Xin Hãy Ôm Em

Chương 206 :

    trước sau   
"Việwuovc nêjzdbn làbjgxm thôylzti, côylzt từiajjng giúfdhvp đlnfzkelf Đoqydjjhou Đoqydjjhou." Hoắmklkc Trưgleijcbing Uyêjzdbn đlnfzúfdhvt hai tay vàbjgxo túfdhvi quầiajjn, biểpgrzu cảoexkm hờjcbi hữkqrwng: "Côylztqclwm, nếxaudu côylzt thay đlnfzsjsni suy nghĩxfkwlqkb thểpgrz tớoqpli Hoắmklkc Thịhkbksjsnm tôylzti bấweeht cứnubgfdhvc nàbjgxo. Chỉanib cầiajjn khôylztng phảoexki làbjgxjzdbu cầiajju quámklk đlnfzámklkng, tôylzti đlnfzfmvuu sẽqkuw đlnfzámklkp ứnubgng!"

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch míuamxm môylzti lạkpgwi, cuốkelfi cùbpdfng khôylztng nólqkbi thêjzdbm gìsjsn.

lqkb đlnfziềfmvuu khi vừiajja đlnfzi đlnfzưgleioexkc hai bưgleioqplc vềfmvu phíuamxa khámklkch sạkpgwn, ngólqkbn tay nắmklkm chặrzsqt lạkpgwi, sau cùbpdfng khôylztng nhịhkbkn đlnfzưgleioexkc vẫioryn quay ngưgleijcbii vềfmvu phíuamxa anh.

"Hoắmklkc Trưgleijcbing Uyêjzdbn, anh..."

lqkbng lưgleing Hoắmklkc Trưgleijcbing Uyêjzdbn cứnubgng đlnfzjcbi lạkpgwi.

ylzti thởieft củpchka Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nhưglei bịhkbk giólqkb đlnfzêjzdbm cuốkelfn bay đlnfzi, côylztylzti hốkelfi hậjjhon vìsjsn sựkuqh bồzsgxng bộuamxt củpchka mìsjsnnh.


lqkb thểpgrzsjsn bịhkbk anh vừiajja lạkpgwnh nhạkpgwt vừiajja xa cámklkch, vìsjsn ngữkqrw khíuamx khámklkch sámklko đlnfzếxaudn khôylztng thểpgrz khámklkch sámklko hơylztn, hoặrzsqc cólqkb thểpgrzsjsn nhữkqrwng tiếxaudng côylztqclwm, cólqkb thểpgrzsjsn bốkelfn nălqkbm rồzsgxi khôylztng gặrzsqp mặrzsqt, nêjzdbn tiếxaudn lêjzdbn hỏkuqhi anh mộuamxt câqclwu "Anh sốkelfng cólqkb tốkelft khôylztng"...

ylzt nhìsjsnn anh chălqkbm chúfdhv, thấweehy anh dừiajjng bưgleioqplc quay ngưgleijcbii lạkpgwi.

Thậjjhot ra chỉanib mớoqpli vàbjgxi giâqclwy, nhưgleing côylzt lạkpgwi cảoexkm thấweehy thờjcbii gian đlnfzãelyw trôylzti qua rấweeht lâqclwu, nhưglei mộuamxt cảoexknh quay chậjjhom trêjzdbn phim truyềfmvun hìsjsnnh, từiajjng nhịhkbkp, từiajjng nhịhkbkp.

Đoqydôylzti mắmklkt thâqclwm trầiajjm ấweehy từiajj từiajj nhìsjsnn thẳgireng vàbjgxo côylzt, vàbjgxo lúfdhvc côylzt đlnfzang níuamxn thởieft bỗlqkbng nghe thấweehy mộuamxt câqclwu ngờjcbi vựkuqhc: "Chúfdhvng ta biếxaudt nhau?"

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nhưglei bịhkbk thứnubgsjsn đlnfzámklknh mạkpgwnh vàbjgxo đlnfziajju.

ylzt trợoexkn tròzsgxn mắmklkt nhìsjsnn anh, khôylztng giấweehu nổsjsni sựkuqh thảoexkng thốkelft vàbjgx bấweeht ngờjcbi, khólqkbe miệwuovng bấweeht giámklkc míuamxm chặrzsqt lạkpgwi, nghi ngờjcbi thậjjhot ra anh cốkelfsjsnnh, hoặrzsqc bảoexkn thâqclwn mìsjsnnh đlnfzãelyw nghe nhầiajjm, nhưgleing vẻhkbk nghi hoặrzsqc thậjjhot sựkuqhylzti đlnfzámklky mắmklkt anh lạkpgwi quámklkrdfsbjgxng.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch lùbpdfi vềfmvu sau mộuamxt bưgleioqplc.

"..." Côylzt đlnfzjcbi đlnfzioryn lắmklkc đlnfziajju, lồzsgxng ngựkuqhc nhưglei bịhkbklqkbng đlnfzêjzdbm chèhxjdn chặrzsqt đlnfzếxaudn tắmklkc nghẹnwyen.

Trởieft vềfmvu khámklkch sạkpgwn, Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nhìsjsnn xuốkelfng dưgleioqpli qua ôylzt cửsjsna sổsjsn. Trêjzdbn đlnfzưgleijcbing, ngưgleijcbii xe vẫioryn tấweehp nậjjhop, chiếxaudc ôylztylzt đlnfzen đlnfzãelyw biếxaudn mấweeht từiajjfdhvc nàbjgxo.

Nhưgleilqkb rấweeht nhiềfmvuu loàbjgxi vậjjhot khôylztng rõrdfsjzdbn bay vàbjgxo trong tai côylzt, câqclwu hỏkuqhi cuốkelfi cùbpdfng củpchka anh vẫioryn vălqkbng vẳgireng bêjzdbn tai. Trưgleioqplc mắmklkt côylzt nhưglei nhòzsgxe đlnfzi, ẩcrjtn hiệwuovn ámklknh mắmklkt u tốkelfi củpchka anh cùbpdfng sựkuqh ngờjcbi vựkuqhc trong đlnfzólqkb...

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nhắmklkm mắmklkt lạkpgwi, lámklkt sau côylzt mởieft mắmklkt ra, rúfdhvt di đlnfzuamxng.

Đoqydiajju kia bắmklkt mámklky rấweeht nhanh: "Alôylzt, Cámklk nhỏkuqh, mìsjsnnh đlnfzâqclwy..."

lqkbi xong câqclwu nàbjgxy, Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch lậjjhop tứnubgc đlnfzpgrz di đlnfzuamxng ra xa khỏkuqhi tai mộuamxt chúfdhvt.


Quảoexk nhiêjzdbn, mộuamxt giâqclwy sau trong loa vọvkdbng ra tiếxaudng hébilst đlnfzjzdbn cuồzsgxng củpchka Tang Hiểpgrzu Du, cho dùbpdf khôylztng bậjjhot loa ngoàbjgxi, tai côylzt vẫioryn rung lêjzdbn ầiajjm ầiajjm.

...

Ngàbjgxy hôylztm sau, khi trờjcbii vẫioryn còzsgxn âqclwm u mùbpdf mịhkbkt, Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch đlnfzãelyw sớoqplm mởieft mắmklkt ra.

Trong lòzsgxng cólqkbqclwm sựkuqh khiếxaudn côylzt khôylztng thểpgrz chợoexkp mắmklkt suốkelft cảoexk đlnfzêjzdbm dàbjgxi.

Nằvrmkm trêjzdbn chiếxaudc giưgleijcbing lớoqpln thoảoexki mámklki củpchka khámklkch sạkpgwn, côylzt cứnubg thếxaud nằvrmkm nhìsjsnn bìsjsnnh minh từiajj từiajjlqkbjzdbn qua rèhxjdm cửsjsna rồzsgxi mớoqpli vébilsn chălqkbn ra, thay quầiajjn ámklko, đlnfzi vàbjgxo phòzsgxng tắmklkm tắmklkm qua mộuamxt lưgleioexkt, đlnfzámklknh rălqkbng rửsjsna mặrzsqt rồzsgxi ra ngoàbjgxi, đlnfziajju tiêjzdbn làbjgx tớoqpli tòzsgxa soạkpgwn.

gleijcbii giờjcbi ba mưgleiơylzti, Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch cólqkb mặrzsqt tạkpgwi quámklkn cafébils đlnfzãelyw hẹnwyen trưgleioqplc đlnfzólqkb.

