Xin Hãy Ôm Em

Chương 205 :

    trước sau   
Áwlssnh đlqasèuhcen phòmygfng phẫncyau thuậnqzbt nhứybjoc nhốproii chiếhqznu thẳbulgng xuốproing đlqasjxrenh đlqascqsku.

Suốproit cảwlss quáhpft trìyjyjnh, côproi đlqascmhau ngẩcifpng đlqascqsku nhìyjyjn thẳbulgng lêgrurn ngọigqzn đlqasèuhcen đlqasóldbm, cảwlssm giáhpftc mộjxret giâjnfzy sau sẽmygfrgvl mắzwsnt vậnqzby, nhưcahqng vẫncyan quyếhqznt tâjnfzm nhìyjyjn chằlwnfm chằlwnfm.

Khôproing biếhqznt cụsvni thểmkqu đlqasãgzha qua bao lâjnfzu, côproi cảwlssm giáhpftc sứybjoc lựdmblc khắzwsnp ngưcahqnyeji đlqascmhau nhưcahq bịmltemltet sạorydch sẽmygf. Cuốproii cùrgvlng côproieyclng loáhpftng thoáhpftng nghe thấjnfzy tiếhqznng trẻhpft con khóldbmc, rấjnfzt nhỏrgvl, rấjnfzt khẽmygf. Côproi muốproin cốproi gắzwsnng lắzwsnng tai nghe, nhưcahqng bỗyjyjng dưcahqng khôproing nghe thấjnfzy nữvqnna...

Ai đlqasóldbm đlqasang nóldbmi chuyệcqskn, mộjxret câjnfzu tiếhqznng Anh rấjnfzt tànkmln nhẫncyan: "Rấjnfzt xin lỗyjyji! Chúmlteng tôproii đlqasãgzha cốproi gắzwsnng hếhqznt sứybjoc rồdbpvi, khôproing giữvqnn đlqasưcahqldpvc đlqasybjoa bénkml!"

Khôproing, khôproing thểmkqunkmlo...

proi nhưcahq pháhpftt đlqasgrurn, muốproin nhảwlssy xuốproing khỏrgvli bànkmln mổgzha.


Nhưcahqng vịmltehpftc sỹxgsk ngưcahqnyeji nưcahqzsqzc ngoànkmli đlqaseo khẩcifpu trang lạorydi tiếhqznn lêgrurn ấjnfzn vai côproi xuốproing, ngăjxren côproi đlqasgrurn cuồdbpvng. Ngay sau đlqasóldbm, mộjxret ngưcahqnyeji kháhpftc tay cầcqskm khay, trêgrurn đlqasóldbmnkml mộjxret đlqasybjoa trẻhpft ngưcahqnyeji đlqascqsky máhpftu...

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch ngồdbpvi bậnqzbt dậnqzby.

Áwlssnh nắzwsnng bìyjyjnh minh bêgrurn ngoànkmli xuyêgrurn qua rèuhcem cửopuha hắzwsnt lêgrurn khuôproin mặkpzbt nhợldpvt nhạorydt củsdywa côproi. Hìyjyjnh ảwlssnh châjnfzn thựdmblc trong mơlbls vẫncyan còmygfn lởmkqun vởmkqun trong đlqascqsku óldbmc, đlqasếhqznn mứybjoc con ngưcahqơlblsi rệcqsku rãgzha rấjnfzt lâjnfzu mớzsqzi tìyjyjm lạorydi đlqasưcahqldpvc tiêgruru đlqasiểmkqum, sốproing lưcahqng ưcahqzsqzt đlqasncyam mồdbpvproii.

Nhìyjyjn cảwlssnh vậnqzbt xung quanh, côproi mớzsqzi nhớzsqz ra mìyjyjnh đlqasang nằlwnfm trong kháhpftch sạorydn.

nkmln chăjxren ra, Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch đlqasi thẳbulgng vànkmlo trong phòmygfng tắzwsnm, vặkpzbn vòmygfi nưcahqzsqzc, ngâjnfzm cảwlss khuôproin mặkpzbt vànkmlo nưcahqzsqzc lạorydnh, cho đlqasếhqznn khi cảwlssm giáhpftc nhữvqnnng hìyjyjnh ảwlssnh vụsvnin vặkpzbt trong mơlblsjnfzy biếhqznn mấjnfzt khỏrgvli đlqascqsku, lụsvnic phủsdyw ngũeycl tạorydng mớzsqzi dầcqskn dầcqskn trởmkqu lạorydi vịmlte tríigqzeycl.

lblsn áhpftc mộjxreng nànkmly suốproit bốproin năjxrem qua côproi thưcahqnyejng xuyêgrurn gặkpzbp.

Lầcqskn nànkmlo côproieyclng choànkmlng tỉjxrenh giấjnfzc, thậnqzbm chíigqz mộjxret thờnyeji gian dànkmli khôproing thểmkqucahqzsqzc qua cơlblsn áhpftc mộjxreng, cầcqskn phảwlssi vànkmlo bệcqsknh việcqskn tiếhqznn hànkmlnh trịmlte liệcqsku tâjnfzm lýgrur mớzsqzi cóldbm thểmkqu tiếhqznp tụsvnic sốproing qua ngànkmly. Dùrgvlnkmljnfzy giờnyej, thi thoảwlssng côproi vẫncyan đlqasi kiểmkqum tra báhpftc sỹxgsk.

Nhìyjyjn bảwlssn thâjnfzn trong gưcahqơlblsng, Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch thởmkqu mạorydnh mộjxret hơlblsi ra ngoànkmli.

Tắzwsnm rửopuha xong trởmkqu lạorydi phòmygfng ngủsdyw, chiếhqznc di đlqasjxreng bêgrurn gốproii đlqasang đlqasgzha chuôproing. Côproi liếhqznc nhìyjyjn, lànkml cuộjxrec gọigqzi củsdywa đlqasdbpvng nghiệcqskp bêgrurn Canada.

"Lâjnfzm, côproi tớzsqzi Băjxreng Thànkmlnh rồdbpvi chứybjo?"

"Ừnyejm, tớzsqzi nơlblsi bìyjyjnh an."

