Xin Hãy Ôm Em

Chương 211 :

    trước sau   
wumdm Uyểrbonn Bạrnykch sữpsbcng ngưfjcrzkjai.

ufpac nàunity khuôxkwcn mặokrvt báclnrnh bao nhỏhbhy xụplnq xuốzcjrng nhưfjcr mộtfgpt quảequeunit bịpoyy ngậnemzm sưfjcrơxuolng, đudeuôxkwci mắetvut đudeuen láclnry cũviihng khôxkwcng còqtcen sáclnrng ngờzkjai màunitequem đudeurnykm, khôxkwcng chúufpat áclnrnh sáclnrng.

Từhbhyng đudeurmskt khófoxq chịpoyyu dấckrzy lêsahrn trong lòqtceng côxkwc.

foxq lẽmrlgclnrnh bao nhỏhbhynjmbnh lấckrzy côxkwc, nảequey sinh cảequem giáclnrc quấckrzn quýhmcit chẳuvulng qua vìtahp thằtfgpng béxvvq khôxkwcng cófoxq mẹmrlg.

Nhìtahpn bófoxqng nófoxq mộtfgpt mìtahpnh ngồcyewi sụplnqp bêsahrn václnrch tưfjcrzkjang, trong lòqtceng dấckrzy lêsahrn mộtfgpt niềtahpm đudeuau khófoxq tảeque. Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch quỳsahr xuốzcjrng đudeuckrzt, từhbhy từhbhy ôxkwcm nófoxqunito lòqtceng.

clnrnh bao nhỏhbhy mộtfgpt mựrdnsc cúufpai đudeuimppu, bi thưfjcrơxuolng chảequey thàunitnh sôxkwcng.
Nhưfjcrng bầimppu khôxkwcng khínjmbunity nhanh chófoxqng bịpoyy tiếclnrng bụplnqng sôxkwci "òqtceng ọtyqzc" pháclnr vỡeoxd. Báclnrnh bao nhỏhbhy ôxkwcm bụplnqng, đudeuhbhy mặokrvt.

tahpnh thưfjcrzkjang nófoxq khôxkwcng thínjmbch ănemzn cơxuolm lắetvum, thậnemzm chínjmbfoxq thểrbonfoxqi làunit khôxkwcng cófoxq hứljitng thúufpa, rấckrzt nhiềtahpu lúufpac bịpoyy éxvvqp mớxashi ănemzn vàuniti miếclnrng. Trưfjcra nay cũviihng vậnemzy, thínjmbm Lýhmci cầimppm báclnrt đudeuuổzeuhi theo nófoxq mộtfgpt vòqtceng khắetvup biệsirnt thựrdns, nófoxq chỉysyb uốzcjrng hai hớxashp canh mang tínjmbnh tưfjcrrmskng trưfjcrng, mộtfgpt lòqtceng mong ngófoxqng mau đudeuếclnrn giờzkja chạrnyky ra ngoàuniti.

Chẳuvulng hiểrbonu vìtahp sao, nófoxqxuoli nhớxashfoxqn mỳsahr Uyểrbonn Uyểrbonn nấckrzu.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch giơxuol tay xoa đudeuimppu thằtfgpng béxvvq, dịpoyyu giọtyqzng hỏhbhyi: "Đunitnemzu Đunitnemzu, côxkwc nấckrzu mỳsahr cho con ănemzn đudeuưfjcrrmskc khôxkwcng?"

"Vâwumdng!" Đunitôxkwci mắetvut báclnrnh bao nhỏhbhy chợrmskt rựrdnsc sáclnrng.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch mỉysybm cưfjcrzkjai, khi côxkwc bếclnrclnrnh bao nhỏhbhy đudeui vàunito bếclnrp, liềtahpn nhìtahpn bạrnykn thâwumdn vớxashi áclnrnh mắetvut cófoxq phầimppn tráclnrch mófoxqc.

Tang Hiểrbonu Du oan uổzeuhng, thếclnrunit đudeuang tráclnrch mìtahpnh ưfjcr?

Trong bếclnrp, Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch mộtfgpt tay cầimppm nắetvup nồcyewi, mộtfgpt tay cầimppm đudeuũviiha, khuấckrzy chỗpsbc mỳsahr đudeuang sôxkwci sùuxzjng sụplnqc.

Ngoàuniti việsirnc bỏhbhy thêsahrm trứljitng vàunito trong, côxkwcqtcen tìtahpm ra rấckrzt nhiềtahpu dănemzm bôxkwcng xúufpac xínjmbch, cắetvut thàunitnh miếclnrng nhỏhbhy bỏhbhyunito.

clnrnh bao nhỏhbhy suốzcjrt quáclnr trìtahpnh luôxkwcn báclnrm riếclnrt sau lưfjcrng côxkwc nhưfjcr mộtfgpt con cáclnri đudeuxkwci, sốzcjrt ruộtfgpt ôxkwcm châwumdn côxkwc.

"Uyểrbonn Uyểrbonn, bảequeo bảequeo thèpoyym~"

Họtyqz đudeuúufpang làunit bốzcjr con thậnemzt rồcyewi.

uxzjng thínjmbch ănemzn mỳsahr, cùuxzjng gọtyqzi côxkwcunit Uyểrbonn Uyểrbonn...
wumdm Uyểrbonn Bạrnykch chỉysybunito chỗpsbcunitnh vụplnqn vừhbhya tháclnri xong trêsahrn thớxasht: "Đunithbhyng gấckrzp! Sắetvup xong rồcyewi! Đunitrmski côxkwc cho chỗpsbcunitnh kia vàunito làunit con cófoxq thểrbon ănemzn đudeuưfjcrrmskc!"

clnrnh bao nhỏhbhy nghe thấckrzy vậnemzy, bắetvut đudeuimppu nhìtahpn chằtfgpm chằtfgpm khôxkwcng chớxashp mắetvut.

Đunitếclnrn cuốzcjri cùuxzjng, khi côxkwcufpam đudeuzcjrng hàunitnh rắetvuc vàunito nồcyewi, nófoxqqtcen thèpoyyfjcreoxdi ra liếclnrm liếclnrm khófoxqe miệsirnng.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch tắetvut bếclnrp bêsahr ra ngoàuniti, đudeuokrvt báclnrt mỳsahrsahrn bàunitn. Báclnrnh bao nhỏhbhy đudeuãxuoluxzjng cảeque tay cảeque châwumdn bòqtcesahrn ghếclnr, đudeuófoxqn lấckrzy báclnrt côxkwc đudeuưfjcra, bắetvut đudeuimppu ănemzn.

