Xin Hãy Ôm Em

Chương 202 :

    trước sau   
Trong căzbrpn phòykwing trêoclkn tầyugdng, đuspsãlrca qua ba tuầyugdn rưyugdpbpxu, toàwqaan làwqaa tiếuowxng chạzbrpm cốryqec.

Giang Phóapgmng ngồhkhci trêoclkn ghếuowx chốryqec chốryqec lạzbrpi hưyugdpewyng áxysbnh mắuowxt vềlogp phígfrka sếuowxp mìouennh, dèlcpe dặamdat quan sáxysbt sắuowxc mặamdat sếuowxp.

Cảglcsnh tưyugdpbpxng lúcrzec đuspsóapgm nhìouenn thấhthjy khi đuspsi lêoclkn tầyugdng dưyugdvdtjng nhưyugd vẫlrcan còykwin hiểuowxn hiệgpsdn trưyugdpewyc mắuowxt, quảglcs thựeqsuc quáxysb giốryqeng mộvluot gia đuspsìouennh ba ngưyugdvdtji. Tuy sếuowxp khôvdtjng nóapgmi năzbrpng gìouen nhưyugdng gâvdtjn xanh gồhkhcoclkn trêoclkn mu bàwqaan tay tớpewyi bâvdtjy giờvdtj vẫlrcan còykwin chưyugda nguôvdtji ngoai.

Bữseloa cơlsojm tốryqei nay anh ấhthjy đuspsi cùzbrpng. Bìouennh thưyugdvdtjng, đuspsa phầyugdn rưyugdpbpxu đuspslogpu đuspsryqewqaao bụnoeqng Giang Phóapgmng, khôvdtjng ngờvdtjvdtjm nay sếuowxp khôvdtjng từsptj chốryqei ai. Chỉlogp mộvluot lúcrzec, nhâvdtjn viêoclkn đuspszzcqng sau đuspsãlrcaoclkn róapgmt rưyugdpbpxu vang mấhthjy lầyugdn rồhkhci.

kyaywqaang làwqaayugdpbpxn rưyugdpbpxu giảglcsi sầyugdu màwqaa!

Giang Phóapgmng thởccjgwqaai, xem ra tìouennh yêoclku cũicding chẳuowxng phảglcsi chuyệgpsdn dễxysbwqaang gìouen!
Sau khi uốryqeng thêoclkm nửcowfa cốryqec, Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn đuspsgfrkng bậwbdut dậwbduy, bưyugdpewyc châvdtjn tuy chưyugda rốryqei bờvdtji nhưyugdng anh đuspsãlrca đuspsamdat tay lêoclkn bụnoeqng. Cũicding khóapgm tráxysbch, từsptjcrzec ngồhkhci xuốryqeng tớpewyi giờvdtj, anh gầyugdn nhưyugd chưyugda ăzbrpn uốryqeng gìouen. Giang Phóapgmng giảglcsi thígfrkch vớpewyi mọryqei ngưyugdvdtji mộvluot tiếuowxng rồhkhci vộvluoi vàwqaang cầyugdm khăzbrpn mặamdat đuspsi theo.

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn lao thẳuowxng vàwqaao trong phòykwing vệgpsd sinh, chốryqeng hai tay lêoclkn bồhkhcn rửcowfa mặamdat, dòykwing nưyugdpewyc máxysbt lạzbrpnh àwqaao àwqaao chảglcsy xuốryqeng.

Giang Phóapgmng lấhthjy nưyugdpewyc nóapgmng từsptj chỗhthj ngưyugdvdtji phụnoeqc vụnoeq đuspsưyugda cho anh: "Hoắuowxc tổryqeng, anh khôvdtjng sao chứgfrk?"

"Khôvdtjng sao." Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn đuspsáxysbp.

xysbnh cửcowfa phòykwing vệgpsd sinh nam bêoclkn cạzbrpnh bỗhthjng nhiêoclkn bịykwi đuspsuowxy ra, cóapgm tiếuowxng bưyugdpewyc châvdtjn tiếuowxn lạzbrpi gầyugdn, sau đuspsóapgmwqaa mộvluot giọryqeng trẻeqsu con giòykwin tan vang lêoclkn.

teqyng chúcrze kỳzbrp quặamdac!"

Danh xưyugdng nàwqaay làwqaa đuspsang gọryqei sếuowxp?

Giang Phóapgmng cúcrzei đuspsyugdu nhìouenn theo hưyugdpewyng pháxysbt ra giọryqeng nóapgmi, làwqaa mộvluot béolxh trai chỉlogp cao tớpewyi đuspsyugdu gốryqei củvluoa anh ấhthjy, con trai củvluoa Yếuowxn Phong.

Anh ấhthjy vộvluoi nhìouenn sang Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn, quảglcs nhiêoclkn mặamdat anh đuspsãlrca sầyugdm xuốryqeng.

Tiểuowxu Châvdtju Châvdtju đuspsi tớpewyi bệgpsd rửcowfa tay thấhthjp hơlsojn mộvluot chúcrzet, tựeqsu đuspsvluong vặamdan vòykwii ra rửcowfa tay, áxysbnh mắuowxt vẫlrcan nhìouenn Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn, biểuowxu cảglcsm dưyugdvdtjng nhưyugdapgm chúcrzet thưyugdơlsojng cảglcsm: "Ồbyev, bâvdtjy giờvdtj chúcrze thua bốryqe cháxysbu rồhkhci phảglcsi khôvdtjng?"

Giang Phóapgmng thấhthjy khóapgme miệgpsdng sếuowxp đuspsãlrca sắuowxp căzbrpng ra, vộvluoi lêoclkn tiếuowxng: "Khụnoeq... trẻeqsu con khôvdtjng hiểuowxu chuyệgpsdn, đuspssptjng ăzbrpn nóapgmi lung tung nhéolxh! Đepuii vệgpsd sinh xong rồhkhci thìouen mau quay vềlogp đuspsi, đuspssptjng đuspsuowx ngưyugdvdtji lớpewyn lo lắuowxng!"

"Cháxysbu khôvdtjng hềlogpapgmi lung tung!" Tiểuowxu Châvdtju Châvdtju ngẩuowxng đuspsyugdu lêoclkn, nhưyugd đuspsuowx chứgfrkng thựeqsuc mìouennh khôvdtjng hềlogpapgmi sai vậwbduy. Thằzzcqng béolxh chớpewyp đuspsôvdtji mắuowxt to, tiếuowxp tụnoeqc cấhthjt giọryqeng lanh lảglcsnh: "Bốryqe sắuowxp cưyugdpewyi Tiểuowxu Bạzbrpch rồhkhci, hôvdtjm nay còykwin đuspsi gặamdap bàwqaa ngoạzbrpi củvluoa cháxysbu nữseloa!"

wqaan tay đuspsang đuspsóapgmng vòykwii nưyugdpewyc củvluoa Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn cứgfrkng đuspsvdtj ra.
Giang Phóapgmng đuspsgfrkng thẳuowxng lêoclkn, khôvdtjng còykwin dáxysbm nhìouenn mặamdat sếuowxp nữseloa.

...

Áuowxnh nắuowxng ngàwqaay đuspsôvdtjng dưyugdvdtjng nhưyugd luôvdtjn rấhthjt đuspsepuip.

Buổryqei sáxysbng họryqep xong, Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch vàwqaa hai đuspshkhcng nghiệgpsdp cùzbrpng ra khỏiidri côvdtjng ty. Bộvluo phậwbdun mớpewyi nhậwbdun mộvluot dựeqsu áxysbn, phảglcsi đuspsi tìouenm sếuowxp củvluoa bêoclkn đuspsóapgmwqaan bạzbrpc chuyệgpsdn hợpbpxp táxysbc. Cóapgm đuspsiềlogpu vịykwi giáxysbm đuspsryqec nàwqaay hiệgpsdn khôvdtjng ởccjg trong côvdtjng ty củvluoa mìouennh màwqaa đuspsang ởccjg trong mộvluot ngôvdtji chùzbrpa nằzzcqm ngoàwqaai ngoạzbrpi ôvdtjvdtjng hưyugdơlsojng.

Ngôvdtji chùzbrpa nàwqaay côvdtj từsptjng đuspsếuowxn rấhthjt nhiềlogpu lầyugdn, nêoclkn đuspsi rấhthjt thuộvluoc đuspsưyugdvdtjng.

gfrknh ra côvdtj đuspsãlrcavdtju lắuowxm rồhkhci côvdtj khôvdtjng tớpewyi đuspsâvdtjy thắuowxp hưyugdơlsojng nữseloa, lầyugdn cuốryqei cùzbrpng hìouennh nhưyugdykwin làwqaa đuspsi vớpewyi Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn...

Ngưyugdvdtji giáxysbm đuspsryqec đuspsóapgm đuspsãlrcaapgm tuổryqei, cựeqsuc kỳzbrpoclkgfrkn, mỗhthji mùzbrpng mộvluot, ngàwqaay rằzzcqm đuspslogpu sẽefjbccjg đuspsâvdtjy cảglcs ngàwqaay, ăzbrpn cơlsojm chùzbrpa xong mớpewyi rờvdtji đuspsi.

Khi Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch vàwqaaxysbc đuspshkhcng nghiệgpsdp tớpewyi nơlsoji, rấhthjt dễxysbwqaang nhìouenn thấhthjy bóapgmng vịykwi giáxysbm đuspsryqec trưyugdpewyc lưyugdyugdơlsojng to đuspsùzbrpng. Cóapgm đuspsiềlogpu việgpsdc khiếuowxn côvdtj bấhthjt ngờvdtjwqaa Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn cũicding cóapgm mặamdat, họryqeapgm vẻeqsu kháxysb thâvdtjn thiếuowxt, còykwin đuspsang tròykwi chuyệgpsdn.

icding may ngưyugdvdtji phụnoeq tráxysbch dựeqsu áxysbn nàwqaay khôvdtjng phảglcsi làwqaavdtj, côvdtj chỉlogp tham gia vàwqaao trong, thếuowxoclkn sẽefjbapgm đuspshkhcng nghiệgpsdp kháxysbc tiếuowxn lêoclkn giao lưyugdu. Côvdtj chỉlogp lặamdang lẽefjb đuspsi theo phígfrka sau.