Đoqydcrjty cửsjsna kíuamxnh đlnfzi vàbjgxo côylzt liềfmvun nhìsjsnn thấweehy ởieft mộuamxt vịhkbk tríuamx cạkpgwnh cửsjsna sổsjsn, Tang Hiểpgrzu Du đlnfzang ngồzsgxi ngólqkbng đlnfzoexki, chốkelfc chốkelfc lạkpgwi vưgleiơylztn cámklki cổsjsn ngólqkb ra ngoàbjgxi.

"Tiểpgrzu Bạkpgwch!"

Vừiajja nhìsjsnn thấweehy côylzt, Tang Hiểpgrzu Du gầiajjn nhưglei nhảoexky dựkuqhng lêjzdbn khỏkuqhi ghếxaud.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch cũrruing rảoexko bưgleioqplc qua đlnfzólqkb. Tròzsgxn bốkelfn nălqkbm khôylztng gặrzsqp, hai côylzt bạkpgwn thâqclwn nắmklkm chặrzsqt tay nhau, tìsjsnnh cảoexkm vàbjgx nỗlqkbi nhớoqpl nhung khôylztng cầiajjn phảoexki nólqkbi nhiềfmvuu.

ylzt chúfdhv ýglei thấweehy Tang Hiểpgrzu Du dưgleijcbing nhưgleilqkb mộuamxt sựkuqh thay đlnfzsjsni rấweeht lớoqpln, mámklki tólqkbc ngắmklkn tớoqpli vai trưgleioqplc kia đlnfzãelywbjgxi ra hẳgiren, dịhkbku dàbjgxng vébilsn ra sau tai. Nhưgleing hìsjsnnh nhưgleiylztweehy gầiajjy đlnfzi mộuamxt chúfdhvt, cảoexkm giámklkc cằvrmkm cũrruing nhọvkdbn hơylztn.

Sau khi nghe côylztlqkbi vậjjhoy, Tang Hiểpgrzu Du lậjjhop tứnubgc đlnfzámklkp trảoexk: "Cậjjhou mớoqpli gầiajjy thìsjsnlqkb! Cólqkb phảoexki đlnfzzsgxqclwy khólqkb ălqkbn quámklk khôylztng màbjgx trôylztng cậjjhou khổsjsn sởieft thếxaudbjgxy hảoexk!"

"Mìsjsnnh vẫioryn ổsjsnn màbjgx!" Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch dởieft khólqkbc dởieftgleijcbii.


"Bao nhiêjzdbu nălqkbm nhưglei vậjjhoy rồzsgxi, cậjjhou thậjjhot nhẫioryn tâqclwm! Suýgleit nữkqrwa mìsjsnnh còzsgxn tưgleiieftng cảoexk đlnfzjcbii nàbjgxy cậjjhou cũrruing khôylztng chịhkbku quay lạkpgwi nữkqrwa chứnubg! Bìsjsnnh thưgleijcbing chỉanib biếxaudt gửsjsni lámklk thưgleimklko bìsjsnnh an, bêjzdbn trong làbjgxbjgxi câqclwu tiếxaudng Anh. Biếxaudt cậjjhou ra nưgleioqplc ngoàbjgxi rồzsgxi, giỏkuqhi giang lắmklkm hảoexk! Mìsjsnnh thấweehy cậjjhou chảoexk nhớoqpl nhung gìsjsnsjsnnh!"

"Làbjgxm gìsjsnlqkb chuyệwuovn ấweehy, mìsjsnnh nhớoqpl cậjjhou nhấweeht luôylztn..." Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch châqclwn thàbjgxnh đlnfzámklkp.

Suốkelft bốkelfn nălqkbm sốkelfng ởieft Canada, ngoàbjgxi môylzti trưgleijcbing xa lạkpgw thìsjsnrruing chỉaniblqkb nhữkqrwng con ngưgleijcbii xa lạkpgw, tuy rằvrmkng cũrruing cólqkb nhữkqrwng ngưgleijcbii đlnfzzsgxng nghiệwuovp vàbjgx bạkpgwn bèhxjd tốkelft, nhưgleing chung quy tìsjsnnh cảoexkm vẫioryn khámklkc. Họvkdb thâqclwn thiếxaudt nhau từiajj thờjcbii đlnfzkpgwi họvkdbc, côylzt luôylztn ghi nhớoqpl quãelywng thờjcbii gian họvkdbieftjzdbn nhau.

"Hừiajj, nghe vậjjhoy còzsgxn đlnfzưgleioexkc!" Tang Hiểpgrzu Du cũrruing chỉanib cốkelfsjsnnh chọvkdbc côylzt, bâqclwy giờjcbi đlnfzưgleioexkc "vuốkelft lôylztng", cũrruing dễhdkeuamxnh hơylztn nhiềfmvuu: "Mìsjsnnh còzsgxn chưgleia tíuamxnh sổsjsn vớoqpli cậjjhou, cậjjhou vềfmvugleioqplc màbjgx việwuovc đlnfziajju tiêjzdbn cậjjhou làbjgxm khôylztng phảoexki làbjgxsjsnm mìsjsnnh, hạkpgwi mìsjsnnh mấweehy hôylztm nay cứnubg ngồzsgxi đlnfzoexki cậjjhou! Tốkelfi qua màbjgx cậjjhou còzsgxn khôylztng gọvkdbi đlnfziệwuovn thoạkpgwi cho mìsjsnnh, e rằvrmkng mìsjsnnh phảoexki tìsjsnm lầiajjn lưgleioexkt từiajjng khámklkch sạkpgwn rồzsgxi..."

Nhữkqrwng lờjcbii phíuamxa sau còzsgxn chưgleia nólqkbi hếxaudt, Tang Hiểpgrzu Du bỗlqkbng nhiêjzdbn im bặrzsqt.

Tầiajjm mắmklkt củpchka côylztweehy vưgleioexkt qua côylzt, biểpgrzu cảoexkm trêjzdbn khuôylztn mặrzsqt lậjjhop tứnubgc đlnfzưgleioexkc thu lạkpgwi.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch quay đlnfziajju lạkpgwi, liềfmvun nhìsjsnn thấweehy mộuamxt bólqkbng dámklkng thẳgireng tắmklkp mặrzsqc chiếxaudc ámklko blouse trắmklkng vộuamxi vàbjgxng đlnfzi tớoqpli, bêjzdbn trong loámklkng thoámklkng lộuamx ra bộuamx đlnfzzsgx phẫioryu thuậjjhot màbjgxu xanh lámklk, rõrdfsbjgxng anh ấweehy chưgleia kịhkbkp thay đlnfzãelyw từiajj trong bệwuovnh việwuovn đlnfzi ra rồzsgxi.

lqkb vẻhkbk nhưglei giốkelfng vớoqpli Tang Hiểpgrzu Du, côylztrruing cảoexkm thấweehy đlnfzkelfi phưgleiơylztng thay đlnfzsjsni khôylztng íuamxt.

Vẫioryn làbjgx đlnfzôylzti mắmklkt hoa đlnfzàbjgxo ai nhìsjsnn cũrruing phảoexki choámklkng vámklkng ấweehy, ngũrrui quan cũrruing vẫioryn tuấweehn túfdhv, chỉanibbjgx khôylztng biếxaudt ởieft đlnfziểpgrzm nàbjgxo, chỉanib biếxaudt cólqkb phầiajjn khang khámklkc, cólqkb lẽqkuwbjgx từiajj đlnfzôylzti màbjgxy từiajjfdhvc bưgleioqplc vàbjgxo chưgleia hềfmvuelywn ra.

"Bámklkc sỹrdfs Tầiajjn!"

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch mỉanibm cưgleijcbii gọvkdbi mộuamxt tiếxaudng.

Tốkelfi qua côylzt gọvkdbi đlnfziệwuovn cho Tang Hiểpgrzu Du, khôylztng chỉanib hẹnwyen gặrzsqp côylzt bạkpgwn thâqclwn màbjgxzsgxn bảoexko đlnfzkelfi phưgleiơylztng liêjzdbn lạkpgwc vớoqpli Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn, chủpchk yếxaudu làbjgxsjsnylztlqkb rấweeht nhiềfmvuu nghi vấweehn chưgleia rõrdfsbjgxng, nhịhkbkn trong lòzsgxng côylzt sẽqkuw tiếxaudp tụgleic mấweeht ngủpchk.

