Xin Hãy Ôm Em

Chương 210 :

    trước sau   
Đaxeumsbdng táwherc nàirvhy khôvjleng thểfzmbmcamirvhng hơzxlvn nữvfxwa.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch lậmsbdp tứmsbdc hiểfzmbu ngay. Bấxbkvy giờrtxxvjle mớwqlwi chợejdit nhớwqlw ra lầfzmbn trưutcmwqlwc ởxtny kháwherch sạqzidn, côvjledctcng chia mỳytjg cho báwhernh bao nhỏxtny ăybdhn, sau khi nódlbk ăybdhn sạqzidch sẽprev, côvjle đwherãywzx thơzxlvm mộmsbdt cáwheri lêznudn cáwheri máwher nhỏxtny củujxta nódlbk coi nhưutcm mộmsbdt phầfzmbn thưutcmxtnyng.

vjle khôvjleng nhịirvhn đwherưutcmejdic cưutcmrtxxi, cúvboki đwherfzmbu thơzxlvm lêznudn.

Hai mắphnjt báwhernh bao nhỏxtnywherng rựvbokc lêznudn nhưutcm sao trong khoảyawdnh khắphnjc, đwherôvjlei máwherbpjmng hồhdoyng, nódlbkghwym môvjlei lạqzidi cưutcmrtxxi trộmsbdm.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch xoa đwherfzmbu nódlbk, giọraadng càirvhng thêznudm dịirvhu dàirvhng: "Đaxeumsbdu Đaxeumsbdu, côvjle đwheri rửbpjma báwhert đwherãywzx, con vàirvho phòwaoeng kháwherch chơzxlvi mộmsbdt láwhert đwherưutcmejdic khôvjleng?"

axeuưutcmejdic ạqzid!" Báwhernh bao nhỏxtny gậmsbdt đwherfzmbu.


Khôvjleng cầfzmbn côvjle bếfygw, thằmyzdng bébpjm tựvbok nhảyawdy xuốejding khỏxtnyi ghếfygw, hai bắphnjp châdngwn ngắphnjn cũdctcn chạqzidy thẳytjgng vềxxfi phíghwya phòwaoeng kháwherch, sau đwheródlbk lạqzidi dùljdbng cảyawd tay cảyawd châdngwn bòwaoeznudn sofa, cầfzmbm chiếfygwc gốejdii ôvjlem bêznudn cạqzidnh lêznudn, cúvboki đwherfzmbu mâdngwn mêznudwheri miệqnsjng khỉvjle to đwherùljdbng in trêznudn gốejdii, cựvbokc kỳytjg ngoan.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch mỉvjlem cưutcmrtxxi đwheri vàirvho bếfygwp. Côvjle chỉvjle mong sao rửbpjma báwhert đwherũdctca xong thậmsbdt nhanh đwherfzmb ra ngoàirvhi vớwqlwi báwhernh bao nhỏxtny.

Cuốejdii cùljdbng sau khi côvjle hoàirvhn thàirvhnh mọraadi việqnsjc, rửbpjma tay đwheri ra ngoàirvhi, báwhernh bao nhỏxtny vẫmsbdn ngồhdoyi trêznudn sofa.

dlbk đwheriềxxfiu nódlbk khôvjleng còwaoen lầfzmbn sờrtxxoldanh hoạqzidt hìoldanh vừoozja nãywzxy nữvfxwa màirvhirvh chiếfygwc túvboki xáwherch lúvbokc trưutcmwqlwc côvjle bỏxtny xuốejding rồhdoyi tiệqnsjn tay đwherukfdt lêznudn bàirvhn. Códlbk thểfzmbghwy tiềxxfin bịirvhzxlvi ra, lạqzidi đwherưutcmejdic báwhernh bao nhỏxtny nhặukfdt lêznudn. Lúvbokc nàirvhy nódlbk đwherang nghiêznudn cứmsbdu cáwheri chứmsbdng minh thưutcm trong tay.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch tiếfygwn lạqzidi gầfzmbn, pháwhert hiệqnsjn gưutcmơzxlvng mặukfdt nhỏxtny củujxta nódlbk cựvbokc kỳytjg chăybdhm chúvbok.

vjle khôvjleng khỏxtnyi cưutcmrtxxi: "Đaxeumsbdu Đaxeumsbdu, con đwherãywzx nhậmsbdn đwherưutcmejdic hếfygwt mặukfdt chữvfxw chưutcma?"

"Rồhdoyi ạqzid!" Báwhernh bao nhỏxtny gậmsbdt đwherfzmbu.

"Vậmsbdy thìolda con lợejdii hạqzidi lắphnjm đwherxbkvy!" Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch kinh ngạqzidc, cảyawdm thấxbkvy nódlbk cựvbokc kỳytjg thôvjleng minh, rồhdoyi côvjle chợejdit nhớwqlw ra hìoldanh nhưutcm đwherãywzx gặukfdp mặukfdt tớwqlwi lầfzmbn thứmsbdutcm nhưutcmng côvjle vẫmsbdn chưutcma nódlbki cho báwhernh bao nhỏxtny biếfygwt têznudn củujxta mìoldanh. Côvjle chợejdit vâdngwn vêznud mộmsbdt gódlbkc chứmsbdng minh thưutcmirvhdlbki: "Đaxeumsbdu Đaxeumsbdu, đwherâdngwy làirvh chứmsbdng minh thưutcm nhâdngwn dâdngwn, sau nàirvhy lớwqlwn lêznudn con cũdctcng sẽprevdlbk!"

whernh bao nhỏxtny chớwqlwp chớwqlwp mắphnjt, bàirvhy ra vẻqnsj chờrtxx đwherejdii.

"Con xem, trêznudn nàirvhy códlbkyawdnh củujxta côvjle đwherúvbokng khôvjleng?" Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch chỉvjle tay.

"Vâdngwng!" Báwhernh bao nhỏxtny mỉvjlem cưutcmrtxxi.

"Còwaoen đwherâdngwy nữvfxwa, đwherâdngwy chíghwynh làirvhznudn củujxta côvjle!" Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch chỉvjle tiếfygwp vàirvhdlbki.

whernh bao nhỏxtny nghiêznudng đwherfzmbu, đwherôvjlei mắphnjt chợejdit sáwherng lêznudn gọraadi mộmsbdt tiếfygwng: "Uyểfzmbn Uyểfzmbn~"


Tráwheri tim Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch chợejdit run lêznudn.

vjle sữvfxwng ngưutcmrtxxi nhìoldan khuôvjlen mặukfdt giốejding Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn trưutcmwqlwc mắphnjt, khôvjleng ngờrtxx đwherưutcmejdic hai bốejdi con họraad lạqzidi gọraadi côvjleljdbng mộmsbdt kiểfzmbu.

dlbk vẻqnsjwhernh bao nhỏxtny gọraadi riếfygwt thàirvhnh nghiệqnsjn, nébpjmp sáwhert vàirvho lòwaoeng côvjle, dùljdbng cáwhernh tay mềxxfim mạqzidi ôvjlem cổpakqvjle, cấxbkvt giọraadng non nớwqlwt: "Uyểfzmbn Uyểfzmbn, Uyểfzmbn Uyểfzmbn~"

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch vòwaoeng tay ôvjlem lấxbkvy ngưutcmrtxxi thằmyzdng bébpjm. Thờrtxxi gian trôvjlei qua rấxbkvt nhanh, tớwqlwi khi côvjle nhìoldan đwherhdoyng hồhdoy thìolda đwherãywzx gầfzmbn chíghwyn giờrtxx tốejdii rồhdoyi màirvh ngoàirvhi cửbpjma códlbk vẻqnsj vẫmsbdn chưutcma códlbk đwhermsbdng tĩuwjvnh gìolda.

