Xin Hãy Ôm Em

Chương 208 :

    trước sau   
Cuốypzqi cùmkmdng cũrqkzng tiễgaorn hai bốypzq con họyxtr ra vềdtlo, Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch ărqkzn đzcnldtjmi chúzcnlt quàabrscqfgng rồymsyi lậwikhp tứfdpgc thu dọyxtrn đzcnlymsy đzcnldtjmc, khôcqfgng hềdtlo rảzcnlnh rang.

Đodfaếhelan gầsvvqn trưkknqa, côcqfg xuốypzqng lễgaorgxofn trảzcnl phòtinlng. Vìvxjv chỉtonzxhab mộavdvt chiếhelac vali hàabrsnh lýrqkz, nêpczgn côcqfg tựyxtr bắciept xe tớmkmdi chỗgxofxhab củiruoa Tang Hiểdtlou Du. Đodfaóxhababrs mộavdvt khu chung cưkknq nằudsim bêpczgn bờtjeucqfgng, vịalme tríuyqz đzcnlalmea lýrqkz cựyxtrc kỳunxu đzcnlwqddp, view cũrqkzng khoácqfgng đzcnldtjmt.

Khi taxi gầsvvqn đzcnli tớmkmdi tiểdtlou khu, từudsi xa côcqfg đzcnlãelzt nhìvxjvn thấelzty Tang Hiểdtlou Du đzcnlfdpgng đzcnluqeli ởxhab cổntbmng.

pczgn trong khu nhàabrs khôcqfgng đzcnlưkknquqelc đzcnli ôcqfgcqfgabrso. Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch trảzcnl tiềdtlon xe,, chiếhelac vali ởxhab cốypzqp sau đzcnlãelzt sớmkmdm đzcnlưkknquqelc Tang Hiểdtlou Du xácqfgch xuốypzqng. Côcqfgelzty kézlhxo tay côcqfg, hưkknqng phấelztn đzcnli vàabrso trong.

rqkzn nhàabrs khôcqfgng quácqfg lớmkmdn, làabrs mộavdvt cărqkzn hai phòtinlng ngủiruo hai phòtinlng khácqfgch tiêpczgu chuẩkzykn, thêpczgm mộavdvt bếhelap vàabrs mộavdvt nhàabrs vệntbm sinh, cácqfgc đzcnlymsymkmdng gia đzcnlìvxjvnh đzcnldtlou đzcnlãelzt đzcnlưkknquqelc sắciepm đzcnlsvvqy đzcnliruo. Sau khi bưkknqmkmdc vàabrso, cảzcnlm giácqfgc đzcnlsvvqu tiêpczgn làabrsypzqi đzcnlâgxofy rấelztt ấelztm cúzcnlng. Nhìvxjvn cácqfgch bốypzq tríuyqzabrs đzcnlcqfgn đzcnlưkknquqelc tấelztt cảzcnl đzcnldtlou do chíuyqznh tay Tang Hiểdtlou Du sắciepp xếhelap, vìvxjv đzcnldtjmi bộavdv phậwikhn đzcnldtlou dựyxtra theo sởxhab thíuyqzch củiruoa côcqfgelzty.

Sau bốypzqn nărqkzm, hai ngưkknqtjeui họyxtr đzcnlãelztgxofu lắciepm rồymsyi khôcqfgng sốypzqng chung vớmkmdi nhau.


gxofm Uyểdtlon Bạdtjmch vàabrs Tang Hiểdtlou Du đzcnldtlou rấelztt hưkknqng phấelztn, cóxhab cảzcnlm giácqfgc nhưkknq đzcnlưkknquqelc quay trởxhab lạdtjmi thờtjeui đzcnldtjmi họyxtrc. Nhưkknqng họyxtr đzcnldtlou hiểdtlou, đzcnlãelzt sớmkmdm khôcqfgng thểdtlo quay vềdtlo.

cqfg kểdtlo lạdtjmi cho Tang Hiểdtlou Du chuyệntbmn bốypzq con Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn tốypzqi qua, Tang Hiểdtlou Du nghe xong rấelztt ngạdtjmc nhiêpczgn: "Còtinln đzcnlqetmc biệntbmt chạdtjmy tớmkmdi khácqfgch sạdtjmn tìvxjvm cậwikhu ưkknq?"

odfaúzcnlng thếhela!" Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch gậwikht đzcnlsvvqu.

zcnlc đzcnlóxhab nhìvxjvn thấelzty Đodfawikhu Đodfawikhu, côcqfgrqkzng bấelztt ngờtjeu nhưkknq vậwikhy.

"Mìvxjvnh từudsing gặqetmp thằudsing bézlhxelzty hai lầsvvqn, mặqetmt lúzcnlc nàabrso cũrqkzng lạdtjmnh lùmkmdng, khôcqfgng thíuyqzch đzcnldtlo ýrqkz tớmkmdi ngưkknqtjeui khácqfgc lắciepm, khôcqfgng ngờtjeuxhab lạdtjmi thâgxofn thiếhelat vớmkmdi cậwikhu nhưkknq vậwikhy!"

odfawikhu Đodfawikhu đzcnlácqfgng yêpczgu lắciepm!" Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch chợuqelt nóxhabi.

Tuy rằudsing đzcnlúzcnlng làabrsxhabxhabypzqi xa cácqfgch mọyxtri ngưkknqtjeui nhưkknqng trong mắciept côcqfg, lúzcnlc nàabrso nóxhabrqkzng đzcnlácqfgng yêpczgu. Hơypzqn nữduxza khi hồymsyi tưkknqxhabng lạdtjmi, côcqfg bỗgxofng nhung nhớmkmd cảzcnlm giácqfgc bácqfgnh bao nhỏovhz đzcnlưkknquqelc mìvxjvnh ôcqfgm vàabrso lòtinlng.

Tng Hiểdtlou Du nhìvxjvn thấelzty biểdtlou cảzcnlm mơypzqabrsng củiruoa côcqfg, do dựyxtr hỏovhzi: "Tiểdtlou Bạdtjmch, cậwikhu gặqetmp lạdtjmi Hoắciepc tổntbmng, khôcqfgng cóxhab vấelztn đzcnldtlovxjv chứfdpg?"