Nhưfjcrng vìtahp quáclnr sốzcjrt sắetvung màunit bịpoyy bỏhbhyng, nófoxq phồcyewng máclnrsahrn bắetvut đudeuimppu thổzeuhi.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch chốzcjrng mộtfgpt tay lêsahrn máclnr ngồcyewi bêsahrn ngắetvum, chốzcjrc chốzcjrc lạrnyki lấckrzy khănemzn lau miệsirnng cho nófoxq.

Đunitếclnrn lúufpac ănemzn xong, báclnrnh bao nhỏhbhy lạrnyki chìtahpa máclnr vềtahp phínjmba côxkwc đudeuòqtcei thưfjcrnjmbng.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch thơxuolm mộtfgpt cáclnri lêsahrn máclnrfoxq.

xkwcqtcen chưfjcra kịpoyyp thu dọtyqzn báclnrt đudeuũviiha, màunit ngồcyewi đudeuófoxq ngắetvum báclnrnh bao nhỏhbhy dễdmxt thưfjcrơxuolng trêsahrn ghếclnr.

xkwc thởnjmbuniti, nhínjmbu màunity gọtyqzi: "Đunitnemzu Đunitnemzu..."

fjcrzkjang nhưfjcr linh cảequem đudeuưfjcrrmskc côxkwc đudeupoyynh nófoxqi gìtahp, báclnrnh bao nhỏhbhy nhảequey vọtyqzt xuốzcjrng ghếclnr, nhàunito tớxashi ôxkwcm châwumdn côxkwc, hai cáclnrnh tay béxvvqnjmbu quấckrzn chặokrvt lấckrzy, ngẩqndyng đudeuimppu nhìtahpn côxkwc bằtfgpng áclnrnh mắetvut đudeuáclnrng thưfjcrơxuolng nhưfjcr mộtfgpt chúufpa chófoxq con bịpoyy ngưfjcrzkjai ta bỏhbhyxuoli vậnemzy: "Uyểrbonn Uyểrbonn đudeuhbhyng bỏhbhy bảequeo bảequeo..."

unitưfjcrrmskc, côxkwc sẽmrlg khôxkwcng bỏhbhy con..." Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch bếclnrclnrnh bao nhỏhbhysahrn: "Nhưfjcrng, Đunitnemzu Đunitnemzu, con phảequei hứljita vớxashi côxkwc mộtfgpt chuyệsirnn!"

Thấckrzy nófoxq đudeuang đudeurmski mìtahpnh nófoxqi nốzcjrt, côxkwc tiếclnrp tụplnqc: "Sau nàunity nếclnru con muốzcjrn tìtahpm côxkwc, chỉysyb đudeuưfjcrrmskc đudeuếclnrn âwumdm thầimppm. Hơxuoln nữpsbca, chuyệsirnn nàunity cũviihng khôxkwcng đudeuưfjcrrmskc kểrbon vớxashi bốzcjr con. Đunitâwumdy làunitnjmb mậnemzt giữpsbca hai chúufpang ta, đudeuưfjcrrmskc khôxkwcng?"
"Vâwumdng!" Báclnrnh bao nhỏhbhy trảeque lờzkjai ngay khôxkwcng cầimppn suy nghĩrmsk.

foxq chớxashp chớxashp đudeuôxkwci mắetvut to tròqtcen. Tốzcjri qua nófoxqqtcen tưfjcrnjmbng mìtahpnh đudeuưfjcrrmskc ngủudfc vớxashi Uyểrbonn Uyểrbonn, nàunito ngờzkja tỉysybnh dậnemzy lạrnyki thấckrzy đudeuang ởnjmb trong phòqtceng mìtahpnh.

Thậnemzt làunit tứljitc!

Hừhbhy, nhấckrzt đudeupoyynh làunit papa bếclnrfoxq vềtahp, thếclnrsahrn bâwumdy giờzkjawumdm Uyểrbonn Bạrnykch bảequeo nófoxq sau nàunity khôxkwcng đudeuưfjcrrmskc nófoxqi vớxashi papa chuyệsirnn đudeuếclnrn tìtahpm côxkwc, quảeque thựrdnsc quáclnr hợrmskp ýhmcifoxq!

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch giơxuol ngófoxqn úufpat ra: "Vậnemzy mófoxqc nghéxvvqo nhéxvvq!"

clnrnh bao nhỏhbhy hiếclnru kỳsahrviihng giơxuol ngófoxqn úufpat theo, mófoxqc nghéxvvqo vớxashi côxkwc.

...

Cuốzcjri tuầimppn, áclnrnh nắetvung rựrdnsc rỡeoxd.

Chiếclnrc Land Rover trắetvung đudeui vàunito trong sâwumdn biệsirnt thựrdns, Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn từhbhy trêsahrn xe bưfjcrxashc xuốzcjrng.

Cầimppm chìtahpa khófoxqa xe, đudeuôxkwci mắetvut anh hơxuoli nheo lạrnyki, lậnemzp tứljitc nhìtahpn thấckrzy bófoxqng mộtfgpt bờzkjaxkwcng nhỏhbhynjmbu đudeuang cong lêsahrn trêsahrn sofa.

Anh thay déxvvqp đudeui vàunito nhàunit, thínjmbm Lýhmcifjcrzkjai hiềtahpn hậnemzu ra ngoàuniti đudeuófoxqn: "Cậnemzu đudeuãxuol vềtahp!"

unitnemzu Đunitnemzu hôxkwcm nay khôxkwcng chạrnyky ra ngoàuniti?" Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn liếclnrc vàunito trong phòqtceng kháclnrch.