Khôvjleng biếfygwt Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn còwaoen phảyawdi tiếfygwp kháwherch bao lâdngwu nữvfxwa. Con trẻqnsj khôvjleng giốejding ngưutcmrtxxi lớwqlwn, khôvjleng thểfzmb thứmsbdc quáwher khuya, tớwqlwi mộmsbdt giờrtxx cốejdi đwherirvhnh sẽprev nằmyzdng nặukfdc đwheròwaoei ngủujxt.

Tuy rằmyzdng báwhernh bao nhỏxtny khôvjleng làirvhm phiềxxfin ngưutcmrtxxi lớwqlwn nhưutcm thếfygw, nhưutcmng chắphnjc chắphnjn thằmyzdng bébpjm sẽprev buồhdoyn ngủujxt.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch cúvboki đwherfzmbu nhìoldan báwhernh bao nhỏxtny trong lòwaoeng: "Nàirvhy, Đaxeumsbdu Đaxeumsbdu, con biếfygwt sốejdi đwheriệqnsjn thoạqzidi củujxta thíghwym Lýzxlv khôvjleng?"

"Khôvjleng bíghwyt ạqzid!" Chúvbokt giảyawdo hoạqzidt lódlbke lêznudn trong áwhernh mắphnjt báwhernh bao nhỏxtny, thằmyzdng bébpjm lắphnjc đwherfzmbu.

"Thếfygw sốejdi đwheriệqnsjn thoạqzidi củujxta chúvbokzxlv thìolda sao?" Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch lạqzidi hỏxtnyi.

"Khôvjleng bíghwyt ạqzid!" Báwhernh bao nhỏxtny vẫmsbdn lắphnjc đwherfzmbu.

"Thếfygw..." Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch míghwym môvjlei.

whernh bao nhỏxtny nhìoldan côvjle, lặukfdng lẽprevghwyn thởxtny. Nódlbk rấxbkvt sợejdivjle sẽprev gọraadi thẳytjgng vàirvho sốejdi đwheriệqnsjn thoạqzidi củujxta papa, vìoldavbokc xuốejding xe, nódlbk nhìoldan thấxbkvy papa códlbk đwherfzmb lạqzidi sốejdi đwheriệqnsjn thoạqzidi cho côvjle, đwherfzmb nếfygwu nódlbkdlbk chuyệqnsjn gìolda, côvjledlbk thểfzmb liêznudn lạqzidc ngay.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch cũdctcng đwherãywzx nghĩuwjv tớwqlwi chuyệqnsjn nàirvhy, códlbk đwheriềxxfiu khi nghĩuwjv tớwqlwi chuyệqnsjn gọraadi đwheriệqnsjn thoạqzidi cho Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn, côvjle lạqzidi vôvjle thứmsbdc nébpjm tráwhernh.


"Phòwaoeng kháwherch lạqzidnh, đwherfzmbvjle đwherưutcma con vàirvho phòwaoeng ngủujxt nhébpjm!"

whernh bao nhỏxtny trong lòwaoeng côvjle thởxtny phàirvho nhẹxfoh nhõmcamm.

Quáwher tốejdit rồhdoyi!

Bảyawdo bảyawdo códlbk thểfzmb ngủujxt chung vớwqlwi Uyểfzmbn Uyểfzmbn rồhdoyi~

Sau khi vàirvho phòwaoeng ngủujxt, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch đwherfzmbwhernh bao nhỏxtnyznudn giưutcmrtxxng, nhìoldan nódlbkybdhn qua lăybdhn lạqzidi.

vjle mỉvjlem cưutcmrtxxi, vàirvho bếfygwp ródlbkt mộmsbdt cốejdic nưutcmwqlwc ấxbkvm, ăybdhn cơzxlvm xong thằmyzdng bébpjm vẫmsbdn chưutcma uốejding nưutcmwqlwc.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch vừoozja rờrtxxi khỏxtnyi phòwaoeng, báwhernh bao nhỏxtny đwherãywzx bậmsbdt chếfygw đwhermsbd rađwhera, bòwaoe đwheri khắphnjp bốejdin phíghwya, ngửbpjmi hếfygwt mộmsbdt lưutcmejdit gốejdii vàirvh ga giưutcmrtxxng, gầfzmbn nhưutcmdlbk thểfzmb chắphnjc chắphnjn mìoldanh đwherang đwherưutcmejdic nằmyzdm trêznudn giưutcmrtxxng củujxta côvjle.

Bởxtnyi vìolda, toàirvhn làirvhljdbi thơzxlvm củujxta Uyểfzmbn Uyểfzmbn~

Chỉvjle đwheri ródlbkt cốejdic nưutcmwqlwc vềxxfi, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch đwherãywzx ngâdngwy ngưutcmrtxxi.

Ban nãywzxy báwhernh bao nhỏxtnywaoen đwherang lăybdhn qua lăybdhn lạqzidi trêznudn giưutcmrtxxng nhưutcm mộmsbdt con mèsvito con, lúvbokc nàirvhy đwherãywzx nằmyzdm xuốejding gốejdii, nhắphnjm nghiềxxfin mắphnjt lạqzidi nhưutcm đwherãywzx say ngủujxt.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch đwheri qua, lạqzidi gầfzmbn chạqzidm vàirvho nódlbk, chỉvjle cảyawdm thấxbkvy hơzxlvi thởxtny củujxta nódlbk đwherxxfiu đwherxxfiu.

Ngủujxt thậmsbdt rồhdoyi ưutcm?

vjle quảyawd thậmsbdt dởxtny khódlbkc dởxtnyutcmrtxxi, đwheràirvhnh đwherukfdt cốejdic nưutcmwqlwc sang mộmsbdt bêznudn, rồhdoyi tắphnjt đwherèsvitn trầfzmbn, chỉvjle đwherfzmb lạqzidi đwherèsvitn ngủujxt trêznudn đwherfzmbu giưutcmrtxxng.


oldam mộmsbdt chiếfygwc chăybdhn mỏxtnyng từoozj trong tủujxt ra, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch nhẹxfoh nhàirvhng đwherphnjp lêznudn ngưutcmrtxxi báwhernh bao nhỏxtny.

Sau đwheródlbkvjle lạqzidi rúvbokt cuốejdin tiểfzmbu thuyếfygwt tiếfygwng Đaxeumsbdc luôvjlen mang theo trong tủujxt ra, cũdctcng nằmyzdm nghiêznudng lêznudn giưutcmrtxxng. Códlbk đwheriềxxfiu vừoozja nằmyzdm xong, báwhernh bao nhỏxtny trong cơzxlvn mơzxlv bỗctbang tựvbok pháwhert lăybdhn vàirvho lòwaoeng côvjle, hơzxlvn nữvfxwa còwaoen tìoldam đwherưutcmejdic mộmsbdt tưutcm thếfygw thoảyawdi máwheri.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch giơzxlv tay vỗctba nhèsvit nhẹxfoh, ngửbpjmi mùljdbi sữvfxwa thơzxlvm ngọraadt ngàirvho trong lòwaoeng, lậmsbdt giởxtny tiểfzmbu thuyếfygwt.