Đsdywcqsku kia nóldbmi tiếhqznp: "Tổgzhang biêgrurn tậnqzbp bảwlsso tôproii nóldbmi vớzsqzi côproi, cóldbm mộjxret cuộjxrec phỏrgvlng vấjnfzn nhâjnfzn vậnqzbt phảwlssi đlqascifpy lêgrurn sớzsqzm, nghe nóldbmi tốproii mai ngưcahqnyeji ấjnfzy sẽmygf qua Nhậnqzbt côproing táhpftc, e rằlwnfng phảwlssi ba tháhpftng nữvqnna mớzsqzi quay vềcmha. Theo giờnyej đlqasmltea phưcahqơlblsng hiệcqskn tạorydi củsdywa côproi, bắzwsnt buộjxrec phảwlssi hoànkmln thànkmlnh trong hôproim nay, nếhqznu khôproing côproi phảwlssi đlqasuổgzhai theo ngưcahqnyeji ta sang Nhậnqzbt đlqasjnfzy!"

sdywưcahqldpvc, tôproii hiểmkquu rồdbpvi..." Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch cầcqskm sổgzha ghi chénkmlp lạorydi.


Lầcqskn nànkmly côproi quay vềcmha đlqasâjnfzy vốproin dĩxgsknkmlldbmproing việcqskc. Tòmygfa soạorydn muốproin tung ra ấjnfzn bảwlssn kỷeraw niệcqskm ngànkmly thànkmlnh lậnqzbp, trong đlqasóldbm sẽmygfldbm nhữvqnnng bànkmli phỏrgvlng vấjnfzn cáhpftc ôproing trùrgvlm trong lànkmlng tànkmli chíigqznh. Vìyjyj trong chi nháhpftnh tạorydi Canada chỉjxreldbmyjyjnh côproinkml ngưcahqnyeji Băjxreng Thànkmlnh, liêgrurn hệcqsk vớzsqzi trụsvni sởmkqu chíigqznh cũeyclng dễjnfznkmlng, thếhqzngrurn nhiệcqskm vụsvni đlqasưcahqldpvc giao cho côproi.

Cộjxreng thêgrurm việcqskc đlqasãgzhajnfzu khôproing quay lạorydi, côproieyclng muốproin vềcmha thăjxrem bànkml ngoạorydi.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch gọigqzi mộjxret phầcqskn quànkmlhpftng củsdywa kháhpftch sạorydn, ăjxren xong thìyjyj thu dọigqzn đlqasdbpv đlqasorydc đlqasi ra ngoànkmli.

yjyj trưcahqzsqzc đlqasóldbm đlqasãgzhaldbm lờnyeji thếhqzngrurn cuộjxrec phỏrgvlng vấjnfzn đlqasưcahqldpvc hẹlpsnn trưcahqzsqzc diễjnfzn ra vôproirgvlng thuậnqzbn lợldpvi.

Sau khi đlqasếhqznn nơlblsi, côproi thôproing báhpfto vớzsqzi lễjnfzjnfzn rồdbpvi đlqasi thẳbulgng thang máhpfty lêgrurn tầcqskng. Cuộjxrec phỏrgvlng vấjnfzn cũeyclng đlqasưcahqldpvc tiếhqznn hànkmlnh ngay trong văjxren phòmygfng, trêgrurn chiếhqznc sofa sáhpftt cửopuha sổgzha, áhpftnh sáhpftng cũeyclng đlqascqsky đlqassdyw.

Đsdywâjnfzy lànkml mộjxret doanh nghiệcqskp quốproic dâjnfzn lâjnfzu đlqasnyeji, vịmlte Chủsdyw tịmltech hiệcqskn tạorydi cũeyclng đlqasãgzhalblsn sáhpftu mưcahqơlblsi tuổgzhai, chíigqznh lànkml ngưcahqnyeji lầcqskn nànkmly côproi sẽmygf phỏrgvlng vấjnfzn. Trong quáhpft trìyjyjnh trao đlqasgzhai, ôproing ấjnfzy cũeyclng khôproing hềcmhagrurnh kiệcqsku, ôproin hòmygfa kểmkqu lạorydi lịmltech sửopuh kinh doanh vànkmlhpfti nhìyjyjn củsdywa mìyjyjnh vềcmha ngànkmlnh tànkmli chíigqznh. Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch nghiêgrurm túmltec ngồdbpvi gõyvii lạorydi tấjnfzt cảwlssnkmlo máhpfty tíigqznh, khôproing bỏrgvl qua bấjnfzt kỳlbcujnfzu chữvqnnnkmlo.

Gầcqskn hếhqznt buổgzhai phỏrgvlng vấjnfzn, cóldbm ai đlqasóldbmyvii cửopuha phòmygfng.

Ngưcahqnyeji thưcahqgrurmltec trưcahqzsqzc dẫncyan côproinkmlo giờnyej đlqasang cung kíigqznh cúmltei đlqascqsku: "Chủsdyw tịmltech Từuqom, Hoắzwsnc tổgzhang đlqasãgzha tớzsqzi ạoryd!"

Hoắzwsnc tổgzhang...

nkmln tay đlqasang đlqaskpzbt trêgrurn bànkmln phíigqzm củsdywa Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch chợldpvt run lêgrurn.

Trêgrurn mànkmln hìyjyjnh xuấjnfzt hiệcqskn vànkmli con chữvqnn lộjxren xộjxren, côproi cảwlssm thấjnfzy hơlblsi thởmkqu củsdywa mìyjyjnh nhưcahq sắzwsnp tan biếhqznn vậnqzby, lòmygfng bànkmln tay bắzwsnt đlqascqsku đlqasgzha mồdbpvproii, rồdbpvi ưcahqzsqzt rưcahqldpvt nhanh chóldbmng.

Trong thànkmlnh phốproi rộjxreng lớzsqzn nànkmly, cóldbm thểmkqu ngưcahqnyeji họigqz Hoắzwsnc rấjnfzt nhiềcmhau, nhưcahqng đlqasưcahqldpvc xưcahqng Hoắzwsnc tổgzhang cũeyclng chỉjxrenkmli ba ngưcahqnyeji...

yviinkmlng đlqasang ngồdbpvi trêgrurn sofa mànkmlproi lạorydi cảwlssm thấjnfzy mìyjyjnh ngồdbpvi khôproing vữvqnnng, bắzwsnp châjnfzn bénkml nhỏrgvl đlqasang khẽmygf run lêgrurn.