"Khôcqfgng..." Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch lắciepc đzcnlsvvqu.

"Vậwikhy thìvxjv tốypzqt!" Tang Hiểdtlou Du yêpczgn tâgxofm hơypzqn, nhẹwqdd nhàabrsng nắciepm lấelzty tay côcqfg: "Mìvxjvnh cũrqkzng khôcqfgng biếhelat nhiềdtlou lắciepm. Nărqkzm đzcnlóxhab cậwikhu đzcnli đzcnlavdvt ngộavdvt nhưkknq vậwikhy, mìvxjvnh cũrqkzng vềdtlo sau mớmkmdi biếhelat tin. Nhưkknqng màabrs Hoắciepc tổntbmng cũrqkzng quêpczgn mấelztt mìvxjvnh làabrs ai rồymsyi. Suốypzqt bốypzqn nărqkzm qua, sốypzq lầsvvqn mìvxjvnh vàabrs anh ấelzty gặqetmp nhau cũrqkzng khôcqfgng nhiềdtlou, anh ấelzty chỉtonz coi mìvxjvnh làabrs ngưkknqtjeui phụpsnv nữduxz củiruoa Tầsvvqn Tưkknq Niêpczgn."

"Chuyệntbmn củiruoa anh ấelzty khôcqfgng còtinln liêpczgn quan tớmkmdi mìvxjvnh nữduxza rồymsyi..." Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch chỉtonz khẽgxofxhabi.

Tang Hiểdtlou Du khoácqfgc vai côcqfg: "Tiểdtlou Bạdtjmch, vậwikhy thìvxjv chúzcnlng ta lạdtjmi cùmkmdng nhau hưkknqxhabng thụpsnv cuộavdvc sốypzqng vàabrsng son củiruoa kẻkknq đzcnlavdvc thâgxofn thôcqfgi!"

odfaưkknquqelc." Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch mỉtonzm cưkknqtjeui.


...

Sau khi chiếhelac taxi dừudsing hẳduxzn, Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch lấelzty tay che mắciept, ngưkknqmkmdc lêpczgn nhìvxjvn tòtinla cao ốypzqc sừudsing sữduxzng giữduxza trờtjeui, bỗgxofng chốypzqc thấelzty hốypzqi hậwikhn.

cqfg khôcqfgng muốypzqn xuốypzqng xe cho lắciepm, nhưkknqng ngưkknqtjeui ngồymsyi bêpczgn đzcnlãelztkknqunxung ézlhxp kézlhxo côcqfg xuốypzqng.

Ngưkknqtjeui kézlhxo côcqfg chíuyqznh làabrscqfg đzcnlymsyng nghiệntbmp hôcqfgm trưkknqmkmdc rủiruo đzcnli ărqkzn cơypzqm, têpczgn làabrs Chu Thầsvvqn. Bởxhabi vìvxjvxhab rấelztt nhiềdtlou côcqfgng việntbmc hai ngưkknqtjeui họyxtrabrsm chung vớmkmdi nhau nêpczgn coi nhưkknqrqkzng khácqfg thâgxofn thiếhelat.

Chu Thầsvvqn nóxhabi côcqfgelzty cóxhab mộavdvt cuộavdvc phỏovhzng vấelztn, hỏovhzi côcqfgxhab việntbmc gìvxjv khôcqfgng, nếhelau rảzcnlnh thìvxjv đzcnli chung vớmkmdi côcqfgelzty. Côcqfg lậwikhp tứfdpgc đzcnlymsyng ýrqkz, chỉtonzabrscqfg hoàabrsn toàabrsn khôcqfgng ngờtjeu, đzcnlalmea đzcnliểdtlom cuốypzqi cùmkmdng củiruoa chuyếhelan đzcnli lạdtjmi chíuyqznh làabrs Hoắciepc Thịalme.

"Tiểdtlou Bạdtjmch, côcqfg đzcnlãelzt hứfdpga vớmkmdi tôcqfgi rồymsyi đzcnlelzty!" Chu Thầsvvqn quyếhelat khôcqfgng buôcqfgng tay.

"Chẳduxzng phảzcnli lầsvvqn đzcnlsvvqu tiêpczgn chúzcnlng ta đzcnli ărqkzn tôcqfgi đzcnlãelztxhabi vớmkmdi côcqfg rồymsyi sao, tạdtjmp chíuyqz chúzcnlng ta muốypzqn phỏovhzng vấelztn Hoắciepc tổntbmng lâgxofu lắciepm rồymsyi, chỉtonzxhab đzcnliềdtlou rấelztt nhiềdtlou lầsvvqn đzcnldtlou bịalme từudsi chốypzqi! Nhưkknqng cũrqkzng khôcqfgng ai chịalmeu từudsi bỏovhz, thưkknqtjeung xuyêpczgn gọyxtri đzcnliệntbmn tớmkmdi Hoắciepc Thịalme đzcnlqetmt lịalmech hẹwqddn! Kếhelat quảzcnl, côcqfg đzcnlcqfgn xem thếhelaabrso. Hôcqfgm qua tôcqfgi lạdtjmi ôcqfgm theo hy vọyxtrng gọyxtri đzcnliệntbmn qua đzcnlóxhab, nóxhabi mìvxjvnh làabrs biêpczgn tậwikhp củiruoa tờtjeu Times Economic and Trade muốypzqn phỏovhzng vấelztn Hoắciepc tổntbmng. Ai ngờtjeuzcnlp đzcnliệntbmn thoạdtjmi chưkknqa lâgxofu đzcnlãelztxhab ngưkknqtjeui thôcqfgng bácqfgo vớmkmdi tôcqfgi, Hoắciepc tổntbmng chấelztp nhậwikhn!"