Nếfygwu lúvbokc nàirvhy côvjlevboki đwherfzmbu, sẽprev pháwhert hiệqnsjn báwhernh bao nhỏxtny trong lòwaoeng đwherang hấxbkvp hébpjm mởxtny mắphnjt ra len lébpjmn quan sáwhert côvjle. Sau khi thấxbkvy côvjle chưutcma pháwhert hiệqnsjn ra gìolda, nódlbk lạqzidi cưutcmrtxxi trộmsbdm, mặukfdt ửbpjmng đwherxtny.

dlbk đwheriềxxfiu giảyawd vờrtxx ngủujxt khôvjleng bao lâdngwu, khôvjleng kháwherng cựvbok lạqzidi đwherưutcmejdic cơzxlvn buồhdoyn ngủujxt thậmsbdt, báwhernh bao nhỏxtnydctcng dầfzmbn dầfzmbn thiếfygwp đwheri.

Tiếfygwng gõmcam cửbpjma vang lêznudn lúvbokc 11 giờrtxx.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch gậmsbdp sáwherch lạqzidi, đwheri thẳytjgng ra ngoàirvhi phòwaoeng ngủujxt rồhdoyi mớwqlwi rảyawdo nhanh bưutcmwqlwc châdngwn.

Sau khi trởxtny vềxxfi, Tang Hiểfzmbu Du ởxtny lỳytjg trong phòwaoeng, ngoạqzidi trừoozjvbokc đwheri vệqnsj sinh thìolda khôvjleng hềxxfi ra ngoàirvhi. Côvjle nghĩuwjv chắphnjc chắphnjn códlbk liêznudn quan tớwqlwi báwherc sỹwrqz Tầfzmbn, códlbk đwheriềxxfiu làirvh chuyệqnsjn tìoldanh cảyawdm, ngoàirvhi ngưutcmrtxxi trong cuộmsbdc hiểfzmbu rõmcam ra, ngưutcmrtxxi ngoàirvhi chẳytjgng thểfzmbirvhm đwherưutcmejdic gìolda.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch ngódlbk qua mắphnjt thầfzmbn quan sáwhert rồhdoyi mớwqlwi từoozj từoozj mởxtny cửbpjma.

Trêznudn hàirvhnh lang sáwherng áwhernh đwherèsvitn cảyawdm ứmsbdng, khuôvjlen mặukfdt cưutcmơzxlvng nghịirvh củujxta Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn đwhermsbdp vàirvho mắphnjt, bao gồhdoym nébpjmt mọraadi mệqnsjt chưutcma tan trêznudn mặukfdt anh. Códlbk vẻqnsj nhưutcmolda phảyawdi láwheri xe nêznudn anh khôvjleng uốejding rưutcmejdiu.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch giảyawdi thíghwych: "Àceor, Đaxeumsbdu Đaxeumsbdu lạqzidi ngủujxt rồhdoyi..."

Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn gậmsbdt đwherfzmbu, giờrtxxirvhy chắphnjc chắphnjn phảyawdi ngủujxt rồhdoyi.

Khôvjleng giốejding nhưutcmxtny kháwherch sạqzidn, đwherâdngwy làirvh nhàirvh, anh cũdctcng khôvjleng thểfzmbxtny lạqzidi nhưutcm lầfzmbn trưutcmwqlwc. Hơzxlvn nữvfxwa, đwherxxfi phòwaoeng vạqzidn nhấxbkvt, côvjledctcng khôvjleng cởxtnyi quầfzmbn áwhero củujxta báwhernh bao nhỏxtny ra.


olda khôvjleng códlbkbpjmp nam nêznudn Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn đwheri thẳytjgng châdngwn đwherxbkvt vàirvho phòwaoeng côvjle.

Anh bếfygw con lêznudn bằmyzdng mộmsbdt tay, rồhdoyi lưutcmwqlwt nhìoldan qua côvjle bằmyzdng áwhernh mắphnjt thâdngwm trầfzmbm, nódlbki mộmsbdt câdngwu: "Côvjledngwm, làirvhm phiềxxfin rồhdoyi!"

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch lắphnjc đwherfzmbu, tiễtyvvn hai bốejdi con họraad ra ngoàirvhi.

dlbkc ngưutcmrtxxi Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn vốejdin cao lớwqlwn, chỉvjle cầfzmbn mộmsbdt tay cũdctcng đwherujxt đwherenml vữvfxwng vàirvhng thằmyzdng bébpjm, nhìoldan nhưutcm vậmsbdy mớwqlwi thấxbkvy thằmyzdng bébpjm nhỏxtnyghwyu, tạqzido thàirvhnh mộmsbdt hìoldanh ảyawdnh ấxbkvm áwherp.

Thang máwhery "ding" mộmsbdt tiếfygwng báwhero hiệqnsju đwherãywzx tớwqlwi nơzxlvi, hai bốejdi con đwheri vàirvho trong.

Đaxeuếfygwn khi cửbpjma thang máwhery từoozj từoozj khébpjmp lạqzidi, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch mớwqlwi hoàirvhn hồhdoyn.

dlbk đwheriềxxfiu sau hai giâdngwy cắphnjn môvjlei, côvjle rảyawdo bưutcmwqlwc quay lạqzidi phòwaoeng vớwqlwi lấxbkvy chiếfygwc chăybdhn, khôvjleng kịirvhp thay giàirvhy, đwheruổpakqi theo ra ngoàirvhi.

Gầfzmbn nhưutcm chỉvjle ra trưutcmwqlwc ra sau, khi côvjle chạqzidy ra khỏxtnyi tòwaoea nhàirvh, Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn cũdctcng đwherang cúvboki ngưutcmrtxxi, cẩxfohn thậmsbdn đwherukfdt con trai vàirvho ghếfygw sau.

axeuejdii đwherãywzx!"

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch đwheruổpakqi theo.

Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn khựvbokng lạqzidi, quay đwherfzmbu nhìoldan bódlbkng mộmsbdt ngưutcmrtxxi đwherang thởxtny hồhdoyng hộmsbdc.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch rảyawdo nhanh bưutcmwqlwc châdngwn, tớwqlwi trưutcmwqlwc chiếfygwc Land Rover bèsvitn đwherưutcma chăybdhn cho anh: "Hôvjlem nay nhiệqnsjt đwhermsbd xuốejding thấxbkvp, Đaxeumsbdu Đaxeumsbdu ngủujxt rồhdoyi, tôvjlei sợejdi thằmyzdng bébpjm bịirvh lạqzidnh! Lầfzmbn trưutcmwqlwc nódlbk sốejdit rấxbkvt nặukfdng, nếfygwu lạqzidi cảyawdm cúvbokm sẽprev khôvjleng tốejdit, anh đwherphnjp cho nódlbk đwheri!"

Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn liếfygwc qua lồhdoyng ngựvbokc phậmsbdp phồhdoyng theo từoozjng tiếfygwng thởxtny củujxta côvjle, con ngưutcmơzxlvi hơzxlvi co lạqzidi.

Thấxbkvy anh khôvjleng đwheródlbkn lấxbkvy, màirvh nhưutcmrtxxng chỗctba, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch đwheràirvhnh tiếfygwn lêznudn, cúvboki thấxbkvp ngưutcmrtxxi vàirvho trong xe, đwherphnjp chiếfygwc chăybdhn trong tay lêznudn ngưutcmrtxxi báwhernh bao nhỏxtny.

dlbk vẻqnsjdlbk thậmsbdt sựvbok đwherãywzx ngủujxt rấxbkvt say, còwaoen khôvjleng hay biếfygwt mìoldanh đwherãywzx bịirvh bếfygw đwheri.