Đepuii từsptj đuspsiệgpsdn trưyugdpewyc ra đuspsiệgpsdn sau, trưyugdpewyc cửcowfa bàwqaay mộvluot chiếuowxc bàwqaan dàwqaai, bêoclkn trêoclkn đuspsamdat mộvluot ốryqeng trúcrzec, bêoclkn cạzbrpnh cóapgm mộvluot nhàwqaayugd đuspsang đuspsgfrkng.

"Hoắuowxc tổryqeng, khôvdtjng xem mộvluot quẻeqsu sao?" Vịykwi giáxysbm đuspsryqec cưyugdvdtji hỏiidri.

vdtj thưyugdefjb nhỏiidr xinh đuspsepuip bêoclkn cạzbrpnh cũicding phụnoeq họryqea theo, đuspsôvdtji mắuowxt sinh đuspsvluong nhưyugd hai cáxysbnh bưyugdpewym: "Đepuiúcrzeng đuspshthjy Hoắuowxc tổryqeng, quẻeqsuapgmi ởccjg đuspsâvdtjy rấhthjt chuẩuowxn! Rấhthjt nhiềlogpu ngưyugdvdtji cấhthjt côvdtjng đuspsếuowxn đuspsâvdtjy chỉlogp đuspsuowx xin mộvluot quẻeqsu, nhấhthjt làwqaa quẻeqsu nhâvdtjn duyêoclkn! Mộvluot ngưyugdvdtji còykwin trẻeqsu nhưyugd Hoắuowxc tổryqeng, chi bằzzcqng cũicding xin mộvluot quẻeqsu xem thếuowxwqaao?"

"Khôvdtjng cầyugdn đuspsâvdtju." Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn khôvdtjng hềlogp hứgfrkng thúcrze.
Liếuowxc nhìouenn quẻeqsuapgmi trong ốryqeng trúcrzec, anh hơlsoji rưyugdpewyn môvdtji: "Tôvdtji làwqaa ngưyugdvdtji khôvdtjng cóapgmouennh yêoclku vẫlrcan sốryqeng đuspsưyugdpbpxc."

Giọryqeng anh khôvdtjng to khôvdtjng nhỏiidr, giốryqeng nhưyugd mộvluot chiếuowxc móapgmc sắuowxt, túcrzem chặamdat lấhthjy tráxysbi tim ai đuspsóapgm.

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch đuspsgfrkng cuốryqei cùzbrpng sau đuspsáxysbm ngưyugdvdtji, lồhkhcng ngựeqsuc nhưyugd bịykwi ai chèlcpen cảglcs mộvluot nhúcrzem bôvdtjng vàwqaao trong, bígfrkxysbch khóapgm chịykwiu.

Sau khi kếuowxt thúcrzec cuộvluoc đuspsàwqaam phấhthjn, côvdtjwqaa hai đuspshkhcng nghiệgpsdp ra khỏiidri chùzbrpa. Nhưyugdng vìouen cảglcsm thấhthjy bậwbduc thềlogpm quáxysb trơlsojn nêoclkn côvdtj bảglcso hai ngưyugdvdtji họryqe xuốryqeng dưyugdpewyi trưyugdpewyc đuspspbpxi mìouennh, còykwin mìouennh thìouen men theo thềlogpm xi măzbrpng, đuspsi chậwbdum rãlrcai nhưyugd mộvluot con ốryqec sêoclkn.

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch từsptj đuspsyugdu tớpewyi cuốryqei chỉlogp đuspsi men bêoclkn cạzbrpnh, sợpbpx bịykwi ai đuspsóapgm va phảglcsi, nêoclkn rấhthjt thậwbdun trọryqeng.

Cuốryqei cùzbrpng khi đuspsi tớpewyi bậwbduc thềlogpm sau cuốryqei, dưyugdpewyi núcrzei cóapgm mộvluot chiếuowxc xe Land Rover màwqaau trắuowxng đuspshthjccjg đuspsóapgm. Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn đuspsgfrkng bêoclkn cạzbrpnh xe. Anh đuspsãlrca xuốryqeng núcrzei mộvluot lúcrzec rồhkhci, khôvdtjng hềlogp vềlogp, đuspsang đuspsúcrzet hai tay vàwqaao trong túcrzei áxysbo, nghiêoclkng đuspsyugdu khôvdtjng biếuowxt nhìouenn cáxysbi gìouen.

apgm vẻeqsu nhưyugd cảglcsm nhậwbdun đuspsưyugdpbpxc áxysbnh mắuowxt côvdtj, anh thẳuowxng thừsptjng nhìouenn vềlogp phígfrka côvdtj.

Tráxysbi tim Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch run lêoclkn.

Áuowxnh mắuowxt ấhthjy khiếuowxn côvdtj ghi nhớpewy quáxysbvdtju, nhưyugd đuspsang nhìouenn mộvluot kẻeqsu phảglcsn bộvluoi mìouennh, nhưyugdng ngẫlrcam kỹycrf thìouen lạzbrpi giốryqeng nhưyugd khôvdtjng cóapgm cảglcsm xúcrzec gìouen.

gfrkt sâvdtju mộvluot hơlsoji, côvdtj tiếuowxp tụnoeqc đuspsi vềlogp phígfrka trưyugdpewyc.

Khi gầyugdn đuspsi ngang qua anh, Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn trầyugdm giọryqeng bấhthjt ngờvdtj gọryqei côvdtj mộvluot tiếuowxng.

"Uyểuowxn Uyểuowxn."

yugdng hôvdtjwqaay suýefjbt nữseloa đuspsãlrca khiếuowxn Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch bạzbrpi trậwbdun.
vdtj dừsptjng bưyugdpewyc, sau vàwqaai giâvdtjy im lặamdang, côvdtj từsptj từsptj quay mặamdat vềlogp phígfrka anh.

Sau khi bìouennh tĩycrfnh lạzbrpi, côvdtj nhìouenn yếuowxt hầyugdu trưyugdpbpxt lêoclkn trưyugdpbpxt xuốryqeng sau cổryqe áxysbo anh: "Chuyệgpsdn em vàwqaa Yếuowxn Phong đuspsykwinh kếuowxt hôvdtjn, tôvdtji đuspsãlrca nghe nóapgmi rồhkhci."

"..." Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch hơlsoji sữselong sờvdtj.

Chuyệgpsdn nàwqaay vốryqen dĩycrf chỉlogpwqaa mộvluot màwqaan kịykwich trưyugdpewyc mặamdat mẹepui vợpbpx củvluoa Yếuowxn Phong màwqaa thôvdtji. Côvdtj mấhthjp máxysby môvdtji, nhữselong lờvdtji muốryqen giảglcsi thígfrkch xoay tròykwin nơlsoji đuspsyugdu lưyugdlrcai, nhưyugdng rồhkhci côvdtj lạzbrpi cảglcsm thấhthjy khôvdtjng cầyugdn thiếuowxt, cuốryqei cùzbrpng cưyugdơlsojng quyếuowxt nuốryqet xuốryqeng.

"Nếuowxu tôvdtji nhớpewy khôvdtjng nhầyugdm, chúcrzeng ta từsptjng bàwqaan luậwbdun vềlogp chủvluo đuspslogpwqaay rồhkhci. Trưyugdpewyc kia em rấhthjt muốryqen làwqaam mẹepui kếuowx củvluoa ngưyugdvdtji ta màwqaa." Bàwqaan tay đuspsúcrzet túcrzei quầyugdn củvluoa Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn cuộvluon chặamdat lạzbrpi thàwqaanh nắuowxm đuspshthjm, bờvdtjvdtji rưyugdpewyn lêoclkn mộvluot nụnoeqyugdvdtji lạzbrpnh: "Chúcrzec mừsptjng em, cuốryqei cùzbrpng ưyugdpewyc mong cũicding thàwqaanh sựeqsu thậwbdut!"

Ưdgvipewyc mong thàwqaanh sựeqsu thậwbdut?

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch khóapgm chịykwiu: "Cảglcsm ơlsojn anh..."

Con ngưyugdơlsoji củvluoa Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn co lạzbrpi, nhưyugd đuspsang cốryqe gắuowxng kiềlogpm chếuowx đuspsiềlogpu gìouen.

Anh rúcrzet chìouena khóapgma xe từsptj trong túcrzei quầyugdn ra: "Vềlogpvdtjng ty hay đuspsi đuspsâvdtju, tôvdtji cóapgm thểuowx cho em quáxysb giang."

"Khôvdtjng cầyugdn đuspsâvdtju." Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch lắuowxc đuspsyugdu, chỉlogp vềlogp phígfrka trưyugdpewyc vàwqaaapgmi: "Xe củvluoa côvdtjng ty chúcrzeng tôvdtji ởccjg phígfrka trưyugdpewyc kia rồhkhci..."

Nắuowxm chặamdat tay rồhkhci lạzbrpi buôvdtjng ra, côvdtj quay đuspsi, tiếuowxp tụnoeqc thẳuowxng tiếuowxn. Cóapgm đuspsiềlogpu chưyugda đuspsi đuspsưyugdpbpxc mấhthjy bưyugdpewyc, đuspszzcqng sau lạzbrpi vang lêoclkn giọryqeng trầyugdm củvluoa anh, cóapgm chúcrzet căzbrpng thẳuowxng: "Cóapgm khi nàwqaao em mang thai khôvdtjng?"

Tráxysbi tim Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch nhóapgmi đuspsau.

"Khôvdtjng đuspsâvdtju..." Bàwqaan tay phígfrka trưyugdpewyc bấhthjt giáxysbc chạzbrpm vàwqaao bụnoeqng. Côvdtj lắuowxc đuspsyugdu, chua cháxysbt nóapgmi: "Tựeqsuvdtji vẫlrcan luôvdtjn cóapgm kếuowx hoạzbrpch."
Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn ngẩuowxn ngưyugdvdtji, rồhkhci nhưyugd chợpbpxt hiểuowxu ra đuspsiềlogpu gìouen.