"..." Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch nhíuyqzu màabrsy.

cqfg rầsvvqu rĩnhjbvxjv sao mìvxjvnh khôcqfgng nhiềdtlou lờtjeui hỏovhzi thêpczgm xem họyxtr sẽgxof phỏovhzng vấelztn ai. Nếhelau biếhelat, côcqfg chắciepc chắciepn sẽgxof khôcqfgng đzcnlymsyng ýrqkz đzcnlâgxofu.

odfaãelzt tớmkmdi đzcnlâgxofy rồymsyi, mau vàabrso trong đzcnli!" Chu Thầsvvqn nhậwikhn ra côcqfg đzcnlang đzcnlalmenh gióxhabng trốypzqng lui binh, vộavdvi vàabrsng kézlhxo côcqfgabrso trong tòtinla nhàabrs: "Tiểdtlou Bạdtjmch, cuộavdvc phỏovhzng vấelztn nàabrsy tôcqfgi đzcnli mộavdvt mìvxjvnh khôcqfgng ổntbmn đzcnlâgxofu! Hoắciepc tổntbmng làabrs mộavdvt nhâgxofn vậwikht tầsvvqm cỡunxu nhưkknq thếhela, đzcnlypzqi diệntbmn vớmkmdi anh ấelzty tôcqfgi thậwikht sựyxtr nhụpsnvt lắciepm, phảzcnli cóxhab ngưkknqtjeui ởxhabpczgn mớmkmdi đzcnlưkknquqelc!"

Chu Thầsvvqn khôcqfgng nóxhabi dốypzqi côcqfg, chỉtonzabrstinln giấelztu chúzcnlt tâgxofm tưkknq khácqfgc.

Bởxhabi vìvxjvcqfgm đzcnlóxhab đzcnli ărqkzn, thấelzty tiểdtlou thiếhelau gia củiruoa nhàabrs họyxtr Hoắciepc cóxhab vẻkknq rấelztt thâgxofn vớmkmdi côcqfg, nghĩnhjb bụpsnvng nếhelau Hoắciepc tổntbmng nhìvxjvn thấelzty côcqfg đzcnlếhelan, cóxhab lẽgxof sẽgxof hỏovhzi thêpczgm đzcnlưkknquqelc vàabrsi câgxofu nữduxza.

vxjvxhab hẹwqddn trưkknqmkmdc nêpczgn sau khi trìvxjvnh bàabrsy rõtinlabrsng, cóxhab ngưkknqtjeui chủiruo đzcnlavdvng dẫdtjmn họyxtr đzcnli vềdtlo phíuyqza thang mácqfgy.


vxjvcqfgng việntbmc, Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch từudsing khôcqfgng íuyqzt lầsvvqn chạdtjmy qua Hoắciepc Thịalme, mọyxtri thứfdpg xung quanh dưkknqtjeung nhưkknq đzcnldtlou mang theo cảzcnlm giácqfgc thâgxofn thuộavdvc đzcnlãelztgxofu, nhưkknqng cũrqkzng lạdtjmi cóxhab đzcnlôcqfgi phầsvvqn xa lạdtjm, cóxhab lẽgxof bắciept nguồymsyn từudsi bốypzqn nărqkzm nàabrsy.

cqfg cốypzq gắciepng đzcnlèdtjmzlhxn sựyxtr xao đzcnlavdvng tậwikhn đzcnlácqfgy lòtinlng.

Khi thang mácqfgy đzcnlếhelan, chuôcqfgng di đzcnlavdvng vang lêpczgn, làabrs mộavdvt sốypzqcqfgy bàabrsn đzcnlalmea phưkknqơypzqng.

"Côcqfggxofm Uyểdtlon Bạdtjmch phảzcnli khôcqfgng ạdtjm?"

"Tôcqfgi đzcnlâgxofy!" Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch nghi hoặqetmc.

Đodfasvvqu kia giảzcnli đzcnlácqfgp rấelztt nhanh: "Đodfaâgxofy làabrs khácqfgch sạdtjmn XX, lúzcnlc trưkknqmkmdc côcqfg từudsing đzcnlqetmt phòtinlng tạdtjmi khácqfgch sạdtjmn chúzcnlng tôcqfgi. Hiệntbmn giờtjeuxhab mộavdvt bưkknqu kiệntbmn chuyểdtlon phácqfgt nhanh quốypzqc tếhela đzcnlưkknquqelc gửiruoi tớmkmdi đzcnlâgxofy. Xin hỏovhzi côcqfgtinln ởxhabrqkzng Thàabrsnh khôcqfgng, cóxhab cầsvvqn chúzcnlng tôcqfgi chuyểdtlon phácqfgt qua chỗgxofcqfg khôcqfgng hay côcqfg sẽgxof tựyxtr đzcnlếhelan lấelzty?"

gxofm Uyểdtlon Bạdtjmch lậwikhp tứfdpgc nhớmkmd ra lúzcnlc vềdtlokknqmkmdc côcqfg phácqfgt hiệntbmn cóxhab mộavdvt phầsvvqn tàabrsi liệntbmu quan trọyxtrng mìvxjvnh quêpczgn cầsvvqm theo nêpczgn đzcnlãelzt nhờtjeu đzcnlymsyng nghiệntbmp chuyểdtlon phácqfgt qua cho mìvxjvnh.

Chỉtonzxhab đzcnliềdtlou chuyểdtlon phácqfgt quốypzqc tếhela sẽgxofypzqi chậwikhm, lúzcnlc đzcnlóxhabcqfg chỉtonz đzcnldtlo lạdtjmi đzcnlalmea chỉtonz khácqfgch sạdtjmn.

"Hôcqfgm nay e làabrscqfgi khôcqfgng cóxhab thờtjeui gian, cóxhab thểdtlo phiềdtlon anh giữduxz tạdtjmm cho tôcqfgi khôcqfgng, ngàabrsy mai tôcqfgi sẽgxof qua lấelzty?" Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch hỏovhzi cóxhab phầsvvqn khóxhab xửiruo.

odfaưkknqơypzqng nhiêpczgn làabrs đzcnlưkknquqelc!" Khácqfgch sạdtjmn rấelztt nhiệntbmt tìvxjvnh.

"Vậwikhy cảzcnlm ơypzqn anh!"

Khi Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch ngắciept mácqfgy cũrqkzng làabrszcnlc cửiruoa thang mácqfgy từudsi từudsi mởxhab ra.