"Thậjjhot ngạkpgwi quámklk, tôylzti đlnfzếxaudn muộuamxn!" Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn kébilso ghếxaud ngồzsgxi đlnfzkelfi diệwuovn, xin lỗlqkbi: "Cólqkb mộuamxt ca mổsjsn khẩcrjtn cấweehp, vừiajja xong việwuovc làbjgxylzti vộuamxi ra đlnfzâqclwy ngay! Côylztqclwm, đlnfzúfdhvng làbjgxqclwu lắmklkm khôylztng gặrzsqp rồzsgxi!"


oqydúfdhvng vậjjhoy, lâqclwu lắmklkm khôylztng gặrzsqp..." Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch cũrruing cảoexkm thámklkn.

"Khôylztng ngạkpgwi nếxaudu tôylzti húfdhvt đlnfziếxaudu thuốkelfc chứnubg?" Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn rúfdhvt bao thuốkelfc trong túfdhvi ra.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch liếxaudc nhìsjsnn sang Tang Hiểpgrzu Du đlnfzang cúfdhvi đlnfziajju bêjzdbn cạkpgwnh, lắmklkc đlnfziajju: "Khôylztng ngạkpgwi, anh húfdhvt đlnfzi..."

Nhìsjsnn đlnfzuamxng támklkc rúfdhvt bậjjhot lửsjsna châqclwm thuốkelfc lámklk thuầiajjn thụgleic củpchka Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn, côylzt chợoexkt nhớoqpl tớoqpli Hoắmklkc Trưgleijcbing Uyêjzdbn. Trưgleioqplc kia anh cũrruing cólqkb thólqkbi quen kẹnwyep đlnfziếxaudu thuốkelfc vàbjgxo tay.

"Bámklkc sỹrdfs Tầiajjn, hôylztm nay tôylzti tìsjsnm anh..."

"Chuyệwuovn củpchka Trưgleijcbing Uyêjzdbn phảoexki khôylztng?" Nhưgleing Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn chợoexkt cưgleijcbii, dưgleijcbing nhưglei đlnfzãelyw sớoqplm đlnfzmklkn ra côylzt muốkelfn hỏkuqhi gìsjsn, chỉanibbjgx ngoàbjgxi mặrzsqt anh ấweehy vẫioryn cốkelf kiềfmvum chếxaud mộuamxt chúfdhvt, ngay cảoexk Tang Hiểpgrzu Du bêjzdbn cạkpgwnh cũrruing vậjjhoy. Ngừiajjng mấweehy giâqclwy, anh ấweehy nólqkbi: "Bốkelfn nălqkbm trưgleioqplc, Trưgleijcbing Uyêjzdbn gặrzsqp tai nạkpgwn."

"... Tai nạkpgwn?" Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch sữkqrwng ngưgleijcbii.

"Ừsmmqm." Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn cấweeht giọvkdbng nặrzsqng nềfmvu.

"Thếxaudlqkb nghĩxfkwa làbjgx..." Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch cắmklkn môylzti, thởieft dốkelfc rồzsgxi hỏkuqhi: "Anh ấweehy khôylztng còzsgxn nhớoqplylzti nữkqrwa?"

Ban đlnfziajju khi gặrzsqp lạkpgwi, côylzt nhữkqrwng tưgleiieftng anh cốkelfbjgxm ra vẻhkbk lạkpgwnh lùbpdfng, coi mìsjsnnh nhưglei ngưgleijcbii qua đlnfzưgleijcbing, dùbpdf sao thìsjsn họvkdbrruing đlnfzãelyw chia tay từiajj sớoqplm. Nhưgleing câqclwu hỏkuqhi ngờjcbi vựkuqhc "Chúfdhvng ta biếxaudt nhau" ấweehy khiếxaudn côylzt thảoexkng thốkelft vôylztbpdfng. Nếxaudu thậjjhot sựkuqh mấweeht tríuamx nhớoqpl, vậjjhoy thìsjsn chắmklkc chắmklkn làbjgxsjsnnh tiếxaudt hoang đlnfzưgleijcbing nhấweeht chỉanib xuấweeht hiệwuovn trong cámklkc bộuamx phim hoang đlnfzưgleijcbing nhấweeht.

Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn khôylztng trảoexk lờjcbii, nhưgleing nébilst mặrzsqt đlnfzãelyw ngầiajjm thừiajja nhậjjhon.

"Vụglei tai nạkpgwn nălqkbm đlnfzólqkbylzti khôylztng cólqkb mặrzsqt tạkpgwi hiệwuovn trưgleijcbing, vềfmvu sau mớoqpli biếxaudt tin. Nhàbjgx họvkdb Hoắmklkc phong tỏkuqha tin tứnubgc rấweeht tốkelft, cólqkb lẽqkuwsjsn sợoexk nộuamxi bộuamx Hoắmklkc Thịhkbk xảoexky ra vấweehn đlnfzfmvu, thếxaudjzdbn khôylztng cho phébilsp bấweeht kỳxfkwmklko nàbjgxo đlnfzưgleia tin cảoexk. Nhưgleing màbjgx..." Nólqkbi tớoqpli đlnfzâqclwy, Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn bỗlqkbng nhiêjzdbn ngừiajjng lạkpgwi, trêjzdbn mặrzsqt bàbjgxy ra vẻhkbk nghi hoặrzsqc: "Cólqkb chuyệwuovn nàbjgxy tôylzti vẫioryn luôylztn cảoexkm thấweehy rấweeht kỳxfkw lạkpgw! Tai nạkpgwn xe củpchka Trưgleijcbing Uyêjzdbn thậjjhot ra khôylztng quámklk nghiêjzdbm trọvkdbng. Tuy rằvrmkng ởieft trêjzdbn cao tốkelfc nhưgleing khi chiếxaudc xe mấweeht phanh đlnfzólqkb lao tớoqpli, tốkelfc đlnfzuamx xe chưgleia vưgleioexkt quámklk giớoqpli hạkpgwn. Hơylztn nữkqrwa chiếxaudc Land Rover củpchka Trưgleijcbing Uyêjzdbn bịhkbk đlnfzâqclwm vàbjgxo biểpgrzn bámklko, khôylztng hềfmvu bịhkbk lậjjhot xe!"

"Ngoàbjgxi việwuovc trêjzdbn ngưgleijcbii cólqkb rấweeht nhiềfmvuu chỗlqkb bịhkbkgleiơylztng bịhkbk lệwuovch vịhkbk tríuamx ra, thậjjhot ra tổsjsnn thưgleiơylztng vềfmvuelywo bộuamx khôylztng quámklk nghiêjzdbm trọvkdbng, chỉanibbjgx rung chấweehn nãelywo bộuamx mứnubgc trung. Tôylzti cũrruing đlnfzãelyw xem qua ảoexknh chụgleip CT vàbjgxoexknh chụgleip cộuamxng hưgleiieftng từiajj, trong nãelywo khôylztng cólqkbmklku tụglei chèhxjdn vàbjgxo dâqclwy thầiajjn kinh. Ngay cảoexkmklkc sỹrdfsrruing nólqkbi, cólqkb lẽqkuw sẽqkuw khôylztng dẫioryn đlnfzếxaudn mấweeht tríuamx nhớoqpl, thếxaudjzdbn rấweeht khólqkb hiểpgrzu..."


qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nghe xong khôylztng nólqkbi gìsjsn, chỉanib chắmklkc chắmklkn mộuamxt đlnfziểpgrzm.

qclwy giờjcbi anh khôylztng nhớoqplsjsnnh làbjgx ai nữkqrwa.

Thậjjhot ra cũrruing tốkelft, từiajj bốkelfn nălqkbm trưgleioqplc hai ngưgleijcbii họvkdb đlnfzãelyw khôylztng còzsgxn duyêjzdbn phậjjhon. Trêjzdbn thếxaud giớoqpli nàbjgxy khôylztng phảoexki tấweeht cảoexk mọvkdbi ngưgleijcbii yêjzdbu nhau rồzsgxi làbjgx sẽqkuw đlnfzi cùbpdfng nhau đlnfzếxaudn cuốkelfi cuộuamxc đlnfzjcbii, cólqkbfdhvc lãelywng quêjzdbn, mấweeht tríuamx nhớoqpl biếxaudt đlnfzâqclwu lạkpgwi làbjgx mộuamxt chuyệwuovn tốkelft đlnfznwyep.

Nếxaudu đlnfzãelyw giảoexki đlnfzámklkp đlnfzưgleioexkc khúfdhvc mắmklkc trong lòzsgxng, Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch cũrruing khôylztng hỏkuqhi thêjzdbm nhiềfmvuu nữkqrwa, tuy rằvrmkng lồzsgxng ngựkuqhc côylzt vẫioryn nghẹnwyen lạkpgwi nhưglei tốkelfi qua.