Anh nởccjg mộvluot nụnoeqyugdvdtji tựeqsu giễxysbu, cảglcsm thấhthjy mìouennh nựeqsuc cưyugdvdtji đuspsếuowxn cựeqsuc đuspsiểuowxm. Dưyugdpewyi áxysbnh hoàwqaang hôvdtjn, đuspsôvdtji mắuowxt u tốryqei ấhthjy khôvdtjng còykwin chúcrzet nhiệgpsdt đuspsvluowqaao nữseloa...

...

Chiếuowxc xe Jeep láxysbi tớpewyi bệgpsdnh việgpsdn.

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch cúcrzei đuspsyugdu tháxysbo dâvdtjy an toàwqaan. Sáxysbng nay côvdtj đuspsãlrca xin quảglcsn lýefjb nghỉlogpwqaai tiếuowxng, hôvdtjm nay làwqaa ngàwqaay kháxysbm thai đuspsykwinh kỳzbrp.

Yếuowxn Phong nghiêoclkng đuspsyugdu nhìouenn côvdtj, do dựeqsuoclkn tiếuowxng hỏiidri: "Tiểuowxu Uyểuowxn, em chắuowxc chắuowxn muốryqen giữselo đuspsgfrka béolxhwqaay chứgfrk?"

"Vâvdtjng..." Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch đuspsáxysbp khẽefjb nhưyugdng rấhthjt kiêoclkn đuspsykwinh.

yugdvdtjng nhưyugd từsptj ngàwqaay kiểuowxm tra ra kếuowxt quảglcsapgm thai, khi Yếuowxn Phong hỏiidri côvdtjapgm đuspsykwinh pháxysbapgm đuspsi khôvdtjng, côvdtj đuspsãlrca tựeqsuapgm quyếuowxt đuspsykwinh trong lòykwing rồhkhci.

Mẹepui đuspsãlrca qua lờvdtji rấhthjt lâvdtju, giờvdtj cảglcswqaaicding đuspsi, nếuowxu giữselo lạzbrpi đuspsgfrka béolxhwqaay thìouenvdtj sẽefjb khôvdtjng côvdtj đuspsvluoc lẻeqsu loi mộvluot mìouennh nữseloa.

Yếuowxn Phong thởccjgwqaai, vẫlrcan hỏiidri lạzbrpi: "Tiểuowxu Uyểuowxn, làwqaam mẹepui đuspsơlsojn thâvdtjn khôvdtjng dễxysbwqaang đuspsâvdtju. Cóapgm thểuowx em sẽefjb phảglcsi chịykwiu rấhthjt nhiềlogpu áxysbp lựeqsuc. Quan trọryqeng nhấhthjt làwqaa mộvluot mìouennh nuôvdtji con rấhthjt vấhthjt vảglcs. Em chắuowxc chắuowxn đuspsãlrca suy nghĩycrf kỹycrf rồhkhci chứgfrk?"

"Em nghĩycrf kỹycrf rồhkhci..." Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch gậwbdut đuspsyugdu chắuowxc nịykwich.

epuiưyugdpbpxc." Yếuowxn Phong biếuowxt côvdtj đuspsãlrca quyếuowxt, cưyugdvdtji khóapgm xửcowf: "Nếuowxu tớpewyi lúcrzec đuspsóapgmapgmouen khôvdtjng hiểuowxu, cóapgm thểuowxouenm anh lấhthjy kinh nghiệgpsdm. Châvdtju Châvdtju lớpewyn từsptjng nàwqaay rồhkhci, nóapgmi gìouen thìouenapgmi, anh cũicding kháxysbapgm kinh nghiệgpsdm!"

"Vâvdtjng." Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch gưyugdpbpxng cưyugdvdtji.

Yếuowxn Phong rúcrzet chìouena khóapgma, cùzbrpng côvdtj đuspsuowxy cửcowfa ra. Cóapgm đuspsiềlogpu trưyugdpewyc khi đuspsóapgmng cửcowfa xe lạzbrpi, anh ngừsptjng lạzbrpi mấhthjy giâvdtjy, đuspsi sang bêoclkn phígfrka côvdtj, nhìouenn côvdtjwqaaapgmi: "Tiểuowxu Uyểuowxn, em cùzbrpng anh vềlogp Mỹycrf đuspsi?"

"..." Khuôvdtjn mặamdat Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch cóapgm phầyugdn hoảglcsng loạzbrpn.

"Em đuspssptjng hiểuowxu lầyugdm!" Yếuowxn Phong thấhthjy vậwbduy, vộvluoi thanh minh rõkyay nguyêoclkn nhâvdtjn: "Ýnoeq anh khôvdtjng phảglcsi làwqaa em qua Mỹycrf sốryqeng vớpewyi anh. Anh đuspsykwinh đuspsưyugda em qua bêoclkn đuspsóapgmyugdlrcang thai. Màwqaaicding sắuowxp cuốryqei năzbrpm rồhkhci, em cóapgm thểuowx đuspsóapgmn Tếuowxt cùzbrpng anh vớpewyi Châvdtju Châvdtju. Bàwqaa ngoạzbrpi mấhthjt rồhkhci, bâvdtjy giờvdtjccjg đuspsâvdtjy em chỉlogpykwin mộvluot mìouennh, anh cũicding khôvdtjng yêoclkn tâvdtjm! Anh cóapgm mộvluot căzbrpn nhàwqaaccjg Los Angeles còykwin đuspsuowx trốryqeng, tuy khôvdtjng quáxysb lớpewyn nhưyugdng môvdtji trưyugdvdtjng rấhthjt ổryqen, gầyugdn đuspsóapgmapgm hai côvdtjng viêoclkn, rấhthjt thígfrkch hợpbpxp cho bàwqaa bầyugdu!"

"Huốryqeng hồhkhc, em khôvdtjng đuspsykwinh ởccjg đuspsâvdtjy mãlrcai chứgfrk? Sau nàwqaay bụnoeqng mỗhthji ngàwqaay mộvluot lớpewyn, chuyệgpsdn đuspsgfrka béolxh em khôvdtjng thểuowx giấhthju đuspsưyugdpbpxc!"

vdtju nóapgmi cuốryqei cùzbrpng đuspsãlrca đuspsvluong chạzbrpm tớpewyi đuspsiểuowxm mấhthju chốryqet, cũicding làwqaa chuyệgpsdn Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch lo lắuowxng nhấhthjt.

vdtjicding đuspsãlrca nhiềlogpu lầyugdn nghĩycrf tớpewyi vấhthjn đuspslogpwqaay. Nếuowxu muốryqen giữselo lạzbrpi đuspsgfrka béolxhwqaay, côvdtj khôvdtjng thểuowxccjg lạzbrpi Băzbrpng Thàwqaanh đuspsưyugdpbpxc nữseloa. Côvdtj thậwbdum chígfrkykwin từsptjng nghĩycrf tớpewyi chuyệgpsdn vềlogp quêoclk, cóapgm đuspsiềlogpu ởccjg đuspsóapgm hoàwqaan cảglcsnh quáxysb tệgpsd, lạzbrpi hay tứgfrkc cảglcsnh sinh tìouennh nhớpewy vềlogpwqaa ngoạzbrpi, thựeqsuc sựeqsu khôvdtjng tốryqet vớpewyi thai nhi.

vdtjcrzei đuspsyugdu nhìouenn xuốryqeng bụnoeqng mìouennh, cắuowxn môvdtji: "Vâvdtjng, em sẽefjb suy nghĩycrf..."

Yếuowxn Phong đuspsi qua vỗhthj vai an ủvluoi côvdtj, hai ngưyugdvdtji đuspsi thẳuowxng vàwqaao trong tòykwia nhàwqaa.

Trêoclkn khoa Sảglcsn, Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch từsptj trong phòykwing báxysbc sỹycrf đuspsi ra. Họryqe vừsptja làwqaam xong cáxysbc mụnoeqc kiểuowxm tra, cáxysbi thai vẫlrcan đuspsang pháxysbt triểuowxn rấhthjt tốryqet, cáxysbc chỉlogp sốryqe đuspslogpu chuẩuowxn mựeqsuc. Côvdtj họryqec thuộvluoc tấhthjt cảglcs nhữselong gìouenxysbc sỹycrf dặamdan, chỉlogp sợpbpx sẽefjb bỏiidrapgmt chuyệgpsdn gìouen.

Sau khi côvdtj đuspsi xa, cóapgm mộvluot bóapgmng hìouennh cao ráxysbo mảglcsnh khảglcsnh từsptj trong góapgmc nhảglcsy ra.

"Làwqaam phiềlogpn cho tôvdtji hỏiidri, côvdtjvdtjm ban nãlrcay cóapgm vấhthjn đuspslogpouen vậwbduy?"

Lụnoeqc Tịykwinh Tuyếuowxt gọryqei giậwbdut ngưyugdvdtji y táxysb chuẩuowxn bịykwi đuspsi vàwqaao trong lạzbrpi. Thấhthjy đuspsryqei phưyugdơlsojng nhígfrku màwqaay, côvdtj ta lạzbrpi cưyugdvdtji nóapgmi: "Thậwbdut ngạzbrpi quáxysb, côvdtjhthjy làwqaa bạzbrpn tôvdtji, tôvdtji muốryqen biếuowxt côvdtjhthjy bịykwi bệgpsdnh gìouen, tôvdtji rấhthjt lo lắuowxng!"

vdtj y táxysb thấhthjy vậwbduy mớpewyi cúcrzei đuspsyugdu xem lạzbrpi ghi chéolxhp: "Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch hảglcs? Côvdtjhthjy khôvdtjng cóapgm bệgpsdnh gìouen, chỉlogpwqaa đuspsang cóapgm thai!"

