Xin Hãy Ôm Em

Chương 194 :

    trước sau   
gnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch đohxeájsyrnh mắocyct nhìjtiyn ômazu cửjsyra sổctrk chớxlgmp đohxeãgkda đohxeưpsdnlpmyc kélvsio lêyhyyn. Áacrjnh mặcmnwt trờgkdai đohxeãgkda ngảjsyr vềnfgrgnzdy, chỉlvsi khoảjsyrng mộgghyt tiếjtiyng đohxegghyng hồgghy nữbqcha làboct tan làboctm rồgghyi.

mazujxtni đohxeldgbu, lấbocty di đohxegghyng ra khỏyhvzi ngăedctn kélvsio, nhìjtiyn tin nhắocycn vừgghya mớxlgmi gửjsyri trêyhyyn màboctn hìjtiynh.

"Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn... Anh bậjyjhn khômazung?"

"Bậjyjhn."

"Tốfkrki nay muốfkrkn ăedctn gìjtiy? Đbcuwi làboctm vềnfgr em nấboct cho anh ăedctn."

"Tùlsyiy em."


gnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch nhìjtiyn nhữbqchng câgnzdu trảjsyr lờgkdai ngắocycn gọuvlfn trêyhyyn màboctn hìjtiynh. Kiểcxxzu kiệcweam lờgkdai nhưpsdn ngọuvlfc thếjtiybocty, thậjyjhm chíjxtnhpxq thểcxxzhpxqi làboct qua loa cho xong.

mazu cắocycn mômazui, chốfkrkng cằjzjam khẽdiqg thởtpoubocti.

ctrkboctng chíjxtnnh anh bắocyct mìjtiynh nóhpxqi sựedct thậjyjht màboct...

gnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch phájsyrt hiệcwean ra Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn càboctng lújxtnc càboctng thíjxtnch giởtpou tròjxtn hờgkdan dỗohxei.

Ngưpsdngkdai đohxegghyng nghiệcweap ngồgghyi bêyhyyn ghélvsi tớxlgmi, hóhpxqng hớxlgmt đohxeújxtnng lújxtnc: "Cãgkdai nhau vớxlgmi bạbvafn trai àboct?"

"Khômazung cóhpxq..." Lâgnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch lắocycc đohxeldgbu.

Đbcuwâgnzdy cóhpxq lẽdiqg khômazung thểcxxz coi làboctgkdai vãgkdagnzdu thuẫojovn. Nhưpsdnng hìjtiynh nhưpsdnmazu đohxeãgkda khiếjtiyn anh khômazung vui rồgghyi...

Đbcuwgghyng nghiệcweap bàbocty ra vẻzhhj mặcmnwt cóhpxq thểcxxz nhìjtiyn thấboctu tâgnzdm tưpsdn củdydua cômazu, nghiễgnzdm nhiêyhyyn nhưpsdn mộgghyt chuyêyhyyn gia tìjtiynh yêyhyyu: "Trờgkdai ơzwyfi, chuyệcwean nàbocty rấboctt bìjtiynh thưpsdngkdang! Chẳfrbdng phảjsyri ngưpsdngkdai ta đohxenfgru nóhpxqi thậjyjht ra bêyhyyn trong mỗohxei ngưpsdngkdai đohxeàboctn ômazung đohxenfgru làboct mộgghyt đohxegnzda trẻzhhjboctu trĩuhni sao!"

gnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch mặcmnwc nhậjyjhn đohxegghyng ýgdln vớxlgmi câgnzdu nóhpxqi nàbocty.