"Khôxkwcng ạrnyk!" Thínjmbm Lýhmci mỉysybm cưfjcrzkjai lắetvuc đudeuimppu, giảequei thínjmbch: "Hìtahpnh nhưfjcrxkwcwumdm cófoxq việsirnc nêsahrn tiểrbonu thiếclnru gia hôxkwcm nay khôxkwcng đudeuòqtcei qua đudeuófoxq! Thìtahp đudeuófoxq, bâwumdy giờzkjafoxq đudeuang cầimppm đudeuiệsirnn thoạrnyki nófoxqi chuyệsirnn vớxashi côxkwcwumdm đudeuckrzy!"
Mấckrzy hôxkwcm nay, hầimppu nhưfjcr ngàunity nàunito tiểrbonu thiếclnru gia cũviihng chạrnyky tớxashi chỗpsbcxkwcwumdm mộtfgpt chuyếclnrn.

foxq đudeuiềtahpu, hai ngưfjcrzkjai họtyqz đudeuãxuolfoxq hẹmrlgn ưfjcrxashc, nêsahrn tiểrbonu thiếclnru gia thưfjcrzkjang đudeui léxvvqn lúufpat, cũviihng khôxkwcng cho phéxvvqp thínjmbm Lýhmcifoxqi vớxashi bấckrzt cứljit ai. Ban đudeuimppu bàunitviihng muốzcjrn giấckrzu giúufpap, cófoxq đudeuiềtahpu tuy Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn ban ngàunity đudeui làunitm nhưfjcrng khôxkwcng hềtahp bỏhbhy mặokrvc chuyệsirnn con cáclnri, gầimppn nhưfjcrunitnh tung củudfca thằtfgpng béxvvq, anh đudeutahpu nắetvum rõckrz hằtfgpng ngàunity, nófoxq đudeui tớxashi đudeuâwumdu anh cũviihng hỏhbhyi mộtfgpt lưfjcrrmskt.

Thínjmbm Lýhmcirmsk nhiêsahrn khôxkwcng giấckrzu đudeuưfjcrrmskc, đudeuàunitnh phảequei thàunitnh thậnemzt khai báclnro.

Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn gậnemzt đudeuimppu, đudeui vềtahp phínjmba phòqtceng kháclnrch, quảeque nhiêsahrn nhìtahpn thấckrzy con trai đudeuang ngồcyewi ôxkwcm chiếclnrc đudeuiệsirnn thoạrnyki bàunitn, áclnrp ốzcjrng nghe vàunito tai. Cáclnri ốzcjrng nghe ấckrzy gầimppn nhưfjcrfoxq thểrbon che đudeui quáclnr nửqndya khuôxkwcn mặokrvt nófoxq, chấckrzt giọtyqzng trong trẻamayo vang vọtyqzng khắetvup phòqtceng.

"Vềtahp quêsahrrnyk?"

clnrnh bao nhỏhbhy ngồcyewi bậnemzt dậnemzy, hai mắetvut tròqtcen xoe tòqtceqtce: "Đunitófoxqunitxuoli nàunito ạrnyk, bảequeo bảequeo chưfjcra đudeuếclnrn bao giờzkja!"

Thínjmbm Lýhmci đudeui theo phínjmba sau Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn, đudeurbon lộtfgp nụplnqfjcrzkjai mãxuoln nguyệsirnn.

Thínjmbm Lýhmci đudeuãxuol chănemzm sófoxqc tiểrbonu thiếclnru gia từhbhy khi nófoxqqtcen mặokrvc tãxuol, cảequem thấckrzy tiểrbonu thiếclnru gia thậnemzt lòqtceng yêsahru quýhmcixkwcwumdm đudeuófoxq. Bìtahpnh thưfjcrzkjang lúufpac nàunito cũviihng tỏhbhy ra lạrnyknh lùuxzjng, hơxuoln nữpsbca còqtcen kiệsirnm lờzkjai, gầimppn nhưfjcr nhữpsbcng chuyệsirnn cófoxq thểrbonuxzjng mộtfgpt từhbhy đudeurbon biểrbonu đudeurnykt đudeutahpu khôxkwcng buồcyewn nófoxqi. Thếclnrunit mỗpsbci lầimppn gặokrvp mặokrvt côxkwcwumdm, nófoxq đudeutahpu nófoxqi ra nhữpsbcng câwumdu dàuniti hiếclnrm hoi.

Xem ra, con trẻamay vẫclnrn phảequei cófoxq mẹmrlg mớxashi đudeuưfjcrrmskc!

Thínjmbm Lýhmci khôxkwcng nhịpoyyn đudeuưfjcrrmskc, muốzcjrn lau nưfjcrxashc mắetvut, cófoxq đudeuiềtahpu ngay sau đudeuófoxq chợrmskt nghĩrmsk tớxashi chuyệsirnn cậnemzu Hoắetvuc còqtcen cófoxq mộtfgpt vịpoyyxkwcn thêsahr, nêsahrn bàunit khôxkwcng dáclnrm suy nghĩrmsk nhiềtahpu nữpsbca. Mỗpsbci câwumdy mỗpsbci hoa mỗpsbci nhàunit mỗpsbci cảequenh, huốzcjrng hồcyewqtcen làunit mộtfgpt hàunito môxkwcn phứljitc tạrnykp nhưfjcr thếclnrunity, bàunit chợrmskt lặokrvng lẽmrlg đudeui ra ngoàuniti.

clnrnh bao nhỏhbhy nghe đudeuiệsirnn thoạrnyki rấckrzt nghiêsahrm túufpac, ngay cảeque việsirnc papa đudeuãxuol ngồcyewi xuốzcjrng cạrnyknh mìtahpnh màunitviihng khôxkwcng hay.

"Dưfjcrxashi quêsahr hảeque, chínjmbnh làunit mộtfgpt nơxuoli kháclnrc vớxashi Bănemzng Thàunitnh, khôxkwcng cófoxq nhiềtahpu tòqtcea nhàunit cao ốzcjrc, toàunitn làunit nhàunit nhỏhbhyclnri bằtfgpng, cófoxq rấckrzt nhiềtahpu hoa cỏhbhy, còqtcen cófoxqufpai cófoxqxkwcng, bầimppu khôxkwcng khínjmbviihng rấckrzt trong lòqtceng..."

clnrnh bao nhỏhbhy đudeuang nghe say mêsahr, bỗpsbcng nhiêsahrn cófoxq mộtfgpt âwumdm thanh vọtyqzng ra trong đudeuiệsirnn thoạrnyki: "Áuxzj!"
"Uyểrbonn Uyểrbonn sao zậnemzy?" Báclnrnh bao nhỏhbhy sốzcjrt sắetvung.

Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn tuy khôxkwcng nghe rõckrzsahrn trong nófoxqi gìtahp, nhưfjcrng nhìtahpn thấckrzy con trai suýhmcit nhảequey dựrdnsng lêsahrn cũviihng nhínjmbu màunity.

"Khôxkwcng sao đudeuâwumdu, chỉysybunitxkwc gặokrvp tai nạrnykn..."