Khi vôylztsjsnnh nhìsjsnn xuốkelfng, côylzt chợoexkt sữkqrwng ngưgleijcbii, tuy rằvrmkng côylzt biếxaudt Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn cũrruing húfdhvt thuốkelfc nhưgleing hiếxaudm khi thấweehy anh ấweehy húfdhvt dữkqrw nhưglei vậjjhoy.

Hoặrzsqc côylztrruing chưgleia thấweehy ai húfdhvt nhiềfmvuu nhưglei vậjjhoy.

Anh ấweehy ngồzsgxi xuốkelfng đlnfzâqclwy chưgleia lâqclwu màbjgx gạkpgwt tàbjgxn bêjzdbn cạkpgwnh đlnfzãelywlqkb cảoexk đlnfzkelfng đlnfziajju lọvkdbc, hơylztn nữkqrwa còzsgxn cólqkb dấweehu hiệwuovu chấweeht cao thàbjgxnh núfdhvi.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nhìsjsnn đlnfzzsgxng hồzsgx, rồzsgxi lạkpgwi nhìsjsnn mộuamxt Tang Hiểpgrzu Du nãelywy giờjcbi toàbjgxn cúfdhvi đlnfziajju, khôylztng nhìsjsnn rõrdfsbilst mặrzsqt, mỉanibm cưgleijcbii nólqkbi vớoqpli Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn: "Àgyjq, bámklkc sỹrdfs Tầiajjn, tôylzti thấweehy bêjzdbn cạkpgwnh đlnfzâqclwy cólqkb mộuamxt nhàbjgxbjgxng, giờjcbirruing sắmklkp trưgleia rồzsgxi, hay làbjgx chúfdhvng ta cùbpdfng đlnfzi ălqkbn mộuamxt bữkqrwa?"

Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn nghe xong lạkpgwi quay sang nhìsjsnn Tang Hiểpgrzu Du.

Anh ấweehy nhìsjsnn thấweehy rõrdfs đlnfzuamxng támklkc nắmklkm chặrzsqt chiếxaudc thìsjsna cafébils củpchka côylztweehy cùbpdfng nébilst mặrzsqt călqkbng thẳgireng. Anh ấweehy dậjjhop tắmklkt đlnfziếxaudu thuốkelfc trong tay, đlnfznubgng lêjzdbn khỏkuqhi chỗlqkb: "Khôylztng cầiajjn đlnfzâqclwu, trong bệwuovnh việwuovn tôylzti còzsgxn ca mổsjsn!"

lqkbi xong, anh ấweehy lao ra khỏkuqhi quámklkn cafébils nhưglei mộuamxt cơylztn giólqkb, chiếxaudc ámklko blouse trắmklkng tung bay.

Trưgleioqplc đlnfzólqkblqkb thểpgrz khôylztng quámklk chúfdhv ýglei, nhưgleing khi Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn bỏkuqh đlnfzi thìsjsn mọvkdbi thứnubg quámklkrdfsbjgxng. Tang Hiểpgrzu Du chỉanib cầiajjn mộuamxt cuộuamxc gọvkdbi làbjgxlqkb thểpgrz liêjzdbn lạkpgwc đlnfzưgleioexkc vớoqpli Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn, chứnubgng tỏkuqh họvkdb chung quy vẫioryn cólqkb mốkelfi dâqclwy liêjzdbn hệwuov.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch huýgleich vàbjgxo tay bạkpgwn: "Cámklk nhỏkuqh, cậjjhou vàbjgxmklkc sỹrdfs Tầiajjn cólqkb chuyệwuovn gìsjsn vậjjhoy?"

Tang Hiểpgrzu Du cúfdhvi đlnfziajju, đlnfzrzsqt chiếxaudc thìsjsna cafébils xuốkelfng, sắmklkc mặrzsqt dưgleijcbing nhưgleiylzti nhợoexkt nhạkpgwt.

"Cámklk nhỏkuqh, cậjjhou... khôylztng sao chứnubg?" Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch khôylztng khỏkuqhi quan tâqclwm.

Sau vàbjgxi giâqclwy im lặrzsqng, Tang Hiểpgrzu Du mớoqpli ngẩcrjtng đlnfziajju nhìsjsnn vềfmvu phíuamxa côylzt: "Bọvkdbn mìsjsnnh đlnfzãelyw kếxaudt hôylztn, bốkelfn nălqkbm trưgleioqplc."

"... Cậjjhou? Cậjjhou vàbjgxmklkc sỹrdfs Tầiajjn?" Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch sửsjsnng sốkelft gầiajjn nhưglei rớoqplt cằvrmkm.

Chẳgireng trámklkch lúfdhvc đlnfzólqkbylzt luôylztn thấweehy Tang Hiểpgrzu Du lébilsn la lébilsn lúfdhvt cólqkb chuyệwuovn gìsjsn đlnfzólqkb.

"Xin lỗlqkbi Tiểpgrzu Bạkpgwch, nălqkbm đlnfzólqkbsjsnnh đlnfzãelyw giấweehu cậjjhou chuyệwuovn nàbjgxy." Tang Hiểpgrzu Du nắmklkm chặrzsqt tay côylzt, khólqkbe miệwuovng rưgleioqpln lêjzdbn, giọvkdbng rấweeht chua chámklkt: "Mìsjsnnh khôylztng cốkelfsjsnnh đlnfzhkbknh giấweehu đlnfzâqclwu, chỉanibbjgx chuyệwuovn hôylztn nhâqclwn củpchka bọvkdbn mìsjsnnh hơylzti khámklkc biệwuovt, mìsjsnnh khôylztng biếxaudt nêjzdbn kểpgrz vớoqpli cậjjhou thếxaudbjgxo, vậjjhoy nêjzdbn đlnfzãelyw..."

"..."

Tuy rằvrmkng biếxaudt Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn đlnfzãelyw sớoqplm biếxaudn mấweeht trong tầiajjm mắmklkt, nhưgleing Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch vẫioryn nhìsjsnn ra ngoàbjgxi cửsjsna, nuốkelft nưgleioqplc bọvkdbt, chưgleia thểpgrz tiêjzdbu hólqkba ngay chuyệwuovn nàbjgxy.

Chỉanibbjgx, côylztzsgxn chưgleia kịhkbkp hoàbjgxn hồzsgxn sau "cúfdhv bom" trưgleioqplc thìsjsn đlnfzãelyw lạkpgwi cólqkb mộuamxt cúfdhv khámklkc dộuamxi xuốkelfng ngay sau.

Tang Hiểpgrzu Du cũrruing giốkelfng nhưgleiylzt, ngưgleioqplc mắmklkt nhìsjsnn vềfmvu phíuamxa Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn vừiajja đlnfzi khỏkuqhi, mỉanibm cưgleijcbii rồzsgxi bấweeht ngờjcbilqkbi mộuamxt câqclwu: "Chỉanibbjgx bọvkdbn mìsjsnnh đlnfzãelyw ly hôylztn rồzsgxi, bốkelfn ngàbjgxy trưgleioqplc."

...

Chậjjhop tốkelfi, Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch mớoqpli trởieft lạkpgwi khámklkch sạkpgwn.

ylztbjgx Tang Hiểpgrzu Du nhiềfmvuu nălqkbm khôylztng gặrzsqp, thậjjhot sựkuqhlqkb nhữkqrwng chủpchk đlnfzfmvulqkbi mãelywi khôylztng hếxaudt chuyệwuovn. Nếxaudu khôylztng phảoexki vìsjsn tốkelfi nay côylztzsgxn phảoexki chỉanibnh sửsjsna lạkpgwi bàbjgxi phỏkuqhng vấweehn thìsjsn đlnfzếxaudn bâqclwy giờjcbi họvkdbrruing chưgleia chắmklkc đlnfzãelyw chia tay đlnfzưgleioexkc.

Vừiajja từiajj trêjzdbn xe taxi bưgleioqplc xuốkelfng, chuôylztng di đlnfzuamxng vang lêjzdbn, vẫioryn làbjgx Tang Hiểpgrzu Du gọvkdbi tớoqpli.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nhấweehc mámklky, sau khi nghe đlnfziajju kia huyêjzdbn thuyêjzdbn mộuamxt hồzsgxi thìsjsn mỉanibm cưgleijcbii đlnfzoexkm bảoexko: "Cámklk nhỏkuqh, cậjjhou yêjzdbn tâqclwm, ngàbjgxy mai mìsjsnnh nhấweeht đlnfzhkbknh sẽqkuw trảoexk phòzsgxng rồzsgxi dọvkdbn đlnfzếxaudn chỗlqkb cậjjhou..."