Liếjtiyc nhìjtiyn đohxegghyng hồgghy, cômazu tắocyct májsyry tíjxtnnh đohxei, ra hiệcweau bằjzjang ájsyrnh mắocyct vớxlgmi đohxegghyng nghiệcweap bêyhyyn cạbvafnh, rồgghyi vớxlgm lấbocty tújxtni xájsyrch cújxtni ngưpsdngkdai chạbvafy đohxei.

hpxqi thậjyjht, đohxei làboctm lâgnzdu nhưpsdn vậjyjhy rồgghyi, Lâgnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch vẫojovn chưpsdna từgghyng bỏyhvz việcweac giữbqcha chừgghyng lầldgbn nàbocto. Cũihorng may sắocycp hếjtiyt giờgkda rồgghyi, khômazung cóhpxq việcweac gìjtiy quan trọuvlfng. Nếjtiyu quảjsyrn lýgdln phájsyrt hiệcwean, thìjtiyihorng cóhpxq ngưpsdngkdai đohxegghyng nghiệcweap nàbocty giújxtnp cômazu giảjsyr vờgkda ngốfkrkc nghếjtiych cho qua chuyệcwean.

Sau khi ra khỏyhvzi tòjxtna nhàboct, Lâgnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch bắocyct mộgghyt chiếjtiyc taxi bêyhyyn đohxeưpsdngkdang.

yhyyn cạbvafnh cóhpxq mộgghyt cửjsyra hàboctng hoa, cômazu cắocycn mômazui rồgghyi tiếjtiyn vàbocto trong.


Sau vàbocti phújxtnt, cômazupsdnxlgmc ra, trong lòjxtnng ômazum mộgghyt bóhpxq hoa hồgghyng. Đbcuwưpsdnơzwyfng nhiêyhyyn, vềnfgr đohxegghy hoàboctnh trájsyrng khômazung thểcxxz so vớxlgmi hai bóhpxq hoa anh tặcmnwng lầldgbn trưpsdnxlgmc.

Đbcuwècxxzn cho ngưpsdngkdai đohxei bộgghy đohxeang đohxeyhvz, rấboctt nhiềnfgru ngưpsdngkdai đohxeang đohxegnzdng bêyhyyn đohxeưpsdngkdang chờgkda đohxelpmyi.

hpxq thểcxxzjtiy trờgkdai cũihorng đohxeãgkda tốfkrki, nêyhyyn bêyhyyn lềnfgr đohxeưpsdngkdang ngoàbocti cửjsyra hàboctng hoa cóhpxqjsyrc đohxeájsyrc vàbocti sạbvafp hàboctng, bájsyrn mộgghyt sốfkrkhpxqn đohxegghy lặcmnwt vặcmnwt hoặcmnwc trang sứgnzdc nhỏyhvz xinh. Cômazu đohxei qua xem đohxecxxz giếjtiyt thờgkdai gian, rồgghyi dừgghyng lạbvafi ởtpou mộgghyt thứgnzd: "Cájsyri nàbocty bao nhiêyhyyu tiềnfgrn?"

Giâgnzdy cuốfkrki cùlsying trưpsdnxlgmc khi đohxeècxxzn xanh kịcaeqp hếjtiyt, Lâgnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch cũihorng đohxeãgkda ômazum bóhpxq hoa chạbvafy qua đohxeưpsdngkdang kịcaeqp.

jxtna nhàboct chọuvlfc trờgkdai củdydua Hoắocycc Thịcaeq đohxeang ởtpou ngay trưpsdnxlgmc mắocyct. Vẫojovn chưpsdna đohxeếjtiyn giờgkda tan làboctm chíjxtnnh thứgnzdc, chưpsdna cóhpxq ai đohxei ra. Cômazu ngẩgpaeng đohxeldgbu nhìjtiyn lêyhyyn trêyhyyn cao, dưpsdngkdang nhưpsdn chỉlvsi trong mộgghyt cájsyri nhìjtiyn đohxeãgkdahpxq thểcxxz thấbocty ngay phòjxtnng làboctm việcweac nàbocto đohxeóhpxqtpou tầldgbng trêyhyyn cùlsying vậjyjhy. Cômazujxtnt di đohxegghyng trong tújxtni xájsyrch ra, bắocyct đohxeldgbu gọuvlfi cho anh.

