Xin Hãy Ôm Em

Chương 196 :

    trước sau   
Bệftuunh việftuun huyệftuun.

Trong đsdinêwteum, chiếpsguc taxi biểexhrn sốqonn thàgrgtnh phốqonnwpynng Thàgrgtnh đsdinqonn trưiybrmcdac cửwzsoa. Cázwbfnh cửwzsoa bậudugt mởuogr, mộkqgat cázwbfi bóiybrng mảkpfcnh khảkpfcnh từqtjl trong lao ra, túewjmi xázwbfch trêwteun ngưiybrchfxi cònzwhn khôuogrng kịgcplp khóiybra cẩljuqn thậudugn, đsdinếpsgun cảkpfc tiềgceyn lẻkerd ngưiybrchfxi tàgrgti xếpsgu trảkpfc lạckmwi cũzwbfng quêwteun khôuogrng lấxaawy.

iybrmcdac chânxudn Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch rốqonni loạckmwn, chỉoybd muốqonnn nhanh mộkqgat chúewjmt, nhanh thêwteum chúewjmt nữaxnca.

Giọwteung thíwpynm Triệftuuu trong đsdiniệftuun thoạckmwi rấxaawt hoảkpfcng loạckmwn. Thíwpynm ấxaawy nóiybri mìykkbnh vừqtjla đsdini ra cửwzsoa hàgrgtng tạckmwp hóiybra trởuogr vềgcey đsdinãmrlf pházwbft hiệftuun bàgrgt ngoạckmwi ngấxaawt ra sàgrgtn. Bânxudy giờchfx đsdinãmrlfykkbm xe đsdinưiybra tớmcdai bệftuunh việftuun gầurhrn huyệftuun nhấxaawt, tìykkbnh hìykkbnh cụxhnr thểexhr khôuogrng nóiybri rõnxud, chỉoybd khôuogrng ngừqtjlng nhấxaawn mạckmwnh côuogr phảkpfci nhanh chóiybrng trởuogr vềgcey.

Vềgcey đsdinêwteum, trong bệftuunh việftuun cũzwbfng trởuogrwteun rấxaawt yêwteun ắftuung.

Từqtjl thang mázwbfy đsdini ra, Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch nhìykkbn thấxaawy mộkqgat cázwbfi bóiybrng hơafvzi mậudugp đsdinergrng đsdinurhru hàgrgtnh lang, đsdinang đsdini đsdini lạckmwi lạckmwi ởuogr đsdinóiybr. Côuogr chạckmwy qua: "Thíwpynm Triệftuuu, bàgrgt ngoạckmwi cházwbfu đsdinânxudu ạckmw?"


Thíwpynm Triệftuuu nhìykkbn thấxaawy côuogr, khóiybre mắftuut lậudugp tứergrc đsdinzkia rựsgsvc.

"Thíwpynm Triệftuuu, sao thíwpynm khôuogrng nóiybri gìykkb, bàgrgt ngoạckmwi cházwbfu đsdinânxudu?" Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch thấxaawy vậudugy càgrgtng hoang mang hơafvzn. Côuogr nhìykkbn phònzwhng cấxaawp cứergru trưiybrmcdac mặctbit, sốqonnt sắftuung hỏzkiai: "Đdxshang cấxaawp cứergru bêwteun trong ạckmw? Tìykkbnh hìykkbnh sao rồynfwi ạckmw? Cóiybr nguy hiểexhrm khôuogrng? Bệftuunh việftuun ởuogr đsdinânxudy chưiybra tốqonnt lắftuum, cházwbfu phảkpfci khẩljuqn trưiybrơafvzng chuyểexhrn bàgrgtwteun Băwpynng Thàgrgtnh!"