Tang Hiểpgrzu Du biếxaudt từiajj ngàbjgxy vềfmvugleioqplc côylzt vẫioryn ởieft trong khámklkch sạkpgwn bèhxjdn lậjjhop tứnubgc nólqkbi côylzt phảoexki dọvkdbn đlnfzếxaudn nhàbjgxsjsnnh, còzsgxn ầiajjm ĩxfkwlqkbi lúfdhvc trưgleioqplc khi côylztweehy tớoqpli Bălqkbng Thàbjgxnh, cũrruing chen chúfdhvc ởieft chung vớoqpli côylzt trong mộuamxt călqkbn nhàbjgx cho thuêjzdb, bâqclwy giờjcbixfkw nhiêjzdbn phảoexki bámklko đlnfzámklkp.

fdhvc đlnfzólqkbqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch khôylztng đlnfzzsgxng ýglei ngay, màbjgx hỏkuqhi xem đlnfzkelfi phưgleiơylztng cólqkbzsgxn ởieft trong călqkbn nhàbjgx chung cưglei trưgleioqplc đlnfzólqkb khôylztng. Côylzt khôylztng mấweeht tríuamx nhớoqpl, đlnfzưgleiơylztng nhiêjzdbn biếxaudt rõrdfs thậjjhot ra đlnfzólqkbbjgx nhàbjgx củpchka Hoắmklkc Trưgleijcbing Uyêjzdbn.

Tang Hiểpgrzu Du lậjjhop tứnubgc phủpchk nhậjjhon, nólqkbi làbjgx nhàbjgx mớoqpli củpchka mìsjsnnh ởieft gầiajjn sôylztng. Tuy rằvrmkng côylztweehy khôylztng nólqkbi tỉanib mỉanib nhưgleing côylztrruing íuamxt nhiềfmvuu đlnfzmklkn ra đlnfzưgleioexkc, cólqkb lẽqkuwbjgx nhàbjgx củpchka Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn. Khôylztng biếxaudt họvkdb đlnfzãelyw sốkelfng vớoqpli nhau bao lâqclwu, nhưgleing đlnfziềfmvuu côylztmklkm chắmklkc chắmklkn làbjgxqclwy giờjcbi Tang Hiểpgrzu Du chỉanibieft mộuamxt mìsjsnnh.

lqkb thểpgrz ngoàbjgxi việwuovc khôylztng muốkelfn côylztieft khámklkch sạkpgwn mãelywi, côylztweehy còzsgxn cầiajjn mộuamxt ai đlnfzólqkbieftjzdbn nữkqrwa.

Từiajj sau khi nólqkbi câqclwu đlnfzólqkb, Tang Hiểpgrzu Du khôylztng nhắmklkc tớoqpli chuyệwuovn củpchka mìsjsnnh vàbjgx Tầiajjn Tưglei Niêjzdbn nữkqrwa, chỉanib thảoexkn nhiêjzdbn nhắmklkc lạkpgwi bằvrmkng vàbjgxi câqclwu nhưglei vậjjhoy. Nếxaudu côylzt khôylztng ngồzsgxi ngay bêjzdbn cạkpgwnh, côylztzsgxn nghi ngờjcbiylztweehy đlnfzang kểpgrz chuyệwuovn củpchka ngưgleijcbii nàbjgxo khámklkc. Nhưgleing côylztrruing hiểpgrzu rõrdfs, Tang Hiểpgrzu Du chỉanib đlnfzang cốkelf giấweehu nỗlqkbi đlnfzau vàbjgxo tậjjhon sâqclwu trong lòzsgxng mìsjsnnh màbjgx thôylzti.

Nếxaudu khôylztng phảoexki côylzt cảoexkn lạkpgwi, hôylztm nay Tang Hiểpgrzu Du đlnfzãelyw nhấweeht quyếxaudt tớoqpli đlnfzâqclwy đlnfzòzsgxi xámklkch hàbjgxnh lýglei củpchka côylzt đlnfzi.

fdhvc ra ngoàbjgxi côylzt đlnfzãelyw đlnfzólqkbng thêjzdbm tiềfmvun vớoqpli lễhdkeqclwn nêjzdbn tiềfmvun củpchka tốkelfi nay chắmklkc chắmklkn làbjgx khôylztng trảoexk lạkpgwi đlnfzưgleioexkc, nólqkbi gìsjsn thìsjsnlqkbi cũrruing phảoexki ngàbjgxy mai mớoqpli cólqkb thểpgrz chuyểpgrzn đlnfzi.

fdhvc sắmklkp bưgleioqplc vàbjgxo khámklkch sạkpgwn, Tang Hiểpgrzu Du chúfdhv ýglei thấweehy cólqkb mộuamxt chiếxaudc Mercedes màbjgxu đlnfzen lộuamx liễhdkeu đlnfzlqkb trưgleioqplc cổsjsnng, côylztylztsjsnnh nhớoqpl tớoqpli chiếxaudc xe tốkelfi hôylztm qua.

Nhưgleing côylztrruing chỉanib nhìsjsnn qua, khôylztng quámklk chúfdhv ýglei. Dùbpdf sao côylztrruing đlnfzang ởieftlqkbng Thàbjgxnh, sốkelf ngưgleijcbii lámklki nhữkqrwng chiếxaudc Mercedes sang trọvkdbng nhưglei thếxaudbjgxy đlnfzếxaudm khôylztng hếxaudt, hơylztn nữkqrwa côylztrruing khôylztng nhớoqplrdfs biểpgrzn sốkelf.

mklknh cửsjsna cảoexkm ứnubgng củpchka khámklkch sạkpgwn mởieft ra, côylzt đlnfzang chuẩcrjtn bịhkbk đlnfzi vềfmvu phíuamxa thang mámklky thìsjsnlqkb mộuamxt vậjjhot thểpgrz khôylztng rõrdfssjsnnh dạkpgwng chạkpgwy vềfmvu phíuamxa côylzt từiajjlqkbc nghiêjzdbng, nhanh nhưglei đlnfzưgleioexkc lắmklkp thêjzdbm bámklknh xe. Côylztzsgxn chưgleia kịhkbkp nhìsjsnn rõrdfs, đlnfziajju gốkelfi đlnfzãelywweehm lêjzdbn.

Đoqyduamxng támklkc quen thuộuamxc nàbjgxy...

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch cúfdhvi đlnfziajju, quảoexk nhiêjzdbn nhìsjsnn thấweehy bámklknh bao nhỏkuqh.

lqkb đlnfziềfmvuu giọvkdbng côylzt vẫioryn mang theo chúfdhvt ngạkpgwc nhiêjzdbn: "Đoqydjjhou Đoqydjjhou?"

mklknh bao nhỏkuqh vẫioryn nhưglei tốkelfi qua, sau khi nhàbjgxo vềfmvu phíuamxa côylzt thìsjsn dang rộuamxng hai cámklknh tay.

Đoqyduamxng támklkc đlnfzòzsgxi bếxaud dễhdke thưgleiơylztng nàbjgxy khiếxaudn Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch gầiajjn nhưgleiylzt thứnubgc, đlnfziajju ólqkbc còzsgxn chưgleia cólqkb ýglei thứnubgc, cơylzt thểpgrz đlnfzãelywfdhvi thấweehp xuốkelfng bếxaudmklknh bao nhỏkuqhjzdbn.

mklknh bao nhỏkuqh ôylztm chặrzsqt côylzt bằvrmkng cảoexk tay vàbjgx châqclwn, cựkuqhc kỳxfkw quấweehn côylzt.

Thíuamxm Lýglei đlnfzuổsjsni theo phíuamxa sau nólqkb nhìsjsnn thấweehy vậjjhoy sửsjsnng sốkelft. Bởiefti vìsjsn ngoạkpgwi trừiajj Hoắmklkc Trưgleijcbing Uyêjzdbn ra, bìsjsnnh thưgleijcbing tiểpgrzu thiếxaudu gia khôylztng cho phébilsp ai bếxaud bao giờjcbi, ngay cảoexk ôylztng Hoắmklkc hay bàbjgxrruing chỉanib đlnfzưgleioexkc nắmklkm tay tiểpgrzu thiếxaudu gia...

"Côylztqclwm!"

Nhìsjsnn thấweehy mộuamxt khuôylztn mặrzsqt quen thuộuamxc tiếxaudn lêjzdbn, Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch thởieft phàbjgxo.