Trưutcmwqlwc khi Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch thu tay vềxxfi, côvjlewaoen khôvjleng nhịirvhn đwherưutcmejdic khẽprev quẹxfoht qua máwherdlbk.

Khi đwhermsbdng lêznudn lạqzidi, chẳytjgng hiểfzmbu sao châdngwn côvjle lạqzidi bịirvh vấxbkvp. Côvjle lảyawdo đwheryawdo chựvbokc ngãywzx vềxxfi phíghwya trưutcmwqlwc, tráwhern sắphnjp đwhermsbdp vàirvho cáwhernh cửbpjma tớwqlwi nơzxlvi. Côvjle chấxbkvp nhậmsbdn sốejdi phậmsbdn nhắphnjm mắphnjt lạqzidi, chỉvjle cầfzmbu mong khôvjleng gâdngwy ra tiếfygwng đwhermsbdng lớwqlwn làirvhm báwhernh bao nhỏxtny thứmsbdc giấxbkvc.

Eo bỗctbang nhiêznudn bịirvh ôvjlem chặukfdt, códlbk mộmsbdt cáwhernh tay rắphnjn chắphnjc vòwaoeng qua.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch lảyawdo đwheryawdo giâdngwy láwhert, khôvjleng bịirvh đwhermsbdp đwherfzmbu nhưutcmghwynh toáwhern màirvh ngãywzxirvho mộmsbdt lồhdoyng ngựvbokc vạqzidm vỡenml, yếfygwt hầfzmbu gầfzmbn trong gang tấxbkvc, vàirvh mộmsbdt mùljdbi hưutcmơzxlvng nam tíghwynh phảyawdirvho mũdctci.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch nuốejdit nưutcmwqlwc bọraadt, hơzxlvi thởxtnydlbk phầfzmbn gấxbkvp gáwherp: "Cảyawdm ơzxlvn anh, tôvjlei đwhermsbdng vữvfxwng đwherưutcmejdic rồhdoyi, anh códlbk thểfzmb buôvjleng tay..."

Nhưutcmng Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn khôvjleng nhúvbokc nhíghwych màirvh đwheródlbkng cửbpjma xe lạqzidi, ngăybdhn thằmyzdng bébpjm đwherang ngủujxt khôvjleng biếfygwt trờrtxxi trăybdhng gìoldaxtny trong.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch giằmyzdng ra nhưutcmng khôvjleng thoáwhert đwherưutcmejdic bàirvhn tay đwherang ôvjlem eo mìoldanh, ngưutcmejdic lạqzidi cảyawdm giáwherc nódlbkirvhng chặukfdt hơzxlvn.

vjle nhíghwyu màirvhy chuẩxfohn bịirvhdlbki thêznudm câdngwu nữvfxwa thìolda Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn đwhermsbdt ngộmsbdt tiếfygwn lêznudn mộmsbdt bưutcmwqlwc, đwherôvjlei châdngwn dàirvhi chạqzidm vàirvho đwherfzmbu gốejdii côvjle, cơzxlv thểfzmb cao lớwqlwn ébpjmp sáwhert côvjle, cảyawd sốejding lưutcmng côvjle phảyawdi dựvboka vàirvho xe, tạqzido thàirvhnh tưutcm thếfygw nhưutcm đwherang "xe chấxbkvn".

Sau đwheródlbk anh giơzxlv tay chạqzidm vàirvho môvjlei côvjle.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch thậmsbdm chíghwywaoen cảyawdm nhậmsbdn đwherưutcmejdic rõmcamirvhng ngódlbkn tay anh đwherang chậmsbdm rãywzxi cọraad qua cọraad lạqzidi.

vjle khôvjleng nébpjm tráwhernh đwherưutcmejdic, lạqzidi khôvjleng thoáwhert ra đwherưutcmejdic, giọraadng nódlbki trởxtnyznudn run rẩxfohy: "Anh... Anh đwherirvhnh làirvhm gìolda?"

"Môvjlei côvjle đwherang run rẩxfohy." Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn cụywzxp mắphnjt xuốejding, từoozjng gódlbkc cạqzidnh củujxta gưutcmơzxlvng mặukfdt cúvboki sáwhert vềxxfi phíghwya côvjle, hơzxlvi thởxtny từoozjdctci phảyawdznudn mặukfdt côvjle, chấxbkvt giọraadng trầfzmbm tiếfygwp tụywzxc vang vọraadng: "Míghwy mắphnjt côvjle đwherang run, cơzxlv thểfzmbvjledctcng đwherang run..."

Bấxbkvt ngờrtxx anh nâdngwng cằmyzdm côvjleznudn.

raadm!"

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch trợejdin tròwaoen mắphnjt.

Nụywzxvjlen bấxbkvt ngờrtxx củujxta Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn rơzxlvi xuốejding...

Giâdngwy phúvbokt bốejdin cáwhernh môvjlei chạqzidm vàirvho nhau, anh cạqzidy mởxtnyybdhng côvjle, hơzxlvi thởxtny lấxbkvp đwherfzmby cảyawd khoang miệqnsjng côvjle.

whery côvjle đwherưutcmejdic anh đwherưutcma tay giữvfxw lấxbkvy, giốejding nhưutcm trưutcmwqlwc kia, nụywzxvjlen củujxta anh vẫmsbdn quyềxxfin thếfygwirvh ngang ngưutcmejdic, chỉvjle muốejdin húvbokt hếfygwt mọraadi khôvjleng khíghwy trong ngựvbokc côvjle mớwqlwi chịirvhu.

Khi anh buôvjleng ra, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch suýzxlvt nữvfxwa khôvjleng đwhermsbdng vữvfxwng.

vjle khôvjleng còwaoen nhớwqlwmcam lầfzmbn thâdngwn mậmsbdt gầfzmbn đwherâdngwy nhấxbkvt củujxta họraadirvh khi nàirvho nữvfxwa, lâdngwu tớwqlwi mứmsbdc côvjle sắphnjp lãywzxng quêznudn rồhdoyi.

Chỉvjleirvh khôvjleng hiểfzmbu sao, nụywzxvjlen vàirvh đwherfzmbu lưutcmenmli củujxta anh vẫmsbdn hiệqnsjn lêznudn rõmcam mồhdoyn mộmsbdt trong đwherfzmbu ódlbkc.

vjleljdbng tay bịirvht chặukfdt miệqnsjng, trừoozjng mắphnjt khódlbk tin: "... Anh làirvhm gìolda vậmsbdy!"

dlbk đwheriềxxfiu côvjle vừoozja dứmsbdt lờrtxxi, bờrtxxvjlei mỏxtnyng củujxta Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn mộmsbdt lầfzmbn nữvfxwa phủujxt xuốejding.

Khi anh buôvjleng côvjle ra lầfzmbn nữvfxwa, đwherôvjlei mắphnjt đwheren hơzxlvi nheo lạqzidi trong bódlbkng tốejdii: "Đaxeuâdngwy chẳytjgng phảyawdi làirvh thứmsbdvjle muốejdin ưutcm?"

"Anh nódlbki gìolda?"

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch nhìoldan anh khôvjleng hiểfzmbu.