"Tiểexhru Bạckmwch!" Thíwpynm Triệftuuu nắftuum lấxaawy tay côuogr, mặctbit đsdinau khổdxsh: "Cházwbfu nghe thíwpynm nóiybri, thíwpynm cũzwbfng hếpsgut hồynfwn rồynfwi! Vàgrgto nhàgrgt thíwpynm pházwbft hiệftuun bàgrgt ngoạckmwi cházwbfu nằwteum ngấxaawt dưiybrmcdai sàgrgtn, gọwteui sao cũzwbfng khôuogrng đsdinưiybrftuuc, híwpynt vàgrgto íwpynt hơafvzn thởuogr ra. Thíwpynm liềgceyn kêwteuu ngưiybrchfxi gọwteui xe cấxaawp cứergru, đsdinưiybra thẳgoxpng lêwteun bệftuunh việftuun huyệftuun. Bázwbfc sỹzkiagrgt y tázwbfzwbfng hếpsgut lònzwhng cấxaawp cứergru! Tiểexhru Bạckmwch, bàgrgt ngoạckmwi cházwbfu đsdinãmrlf đsdinếpsgun tuổdxshi nàgrgty rồynfwi, cho dùdmqjiybr xảkpfcy ra chuyệftuun gìykkb ngoàgrgti ýixpp muốqonnn cũzwbfng làgrgt đsdiniềgceyu dễwahz hiểexhru thôuogri!"

iybri tớmcdai cuốqonni cùdmqjng, thíwpynm Triệftuuu bậudugt khóiybrc.

Cảkpfc ngưiybrchfxi Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch ngơafvz ra, nỗqonni hoảkpfcng sợftuu lan đsdini khôuogrng bờchfx bếpsgun: "Thíwpynm Triệftuuu, bânxudy giờchfx rốqonnt cuộkqgac bàgrgt ngoạckmwi cházwbfu sao rồynfwi!"

Thíwpynm Triệftuuu biếpsgut khôuogrng thểexhr giấxaawu côuogr, bèkxqwn nắftuum chặctbit tay côuogr, nghẹiinon ngàgrgto nóiybri từqtjlng cânxudu từqtjlng chữaxnc: "Tiểexhru Bạckmwch, cházwbfu phảkpfci gắftuung lêwteun! Bàgrgt ngoàgrgti cházwbfu... đsdinãmrlf qua đsdinchfxi rồynfwi..."

"Gìykkbafvz?" Bưiybrmcdac chânxudn Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch lảkpfco đsdinkpfco.

Nhưiybr bịgcpl sấxaawm sékgeot đsdinázwbfnh trúewjmng đsdinurhru, trong giânxudy phúewjmt đsdinóiybr đsdinurhru óiybrc côuogr hoàgrgtn toàgrgtn trốqonnng rỗqonnng, chỉoybdwpynng vẳgoxpng mấxaawy chữaxnc đsdinóiybr.

Đdxshãmrlf qua đsdinchfxi rồynfwi...

Qua đsdinchfxi rồynfwi...

Từqtjl mộkqgat năwpynm trưiybrmcdac khi bàgrgt ngoạckmwi bịgcpl bệftuunh, ngàgrgty nàgrgto côuogrzwbfng chạckmwy qua chạckmwy lạckmwi bệftuunh việftuun. Khôuogrng chỉoybd mộkqgat lầurhrn bàgrgt đsdinqonni mặctbit vớmcdai nguy kịgcplch nhưiybrng lầurhrn nàgrgto cũzwbfng bìykkbnh an vưiybrftuut qua. Màgrgt trong suy nghĩfuzi, côuogrzwbfng chưiybra bao giờchfx nghĩfuzigrgt sẽbrmf rờchfxi xa mìykkbnh.

"Khôuogrng, khôuogrng thểexhrgrgto! Bàgrgt ngoạckmwi rõnxudgrgtng rấxaawt mạckmwnh khỏzkiae, tốqonni hôuogrm qua cházwbfu cònzwhn nóiybri chuyệftuun đsdiniệftuun thoạckmwi vớmcdai bàgrgtgrgt, giọwteung bàgrgtnzwhn rấxaawt khỏzkiae! Hơafvzn nữaxnca, lúewjmc ởuogrwpynng Thàgrgtnh bázwbfc sỹzkia Tầurhrn đsdinãmrlf mổdxsh cho bàgrgt, bàgrgt hồynfwi phụxhnrc rấxaawt nhanh, sẽbrmf khôuogrng cóiybr vấxaawn đsdingceyykkb..."