Cuộgghyc gọuvlfi nhanh chóhpxqng đohxeưpsdnlpmyc kếjtiyt nốfkrki, nhưpsdnng mãgkdai khômazung ai chủdydu đohxegghyng lêyhyyn tiếjtiyng.

gnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch tựedct đohxegghyng nóhpxqi trưpsdnxlgmc: "Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn, anh đohxejsyrn em đohxeang ởtpou đohxeâgnzdu..."

"Ởnfgr đohxeâgnzdu?"

"Giờgkda anh đohxei ra cạbvafnh cửjsyra sổctrk đohxei..."

Ngữbqch khíjxtn tuy cóhpxqzwyfi gưpsdnlpmyng gạbvafo nhưpsdnng cóhpxq vẻzhhj anh vẫojovn làboctm theo nhữbqchng gìjtiymazuhpxqi. Cômazu nghe đohxeưpsdnlpmyc tiếjtiyng chiếjtiyc ghếjtiypsdnng cao trưpsdnlpmyt đohxei, sau đohxeóhpxqboct tiếjtiyng bưpsdnxlgmc châgnzdn. Khi anh dừgghyng lạbvafi, cômazu ngốfkrkc nghếjtiych vẫojovy tay vớxlgmi cửjsyra sổctrk trêyhyyn cao: "Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn, anh nhìjtiyn thấbocty em chưpsdna?"

Tuy rằjzjang cômazu nhìjtiyn từgghypsdnxlgmi lêyhyyn cao khômazung mấbocty rõctrkboctng, nhưpsdnng biếjtiyt chắocycc anh nhấboctt đohxecaeqnh nhìjtiyn thấbocty mìjtiynh.

Nghĩuhni vậjyjhy, cômazuboctng xua tay mạbvafnh mẽdiqgzwyfn.

yhyyn đohxeóhpxq khômazung còjxtnn âgnzdm thàboctnh gìjtiy nữbqcha, Lâgnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch khua tay cóhpxqzwyfi mỏyhvzi: "Alômazu? Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn... anh cóhpxq đohxeang nghe khômazung?"


Vẫojovn khômazung cóhpxq lờgkdai đohxeájsyrp, nhưpsdnng anh khômazung ngắocyct májsyry, đohxeưpsdngkdang truyềnfgrn vẫojovn còjxtnn.

Chíjxtnnh vàbocto lújxtnc cômazu do dựedct khômazung biếjtiyt cóhpxq phảjsyri tíjxtnn hiệcweau khômazung tốfkrkt hay khômazung thìjtiy giọuvlfng nóhpxqi trầldgbm củdydua anh bấboctt ngờgkda vang lêyhyyn: "Em nhìjtiyn sang phảjsyri đohxei."

Ngay sau đohxeóhpxq, cuộgghyc gọuvlfi bịcaeq ngắocyct.

gnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch quay đohxeldgbu ngang, ngẩgpaen ngưpsdngkdai, lậjyjhp tứgnzdc nhìjtiyn thấbocty mộgghyt cájsyri bóhpxqng cao lớxlgmn từgghy trong tòjxtna nhàboct đohxei ra, mặcmnwc bộgghy vest đohxeen may thủdydumazung tômazun lêyhyyn hai đohxeômazui châgnzdn dàbocti.

Vốfkrkn đohxecaeqnh tạbvafo cho anh chújxtnt bấboctt ngờgkda, ai dècxxz ngưpsdnlpmyc lạbvafi bịcaeq anh làboctm cho sửjsyrng sốfkrkt.

Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn tiếjtiyn thẳfrbdng vềnfgr phíjxtna cômazu, nắocycm di đohxegghyng trong lòjxtnng bàboctn tay.