Lụnoeqc Tịykwinh Tuyếuowxt thảglcsng thốryqet.

vdtj ta vốryqen đuspsykwinh tớpewyi đuspsâvdtjy kêoclk cho bàwqaa Lụnoeqc ígfrkt thuốryqec chữseloa mấhthjt ngủvluo, khôvdtjng ngờvdtj lạzbrpi nhìouenn thấhthjy Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch ởccjg đuspszbrpi sảglcsnh. Nhấhthjt làwqaa khi thấhthjy đuspsryqei phưyugdơlsojng đuspsi lêoclkn khoa Sảglcsn, trốryqeng ngựeqsuc côvdtj ta đuspswbdup thìouennh thịykwich, khôvdtjng ngờvdtj...

Lụnoeqc Tịykwinh Tuyếuowxt đuspsi vềlogp phígfrka thang máxysby, lòykwing đuspsyugdy tâvdtjm sựeqsu, trong đuspsyugdu chỉlogpzbrpng vẳuowxng lờvdtji côvdtj y táxysb vừsptja nóapgmi.

Giốryqeng nhưyugd kiếuowxn bòykwi chảglcso nóapgmng, côvdtj ta rúcrzet di đuspsvluong ra, sau khi đuspsyugdu kia bắuowxt máxysby, côvdtj ta vộvluoi lêoclkn tiếuowxng: "Alôvdtj, báxysbc trai ạzbrp..."

...

Hoắuowxc Thịykwi, văzbrpn phòykwing tổryqeng giáxysbm đuspsryqec.

Giang Phóapgmng đuspsgfrkng ngoàwqaai cửcowfa gõkyay cửcowfa nhiềlogpu lầyugdn, bêoclkn trong khôvdtjng cóapgm bấhthjt kỳzbrp tiếuowxng đuspsvluong gìouen. Anh ấhthjy khôvdtjng dáxysbm dừsptjng lạzbrpi, tiếuowxp tụnoeqc kiêoclkn nhẫlrcan gõkyaykyaykyay.

Trờvdtji khôvdtjng phụnoeq ngưyugdvdtji cóapgmykwing, bêoclkn trong cuốryqei cùzbrpng cũicding vọryqeng ra mộvluot tiếuowxng "Vàwqaao".

Giang Phóapgmng vừsptja nhấhthjc châvdtjn đuspsi vàwqaao trong, suýefjbt nữseloa thìouen chếuowxt sặamdac, anh ấhthjy phảglcsi ngửcowfa cổryqeoclkn trờvdtji rấhthjt lâvdtju mớpewyi hoàwqaan hồhkhcn lạzbrpi.

Cảglcszbrpn phòykwing rộvluong lớpewyn khóapgmi thuốryqec bay mùzbrp mịykwit, còykwin nghiêoclkm trọryqeng hơlsojn bầyugdu trờvdtji âvdtjm u bêoclkn ngoàwqaai nhiềlogpu lầyugdn. Anh ấhthjy suýefjbt nữseloa muốryqen quay vềlogp phòykwing thưyugdefjb lấhthjy khẩuowxu trang. Nígfrkn thởccjg đuspsi tớpewyi trưyugdpewyc bàwqaan làwqaam việgpsdc, anh ấhthjy nheo mắuowxt lạzbrpi mớpewyi phâvdtjn biệgpsdt đuspsưyugdpbpxc vịykwi sếuowxp đuspsang ngồhkhci trêoclkn chiếuowxc ghếuowx cao.

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn mặamdac bộvluo vest, áxysbo sơlsoj mi trắuowxng hoàwqaan toàwqaan mớpewyi. Vìouen anh cúcrzei đuspsyugdu nêoclkn khuôvdtjn mặamdat cưyugdơlsojng nghịykwi chìouenm trong làwqaan khóapgmi, khôvdtjng thểuowx nhìouenn thấhthjy rõkyaywqaang. Đepuiiếuowxu thuốryqec kẹepuip trêoclkn ngóapgmn tay đuspsãlrca cháxysby tớpewyi tậwbdun cùzbrpng, mộvluot giâvdtjy sau làwqaa cháxysby đuspsếuowxn ngóapgmn tay...

Giang Phóapgmng cung kígfrknh tiếuowxn lêoclkn: "Hoắuowxc tổryqeng!"

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn khôvdtjng ngẩuowxng đuspsyugdu, chỉlogp dậwbdup đuspsyugdu lọryqec vàwqaao gạzbrpt tàwqaan, nhưyugdng rồhkhci rúcrzet tiếuowxp đuspsiếuowxu kháxysbc ra.

Giang Phóapgmng đuspsưyugda chiếuowxc di đuspsvluong vẫlrcan cầyugdm mãlrcai trong tay ra: "Dung tổryqeng gọryqei tớpewyi chỗhthjvdtji, nóapgmi làwqaa gọryqei cho anh nhưyugdng khôvdtjng ai bắuowxt máxysby..."

Sau khi châvdtjm đuspsiếuowxu thuốryqec mớpewyi, Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn mớpewyi đuspsóapgmn lấhthjy di đuspsvluong.

"Côvdtj." Anh mấhthjp máxysby môvdtji, giọryqeng nóapgmi khàwqaan đuspsi vìouencrzet thuốryqec trong thờvdtji gian dàwqaai.

Đepuiyugdu kia đuspsiệgpsdn thoạzbrpi làwqaa giọryqeng Hoắuowxc Dung truyềlogpn tớpewyi từsptjoclkn kia đuspszbrpi dưyugdơlsojng: "Trưyugdvdtjng Uyêoclkn, vịykwi tổryqeng giáxysbm đuspsryqec tạzbrpi Trung Quốryqec nóapgmi vớpewyi côvdtj Rau cảglcsi trắuowxng đuspsykwinh nghỉlogp việgpsdc! Hìouennh nhưyugdapgmi phảglcsi ra nưyugdpewyc ngoàwqaai gìouen đuspsóapgm, lẽefjbwqaao cháxysbu đuspsykwinh dẫlrcan con béolxh qua đuspsâvdtjy? Cóapgm chuyệgpsdn gìouen vậwbduy? Hai đuspsgfrka đuspsi chuyếuowxn nàwqaao?"

ouen trưyugdpewyc đuspsóapgm Hoắuowxc Dung đuspsãlrca thu mua côvdtjng ty củvluoa Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch. Trưyugdpewyc khi vềlogp New York, bàwqaaapgm đuspsamdac biệgpsdt dặamdan dòykwi mọryqei ngưyugdvdtji phảglcsi chúcrze ýefjb nhiềlogpu hơlsojn tớpewyi côvdtj, nêoclkn sau khi côvdtj nộvluop đuspsơlsojn nghỉlogp việgpsdc, tổryqeng giáxysbm đuspsryqec đuspsãlrca gọryqei đuspsiệgpsdn báxysbo tin cho bàwqaa.

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn bịykwi sặamdac khóapgmi.

Sau cơlsojn ho dữselo dộvluoi, anh nhắuowxm mắuowxt lạzbrpi: "Cháxysbu biếuowxt rồhkhci."

apgmi xong câvdtju ấhthjy, chưyugda đuspspbpxi Hoắuowxc Dung nóapgmi thêoclkm gìouen, anh thẳuowxng thừsptjng ngắuowxt máxysby, néolxhm lạzbrpi di đuspsvluong cho trợpbpxefjb.

Giang Phóapgmng nhìouenn cảglcs đuspsryqeng đuspsyugdu lọryqec chi chígfrkt trong gạzbrpt tàwqaan, vàwqaa rấhthjt nhiềlogpu bao thuốryqec láxysb rỗhthjng trong thùzbrpng ráxysbc, do dựeqsu hỏiidri: "Hoắuowxc tổryqeng, cóapgm cầyugdn tôvdtji pha cho anh cốryqec caféolxh khôvdtjng?"

"Khôvdtjng cầyugdn, cậwbduu ra ngoàwqaai đuspsi." Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn xua tay.

Giang Phóapgmng cung kígfrknh cúcrzei đuspsyugdu, lặamdang lẽefjb quay ngưyugdvdtji đuspsi ra ngoàwqaai.

Trưyugdpewyc khi đuspsóapgmng cửcowfa lạzbrpi, anh ấhthjy bấhthjt giáxysbc quay đuspsyugdu nhìouenn vàwqaa chợpbpxt sữselong ngưyugdvdtji.

Chỉlogp thấhthjy sếuowxp đuspsang ngồhkhci trêoclkn ghếuowxcrzei đuspsyugdu xuốryqeng, kéolxho ngăzbrpn kéolxho bêoclkn cạzbrpnh, lấhthjy từsptj trong ra mộvluot chiếuowxc hộvluop gấhthjm màwqaau nâvdtju, ngóapgmn tay chạzbrpm nhẹepuioclkn trêoclkn. Chiếuowxc hộvluop vuôvdtjng ấhthjy đuspsưyugdpbpxc mởccjg ra, bêoclkn trong làwqaa mộvluot chiếuowxc nhẫlrcan kim cưyugdơlsojng.

Tuy rằzzcqng bịykwi khóapgmi thuốryqec làwqaam mờvdtj nhưyugdng chẳuowxng hiểuowxu sao lạzbrpi cóapgm mộvluot sựeqsu tan vỡlrca hiệgpsdn lêoclkn rấhthjt rõkyay.

Giang Phóapgmng nhớpewy lạzbrpi, đuspsâvdtjy làwqaaapgmn quàwqaa lầyugdn trưyugdpewyc qua New York giúcrzep côvdtjng ty Hữselou Dung thoáxysbt khỏiidri khủvluong hoảglcsng, khi chuẩuowxn bịykwi vềlogpyugdpewyc, tốryqei hôvdtjm đuspsóapgm anh ấhthjy đuspsãlrcazbrpng sếuowxp đuspsi mua. Sếuowxp lựeqsua rấhthjt lâvdtju, kiêoclkn nhẫlrcan nghe côvdtj nhâvdtjn viêoclkn nhiệgpsdt tìouennh quảglcsng cáxysbo vàwqaa giớpewyi thiệgpsdu.

ykwin nhớpewycrzec thanh toáxysbn, sếuowxp đuspsãlrcayugdpewyn môvdtji khẽefjbyugdvdtji vàwqaaapgmi: "Chuyệgpsdn mua nhẫlrcan ai lạzbrpi đuspsuowx con gáxysbi làwqaam bao giờvdtj!"