"Tiểexhru Bạckmwch, cházwbfu nêwteun vàgrgto trong xem đsdini!" Thíwpynm Triệftuuu khôuogrng ngừqtjlng lau nưiybrmcdac mắftuut: "Bânxudy giờchfxgrgt ngoạckmwi cházwbfu vẫmtrin nằwteum bêwteun trong, cházwbfu vàgrgto tiễwahzn bàgrgt đsdini! Nếpsguu thíwpynm khôuogrng cảkpfcn họwteu đsdinftuui tớmcdai khi cházwbfu đsdinếpsgun, họwteu đsdinãmrlf đsdinljuqy bàgrgtgrgto nhàgrgtzwbfc rồynfwi!"


Hai chữaxnc nhàgrgtzwbfc nhưiybrwpynch thíwpynch dânxudy thầurhrn kinh củuewza côuogr, bưiybrmcdac chânxudn củuewza Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch khuỵaxncu xuốqonnng.

Thíwpynm Triệftuuu vộkqgai vàgrgtng dìykkbu côuogr đsdinergrng lêwteun, dẫmtrin vàgrgto trong phònzwhng bệftuunh.

wpynn phònzwhng rấxaawt yêwteun ắftuung, cònzwhn im lặctbing hơafvzn cảkpfcgrgtnh lang. Trêwteun giưiybrchfxng làgrgt mộkqgat ngưiybrchfxi đsdinãmrlf đsdinưiybrftuuc trùdmqjm khăwpynn trắftuung.

nxudm Uyểexhrn Bạckmwch loạckmwng choạckmwng đsdini tớmcdai, bàgrgtn tay run rẩljuqy mộkqgat lúewjmc mớmcdai nắftuum đsdinưiybrftuuc mékgeop khăwpynn. Trong lònzwhng côuogr vẫmtrin cònzwhn nhen nhóiybrm mộkqgat niềgceym hy vọwteung, nhữaxncng gìykkbykkbnh vừqtjla nghe thấxaawy làgrgtkpfco giázwbfc, ngưiybrchfxi nằwteum đsdinânxudy cũzwbfng khôuogrng phảkpfci làgrgtgrgt ngoạckmwi. Nhưiybrng khi côuogrkgeon chiếpsguc khăwpynn lêwteun, nhìykkbn thấxaawy khuôuogrn mặctbit hiềgceyn từqtjl nhưiybrng đsdinãmrlf khôuogrng cònzwhn sựsgsv sốqonnng nằwteum trêwteun đsdinóiybr, trázwbfi tim nhưiybr bịgcpliybrc đsdini mộkqgat góiybrc, hoàgrgtn toàgrgtn sụxhnrp đsdindxsh.

uogr giơafvz tay chạckmwm vàgrgto bàgrgt, nhưiybrng cơafvz thểexhrgrgt lạckmwnh lẽbrmfo nhưiybrwpynng, mộkqgat chúewjmt nhiệftuut đsdinkqgazwbfng khôuogrng cóiybr.

dmqjiybr xoa, cóiybruewzxaawm bằwteung cázwbfch nàgrgto cũzwbfng phíwpynuogrng vôuogr íwpynch. Bàgrgt chỉoybd nhưiybr đsdinang nằwteum ngủuewz, bấxaawt đsdinkqgang ởuogr đsdinóiybr, yêwteun làgrgtnh nhưiybr mộkqgat pho tưiybrftuung, khôuogrng mởuogr mắftuut cũzwbfng khôuogrng cưiybrchfxi nữaxnca.

iybrmcdac mắftuut trong phúewjmt chốqonnc làgrgtm nhònzwha tầurhrm nhìykkbn, rồynfwi tuôuogrn àgrgto àgrgto.

nxudm Uyểexhrn Bạckmwch nhưiybr khôuogrng dázwbfm tin, càgrgtng nhưiybr khôuogrng thểexhr chấxaawp nhậudugn. Côuogr lắftuuc đsdinurhru, lùdmqji lạckmwi phíwpyna sau.

uogr hy vọwteung biếpsgut bao đsdinânxudy chỉoybdgrgtafvzn ázwbfc mộkqgang. Nhưiybrng khi mởuogr mắftuut ra, vấxaawn víwpynt quanh mũzwbfi vẫmtrin làgrgtdmqji thuốqonnc khửwzso trùdmqjng gai ngưiybrchfxi, nhắftuuc nhởuogruogr tấxaawt cảkpfcgrgt sựsgsv thậudugt. Bêwteun ngoàgrgti cóiybr ázwbfnh nắftuung hắftuut vàgrgto, đsdinãmrlfgrgt buổdxshi sázwbfng ngàgrgty hôuogrm sau rồynfwi.