Chủsdyw tịmltech Từuqomldbm vẻhpft rấjnfzt coi trọigqzng Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn, vộjxrei vànkmlng dặkpzbn dòmygf thưcahqgrur: "Đsdywưcahqldpvc, mau mờnyeji vànkmlo đlqasâjnfzy!"

Giâjnfzy phúmltet tìyjyjm lạorydi đlqasưcahqldpvc hơlblsi thởmkqu, Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch nhanh chóldbmng gậnqzbp máhpfty tíigqznh lạorydi.

Khiếhqznn chủsdyw tịmltech Từuqom ngồdbpvi đlqasproii diệcqskn giậnqzbt cảwlssyjyjnh. Côproicahqldpvng cưcahqnyeji: "Chủsdyw tịmltech Từuqom, cuộjxrec phỏrgvlng vấjnfzn cũeyclng hòmygfm hòmygfm rồdbpvi. Nếhqznu ôproing chuẩcifpn bịmlteldbm kháhpftch thìyjyjproii cũeyclng khôproing lànkmlm phiềcmhan nữvqnna. Khi vềcmha sửopuha sang lạorydi bànkmli phỏrgvlng vấjnfzn, tôproii sẽmygf gửopuhi lạorydi mail cho thưcahqgrur củsdywa ôproing!"

Chủsdyw tịmltech Từuqomlblsi bấjnfzt ngờnyej. Nếhqznu ôproing ấjnfzy nhớzsqz khôproing nhầcqskm thìyjyjldbm lẽmygf vẫncyan còmygfn hai câjnfzu hỏrgvli nữvqnna mànkml nhỉjxre?

Nhưcahqng ôproing ấjnfzy chỉjxre nghĩxgsknkml đlqasproii phưcahqơlblsng đlqasãgzha cầcqskn đlqassdyw nộjxrei dung, thếhqzngrurn cũeyclng khôproing nóldbmi thêgrurm nhiềcmhau, chỉjxre mỉjxrem cưcahqnyeji gậnqzbt đlqascqsku: "Đsdywưcahqldpvc!"

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch cuốproing cuồdbpvng thu dọigqzn đlqasdbpv đlqasorydc. Côproi vừuqoma đlqasybjong lêgrurn thìyjyj pháhpftt hiệcqskn chủsdyw tịmltech Từuqomeyclng đlqasãgzha đlqasybjong dậnqzby.

Thảwlssng thốproit giâjnfzy láhpftt, côproi nghĩxgsk đlqasproii phưcahqơlblsng đlqasmltenh tiễjnfzn mìyjyjnh. Côproi đlqasang đlqasmltenh lêgrurn tiếhqznng nóldbmi khôproing cầcqskn, nhưcahqng sốproing lưcahqng bỗyjyjng căjxreng thẳbulgng trong giâjnfzy láhpftt. Bởmkqui vìyjyjyjyjnh nhưcahqproi đlqasãgzha nghe thấjnfzy tiếhqznng cửopuha văjxren phòmygfng đlqasưcahqldpvc đlqascifpy ra, sau đlqasóldbmnkml mộjxret tiếhqznng bưcahqzsqzc châjnfzn vữvqnnng chãgzhai.

nkmlng lúmltec cànkmlng gầcqskn...

Giốproing y hệcqskt nhưcahq trong kýgrurybjoc, vẫncyan lànkml bộjxre vest đlqasen ngànkmln năjxrem khôproing đlqasgzhai, tôproin lêgrurn đlqasôproii châjnfzn dànkmli vànkml thẳbulgng. Cổgzha áhpfto sơlbls mi trắzwsnng còmygfn mớzsqzi nguyêgrurn. Anh thắzwsnt cànkml vạorydt, đlqasúmltet mộjxret tay vànkmlo túmltei quầcqskn đlqasi tớzsqzi, áhpftnh mắzwsnt thâjnfzm trầcqskm nhưcahq miệcqskng giếhqznng khôproi.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch đlqasang chuẩcifpn bịmlte tranh thủsdyw thờnyeji gian rờnyeji đlqasi, bỗyjyjng bấjnfzt ngờnyejlblsi vànkmlo tầcqskm ngắzwsnm củsdywa anh.

"Hoắzwsnc tổgzhang đlqasếhqznn đlqasjnfzy ànkml!"

"Chànkmlo chủsdyw tịmltech Từuqom!"

proi đlqasan chặkpzbt hai tay vànkmlo nhau.


sdywâjnfzy lànkmlproijnfzm, đlqasếhqznn từuqom tạorydp chíigqz Times Economic and Trade. Côproijnfzy qua đlqasâjnfzy phỏrgvlng vấjnfzn, nhưcahqng bâjnfzy giờnyej cuộjxrec phỏrgvlng vấjnfzn đlqasãgzha kếhqznt thúmltec rồdbpvi, chúmlteng ta cóldbm thểmkqunkmln bạorydc vềcmha chuyệcqskn hợldpvp đlqasdbpvng!" Dưcahqnyejng nhưcahq cảwlssm thấjnfzy vẫncyan còmygfn ngưcahqnyeji kháhpftc, sau khi giớzsqzi thiệcqsku qua, chủsdyw tịmltech Từuqom dặkpzbn dòmygf thưcahqgrur: "Tiễjnfzn côproijnfzm!"

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch ôproim chặkpzbt máhpfty tíigqznh, cắzwsnm đlqascqsku di chuyểmkqun nhưcahq mộjxret ngưcahqnyeji máhpfty.

Khi đlqasi lưcahqzsqzt qua nhau, đlqasôproii mắzwsnt u tốproii ấjnfzy cuốproii cùrgvlng cũeyclng nhìyjyjn vềcmha phíigqza côproi, miệcqskng giếhqznng bêgrurn trong khôproing mộjxret gợldpvn sóldbmng, Nhưcahqng anh cũeyclng dờnyeji đlqasi trong chớzsqzp mắzwsnt, giốproing nhưcahq đlqasang nhìyjyjn mộjxret ngưcahqnyeji xa lạoryd.

Ra khỏrgvli phòmygfng lànkmlm việcqskc, ngóldbmn tay Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch sắzwsnp bịmlteldbmp náhpftt.

...

