicgoi bêcersn cạnnywnh vàstyg ngồrtdci xuốunyeng. Vàstygi giâdicfy sau, trong thùpptnng rámbrcc cóihsw thêcersm mấnwtky tờeohj giấnwtky ăwfodn, bấnwtky giờeohjihsw mớicgoi len lérlwcn thởpujp phàstygo.

Uyểtzebn Uyểtzebn khôpujpng chêcers bai chúfrbyt nàstygo...

mbrcnh bao nhỏpujpwfodm môpujpi cưfrbyeohji trộiuetm, quảnhpo thựyzzmc vui khôpujpng kểtzeb xiếfyrot.

ihsw đtsbiiềstygu, nóihsw nhanh chóihswng phámbrct hiệiipyn ra đtsbiiềstygu bấnwtkt thưfrbyeohjng. Bởpujpi vìsoob sau khi bếfyroihsw ra khỏpujpi bồrtdcn cầibcxu, côpujp bắsoobt đtsbiibcxu mặtsbic lạnnywi chiếfyroc ámbrco vest nóihsw cởpujpi ra lúfrbyc vàstygo nhàstyg cho nóihsw, hơdnpen nữazrja sắsoobc mặtsbic dưfrbyeohjng nhưfrby khôpujpng tốunyet lắsoobm.

dicfm Uyểtzebn Bạnnywch liếfyroc nhìsoobn Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn trêcersn sofa, ra lệiipynh đtsbiuổfgixi khámbrcch rấnwtkt rõysjvstygng: "Khôpujpng còyfuon sớicgom nữazrja, tôpujpi phảnhpoi ngủsdgw rồrtdci!"


mbrcnh bao nhỏpujp ngẩsoobng đtsbiibcxu nhìsoobn đtsbirtdcng hồrtdc trêcersn tưfrbyeohjng, rõysjvstygng còyfuon chưfrbya đtsbiếfyron chíwfodn giờeohj, bảnhpoo bảnhpoo toàstygn mưfrbyeohji giờeohj mớicgoi ngủsdgw...

"Uyểtzebn Uyểtzebn~"

stygm nũcersng vôpujp íwfodch, Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch đtsbiãfyoj bếfyroihsw đtsbii ra cửcqafa.

frbyeohji lăwfodm phúfrbyt sau, chiếfyroc Land Rover màstygu trắsoobng lao tốunyec đtsbiiuet trêcersn con đtsbiưfrbyeohjng đtsbiêcersm sámbrcng ámbrcnh đtsbièmjkcn.

mbrcnh bao nhỏpujp ngồrtdci trêcersn chỗmjkc em bérlwcpujp ghếfyro sau, khuôpujpn mặtsbit xịnxty ra, cámbrci mámbrc phúfrbyng phíwfodnh, suốunyet cảnhpo quámbrc trìsoobnh vẫstygn tứiipyc giậfyojn nhìsoobn Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn.

ysjvstygng trưfrbyicgoc khi ngồrtdci bồrtdcn cầibcxu vẫstygn còyfuon yêcersn ổfgixn, nhấnwtkt đtsbinxtynh tranh thủsdgwfrbyc khôpujpng cóihsw mặtsbit nóihsw, papa đtsbiãfyoj chọbjtbc cho côpujp khôpujpng vui!

Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn kérlwco kérlwco cổfgix ámbrco sơdnpe mi, tâdicfm trạnnywng cũcersng rấnwtkt tệiipy.

Anh chợfrbyt nhớicgo lạnnywi câdicfu côpujp hỏpujpi mìsoobnh ởpujpfrbyicgoi quêcers tốunyei hôpujpm đtsbióihsw: Cóihsw phảnhpoi thậfyojt sựyzzm mắsoobc bệiipynh hoàstygng tửcqaf khôpujpng?

Anh biếfyrot bệiipynh hoàstygng tửcqafstygmbrci quỷdicf quámbrci gìsoob...

Liếfyroc vềstyg phíwfoda bámbrcnh bao nhỏpujp đtsbiang hậfyojm hựyzzmc qua gưfrbyơdnpeng chiếfyrou hậfyoju, Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn quámbrct: "Trừbjtbng cámbrci gìsoobstyg trừbjtbng, vềstyg nhàstyg ngủsdgw!"

...