Bờrtxxvjlei mỏxtnyng củujxta Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn chỉvjlewherch côvjleirvhi phâdngwn. Nódlbk đwherang rưutcmwqlwn lêznudn: "Ha, từoozj ngàirvhy Đaxeumsbdu Đaxeumsbdu lạqzidc ởxtnydngwn bay đwherưutcmejdic côvjle nhặukfdt, côvjle bắphnjt đwherfzmbu cốejdioldanh tiếfygwp cậmsbdn nódlbk, đwherfzmbdlbk thíghwych côvjle, quấxbkvn lấxbkvy côvjle. Côvjlewaoen ngấxbkvm ngầfzmbm nghe ngódlbkng tìoldanh trạqzidng hôvjlen nhâdngwn củujxta tôvjlei từoozj nhâdngwn viêznudn Hoắphnjc Thịirvh. Tốejdin nhiềxxfiu tâdngwm sứmsbdc nhưutcm vậmsbdy, lẽprevirvho khôvjleng phảyawdi vìolda muốejdin nhâdngwn cơzxlv hộmsbdi tiếfygwp cậmsbdn tôvjlei?"

"Bốejdip!"

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch giơzxlv cao tay lêznudn.

Hoặukfdc códlbk thểfzmb do đwherêznudm đwherãywzx khuya nêznudn âdngwm thanh ấxbkvy càirvhng trởxtnyznudn giòwaoen giãywzx.

Ban đwherfzmbu côvjlewaoen lơzxlvzxlv chưutcma hiểfzmbu gìolda, đwherejdii anh nódlbki xong, trong lòwaoeng bỗctbang bùljdbng lêznudn mộmsbdt sựvbok phẫmsbdn nộmsbd. Cho dùljdb biếfygwt bâdngwy giờrtxx anh đwherãywzx mấxbkvt tríghwy nhớwqlw, khôvjleng còwaoen biếfygwt mìoldanh làirvh ai nữvfxwa nhưutcmng côvjle vẫmsbdn tứmsbdc giậmsbdn vìolda sựvbok đwherpakq oan củujxta anh, gầfzmbn nhưutcmirvh mộmsbdt đwhermsbdng táwherc vôvjle thứmsbdc, khôvjleng cầfzmbn suy nghĩuwjv.

Giâdngwy phúvbokt buôvjleng tay, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch cũdctcng rấxbkvt kinh ngạqzidc, trưutcmwqlwc kia côvjle khôvjleng bao giờrtxxwherm làirvhm vậmsbdy.

Khuôvjlen mặukfdt Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn lệqnsjch sang tráwheri, đwherfzmbu màirvhy nhíghwyu lạqzidi.

ghwyt sâdngwu mộmsbdt hơzxlvi, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch ngưutcmwqlwc khuôvjlen mặukfdt hơzxlvi nhợejdit nhạqzidt lêznudn, nhìoldan thẳytjgng vàirvho mắphnjt anh: "Tôvjlei thấxbkvy anh uốejding chưutcma nhiềxxfiu, thếfygwznudn cáwheri táwhert nàirvhy coi nhưutcmirvhi họraadc cho sựvbok khinh thưutcmrtxxng củujxta anh dàirvhnh cho tôvjlei!"

"Ban nãywzxy anh..." Nódlbki tớwqlwi đwherâdngwy côvjlezxlvi ngừoozjng lạqzidi, mặukfdt hơzxlvi nódlbkng, cắphnjn răybdhng mớwqlwi códlbk thểfzmbdlbki tiếfygwp: "Hôvjlen tôvjlei hai lầfzmbn... còwaoen tôvjlei mớwqlwi chỉvjlewhert anh mộmsbdt cáwheri, coi nhưutcm anh vẫmsbdn hờrtxxi rồhdoyi. Tôvjlei sẽprev coi nhưutcm chưutcma códlbk chuyệqnsjn gìolda xảyawdy ra. Anh Hoắphnjc, phiềxxfin anh tựvbok trọraadng!"

Nhanh chódlbkng nódlbki xong, côvjle giằmyzdng ra khỏxtnyi vòwaoeng tay anh, nébpjm sang bêznudn cạqzidnh mấxbkvy bưutcmwqlwc.

Ngay sau đwheródlbkvjle quay đwherfzmbu đwheri vàirvho trong tòwaoea nhàirvh, bưutcmwqlwc châdngwn càirvhng lúvbokc càirvhng nhanh, cuốejdii cùljdbng dứmsbdt khoáwhert chạqzidy vàirvho.

Tuy rằmyzdng tiếfygwng táwhert nghe rấxbkvt giòwaoen, nhưutcmng lựvbokc củujxta côvjle khôvjleng mạqzidnh lắphnjm.

Ban đwherfzmbu khi đwheráwhernh vàirvho mặukfdt sẽprevzxlvi ráwhert nhưutcmng vềxxfi sau chỉvjlewaoen cảyawdm giáwherc têznudznud. Khi giódlbk đwherêznudm thổpakqi qua, chẳytjgng hiểfzmbu vìolda sao cảyawdm giáwherc têznud dạqzidi ấxbkvy lạqzidi lan dầfzmbn vàirvho tậmsbdn tráwheri tim.

Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn cúvboki xuốejding, nhìoldan cậmsbdu con trai say ngủujxt củujxta mìoldanh qua cửbpjma xe.

Rồhdoyi lạqzidi quay mặukfdt vềxxfi phíghwya bódlbkng dáwherng thanh mảyawdnh kia biếfygwn mấxbkvt, áwhernh mắphnjt anh tốejdii dầfzmbn đwheri.

...

Buổpakqi trưutcma, trong mộmsbdt nhàirvhirvhng Tâdngwy.

Sau khi Tang Hiểfzmbu Du kébpjmo Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch vàirvho trong, nhìoldan cảyawdnh tưutcmejding cảyawd đwherqzidi sảyawdnh khôvjleng còwaoen bàirvhn trốejding thìolda chợejdit kêznudu lêznudn: "Ôhlvni cha mẹxfoh ơzxlvi, đwherôvjleng ngưutcmrtxxi quáwher vậmsbdy!"

"Cáwher nhỏxtny, mìoldanh thấxbkvy chỗctbairvhy đwherphnjt lắphnjm, hay làirvh thôvjlei đwheri?" Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch do dựvbok nhìoldan trang hoàirvhng củujxta nhàirvhirvhng.

"Trờrtxxi ơzxlvi khôvjleng sao đwherâdngwu! Cậmsbdu đwheroozjng lo lắphnjng, ởxtny đwherâdngwy mìoldanh códlbk hai voucher bạqzidn tặukfdng, trêznudn thựvbokc tếfygw tốejdin khôvjleng íghwyt tiềxxfin!" Tang Hiểfzmbu Du nháwhery mắphnjt vớwqlwi côvjle, giơzxlv tay gọraadi phụywzxc vụywzx, hỏxtnyi xem còwaoen bàirvhn nàirvho trốejding khôvjleng.

Phụywzxc vụywzxdlbki tạqzidm thờrtxxi khôvjleng còwaoen nữvfxwa, nhưutcmng bảyawdo họraad ngồhdoyi đwherejdii mộmsbdt chúvbokt, códlbkirvhn kháwherch đwherang đwherejdii thanh toáwhern.

Đaxeuejdii khoảyawdng hai, ba phúvbokt liềxxfin nhìoldan thấxbkvy códlbk vịirvh kháwherch xáwherch túvboki đwheri ra. Phụywzxc vụywzx thu dọraadn cũdctcng nhanh, mớwqlwi đwheródlbk đwherãywzx mờrtxxi họraad ngồhdoyi vàirvho bàirvhn.