Thoạkpgwt nhìsjsnn chỉanib thấweehy mìsjsnnh bámklknh bao nhỏkuqh, côylztzsgxn tưgleiieftng nólqkb lạkpgwi đlnfzi lạkpgwc nhưglei lầiajjn trưgleioqplc.

gleijcbing nhưglei thấweehy côylzt khôylztng biếxaudt nêjzdbn xưgleing hôylzt nhưglei thếxaudbjgxo, thíuamxm Lýglei chủpchk đlnfzuamxng nólqkbi: "Côylzt cứnubg gọvkdbi tôylzti làbjgx thíuamxm Lýglei đlnfzưgleioexkc rồzsgxi! Từiajjfdhvc xuốkelfng xe tớoqpli giờjcbi, tiểpgrzu thiếxaudu gia đlnfzãelywbjgxo khámklkch sạkpgwn nàbjgxy đlnfzoexki côylzt, cuốkelfi cùbpdfng cũrruing đlnfzoexki đlnfzưgleioexkc côylzt rồzsgxi!"

"Hảoexk... Đoqydoexki tôylzti?" Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch ngẩcrjtn ngưgleijcbii.

oqydúfdhvng vậjjhoy!" Thíuamxm Lýgleigleijcbii tíuamxt mắmklkt.

Buổsjsni trưgleia ălqkbn cơylztm xong, tiểpgrzu thiếxaudu gia đlnfzãelyw tựkuqhzsgxjzdbn chiếxaudc Mercedes đlnfzlqkb ngoàbjgxi vưgleijcbin, rõrdfsbjgxng làbjgx muốkelfn đlnfzi ra ngoàbjgxi, hơylztn nữkqrwa còzsgxn chủpchk đlnfzuamxng nólqkbi muốkelfn đlnfzếxaudn khámklkch sạkpgwn nàbjgxy, vừiajja bưgleioqplc vàbjgxo đlnfzãelyw tớoqpli thẳgireng sofa khu nghỉanib ngơylzti, khoanh tay trưgleioqplc ngựkuqhc, ngồzsgxi thẳgireng lưgleing, bắmklkt đlnfziajju bàbjgxy ra đlnfzpchkglei thếxaud, cólqkb đlnfziềfmvuu mắmklkt luôylztn đlnfzpgrz ýglei xung quanh, khôylztng bỏkuqh qua bấweeht kỳxfkw ai đlnfzi ra đlnfzi vàbjgxo khámklkch sạkpgwn.

Thíuamxm Lýgleirruing khôylztng hiểpgrzu đlnfziajju cua tai nheo ra sao, đlnfzếxaudn tậjjhon khi Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch đlnfzi từiajj ngoàbjgxi vàbjgxo trong khámklkch sạkpgwn.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch liếxaudc nhìsjsnn cậjjhou nhólqkbc đlnfzang tựkuqha đlnfziajju lêjzdbn vai mìsjsnnh, rồzsgxi lạkpgwi nhìsjsnn thíuamxm Lýglei, nghĩxfkw bụgleing ngưgleijcbii ta cũrruing đlnfzãelyw đlnfzoexki lâqclwu nhưglei vậjjhoy rồzsgxi bèhxjdn thălqkbm dòzsgx hỏkuqhi: "Vậjjhoy thíuamxm Lýglei hay làbjgx mọvkdbi ngưgleijcbii lêjzdbn phòzsgxng ngồzsgxi đlnfzi?"

"Vâqclwng vâqclwng!" Thíuamxm Lýglei nhậjjhon đlnfzưgleioexkc ámklknh mắmklkt củpchka tiểpgrzu thiếxaudu gia, lậjjhop tứnubgc gậjjhot đlnfziajju cuốkelfng quýgleit, đlnfzzsgxng thờjcbii quay đlnfziajju nólqkbi vớoqpli chồzsgxng: "Ômtvcng àbjgx, ôylztng vềfmvu nghỉanib trưgleioqplc đlnfzi, lámklkt nữkqrwa vềfmvuylzti gọvkdbi đlnfziệwuovn cho ôylztng!"

ylztm đlnfzólqkb ngay ởieft trong bệwuovnh việwuovn Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch đlnfzãelyw nhìsjsnn ra rồzsgxi, bìsjsnnh thưgleijcbing chălqkbm sólqkbc bámklknh bao nhỏkuqhbjgx mộuamxt đlnfzôylzti vợoexk chồzsgxng giàbjgx trôylztng rấweeht phúfdhvc hậjjhou.

Đoqydếxaudn tậjjhon khi quẹnwyet thẻhkbk đlnfzi vàbjgxo phòzsgxng, bámklknh bao nhỏkuqh mớoqpli tụgleit xuốkelfng, nhưgleing lạkpgwi đlnfzrzsqt bàbjgxn tay nhỏkuqhbjgxo tay côylzt nắmklkm chặrzsqt, tòzsgxzsgx nhìsjsnn quanh phòzsgxng, chỗlqkbbjgxy chỗlqkb kia.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nắmklkm tay bámklknh bao nhỏkuqh đlnfzi lấweehy nưgleioqplc suốkelfi: "Àgyjq, thíuamxm Lýglei, thíuamxm cứnubg ngồzsgxi tựkuqh nhiêjzdbn. Tôylzti vừiajja vềfmvugleioqplc, thếxaudjzdbn đlnfzàbjgxnh phảoexki ởieft khámklkch sạkpgwn, cũrruing khôylztng cólqkbsjsn tiếxaudp đlnfzãelywi, thíuamxm đlnfziajjng đlnfzpgrz ýglei..."

"Khôylztng đlnfzpgrz ýglei đlnfzâqclwu! Côylztqclwm mớoqpli khámklkch khíuamx rồzsgxi!" Thíuamxm Lýglei liêjzdbn tụgleic nólqkbi.

Từiajjfdhvc biếxaudt bámklknh bao nhỏkuqhbjgx con trai củpchka Hoắmklkc Trưgleijcbing Uyêjzdbn, thậjjhot ra cảoexkm xúfdhvc củpchka Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch rấweeht phứnubgc tạkpgwp, cũrruing nghĩxfkw chắmklkc sau nàbjgxy khólqkbbjgxzsgxn cơylzt hộuamxi gặrzsqp lạkpgwi. Chỉanibbjgxylzt khôylztng ngờjcbimklknh bao nhỏkuqh lạkpgwi chạkpgwy đlnfzếxaudn đlnfzâqclwy đlnfzoexki côylzt?

rdfsbjgxng làbjgx khôylztng cólqkb quan hệwuov nhưgleing chỉanib cầiajjn bámklknh bao nhỏkuqh giơylzt tay ra đlnfzòzsgxi bếxaud, côylzt lạkpgwi khôylztng thểpgrz chốkelfi từiajj, cólqkb lẽqkuwsjsnylztrruing từiajjng làbjgxm mẹnwye chălqkbng.

Ngồzsgxi trêjzdbn sofa, thíuamxm Lýgleilqkb vẻhkbk khôylztng đlnfzhkbknh ra vềfmvu.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch đlnfzoexki mãelywi, cuốkelfi cùbpdfng bụgleing cũrruing sôylzti òzsgxng ọvkdbc rồzsgxi. Buổsjsni chiềfmvuu côylzt ălqkbn khôylztng íuamxt bámklknh ngọvkdbt, buổsjsni tốkelfi lạkpgwi khôylztng ălqkbn uốkelfng vớoqpli Tang Hiểpgrzu Du, khôylztng ngờjcbifdhvc nàbjgxy nólqkb đlnfzãelywmklkt bàbjgxi ca "vưgleijcbin khôylztng nhàbjgx trốkelfng" rồzsgxi.

Thậjjhot sựkuqh khôylztng chịhkbku nổsjsni nữkqrwa, côylzt đlnfznubgng dậjjhoy: "Àgyjq, thíuamxm Lýglei, thíuamxm cứnubg ngồzsgxi chơylzti nhébils!"

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch đlnfznubgng lêjzdbn khỏkuqhi sofa, cậjjhou nhỏkuqhmklkm sámklkt bêjzdbn cạkpgwnh côylzt lậjjhop tứnubgc nhưglei đlnfzưgleioexkc sạkpgwc đlnfziệwuovn, từiajjng bưgleioqplc bámklkm theo sau côylzt, mộuamxt phúfdhvt khôylztng rờjcbii, nhưglei mộuamxt cámklki đlnfzylzti vậjjhoy.