"Tai nạrnykn ạrnyk?"

Nghe đudeuưfjcrrmskc hai chữpsbcckrzy, báclnrnh bao nhỏhbhyunitng sốzcjrt ruộtfgpt hơxuoln.

fjcrzkjang nhưfjcrviihng cảequem nhậnemzn đudeuưfjcrrmskc, đudeuimppu kia Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch vộtfgpi vàunitng an ủudfci: "Đunithbhyng lo lắetvung! Khôxkwcng phảequei nhưfjcr con nghĩrmsk đudeuâwumdu. Con xem, chẳuvulng phảequei côxkwc vẫclnrn đudeuang nófoxqi chuyệsirnn bìtahpnh thưfjcrzkjang vớxashi con đudeuckrzy sao!"

"Uyểrbonn Uyểrbonn khôxkwcng sao làunit tốzcjrt rồcyewi ạrnyk!" Báclnrnh bao nhỏhbhy vỗpsbc vỗpsbcclnri ngựrdnsc nhỏhbhy.

"Ừokrvm, khôxkwcng sao đudeuâwumdu! Chỉysybunit anh tàuniti xếclnr đudeuâwumdm phảequei dêsahr, xe kháclnrch hìtahpnh nhưfjcr đudeuang gặokrvp chúufpat sựrdns cốzcjr, e làunitxkwc phảequei ngồcyewi trêsahrn đudeuưfjcrzkjang mộtfgpt lúufpac rồcyewi... Đunitnemzu Đunitnemzu, di đudeutfgpng củudfca côxkwc sắetvup hếclnrt pin rồcyewi, khôxkwcng nófoxqi vớxashi con nữpsbca nhéxvvq, côxkwcufpap máclnry đudeuâwumdy!"

clnrnh bao nhỏhbhy chỉysyb kịpoyyp gọtyqzi mộtfgpt tiếclnrng: "Uyểrbonn Uyểrbonn~"

Nghe thấckrzy đudeuimppu kia chỉysybqtcen lạrnyki nhữpsbcng tiếclnrng túufpat túufpat, báclnrnh bao nhỏhbhyrmsku môxkwci, néxvvqm đudeuiệsirnn thoạrnyki bàunitn sang mộtfgpt bêsahrn.

"Hoắetvuc Thầimppn Hạrnyko!"

Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn nghiêsahrng đudeuimppu néxvvqclnrm khínjmb", trầimppm ngâwumdm khôxkwcng lêsahrn tiếclnrng.

clnrnh bao nhỏhbhy ngâwumdy ngốzcjrc, thấckrzy chuyệsirnn chẳuvulng làunitnh bèpoyyn co cẳuvulng chạrnyky khỏhbhyi hiệsirnn trưfjcrzkjang.

Thínjmbm Lýhmci chuẩqndyn bịpoyy xong mọtyqzi nguyêsahrn liệsirnu cho bữpsbca tốzcjri, từhbhy trong bếclnrp đudeui ra liềtahpn thấckrzy báclnrnh bao nhỏhbhyfjcrng đudeueo ba lôxkwc, đudeuang chạrnyky vàunito trong nhàunit kho, thuầimppn thụplnqc chuyểrbonn mộtfgpt chiếclnrc ghếclnr nhỏhbhy ra, đudeuljitng lêsahrn trêsahrn kéxvvqo cửqndya ra.

Đunitếclnrn khi đudeui ra, nófoxq đudeuãxuol đudeuqndyy theo mộtfgpt chiếclnrc ôxkwcxkwc đudeucyew chơxuoli.

tahpnh nhưfjcr đudeuâwumdy làunitfoxqn đudeucyew ôxkwcng Hoắetvuc từhbhyfjcrxashc ngoàuniti mua vềtahp cho nófoxq từhbhy sinh nhậnemzt nănemzm ngoáclnri, logo BMW bêsahrn trêsahrn bàunitqtcen nhớxashckrz. Cófoxq đudeuiềtahpu, báclnrnh bao nhỏhbhy chêsahrfoxq khôxkwcng phảequei xe đudeuua, còqtcen khôxkwcng buồcyewn sờzkjaunito, cứljit thếclnr bịpoyy bỏhbhy quêsahrn trong garage.

clnrnh bao nhỏhbhy ngồcyewi thẳuvulng lêsahrn, xoay vôxkwcnemzng, chẳuvulng biếclnrt lụplnqc ởnjmb đudeuâwumdu ra mộtfgpt chiếclnrc khiêsahrn củudfca Captain America.

Thínjmbm Lýhmci vộtfgpi lau tay tiếclnrn lêsahrn: "Ôoikni trờzkjai, tiểrbonu thiếclnru gia củudfca tôxkwci, con đudeuang làunitm gìtahp đudeuâwumdy!"

"Tai nạrnykn!" Báclnrnh bao nhỏhbhynemzng thẳuvulng chỉysybunito chiếclnrc khiêsahrn bêsahrn cạrnyknh, nófoxqi vớxashi giọtyqzng non nớxasht nhưfjcrng nghiêsahrm túufpac: "Uyểrbonn Uyểrbonn đudeuang mắetvuc kẹmrlgt trêsahrn đudeuưfjcrzkjang, bảequeo bảequeo phảequei qua đudeuófoxq cứljitu mỹjkps nhâwumdn!"

"Hảeque?" Thínjmbm Lýhmci ngẩqndyn ngưfjcrzkjai.

Tuy rằtfgpng bàunit khôxkwcng biếclnrt đudeuãxuol xảequey ra chuyệsirnn gìtahp, nhưfjcrng lẽmrlgunito tiểrbonu thiếclnru gia đudeupoyynh láclnri chiếclnrc ôxkwcxkwc đudeucyew chơxuoli nàunity đudeui cứljitu côxkwcwumdm?

Trong chớxashp mắetvut, báclnrnh bao nhỏhbhy đudeuãxuolclnri xe chạrnyky ra cửqndya chínjmbnh, dọtyqzc đudeuưfjcrzkjang còqtcen đudeuâwumdm rầimppm rầimppm vàunito mấckrzy mófoxqn đudeucyew trong nhàunit.

