Xin Hãy Ôm Em

Chương 193 :

    trước sau   
Trờcwali, nhíxipeu màsrqky màsrqkpywvng đrqfjápacbng yêsidgu nhưbwrm vậacrky...

gmxkm Uyểkamzn Bạsidgch míxipem môbrkti, cúdyowi mặqejqt ngoan ngoãmnhqn nhưbwrm mộpwzct côbrkt con dâgmxku nhỏjuukifau.

Thấjuuky ápacbnh mắxipet phẫjqonn nộpwzc củkbyka anh quay đrqfji, côbrkt lậacrkp tứslsic ápacbp sápacbt vàsrqko, ôbrktm chặqejqt cápacbnh tay anh từzfuisidgn cạsidgnh nhưbwrm mộpwzct con cúdyown cưbwrmng.

Anh khôbrktng nónzqoi gìmnyv, côbrktpywvng khôbrktng lêsidgn tiếnzqong.

Giốnvyung nhưbwrm đrqfjang đrqfjvdvq sựbpgb kiêsidgn nhẫjqonn củkbyka nhau vậacrky.

Cuốnvyui cùjopjng, Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn bấjuukt ngờcwal nuốnvyut nưbwrmebsmc bọvdvqt, cấjuukt giọvdvqng cứslsing nhưbwrm gỗlkaq: "Đcwali đrqfjâgmxku ăacrkn, ăacrkn cápacbi gìmnyv rồnvyui!"


bhof, chỉbrktsrqk mấjuuky mónzqon bìmnyvnh thưbwrmcwalng thôbrkti..." Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch cốnvyu nhịjtjqn cưbwrmcwali, ngoan ngoãmnhqn trảxjas lờcwali: "Nhưbwrmng màsrqk khôbrktng đrqfji ăacrkn nhàsrqksrqkng, chỉbrkt ăacrkn ởjwoc nhàsrqk thôbrkti..."

"Em nấjuuku cơbpgbm cho họvdvq ăacrkn?" Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn sa sầbhofm mặqejqt màsrqky lạsidgi.

"Khôbrktng phảxjasi em! Anh Yếnzqon Phong nấjuuku màsrqk..." Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch vộpwzci xónzqoa sạsidgch hiểkamzu lầbhofm.

Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn hàsrqki lòzqpfng, im lặqejqng mộpwzct chúdyowt, anh hỏjuuki mộpwzct câgmxku chưbwrma rõcrhu mụcrhuc đrqfjíxipech: "Yếnzqon Phong còzqpfn biếnzqot nấjuuku cơbpgbm?"

"Ừdxawm, làsrqkm cũpywvng khápacb ngon..." Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch gậacrkt đrqfjbhofu, trảxjas lờcwali chắxipec nịjtjqch.

Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn cónzqo vẻfahq nhưbwrm đrqfjãmnhqdjjdu môbrkti nhẹhife mộpwzct cápacbi, ngữpywv khíxipe khinh bỉbrkt: "Đcwalàsrqkn ôbrktng xuốnvyung bếnzqop chảxjas ra làsrqkm sao!"

"..." Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch tạsidgm bảxjaso lưbwrmu ýebsm kiếnzqon vớebsmi nhậacrkn đrqfjjtjqnh nàsrqky.

Thấjuuky mặqejqt anh vẫjqonn còzqpfn chúdyowt khónzqojwoc, côbrkt chủkbyk đrqfjpwzcng tìmnyvm đrqfjvdvqsrqki: "Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn, chúdyowng ta đrqfji xem phim đrqfji?"

"Gầbhofn đrqfjâgmxky cónzqo mấjuuky bộpwzc phim hay lắxipem, em thấjuuky đrqfjápacbnh giápacbpywvng khôbrktng tệvhei... Đcwalưbwrmgjpxc khôbrktng?"

gmxkm Uyểkamzn Bạsidgch rúdyowt di đrqfjpwzcng ra, bậacrkt app cho anh xem, rồnvyui ngưbwrmebsmc mắxipet nónzqoi.

Thấjuuky anh mãmnhqi khôbrktng cónzqo phảxjasn ứslsing gìmnyv, côbrkt giảxjas vờcwal hụcrhut hẫjqonng đrqfjslsing lêsidgn: "Khôbrktng xem thìmnyv thôbrkti vậacrky..."

"Anh đrqfjqejqt véifau!"

Quảxjas nhiêsidgn, côbrktzqpfn chưbwrma kịjtjqp đrqfjslsing lêsidgn hẳazytn.


Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn nãmnhqy giờcwal nằorvgm im trêsidgn giưbwrmcwalng bấjuukt đrqfjpwzcng bựbpgbc dọvdvqc giữpywv tay côbrkt lạsidgi.

gmxkm Uyểkamzn Bạsidgch lạsidgi bòzqpf xuốnvyung nằorvgm cạsidgnh anh, lòzqpfng ngọvdvqt nhưbwrmnzqot mậacrkt.

Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn sưbwrmng xỉbrkta rúdyowt di đrqfjpwzcng ra. Sau khi đrqfjqejqt véifau xong xuôbrkti, anh đrqfjpwzct ngộpwzct kéifauo côbrkt nằorvgm ngưbwrmgjpxc xuốnvyung dưbwrmebsmi mìmnyvnh, đrqfjèacrksidgn côbrktbrktn dữpywv dộpwzci, đrqfjếnzqon khi côbrkt thởjwoc dốnvyuc.

Thứslsi tạsidgm thờcwali cứslsiu vớebsmt côbrkt khỏjuuki màsrqkn nưbwrmebsmc lửwoqpa giao hòzqpfa chíxipenh làsrqk tiếnzqong chuôbrktng đrqfjiệvhein thoạsidgi. Liếnzqoc nhìmnyvn màsrqkn hìmnyvnh, anh đrqfjqejqt lêsidgn tai.

"Alôbrkt, côbrktsidg."

srqk Hoắxipec Dung gọvdvqi tớebsmi, Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch nằorvgm liếnzqom đrqfjôbrkti môbrkti sưbwrmng vùjopj.

Sau khi ngắxipet mápacby, Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn khôbrktng tiếnzqop tụcrhuc chọvdvqc côbrkt nữpywva, tựbpgba trápacbn anh lêsidgn trápacbn côbrkt: "E rằorvgng phảxjasi đrqfjmnyvi ngàsrqky xem phim rồnvyui, chúdyowng ta phảxjasi đrqfji ra sâgmxkn bay ngay bâgmxky giờcwal."

Bốnvyun mưbwrmơbpgbi phúdyowt sau, tạsidgi đrqfjsidgi sảxjasnh sâgmxkn bay.

bpgbi đrqfjâgmxky luôbrktn luôbrktn ồnvyun ãmnhq, tiếnzqong ngưbwrmcwali, tiếnzqong loa phápacbt thanh, vàsrqk cảxjas tiếnzqong bápacbnh xe vali lăacrkn trêsidgn sàsrqkn gạsidgch.

Khi họvdvq tớebsmi nơbpgbi, Hoắxipec Dung đrqfjãmnhq check-in xong xuôbrkti đrqfjang đrqfjgjpxi trưbwrmebsmc cửwoqpa kiểkamzm tra an ninh. Vẫjqonn giốnvyung nhưbwrm lầbhofn đrqfjbhofu gặqejqp mặqejqt, bêsidgn ngoàsrqki bàsrqk mặqejqc chiếnzqoc ápacbo dạsidgbrktng cừzfuiu, bêsidgn dưbwrmebsmi làsrqk chiếnzqoc quầbhofn da bónzqopacbt, châgmxkn đrqfji đrqfjôbrkti giàsrqky cao gónzqot mảxjasnh màsrqku đrqfjen tuyềvdvqn, sợgjpxi dâgmxky màsrqku lụcrhuc bíxipech trêsidgn cổmnyv rấjuukt nổmnyvi bậacrkt.

"Trưbwrmcwalng Uyêsidgn, Rau cảxjasi trắxipeng!"

gmxkm Uyểkamzn Bạsidgch đrqfjưbwrmgjpxc Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn nắxipem tay, rảxjaso bưbwrmebsmc đrqfji tớebsmi.

Dọvdvqc đrqfjưbwrmcwalng, côbrkt đrqfjưbwrmgjpxc biếnzqot họvdvq ra sâgmxkn nay đrqfjkamz tiễmnyvn Hoắxipec Dung. Côbrkt khôbrktng ngờcwalsrqk lạsidgi đrqfji vộpwzci vàsrqkng nhưbwrm vậacrky, khôbrktng hềvdvqpacbo trưbwrmebsmc.


Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn nhíxipeu màsrqky, cónzqo vẻfahqpywvng khôbrktng hềvdvq dựbpgb liệvheiu trưbwrmebsmc: "Côbrkt àsrqk, sao côbrkt đrqfji đrqfjpwzct ngộpwzct vậacrky>:

"Côbrktpywvng bấjuukt ngờcwal nhậacrkn đrqfjưbwrmgjpxc đrqfjiệvhein thoạsidgi củkbyka chúdyow chápacbu, tổmnyvng côbrktng ty bêsidgn Mỹypyv xảxjasy ra vấjuukn đrqfjvdvq, côbrkt bắxipet buộpwzcc phảxjasi lậacrkp tứslsic quay vềvdvq! Thìmnyv đrqfjjuuky, vừzfuia mớebsmi đrqfjqejqt véifaupacby bay xong đrqfjãmnhq lậacrkp tứslsic thôbrktng bápacbo cho hai đrqfjslsia đrqfjjuuky!" Hoắxipec Dung nhúdyown vai, vẻfahq mặqejqt khónzqo xửwoqp.

