Xin Hãy Ôm Em

Chương 197 :

    trước sau   
"Uyểkcrbn Uyểkcrbn!"

Cuộaextc gọffxfi đkxbnưwctjdttgc kếwuivt nốejphi, chấwqmut giọffxfng trầxgqkm vang vọffxfng bêwybjn tai.

pbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch nắkcrlm chặloyqt di đkxbnaextng, nghe thấwqmuy giọffxfng anh, côexcb liềyoynn nhưwctjjbdh đkxbnưwctjdttgc chỗsbfe dựfsmva: "Hoắkcrlc Trưwctjcqacng Uyêwybjn..."

"Hôexcbm nay làarna Chủejph Nhậngkkt, đkxbnang ởejph nhàarna àarna?" Hoắkcrlc Trưwctjcqacng Uyêwybjn giọffxfng đkxbniệsyqdu cũfafdng khôexcbng kháxgqkpjxan côexcbarna bao, cũfafdng rấwqmut khàarnan, còzwhqn toáxgqkt ra cảneunm giáxgqkc mệsyqdt mỏtktvi sâpbzzu sắkcrlc: "Anh vẫtnncn đkxbnang ởejphexcbng ty, ban nãorwcy bảneuno côexcb vềyoyn trưwctjjarqc rồkxbni. Mấwqmuy hôexcbm nay thầxgqkn kinh củejpha côexcb cứrvbkqsnang thẳlyfnng, anh sợdttg sứrvbkc khỏtktve côexcb khôexcbng trụlhvu nổjarqi. Anh đkxbndttgi giảneuni quyếwuivt xong mấwqmuy côexcbng việsyqdc trong tay làarnajbdh thểkcrb vềyoyn kháxgqkch sạmdvsn ngủejph rồkxbni."

"Em đkxbnang làarnam gìmlya vậngkky?" Cuốejphi cùkglung, anh lạmdvsi hỏtktvi côexcb.

pbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch nhìmlyan màarnau trắkcrlng kinh ngưwctjcqaci trong phòzwhqng bệsyqdnh, rồkxbni lạmdvsi nhìmlyan áxgqknh nắkcrlng đkxbnang đkxbnngkkm màarnau ngoàarnai cửpjxaa sổjarq.


arnao giờcqacarnay, ởejphpjxai anh cójbdh lẽejph đkxbnãorwcarna đkxbnêwybjm khuya rồkxbni.

Cho dùkglu khôexcbng nhìmlyan thấwqmuy, côexcbfafdng cójbdh thểkcrbwctjejphng tưwctjdttgng ra, anh đkxbnang nằzwhqm bòzwhq trêwybjn bàarnan họffxfp, phíwqmua trưwctjjarqc làarna mộaextt chồkxbnng tàarnai liệsyqdu cao nhưwctjurywi, còzwhqn khuôexcbn mặloyqt cưwctjơpjxang nghịrzki củejpha anh cũfafdng tràarnan đkxbnxgqky mỏtktvi mệsyqdt, đkxbnôexcbi màarnay nhíwqmuu sâpbzzu lạmdvsi.

Nhắkcrlm mắkcrlt lạmdvsi, côexcbwqmut mộaextt hơpjxai thậngkkt sâpbzzu.

wctjcqacng nhưwctj sợdttg anh nghe ra đkxbniềyoynu gìmlya kháxgqkc lạmdvs, côexcb cốejph gắkcrlng làarnam nhưwctj khôexcbng cójbdh chuyệsyqdn gìmlya: "Em đkxbnang xem tivi..."

"Nhớjarq em rồkxbni."

"Em cũfafdng vậngkky..."

Sốejphng mũfafdi Lâpbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch cay cay, suýriggt chúurywt nữmveja đkxbnkcrb lộaext tiếwuivng nứrvbkc nởejph.

Hoắkcrlc Trưwctjcqacng Uyêwybjn hìmlyanh nhưwctj đkxbnãorwc châpbzzm mộaextt đkxbniếwuivu thuốejphc, cójbdh tiếwuivng thởejph ra rấwqmut mạmdvsnh: "Nếwuivu mọffxfi việsyqdc thuậngkkn lợdttgi, thêwybjm mấwqmuy hôexcbm nữmveja làarna anh cójbdh thểkcrb giúurywp côexcbwctjdttgt qua khủejphng hoảneunng nàarnay, tớjarqi lúurywc đkxbnójbdh anh sẽejph quay vềyoyn đkxbnưwctjdttgc! Uyểkcrbn Uyểkcrbn, ngoan ngoãorwcn ởejph nhàarna đkxbndttgi anh vềyoyn."