Họyxtr đzcnli lêpczgn tầsvvqng cao nhấelztt. Khi đzcnli ra, thang mácqfgy chuyêpczgn dụpsnvng ởxhab chếhelach đzcnlypzqi diệntbmn cũrqkzng trùmkmdng hợuqelp lêpczgn theo. Mộavdvt bóxhabng dácqfgng cao rácqfgo vừudsia hay từudsi phíuyqza trưkknqmkmdc đzcnli ra, đzcnli mộavdvt đzcnlôcqfgi giàabrsy đzcnlếhela bằudsing củiruoa Chanel, chiếhelac vácqfgy liềdtlon màabrsu be kếhelat hợuqelp vớmkmdi mộavdvt chiếhelac ácqfgo choàabrsng vai cùmkmdng kiểdtlou, khi đzcnli mácqfgi tóxhabc hơypzqi xoărqkzn hấelztt lêpczgn, cựyxtrc kỳunxu thầsvvqn thácqfgi.


ypzqi thởxhab củiruoa Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch chợuqelt cărqkzng thẳduxzng.

abrs Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat...

Quảzcnl nhiêpczgn, ngưkknqtjeui trưkknqmkmdc kia vẫdtjmn khôcqfgng trácqfgnh khỏovhzi gặqetmp lạdtjmi mộavdvt lầsvvqn nữduxza.

xhabzcnlc thếhela giớmkmdi rấelztt rộavdvng lớmkmdn, cóxhabzcnlc thếhela giớmkmdi lạdtjmi quácqfgzlhx nhỏovhz. Bạdtjmn cứfdpg muốypzqn trácqfgnh mặqetmt đzcnliềdtlou gìvxjv, thìvxjv sốypzq phậwikhn lạdtjmi khôcqfgng bao giờtjeu cho bạdtjmn toạdtjmi nguyệntbmn, càabrsng khiếhelan bạdtjmn nézlhx trácqfgnh khôcqfgng kịalmep.

Việntbmc gặqetmp Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat ởxhab Hoắciepc Thịalmeabrs mộavdvt bấelztt ngờtjeuabrsrqkzng khôcqfgng bấelztt ngờtjeu.

vxjvrqkzm xưkknqa hai ngưkknqtjeui họyxtr chia tay, anh khôcqfgng muốypzqn tiếhelap tụpsnvc chơypzqi tròtinlvxjvnh cảzcnlm vớmkmdi côcqfg nữduxza, quay đzcnlsvvqu lựyxtra chọyxtrn mộavdvt Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat đzcnlưkknquqelc lòtinlng ôcqfgng Hoắciepc vôcqfgmkmdng. Đodfaãelzt bốypzqn nărqkzm trôcqfgi qua, anh đzcnlãelztxhab con trai, chứfdpgng tỏovhzxhab lẽgxof họyxtrrqkzng đzcnlãelzt sớmkmdm kếhelat hôcqfgn rồymsyi...

Sau khi biếhelat bácqfgnh bao nhỏovhzabrs con trai củiruoa Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn, thậwikht ra trong đzcnlsvvqu côcqfg đzcnlãelzt nảzcnly sinh mộavdvt suy đzcnlcqfgn, chỉtonzabrs khôcqfgng muốypzqn nghĩnhjb đzcnlếhelan màabrs thôcqfgi.

"Tiểdtlou Bạdtjmch, côcqfg nhìvxjvn thấelzty khôcqfgng?" Chu Thầsvvqn đzcnli bêpczgn cạdtjmnh ghézlhxcqfgt qua, nhỏovhz giọyxtrng thìvxjv thầsvvqm: "Côcqfgcqfgi dácqfgng ngưkknqtjeui cao rácqfgo, ărqkzn mặqetmc hàabrsng hiệntbmu đzcnli phíuyqza trưkknqmkmdc kia chíuyqznh làabrs vợuqel chưkknqa cưkknqmkmdi củiruoa Hoắciepc tổntbmng đzcnlelzty! Khôcqfgng thểdtlo khôcqfgng thừudsia nhậwikhn, dùmkmdabrs nhìvxjvn từudsixhabc đzcnlavdv mộavdvt ngưkknqtjeui phụpsnv nữduxz, côcqfg ta cũrqkzng đzcnlwqddp thậwikht sựyxtr, chủiruo yếhelau làabrs thầsvvqn thácqfgi!"

gxofu nóxhabi nàabrsy đzcnlúzcnlng làabrs khôcqfgng cóxhabvxjv phảzcnli phảzcnln bácqfgc. Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat đzcnlúzcnlng làabrs vừudsia đzcnlwqddp vừudsia cao sang, làabrs kiểdtlou ngưkknqtjeui bỏovhzabrso giữduxza đzcnlácqfgm đzcnlôcqfgng bạdtjmn vẫdtjmn nhậwikhn ra từudsicqfgi nhìvxjvn đzcnlsvvqu tiêpczgn. Côcqfg chưkknqa bao giờtjeu phủiruo nhậwikhn đzcnliểdtlom nàabrsy, nhưkknqng khoan đzcnlãelzt...

Vợuqel chưkknqa cưkknqmkmdi?

gxofm Uyểdtlon Bạdtjmch khôcqfgng khỏovhzi sữduxzng sờtjeu.

...

Sau khi gõtinl cửiruoa, cửiruoa vărqkzn phòtinlng tổntbmng giácqfgm đzcnlypzqc đzcnlưkknquqelc đzcnlkzyky ra.


Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn đzcnlang vùmkmdi đzcnlsvvqu trong đzcnlypzqng tàabrsi liệntbmu, khôcqfgng hềdtlo ngẩkzykng lêpczgn, cứfdpg nghĩnhjbabrs thưkknqrqkzabrso bácqfgo cácqfgo côcqfgng việntbmc, cho đzcnlếhelan khi nghe thấelzty mộavdvt giọyxtrng nóxhabi dịalmeu dàabrsng.

"Trưkknqtjeung Uyêpczgn!"

Anh ngẩkzykng đzcnlsvvqu, nhìvxjvn thấelzty Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat đzcnli vàabrso, bèdtjmn nhíuyqzu màabrsy: "Sao em lạdtjmi tớmkmdi đzcnlâgxofy!"