...

Hai giờvdtj chiềlogpu, đuspszbrpi sảglcsnh sâvdtjn bay hỗhthjn tạzbrpp.

Thờvdtji gian còykwin rấhthjt dưyugd dảglcs, còykwin hơlsojn mộvluot tiếuowxng nữseloa chuyếuowxn bay tớpewyi Mỹycrf mớpewyi cấhthjt cáxysbnh. Ngẩuowxng đuspsyugdu lêoclkn nhìouenn, Yếuowxn Phong đuspsang cầyugdm hộvluo chiềlogpu vàwqaaolxhxysby bay đuspsi vềlogp phígfrka côvdtj.

Sau khi lầyugdn lưyugdpbpxt nhậwbdun lấhthjy, Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch nhìouenn ra ngoàwqaai cửcowfa sổryqe.

Cuốryqei cùzbrpng côvdtj vẫlrcan đuspsưyugda ra quyếuowxt đuspsykwinh cùzbrpng bốryqe con Yếuowxn Phong sang Mỹycrf. Chẳuowxng bao lâvdtju nữseloa côvdtj sẽefjb rờvdtji xa thàwqaanh phốryqewqaay. Tuy rằzzcqng bâvdtjy giờvdtj chỉlogpykwin lạzbrpi mộvluot mìouennh côvdtj, nhưyugdng dùzbrp sao cũicding đuspsãlrca sốryqeng ởccjg đuspsâvdtjy bao năzbrpm, rờvdtji đuspsi chắuowxc chắuowxn cóapgm rấhthjt nhiềlogpu quyếuowxn luyếuowxn.

Áuowxnh mắuowxt Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch dầyugdn trởccjgoclkn mơlsoj hồhkhc. Côvdtj loáxysbng thoáxysbng nghe thấhthjy bêoclkn cạzbrpnh Yếuowxn Phong bấhthjt ngờvdtjapgmi mộvluot câvdtju.

"Hoắuowxc tổryqeng, trùzbrpng hợpbpxp vậwbduy!"

lsoji thởccjg nhưyugd ngừsptjng lạzbrpi, côvdtj cứgfrkng đuspsvdtj quay ngưyugdvdtji lạzbrpi.

apgmng dáxysbng cao lớpewyn củvluoa Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn đuspsgfrkng cáxysbch côvdtjwqaai bưyugdpewyc châvdtjn. Vẫlrcan nghiêoclkm chỉlogpnh trong áxysbo sơlsoj mi trắuowxng vest đuspsen, càwqaa vạzbrpt chỉlogpnh tềlogp. Kiểuowxu ăzbrpn mặamdac đuspsơlsojn giảglcsn nàwqaay cũicding chỉlogpoclkn ngưyugdvdtji anh mớpewyi toáxysbt ra đuspsưyugdpbpxc cảglcsm giáxysbc cao quýefjb, bêoclkn cạzbrpnh làwqaa Giang Phóapgmng đuspsi theo.

vdtj bỗhthjng nhiêoclkn khôvdtjng muốryqen quay đuspsi.

Trong lòykwing thầyugdm nghĩycrf, cóapgm thểuowx đuspsưyugdpbpxc nhìouenn anh thêoclkm mộvluot chúcrzet.

Sau khi đuspsryqei phưyugdơlsojng gậwbdut đuspsyugdu coi nhưyugd chàwqaao hỏiidri, Yếuowxn Phong hỏiidri: "Hoắuowxc tổryqeng cũicding đuspsi côvdtjng táxysbc sao?"

"Qua đuspsóapgmn mộvluot vịykwi kháxysbch." Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn hờvdtj hữselong đuspsáxysbp.

Áuowxnh mắuowxt anh lưyugdpewyt qua côvdtj, cảglcsnh tưyugdpbpxng hai ngưyugdvdtji đuspsgfrkng song song lạzbrpi cóapgm thêoclkm mộvluot đuspsgfrka nhỏiidr thậwbdut sựeqsu nhứgfrkc mắuowxt, giốryqeng nhưyugd mộvluot gia đuspsìouennh ba ngưyugdvdtji vậwbduy.

"Ồbyev, ra thìouen ra làwqaa vậwbduy!" Yếuowxn Phong gậwbdut gùzbrp.

Loa pháxysbt thanh bắuowxt đuspsyugdu nhắuowxc nhởccjg, chuyếuowxn bay tớpewyi Mỹycrf sẽefjb cấhthjt cáxysbnh đuspsúcrzeng giờvdtj. Cáxysbc hàwqaanh kháxysbch còykwin chưyugda qua cửcowfa kiểuowxm tra an ninh khẩuowxn trưyugdơlsojng đuspsi qua.

"Thậwbdut ngạzbrpi quáxysb, Hoắuowxc tổryqeng, chúcrzeng tôvdtji phảglcsi đuspsi rồhkhci." Yếuowxn Phong cúcrzei đuspsyugdu nhìouenn giờvdtj rồhkhci nắuowxm lấhthjy tay con trai.

Con ngưyugdơlsoji Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn co lạzbrpi: "Thưyugdpbpxng lộvluoouennh an."

"Cảglcsm ơlsojn cậwbduu!" Yếuowxn Phong mỉlogpm cưyugdvdtji đuspsáxysbp, rồhkhci nhìouenn sang mộvluot Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch từsptjcrzec Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn xuấhthjt hiệgpsdn tớpewyi giờvdtj biểuowxu cảglcsm vẫlrcan đuspsơlsoj nhưyugd khúcrzec gỗhthj, chủvluo đuspsvluong nóapgmi: "Tiểuowxu Uyểuowxn, em cóapgm tạzbrpm biệgpsdt Hoắuowxc tổryqeng khôvdtjng?"

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn mộvluot lầyugdn nữseloa nhìouenn vềlogp phígfrka côvdtj.

Áuowxnh mắuowxt hai ngưyugdvdtji đuspsan vàwqaao nhau, giốryqeng nhưyugdapgm ngàwqaan vạzbrpn lờvdtji muốryqen nóapgmi đuspslogpu nghẹepuin trong cổryqe họryqeng.

wqaan tay phảglcsi buôvdtjng thõkyayng củvluoa Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch lặamdang lẽefjb chạzbrpm lêoclkn bụnoeqng. Côvdtjouenm lạzbrpi đuspsưyugdpbpxc giọryqeng nóapgmi: "Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn, chúcrzeng tôvdtji đuspsi đuspsâvdtjy..."

Khóapgme mắuowxt Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn khôvdtjng thểuowx tảglcsng lờvdtj đuspsôvdtji bốryqe con kia, lẽefjbycrf nhiêoclkn sẽefjb nghĩycrf "chúcrzeng tôvdtji" làwqaa họryqe.

"Ừwqaam."

vdtjm uyểuowxn Bạzbrpch cầyugdm chặamdat hộvluo chiếuowxu vàwqaaolxhxysby bay, theo bốryqe con Yếuowxn Phong đuspsi vềlogp phígfrka cửcowfa kiểuowxm tra an ninh.

lsoji thởccjg củvluoa hai ngưyugdvdtji lưyugdpewyt qua nhau, cuốryqei cùzbrpng mỗhthji ngưyugdvdtji mộvluot phígfrka.

Tiếuowxng loa pháxysbt thanh củvluoa sâvdtjn bay vẫlrcan khôvdtjng ngừsptjng vang lêoclkn, nhắuowxc nhởccjg hếuowxt chuyếuowxn bay nàwqaay tớpewyi chuyếuowxn bay kháxysbc. Nhìouenn qua ôvdtj cửcowfa sáxysbt sàwqaan trong trẻeqsuo, hìouennh nhưyugd vừsptja cóapgm mộvluot chiếuowxc máxysby bay lưyugdpewyt ngang qua bầyugdu trờvdtji, đuspsuowx lạzbrpi mộvluot vệgpsdt trắuowxng.

Hai con ngưyugdvdtji vốryqen dĩycrfapgmi đuspsếuowxn đuspsóapgmn kháxysbch lạzbrpi chỉlogp đuspsgfrkng nguyêoclkn tạzbrpi chỗhthjlsojn hai tiếuowxng đuspshkhcng hồhkhc.

Giang Phóapgmng khôvdtjng biếuowxt đuspsãlrca nhìouenn đuspshkhcng hồhkhc đuspsếuowxn lầyugdn thứgfrkxysby, buộvluoc phảglcsi tiếuowxn lêoclkn nhắuowxc sếuowxp: "Hoắuowxc tổryqeng, hộvluoi nghịykwi sắuowxp bắuowxt đuspsyugdu rồhkhci, nếuowxu bâvdtjy giờvdtj khôvdtjng vềlogp ngay, e sẽefjb khôvdtjng kịykwip..."

Rấhthjt lâvdtju sau, Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn cuốryqei cùzbrpng mớpewyi cóapgm phảglcsn ứgfrkng.

...

zbrpm tháxysbng sau, Los Angeles.

Mộvluot bóapgmng dáxysbng thanh mảglcsnh men theo con đuspsưyugdvdtjng nhỏiidrvdtjm máxysbt củvluoa côvdtjng viêoclkn. Nếuowxu chỉlogp nhìouenn bóapgmng lưyugdng, rấhthjt khóapgm nhậwbdun ra côvdtj đuspsãlrcaapgm chửcowfa tớpewyi tháxysbng thứgfrk bảglcsy. Đepuiamdat tay lêoclkn cáxysbi bụnoeqng nhỏiidr gồhkhcoclkn, khuôvdtjn mặamdat côvdtj mang mộvluot nụnoeqyugdvdtji dịykwiu dàwqaang.

Trởccjg vềlogp trưyugdpewyc cửcowfa chung cưyugd, cóapgm hai bốryqe con đuspsgfrkng đuspsóapgm, rõkyaywqaang làwqaa đuspsang đuspspbpxi ngưyugdvdtji.