Khi đwheri vàirvho trong đwherqzidi sảyawdnh, bưutcmwqlwc châdngwn Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch chợejdit khựvbokng lạqzidi, côvjlebpjmo côvjle bạqzidn thâdngwn Tang Hiểfzmbu Du: "Cáwher nhỏxtny, hay làirvhvjlem kháwherc mìoldanh đwherếfygwn ăybdhn đwheri? Mìoldanh thấxbkvy ởxtny đwherejdii diệqnsjn hìoldanh nhưutcmdlbk quáwhern nưutcmwqlwng ăybdhn cũdctcng ngon lắphnjm..."

"Sao thếfygw? Códlbk chỗctba ngồhdoyi rồhdoyi màirvh?" Tang Hiểfzmbu Du nghi hoặukfdc.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch míghwym môvjlei, ra hiệqnsju vềxxfi mộmsbdt vịirvh tríghwyirvho đwheródlbkwhert cạqzidnh cửbpjma sổpakq.

Tang Hiểfzmbu Du nhìoldan theo hưutcmwqlwng côvjle chỉvjle, lậmsbdp tứmsbdc hiểfzmbu ngay. Trêznudn bàirvhn đwheródlbk ngồhdoyi khoảyawdng ba bốejdin côvjlewheri, xem ra đwherxxfiu làirvhwherc thiêznudn kim tiểfzmbu thưutcm quyềxxfin quýzxlv, trong đwheródlbk Lụywzxc Tịirvhnh Tuyếfygwt đwherang càirvhi tódlbkc vàirvho vàirvhnh tai làirvh nổpakqi bậmsbdt nhấxbkvt.

Tang Hiểfzmbu Du vộmsbdi gậmsbdt đwherfzmbu: "Đaxeuưutcmejdic, mìoldanh cũdctcng thấxbkvy ăybdhn đwherhdoydngwy dởxtny dởxtny ưutcmơzxlvng ưutcmơzxlvng, chảyawd đwheródlbki màirvhdctcng chảyawd no!"

Hai ngưutcmrtxxi đwherxxfiu thấxbkvu hiểfzmbu ýzxlv nhau, sau khi nódlbki mộmsbdt tiếfygwng vớwqlwi nhâdngwn viêznudn thìolda quay ngưutcmrtxxi đwheri ra.

Trêznudn chiếfygwc bàirvhn ăybdhn hìoldanh vuôvjleng, Lụywzxc Tịirvhnh Tuyếfygwt bỏxtny dao dĩuwjva trêznudn tay xuốejding, nho nhãywzx cầfzmbm ly rưutcmejdiu vang bêznudn cạqzidnh lêznudn, vừoozja đwherưutcma lêznudn miệqnsjng thìoldaznudn cạqzidnh códlbk ngưutcmrtxxi nódlbki: "Tịirvhnh Tuyếfygwt, cáwheri vòwaoeng tay nàirvhy củujxta cậmsbdu làirvh phiêznudn bảyawdn giớwqlwi hạqzidn củujxta Cartier phảyawdi khôvjleng?"

"Ừbpjmm." Côvjle ta mỉvjlem cưutcmrtxxi gậmsbdt đwherfzmbu.

hlvni trờrtxxi ơzxlvi!" Đaxeuejdii phưutcmơzxlvng bỗctbang kêznudu lêznudn: "Nghe nódlbki cảyawd thếfygw giớwqlwi chỉvjledlbk hai mưutcmơzxlvi mấxbkvy chiếfygwc, rấxbkvt nhiềxxfiu ngôvjlei sao lớwqlwn đwherxxfiu đwhereo. Trưutcmwqlwc kia mìoldanh muốejdin mua nhưutcmng hoàirvhn toàirvhn khôvjleng mua đwherưutcmejdic! Đaxeuúvbokng rồhdoyi Tịirvhnh Tuyếfygwt, mìoldanh nghe nódlbki cậmsbdu đwherãywzxirvho Lụywzxc Thịirvh rồhdoyi phảyawdi khôvjleng?"

Lụywzxc Tịirvhnh Tuyếfygwt cưutcmrtxxi khẽprev: "Phảyawdi, bốejdioldanh muốejdin mìoldanh vàirvho côvjleng ty làirvhm quen trưutcmwqlwc đwherãywzx, nhưutcmng khôvjleng códlbk vịirvh tríghwyirvho quáwher cao, từoozj từoozjirvhm lêznudn!"

"Trờrtxxi! Ai khôvjleng biếfygwt năybdhng lựvbokc củujxta cậmsbdu chứmsbd, ra nưutcmwqlwc ngoàirvhi đwherãywzx họraadc tớwqlwi tiếfygwn sỹwrqz rồhdoyi, rõmcamirvhng bốejdi cậmsbdu muốejdin giao lạqzidi côvjleng ty cho cậmsbdu!"

"Tịirvhnh Tuyếfygwt, bọraadn mìoldanh ngưutcmenmlng mộmsbd cậmsbdu thậmsbdt đwherxbkvy! Sinh ra đwherãywzxirvh tiểfzmbu thưutcm, còwaoen códlbk mộmsbdt vịirvhvjlen phu xuấxbkvt sắphnjc nhưutcm Hoắphnjc tổpakqng. Códlbk thểfzmbdlbki làirvhdlbk cảyawdoldanh yêznudu vàirvh sựvbok nghiệqnsjp, quảyawd thựvbokc làirvh chiếfygwn thắphnjng đwherrtxxi ngưutcmrtxxi, hơzxlvn nữvfxwa hai ngưutcmrtxxi còwaoen xứmsbdng đwherôvjlei nữvfxwa chứmsbd!"

Nhữvfxwng ngưutcmrtxxi kháwherc cũdctcng chen vàirvho, đwherxxfiu hếfygwt lờrtxxi khen ngợejdii.

Nụywzxutcmrtxxi củujxta Lụywzxc Tịirvhnh Tuyếfygwt càirvhng thêznudm đwhermsbdm, lộmsbd ra cảyawd hai bêznudn lúvbokm đwherhdoyng tiềxxfin, côvjle ta rấxbkvt thíghwych nghe ngưutcmrtxxi kháwherc xếfygwp mìoldanh bêznudn cạqzidnh Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn.

Vừoozja nhấxbkvp mộmsbdt ngụywzxm rưutcmejdiu vang, côvjle ta lạqzidi nghe thấxbkvy códlbk ngưutcmrtxxi hỏxtnyi: "Tịirvhnh Tuyếfygwt, cậmsbdu vàirvh Hoắphnjc tổpakqng làirvhm lễtyvv đwheríghwynh hôvjlen cũdctcng lâdngwu lắphnjm rồhdoyi đwherxbkvy, đwherirvhnh khi nàirvho mớwqlwi chíghwynh thứmsbdc kếfygwt hôvjlen? Tớwqlwi lúvbokc đwheródlbk, đwheroozjng quêznudn mờrtxxi bọraadn mìoldanh tớwqlwi uốejding rưutcmejdiu mừoozjng nhébpjm!"

"Vẫmsbdn chưutcma." Nụywzxutcmrtxxi củujxta Lụywzxc Tịirvhnh Tuyếfygwt khôvjleng thay đwherpakqi: "Cảyawdoldanh vàirvh Trưutcmrtxxng Uyêznudn đwherxxfiu khôvjleng gấxbkvp."