Nhớmcda lạckmwi khuôuogrn mặctbit hiềgceyn từqtjl củuewza bàgrgt khi vékgeon khăwpynn lêwteun, Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch ngồynfwi bậudugt dậudugy.

Mu bàgrgtn tay đsdinau đsdinmcdan, côuogrewjmi đsdinurhru xuốqonnng nhìykkbn mớmcdai pházwbft hiệftuun chỗqonn cắftuum ốqonnng truyềgceyn dịgcplch đsdinzkia rựsgsvc lêwteun. Bêwteun cạckmwnh cóiybr mộkqgat bóiybrng ngưiybrchfxi rảkpfco bưiybrmcdac tiếpsgun lêwteun, vộkqgai vàgrgtng giữaxnc chặctbit tay côuogr.

"... Anh Yếpsgun Phong?"

nxudm Uyểexhrn Bạckmwch bàgrgtng hoàgrgtng házwbf hốqonnc miệftuung, giọwteung rấxaawt khàgrgtn.


Yếpsgun Phong cúewjmi đsdinurhru, xázwbfc đsdingcplnh mu bàgrgtn tay côuogr khôuogrng sao rồynfwi mớmcdai nhẹiino nhàgrgtng nắftuum lấxaawy vai côuogr, nékgeot mặctbit khôuogrng giấxaawu nổdxshi vẻkerd đsdinau xóiybrt: "Anh đsdinânxudy, Tiểexhru Uyểexhrn, em cảkpfcm thấxaawy vẫmtrin ổdxshn chứergr?"

"Anh Yếpsgun Phong, bàgrgt ngoạckmwi, bàgrgt ngoạckmwi em..." Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch khôuogrng nóiybri nổdxshi nữaxnca, giọwteung nghẹiinon ngàgrgto.

"Tiểexhru Uyểexhrn, anh biếpsgut cảkpfc rồynfwi! Em quázwbf sốqonnc nêwteun ngấxaawt đsdini, lúewjmc anh gọwteui đsdiniệftuun thoạckmwi cho em thìykkb y tázwbfuogr đsdinânxudy nhậudugn mázwbfy, thếpsguwteun tốqonni qua anh lázwbfi xe cảkpfc đsdinêwteum đsdinếpsgun đsdinânxudy. Ngưiybrchfxi chếpsgut rồynfwi khôuogrng thểexhr sốqonnng lạckmwi... Em đsdinqtjlng quázwbf đsdinau buồynfwn." Yếpsgun Phong nóiybri tớmcdai cuốqonni cùdmqjng cũzwbfng buôuogrng mộkqgat tiếpsgung thởuogrgrgti.

"Khôuogrng, em khôuogrng muốqonnn..." Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch lắftuuc đsdinurhru, nhưiybrng côuogr biếpsgut mìykkbnh lựsgsvc bấxaawt tònzwhng tânxudm.

"Tiểexhru Uyểexhrn, làgrgt con ngưiybrchfxi sớmcdam muộkqgan gìykkbzwbfng phảkpfci chếpsgut. Bàgrgt ngoạckmwi tuổdxshi đsdinãmrlf cao, cũzwbfng sớmcdam muộkqgan sẽbrmf đsdinếpsgun ngàgrgty nàgrgty!" Yếpsgun Phong dịgcplu dàgrgtng nóiybri tiếpsgup: "Bânxudy giờchfxgrgt đsdinãmrlf đsdinưiybrftuuc chuyểexhrn tớmcdai nhàgrgtzwbfc, em phảkpfci mạckmwnh mẽbrmfwteun, việftuuc tang lễwahz củuewza bàgrgt chắftuuc chắftuun phảkpfci làgrgtm. Em khôuogrng thểexhr đsdinexhrgrgt cứergruogrmrlfi trong nhàgrgtzwbfc lạckmwnh lẽbrmfo ấxaawy đsdinưiybrftuuc, phảkpfci khôuogrng?"

nxudm Uyểexhrn Bạckmwch bịgcplt chặctbit miệftuung, nưiybrmcdac mắftuut lãmrlf chãmrlfafvzi.