"Em chỉtonz đzcnli ngang, tiệntbmn thìvxjvpczgn gặqetmp anh thôcqfgi! Vẫdtjmn đzcnlang bậwikhn việntbmc àabrs?" Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat tưkknqơypzqi cưkknqtjeui đzcnli qua, hai mácqfg đzcnldtlo lộavdv hai lúzcnlm đzcnlymsyng tiềdtlon: "Đodfaâgxofy làabrs đzcnlymsy chơypzqi em mua cho Đodfawikhu Đodfawikhu, khi nàabrso vềdtlo anh mang cho nóxhab nhézlhx!"

"Ởmvti nhàabrsxhab nhiềdtlou đzcnlymsy chơypzqi lắciepm rồymsyi." Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn mỉtonzm cưkknqtjeui.

"Trẻkknq con màabrs, bẩkzykm sinh đzcnlãelzt thíuyqzch chơypzqi rồymsyi, bao nhiêpczgu cũrqkzng khôcqfgng thấelzty đzcnliruo đzcnlâgxofu!" Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat làabrsm nhưkknq khôcqfgng nghe thấelzty lờtjeui từudsi chốypzqi khézlhxo củiruoa anh, đzcnlqetmt túzcnli đzcnlymsy xuốypzqng bàabrsn.

Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn đzcnlqetmt câgxofy búzcnlt mácqfgy trong tay xuốypzqng, hơypzqi ngảzcnl ngưkknqtjeui dựyxtra vàabrso sau ghếhela.

Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat nhìvxjvn anh, trong ácqfgnh mắciept toácqfgt lêpczgn tìvxjvnh cảzcnlm si mêpczg. Làabrsm nhưkknqcqfgvxjvnh, côcqfg ta nhắciepc: "Trưkknqtjeung Uyêpczgn, bốypzq em vềdtlokknqmkmdc rồymsyi."

"Ừxuemm, anh biếhelat." Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn gậwikht đzcnlsvvqu.

"Hìvxjvnh nhưkknq lầsvvqn nàabrsy quay vềdtlo bốypzq em cũrqkzng khôcqfgng đzcnlalmenh quay vềdtlo Berlin nữduxza! Việntbmc làabrsm ărqkzn kinh doanh bêpczgn đzcnlóxhabrqkzng tạdtjmm ổntbmn rồymsyi, khôcqfgng cầsvvqn ôcqfgng bôcqfgn ba nữduxza. Cộavdvng thêpczgm tuổntbmi ôcqfgng cũrqkzng đzcnlãelzt cao, em vàabrs mẹwqddabrsng hy vọyxtrng ôcqfgng cóxhab thểdtloxhab lạdtjmi nhàabrs!" Nóxhabi tớmkmdi đzcnlâgxofy Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat hơypzqi ngừudsing lạdtjmi, khi nóxhabi tiếhelap, giọyxtrng càabrsng dịalmeu dàabrsng hơypzqn: "Trưkknqtjeung Uyêpczgn, bốypzq em hôcqfgm qua còtinln giụpsnvc chuyệntbmn đzcnlácqfgm cưkknqmkmdi củiruoa chúzcnlng ta đzcnlelzty..."

Thấelzty anh vẫdtjmn cứfdpg im lặqetmng, Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat giữduxz nguyêpczgn nụpsnvkknqtjeui: "Khôcqfgng sao, em nghe anh hếhelat! Anh muốypzqn khi nàabrso thìvxjv chúzcnlng ta sẽgxofabrsm vàabrso lúzcnlc đzcnlóxhab, dùmkmd sao em cũrqkzng đzcnluqeli đzcnlưkknquqelc!"

Nếhelau nghe kỹqetm, mấelzty chữduxz cuốypzqi cùmkmdng còtinln toácqfgt ra vẻkknq chắciepc thắciepng.

"Sunny, anh còtinln côcqfgng việntbmc, em vềdtlo trưkknqmkmdc đzcnli." Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn lạdtjmi đzcnlntbm ngưkknqtjeui ngồymsyi nghiêpczgm chỉtonznh vàabrso bàabrsn.

"Vâgxofng!" Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat gậwikht đzcnlsvvqu, dịalmeu giọyxtrng: "Vậwikhy anh cũrqkzng đzcnludsing làabrsm việntbmc vấelztt vảzcnl quácqfg, cóxhab thờtjeui gian em lạdtjmi qua thărqkzm anh!"

Cửiruoa phòtinlng làabrsm việntbmc đzcnlóxhabng lạdtjmi, Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn mớmkmdi ngẩkzykng đzcnlsvvqu lêpczgn lầsvvqn nữduxza, đzcnlôcqfgi mắciept u tốypzqi hơypzqi nheo lạdtjmi.

Anh nhẹwqdd nhàabrsng nhấelztn mũrqkzi châgxofn xuốypzqng mắciept đzcnlelztt, chiếhelac ghếhelakknqng cao quay vềdtlo phíuyqza cửiruoa sổntbm. Rúzcnlt mộavdvt đzcnliếhelau thuốypzqc ra khỏovhzi bao, anh châgxofm lêpczgn, khóxhabi thuốypzqc vấelztn víuyqzt.

Anh liếhelac nhìvxjvn túzcnli đzcnlymsy đzcnlqetmt bêpczgn cạdtjmnh bàabrsn, bêpczgn trong lộavdv ra hộavdvp đzcnlymsy chơypzqi, bêpczgn trêpczgn in hìvxjvnh hoạdtjmt hìvxjvnh.

Mấelzty kiểdtlou đzcnlymsy chơypzqi nàabrsy, Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat khôcqfgng chỉtonz mộavdvt lầsvvqn mua cho Đodfawikhu Đodfawikhu màabrs gầsvvqn nhưkknq cứfdpgcqfgch mộavdvt thờtjeui gian sẽgxof lạdtjmi mua.

Bốypzqn nărqkzm trưkknqmkmdc anh gặqetmp tai nạdtjmn, sau khi tỉtonznh lạdtjmi đzcnlãelztnhjbnh dưkknqunxung trong bệntbmnh việntbmn mộavdvt thờtjeui gian. Đodfaếhelan lúzcnlc ra việntbmn, Hoắciepc Chấelztn đzcnlóxhabn anh vềdtlo nhàabrs họyxtr Hoắciepc, đzcnlymsyng thờtjeui thôcqfgng bácqfgo rằudsing anh cóxhab mộavdvt đzcnlfdpga con trai. Làabrs kếhelat quảzcnl củiruoa mốypzqi tìvxjvnh mộavdvt đzcnlêpczgm vớmkmdi mộavdvt côcqfgcqfgi khácqfgc bêpczgn ngoàabrsi. Sốypzq phậwikhn củiruoa côcqfgcqfgi đzcnlóxhabrqkzng giốypzqng mẹwqdd, chảzcnly mácqfgu quácqfg nhiềdtlou rồymsyi mấelztt mạdtjmng ngay sau khi sinh.

Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn nghe ra đzcnlưkknquqelc, ban nãelzty Lụpsnvc Tịalmenh Tuyếhelat đzcnlang cóxhab ýrqkz giụpsnvc cưkknqmkmdi.

Giốypzqng nhưkknq Hoắciepc Chấelztn nóxhabi, cóxhab thểdtlo mang mộavdvt trácqfgi tim đzcnlavdvkknquqelng vàabrs bao dung, chấelztp nhậwikhn con củiruoa anh vàabrs mộavdvt ngưkknqtjeui phụpsnv nữduxzpczgn ngoàabrsi màabrstinlng khôcqfgng hềdtlocqfgn thácqfgn, mộavdvt ngưkknqtjeui vợuqel chưkknqa cưkknqmkmdi nhưkknq vậwikhy, quảzcnl thựyxtrc khôcqfgng thểdtlozlhxn chọyxtrn.

Lễgaor đzcnlíuyqznh hôcqfgn chíuyqznh thứfdpgc đzcnlãelzt qua gầsvvqn bốypzqn nărqkzm rồymsyi. Theo lýrqkzabrsxhabi, tiếhelap theo họyxtrpczgn suy nghĩnhjb tớmkmdi chuyệntbmn kếhelat hôcqfgn.

Chỉtonzxhab đzcnliềdtlou, lòtinlng anh vẫdtjmn khôcqfgng hềdtlo muốypzqn làabrsm nhưkknq vậwikhy.

Thậwikhm chíuyqz từudsi trong tiềdtlom thứfdpgc, anh rấelztt khácqfgng cựyxtr, nhưkknqng lạdtjmi khôcqfgng nóxhabi rõtinl đzcnlưkknquqelc nguyêpczgn nhâgxofn cụpsnv thểdtlo.

Trong phòtinlng chờtjeu củiruoa khácqfgch, Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch vàabrs Chu Thầsvvqn đzcnlang ngồymsyi đzcnluqeli.

Ngưkknqtjeui thưkknqrqkz rấelztt khácqfgch khíuyqz, đzcnlang róxhabt nưkknqmkmdc pha tràabrs cho họyxtr.

"Tiểdtlou Bạdtjmch, khôcqfgng đzcnlưkknquqelc, tôcqfgi thậwikht sựyxtrrqkzng thẳduxzng quácqfg!" Chu Thầsvvqn đzcnlfdpgng phắciept dậwikhy, xoa hai tay vàabrso nhau: "Chỉtonz cầsvvqn nghĩnhjb tớmkmdi việntbmc lácqfgt nữduxza sẽgxof tiếhelap xúzcnlc ởxhab khoảzcnlng cácqfgch gầsvvqn vớmkmdi nam thầsvvqn trong mộavdvt thờtjeui gian dàabrsi, tôcqfgi lạdtjmi cărqkzng thẳduxzng tớmkmdi đzcnlau cảzcnl bụpsnvng. Côcqfg đzcnluqeli tôcqfgi mộavdvt chúzcnlt, tôcqfgi đzcnli vệntbm sinh đzcnlãelzt!"

gxofm Uyểdtlon Bạdtjmch hiểdtlou côcqfgelzty khôcqfgng hềdtlo thácqfgi quácqfg, mặqetmt côcqfgelzty đzcnlãelztypzqi nhợuqelt nhạdtjmt, nhìvxjvn ra đzcnlưkknquqelc làabrs lo lắciepng thậwikht sựyxtr.

Sau khi côcqfg gậwikht đzcnlsvvqu, Chu Thầsvvqn bèdtjmn chạdtjmy nhanh vềdtlo phíuyqza nhàabrs vệntbm sinh.

cqfg thưkknqrqkz tiếhelap đzcnlóxhabn họyxtr vẫdtjmn chưkknqa đzcnli. Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch nắciepm chặqetmt tay đzcnldtlo trêpczgn đzcnlsvvqu gốypzqi, buôcqfgng ra rồymsyi lạdtjmi nắciepm vàabrso, cuốypzqi cùmkmdng khôcqfgng nézlhxn nổntbmi tòtinltinl, côcqfgpczgn tiếhelang: "Àatgf, ban nãelzty ngưkknqtjeui vàabrso phòtinlng tổntbmng giácqfgm đzcnlypzqc làabrs vợuqel chưkknqa cưkknqmkmdi củiruoa Hoắciepc tổntbmng?"

odfaúzcnlng vậwikhy! Thiêpczgn kiêpczgm nhàabrs họyxtr Lụpsnvc, Lụpsnvc tiểdtlou thưkknq!" Côcqfg thưkknqrqkz gậwikht đzcnlsvvqu.

mkmd sao cũrqkzng đzcnldtlou làabrs phụpsnv nữduxz, rấelztt dễgaorabrsng khơypzqi gợuqeli tâgxofm lýrqkz nhiềdtlou chuyệntbmn củiruoa côcqfgelzty. Côcqfgelzty khôcqfgng nhịalmen đzcnlưkknquqelc, nóxhabi thêpczgm mấelzty câgxofu: "Phòtinlng thưkknqrqkz chúzcnlng tôcqfgi thậwikht ra bìvxjvnh thưkknqtjeung cũrqkzng thầsvvqm bàabrsn tácqfgn, vịalmecqfgn phu củiruoa Hoắciepc tổntbmng thậwikht sựyxtr xinh đzcnlwqddp, hơypzqn nữduxza mặqetmc đzcnlymsyrqkzng xinh! Chỉtonzuyqznh riêpczgng đzcnlôcqfgi giàabrsy hôcqfgm nay côcqfgelzty đzcnli, chúzcnlng tôcqfgi cũrqkzng đzcnlãelztpczgn mạdtjmng tìvxjvm kiếhelam, làabrs phiêpczgn bảzcnln giớmkmdi hạdtjmn, đzcnlciept lắciepm đzcnlelzty!"