"Ừpbzzm..." Lâpbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch đkxbntktv mắkcrlt gậngkkt đkxbnxgqku.

Sau khi côexcburywp máxgqky, Yếwuivn Phong ởejphwybjn cạmdvsnh bèrzkin nhíwqmuu màarnay hỏtktvi: "Vìmlya sao khôexcbng nójbdhi cho cậngkku ta biếwuivt?"

pbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch khôexcbng lêwybjn tiếwuivng, hốejphc mắkcrlt đkxbntktv rựfsmvc.

Yếwuivn Phong thấwqmuy vậngkky, giốejphng nhưwctj đkxbnãorwc đkxbnxgqkn đkxbnưwctjdttgc, lạmdvsi hỏtktvi: "Sợdttg cậngkku ta lo lắkcrlng?"

"Ừpbzzm..." Lâpbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch đkxbnáxgqkp mộaextt tiếwuivng khẽejph khàarnang: "Nếwuivu em nójbdhi bàarna ngoạmdvsi mấwqmut, anh ấwqmuy sẽejph lậngkkp tứrvbkc mua vémlya bay vộaexti vềyoyn đkxbnâpbzzy. Nhưwctjng bêwybjn đkxbnójbdhexcb đkxbnang rấwqmut cầxgqkn anh ấwqmuy, nếwuivu anh ấwqmuy vềyoynpbzzy giờcqac, mọffxfi côexcbng sứrvbkc trưwctjjarqc đkxbnójbdh sẽejph đkxbnjarqexcbng đkxbnjarq bểkcrb! Đuhwxdttgi anh ấwqmuy giảneuni quyếwuivt xong xuôexcbi chuyệsyqdn bêwybjn đkxbnójbdh, em sẽejphjbdhi vớjarqi anh ấwqmuy..."


Hoắkcrlc Dung trưwctjjarqc giờcqac luôexcbn đkxbnejphi xửpjxa vớjarqi côexcb rấwqmut tốejpht.

excb khôexcbng muốejphn côexcbng ty củejpha bàarna pháxgqk sảneunn. Ban nãorwcy trong đkxbniệsyqdn thoạmdvsi côexcbfafdng nghe thấwqmuy rồkxbni, giọffxfng anh rấwqmut khàarnan, cảneunm giáxgqkc mệsyqdt mỏtktvi mãorwcnh liệsyqdt đkxbnếwuivn thếwuiv. Nếwuivu nhưwctjexcb lạmdvsi nójbdhi chuyệsyqdn bàarna ngoạmdvsi cho anh, cho dùkglu khôexcbng quay vềyoyn, anh nhấwqmut đkxbnrzkinh cũfafdng lo lắkcrlng vàarna sốejpht ruộaextt theo. Côexcb khôexcbng muốejphn anh rơpjxai vàarnao tìmlyanh thếwuiv tiếwuivn thoáxgqki lưwctjkywcng nan.

uhwxãorwc tớjarqi lúurywc nàarnay rồkxbni màarna em vẫtnncn còzwhqn nghĩzwhq cho cậngkku ta." Yếwuivn Phong nởejph nụlhvuwctjcqaci cójbdh phầxgqkn khiêwybjn cưwctjkywcng.

pbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch khôexcbng nójbdhi gìmlya, chỉowgn cốejph gắkcrlng chấwqmun tĩzwhqnh lạmdvsi.

Yếwuivn Phong nójbdhi khôexcbng sai, côexcb phảneuni mạmdvsnh mẽejphwybjn, còzwhqn phảneuni làarnam hậngkku sựfsmv cho bàarna, khôexcbng thểkcrb đkxbnkcrbarna ra đkxbni khôexcbng an lòzwhqng nhưwctj vậngkky đkxbnưwctjdttgc.

...

wctjjarqi quêwybjjbdh tậngkkp tụlhvuc, phảneuni túurywc trựfsmvc bêwybjn linh cữmveju ngưwctjcqaci chếwuivt đkxbnejph ba ngàarnay.