"Sao lạbvafi trốfkrkn việcweac?"

gnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch khômazung lêyhyyn tiếjtiyng, chỉlvsi chớxlgmp mắocyct nhìjtiyn anh.

Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn chújxtn ýgdln thấbocty bóhpxq hoa hồgghyng trong lòjxtnng anh, nhíjxtnu màbocty nóhpxqi: "Hoa hồgghyng ởtpou đohxeâgnzdu ra vậjyjhy?"

"Anh đohxejsyrn xem!" Lâgnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch cốfkrkjtiynh nóhpxqi, nhélvsit vàbocto lòjxtnng anh, mộgghyt giâgnzdy trưpsdnxlgmc khi mặcmnwt anh kịcaeqp đohxeen lạbvafi. Cômazu cấboctt giọuvlfng hơzwyfi ngưpsdnlpmyng ngậjyjhp: "Hoa làboct do em mua, đohxecxxz tặcmnwng bạbvafn trai em..."

Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn lẳfrbdng lặcmnwng nhưpsdnxlgmng màbocty, e rằjzjang cảjsyr đohxegkdai nàbocty cũihorng chưpsdna bao giờgkda đohxeưpsdnlpmyc nhậjyjhn hoa.

Anh rújxtnt chìjtiya khóhpxqa xe trong tújxtni quầldgbn ra, nắocycm lấbocty tay cômazu, thẳfrbdng thừgghyng đohxei vềnfgr phíjxtna chiếjtiyc Land Rover đohxeohxeyhyyn đohxeưpsdngkdang. Buổctrki chiềnfgru anh ra ngoàbocti làboctm chújxtnt chuyệcwean, lújxtnc vềnfgr đohxeohxe xe ngay bêyhyyn đohxeưpsdngkdang, khômazung cầldgbn phảjsyri lặcmnwn lộgghyi xuốfkrkng bãgkdai đohxejyjhu xe dưpsdnxlgmi tầldgbng hầldgbm nữbqcha.

gnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch ngồgghyi vàbocto trong, bấboctt giájsyrc hỏyhvzi: "Anh xong việcweac rồgghyi àboct?"


"Ừcweam." Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn khômazung nhìjtiyn cômazu.

Sau khi Lâgnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch thắocyct xong dâgnzdy an toàboctn, bècxxzn đohxeújxtnt tay vàbocto tújxtni, khômazung biếjtiyt lấbocty ra thứgnzdjtiy rồgghyi giấboctu vàbocto lòjxtnng bàboctn tay.

Sau đohxeóhpxqmazu chìjtiya tay ra trưpsdnxlgmc mặcmnwt anh, nắocycm lấbocty bàboctn tay lớxlgmn đohxeang đohxecmnwt trêyhyyn vômazuedctng củdydua anh. Sau đohxeóhpxq ngóhpxqn tay gầldgby củdydua anh đohxeưpsdnlpmyc đohxeeo lêyhyyn mộgghyt chiếjtiyc nhẫojovn bằjzjang bạbvafc thuầldgbn, rấboctt bìjtiynh thưpsdngkdang nhưpsdnng cũihorng sájsyrng rựedctc lêyhyyn dưpsdnxlgmi hoàboctng hômazun.

Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn nhìjtiyn chiếjtiyc nhẫojovn xuấboctt hiệcwean trêyhyyn tay mìjtiynh, nhưpsdnxlgmng màbocty: "Đbcuwâgnzdy cũihorng làboct em mua?"

"Ừcweam..." Lâgnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch gậjyjht đohxeldgbu, mặcmnwt vẫojovn còjxtnn đohxeyhvz hồgghyng, cũihorng chìjtiya tay mìjtiynh ra. Trêyhyyn tay cômazuhpxq mộgghyt chiếjtiyc nhẫojovn bạbvafc giốfkrkng hệcweat củdydua anh. Cômazu ngưpsdnlpmyng ngùlsying giảjsyri thíjxtnch: "Em mua bêyhyyn lềnfgr đohxeưpsdngkdang thômazui, cũihorng khômazung đohxeájsyrng giájsyr bao nhiêyhyyu, hai chiếjtiyc hai mưpsdnơzwyfi đohxegghyng, nhẫojovn đohxeômazui. Chújxtnng ta mỗohxei ngưpsdngkdai mộgghyt cájsyri..."

Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn khômazung nóhpxqi gìjtiy, sau khi khởtpoui đohxegghyng xe, anh nắocycm chặcmnwt lấbocty tay cômazu.

gnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch len lélvsin nhìjtiyn sang bêyhyyn cạbvafnh cômazu, thấbocty nơzwyfi khóhpxqe mắocyct anh cóhpxq chújxtnt ýgdlnpsdngkdai, nhưpsdnng khômazung hềnfgrhpxq ýgdln hờgkdan giậjyjhn.

Vậjyjhy làboct vui rồgghyi?

mazu khômazung khỏyhvzi kinh ngạbvafc. Khômazung phảjsyri vìjtiy đohxeômazui nhẫojovn tìjtiynh nhâgnzdn cômazu mua chứgnzd?

Chiếjtiyc xe trắocycng nhanh chóhpxqng len lỏyhvzi vàbocto dòjxtnng xe. Khi gặcmnwp đohxeècxxzn đohxeyhvz phíjxtna trưpsdnxlgmc, Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn cújxtni đohxeldgbu, hômazun lêyhyyn ngóhpxqn tay đohxeeo nhẫojovn củdydua cômazu.

...

Trong quájsyrn cafélvsi, Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt khuấbocty tájsyrch Latte trong tay.

Ngồgghyi đohxefkrki diệcwean làboctgnzdm Dao Dao, ngưpsdngkdai gọuvlfi cômazu ta ra. Từgghy sau khi ngồgghyi xuốfkrkng, Lâgnzdm Dao Dao huyêyhyyn thuyêyhyyn khômazung ngừgghyng, bômazumazu ba la nóhpxqi cảjsyr tràboctng, đohxenfgru liêyhyyn quan tớxlgmi Lâgnzdm Uyểcxxzn Bạbvafch vàboct Hoắocycc Trưpsdngkdang Uyêyhyyn.


Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt nghe màboctgnzdm trạbvafng rấboctt tệcwea, nhưpsdnng ngoàbocti mặcmnwt vẫojovn phảjsyri duy trìjtiy nụbvskpsdngkdai tao nhãgkda.

Cuốfkrki cùlsying khi Lâgnzdm Dao Dao nóhpxqi xong, dưpsdngkdang nhưpsdnmazu ta đohxeãgkda khẽdiqg buômazung mộgghyt tiếjtiyng thởtpoubocti: "Chịcaeqmazu đohxeújxtnng làboct mộgghyt nhâgnzdn vậjyjht nguy hiểcxxzm."

"Em đohxeãgkdahpxqi từgghy đohxeldgbu rồgghyi, bảjsyrn lĩuhninh hồgghy ly củdydua chịcaeq ta cao lắocycm! Chịcaeq Sunny, chịcaeqboct vợlpmy chưpsdna cưpsdnxlgmi danh chíjxtnnh ngômazun thuậjyjhn củdydua anh Trưpsdngkdang Uyêyhyyn, chịcaeq ta khômazung xứgnzdng giàboctnh vớxlgmi chịcaeq! Chịcaeq nhấboctt đohxecaeqnh phảjsyri giữbqch chặcmnwt anh Trưpsdngkdang Uyêyhyyn đohxebocty, tuyệcweat đohxefkrki khômazung đohxeưpsdnlpmyc quájsyr hiềnfgrn làboctnh!" Lâgnzdm Dao Dao sốfkrkt sắocycng nóhpxqi.

Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt mỉlvsim cưpsdngkdai đohxeájsyrp lạbvafi, rấboctt cóhpxq khíjxtn chấboctt, cũihorng rấboctt rộgghyng lưpsdnlpmyng.

Chuômazung di đohxegghyng vang lêyhyyn, cômazu ta bắocyct májsyry rồgghyi nóhpxqi vớxlgmi Lâgnzdm Dao Dao: "Dao Dao, tômazui còjxtnn cóhpxq việcweac, phảjsyri đohxei trưpsdnxlgmc đohxeâgnzdy! Cảjsyrm ơzwyfn vìjtiymazu đohxeãgkdahpxqi cho tômazui biếjtiyt nhữbqchng chuyệcwean nàbocty!"

gnzdm Dao Dao nghe xong, lậjyjhp tứgnzdc nóhpxqi vớxlgmi vẻzhhj trung thàboctnh mộgghyt mựedctc: "Chịcaeq Sunny, chịcaeqyhyyn tâgnzdm, dùlsyi thếjtiybocto em cũihorng sẽdiqg đohxegnzdng vềnfgr phíjxtna chịcaeq!"

"Dao Dao, cảjsyrm ơzwyfn cômazu!" Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt cóhpxq vẻzhhj nhưpsdn bịcaeq cảjsyrm đohxegghyng.

Chiếjtiyc xe sang trọuvlfng rẽdiqgbocto sâgnzdn mộgghyt biệcweat thựedct. Tàbocti xếjtiy cung kíjxtnnh mởtpou cửjsyra xe: "Đbcuwbvafi tiểcxxzu thưpsdn, đohxeếjtiyn rồgghyi ạbvaf!"

Khi Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt bưpsdnxlgmc xuốfkrkng, đohxeiệcwean thoạbvafi lạbvafi đohxectrk chuômazung, vẫojovn làboct Nguyễgnzdn Chíjxtnnh Mai gọuvlfi. Cômazu ta ngắocyct májsyry.

mazu ta đohxei thẳfrbdng vàbocto trong biệcweat thựedct. Ngưpsdngkdai dưpsdnxlgmi tiếjtiyn lêyhyyn đohxeóhpxqn. Cômazu ta thay giàbocty xong, vừgghya cởtpoui ájsyro khoájsyrc vàboctjxtni xájsyrch nélvsim cho ngưpsdngkdai dưpsdnxlgmi, vừgghya lêyhyyn thẳfrbdng phòjxtnng sájsyrch tầldgbng hai, gõctrk cửjsyra đohxei vàbocto.

yhyyn trong, Nguyễgnzdn Chíjxtnnh Mai đohxeang ngồgghyi trưpsdnxlgmc bàboctn làboctm việcweac rộgghyng lớxlgmn, day trájsyrn rầldgbu rĩuhni.

"Mẹsxsj, mẹsxsj gọuvlfi con vềnfgr nhàboct gấboctp nhưpsdn vậjyjhy cóhpxq chuyệcwean gìjtiy thếjtiy?"

Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt ngồgghyi xuốfkrkng trưpsdnxlgmc bàboctn, tỏyhvz vẻzhhj khóhpxq hiểcxxzu.

Nguyễgnzdn Chíjxtnnh Mai ngẩgpaeng đohxeldgbu lêyhyyn, khômazung nóhpxqi nhiềnfgru, chỉlvsilvsim tậjyjhp tàbocti liệcweau bêyhyyn cạbvafnh qua: "Con đohxeuvlfc cájsyri nàbocty trưpsdnxlgmc đohxei đohxeãgkda."

Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt bàbocty ra vẻzhhj mặcmnwt nghi hoặcmnwc. Theo lờgkdai Nguyễgnzdn Chíjxtnnh Mai, cômazu ta mởtpoujxtni tàbocti liệcweau ra, bêyhyyn trong làboct mộgghyt xấboctp tàbocti liệcweau. Rõctrkboctng làboct thômazung tin đohxeiềnfgru tra củdydua mộgghyt văedctn phòjxtnng thájsyrm tửjsyrpsdn. Cômazu ta đohxeuvlfc qua nộgghyi dung bêyhyyn trnêyhyy.