"Họyxtr... vẫdtjmn chưkknqa kếhelat hôcqfgn?" Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch cắciepn môcqfgi hỏovhzi tiếhelap.

"Vẫdtjmn chưkknqa!" Côcqfg thưkknqrqkz lắciepc đzcnlsvvqu: "Kểdtlo ra cũrqkzng lạdtjm, bốypzqn nărqkzm trưkknqmkmdc Hoắciepc tổntbmng vàabrs vợuqel chưkknqa cưkknqmkmdi đzcnlãelzt cửiruoabrsnh lễgaor đzcnlíuyqznh hôcqfgn, rấelztt long trọyxtrng. Chỉtonzxhab đzcnliềdtlou đzcnlếhelan tậwikhn bâgxofy giờtjeurqkzng chưkknqa kếhelat hôcqfgn..."

xhabi xong, khôcqfgng biếhelat côcqfg thưkknqrqkz nhìvxjvn thấelzty cácqfgi gìvxjv, lậwikhp tứfdpgc đzcnlfdpgng thẳduxzng lêpczgn.

"Hoắciepc tổntbmng!"

gxofm Uyểdtlon Bạdtjmch ngẩkzykng đzcnlsvvqu, quảzcnl nhiêpczgn nhìvxjvn thấelzty Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn đzcnlúzcnlt mộavdvt tay vàabrso túzcnli quầsvvqn đzcnli tớmkmdi, côcqfg chộavdvt dạdtjm nhanh chóxhabng quay đzcnli.

Bầsvvqu khôcqfgng khíuyqz trong phòtinlng cóxhab phầsvvqn kỳunxu quácqfgi, cũrqkzng may Chu Thầsvvqn chạdtjmy vềdtlo kịalmep thờtjeui.

Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn đzcnli tớmkmdi chiếhelac sofa đzcnlơypzqn, ngồymsyi xuốypzqng ngay ngắciepn: "Cóxhab thểdtlo tiếhelan hàabrsnh phỏovhzng vấelztn rồymsyi chứfdpg?"

Cuộavdvc phỏovhzng vấelztn diễgaorn ra rấelztt ngắciepn, chỉtonz khoảzcnlng hai mưkknqơypzqi phúzcnlt. Đodfadtlo đzcnldtjmt hiệntbmu quảzcnl cao, Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch phụpsnv trácqfgch giúzcnlp việntbmc ghi chézlhxp, thếhelapczgn côcqfgrqkzng cóxhab cớmkmd cắciepm cúzcnli nhìvxjvn màabrsn hìvxjvnh mácqfgy tíuyqznh suốypzqt, chỉtonz tậwikhp trung vàabrso việntbmc gõtinlcqfgy tíuyqznh.

Cuốypzqi cùmkmdng cũrqkzng kếhelat thúzcnlc, côcqfg gậwikhp mácqfgy tíuyqznh lạdtjmi.

Chu Thầsvvqn rõtinlabrsng chưkknqa phỏovhzng vấelztn đzcnlãelzt nhưkknqng lạdtjmi khôcqfgng dácqfgm nóxhabi linh tinh, đzcnlàabrsnh đzcnlfdpgng dậwikhy, theo côcqfg đzcnli ra ngoàabrsi.

Khi sắciepp bưkknqmkmdc khỏovhzi cửiruoa phòtinlng, sau lưkknqng bỗgxofng nhiêpczgn vang lêpczgn chấelztt giọyxtrng trầsvvqm.

"Côcqfggxofm!"

"...Dạdtjm?"

Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn vẫdtjmn giữduxz nguyêpczgn tưkknq thếhela nhưkknqzcnlc phỏovhzng vấelztn, hai châgxofn dàabrsi vắciept lêpczgn nhau, đzcnldtlo lộavdv mộavdvt đzcnloạdtjmn tấelztt đzcnlen. Lúzcnlc nàabrsy anh đzcnlang vắciept vẻkknqo đzcnlôcqfgi châgxofn, đzcnlcqfgi màabrsy chậwikhm rãelzti nhưkknqmkmdng lêpczgn theo chấelztt giọyxtrng củiruoa anh: "Nếhelau cóxhab chuyệntbmn gìvxjv muốypzqn hỏovhzi côcqfgxhab thểdtlo hỏovhzi thẳduxzng tôcqfgi, khôcqfgng cầsvvqn ởxhab sau lưkknqng lézlhxn lúzcnlt vụpsnvng trộavdvm."

Vụpsnvng trộavdvm...

gxofm Uyểdtlon Bạdtjmch suýrqkzt nữduxza cắciepn phảzcnli lưkknqunxui.

Mặqetmt côcqfg mộavdvt lầsvvqn nữduxza đzcnlovhz rầsvvqn lêpczgn, thậwikhm chíuyqz đzcnlavdvxhabng lan ra tậwikhn vàabrsnh tai. Côcqfgzlhxo Chu Thầsvvqn lao vềdtlo phíuyqza thang mácqfgy vớmkmdi tốypzqc đzcnlavdv nhanh nhấelztt cóxhab thểdtlo.

Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn nhìvxjvn đzcnlôcqfgi tai đzcnlovhziruong củiruoa côcqfg, chợuqelt thấelztt thầsvvqn.

...

Chậwikhp tốypzqi ngàabrsy hôcqfgm sau, Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch mớmkmdi chợuqelt nhớmkmd ra chuyệntbmn bưkknqu kiệntbmn chuyểdtlon phácqfgt nhanh tớmkmdi khácqfgch sạdtjmn.

Vừudsia đzcnli vàabrso, côcqfg liềdtlon phácqfgt hiệntbmn bêpczgn trong hìvxjvnh nhưkknq đzcnlãelzt xảzcnly ra chuyệntbmn gìvxjv đzcnlóxhab. Trong khu nghỉtonz ngơypzqi cóxhab rấelztt nhiềdtlou ngưkknqtjeui vâgxofy xung quanh, kíuyqzn nhưkknqkknqng, khôcqfgng biếhelat đzcnlang xem tròtinlcqfgo nhiệntbmt gìvxjv. Côcqfg chúzcnl ýrqkz thấelzty khôcqfgng cóxhabcqfgc bảzcnlo vệntbm đzcnlfdpgng xung quanh.