Thànkmlnh phốproi đlqasãgzhagrurn đlqasèuhcen.

rgvla xuâjnfzn lànkmlrgvla đlqaslpsnp nhấjnfzt, cho dùrgvlnkml buổgzhai tốproii, khôproing khíigqzcahqnyejng nhưcahq vẫncyan ngáhpftt hưcahqơlblsng hoa.

Trưcahqzsqzc quầcqsky thu ngâjnfzn củsdywa mộjxret nhànkmlnkmlng Trung Quốproic, đlqasdbpvng nghiệcqskp quan tâjnfzm hỏrgvli côproi: "Tiểmkquu Bạorydch, côproi khôproing sao chứybjo? Ărgvln cơlblsm thôproii mànkml mấjnfzt hồdbpvn liêgrurn tụsvnic, cóldbm phảwlssi lâjnfzu rồdbpvi khôproing vềcmhacahqzsqzc nêgrurn khôproing quen khôproing?"

Nữvqnn đlqasdbpvng nghiệcqskp trưcahqzsqzc mặkpzbt chíigqznh lànkml ngưcahqnyeji củsdywa trụsvni sởmkqu chíigqznh đlqasóldbmn tiếhqznp côproi. Hai ngưcahqnyeji tuổgzhai táhpftc tưcahqơlblsng đlqasưcahqơlblsng, cộjxreng thêgrurm việcqskc mộjxret tháhpftng tớzsqzi sẽmygfldbm nhiềcmhau cơlbls hộjxrei tiếhqznp xúmltec, thếhqzngrurn sau khi tan lànkmlm côproijnfzy đlqascmha nghịmlte đlqasi ăjxren. Côproieyclng khôproing từuqom chốproii, vừuqoma hay cóldbm thểmkqunkmln bạorydc thêgrurm mộjxret chúmltet vềcmhaproing việcqskc, sau nànkmly lànkmlm chung cũeyclng dễjnfzlblsn.

wdyt, cóldbm mộjxret chúmltet..." Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch ngậnqzbp ngừuqomng.

"Khôproing sao! Cóldbm thểmkquyjyjproimkqucahqzsqzc ngoànkmli lâjnfzu quáhpft đlqasjnfzy, bâjnfzy giờnyej bỗyjyjng dưcahqng quay vềcmha, ai cũeyclng cầcqskn thờnyeji gian thíigqzch ứybjong. Trưcahqzsqzc kia tôproii cũeyclng họigqzc đlqasorydi họigqzc ởmkqu tỉjxrenh kháhpftc, sau nànkmly vềcmha quêgrurnkmlm việcqskc còmygfn lạoryd lẫncyam nữvqnna lànkml!"

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch chỉjxrecahqnyeji.

Suốproit cảwlss buổgzhai chiềcmhau, trong đlqascqsku côproi chỉjxre hiệcqskn lêgrurn khung cảwlssnh gặkpzbp Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn tạorydi côproing ty Từuqom Thịmlte. Khôproing ngờnyej đlqasãgzha bốproin năjxrem trôproii qua rồdbpvi, vậnqzby mànkml chỉjxre mộjxret lầcqskn giáhpftp mặkpzbt vộjxrei vãgzha vẫncyan dễjnfznkmlng ảwlssnh hưcahqmkqung tớzsqzi côproi nhưcahq thếhqzn.


Nhớzsqz lạorydi lúmltec lưcahqzsqzt qua nhau, áhpftnh mắzwsnt anh đlqasiềcmham nhiêgrurn nhưcahq nhìyjyjn mộjxret ngưcahqnyeji xa lạoryd, Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch cưcahqnyeji khổgzha.

eyclng đlqasúmlteng, họigqz đlqasãgzha sớzsqzm chia tay rồdbpvi, khôproing còmygfn quan hệcqskyjyj nữvqnna, bâjnfzy giờnyejldbm kháhpftc gìyjyj ngưcahqnyeji lạoryd.

Chỉjxrenkml bỗyjyjng dưcahqng, côproi cảwlssm thấjnfzy cóldbm chỗyjyjnkmlo sai sai.

hpftnh tay bỗyjyjng nhiêgrurn bịmlte ai đlqasóldbm huýgrurch, tiếhqznng côproi đlqasdbpvng nghiệcqskp bêgrurn cạorydnh vang lêgrurn: "Áwlss! Mau nhìyjyjn kìyjyja, Hoắzwsnc tổgzhang đlqasjnfzy!"

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch nhìyjyjn theo, cóldbm mộjxret bóldbmng dáhpftng cao lớzsqzn từuqom trong thang máhpfty đlqasi ra, bưcahqzsqzc châjnfzn từuqom tốproin chậnqzbm rãgzhai, khuôproin mặkpzbt đlqasiểmkqun trai sáhpftng sủsdywa, chỉjxrenkml khôproing mấjnfzy thâjnfzn thiệcqskn.

proi nhìyjyjn thấjnfzy áhpftnh mắzwsnt củsdywa cáhpftc côproihpfti ngồdbpvi trong nhànkmlnkmlng đlqascmhau tựdmbl đlqasjxreng bịmltemltet vềcmha phíigqza anh. Nhấjnfzt lànkmlhpftc côproi nhâjnfzn viêgrurn đlqasybjong đlqasóldbmn kháhpftch ngoànkmli cửopuha, áhpftnh mắzwsnt nhưcahq chứybjoa cảwlss mộjxret rừuqomng hoa đlqasànkmlo. Quảwlss nhiêgrurn anh vẫncyan nhưcahqcahqa, đlqasi đlqasếhqznn đlqasâjnfzu, sứybjoc hấjnfzp dẫncyan nam tíigqznh trêgrurn ngưcahqnyeji vẫncyan khiếhqznn cáhpftc côproihpfti mêgrur mẩcifpn sâjnfzu sắzwsnc.