Ban đlnfziajju côylzt khôylztng quámklk chúfdhv ýglei, chỉanib lấweehy hếxaudt mỳxfkw vắmklkt vàbjgx trứnubgng gàbjgx mua từiajj siêjzdbu thịhkbk ra, rồzsgxi lấweehy thêjzdbm mộuamxt chiếxaudc nồzsgxi đlnfziệwuovn nhỏkuqh, côylztrruing vừiajja mua luôylztn. Chủpchk yếxaudu vìsjsn gầiajjn đlnfzâqclwy toàbjgxn bỏkuqh bữkqrwa sámklkng, nêjzdbn côylzt đlnfzhkbknh mua vềfmvu nấweehu mỳxfkw ălqkbn.

ylzt đlnfzun nưgleioqplc, đlnfzoexki nưgleioqplc sôylzti thìsjsn bỏkuqh trứnubgng gàbjgxbjgxo, đlnfzoexki nólqkbylzti chíuamxn tớoqpli thìsjsn bỏkuqh mỳxfkwbjgxo, trong lúfdhvc mỳxfkw chíuamxn, côylzt rắmklkc thêjzdbm mộuamxt íuamxt bộuamxt canh vàbjgxgleioqpli thêjzdbm nưgleioqplc cốkelft gàbjgx.

Nấweehu gầiajjn xong, Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch cầiajjm đlnfzũrruia khuấweehy khuấweehy. Ởcuio đlnfzâqclwy khôylztng cólqkb dao nấweehu, nêjzdbn côylzt chỉaniblqkb thểpgrz rửsjsna sạkpgwch hàbjgxnh, dùbpdfng tay bẻhkbk nhỏkuqh rồzsgxi rắmklkc vàbjgxo trong.

bjgxm sao rồzsgxi côylzt mớoqpli phámklkt hiệwuovn ra khuôylztn mặrzsqt củpchka bámklknh bao nhỏkuqhjzdbn cạkpgwnh đlnfzkuqh hồzsgxng lêjzdbn vìsjsnylzti nólqkbng.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nghĩxfkwlqkbrruing thèhxjdm ălqkbn. Thíuamxm Lýgleilqkbi nólqkb đlnfzãelyw đlnfzoexki côylzt cảoexk chiềfmvuu, cũrruing khôylztng biếxaudt đlnfzãelyw ălqkbn uốkelfng gìsjsn chưgleia, thếxaudjzdbn côylzt vộuamxi hỏkuqhi: "Đoqydjjhou Đoqydjjhou, con cólqkb muốkelfn nếxaudm thửsjsn khôylztng?"

Thíuamxm Lýglei nghe vậjjhoy vộuamxi chạkpgwy tớoqpli: "Côylztqclwm àbjgx, tiểpgrzu thiếxaudu gia..."

"Bảoexko bảoexko muốkelfn!" Chấweeht giọvkdbng non nớoqplt đlnfzãelyw ámklkt tiếxaudng củpchka bàbjgx.

rruing may Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nấweehu dưglei thêjzdbm mộuamxt chúfdhvt. Nhưgleing bámklkt đlnfzũrruia cólqkbylzti sơylztbjgxi. Côylzt lấweehy mộuamxt chiếxaudc bámklkt thủpchky tinh, múfdhvc mỳxfkw ra, rồzsgxi lấweehy thêjzdbm mộuamxt đlnfzôylzti đlnfzũrruia dùbpdfng mộuamxt lầiajjn: "Côylzt chỉanib bỏkuqhbjgxo mộuamxt quảoexk trứnubgng, côylzt chia đlnfzôylzti ra, chúfdhvng ta mỗlqkbi ngưgleijcbii mộuamxt nửsjsna nhébils?"

"Vâqclwng!" Bámklknh bao nhỏkuqh gậjjhot đlnfziajju lia lịhkbka.

Sắmklkp xếxaudp xong, côylzthxjdn bếxaudlqkb ngồzsgxi lêjzdbn ghếxaud, trong phòzsgxng chẳgireng mấweehy chốkelfc chỉanibzsgxn lạkpgwi tiếxaudng vàbjgx mỳxfkw.

Thíuamxm Lýglei mộuamxt lầiajjn nữkqrwa sửsjsnng sốkelft.

Ban nãelywy bàbjgx đlnfzhkbknh ngălqkbn côylztqclwm làbjgx đlnfzpgrz trámklknh bịhkbk tiểpgrzu thiếxaudu gia từiajj chốkelfi. Nhưgleing nhữkqrwng gìsjsn xảoexky ra tiếxaudp theo đlnfzólqkb khiếxaudn bàbjgx phảoexki dụgleii mắmklkt. Vấweehn đlnfzfmvu ălqkbn uốkelfng củpchka tiểpgrzu thiếxaudu gia xưgleia nay luôylztn làbjgx vấweehn đlnfzfmvu nhứnubgc nhốkelfi, lầiajjn nàbjgxo cũrruing phảoexki dỗlqkbjzdbn dỗlqkb xuốkelfng mớoqpli chịhkbku ălqkbn mộuamxt íuamxt. Cólqkbfdhvc phảoexki đlnfzíuamxch thâqclwn cậjjhou Hoắmklkc ra tay mớoqpli đlnfzưgleioexkc. Khôylztng ngờjcbiqclwy giờjcbi thằvrmkng bébils lạkpgwi ngồzsgxi ălqkbn ngon làbjgxnh mộuamxt bámklkt mỳxfkw nhạkpgwt nhẽqkuwo nhưglei thếxaud...

Nếxaudu vềfmvu nhàbjgx kểpgrz lạkpgwi chuyệwuovn nàbjgxy cho ôylztng Lýglei, ôylztng ấweehy chắmklkc chắmklkn sẽqkuw khôylztng tin!

Sau khi ălqkbn sạkpgwch sẽqkuw sợoexki mỳxfkw cuốkelfi cùbpdfng, bámklknh bao nhỏkuqhfdhvp nốkelft cảoexkgleioqplc.

zwxan hếxaudt rồzsgxi àbjgx?" Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch ngạkpgwc nhiêjzdbn, vộuamxi lấweehy giấweehy lau miệwuovng cho nólqkb. Vừiajja chạkpgwm vàbjgxo làbjgxn da mềfmvum nhưglei đlnfzjjhou củpchka nólqkb, côylzt khôylztng nhịhkbkn đlnfzưgleioexkc thơylztm mộuamxt cámklki: "Đoqydjjhou Đoqydjjhou, con giỏkuqhi quámklk!"

Thíuamxm Lýgleirruing tiếxaudn lêjzdbn, xámklkc nhậjjhon đlnfzúfdhvng làbjgxmklki bámklkt khôylztng còzsgxn týgleibjgxo.

"..." Tôylzti im lặrzsqng khôylztng nólqkbi gìsjsn hếxaudt.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch khôylztng hiểpgrzu nguyêjzdbn nhâqclwn bèhxjdn khólqkb hiểpgrzu nólqkbi: "Thíuamxm Lýglei, thíuamxm cólqkb muốkelfn ălqkbn khôylztng? Tôylzti cólqkb thểpgrz nấweehu thêjzdbm..."

"Khôylztng cầiajjn, khôylztng cầiajjn!" Thíuamxm Lýglei lắmklkc đlnfziajju nguầiajjy nguậjjhoy, rồzsgxi lạkpgwi liếxaudc thêjzdbm mấweehy cámklki vàbjgxo chiếxaudc bámklkt rỗlqkbng khôylztng.

Sau khi rửsjsna sạkpgwch nồzsgxi vàbjgxmklkt, Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch nhìsjsnn thấweehy thíuamxm Lýglei đlnfzang đlnfznubgng bêjzdbn cửsjsna sổsjsn gọvkdbi đlnfziệwuovn thoạkpgwi. Sau khi ngắmklkt mámklky, bàbjgx sốkelft sắmklkng đlnfzi qua đlnfzi lạkpgwi.

"Thíuamxm Lýglei, cólqkb chuyệwuovn gìsjsn vậjjhoy?" Côylzt vộuamxi tiếxaudn lêjzdbn hỏkuqhi.

"Nhàbjgxylzti xảoexky ra chuyệwuovn rồzsgxi!" Thíuamxm Lýgleirruing khôylztng giấweehu giếxaudm, nébilst mặrzsqt càbjgxng trởieftjzdbn sốkelft sắmklkng.

"Nghiêjzdbm trọvkdbng lắmklkm sao?" Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch hỏkuqhi tiếxaudp.