"Tiểdtlou thiếhelau gia nhàabrs họyxtr Hoắciepc đzcnlang nổntbmi nóxhabng kìvxjva!" Thấelzty côcqfg nhìvxjvn ngóxhab, cóxhab ngưkknqtjeui nhiềdtlou chuyệntbmn nóxhabi vớmkmdi côcqfg.

Tiểdtlou thiếhelau gia nhàabrs họyxtr Hoắciepc...

Đodfawikhu Đodfawikhu?

gxofm Uyểdtlon Bạdtjmch kinh ngạdtjmc, đzcnlang khôcqfgng dácqfgm chắciepc chắciepn vềdtlo nhữduxzng đzcnliềdtlou mìvxjvnh nghĩnhjb thìvxjv lạdtjmi nghe thấelzty cóxhab ngưkknqtjeui nóxhabi: "Rõtinlabrsng làabrs Hoắciepc tổntbmng đzcnlang dạdtjmy bảzcnlo con trai mìvxjvnh! Trôcqfgng đzcnlácqfgng sợuqel thậwikht đzcnlelzty, y nhưkknq Diêpczgm vưkknqơypzqng!"

Nghe tớmkmdi đzcnlâgxofy, côcqfg khôcqfgng khỏovhzi chạdtjmy nhanh vềdtlo phíuyqza đzcnlóxhab.

Sau khi len vàabrso đzcnlưkknquqelc bêpczgn trong côcqfg mớmkmdi phácqfgt hiệntbmn trong đzcnlóxhababrs mộavdvt khung cảzcnlnh thảzcnlm hạdtjmi.

Khu vựyxtrc dàabrsnh riêpczgng cho khácqfgch nghỉtonz ngơypzqi lúzcnlc nàabrsy đzcnlãelzt chẳduxzng ra hìvxjvnh thùmkmdvxjv. Lọyxtr hoa đzcnldtlo trêpczgn giácqfg trang tríuyqzpczgn cạdtjmnh đzcnlãelzt vỡunxu hếhelat dưkknqmkmdi đzcnlelztt. Chỉtonz cầsvvqn làabrs nhữduxzng thứfdpg nhìvxjvn thấelzty đzcnlưkknquqelc, tấelztt cảzcnl đzcnldtlou khôcqfgng nằudsim nguyêpczgn ởxhab vịalme tríuyqzrqkz nữduxza, gầsvvqn nhưkknq khôcqfgng cóxhab chỗgxof đzcnldtlo đzcnlqetmt châgxofn.

Trong hoảzcnlng loạdtjmn, cóxhab mộavdvt đzcnlypzqng nhỏovhz đzcnlfdpgng đzcnlóxhab ưkknqơypzqng bưkknqơypzqng sa sầsvvqm mặqetmt, phùmkmdng mang trợuqeln mácqfg, y hệntbmt nhưkknqcqfgm đzcnli tiêpczgm ởxhab bệntbmnh việntbmn, giốypzqng mộavdvt con thúzcnl nhỏovhz đzcnlang phẫdtjmn nộavdv.

tinln Hoắciepc Trưkknqtjeung Uyêpczgn đzcnlfdpgng trưkknqmkmdc mặqetmt nóxhabrqkzng đzcnlang cărqkzng thẳduxzng, lạdtjmnh lùmkmdng.

Xung quanh cóxhab khôcqfgng íuyqzt ngưkknqtjeui đzcnlfdpgng xem, cóxhab cảzcnl nhâgxofn viêpczgn khácqfgch sạdtjmn vàabrs chúzcnl thíuyqzm Lýrqkz chărqkzm sóxhabc thằudsing bézlhx nhưkknqng khôcqfgng ai dácqfgm tiếhelan lêpczgn, còtinln khôcqfgng dácqfgm thởxhab mạdtjmnh, chỉtonz biếhelat nhìvxjvn hai bốypzq con họyxtr mộavdvt lớmkmdn mộavdvt nhỏovhz đzcnlfdpgng đzcnlypzqi đzcnlsvvqu.

Khôcqfgng khíuyqz trong đzcnldtjmi sảzcnlnh nhưkknq lạdtjmnh hẳduxzn đzcnli vàabrsi đzcnlavdv.

gxofm Uyểdtlon Bạdtjmch cũrqkzng chưkknqa hiểdtlou chuyệntbmn gìvxjv đzcnlãelzt xảzcnly ra, bêpczgn cạdtjmnh cóxhab ngưkknqtjeui chen vàabrso, ngưkknqtjeui côcqfg lảzcnlo đzcnlzcnlo.

kknqtjeung nhưkknq tinh mắciept liếhelac thấelzty côcqfg, bácqfgnh bao nhỏovhz ngơypzq ra mấelzty giâgxofy rồymsyi lao vộavdvi vềdtlo phíuyqza côcqfg.

Đodfasvvqu gốypzqi ấelztm lêpczgn, bácqfgnh bao nhỏovhz đzcnlang ôcqfgm chầsvvqm lấelzty côcqfg.

Khuôcqfgn mặqetmt nhỏovhz trắciepng trẻkknqo ngưkknqmkmdc lêpczgn, gầsvvqn nhưkknq đzcnlôcqfgi mắciept ấelzty đzcnlovhz rựyxtrc trong khoảzcnlnh khắciepc, nưkknqmkmdc mắciept lãelzt chãelztypzqi. Trácqfgi tim Lâgxofm Uyểdtlon Bạdtjmch nhưkknq vỡunxuabrsm đzcnlôcqfgi.

Chấelztt giọyxtrng non nớmkmdt nghẹwqddn ngàabrso, muốypzqn ấelztm ứfdpgc bao nhiêpczgu cóxhab bấelzty nhiêpczgu: "Côcqfg khôcqfgng cầsvvqn bảzcnlo bảzcnlo nữduxza rồymsyi..."

~Hếhelat chưkknqơypzqng 208~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.