Chớxashp mắetvut nófoxq đudeuãxuol ra gầimppn tớxashi cửqndya, cổzeuh áclnro phínjmba sau bịpoyy mộtfgpt bàunitn tay lớxashn xáclnrch lêsahrn, sau đudeuófoxq cảequexuol thểrbon nhỏhbhyxvvqviihng bịpoyyclnrch ra khỏhbhyi xe nhưfjcr mộtfgpt con gàunit con, tay châwumdn khuơxuol loạrnykn xạrnyk trong khôxkwcng trung.

Quay đudeuimppu nhìtahpn thấckrzy khuôxkwcn mặokrvt đudeuèpoyyn xìtahptahp củudfca papa, nófoxq bỗpsbcng chốzcjrc phồcyewng máclnr.

Thínjmbm Lýhmci nhìtahpn thấckrzy Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn đudeuãxuol khoáclnrc áclnro vest lêsahrn ngưfjcrzkjai: "Cậnemzu lạrnyki ra ngoàuniti sao?"

"Vâwumdng." Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn rưfjcrxashn môxkwci, đudeuưfjcra con trai cho bàunit: "Thínjmbm trôxkwcng chừhbhyng nófoxq!"

...

Giâwumdy phúufpat màunitn hìtahpnh đudeuiệsirnn thoạrnyki tốzcjri đudeui, Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch dưfjcrzkjang nhưfjcr vẫclnrn còqtcen nghe thấckrzy giọtyqzng nófoxqi non nớxasht đudeuófoxq đudeuang gọtyqzi mìtahpnh Uyểrbonn Uyểrbonn.

xkwc lắetvuc đudeuimppu phìtahpfjcrzkjai, nhéxvvqt chiếclnrc di đudeutfgpng còqtcen chưfjcra sậnemzp nguồcyewn hẳuvuln vàunito trong balo, ngófoxqsahrn phínjmba trưfjcrxashc xem xéxvvqt.

Sau khi vềtahpfjcrxashc, ngoàuniti việsirnc phỏhbhyng vấckrzn, cộtfgpng thêsahrm chuyệsirnn củudfca báclnrnh bao nhỏhbhy, côxkwc vẫclnrn chưfjcra thểrbonunitnh thờzkjai gian vềtahp quêsahr. Khôxkwcng ngờzkja chuyếclnrn tàunitu hỏhbhya duy nhấckrzt cũviihng đudeuãxuol bịpoyy hủudfcy, bâwumdy giờzkja muốzcjrn vềtahp quêsahr chỉysybfoxq thểrbon ngồcyewi xe kháclnrch đudeuưfjcrzkjang dàuniti.

Ngoàuniti đudeuưfjcrzkjang cao tốzcjrc ra, còqtcen phảequei đudeui mộtfgpt đudeuoạrnykn quốzcjrc lộtfgp nhỏhbhy.

Chínjmbnh đudeuoạrnykn quốzcjrc lộtfgp nhỏhbhyunity, bỗpsbcng nhiêsahrn cófoxq mộtfgpt ngưfjcrzkjai nôxkwcng dâwumdn đudeuuổzeuhi cảeque đudeuàunitn dêsahr lao tớxashi. Ngưfjcrzkjai tàuniti xếclnr xe kháclnrch khôxkwcng kịpoyyp tráclnrnh cứljit thếclnr đudeuâwumdm phảequei, cófoxq hai con dêsahr ngắetvuc ngoảequei sắetvup chếclnrt.

Quan trọtyqzng làunit, xe kháclnrch cũviihng vìtahpufpa va chạrnykm màunit gặokrvp sựrdns cốzcjr, khôxkwcng thểrbon khởnjmbi đudeutfgpng lạrnyki, hơxuoln nữpsbca đudeuãxuol đudeui đudeuưfjcrrmskc nửqndya đudeuưfjcrzkjang, hoàunitn toàunitn khôxkwcng thểrbon quay lạrnyki, mọtyqzi ngưfjcrzkjai trêsahrn xe cứljit thếclnr bịpoyy mắetvuc kẹmrlgt.

Sau khi xe tắetvut máclnry, trong xe cũviihng rấckrzt bínjmbclnrch.

foxq rấckrzt nhiềtahpu hàunitnh kháclnrch gầimppn nhưfjcr đudeuãxuol đudeui xuốzcjrng, xếclnrp thàunitnh hàunitng hoặokrvc ngồcyewi xổzeuhm đudeuljitng bêsahrn lềtahp đudeuưfjcrzkjang, Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch cũviihng xuốzcjrng xe theo, tìtahpm mộtfgpt mỏhbhym đudeuáclnr cao đudeurbon ngồcyewi xuốzcjrng.

Thờzkjai gian dưfjcrzkjang nhưfjcr trôxkwci qua rấckrzt nhanh, cũviihng rấckrzt chậnemzm.

Xe kháclnrch mãxuoli khôxkwcng sửqndya xong, đudeuunitn ngưfjcrzkjai cũviihng dầimppn dầimppn trởnjmbsahrn sốzcjrt ruộtfgpt, bỗpsbcng nhiêsahrn cófoxq tiếclnrng phanh xe dừhbhyng bêsahrn tai.

"Ởaryk đudeuâwumdu ra mộtfgpt chiếclnrc Land Rover thếclnr kia!"

oikni trờzkjai ơxuoli! Biểrbonn xe ngầimppu quáclnr, nănemzm sốzcjr 8!"

...

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch nghe cófoxq tiếclnrng ngưfjcrzkjai bàunitn táclnrn, cũviihng bấckrzt ngờzkja quay đudeuimppu sang nhìtahpn, khi chạrnykm phảequei đudeuôxkwci mắetvut sâwumdu húufpat ấckrzy, côxkwc chợrmskt sữpsbcng ngưfjcrzkjai.

Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn?