"Chắzwsnc côproi biếhqznt Hoắzwsnc tổgzhang chứybjo? Tạorydp chíigqz củsdywa chúmlteng ta cũeyclng rấjnfzt muốproin phỏrgvlng vấjnfzn anh ấjnfzy đlqasjnfzy, tiếhqznc lànkml rấjnfzt nhiềcmhau lầcqskn đlqascmhau bịmlte từuqom chốproii! Côproi xem, anh ấjnfzy quảwlss thựdmblc quáhpft đlqaslpsnp trai, dáhpftng ngưcahqnyeji chuẩcifpn nhưcahq ngưcahqnyeji mẫncyau nam. Mộjxret ngưcahqnyeji đlqasànkmln ôproing nhưcahq vậnqzby cho dùrgvl pháhpftt sinh tìyjyjnh mộjxret đlqasêgrurm cũeyclng khôproing còmygfn gìyjyj phảwlssi nuốproii tiếhqznc kiếhqznp nànkmly!"

"Còmygfn cảwlss cậnqzbu con trai anh ấjnfzy bếhqzn trêgrurn tay nữvqnna, trờnyeji ơlblsi! Đsdywànkmln ôproing bếhqzn con khôproing thểmkqunkmlo đlqaslpsnp hơlblsn đlqasưcahqldpvc nữvqnna!"

Nghe tớzsqzi câjnfzu cuốproii cùrgvlng, áhpftnh mắzwsnt Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch hơlblsi sữvqnnng lạorydi.

Khi nhìyjyjn thấjnfzy báhpftnh bao nhỏrgvl đlqasưcahqldpvc anh bếhqzn trong lòmygfng, côproinkmlng ngẩcifpn ra.

Chíigqznh lànkml cậnqzbu bénkmlproim đlqasóldbmproi nhặkpzbt đlqasưcahqldpvc, lúmltec nànkmly vẫncyan mặkpzbc đlqasdbpv vest, vẫncyan lànkmlnkmlu đlqasen nhưcahqng kiểmkquu dáhpftng đlqasãgzha kháhpftc, phong cáhpftch nưcahqzsqzc Anh, trêgrurn ngựdmblc phảwlssi cànkmli mộjxret chiếhqznc khăjxren tay nhỏrgvl, vẫncyan lànkmlhpfti đlqascqsku nấjnfzm hơlblsi xoăjxren.

ldbm đlqasiềcmhau lúmltec nànkmly khuôproin mặkpzbt ấjnfzy đlqasang căjxreng ra, lạorydnh lùrgvlng, lạorydi lànkmlhpftng vẻhpftjnfzy.

Dọigqzc đlqasưcahqnyejng đlqasi qua, rấjnfzt nhiềcmhau ngưcahqnyeji nhìyjyjn báhpftnh bao nhỏrgvl. Ngoànkmli thâjnfzn phậnqzbn vànkml ngoạorydi hìyjyjnh nổgzhai bậnqzbt củsdywa Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn, mộjxret diệcqskn mạorydo đlqaslpsnp nhưcahqcahqldpvng củsdywa thằlwnfng bénkmleyclng rấjnfzt thu húmltet mọigqzi ngưcahqnyeji. Cóldbm đlqasiềcmhau nóldbm đlqasang phồdbpvng mang trợldpvn máhpft, trừuqomng mắzwsnt vớzsqzi tấjnfzt cảwlss.

Nhớzsqz lạorydi lờnyeji côproi đlqasdbpvng nghiệcqskp vừuqoma nóldbmi, lạorydi nhìyjyjn thấjnfzy hai khuôproin mặkpzbt giốproing nhau nhưcahq tạorydc củsdywa Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn vànkmlhpftnh bao nhỏrgvl, ngay cảwlsshpftng vẻhpftigqzm môproii lúmltec nànkmly cũeyclng y đlqasúmltec, tráhpfti tim côproi thắzwsnt lạorydi.

Mộjxret suy nghĩxgsk gầcqskn nhưcahqrgvlng nổgzha trong lòmygfng trong khoảwlssnh khắzwsnc.

Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn cóldbm con trai rồdbpvi?

Thìyjyj ra đlqasóldbmnkml con trai anh...

Trong phúmltet chốproic, Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn đlqasãgzha rảwlsso bưcahqzsqzc đlqasi tớzsqzi cửopuha nhànkmlnkmlng. Nhâjnfzn viêgrurn mởmkqu cửopuha xoay cho anh. Anh vẫncyan bếhqzn thằlwnfng bénkml bằlwnfng mộjxret tay, còmygfn tay kia đlqasúmltet túmltei quầcqskn suốproit cảwlss quáhpft trìyjyjnh.

cahqnyejng nhưcahq cảwlssm nhậnqzbn đlqasưcahqldpvc Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn xoay ngưcahqnyeji vềcmha phíigqza mìyjyjnh, Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch giậnqzbt mìyjyjnh.

Giốproing nhưcahqnkml tráhpftnh, côproi nhanh chóldbmng quay ngưcahqnyeji vềcmha phíigqza quầcqsky thu ngâjnfzn, hai tay nắzwsnm chặkpzbt lạorydi, cốproi gắzwsnng đlqasiềcmhau chỉjxrenh nhịmltep thởmkqu củsdywa mìyjyjnh cho ổgzhan đlqasmltenh.

proiigqzt sâjnfzu rồdbpvi thởmkqu đlqascmhau...

nkmlo lúmltec côproi cảwlssm thấjnfzy đlqasãgzhagzhan hơlblsn thìyjyj bỗyjyjng cảwlssm thấjnfzy dưcahqnyejng nhưcahqldbm rấjnfzt nhiềcmhau áhpftnh mắzwsnt đlqasang nhìyjyjn vềcmha phíigqza mìyjyjnh, nhấjnfzt lànkmlproi đlqasdbpvng nghiệcqskp bêgrurn cạorydnh, đlqasang kíigqzch đlqasjxreng giậnqzbt vạorydt áhpfto củsdywa côproi.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch khôproing hiểmkquu, ngậnqzbp ngừuqomng quay ngưcahqnyeji lạorydi.

Liềcmhan nhìyjyjn thấjnfzy báhpftnh bao nhỏrgvl mộjxret giâjnfzy trưcahqzsqzc Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn còmygfn bếhqzn, lúmltec nànkmly đlqasang lao vềcmha phíigqza côproi.

Đsdywôproii châjnfzn nhỏrgvl chợldpvt ấjnfzm lêgrurn, báhpftnh bao nhỏrgvl nhànkmlo tớzsqzi, ngẩcifpng máhpfti đlqascqsku nấjnfzm xoăjxren lêgrurn, dang hai tay ra, chấjnfzt giọigqzng non nớzsqzt vang lêgrurn: "Bếhqzn!"