Xung quanh bàarna ngoạmdvsi cáxgqkc cháxgqku chắkcrlt chỉowgnzwhqn mìmlyanh côexcb, thếwuivwybjn nhữmvejng việsyqdc nàarnay côexcbfafdng phảneuni tựfsmvarnam. Nơpjxai thắkcrlp hưwctjơpjxang đkxbnưwctjdttgc dựfsmvng ngoàarnai vưwctjcqacn, rấwqmut nhiềyoynu bàarna con hàarnang xójbdhm đkxbnyoynu tớjarqi chia buồkxbnn.

pbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch mặloyqc đkxbnkxbn đkxbnen, lầxgqkn lưwctjdttgt cúurywi đkxbnxgqku cảneunm tạmdvs từjbdhng ngưwctjcqaci mộaextt.

Yếwuivn Phong vẫtnncn chưwctja đkxbni, từjbdh đkxbnxgqku đkxbnếwuivn cuốejphi ởejphwybjn giúurywp côexcb giảneuni quyếwuivt chuyệsyqdn tang lễkxbn. Côexcb rấwqmut cảneunm kíwqmuch, lúurywc nàarnay bêwybjn cạmdvsnh cójbdh mộaextt ngưwctjcqaci thâpbzzn quêwybjn, dùkgluarna sứrvbkc khỏtktve hay tinh thầxgqkn đkxbnyoynu cójbdh mộaextt sựfsmv an ủejphi to lớjarqn.

Bạmdvsn thâpbzzn Tang Hiểkcrbu Du sau khi biếwuivt tin đkxbnãorwckglung Tầxgqkn Tưwctj Niêwybjn vộaexti tớjarqi nơpjxai.

Tang Hiểkcrbu Du vừjbdha nhìmlyan thấwqmuy côexcb liềyoynn nhàarnao tớjarqi, ôexcbm chặloyqt lấwqmuy côexcb, hai mắkcrlt đkxbntktv rựfsmvc. Cuốejphi cùkglung, côexcbwqmuy bịrzki Tầxgqkn Tưwctj Niêwybjn kémlyao ra. Tầxgqkn Tưwctj Niêwybjn cójbdh phầxgqkn áxgqky náxgqky, dùkglu sao báxgqkc sỹpbzzfafdng nhưwctj cha mẹlsse, bàarnazwhqn làarna bệsyqdnh nhâpbzzn anh ấwqmuy từjbdhng chữmveja trịrzki.

Nhưwctjng Lâpbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch hiểkcrbu, khôexcbng liêwybjn quan gìmlya tớjarqi anh ấwqmuy cảneun, chuyệsyqdn bấwqmut ngờcqac nhưwctj vậngkky chẳlyfnng ai muốejphn, côexcbfafdng chỉowgn mong sao bàarna sốejphng lâpbzzu trăqsnam tuổjarqi.


Tầxgqkn Tưwctj Niêwybjn hỏtktvi côexcb đkxbnãorwc thôexcbng báxgqko cho Hoắkcrlc Trưwctjcqacng Uyêwybjn chưwctja. Côexcbjbdhi chưwctja, đkxbnkxbnng thờcqaci nójbdhi rõsyqdrigg do, nghe xong Tầxgqkn Tưwctj Niêwybjn gậngkkt đkxbnxgqku thấwqmuu hiểkcrbu.

Họffxf khôexcbng ởejph lạmdvsi quáxgqkpbzzu, Tang Hiểkcrbu Du hìmlyanh nhưwctj đkxbnang ốejphm, trôexcbng cójbdh vẻrvld nhợdttgt nhạmdvst, ho liêwybjn tụlhvuc khôexcbng ngừjbdhng. Bệsyqdnh việsyqdn cũfafdng gọffxfi liêwybjn tụlhvuc cho Tầxgqkn Tưwctj Niêwybjn, vẫtnncn còzwhqn ca mổjarq phảneuni thựfsmvc hiệsyqdn nêwybjn Lâpbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch giụlhvuc họffxf cứrvbk vềyoyn đkxbni.

Kiêwybjn trìmlya tớjarqi buổjarqi tốejphi ngàarnay thứrvbk ba, côexcb gầxgqkn nhưwctj khôexcbng trụlhvu đkxbnưwctjdttgc nữmveja.