Khi chiếfyroc taxi mộiuett lầibcxn nữazrja dừbjtbng trưfrbyicgoc tòyfuoa nhàstyg lớicgon Hoắsoobc Thịnxty, Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch hiểtzebu mìsoobnh lạnnywi bịnxty lừbjtba phỉgwnanh rồrtdci.

pujpm nay côpujp đtsbiếfyron tòyfuoa soạnnywn mộiuett chuyếfyron, cóihswstygi liệiipyu cầibcxn lấnwtky. Đplvyãfyoj sắsoobp đtsbiếfyron giờeohj tan ca, Chu Thầibcxn kérlwco côpujp đtsbii nóihswi muốunyen cùpptnng đtsbii ăwfodn tốunyei. Ai ngờeohj sau khi bắsoobt xe ngồrtdci lêcersn taxi, côpujpnwtky lạnnywi nóihswi phảnhpoi đtsbii đtsbiưfrbya bảnhpon phỏpujpng vấnwtkn.


dicfm Uyểtzebn Bạnnywch khôpujpng suy nghĩysjv nhiềstygu đtsbiãfyoj gậfyojt đtsbiibcxu đtsbirtdcng ýabdm, khôpujpng ngờeohj lạnnywi tớicgoi Hoắsoobc Thịnxty.

"Chỉgwnastyg mang bàstygi phỏpujpng vấnwtkn lêcersn mộiuett chúfrbyt thôpujpi, đtsbitzeb Hoắsoobc tổfgixng đtsbibjtbc qua, khôpujpng còyfuon vấnwtkn đtsbistygsoob nữazrja làstygihsw thểtzeb vềstyg!" Chu Thầibcxn khoámbrcc chặtsbit tay côpujp suốunyet cảnhpo quámbrc trìsoobnh, khôpujpng chịnxtyu buôpujpng ra: "Tiểtzebu Bạnnywch, tôpujpi bảnhpoo đtsbinhpom sẽghkx khôpujpng mấnwtkt quámbrc nhiềstygu thờeohji gian đtsbiâdicfu. Xong việiipyc chúfrbyng ta sẽghkx đtsbii ăwfodn tốunyei, tôpujpi mờeohji côpujp!"

dicfm Uyểtzebn Bạnnywch nhíwfodu màstygy khóihsw xửcqaf: "Đplvyưfrbyfrbyc rồrtdci, tôpujpi theo côpujpcersn nhưfrbyng tôpujpi chỉgwna đtsbifrbyi côpujp ngoàstygi thang mámbrcy thôpujpi..."

Chu Thầibcxn nghe thấnwtky vậfyojy, nghĩysjv bụrtdcng chỉgwna cầibcxn côpujp đtsbii theo làstyg sẽghkx khôpujpng còyfuon quámbrcwfodng thẳfbxkng nữazrja nêcersn lậfyojp tứiipyc cưfrbyeohji tíwfodt mắsoobt gậfyojt đtsbiibcxu.

Sau khi thang mámbrcy lêcersn tậfyojn tầibcxng trêcersn cùpptnng, Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch vàstyg Chu Thầibcxn cùpptnng đtsbii ra. Côpujpstygm theo đtsbiúfrbyng lờeohji nóihswi lúfrbyc trưfrbyicgoc, khôpujpng tiếfyrop tụrtdcc đtsbii sâdicfu vàstygo bêcersn trong màstyg chọbjtbn cámbrcch đtsbiiipyng ngay đtsbióihsw chờeohj đtsbifrbyi.

Chu Thầibcxn sợfrbypujp khôpujpng vui nêcersn cũcersng khôpujpng érlwcp buộiuetc quámbrc, cầibcxm bàstygi phỏpujpng vấnwtkn củsdgwa mìsoobnh theo côpujp thưfrbyabdm đtsbii vàstygo.

cersn cạnnywnh thang mámbrcy chíwfodnh làstyg cửcqafa sámbrct sàstygn, nhìsoobn xuốunyeng dưfrbyicgoi làstygyfuong xe cộiuetfrbyeohjm nưfrbyfrbyp.

dicfm Uyểtzebn Bạnnywch hơdnpei sợfrby đtsbiiuet cao nêcersn khôpujpng dámbrcm tiếfyron quámbrc gầibcxn vềstyg phíwfoda đtsbióihsw, chỉgwna nhìsoobn bầibcxu trờeohji xanh mâdicfy trắsoobng ởpujpcersn ngoàstygi. Lúfrbyc nàstygy, bỗmjkcng nhiêcersn mộiuett tiếfyrong "Ding" vang lêcersn, cámbrcnh cửcqafa thang mámbrcy từbjtb từbjtb mởpujp ra.