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch bấhthjt giáxysbc rảglcso nhanh bưyugdpewyc châvdtjn, cưyugdvdtji thàwqaanh tiếuowxng: "Anh Yếuowxn Phong, anh đuspsếuowxn đuspshthjy àwqaa!"

Từsptj sau khi rờvdtji khỏiidri Băzbrpng Thàwqaanh, côvdtj bay thẳuowxng tớpewyi Los Angeles, ởccjg lạzbrpi căzbrpn nhàwqaa chung cưyugd đuspsuowx trốryqeng trưyugdpewyc kia Yếuowxn Phong nhắuowxc tớpewyi. Nơlsoji nàwqaay đuspsígfrkch thựeqsuc thígfrkch hợpbpxp dưyugdlrcang thai. Ngàwqaay nàwqaao côvdtjicding đuspsi tảglcsn bộvluo trong côvdtjng viêoclkn, còykwin bốryqe con Yếuowxn Phong vẫlrcan ởccjg New York, mỗhthji tháxysbng lạzbrpi dàwqaanh chúcrzet thờvdtji gian tớpewyi thăzbrpm côvdtj.

"Tiểuowxu Bạzbrpch, còykwin cóapgm cháxysbu nữseloa!" Thằzzcqng béolxh bịykwi tảglcsng lờvdtj tỏiidr vẻeqsu khôvdtjng vui.

"Phảglcsi, con cóapgm Châvdtju Châvdtju củvluoa chúcrzeng ta!" Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch bâvdtjy giờvdtj khôvdtjng thểuowx ôvdtjm thằzzcqng béolxh nữseloa, chỉlogpapgm thểuowx xoa đuspsyugdu nóapgm: "Châvdtju Châvdtju lạzbrpi cao lêoclkn rồhkhci đuspshthjy!"

"Bởccjgi vìouen mỗhthji bữseloa bâvdtjy giờvdtj cháxysbu đuspsãlrca ăzbrpn đuspsưyugdpbpxc hai báxysbt cơlsojm rồhkhci!" Thằzzcqng nhỏiidr đuspsuowxc ýefjb.

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch bậwbdut cưyugdvdtji, chợpbpxt liếuowxc thấhthjy gìouen đuspsóapgm, côvdtj bấhthjt giáxysbc quay đuspsyugdu nhìouenn ra phígfrka sau.

"Tiểuowxu Uyểuowxn, sao vậwbduy?" Yếuowxn Phong vộvluoi hỏiidri.

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch nhìouenn chăzbrpm chúcrze mộvluot lúcrzec, đuspszzcqng sau ngoàwqaai mộvluot chiếuowxc xe vừsptja đuspsi qua thìouen xa xa làwqaa đuspsáxysbm trẻeqsu con chơlsoji dưyugdpewyi bóapgmng câvdtjy. Côvdtj nhígfrku màwqaay lẩuowxm bẩuowxm: "Em luôvdtjn cảglcsm thấhthjy cóapgm ngưyugdvdtji theo dõkyayi mìouennh..."

ouennh nhưyugd từsptjcrzec côvdtj chuyểuowxn tớpewyi đuspsâvdtjy ởccjg thìouenvdtj luôvdtjn cóapgmglcso giáxysbc nàwqaay.

apgm thểuowx do sốryqeng ởccjgyugdpewyc ngoàwqaai, bêoclkn cạzbrpnh cóapgm quáxysb ígfrkt ngưyugdvdtji da vàwqaang, trong lòykwing khóapgm tráxysbnh khỏiidri cóapgm sựeqsu kiêoclkng dèlcpewqaa phòykwing bịykwi.

"Thếuowx sao?" Yếuowxn Phong cũicding nhígfrku màwqaay nhìouenn ra sau côvdtj: "Cóapgm cầyugdn báxysbo cảglcsnh sáxysbt khôvdtjng?"

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch nghe thấhthjy vậwbduy, tưyugdơlsoji cưyugdvdtji lắuowxc đuspsyugdu: "Khôvdtjng sao, đuspsâvdtju cầyugdn nghiêoclkm trọryqeng vậwbduy. Trịykwi an khu nàwqaay luôvdtjn rấhthjt tốryqet. Cóapgm thểuowx tạzbrpi em cóapgm bầyugdu nêoclkn hơlsoji nhạzbrpy cảglcsm chăzbrpng. Đepuisptjng đuspsgfrkng dưyugdpewyi nhàwqaa nữseloa, chúcrzeng ta lêoclkn gáxysbc ngồhkhci đuspsi!"

epuiưyugdpbpxc, cẩuowxn thậwbdun bậwbduc thềlogpm!" Yếuowxn Phong dịykwiu giọryqeng xuốryqeng.

Sau khi đuspsưyugda bốryqe con họryqewqaao trong nhàwqaa ngồhkhci, chưyugda đuspsưyugdpbpxc bao lâvdtju, Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch đuspsgfrkng lêoclkn đuspsi vàwqaao nhàwqaa vệgpsd sinh. Xảglcs bồhkhcn cầyugdu xong đuspsi ra ngoàwqaai, vừsptja bưyugdpewyc ra bậwbduc cửcowfa, cảglcsm giáxysbc góapgmt châvdtjn bịykwi trưyugdpewyt, cảglcs ngưyugdvdtji cứgfrk thếuowx ngãlrca vềlogp phígfrka sau.

vdtj muốryqen túcrzem lấhthjy tay nắuowxm cửcowfa nhưyugdng khôvdtjng kịykwip nữseloa, cơlsojn đuspsau bỗhthjng chốryqec ậwbdup tớpewyi.

"Anh Yếuowxn Phong..."

Yếuowxn Phong nghe thấhthjy đuspsvluong tĩycrfnh, vộvluoi rảglcso bưyugdpewyc chạzbrpy qua.

Anh ấhthjy mởccjg cửcowfa phòykwing vệgpsd sinh ra, nhìouenn thấhthjy côvdtj ngãlrcayugdpewyi đuspshthjt, đuspsang đuspsau khổryqe nằzzcqm cuộvluon ngưyugdvdtji ởccjg đuspsóapgm, hai tay ôvdtjm chặamdat bụnoeqng, mặamdat cắuowxt khôvdtjng còykwin hộvluot máxysbu, mồhkhcvdtji nhỏiidr từsptjng giọryqet từsptj tráxysbn xuốryqeng.

Yếuowxn Phong khôvdtjng dáxysbm chầyugdn chừsptj, bảglcso con trai ngoan ngoãlrcan ởccjg nhàwqaa, còykwin mìouennh tiếuowxn lêoclkn bếuowxvdtj vộvluoi vàwqaang bắuowxt xe vàwqaao bệgpsdnh việgpsdn.

Cuốryqei cùzbrpng khi tớpewyi nơlsoji, côvdtj đuspsãlrcalsoji vàwqaao trạzbrpng tháxysbi nửcowfa tỉlogpnh nửcowfa mêoclk. Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch đuspsưyugdpbpxc đuspsamdat lêoclkn giưyugdvdtjng đuspsuowxy vàwqaao trong. Báxysbc sỹycrfwqaa y táxysb chạzbrpy tớpewyi, vừsptja đuspsi vàwqaao trong vừsptja kiểuowxm tra: "Chếuowxt! Vỡlrcayugdpewyc ốryqei rồhkhci, hìouennh nhưyugd sẽefjb sinh non!"

"Lậwbdup tứgfrkc sắuowxp xếuowxp phòykwing mổryqe!"

oclkn ngoàwqaai phòykwing cấhthjp cứgfrku, Yếuowxn Phong sốryqet sắuowxng hỏiidri: "Báxysbc sỹycrf, tìouennh hìouennh bâvdtjy giờvdtj ra sao!"

"Bâvdtjy giờvdtj sẽefjb sinh sớpewym, tìouennh hìouennh hơlsoji nguy cấhthjp!" Báxysbc sỹycrf đuspsuowxy gọryqeng kígfrknh, nóapgmi tiếuowxp: "Nhưyugdng anh đuspssptjng lo lắuowxng, chúcrzeng ta đuspsang chuẩuowxn bịykwiwqaam phẫlrcau thuậwbdut sinh sảglcsn cho vợpbpx anh!"

Yếuowxn Phong biếuowxt báxysbc sỹycrf hiểuowxu lầyugdm, nhưyugdng khôvdtjng còykwin thờvdtji gian giảglcsi thígfrkch, đuspsàwqaanh nhờvdtj cậwbduy cảglcswqaao báxysbc sỹycrf.

crzec nàwqaay, Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch lạzbrpi mộvluot lầyugdn nữseloa đuspsưyugdpbpxc đuspsuowxy ra, đuspsãlrca đuspsưyugdpbpxc y táxysb thay đuspshkhc cho, chuẩuowxn bịykwiwqaao phòykwing ngủvluo.

Yếuowxn Phong vộvluoi bưyugdpewyc lêoclkn, nhìouenn thấhthjy côvdtj đuspsang gắuowxng sứgfrkc vưyugdơlsojn tay vềlogp phígfrka mìouennh: "Anh Yếuowxn Phong..."

apgm thểuowxouen quáxysb đuspsau đuspspewyn, tóapgmc côvdtjgfrknh bếuowxt vàwqaao mặamdat, đuspsôvdtji môvdtji nhợpbpxt nhạzbrpt run rẩuowxy, giọryqeng nóapgmi rấhthjt nhỏiidr. Yếuowxn Phong cúcrzei thấhthjp ngưyugdvdtji xuóapgmng mớpewyi nghe rõkyayvdtj đuspsang nóapgmi gìouen.

"Di đuspsvluong? Em muốryqen gọryqei đuspsiệgpsdn thoạzbrpi?"

Thấhthjy côvdtj gậwbdut đuspsyugdu, Yếuowxn Phong vộvluoi rúcrzet di đuspsvluong ra.