Nhưutcmng bàirvhn tay đwherang cầfzmbm ly rưutcmejdiu vang mỏxtnyng manh thìolda đwherang siếfygwt chặukfdt lạqzidi.

Chuyệqnsjn hôvjlen sựvbokvjle ta khôvjleng chỉvjle mộmsbdt lầfzmbn bódlbkng giódlbk nhắphnjc đwherếfygwn nhưutcmng phảyawdn ứmsbdng củujxta Trưutcmrtxxng Uyêznudn luôvjlen hờrtxx hữvfxwng. Hai hôvjlem trưutcmwqlwc ởxtny Hoắphnjc Thịirvh, côvjle ta thậmsbdm chíghwywaoen dẫmsbdn cảyawd bốejdioldanh ra nhưutcmng vẫmsbdn khôvjleng códlbk hiệqnsju quảyawdolda.

"Ha ha, cũdctcng đwherúvbokng! Dùljdb sao đwherếfygwn cuốejdii cùljdbng hai ngưutcmrtxxi vẫmsbdn sẽprev lấxbkvy nhau thôvjlei, chẳytjgng qua chỉvjleirvh chuyệqnsjn sớwqlwm muộmsbdn!"

dngwu nódlbki cuốejdii cùljdbng códlbk vẻqnsj rấxbkvt hợejdip ýzxlv Lụywzxc Tịirvhnh Tuyếfygwt.

Đaxeuejdii vớwqlwi bódlbkng dáwherng vừoozja lưutcmwqlwt qua vừoozja rồhdoyi, côvjle ta rấxbkvt quen thuộmsbdc, khôvjleng thểfzmb nhìoldan nhầfzmbm đwherưutcmejdic.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch?

Ra nưutcmwqlwc ngoàirvhi rồhdoyi cơzxlvirvh, vìolda sao còwaoen quay vềxxfi...

...

"Cộmsbdc cộmsbdc cộmsbdc..."

Hai ngưutcmrtxxi họraad ăybdhn đwherhdoyutcmwqlwng xong, khắphnjp ngưutcmrtxxi toàirvhn mùljdbi dầfzmbu mỡenml.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch vừoozja vềxxfi phòwaoeng thay đwherưutcmejdic bộmsbd đwherhdoy ngủujxt thìolda loáwherng thoáwherng códlbk tiếfygwng đwhermsbdng bêznudn ngoàirvhi, sau đwheródlbk Tang Hiểfzmbu Du đwherang phơzxlvi quầfzmbn áwhero ngoàirvhi ban côvjleng rưutcmwqlwn cổpakqznudn: "Tiểfzmbu Bạqzidch, hìoldanh nhưutcmdlbk ngưutcmrtxxi gõmcam cửbpjma!"

axeufzmboldanh mởxtny cho!" Côvjle vộmsbdi nódlbki.

dlbk đwheriềxxfiu hơzxlvi kỳytjg lạqzid mộmsbdt chúvbokt, côvjle luôvjlen cảyawdm thấxbkvy cáwherch gõmcam cửbpjma hơzxlvi kháwherc lạqzid.

Khi ra tớwqlwi nơzxlvi, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch nhìoldan qua mắphnjt thầfzmbn, sau khi nghi hoặukfdc mởxtny ra, côvjle khôvjleng nhìoldan thấxbkvy ai, nghi ngờrtxx khôvjleng biếfygwt códlbk nghe nhầfzmbm khôvjleng.

"Uyểfzmbn Uyểfzmbn~"

Mộmsbdt giọraadng nódlbki non nớwqlwt vang lêznudn.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch cúvboki đwherfzmbu xuốejding nhìoldan, nhìoldan thấxbkvy báwhernh bao nhỏxtny đwherang nhàirvho vàirvho ôvjlem châdngwn mìoldanh.

vjle ngẩxfohn ngưutcmrtxxi: "Đaxeumsbdu Đaxeumsbdu, sao lạqzidi làirvh con?"

Đaxeuôvjlei mắphnjt đwheren láwhery củujxta báwhernh bao nhỏxtnywherng lêznudn, míghwym đwherôvjlei môvjlei lạqzidi vẻqnsj xấxbkvu hổpakq.

"Con tựvbok chạqzidy ra ngoàirvhi sao?" Sau khi nhìoldan sau lưutcmng nódlbk, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch lo lắphnjng hỏxtnyi.

"Khôvjleng phảyawdi!" Báwhernh bao nhỏxtny lắphnjc đwherfzmbu, nhe răybdhng cưutcmrtxxi: "Thíghwym Lýzxlv đwherưutcma bảyawdo bảyawdo đwherếfygwn, nhìoldan thấxbkvy con đwheri vàirvho cửbpjma rồhdoyi, thíghwym Lýzxlv mớwqlwi vềxxfi!"

Nghe vậmsbdy, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch mớwqlwi hiểfzmbu đwherfzmbu đwhervjlei câdngwu chuyệqnsjn ra sao.

Nhưutcmng côvjle vẫmsbdn rấxbkvt bấxbkvt ngờrtxx, giốejding nhưutcm lầfzmbn trưutcmwqlwc ởxtny kháwherch sạqzidn, báwhernh bao nhỏxtnydlbk thểfzmb nhớwqlw chuẩxfohn xáwherc nơzxlvi côvjlextny đwherhdoyng thờrtxxi tìoldam lạqzidi đwherưutcmejdic. Buộmsbdc phảyawdi thừoozja nhậmsbdn thằmyzdng bébpjm thậmsbdt sựvbok rấxbkvt thôvjleng minh.

Sau chuyệqnsjn tốejdii qua, khi đwherejdii mặukfdt báwhernh bao nhỏxtny, tâdngwm trạqzidng củujxta Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch códlbk phầfzmbn phứmsbdc tạqzidp.

Khi côvjlewaoen đwherang do dựvbokdlbkznudn đwherfzmbdlbkirvho nhàirvh hay khôvjleng thìoldawhernh bao nhỏxtny đwherãywzx tựvbok len qua châdngwn côvjle đwheri vàirvho thuầfzmbn thụywzxc lấxbkvy đwherôvjlei débpjmp trêznudn giáwher xuốejding, rồhdoyi gọraadi: "Uyểfzmbn Uyểfzmbn~"

Nhìoldan thẳytjgng vàirvho đwherôvjlei mắphnjt to tròwaoen ấxbkvy, côvjle thởxtnyirvhi, đwheródlbkng cửbpjma lạqzidi rồhdoyi ngồhdoyi sụywzxp xuốejding.

vjle cởxtnyi đwherôvjlei giàirvhy thểfzmb thao nhỏxtny củujxta nódlbk ra, rồhdoyi nắphnjm chặukfdt châdngwn nódlbk nhébpjmt vàirvho débpjmp.

Sau khi thấxbkvy côvjleirvhm xong mộmsbdt loạqzidt đwhermsbdng táwherc, khuôvjlen mặukfdt báwhernh bao nhỏxtny đwherxtny hồhdoyng lêznudn, côvjle tựvbok đwhermsbdng chìoldaa tay vềxxfi phíghwya côvjle.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch nghe thấxbkvy tiếfygwng thởxtnyirvhi từoozj tậmsbdn đwheráwhery lòwaoeng mìoldanh, khódlbk xửbpjm nắphnjm lấxbkvy tay nódlbk, dắphnjt vàirvho trong phòwaoeng kháwherch.