Nhớicgo lầibcxn trưfrbyicgoc đtsbiãfyoj nhìsoobn thấnwtky Lụrtdcc Tịnxtynh Tuyếfyrot ởpujpcersn trong, côpujp lậfyojp tứiipyc trởpujpcersn căwfodng thẳfbxkng.

Khi nhìsoobn thấnwtky ngưfrbyeohji đtsbiàstygn ôpujpng mặtsbic đtsbirtdc vest ởpujpcersn trong đtsbii ra, côpujp kinh ngạnnywc lêcersn tiếfyrong: "Trợfrbyabdm Giang?"

"... Côpujpdicfm!" Giang Phóihswng nghe thấnwtky tiếfyrong quay qua nhìsoobn, biểtzebu cảnhpom còyfuon bấnwtkt ngờeohjdnpen cảnhpopujp, giọbjtbng cao lêcersn mấnwtky tôpujpng: "Côpujp vềstygfrbyicgoc rồrtdci sao?"

"Vâdicfng, tôpujpi vềstyg đtsbiưfrbyfrbyc mấnwtky hôpujpm rồrtdci." Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch mỉgwnam cưfrbyeohji, cũcersng khôpujpng khỏpujpi nghi hoặtsbic: "Lầibcxn trưfrbyicgoc tôpujpi cóihsw đtsbiếfyron Hoắsoobc Thịnxty mộiuett chuyếfyron nhưfrbyng khôpujpng gặtsbip anh, tôpujpi còyfuon tưfrbypujpng anh nghỉgwnastygm ởpujp đtsbiâdicfy rồrtdci chứiipy!"

Giang Phóihswng lắsoobc đtsbiibcxu giảnhpoi thíwfodch: "Khôpujpng phảnhpoi đtsbiâdicfu. Lúfrbyc trưfrbyicgoc tôpujpi đtsbiưfrbyfrbyc Hoắsoobc tổfgixng cửcqaf tớicgoi côpujpng ty con giúfrbyp anh ấnwtky giảnhpoi quyếfyrot mộiuett sốunye việiipyc, hôpujpm qua tôpujpi vừbjtba vềstyg. Ởsmnh ngay Lâdicfm Thàstygnh đtsbióihsw, côpujpdicfm chắsoobc chưfrbya quêcersn chứiipy?"


dicfm Thàstygnh...

ysjv nhiêcersn Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch sẽghkx khôpujpng quêcersn, khoảnhpong thờeohji gian ấnwtky e rằyglyng sẽghkxstyg quãfyojng thờeohji gian vui vẻiipy nhấnwtkt củsdgwa côpujp.

Giang Phóihswng dưfrbyeohjng nhưfrby ýabdm thứiipyc đtsbiưfrbyfrbyc mìsoobnh đtsbiãfyoj lỡmjkc lờeohji: "Hoắsoobc tổfgixng anh ấnwtky..."

"Tôpujpi biếfyrot cảnhpo rồrtdci." Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch cúfrbyi xuốunyeng, rồrtdci lạnnywi ngưfrbyicgoc lêcersn: "Anh ấnwtky gặtsbip tai nạnnywn, cũcersng khôpujpng còyfuon nhớicgopujpi nữazrja. Thậfyojt ra nhưfrby vậfyojy cũcersng tốunyet, chưfrbya chắsoobc đtsbiãfyoj quámbrc tệiipy đtsbiunyei vớicgoi chúfrbyng tôpujpi!"

"Côpujpdicfm..." Giang Phóihswng hơdnpei ngừbjtbng lạnnywi: "Nhưfrbyng cóihsw chuyệiipyn nàstygy cóihsw thểtzebpujp chưfrbya biếfyrot, năwfodm xưfrbya Hoắsoobc tổfgixng sởpujpysjv bịnxty tai nạnnywn làstygsoob anh ấnwtky muốunyen sang Mỹovpv. Trưfrbyicgoc đtsbióihsw anh ấnwtky cóihsw gọbjtbi đtsbiiệiipyn thoạnnywi cho tôpujpi, bảnhpoo tôpujpi đtsbitsbit trưfrbyicgoc chuyếfyron bay nhanh nhấnwtkt tớicgoi Mỹovpv. Hơdnpen nữazrja tôpujpi dámbrcm chắsoobc chắsoobn anh ấnwtky nhấnwtkt đtsbinxtynh muốunyen đtsbii tìsoobm côpujp!"

dicfm Uyểtzebn Bạnnywch hơdnpei sữazrjng sờeohj.

pujp khôpujpng dámbrcm tin cho lắsoobm, rằyglyng khi họbjtb đtsbiãfyoj chia tay Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn còyfuon muốunyen đtsbii tìsoobm mìsoobnh, nhưfrbyng nérlwct mặtsbit Giang Phóihswng thìsoob chắsoobc nịnxtych.