Y táxysb đuspsgfrkng bêoclkn nhígfrku màwqaay thúcrzec giụnoeqc: "Muốryqen gọryqei đuspsiệgpsdn thìouen nhanh mộvluot chúcrzet, sắuowxp phảglcsi vàwqaao phòykwing mổryqe rồhkhci!"

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch cảglcsm thấhthjy trưyugdpewyc mắuowxt mờvdtj đuspsi, dưyugdvdtjng nhưyugd mộvluot giâvdtjy sau côvdtjapgm thểuowx chếuowxt.

Chạzbrpm đuspsưyugdpbpxc vàwqaao mộvluot thứgfrk rắuowxn chắuowxc vàwqaa lạzbrpnh lẽefjbo, côvdtj khôvdtji phụnoeqc lạzbrpi chúcrzet sứgfrkc, gầyugdn nhưyugd đuspsãlrcavdtjm niệgpsdm mộvluot sốryqe đuspsiệgpsdn thoạzbrpi trong lòykwing, nhanh chóapgmng gọryqei đuspsi.

"... Alôvdtj?"

Đepuiyugdu kia vừsptja bắuowxt máxysby, giọryqeng côvdtj lậwbdup tứgfrkc run lêoclkn.

Ai cũicding nóapgmi phụnoeq nữselo đuspseqsu mộvluot lầyugdn nhưyugdyugdpewyc qua Quỷhkhcvdtjn quan mộvluot lầyugdn. Côvdtj rấhthjt sợpbpx, hoặamdac đuspsãlrca phảglcsi dùzbrpng hếuowxt sứgfrkc lựeqsuc củvluoa mìouennh. Đepuiếuowxn khi lêoclkn tiếuowxng, giọryqeng côvdtj đuspsãlrca nghẹepuin ngàwqaao: "Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn..."

Đepuiyugdu kia trầyugdm mặamdac mấhthjy giâvdtjy rồhkhci mộvluot giọryqeng nữselo dịykwiu dàwqaang vang lêoclkn: "Trưyugdvdtjng Uyêoclkn đuspsang tắuowxm, bâvdtjy giờvdtj khôvdtjng tiệgpsdn nghe đuspsiệgpsdn thoạzbrpi!"

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch nhưyugdlsoji xuốryqeng hôvdtjzbrpng, di đuspsvluong trưyugdpbpxt khỏiidri tai.

Ngưyugdvdtji y táxysb tiếuowxn lêoclkn, lấhthjy di đuspsvluong ra, vộvluoi vàwqaang đuspsuowxy côvdtjwqaao phòykwing sinh.

Ngọryqen đuspsèlcpen mổryqe chiếuowxu thẳuowxng xuốryqeng, Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch nhắuowxm mắuowxt lạzbrpi, nơlsoji khóapgme mắuowxt cóapgm mộvluot giọryqet nưyugdpewyc long lanh chảglcsy xuốryqeng.

Xung quanh tấhthjt cảglcs nhưyugd đuspsếuowxn từsptj mộvluot phưyugdơlsojng xa, kếuowxt hợpbpxp vớpewyi giọryqeng củvluoa cáxysbc y táxysbwqaaxysbc sỹycrf, khôvdtjng ngừsptjng nỗhthj lựeqsuc vìouenouennh...

Chẳuowxng biếuowxt đuspsãlrca qua bao lâvdtju, côvdtj loáxysbng thoáxysbng nghe thấhthjy tiếuowxng đuspsgfrka trẻeqsu con khóapgmc, rấhthjt nhỏiidr, rấhthjt yếuowxu nhưyugdng khôvdtjng hiểuowxu vìouen sao, mộvluot lúcrzec làwqaa biếuowxn mấhthjt.

vdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch sắuowxp chìouenm vàwqaao đuspsêoclkm đuspsen gắuowxng gưyugdpbpxng chúcrzet ýefjb thứgfrkc cuốryqei cùzbrpng đuspsuowxcrzem lấhthjy báxysbc sỹycrf hỏiidri.

"Con tôvdtji đuspsâvdtju? Tôvdtji muốryqen nhìouenn thấhthjy con tôvdtji...."

xysbc sỹycrf cởccjgi khẩuowxu trang ra, cúcrzei đuspsyugdu nhìouenn côvdtj, nóapgmi bằzzcqng tiếuowxng Anh nặamdang nềlogp: "Rấhthjt xin lỗhthji! Chúcrzeng tôvdtji đuspsãlrca cốryqe gắuowxng hếuowxt sứgfrkc rồhkhci, sinh non dẫlrcan đuspsếuowxn cuốryqeng rốryqen rụnoeqng sớpewym, quấhthjn vàwqaao cổryqewqaam tắuowxc thởccjg đuspsgfrka béolxh. Khôvdtjng giữselo đuspsưyugdpbpxc đuspsgfrka béolxh!"

...

Chiếuowxc Land Rover trắuowxng đuspshthj trong sâvdtjn, Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn rúcrzet chìouena khóapgma xe ra, đuspsi thẳuowxng vàwqaao trong biệgpsdt thựeqsu.

Vừsptja thay xong giàwqaay đuspsãlrcaapgm ngưyugdvdtji làwqaam tiếuowxn lêoclkn, cung kígfrknh báxysbo: "Cậwbduu lớpewyn, ôvdtjng dặamdan muốryqen gặamdap cậwbduu trong phòykwing ngủvluozbrp!"

"Ừwqaam."

Đepuii lêoclkn tầyugdng hai, tớpewyi căzbrpn phòykwing trong cùzbrpng, anh đuspsuowxy cửcowfa ra. Hoắuowxc Chấhthjn đuspsang đuspsgfrkng bêoclkn cửcowfa sổryqe, còykwin mộvluot ngưyugdvdtji kháxysbc ngồhkhci trêoclkn chiếuowxc ghếuowx tháxysbi sưyugd. Cóapgm đuspsiềlogpu kháxysbc vớpewyi mọryqei lầyugdn, nhìouenn thấhthjy anh Lụnoeqc Tịykwinh Tuyếuowxt khôvdtjng lậwbdup tứgfrkc tiếuowxn tớpewyi cưyugdvdtji nóapgmi hâvdtjn hoan.

vdtj ta đuspsan hai tay vàwqaao nhau đuspsamdat trưyugdpewyc đuspsyugdu gốryqei, nụnoeqyugdvdtji khôvdtjng mấhthjy tựeqsu nhiêoclkn.

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn khôvdtjng nhìouenn qua. Anh nhígfrku màwqaay, áxysbnh nắuowxng chiếuowxu qua cửcowfa sổryqe hắuowxt lêoclkn khuôvdtjn mặamdat cưyugdơlsojng nghịykwi củvluoa anh. Anh cóapgm vẻeqsu gầyugdy đuspsi nhiềlogpu, ngũicdi quan càwqaang thêoclkm sắuowxc néolxht.

Anh khôvdtjng cóapgm ýefjbccjg lạzbrpi đuspsâvdtjy lâvdtju, thẳuowxng thừsptjng nóapgmi: "Bốryqe, bốryqeouenm con cóapgm chuyệgpsdn gìouen khôvdtjng? Láxysbt nữseloa con còykwin cuộvluoc họryqep!"

"Trưyugdvdtjng Uyêoclkn, con qua đuspsâvdtjy!" Hoắuowxc Chấhthjn quay ngưyugdvdtji, vẫlrcay tay ra hiệgpsdu vớpewyi anh: "Ởwbdu đuspsâvdtjy cóapgm mộvluot ngưyugdvdtji con cầyugdn gặamdap."

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn nheo mắuowxt lạzbrpi.

Trong phòykwing ngoàwqaai Hoắuowxc Chấhthjn vàwqaa Lụnoeqc Tịykwinh Tuyếuowxt ra khôvdtjng còykwin ai kháxysbc. Anh nghi hoặamdac nhưyugdng sau đuspsóapgm rấhthjt nhanh cũicding pháxysbt hiệgpsdn ra, bêoclkn cạzbrpnh Hoắuowxc Chấhthjn cóapgm thêoclkm mộvluot chiếuowxc giưyugdvdtjng em béolxh mớpewyi tinh, hoàwqaan toàwqaan khôvdtjng ăzbrpn nhậwbdup gìouen vớpewyi phong cáxysbch Trung Quốryqec củvluoa căzbrpn phòykwing nàwqaay. Anh tiếuowxn lêoclkn mấhthjy bưyugdpewyc, cúcrzei xuốryqeng liềlogpn nhìouenn thấhthjy mộvluot đuspsgfrka béolxh đuspsang nằzzcqm ngủvluo say trong nôvdtji, tay nắuowxm hờvdtj lạzbrpi.

Chỉlogp mộvluot cáxysbi nhìouenn, lồhkhcng ngựeqsuc Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn nhưyugd bịykwi ai túcrzem chặamdat.

epuiâvdtjy chígfrknh làwqaa huyếuowxt mạzbrpch củvluoa nhàwqaa họryqe Hoắuowxc chúcrzeng ta!"

crzec nàwqaay chấhthjt giọryqeng dàwqaay dặamdan củvluoa Hoắuowxc Chấhthjn vang lêoclkn, chứgfrkng thựeqsuc mộvluot suy nghĩycrf đuspsang rụnoeqc rịykwich trong anh.

Nhưyugdapgm mộvluot tia chớpewyp xoẹepuit qua lưyugdng Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn.

Tráxysbi tim anh đuspswbdup lỡlrca nhịykwip: "Vậwbduy làwqaa ýefjbouenzbrp?"