"Cũrruing khôylztng đlnfzếxaudn mứnubgc, làbjgx con gámklki tôylzti!" Thíuamxm Lýglei tuy nólqkbi vậjjhoy nhưgleing sắmklkp rơylzti nưgleioqplc mắmklkt đlnfzếxaudn nơylzti: "Ban nãelywy ôylztng Lýglei gọvkdbi đlnfziệwuovn nólqkbi vớoqpli tôylzti, nólqkbi làbjgxlqkb đlnfzang trong lớoqplp tựkuqh họvkdbc thìsjsn ngấweeht xỉanibu, vừiajja đlnfzưgleioexkc đlnfzưgleia từiajj trưgleijcbing đlnfzếxaudn bệwuovnh việwuovn, bâqclwy giờjcbisjsnnh nhưgleizsgxn phảoexki mổsjsn! Con gámklki tôylzti xưgleia nay vẫioryn rấweeht yếxaudu, khôylztng biếxaudt phảoexki làbjgxm phẫioryu thuậjjhot gìsjsn nữkqrwa. Tôylzti thậjjhot sựkuqh rấweeht lo lắmklkng, nhưgleing lạkpgwi khôylztng thểpgrz đlnfzếxaudn đlnfzólqkb..."

Từiajjng câqclwu từiajjng chữkqrw đlnfzfmvuu làbjgx sựkuqh lo lắmklkng cho con gámklki củpchka mìsjsnnh.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch liếxaudc nhìsjsnn bámklknh bao nhỏkuqh đlnfzang dựkuqha vàbjgxo sofa ôylztm cámklki bụgleing hơylzti lồzsgxi lêjzdbn củpchka mìsjsnnh, trong lòzsgxng đlnfzưgleia ra mộuamxt quyếxaudt đlnfzhkbknh: "Thíuamxm Lýglei, thíuamxm cólqkb tin tôylzti khôylztng?"

"Nếxaudu thíuamxm tin tưgleiieftng tôylzti, thìsjsn cứnubg tạkpgwm thờjcbii đlnfzpgrz Đoqydjjhou Đoqydjjhou ởieft chỗlqkbylzti! Thíuamxm tớoqpli bệwuovnh việwuovn đlnfzi!"

oqydưgleioexkc!" Thíuamxm Lýglei liếxaudc nhìsjsnn tiểpgrzu thiếxaudu gia đlnfzang phấweehn khíuamxch, cảoexkm kíuamxch gậjjhot đlnfziajju: "Côylztqclwm, thậjjhot sựkuqh cảoexkm ơylztn côylzt! Tôylzti sẽqkuw gọvkdbi ngay cho ôylztng nhàbjgx..."

Thíuamxm Lýgleirruing khôylztng phảoexki lo quámklk mấweeht bìsjsnnh tĩxfkwnh. Côylztqclwm làbjgx ngưgleijcbii từiajjng nhặrzsqt đlnfzưgleioexkc tiểpgrzu thiếxaudu gia, nếxaudu làbjgx ngưgleijcbii xấweehu hoặrzsqc cólqkb ýglei đlnfzzsgxsjsn thìsjsn đlnfzãelyw chẳgireng đlnfzi bámklko cảoexknh sámklkt, còzsgxn tựkuqh bỏkuqhfdhvi đlnfzưgleia tiểpgrzu thiếxaudu gia đlnfzếxaudn bệwuovnh việwuovn hạkpgw sốkelft. Hơylztn nữkqrwa chồzsgxng bàbjgxrruing vềfmvu nhàbjgx kểpgrz lạkpgwi, cậjjhou Hoắmklkc muốkelfn bámklko đlnfzámklkp nhưgleing côylztweehy còzsgxn khôylztng lấweehy. Thếxaudjzdbn nhiềfmvuu nălqkbm kinh nghiệwuovm nhìsjsnn ngưgleijcbii, bàbjgx chắmklkc chắmklkn khôylztng nhìsjsnn nhầiajjm, cựkuqhc kỳxfkwjzdbn tâqclwm.

Tiễhdken thíuamxm Lýglei đlnfzi, bámklknh bao nhỏkuqhhxjdn nhìsjsnn côylzt bừiajjng ámklknh mắmklkt sámklkng lấweehp lámklknh.

Quámklk tốkelft rồzsgxi, bảoexko bảoexko đlnfzưgleioexkc ởieft riêjzdbng vớoqpli côylztweehy rồzsgxi!

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch bếxaudmklknh bao nhỏkuqhjzdbn chiếxaudc giưgleijcbing củpchka mìsjsnnh. Lúfdhvc trưgleioqplc côylzt đlnfzrzsqt phòzsgxng trêjzdbn mạkpgwng, vừiajja cólqkb voucher, vừiajja cólqkb khuyếxaudn mạkpgwi nêjzdbn côylzt đlnfzrzsqt mộuamxt gian cólqkb hai phòzsgxng. Nhưgleing cũrruing chẳgireng xa hoa mấweehy, gầiajjn nhưgleibjgx giámklk bằvrmkng vớoqpli nhữkqrwng călqkbn phòzsgxng bìsjsnnh thưgleijcbing.

ylzt phámklkt hiệwuovn bámklknh bao nhỏkuqh thậjjhot sựkuqh rấweeht ngoan, khôylztng làbjgxm ồzsgxn, khôylztng quậjjhoy phámklk, ngoan nhưglei mộuamxt con mèhxjdo con vậjjhoy.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch ôylztm laptop lêjzdbn ngồzsgxi sửsjsna bảoexkn thảoexko. Nólqkbbilsp bêjzdbn cạkpgwnh côylzt, dựkuqha đlnfziajju vàbjgxo ngưgleijcbii côylzt, mỗlqkbi lầiajjn chỉanib cầiajjn côylzt quay sang đlnfzfmvuu nhìsjsnn thấweehy đlnfzôylzti mắmklkt to tròzsgxn đlnfzen lámklky củpchka nólqkb chớoqplp chớoqplp, nólqkbzsgxn míuamxm môylzti cưgleijcbii trộuamxm nữkqrwa.

Quảoexk thựkuqhc quámklk dễhdke thưgleiơylztng!

Đoqydếxaudn hơylztn mưgleijcbii giờjcbi, míuamx mắmklkt bámklknh bao nhỏkuqh bắmklkt đlnfziajju sậjjhop xuốkelfng.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch cởiefti bớoqplt quầiajjn ámklko trêjzdbn ngưgleijcbii bámklknh bao nhỏkuqh xuốkelfng, chỉanib đlnfzpgrzlqkb mặrzsqc quầiajjn đlnfzùbpdfi vàbjgx ámklko ba lỗlqkb, rồzsgxi cho nólqkb nằvrmkm lêjzdbn gốkelfi, đlnfzmklkp chălqkbn củpchka mìsjsnnh, vỗlqkb vỗlqkbgleing nólqkb nhưgleifdhvc ởieft trong bệwuovnh việwuovn.

mklknh bao nhỏkuqh nhanh chólqkbng ngủpchk thiếxaudp đlnfzi.

lqkb đlnfziềfmvuu lịhkbkch sửsjsn lặrzsqp lạkpgwi, Lâqclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch cũrruing đlnfzhkbknh gắmklkng gưgleioexkng nhưgleing tốkelfi qua gầiajjn nhưglei khôylztng ngủpchk đlnfzưgleioexkc, trong lòzsgxng lạkpgwi cólqkb mộuamxt cụgleic bộuamxt mềfmvum mạkpgwi, khiếxaudn côylzt bấweeht giámklkc nhắmklkm mắmklkt, cùbpdfng thởieft đlnfzfmvuu đlnfzfmvuu theo nólqkb.

Trong mơylztsjsnnh nhưgleilqkb ngưgleijcbii gõrdfs cửsjsna.

qclwm Uyểpgrzn Bạkpgwch mơylztylztbjgxng màbjgxng tỉanibnh dậjjhoy, nghĩxfkw rằvrmkng thíuamxm Lýglei quay lạkpgwi đlnfzólqkbn tiểpgrzu thiếxaudu gia, nêjzdbn cũrruing khôylztng nhìsjsnn trưgleioqplc màbjgx vừiajja ngámklkp ngủpchk vừiajja thẳgireng thừiajjng mởieft cửsjsna ra.

"Tôylzti ra đlnfzâqclwy..."

Tớoqpli khi mởieft cửsjsna, bólqkbng dámklkng cao lớoqpln trùbpdfm lêjzdbn đlnfziajju, mọvkdbi cảoexkm giámklkc buồzsgxn ngủpchk củpchka côylzt lậjjhop tứnubgc tan biếxaudn...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.