Thằlwnfng bénkml ban nãgzhay còmygfn ởmkqu trong vòmygfng tay bốproi ra vẻhpft cool ngầcqsku, ai nhìyjyjn mìyjyjnh cũeyclng trừuqomng mắzwsnt lạorydi nhưcahq mộjxret con báhpfto con khôproing dễjnfz chọigqzc vànkmlo, bâjnfzy giờnyej lạorydi nhưcahq con mèuhceo nhỏrgvl cute, giơlbls hai tay đlqasòmygfi bếhqzn.

hpftc vịmlte kháhpftch hóldbmng hớzsqzt trong cửopuha hànkmlng đlqascmhau sữvqnnng ngưcahqnyeji.

Sựdmbl thay đlqasgzhai nànkmly cũeyclng nhanh quáhpft rồdbpvi thìyjyj phảwlssi...

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch cũeyclng chưcahqa kịmltep phảwlssn ứybjong lạorydi, khuôproin mặkpzbt vẫncyan đlqasang trong trạorydng tháhpfti ngơlbls ngẩcifpn.

hpftnh bao nhỏrgvl vẫncyan đlqasang ôproim châjnfzn côproi, chuyêgrurn tâjnfzm ngẩcifpng đlqascqsku, đlqasôproii mắzwsnt đlqasen láhpfty chớzsqzp chớzsqzp, chỉjxre đlqasldpvi côproi mộjxret giâjnfzy sau sẽmygf bếhqznldbmgrurn.

cahqzsqzi áhpftnh mắzwsnt mong đlqasldpvi vànkml kỳlbcu vọigqzng củsdywa thằlwnfng bénkml, nhưcahq bịmlte ma xui quỷeraw khiếhqznn, Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch cúmltei xuốproing bếhqznldbmgrurn.

Giâjnfzy phúmltet đlqasưcahqldpvc côproi bếhqzn, báhpftnh bao nhỏrgvluhcen vòmygfng tay ôproim cổgzhaproi, hai châjnfzn bénkmlgrureyclng móldbmc vànkmlo ngưcahqnyeji côproi, báhpftm chặkpzbt lấjnfzy côproi nhưcahq con mựdmblc, chỉjxre sợldpv mộjxret giâjnfzy sau côproi sẽmygf thảwlssldbm xuốproing.

Tiếhqznng bưcahqzsqzc châjnfzn vữvqnnng chãgzhai từuqom xa vọigqzng tớzsqzi gầcqskn.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch ngẩcifpng đlqascqsku, hơlblsi thởmkqu nhưcahq dừuqomng lạorydi. Bóldbmng hìyjyjnh cao lớzsqzn củsdywa Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn ởmkqu ngay trưcahqzsqzc mắzwsnt, che đlqasi mộjxret góldbmc áhpftnh sáhpftng trêgrurn đlqasjxrenh đlqascqsku. Do ưcahqu thếhqzn chiềcmhau cao, cảwlss ngưcahqnyeji côproi đlqascmhau đlqasybjong trong bóldbmng anh.

Áwlssnh mắzwsnt giao nhau, giốproing nhưcahq khi gặkpzbp mặkpzbt ởmkqu Từuqom Thịmlte vậnqzby, đlqasôproii mắzwsnt anh khôproing chúmltet gợldpvn sóldbmng.

"Tôproii..."

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch háhpft hốproic miệcqskng.

Trong cuộjxrec giáhpftp mặkpzbt trựdmblc tiếhqznp nànkmly, côproi bỗyjyjng nhiêgrurn khôproing biếhqznt câjnfzu đlqascqsku tiêgrurn nêgrurn nóldbmi thếhqznnkmlo.

Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn chỉjxre hờnyej hữvqnnng liếhqznc qua côproi rồdbpvi tậnqzbp trung vànkmlo con trai mìyjyjnh, trầcqskm giọigqzng nóldbmi: "Ra ngoànkmli trưcahqzsqzc đlqasãgzha!"

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch sữvqnnng ngưcahqnyeji, vôproi thứybjoc nhìyjyjn sang côproi đlqasdbpvng nghiệcqskp bêgrurn cạorydnh.

Chúmltet nhạorydy bénkmln nànkmly côproi đlqasdbpvng nghiệcqskp ấjnfzy vẫncyan cóldbm. Chưcahqa đlqasldpvi côproi ra quyếhqznt đlqasmltenh côproijnfzy đlqasãgzha lậnqzbp tứybjoc lêgrurn tiếhqznng: "Khôproing sao khôproing sao! Côproi mau đlqasi đlqasi, tôproii ởmkqu đlqasâjnfzy đlqasldpvi hóldbma đlqasơlblsn, hơlblsn nữvqnna tôproii chợldpvt nhớzsqz ra láhpftt nữvqnna còmygfn cóldbm việcqskc!"

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch gậnqzbt đlqascqsku, nhìyjyjn theo cáhpfti bóldbmng cao lớzsqzn đlqasãgzha quay ngưcahqnyeji bỏrgvl đlqasi.

ldbm đlqasiềcmhau côproi vừuqoma nhúmltec nhíigqzch, báhpftnh bao nhỏrgvl trong lòmygfng đlqasãgzha lậnqzbp tứybjoc ôproim chặkpzbt côproilblsn, do dựdmbl mấjnfzy giâjnfzy côproieyclng ra ngoànkmli theo.

ldbmi sao cũeyclng phảwlssi trảwlss lạorydi con cho ngưcahqnyeji ta chứybjo...

Huốproing hồdbpv, bâjnfzy giờnyej đlqascqsku óldbmc côproi vẫncyan chưcahqa hếhqznt hỗyjyjn loạorydn, vẫncyan còmygfn sửopuhng sốproit vìyjyj chuyệcqskn báhpftnh bao nhỏrgvl chíigqznh lànkml con trai anh.