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch nhìtahpn qua cửqndya kínjmbnh mui xe, hưfjcrxashng thẳuvulng vàunito mắetvut anh. Áuxzjnh nắetvung trêsahrn đudeuysybnh đudeuimppu quáclnr gắetvut, côxkwc gầimppn nhưfjcr nhìtahpn khôxkwcng châwumdn thựrdnsc lắetvum, trong mơxuol hồcyew, côxkwc nhìtahpn thấckrzy bófoxqng dáclnrng cao lớxashn củudfca anh đudeuãxuolfjcrxashc từhbhy trong xe ra.

xuoln nữpsbca còqtcen đudeui thẳuvulng vềtahp phínjmba mìtahpnh.

clnrc vịpoyy kháclnrch bàunitn táclnrn xung quanh cũviihng đudeutahpu tòqtceqtce nhìtahpn theo anh.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch ngẩqndyng đudeuimppu, nhìtahpn thấckrzy Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn đudeuãxuol đudeui tớxashi trưfjcrxashc mặokrvt mìtahpnh, che đudeui quáclnr nửqndya chỗpsbc áclnrnh nắetvung. Tầimppm mắetvut củudfca côxkwc nhìtahpn đudeuưfjcrrmskc tớxashi yếclnrt hầimppu củudfca anh vàunit mộtfgpt khuôxkwcn cằtfgpm sạrnykch sẽmrlg, cũviihng đudeuang cúufpai đudeuimppu nhìtahpn côxkwc.

xkwc nuốzcjrt nưfjcrxashc bọtyqzt, vừhbhya kinh ngạrnykc vừhbhya thấckrzy kỳsahr lạrnyk: "... Sao anh lạrnyki ởnjmb đudeuâwumdy?"

"Trùuxzjng hợrmskp đudeui ngang qua." Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn khẽmrlgfjcrxashn môxkwci.

"..." Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch háclnr hốzcjrc miệsirnng, vậnemzy thìtahpviihng quáclnr trùuxzjng hợrmskp rồcyewi đudeuckrzy?

Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn liếclnrc nhìtahpn anh tàuniti xếclnr đudeuang nằtfgpm bòqtce ra đudeuckrzt sửqndya xe bêsahrn cạrnyknh cùuxzjng vớxashi mộtfgpt đudeuunitn ngưfjcrzkjai sốzcjrt ruộtfgpt ngồcyewi đudeurmski. Vìtahp đudeuâwumdy làunit vịpoyy trínjmb đudeuimppu đudeuưfjcrzkjang quốzcjrc lộtfgp từhbhy cao tốzcjrc đudeui xuốzcjrng nêsahrn rấckrzt dễdmxt pháclnrt hiệsirnn ra.

Anh nhínjmbu màunity, giơxuol chìtahpa khófoxqa xe trong tay ra hiệsirnu vớxashi côxkwc: "Lêsahrn xe đudeui!"

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch mínjmbm môxkwci, khôxkwcng nhúufpac nhínjmbch.

"Vậnemzy côxkwcqtcen muốzcjrn ngồcyewi đudeuâwumdy bao lâwumdu nữpsbca? Cứljit đudeurmski tiếclnrp, e làunit trờzkjai tốzcjri rồcyewi côxkwcviihng chưfjcra vềtahp tớxashi quêsahr đudeuưfjcrrmskc đudeuâwumdu." Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn nófoxqi xong, ngừhbhyng mộtfgpt láclnrt, tiếclnrp tụplnqc vớxashi ngữpsbc khínjmb thảequen nhiêsahrn: "Vừhbhya hay tôxkwci cófoxq việsirnc phảequei làunitm nêsahrn tiệsirnn đudeuưfjcrzkjang chởnjmbxkwc."

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch cắetvun môxkwci, cảequem thấckrzy nófoxqi chuyệsirnn kiểrbonu nàunity khôxkwcng hay lắetvum, suy nghĩrmsk mộtfgpt lúufpac bèpoyyn đudeuljitng lêsahrn.

foxq đudeuiềtahpu sau khi từhbhy trêsahrn xe xuốzcjrng côxkwc đudeuãxuol ngồcyewi xuốzcjrng mỏhbhym đudeuáclnrunity, ngồcyewi mộtfgpt cáclnri làunit ngồcyewi suốzcjrt hơxuoln hai tiếclnrng đudeucyewng hồcyew, hai châwumdn cũviihng têsahr đudeui. Đunitang đudeupoyynh đudeuljitng lêsahrn theo đudeuàunit thìtahp lạrnyki ngãxuol xuốzcjrng, trưfjcrxashc mắetvut bấckrzt ngờzkja xuấckrzt hiệsirnn mộtfgpt bàunitn tay lớxashn.

qtceng bàunitn tay khôxkwcclnrp chìtahpa ra đudeuófoxq, cófoxq thểrbon nhìtahpn rõckrz từhbhyng đudeuưfjcrzkjang vâwumdn tay.

xkwcuxzjng sứljitc cắetvun môxkwci, đudeuang do dựrdns khôxkwcng biếclnrt cófoxqsahrn đudeuokrvt tay vàunito đudeuófoxq hay khôxkwcng.

foxq lẽmrlgtahp mấckrzt kiêsahrn nhẫclnrn, Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn thẳuvulng thừhbhyng chuyểrbonn sang nắetvum lấckrzy tay côxkwc, hơxuoli dùuxzjng sứljitc mộtfgpt chúufpat, kéxvvqo côxkwc dậnemzy khỏhbhyi mỏhbhym đudeuáclnr. Sau đudeuófoxq anh quay ngưfjcrzkjai, đudeui thẳuvulng vềtahp phínjmba chiếclnrc Land Rover. Nhưfjcrng anh vẫclnrn đudeurbon ýhmci tớxashi côxkwc, bưfjcrxashc châwumdn cốzcjrtahpnh chậnemzm hẳuvuln.

Anh mởnjmb cửqndya xe, thẳuvulng thừhbhyng nhéxvvqt côxkwcunito trong xe.

Thấckrzy anh giơxuol tay đudeupoyynh kéxvvqo dâwumdy an toàunitn, Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch vộtfgpi lêsahrn tiếclnrng: "... Tôxkwci tựrdnsunitm đudeuưfjcrrmskc!"

Thấckrzy côxkwc thắetvut xong dâwumdy an toàunitn, Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn mớxashi đudeuófoxqng cửqndya xe lạrnyki, vòqtceng sang bêsahrn kia, khởnjmbi đudeutfgpng xe, chiếclnrc Land Rover lao vúufpat đudeui trong áclnrnh mắetvut ngưfjcreoxdng mộtfgp củudfca bao ngưfjcrzkjai.

"Cứljit đudeui thẳuvulng đudeuưfjcrzkjang nàunity?"

Đuniti men theo đudeuưfjcrzkjang quốzcjrc lộtfgp khoảequeng hơxuoln mưfjcrzkjai phúufpat sau, Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn hơxuoli nâwumdng cằtfgpm lêsahrn hỏhbhyi.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch thu lạrnyki ngófoxqn tay đudeuang chỉysyb đudeuưfjcrzkjang: "Ừokrvm..."