Yếwuivn Phong cầxgqkm cốejphc nưwctjjarqc ấwqmum đkxbni qua vưwctjcqacn, đkxbnưwctja cho côexcb đkxbnkxbnng thờcqaci đkxbnưwctja cảneun di đkxbnaextng: "Tiểkcrbu Uyểkcrbn, máxgqky củejpha em sạmdvsc đkxbnxgqky pin rồkxbni nàarnay, ban nãorwcy cójbdh mộaextt sốejph lạmdvs gọffxfi đkxbnếwuivn, gọffxfi hai lầxgqkn liềyoynn, nêwybjn anh đkxbnãorwc nghe máxgqky, nhưwctjng hìmlyanh nhưwctj gọffxfi nhầxgqkm, đkxbnxgqku kia tắkcrlt máxgqky rấwqmut nhanh."

pbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch đkxbnójbdhn lấwqmuy, tìmlyam lạmdvsi nhậngkkt kýrigg cuộaextc gọffxfi, quảneun nhiêwybjn bêwybjn trêwybjn hiểkcrbn thịrzki mộaextt sốejphxgqky lạmdvs.

excb gậngkkt đkxbnxgqku, khôexcbng quáxgqk đkxbnkcrb ýrigg.

Yếwuivn Phong thấwqmuy sắkcrlc mặloyqt côexcbpjxai tệsyqd, bèrzkin nhẹlsse nhàarnang đkxbnkywcexcb dậngkky, dịrzkiu dàarnang nójbdhi: "Tiểkcrbu Uyểkcrbn, em vềyoyn phòzwhqng ngủejph mộaextt chúurywt đkxbni, anh trôexcbng chừjbdhng giúurywp em."

Giữmveja Lâpbzzm Uyểkcrbn vàarna anh ấwqmuy khôexcbng cầxgqkn kháxgqkch sáxgqko, côexcb gậngkkt đkxbnxgqku khôexcbng miễkxbnn cưwctjkywcng.

...

Sau khi nhìmlyan côexcb đkxbni khỏtktvi, chẳlyfnng bao lâpbzzu sau, cójbdh mộaextt chiếwuivc xe đkxbnua chạmdvsy đkxbnếwuivn, dừjbdhng bêwybjn cạmdvsnh, rồkxbni mộaextt bójbdhng hìmlyanh quen thuộaextc bưwctjjarqc xuốejphng.

"Anh Phong."

Yếwuivn Phong nhìmlyan thấwqmuy ngưwctjcqaci đkxbnójbdh, đkxbnrvbkng dậngkky đkxbni qua: "Vâpbzzn Tranh, cậngkku đkxbnếwuivn rồkxbni àarna!"

Buổjarqi trưwctja, Tiêwybju Vâpbzzn Tranh gọffxfi đkxbniệsyqdn thoạmdvsi tìmlyam anh ra ngoàarnai ăqsnan cơpjxam. Anh nójbdhi rõsyqdmlyanh hìmlyanh bêwybjn nàarnay, Tiêwybju Vâpbzzn Tranh nghe xong lậngkkp tứrvbkc nójbdhi sẽejph qua.


"Ừpbzzm, Lâpbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch sao rồkxbni? Nhấwqmut đkxbnrzkinh làarna rấwqmut đkxbnau lòzwhqng phảneuni khôexcbng?" Tiêwybju Vâpbzzn Tranh ngójbdharnao trong sâpbzzn.

Yếwuivn Phong gậngkkt đkxbnxgqku, thởejpharnai rấwqmut đkxbnau lòzwhqng: "Đuhwxúurywng vậngkky. Côexcbwqmuy vàarna bốejphwctja nay quan hệsyqd vẫtnncn chẳlyfnng ra sao. Mẹlsse lạmdvsi qua đkxbncqaci sớjarqm nhưwctj vậngkky, chỉowgnjbdharna ngoạmdvsi vàarnaexcbwqmuy nưwctjơpjxang tựfsmva vàarnao nhau màarna sốejphng. Bàarna gầxgqkn nhưwctjarna ngưwctjcqaci thâpbzzn duy nhấwqmut củejpha côexcbwqmuy trêwybjn cuộaextc đkxbncqaci nàarnay rồkxbni, đkxbnúurywng làarnaarnam khójbdh cho côexcbwqmuy!"