Trưcahqzsqzc cửopuha nhànkmlnkmlng cóldbm mộjxret chiếhqznc ôproiproi đlqasen đlqasang đlqasyjyj, ngưcahqnyeji tànkmli xếhqzngrurn cạorydnh cóldbm vẻhpft đlqasãgzha lớzsqzn tuổgzhai. Đsdywãgzha từuqomng gặkpzbp nhau mộjxret lầcqskn ởmkqu bệcqsknh việcqskn, côproi khôproing khóldbm đlqashpftn ra đlqasóldbmnkml ngưcahqnyeji chuyêgrurn phụsvni tráhpftch đlqasưcahqa đlqasóldbmn cậnqzbu nhóldbmc trong lòmygfng mìyjyjnh, chúmltejnfzy bèuhcen mỉjxrem cưcahqnyeji thâjnfzn thiệcqskn vớzsqzi côproi.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch khẽmygf gậnqzbt đlqascqsku.

Sau khi ngồdbpvi vànkmlo trong, Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn khẽmygfcahqnyeji: "Sốproing ởmkqu đlqasâjnfzu, tôproii đlqasưcahqa côproi vềcmha."

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch vôproi thứybjoc đlqasigqzc đlqasmltea chỉjxre kháhpftch sạorydn, ngưcahqnyeji tànkmli xếhqzn đlqasãgzha nhanh chóldbmng láhpfti xe đlqasi, lao nhanh ra khỏrgvli khu vựdmblc nhànkmlnkmlng. Chiếhqznc xe hòmygfa vànkmlo dòmygfng xe cộjxre, bêgrurn ngoànkmli cửopuha sổgzha, áhpftnh đlqasèuhcen đlqasưcahqnyejng vùrgvln vụsvnit lao qua.

Bấjnfzy giờnyejproi mớzsqzi chậnqzbm chạorydp phảwlssn ứybjong lạorydi, mìyjyjnh cứybjo ngoan ngoãgzhan nghe theo mệcqsknh lệcqsknh củsdywa anh nhưcahq thếhqzn.

Vẫncyan nhưcahq bốproin năjxrem trưcahqzsqzc, vẫncyan báhpft đlqasorydo vànkmlcahqnyejng thếhqzn.

Khôproing gian trong xe rấjnfzt rộjxreng rãgzhai, nhưcahqng dùrgvlldbm rộjxreng rãgzhai hơlblsn nữvqnna cũeyclng vẫncyan lànkml khôproing gian cóldbm hạorydn. Cho dùrgvlproi khôproing cốproi ýgrur cảwlssm nhậnqzbn, côproi vẫncyan nhậnqzbn ra mùrgvli hưcahqơlblsng nam tíigqznh tỏrgvla ra từuqom anh, cứybjo vấjnfzn víigqzt mũeycli côproi.

"Côproijnfzm."

Mộjxret giọigqzng nóldbmi bấjnfzt ngờnyej vang lêgrurn.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch nhưcahq ngừuqomng thởmkquyjyjcahqng hôproi lạorydnh nhạorydt vànkml xa cáhpftch nànkmly.

proi âjnfzm thầcqskm cuộjxren chặkpzbt tay lạorydi, cốproi gắzwsnng bànkmly ra vẻhpft tựdmbl nhiêgrurn quay sang nhìyjyjn anh, thấjnfzy anh đlqasãgzhaldbmi: "Tôproii cóldbm nghe thíigqzm Lýgrurldbmi qua, hôproim qua cũeyclng may cóldbmproi giữvqnn hộjxre Đsdywnqzbu Đsdywnqzbu rồdbpvi đlqasưcahqa nóldbm tớzsqzi bệcqsknh việcqskn tiêgrurm thuốproic, cảwlssm ơlblsn côproi!"

"Anh đlqasuqomng kháhpftch sáhpfto..." Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch cắzwsnn môproii.

"Con trẻhpft vẫncyan còmygfn nhỏrgvl, nóldbm khôproing gâjnfzy phiềcmhan phứybjoc gìyjyj cho côproi chứybjo?" Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn hỏrgvli tiếhqznp.

Đsdywdbpvng thờnyeji lúmltec nànkmly, cậnqzbu nhóldbmc trong lòmygfng côproieyclng phẫncyan nộjxre trừuqomng mắzwsnt nhìyjyjn papa mìyjyjnh, nhưcahq đlqasang tốproihpfto, nhưcahqng bịmlte anh thẳbulgng thừuqomng tảwlssng lờnyej.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch chầcqskm chậnqzbm míigqzm môproii lạorydi, nghe thấjnfzy giọigqzng nóldbmi thâjnfzn thuộjxrec củsdywa anh vang bêgrurn tai nhưcahqng ngữvqnn khíigqz lạorydi cựdmblc kỳlbcu xa lạoryd, thậnqzbm chíigqz lịmltech sựdmbl tớzsqzi mứybjoc khiếhqznn côproi bốproii rốproii: "Khôproing... Khôproing cóldbm..."

"Nếhqznu côproijnfzm cầcqskn gìyjyj, thậnqzbm chíigqznkml tiềcmhan bạorydc, đlqascmhau cóldbm thểmkqu đlqascmha cậnqzbp, tôproii cũeyclng rấjnfzt muốproin báhpfto đlqasáhpftp côproi chúmltet chúmltet."

Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn nóldbmi xong, bèuhcen đlqasgzhai tưcahq thếhqzn vắzwsnt châjnfzn, ngóldbmn tay mảwlssnh khảwlssnh gõyvii nhịmltep lêgrurn đlqasùrgvli.

Chúmlte ýgrur thấjnfzy đlqasôproii mànkmly dầcqskn dầcqskn nhíigqzu lạorydi củsdywa anh, Lâjnfzm Uyểmkqun Bạorydch hiểmkquu anh sắzwsnp hếhqznt kiêgrurn nhẫncyan.

"Khôproing cầcqskn đlqasâjnfzu." Côproiigqzt sâjnfzu mộjxret hơlblsi, lắzwsnc đlqascqsku từuqom chốproii: "Tôproii xin ghi nhậnqzbn tấjnfzm lòmygfng củsdywa anh, chỉjxrenkml tiệcqskn thìyjyj giúmltep thôproii..."

Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn im lặkpzbng.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch quay vềcmha, nhìyjyjn xuốproing báhpftnh bao nhỏrgvl đlqasang chăjxrem chúmlte quan sáhpftt mìyjyjnh.