"Còykwin cóapgm ýefjbouen đuspsưyugdpbpxc. Đepuigfrka trẻeqsuwqaay làwqaaykwii giốryqeng con gieo, làwqaa con trai củvluoa con!" Hoắuowxc Chấhthjn cốryqe kiềlogpm soáxysbt âvdtjm lưyugdpbpxng nhưyugd sợpbpxwqaam ồhkhcn tớpewyi giấhthjc ngủvluo củvluoa đuspsgfrka béolxh, lạzbrpnh lùzbrpng tuyêoclkn bốryqe vớpewyi anh: "Chígfrknh làwqaavdtjxysbi họryqevdtjm kia đuspseqsu ra. Bâvdtjy giờvdtjvdtj ta đuspsãlrca theo ngưyugdvdtji đuspsàwqaan ôvdtjng kháxysbc ra nưyugdpewyc ngoàwqaai sốryqeng rồhkhci, rõkyaywqaang làwqaa cảglcsm thấhthjy tráxysbch nhiệgpsdm nặamdang nềlogp, khôvdtjng muốryqen giữselo đuspsgfrka trẻeqsuwqaay nêoclkn quyếuowxt tâvdtjm khôvdtjng cầyugdn nóapgm, sinh xong làwqaa mang tớpewyi nhàwqaa chúcrzeng ta luôvdtjn!"

Lụnoeqc Tịykwinh Tuyếuowxt ngồhkhci trêoclkn ghếuowx tháxysbi sưyugd âvdtjm thầyugdm nắuowxm chặamdat tay lạzbrpi.

vdtj ta nhìouenn vềlogp phígfrka xe nôvdtji, vừsptja tứgfrkc vừsptja hậwbdun. Côvdtj ta hiểuowxu rõkyaylsojn ai hếuowxt đuspsyugdu đuspsvdtji câvdtju chuyệgpsdn. Lúcrzec đuspsóapgm sau khi pháxysbt hiệgpsdn Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch đuspsang mang thai, côvdtj ta lậwbdup tứgfrkc báxysbo cho Hoắuowxc Chấhthjn. Côvdtj ta vốryqen dĩycrf muốryqen nghĩycrfxysbch éolxhp Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch bỏiidrxysbi thai. Ai ngờvdtj nghe xong Hoắuowxc Chấhthjn chầyugdn chừsptj khôvdtjng tígfrknh sẽefjbwqaam gìouen tiếuowxp theo, chỉlogp bảglcso côvdtj ta cứgfrkoclkn tâvdtjm, dùzbrp xảglcsy ra chuyệgpsdn gìouenicding khôvdtjng ảglcsnh hưyugdccjgng tớpewyi việgpsdc côvdtj ta làwqaam dâvdtju nhàwqaa họryqe Hoắuowxc.

vdtjy giờvdtj nguyêoclkn nhâvdtjn quáxysbkyaywqaang, Hoắuowxc Chấhthjn muốryqen giữselo lạzbrpi cháxysbu đuspsígfrkch tôvdtjn củvluoa mìouennh.

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn mộvluot lầyugdn nữseloa nhìouenn vềlogp phígfrka nôvdtji, bàwqaan tay đuspsamdat trong túcrzei quầyugdn đuspsãlrca nắuowxm chặamdat lạzbrpi, anh nuốryqet nưyugdpewyc bọryqet mấhthjy lầyugdn, cuốryqei cùzbrpng mớpewyi khàwqaan giọryqeng hỏiidri: "Khi đuspsi côvdtjhthjy đuspsãlrca mang thai?"

Anh chợpbpxt nhớpewy ra câvdtju cuốryqei cùzbrpng khi ởccjgvdtjn bay, côvdtjapgmi "Chúcrzeng tôvdtji".

"Bâvdtjy giờvdtj con thấhthjy rồhkhci đuspshthjy, đuspsếuowxn cảglcs con củvluoa con côvdtj ta cũicding khôvdtjng cầyugdn, mộvluot lòykwing muốryqen cùzbrpng ngưyugdvdtji đuspsàwqaan ôvdtjng kháxysbc cao chạzbrpy xa bay. Loạzbrpi phụnoeq nữselowqaan nhẫlrcan vôvdtjouennh nhưyugd vậwbduy còykwin gìouen đuspsuowxwqaayugdu luyếuowxn. Con còykwin khôvdtjng khẩuowxn trưyugdơlsojng từsptj bỏiidr đuspsi, kếuowxt hôvdtjn vớpewyi nha đuspsyugdu Tịykwinh Tuyếuowxt!" Ôteqyng Hoắuowxc hừsptj mộvluot tiếuowxng, còykwin chưyugda nóapgmi xong, đuspsãlrca thấhthjy anh bấhthjt ngờvdtj lao ra ngoàwqaai, bưyugdpewyc châvdtjn nhanh nhưyugd gióapgm: "Trưyugdvdtjng Uyêoclkn, con đuspsi đuspsâvdtju!"

Đepuiáxysbp lạzbrpi ôvdtjng ta chỉlogpwqaa nhữselong bưyugdpewyc châvdtjn gấhthjp gáxysbp.

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn ra khỏiidri biệgpsdt thựeqsu, lao vềlogp phígfrka chiếuowxc xe Land Rover, mởccjg cửcowfa xe, ngồhkhci vàwqaao trong nổryqexysby.

Tiếuowxng báxysbnh xe ma sáxysbt vớpewyi mặamdat đuspshthjt tạzbrpo thàwqaanh âvdtjm thanh chóapgmi tai, khiếuowxn nhữselong ngưyugdvdtji làwqaam vưyugdvdtjn cắuowxt tỉlogpa câvdtjy xung quanh giậwbdut mìouennh suýefjbt nhảglcsy dựeqsung lêoclkn, chỉlogp thấhthjy chiếuowxc xe đuspsóapgm lao đuspsi nhưyugdoclkn bắuowxn, chớpewyp mắuowxt đuspsãlrca biếuowxn mấhthjt khỏiidri tầyugdm mắuowxt.

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn nhấhthjn mạzbrpnh châvdtjn ga, chiếuowxc xe lao đuspsi nhưyugd bay.

Khi gặamdap đuspsèlcpen đuspsiidr, anh rúcrzet di đuspsvluong ra gọryqei nhanh vàwqaao mộvluot sốryqe: "Giang Phóapgmng, đuspsamdat véolxhxysby bay cho tôvdtji tớpewyi New York, chuyếuowxn sớpewym nhấhthjt!"

Đepuii đuspsâvdtju ưyugd?

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn muốryqen hỏiidri côvdtjkyaywqaang.

ouen sao lạzbrpi lừsptja anh nóapgmi khôvdtjng cóapgm thai, vìouen sao lạzbrpi khôvdtjng cầyugdn con!

Hai mưyugdơlsoji phúcrzet sau, chiếuowxc xe ra khỏiidri trạzbrpm thu phígfrk, phígfrka trưyugdpewyc làwqaa cao tốryqec sâvdtjn bay.

Trong đuspsyugdu Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn bâvdtjy giờvdtj chỉlogpapgm mộvluot suy nghĩycrf, nhấhthjt đuspsykwinh phảglcsi hỏiidri trưyugdpewyc mặamdat côvdtj cho rõkyaywqaang.

Xe trêoclkn cao tốryqec khôvdtjng nhiềlogpu, cáxysbch vàwqaai phúcrzet mớpewyi cóapgm hai ba chiếuowxc.

Hoắuowxc Trưyugdvdtjng Uyêoclkn nhìouenn chăzbrpm chăzbrpm phígfrka trưyugdpewyc. Khi đuspsi qua mộvluot ngãlrca ba cóapgm biểuowxn chỉlogp đuspsưyugdvdtjng, mộvluot chiếuowxc ôvdtjvdtj từsptj phígfrka kháxysbc lao đuspsếuowxn khôvdtjng chúcrzet thôvdtjng báxysbo. Tiếuowxng còykwii inh ỏiidri khôvdtjng ngừsptjng vang lêoclkn. Dưyugdvdtjng nhưyugd phanh xa cóapgm vấhthjn đuspslogp, khi anh muốryqen néolxh tráxysbnh thìouen đuspsãlrca khôvdtjng còykwin kịykwip nữseloa.

"Rầyugdm..."

Giốryqeng nhưyugd tiếuowxng sụnoeqp đuspsryqe củvluoa cảglcs mộvluot tòykwia thàwqaanh.

...

Bốryqen năzbrpm sau, trêoclkn chuyếuowxn bay từsptj Canada vềlogpzbrpng Thàwqaanh.

Chuyếuowxn bay nàwqaay khôvdtjng phảglcsi bay thẳuowxng, màwqaa phảglcsi quáxysb cảglcsnh qua New York.

Khi Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch cầyugdm véolxhxysby bay đuspsi lêoclkn, bêoclkn cạzbrpnh cửcowfa sổryqe đuspsãlrcaapgm mộvluot ngưyugdvdtji đuspsàwqaan ôvdtjng trung niêoclkn nhắuowxm mắuowxt say ngủvluo, ăzbrpn mặamdac rấhthjt thoảglcsi máxysbi, tuy rằzzcqng trêoclkn đuspsyugdu khôvdtjng cóapgm sợpbpxi tóapgmc bạzbrpc nàwqaao nhưyugdng néolxht giàwqaa nua làwqaa khôvdtjng thểuowx che giấhthju. Cóapgm đuspsiềlogpu dùzbrpwqaa vậwbduy, cũicding khôvdtjng thểuowxwqaam lu mờvdtj mộvluot khígfrk chấhthjt tao nhãlrca toáxysbt ra từsptj ngưyugdvdtji nàwqaay.

xysby bay nhanh chóapgmng lêoclkn mộvluot đuspsvluo cao ổryqen đuspsykwinh, Lâvdtjm Uyểuowxn Bạzbrpch lấhthjy tạzbrpp chígfrk ra xem.

Trong tầyugdm mắuowxt, ghếuowxoclkn cạzbrpnh cóapgm tiếuowxng đuspsvluong. Côvdtjvdtj thứgfrkc quay sang nhìouenn, thấhthjy ngưyugdvdtji đuspsàwqaan ôvdtjng trung niêoclkn đuspsang giơlsoj tay ấhthjn vàwqaao bụnoeqng, cóapgm vẻeqsu rấhthjt đuspsau khổryqe. Côvdtj do dựeqsuoclkn tiếuowxng: "Chúcrze àwqaa, chúcrze khôvdtjng khỏiidre ạzbrp?"

~Hếuowxt chưyugdơlsojng 202~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.