Chỉlvsi trong vàbocti phújxtnt ngắocycn ngủdydui, sắocycc mặcmnwt đohxeãgkda thay đohxectrki nhiềnfgru.

Cuốfkrki cùlsying khi xem nốfkrkt trang cuốfkrki, Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt đohxecmnwt mạbvafnh xuốfkrkng bàboctn, giọuvlfng hơzwyfi run rẩgpaey: "Mẹsxsj, bốfkrk đohxeãgkda biếjtiyt chuyệcwean nàbocty chưpsdna?"

"Dĩuhni nhiêyhyyn làboct chưpsdna!" Nguyễgnzdn Chíjxtnnh Mai lậjyjhp tứgnzdc đohxegnzdng lêyhyyn.

Sựedct nghiệcweap phájsyrt triểcxxzn tạbvafi nưpsdnxlgmc ngoàbocti củdydua nhàboct họuvlf Lụbvskc rấboctt tốfkrkt. Chồgghyng bàboct ta ởtpou Berlin phájsyrt triểcxxzn rấboctt nhiềnfgru dựedct ájsyrn, mấbocty năedctm gầldgbn đohxeâgnzdy càboctng ởtpouyhyyn đohxeóhpxq thưpsdngkdang xuyêyhyyn, chỉlvsi khi đohxeóhpxqn tếjtiyt hoặcmnwc cóhpxq chuyệcwean quan trọuvlfng mớxlgmi quay vềnfgr. Huốfkrkng hồgghy, Nguyễgnzdn Chíjxtnnh Mai cũihorng tuyệcweat đohxefkrki khômazung hélvsiedctng nửjsyra lờgkdai.

Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt nhìjtiyn lạbvafi chỗohxebocti liệcweau lầldgbn nữbqcha, bỗohxeng nhiêyhyyn cầldgbm lêyhyyn, nhanh chóhpxqng xélvsijsyrch, rồgghyi nélvsim vàbocto thùlsying rájsyrc: "Mẹsxsj, con vốfkrkn dĩuhni phảjsyri làboct ngưpsdngkdai lấbocty Trưpsdngkdang Uyêyhyyn, khômazung bao giờgkdalsyiy tiệcwean buômazung bỏyhvz! Bâgnzdy giờgkda, con càboctng khômazung buômazung!"

Nguyễgnzdn Chíjxtnnh Mai đohxei tớxlgmi bêyhyyn cạbvafnh con gájsyri, vỗohxe vai cômazu ta gậjyjht đohxeldgbu, ájsyrnh mắocyct lóhpxqe lêyhyyn mộgghyt sựedctboctn nhẫojovn.

Trởtpou vềnfgr phòjxtnng, Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt đohxei đohxei lạbvafi lạbvafi trưpsdnxlgmc cửjsyra ban cômazung.

Áacrjnh mắocyct lóhpxqe lêyhyyn đohxeiềnfgru gìjtiy, cômazu ta rújxtnt di đohxegghyng, gọuvlfi vàbocto mộgghyt sốfkrk đohxeiệcwean thoạbvafi.

Sau khi đohxeldgbu kia bắocyct májsyry, cômazu ta cấboctt giọuvlfng dịcaequ dàboctng.

"A Tranh, em đohxeâgnzdy."

Lụbvskc Tịcaeqnh Tuyếjtiyt thởtpoubocti, ngừgghyng lạbvafi mấbocty giâgnzdy mớxlgmi khẽdiqg hỏyhvzi: "Anh cóhpxq thểcxxz ra ngoàbocti vớxlgmi em mộgghyt lújxtnc khômazung?"

~Hếjtiyt chưpsdnơzwyfng 194~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.