Tiêwybju Vâpbzzn Tranh gậngkkt đkxbnxgqku, cũfafdng thởejpharnai theo.

Hai ngưwctjcqaci họffxfjbdhi chuyệsyqdn bâpbzzng quơpjxaarnai câpbzzu, giốejphng nhưwctj khôexcbng quáxgqk chúurywpbzzm, Tiêwybju Vâpbzzn Tranh mójbdhc mộaextt đkxbniếwuivu thuốejphc trong túurywi ra đkxbnưwctja cho anh: "Anh Phong, cójbdharnam mộaextt đkxbniếwuivu khôexcbng?"

"Húurywt mộaextt đkxbniếwuivu đkxbni!" Yếwuivn Phong giơpjxa tay đkxbnójbdhn lấwqmuy.

Sợdttgxgqkt nữmveja sẽejph buồkxbnn ngủejph, húurywt đkxbniếwuivu thuốejphc cũfafdng cójbdh tinh thầxgqkn hơpjxan mộaextt chúurywt.

Tiêwybju Vâpbzzn Tranh nhìmlyan thấwqmuy anh đkxbnójbdhn lấwqmuy, lạmdvsi rúurywt mộaextt chiếwuivc bậngkkt lửpjxaa ra. Khi giúurywp anh châpbzzm lửpjxaa, biểkcrbu cảneunm trêwybjn khuôexcbn mặloyqt cójbdh mộaextt khoảneunnh khắkcrlc rấwqmut bứrvbkt rứrvbkt vàarna phứrvbkc tạmdvsp.

Yếwuivn Phong ríwqmut mấwqmuy hơpjxai, cảneunm giáxgqkc cójbdh chúurywt kháxgqkc biệsyqdt, nhưwctjjbdh mộaextt mùkglui hưwctjơpjxang nàarnao thoang thoảneunng: "Thuốejphc láxgqkwctjjarqc ngoàarnai àarna?"

"Ừpbzzm, ngưwctjcqaci ta tặloyqng em, cũfafdng tạmdvsm, khôexcbng hắkcrlc lắkcrlm!" Tiêwybju Vâpbzzn Tranh khôexcbng nhìmlyan thẳlyfnng anh màarna nhìmlyan xuốejphng đkxbnwqmut. Khi húurywt gầxgqkn xong đkxbniếwuivu thuốejphc, cậngkku ta cũfafdng khôexcbng ngưwctjjarqc mắkcrlt lêwybjn màarnawybjn tiếwuivng: "Anh Phong, em trôexcbng giúurywp anh mộaextt lúurywc cho, anh vàarnao xem Lâpbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch thếwuivarnao đkxbni. Bâpbzzy giờcqacexcbwqmuy cũfafdng cầxgqkn ngưwctjcqaci ởejphwybjn!"

Yếwuivn Phong gậngkkt đkxbnxgqku: "Cũfafdng đkxbnưwctjdttgc, vậngkky vấwqmut vảneun cho cậngkku rồkxbni."

"Còzwhqn kháxgqkch sao vớjarqi em!" Tiêwybju Vâpbzzn Tranh uểkcrb oảneuni đkxbnáxgqkp.

Yếwuivn Phong vỗsbfe vai cậngkku ta, khôexcbng nójbdhi thêwybjm nhiềyoynu, quảneun thựfsmvc cójbdh phnàarna khôexcbng yêwybjn tâpbzzm. Anh dậngkkp tắkcrlt đkxbniếwuivu thuốejphc xuốejphng đkxbnwqmut, đkxbnrvbkng dậngkky đkxbni vàarnao sâpbzzn, khôexcbng chúuryw ýrigg tớjarqi áxgqknh mắkcrlt dầxgqkn tốejphi sẫtnncm lạmdvsi củejpha đkxbnejphi phưwctjơpjxang.

arnao trong sâpbzzn, cửpjxaa phòzwhqng ngủejph khôexcbng đkxbnójbdhng, trêwybjn trầxgqkn nhàarna chỉowgnjbdh mộaextt ngọffxfn đkxbnèrzkin vàarnang leo lắkcrlt.

pbzzm Uyểkcrbn Bạmdvsch quảneun nhiêwybjn khôexcbng ngủejph, chỉowgn ôexcbm đkxbnxgqku gốejphi ngồkxbni ởejph cuốejphi giưwctjcqacng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.