Buộjxrec phảwlssi thừuqoma nhậnqzbn, sau khi cóldbm sựdmbl so sáhpftnh lạorydi cànkmlng thấjnfzy hai bốproi con họigqz giốproing nhau nhưcahq đlqasúmltec, nhấjnfzt lànkml ngũeycl quan, đlqasưcahqnyejng nénkmlt, sốproing mũeycli cao, bờnyejproii mỏrgvlng, hoànkmln toànkmln nhưcahq đlqasúmltec từuqom mộjxret khuôproin mànkml ra, nhấjnfzt lànkmlhpftng vẻhpft khi im lặkpzbng.

Hai cáhpftnh tay ngắzwsnn tũeycln củsdywa báhpftnh bao nhỏrgvl bấjnfzt ngờnyej buôproing mạorydnh xuốproing, nóldbm phồdbpvng máhpft.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch ngẩcifpn ngưcahqnyeji: "Hảwlss, sao vậnqzby..."

Cậnqzbu nhóldbmc tiếhqznp tụsvnic thổgzhai phùrgvl phùrgvl.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch: "..."

Thấjnfzy vẻhpft mặkpzbt ngơlbls ngáhpftc củsdywa côproi, báhpftnh bao nhỏrgvl sắzwsnp phìyjyj tung hai máhpft rồdbpvi, giốproing nhưcahq hai quảwlssldbmng da.

proim qua rõyviinkmlng đlqasãgzha hứybjoa vớzsqzi nóldbm sẽmygf khôproing đlqasi, sẽmygfmkqugrurn cạorydnh nóldbm, thếhqznnkmlldbm mởmkqu mắzwsnt ra đlqasãgzha từuqom bệcqsknh việcqskn vềcmha tớzsqzi nhànkml. Nóldbm nhìyjyjn khuôproin mặkpzbt tưcahqơlblsi cưcahqnyeji củsdywa chúmlte thíigqzm Lýgrur, nóldbm nhìyjyjn quanh ngóldbm quấjnfzt nhưcahqng nànkmlo thấjnfzy bóldbmng dáhpftng côproi? Bâjnfzy giờnyej sau khi lêgrurn xe, côproi lạorydi chỉjxre mảwlssi mêgrurldbmi chuyệcqskn vớzsqzi papa, hoànkmln toànkmln tảwlssng lờnyejldbm!

Bảwlsso bảwlsso rấjnfzt tứybjoc giậnqzbn!

Khôproing ai hiểmkquu lòmygfng bảwlsso bảwlsso...

Chiếhqznc xe đlqasjxret ngộjxret dừuqomng lạorydi, ngưcahqnyeji tànkmli xếhqzn phíigqza trưcahqzsqzc quay đlqascqsku nóldbmi: "Cậnqzbu Hoắzwsnc, đlqasếhqznn kháhpftch sạorydn rồdbpvi!"

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch nhìyjyjn ra ngoànkmli cửopuha sổgzha, đlqasúmlteng lànkml kháhpftch sạorydn côproimkqu. Nhànkmlnkmlng nànkmly vốproin dĩxgskeyclng gầcqskn, cộjxreng thêgrurm đlqasưcahqnyejng khôproing tắzwsnc nêgrurn chẳbulgng mấjnfzt nhiềcmhau thờnyeji gian.

"Cảwlssm ơlblsn đlqasãgzha đlqasưcahqa tôproii vềcmha, vậnqzby tôproii xin phénkmlp..."

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch nóldbmi xong, tay đlqasãgzha chạorydm lêgrurn tay nắzwsnm cửopuha nhưcahqng khôproing nhúmltec nhíigqzch.

yjyjhpftnh bao nhỏrgvl mộjxret giâjnfzy trưcahqzsqzc còmygfn phồdbpvng mang trợldpvn máhpft, trưcahqzsqzc khi xe dừuqomng đlqasãgzha ôproim lấjnfzy cổgzhaproi, báhpftm riếhqznt lấjnfzy côproi khôproing buôproing, hìyjyjnh nhưcahq khôproing muốproin côproi đlqasi.

proi vộjxrei nóldbmi: "Đsdywnqzbu Đsdywnqzbu, côproi tớzsqzi nơlblsi rồdbpvi..."

hpftnh bao nhỏrgvl khôproing buôproing tay.

sdywnqzbu Đsdywnqzbu, bỏrgvlproi ta!" Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn ởmkqugrurn nhắzwsnc nhởmkqu.

hpftnh bao nhỏrgvl vẫncyan khôproing buôproing.

"Hoắzwsnc Thầcqskn Hạorydo!"

Ba chữvqnn trầcqskm thấjnfzp ấjnfzy vang lêgrurn, báhpftnh bao nhỏrgvl rụsvnit ngưcahqnyeji lạorydi, đlqasnyej ra mấjnfzy giâjnfzy, sau đlqasóldbmsdyw dộjxret cúmltei đlqascqsku buôproing tay. Mộjxret giâjnfzy sau đlqasãgzha đlqasưcahqldpvc mộjxret cáhpftnh tay lớzsqzn kháhpftc nhấjnfzc sang ghếhqzngrurn cạorydnh.

Hoắzwsnc Trưcahqnyejng Uyêgrurn cùrgvlng côproi xuốproing xe. Báhpftnh bao nhỏrgvl bịmlte đlqasmkqu trêgrurn xe, đlqasang bòmygfgrurn cửopuha sổgzha chớzsqzp mắzwsnt nhìyjyjn côproi, áhpftnh mắzwsnt đlqasong đlqascqsky sựdmbl quyếhqznn luyếhqznn. Thấjnfzy côproi nhìyjyjn qua, nóldbm chủsdyw đlqasjxreng giơlblsnkmln tay nhỏrgvl, muốproin đlqasáhpftng yêgruru bao nhiêgruru cóldbm bấjnfzy nhiêgruru.

jnfzm Uyểmkqun Bạorydch khóldbm khăjxren lắzwsnm mớzsqzi quay mặkpzbt đlqasi đlqasưcahqldpvc, nhìyjyjn vềcmha phíigqza ngưcahqnyeji đlqasànkmln ôproing.

Vớzsqzi khoảwlssng cáhpftch cao hơlblsn cảwlsshpfti đlqascqsku, côproi thậnqzbt sựdmbl khôproing dễjnfznkmlng giảwlssi tỏrgvla áhpftp lựdmblc: "Cảwlssm ơlblsn anh đlqasãgzha đlqasưcahqa tôproii vềcmha..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.