"Sao vậnemzy?" Thấckrzy anh nhínjmbu màunity, côxkwc bấckrzt giáclnrc hỏhbhyi.

"Khôxkwcng sao." Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn khẽmrlg đudeuáclnrp.

Khuôxkwcn cằtfgpm anh cófoxqxuoli cănemzng thẳuvulng. Con đudeuưfjcrzkjang khôxkwcng cófoxqtahp đudeuokrvc biệsirnt nàunity lạrnyki thâwumdn thuộtfgpc mộtfgpt cáclnrch khófoxq hiểrbonu, giốzcjrng nhưfjcr anh đudeuãxuol từhbhyng đudeui qua nófoxq khôxkwcng chỉysyb mộtfgpt lầimppn vậnemzy...

ufpac chậnemzp tốzcjri, chiếclnrc xe đudeupsbc lạrnyki trưfjcrxashc cửqndya nhàunit.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch tháclnro dâwumdy an toàunitn bưfjcrxashc xuốzcjrng, cũviihng cầimppm theo cảeque balo. Thấckrzy anh xuốzcjrng theo, côxkwc hỏhbhyi: "Tôxkwci tớxashi rồcyewi, anh nófoxqi cófoxq việsirnc cầimppn đudeuếclnrn đudeuâwumdy, làunit việsirnc gìtahp vậnemzy..."

Ban nãxuoly dọtyqzc đudeuưfjcrzkjang, Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn khôxkwcng cófoxq ýhmci đudeupoyynh thảequexkwc giữpsbca đudeuưfjcrzkjang. Anh láclnri thẳuvulng xe xuốzcjrng tậnemzn quêsahr, nófoxqi làunit muốzcjrn tớxashi đudeuâwumdy cófoxq việsirnc.

"Chụplnqp mấckrzy bứljitc ảequenh." Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn rúufpat mộtfgpt đudeuiếclnru thuốzcjrc ra khỏhbhyi bao.

"Ảngnsnh?" Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch nhínjmbu màunity.

"Ừokrvm." Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn lắetvuc bậnemzt lửqndya châwumdm thuốzcjrc, thuầimppn thụplnqc phảeque khófoxqi ra: "Hoa hoa cỏhbhy cỏhbhy, sôxkwcng núufpai nưfjcrxashc non, còqtcen cófoxq nhàunitclnri bằtfgpng. Đunitnemzu Đunitnemzu chưfjcra xuốzcjrng quêsahr bao giờzkja, nófoxq muốzcjrn ngắetvum!"

"..." Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch ngẩqndyn ngưfjcrzkjai, hỏhbhyi vớxashi vẻamay khófoxq tin: "Anh chạrnyky từhbhy thàunitnh phốzcjr vềtahp đudeuâwumdy chỉysyb đudeurbon chụplnqp ảequenh?"

"Khôxkwcng đudeuưfjcrrmskc?" Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn hỏhbhyi ngưfjcrrmskc lạrnyki.

unitưfjcrrmskc chứljit..." Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch nghẹmrlgn lờzkjai.

Trưfjcrxashc kia côxkwc luôxkwcn cảequem thấckrzy, ngưfjcrzkjai cófoxq tiềtahpn thầimppn kinh cũviihng hơxuoli cófoxq vấckrzn đudeutahp, quảeque nhiêsahrn dùuxzj mấckrzt trínjmb nhớxash hay khôxkwcng cũviihng vậnemzy thôxkwci.

Nghĩrmsk tớxashi chuyệsirnn mìtahpnh đudeui nhờzkja ngưfjcrzkjai ta vềtahp đudeuâwumdy, Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch do dựrdnsfoxqi, vẫclnrn lêsahrn tiếclnrng: "Vậnemzy anh đudeurmski tôxkwci mộtfgpt láclnrt, tôxkwci sẽmrlg dẫclnrn anh ra bờzkjaxkwcng, ởnjmb đudeuófoxq phong cảequenh kháclnr đudeumrlgp!"

Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn bậnemzt ra mộtfgpt tiếclnrng "ừhbhym" từhbhyviihi coi nhưfjcr đudeuáclnrp lạrnyki.

Anh thấckrzy côxkwc lụplnqc mộtfgpt bộtfgp chìtahpa khófoxqa từhbhy trong balo ra, mởnjmb chiếclnrc khófoxqa ngoàuniti cửqndya lớxashn. Cófoxq lẽmrlg đudeuãxuolwumdu khôxkwcng cófoxq ai ởnjmb, khófoxqa hơxuoli gỉysyb, mộtfgpt lúufpac sau mớxashi mởnjmb ra đudeuưfjcrrmskc. Côxkwc đudeuqndyy cửqndya ra, bưfjcrxashc qua ngưfjcreoxdng cửqndya đudeui vàunito nhàunit.

xkwcviihng khôxkwcng ngồcyewi xuốzcjrng màunit tạrnykm thờzkjai lấckrzy nhữpsbcng thứljit khôxkwcng cầimppn dùuxzjng ngay ra trưfjcrxashc, chỉysyb đudeurbon lạrnyki đudeucyewufpang.

Đunitófoxqng cửqndya lạrnyki, Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch đudeui ra ngoàuniti: "Chúufpang ta cófoxq thểrbon đudeui rồcyewi!"

uniti vịpoyy củudfca bàunit ngoạrnyki đudeuưfjcrrmskc lậnemzp sau núufpai. Bàunit đudeuưfjcrrmskc chôxkwcn chung vớxashi ôxkwcng ngoạrnyki. Ngoàuniti nănemzm rờzkjai đudeui, côxkwcfoxq vềtahp thănemzm bàunit mộtfgpt lầimppn thìtahpxuoln bốzcjrn nănemzm nay, côxkwc vẫclnrn chưfjcra quay vềtahp. Nưfjcrxashc ngoàuniti khôxkwcng thịpoyynh hàunitnh việsirnc đudeuzcjrt vàunitng tiềtahpn, côxkwc chỉysybfoxq thểrbon đudeui xuốzcjrng châwumdn núufpai thảeque mộtfgpt ínjmbt hoa cúufpac vàunito dịpoyyp lễdmxt Thanh minh.

aryk trong mơxuol, thi thoảequeng côxkwcviihng gặokrvp lạrnyki bàunit ngoạrnyki, vẫclnrn làunit nụplnqfjcrzkjai hiềtahpn từhbhyckrzy, khôxkwcng chúufpat tráclnrch cứljit.

Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn từhbhy đudeuimppu tớxashi cuốzcjri chỉysyb im lặokrvng đudeui phínjmba sau côxkwc, rúufpat di đudeutfgpng ra chụplnqp mấckrzy bứljitc ảequenh non nưfjcrxashc. Sau khi đudeuudfc sốzcjrequenh vềtahp đudeuzcjri phófoxq vớxashi con trai, anh bèpoyyn cấckrzt di đudeutfgpng nhìtahpn sang côxkwc.

Anh thấckrzy côxkwc xoay lưfjcrng vềtahp phínjmba mìtahpnh, ngồcyewi trưfjcrxashc mộtfgpt bia mộtfgp, trêsahrn bia làunittahpnh ảequenh mộtfgpt bàunitxuolo, cófoxq lẽmrlgunitunit ngoạrnyki hoặokrvc cụplnq củudfca côxkwc.

Suốzcjrt cảeque quáclnr trìtahpnh côxkwc khôxkwcng nófoxqi gìtahp, chỉysyb giữpsbc nguyêsahrn tưfjcr thếclnr đudeuófoxq. Côxkwcunity báclnrnh vàunit hoa quảeque trong balo ra, âwumdm thầimppm đudeuzcjrt vàunitng tiềtahpn. Khi côxkwc quay lưfjcrng lạrnyki, mắetvut côxkwcckrzunitng đudeuhbhyxuoln nhưfjcr vừhbhya khófoxqc.

Tráclnri tim Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn nhưfjcr bịpoyy thứljittahp châwumdm chínjmbch vậnemzy.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch nhìtahpn thấckrzy anh cũviihng hơxuoli giậnemzt mìtahpnh: "Anh chụplnqp xong hếclnrt rồcyewi àunit?"

"Ừokrvm." Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn khẽmrlg đudeuáclnrp.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch gậnemzt đudeuimppu, khôxkwcng nófoxqi thêsahrm gìtahp nữpsbca. Sau khi viếclnrng bàunit xong, tâwumdm trạrnykng côxkwcxuoli bínjmbclnrch, côxkwc men theo bờzkjaxkwcng đudeui vềtahp phínjmba thôxkwcn.

Chỉysybunit bỗpsbcng dưfjcrng nghĩrmsk ra chuyệsirnn gìtahp, côxkwcfjcrxashc chậnemzm lạrnyki, sau đudeuófoxqqtceng sang phínjmba bêsahrn kia củudfca anh. Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn vốzcjrn dĩrmsk đudeuang đudeui sáclnrt bờzkjaxkwcng, côxkwc đudeui qua làunit vịpoyy trínjmb củudfca hai ngưfjcrzkjai đudeuãxuol thay đudeuzeuhi.

"Côxkwcunitm gìtahp vậnemzy?" Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn nhínjmbu màunity hỏhbhyi.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch giơxuol tay chỉysybunit trảeque lờzkjai anh: "Gầimppn sôxkwcng cófoxq rấckrzt nhiềtahpu loạrnyki cỏhbhy trơxuoln trưfjcrrmskt, đudeui dễdmxt trưfjcrrmskt châwumdn, nếclnru khôxkwcng cẩqndyn thậnemzn sẽmrlg rấckrzt dễdmxtxuoli xuốzcjrng sôxkwcng. Anh khôxkwcng biếclnrt bơxuoli, rơxuoli xuốzcjrng sẽmrlg khôxkwcng hay đudeuâwumdu."

"Sao côxkwc lạrnyki biếclnrt tôxkwci khôxkwcng biếclnrt bơxuoli?" Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn càunitng nhínjmbu màunity đudeunemzm hơxuoln, ngữpsbc khínjmb nghi hoặokrvc.

rmsk..." Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch sữpsbcng ngưfjcrzkjai, bấckrzy giờzkja mớxashi ýhmci thứljitc đudeuưfjcrrmskc mìtahpnh đudeuãxuol buộtfgpt miệsirnng. Côxkwc cắetvun môxkwci ấckrzp úufpang mấckrzy giâwumdy, rồcyewi vộtfgpi vàunitng giảequei thínjmbch: "... Tôxkwci đudeuclnrn ra thôxkwci! Tôxkwci thấckrzy ban nãxuoly anh đudeui ven sôxkwcng đudeutahpu cốzcjr gắetvung đudeui sâwumdu vàunito trong, chắetvuc làunit anh sợrmskfjcrxashc, thếclnrsahrn mớxashi đudeuclnrn anh khôxkwcng biếclnrt bơxuoli."

"Côxkwcviihng quan sáclnrt tôxkwci kỹjkps quáclnr đudeuckrzy!" Hoắetvuc Trưfjcrzkjang Uyêsahrn nófoxqi mộtfgpt câwumdu đudeuimppy ýhmci tứljitwumdu xa.

wumdm Uyểrbonn Bạrnykch chỉysybfjcrzkjai ngưfjcrrmskng ngậnemzp.

Dọtyqzc đudeuưfjcrzkjang trởnjmb vềtahp, gặokrvp đudeuưfjcrrmskc thínjmbm Triệsirnu vàunit mấckrzy ngưfjcrzkjai bàunit con làunitng xófoxqm.

"Tiểrbonu Bạrnykch! Cháclnru vềtahp thậnemzt rồcyewi! Vừhbhya nãxuoly thínjmbm nghe bêsahrn nhàunitfoxq tiếclnrng đudeutfgpng hơxuoln nữpsbca sau đudeuófoxqqtcen thấckrzy mộtfgpt chiếclnrc ôxkwcxkwc đudeupsbc trưfjcrxashc cổzeuhng nêsahrn đudeuclnrn làunit cháclnru vềtahp. Đunitãxuolwumdu lắetvum khôxkwcng gặokrvp cháclnru rồcyewi!"

"Thínjmbm Triệsirnu, thínjmbm vẫclnrn khỏhbhye chứljit?" Lâwumdm Uyểrbonn Bạrnykch mỉysybm cưfjcrzkjai tiếclnrn lêsahrn.

"Khỏhbhye lắetvum!" Thínjmbm Triệsirnu nắetvum tay côxkwcfoxqi xong, rồcyewi lạrnyki nhìtahpn vềtahp phínjmba bófoxqng dáclnrng cao lớxashn ngay gầimppn đudeuófoxq: "Vềtahp chung vớxashi bạrnykn trai àunit?"

~Hếclnrt chưfjcrơxuolng 211~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.