Tang Hiểfzmbu Du phơzxlvi quầfzmbn áwhero xong đwheri vàirvho liềxxfin nhìoldan thấxbkvy, kinh ngạqzidc vôvjleljdbng: "Ôhlvni vịirvh tiểfzmbu thiếfygwu gia nàirvhy sao lạqzidi chạqzidy đwherếfygwn rồhdoyi?"

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch nhúvbokn vai, biểfzmbu cảyawdm khódlbk xửbpjm.

Ngồhdoyi lêznudn sofa, báwhernh bao nhỏxtny bắphnjt đwherfzmbu bòwaoe tớwqlwi bêznudn cạqzidnh côvjle, dùljdbng tay vàirvh mặukfdt áwherp vàirvho ngưutcmrtxxi côvjle.

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch đwherfzmbwhernh bao nhỏxtny ôvjlem lấxbkvy châdngwn mìoldanh, mặukfdt đwherejdii mặukfdt. Trầfzmbm tưutcm mộmsbdt lúvbokc, côvjle mớwqlwi bứmsbdt rứmsbdt nódlbki: "Đaxeumsbdu Đaxeumsbdu, con khôvjleng thểfzmb cứmsbd đwherếfygwn tìoldam côvjle nhưutcm thếfygwirvhy hay làirvh chạqzidy đwherếfygwn chỗctbavjle nữvfxwa..."

whernh bao nhỏxtny nghe xong, lậmsbdp tứmsbdc xịirvh mặukfdt xuốejding, biểfzmbu cảyawdm nhưutcm sắphnjp khódlbkc.

"Bảyawdo bảyawdo làirvhm sai gìoldaqzid?"

Khôvjleng phảyawdi con làirvhm gìolda sai, màirvhirvh bốejdi con...

Đaxeuejdii diệqnsjn vớwqlwi vẻqnsj đwheráwherng thưutcmơzxlvng củujxta báwhernh bao nhỏxtny, tráwheri tim Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch thắphnjt lạqzidi. Nhữvfxwng lờrtxxi Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn nódlbki hôvjlem qua làirvhm côvjle tứmsbdc đwherếfygwn mấxbkvt ngủujxt, côvjle khôvjleng muốejdin khiếfygwn anh nghĩuwjv rằmyzdng mìoldanh đwherang lợejdii dụywzxng con trai đwherfzmb tiếfygwp cậmsbdn anh thêznudm nữvfxwa.

Tang Hiểfzmbu Du từoozj trong phòwaoeng ngủujxt đwheri ra, nhậmsbdn thấxbkvy sựvbok khódlbk xửbpjmirvh bứmsbdt rứmsbdt củujxta côvjle, bèsvitn ngồhdoyi phịirvhch xuốejding: "Côvjledlbki nàirvhy, tiểfzmbu thiếfygwu gia nhàirvh họraad Hoắphnjc, sao cháwheru cứmsbd quấxbkvn lấxbkvy Tiểfzmbu Bạqzidch thếfygw? Mẹxfoh cháwheru đwherâdngwu? Sao khôvjleng đwherfzmb mẹxfoh chăybdhm cháwheru?"

"..."

"Thậmsbdt ra mìoldanh luôvjlen rấxbkvt tòwaoewaoe đwherxbkvy!" Tang Hiểfzmbu Du tiếfygwp tụywzxc lẩxfohm bẩxfohm: "Theo nhưutcmoldanh biếfygwt, Lụywzxc Tịirvhnh Tuyếfygwt khôvjleng sinh con đwherqnsjwheri, thếfygwznudn côvjle ta chắphnjc chắphnjn khôvjleng phảyawdi mẹxfoh thằmyzdng bébpjm rồhdoyi! Hơzxlvn nữvfxwa, nếfygwu làirvh con củujxta côvjle ta, thìoldavjle ta vàirvh Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn đwherãywzx lấxbkvy nhau từoozjdngwu rồhdoyi! Thếfygwznudn, mẹxfoh củujxta tiểfzmbu thiếfygwu gia nàirvhy rốejdit cuộmsbdc làirvh ai chứmsbd..."

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch nghe vậmsbdy cũdctcng nhìoldan sang báwhernh bao nhỏxtny, chỉvjle thấxbkvy nódlbkghwym môvjlei lạqzidi.

vjledctcng đwherhdoyng tìoldanh vớwqlwi việqnsjc nódlbk khôvjleng liêznudn quan gìolda tớwqlwi Lụywzxc Tịirvhnh Tuyếfygwt. Dùljdb nhìoldan từoozjdlbkc nàirvho hai ngưutcmrtxxi họraaddctcng chẳytjgng códlbkbpjmt gìoldautcmơzxlvng đwherhdoyng. Chẳytjgng hiểfzmbu vìolda sao màirvhvjle cựvbokc kỳytjg chắphnjc chắphnjn vềxxfi đwheriểfzmbm nàirvhy. Khôvjleng phảyawdi côvjle khôvjleng hiếfygwu kỳytjgirvh cho dùljdb mẹxfoh thằmyzdng bébpjmirvh ai, dùljdbirvholdanh mộmsbdt đwherêznudm cũdctcng đwherưutcmejdic hay tìoldanh nhâdngwn ngoàirvhi kia cũdctcng vậmsbdy, đwherxxfiu làirvh con trai củujxta Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn...

Hoắphnjc Trưutcmrtxxng Uyêznudn códlbk con trai, đwherâdngwy làirvh sựvbok thậmsbdt khôvjleng thểfzmb chốejdii cãywzxi.

whernh bao nhỏxtny bấxbkvt ngờrtxxwaoe xuốejding khỏxtnyi ghếfygw, cúvboki đwherfzmbu chạqzidy tớwqlwi bêznudn cửbpjma sổpakq.

Chỗctbairvhy khôvjleng códlbk cửbpjma sáwhert sàirvhn nhưutcm biệqnsjt thựvbok, cáwheri bódlbkng nhỏxtnybpjm củujxta nódlbk chỉvjle nhìoldan đwherưutcmejdic váwherch tưutcmrtxxng. Nódlbkvboki thấxbkvp đwherfzmbu, giốejding nhưutcm mộmsbdt câdngwy lúvboka non oằmyzdn mìoldanh.

axeumsbdu Đaxeumsbdu?"

dngwm Uyểfzmbn Bạqzidch đwhermsbdng lêznudn đwheri qua.

Thấxbkvy báwhernh bao nhỏxtny cốejdiirvhm ra vẻqnsj quậmsbdt cưutcmrtxxng, côvjle lo lắphnjng sáwhert lạqzidi gầfzmbn: "Đaxeumsbdu Đaxeumsbdu, con sao vậmsbdy?"

Vẫmsbdn khôvjleng códlbk hồhdoyi đwheráwherp gìolda, Lâdngwm Uyểfzmbn Bạqzidch đwheràirvhnh nắphnjm lấxbkvy tay nódlbk, kiêznudn nhẫmsbdn hỏxtnyi đwheri hỏxtnyi lạqzidi.

Rấxbkvt lâdngwu sau, báwhernh bao nhỏxtny mớwqlwi ngẩxfohng lêznudn nhìoldan côvjle, rồhdoyi lạqzidi nhanh chódlbkng cúvboki xuốejding, giọraadng khe khẽprev: "Bảyawdo bảyawdo khôvjleng códlbk mẹxfoh..."

~Hếfygwt chưutcmơzxlvng 210~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.