Ngóihswn tay từbjtb từbjtb cuộiuetn chặtsbit lạnnywi, cõysjvi lòyfuong côpujpdnpei xao đtsbiiuetng.

Giang Phóihswng trầibcxm ngâdicfm nhìsoobn côpujp, hỏpujpi vớicgoi vẻiipy thăwfodm dòyfuo: "Côpujpdicfm, tôpujpi còyfuon nghĩysjvpujp ra nưfrbyicgoc ngoàstygi rồrtdci sẽghkx khôpujpng quay vềstyg nữazrja. Bâdicfy giờeohj nếfyrou côpujp đtsbiãfyoj quay vềstyg, cóihsw cầibcxn tôpujpi nóihswi vớicgoi Hoắsoobc tổfgixng chuyệiipyn giữazrja côpujpstyg anh ấnwtky..."

"Khôpujpng cầibcxn đtsbiâdicfu." Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch lắsoobc đtsbiibcxu. Ámtkvnh mắsoobt hơdnpei tốunyei đtsbii, côpujp khẽghkx đtsbiámbrcp: "Trợfrbyabdm Giang, khôpujpng cầibcxn nóihswi gìsoob vớicgoi anh ấnwtky cảnhpo, đtsbiưfrbyfrbyc nhưfrbydicfy giờeohj thậfyojt sựyzzm rấnwtkt tốunyet rồrtdci! Bốunyen năwfodm trưfrbyicgoc chúfrbyng tôpujpi đtsbiãfyoj chia tay, từbjtbdicfu đtsbiãfyoj khôpujpng còyfuon quan hệiipysoob nữazrja. Nhữazrjng chuyệiipyn trưfrbyicgoc kia cũcersng khôpujpng cầibcxn đtsbitzeb anh ấnwtky biếfyrot."

dicfy giờeohj anh đtsbiãfyojihsw cuộiuetc sốunyeng củsdgwa mìsoobnh, cóihsw cậfyoju con trai đtsbiámbrcng yêcersu, dễeohj thưfrbyơdnpeng củsdgwa mìsoobnh, vàstyg mộiuett ngưfrbyeohji vợfrby chưfrbya cưfrbyicgoi cóihsw thểtzebpptnng anh bưfrbyicgoc vàstygo lễeohj đtsbiưfrbyeohjng bấnwtkt cứiipyfrbyc nàstygo. Còyfuon côpujp, khôpujpng bao lâdicfu nữazrja cũcersng sẽghkx rờeohji khỏpujpi Băwfodng Thàstygnh rồrtdci.

Nghe vậfyojy, Giang Phóihswng hiểtzebu ra, gậfyojt đtsbiibcxu.

Dẫstygu sao mìsoobnh cũcersng chỉgwnastyg mộiuett trợfrbyabdm, thêcersm nữazrja bốunyen năwfodm trưfrbyicgoc quảnhpo thựyzzmc cũcersng đtsbiãfyoj nhìsoobn thấnwtky hai ngưfrbyeohji họbjtb chia tay. Anh ấnwtky còyfuon nhớicgo sau đtsbióihswsoobnh đtsbiãfyojpptnng sếfyrop đtsbii ra sâdicfn bay, tậfyojn mắsoobt chứiipyng kiếfyron côpujpstyg Yếfyron Phong rờeohji đtsbii...

Nhấnwtkt thờeohji, cảnhpo hai đtsbistygu ôpujpm trong lòyfuong nhiềstygu tâdicfm sựyzzm.

"Hoắsoobc tổfgixng!"

Giang Phóihswng bấnwtkt ngờeohj nhìsoobn vềstyg phíwfoda sau, vộiueti cung kíwfodnh cúfrbyi đtsbiibcxu.

Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn mặtsbic bộiuet vest đtsbien, tay cầibcxm tàstygi liệiipyu, cóihsw vẻiipy nhưfrby vừbjtba từbjtb phòyfuong họbjtbp ra, đtsbiang đtsbii vềstyg phíwfoda văwfodn phòyfuong củsdgwa mìsoobnh. Lúfrbyc nàstygy anh dừbjtbng bưfrbyicgoc đtsbiiipyng đtsbióihsw, đtsbiang nhìsoobn họbjtb từbjtb phíwfoda xa xa.

Hoặtsbic cóihsw thểtzebihswi, ámbrcnh mắsoobt nhưfrby mộiuett ổfgix khóihswa khóihswa chặtsbit côpujp.

dicfm Uyểtzebn Bạnnywch chợfrbyt thấnwtky khóihsw thởpujp.

cersng may ngưfrbyeohji đtsbii ra cùpptnng còyfuon cóihsw Chu Thầibcxn, côpujpnwtky rảnhpoo bưfrbyicgoc chạnnywy tớicgoi: "Tiểtzebu Bạnnywch, cậfyoju đtsbifrbyi lâdicfu quámbrc, sốunyet ruộiuett rồrtdci phảnhpoi khôpujpng?"

"Khôpujpng sao!" Lâdicfm Uyểtzebn Bạnnywch quay vềstyg, kérlwco Chu Thầibcxn đtsbii vàstygo trong thang mámbrcy: "Cậfyoju xong việiipyc rồrtdci đtsbiúfrbyng khôpujpng. Xong rồrtdci thìsoob chúfrbyng ta mau đtsbii thôpujpi..."

Sau khi cửcqafa thang mámbrcy đtsbióihswng lạnnywi, Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn đtsbiúfrbyt mộiuett tay vàstygo túfrbyi quầibcxn, quay ngưfrbyeohji đtsbii vàstygo văwfodn phòyfuong.

Trưfrbyicgoc bàstygn làstygm việiipyc rộiuetng lớicgon, Giang Phóihswng cung kíwfodnh đtsbiiipyng thẳfbxkng bámbrco cámbrco côpujpng việiipyc. Sau khi bámbrco cámbrco xong toàstygn bộiuet, khôpujpng thấnwtky sếfyrop bảnhpoo mìsoobnh rờeohji đtsbii, anh ấnwtky chỉgwna nghi hoặtsbic hỏpujpi: "Hoắsoobc tổfgixng, anh còyfuon việiipyc gìsoob khôpujpng ạnnyw?"

Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn đtsbiưfrbya ngóihswn tay kẹrvhop đtsbiiếfyrou thuốunyec lêcersn môpujpi, ríwfodt mộiuett hơdnpei, làstygn khóihswi phảnhpo ra.

Trong tầibcxm nhìsoobn môpujpng lung, anh bấnwtkt ngờeohj hỏpujpi mộiuett câdicfu: "Cậfyoju vàstygdicfm Uyểtzebn Bạnnywch rấnwtkt thâdicfn?"

"Cũcersng tạnnywm ạnnyw!" Giang Phóihswng ngẩsoobn ngưfrbyeohji.

"Thâdicfn đtsbiếfyron mứiipyc đtsbiiuetstygo?" Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn rưfrbyicgon môpujpi.

"Việiipyc nàstygy..." Giang Phóihswng hơdnpei băwfodn khoăwfodn. Nếfyrou nóihswi thâdicfn hay khôpujpng cũcersng làstygsoob quan hệiipy vớicgoi sếfyrop. Giờeohj hỏpujpi nhưfrby vậfyojy ngưfrbyfrbyc lạnnywi khiếfyron anh ấnwtky khôpujpng biếfyrot nêcersn trảnhpo lờeohji sao. Ngẫstygm nghĩysjv mộiuett lúfrbyc lâdicfu, anh ấnwtky đtsbiámbrcp: "Chíwfodnh làstygpujp mứiipyc đtsbiiuetcersng tạnnywm ạnnyw!"

Hoắsoobc Trưfrbyeohjng Uyêcersn dậfyojp tắsoobt mớicgoi húfrbyt mộiuett nửcqafa trong tay: "Cậfyoju cóihsw thểtzeb ra ngoàstygi rồrtdci!"

"Vâdicfng!" Giang Phóihswng lậfyojp tứiipyc gậfyojt đtsbiibcxu.

ihsw đtsbiiềstygu, đtsbii tậfyojn ra ngoàstygi cửcqafa văwfodn phòyfuong, anh ấnwtky vẫstygn cảnhpom thấnwtky sau lưfrbyng lạnnywnh ngắsoobt...

~Hếfyrot chưfrbyơdnpeng 215~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.