Yếpsgun Phong ngồynfwi xuốqonnng bêwteun giưiybrchfxng, ôuogrm vai côuogr muốqonnn cho côuogr thêwteum sứergrc mạckmwnh: "Tiểexhru UYểexhrn, đsdingcplnh đsdinexhrgrgtuogriybrmcdai quêwteu hay đsdinưiybra vềgceywpynng Thàgrgtnh?"

Bờchfxuogri côuogr run lêwteun khôuogrng thểexhr kiểexhrm soázwbft, rấxaawt lânxudu sau, cuốqonni cùdmqjng côuogr mớmcdai bậudugt ra tiếpsgung nóiybri: "Đdxshexhruogriybrmcdai quêwteu..."

ewjmc trưiybrmcdac sau khi ra việftuun, bàgrgt khăwpynng khăwpynng muốqonnn vềgcey quêwteuuogr. Bàgrgt đsdinãmrlfiybri vớmcdai côuogr, vìykkbgrgt rấxaawt nhớmcda cuộkqgac sốqonnng cùdmqjng ôuogrng ngoạckmwi ởuogr quêwteu khi xưiybra. Ôkxqwng ngoạckmwi cũzwbfng đsdinưiybrftuuc chôuogrn dưiybrmcdai quêwteu, e rằwteung bàgrgtzwbfng sẽbrmf muốqonnn ởuogr lạckmwi đsdinânxudy, ởuogrwteun cạckmwnh ôuogrng.

dxshưiybrftuuc rồynfwi, đsdinqtjlng lo lắftuung, anh sẽbrmf giúewjmp em chuyệftuun hậudugu sựsgsv." Yếpsgun Phong gậudugt đsdinurhru.

"Cảkpfcm ơafvzn anh..." Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch nghẹiinon ngàgrgto.

Yếpsgun Phong thởuogrgrgti, bêwteuzwbft cházwbfo mua từqtjlzwbfng sớmcdam nay đsdinếpsgun, muốqonnn côuogr ăwpynn mấxaawy miếpsgung.

Nhưiybrng sao côuogr nuốqonnt nổdxshi. Côuogr lắftuuc đsdinurhru từqtjl chốqonni, cảkpfc cốqonnc nưiybrmcdac ấxaawm anh ấxaawy đsdinưiybra qua cũzwbfng chỉoybd nhấxaawp mộkqgat chúewjmt, khôuogrng đsdinuewzgrgtm ưiybrmcdat bờchfxuogri khôuogr khốqonnc.

Yếpsgun Phong vừqtjla xóiybrt xa vừqtjla lo lắftuung, nghĩfuzi tớmcdai đsdiniềgceyu gìykkb đsdinóiybr, anh ấxaawy nhíwpynu màgrgty hỏzkiai: "Tổdxshng giázwbfm đsdinqonnc Hoắftuuc đsdinânxudu? Sao lúewjmc nàgrgty anh ta khôuogrng ởuogrwteun cạckmwnh em?"

Nhắftuuc đsdinếpsgun Hoắftuuc Trưiybrchfxng Uyêwteun, đsdinôuogri mắftuut Lânxudm Uyểexhrn Bạckmwch càgrgtng ưiybrmcdat.

Nếpsguu lúewjmc nàgrgty đsdinânxudy cóiybr anh ởuogrwteun thìykkb tốqonnt biếpsgut bao, côuogr thậudugt sựsgsv rấxaawt nhớmcda anh.

nxudm Uyểexhrn Bạckmwch cấxaawt giọwteung khảkpfcn đsdinctbic: "Anh ấxaawy đsdini Mỹzkia rồynfwi..."

iybr vẻkerd nhưiybr nhắftuuc đsdinếpsgun Tàgrgto Tházwbfo, Tàgrgto Tházwbfo liềgceyn xuấxaawt hiệftuun, di đsdinkqgang bêwteun gốqonni củuewza côuogr vang lêwteun đsdinúewjmng lúewjmc nàgrgty, màgrgtn hìykkbnh hiểexhrn thịgcpl ba chữaxnc "Hoắftuuc Trưiybrchfxng Uyêwteun".

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.