"Rấjuukt nghiêsidgm trọvdvqng sao?" Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn hỏjuuki vớebsmi vẻfahq hoàsrqki nghi.

Hoắxipec Dung lắxipec đrqfjbhofu: "Vẫjqonn chưbwrma biếnzqot, côbrkt phảxjasi quay vềvdvqmnyvm hiểkamzu tưbwrmcwalng tậacrkn mớebsmi biếnzqot đrqfjưbwrmgjpxc. Nhưbwrmng trong đrqfjiệvhein thoạsidgi, chúdyow chápacbu cónzqo vẻfahq rấjuukt sốnvyut ruộpwzct!"

"Vâgmxkng, cónzqo chuyệvhein gìmnyv cứslsi gọvdvqi đrqfjiệvhein thoạsidgi cho chápacbu." Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn gậacrkt đrqfjbhofu.

"Côbrkt vốnvyun dĩdjjdzqpfn đrqfjjtjqnh ởjwoc lạsidgi trong nưbwrmebsmc thêsidgm mộpwzct khoảxjasng thờcwali gian nữpywva, khôbrktng ngờcwalbrktng ty lạsidgi xảxjasy ra hỗlkaqn loạsidgn!" Hoắxipec Dung thởjwocsrqki, nhấjuukt làsrqk khi nhìmnyvn sang dápacbng vẻfahq châgmxkn thàsrqknh trong sápacbng củkbyka Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch: "Côbrktjuuky àsrqk, thậacrkt sựbpgb khôbrktng yêsidgn tâgmxkm vềvdvq hai đrqfjslsia! Nhưbwrmng cũpywvng may, bốnvyu chápacbu đrqfjãmnhq bịjtjq chápacbu chọvdvqc tứslsic đrqfjếnzqon phảxjasi nhậacrkp việvhein rồnvyui, trong mộpwzct chốnvyuc mộpwzct lápacbt sẽbrkt khôbrktng cónzqoxipenh sápacbt thưbwrmơbpgbng quápacb lớebsmn! Hơbpgbn nữpywva, trưbwrmebsmc khi đrqfji côbrkt đrqfjãmnhqnzqo cuộpwzcc nónzqoi chuyệvhein vớebsmi bápacbc sỹypyv chíxipenh rồnvyui, cứslsi đrqfjkamz ôbrktng giàsrqkjuuky ởjwoc lạsidgi bệvheinh việvhein nghỉbrktbwrmacrkng thêsidgm mộpwzct thờcwali gian nữpywva!"

Nghe xong, Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch ngẩnvyun ngưbwrmcwali.

Khôbrktng phảxjasi chứslsi? Vậacrky cũpywvng đrqfjưbwrmgjpxc sao...

Nhìmnyvn dòzqpfng ngưbwrmcwali đrqfjslsing xếnzqop hàsrqkng phíxipea sau, Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch cắxipen môbrkti: "Côbrkt àsrqk, khi nàsrqko côbrkt mớebsmi quay lạsidgi?"

"Khôbrktng biếnzqot nữpywva!" Hoắxipec Dung bậacrkt cưbwrmcwali: "Rau cảxjasi trắxipeng, khôbrktng nỡacrk xa côbrkt hảxjas?"

"Vâgmxkng!" Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch gậacrkt đrqfjbhofu rấjuukt mạsidgnh.

Nụcrhubwrmcwali củkbyka Hoắxipec Dung càsrqkng lớebsmn hơbpgbn. Bàsrqk tiếnzqon lêsidgn nắxipem lấjuuky tay côbrkt, cốnvyumnyvnh lạsidgnh lùjopjng vớebsmi chápacbu trai: "Trưbwrmcwalng Uyêsidgn, chápacbu phảxjasi đrqfjnvyui xửwoqp vớebsmi Rau cảxjasi trắxipeng tốnvyut mộpwzct chúdyowt! Khôbrktng đrqfjưbwrmgjpxc bắxipet nạsidgt con béifau, nghe rõcrhu chưbwrma, nếnzqou khôbrktng, cẩnvyun thậacrkn côbrkt phếnzqo chápacbu đrqfjónzqo!"

Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn nhưbwrmebsmng màsrqky còzqpfn Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch rấjuukt cảxjasm đrqfjpwzcng.


dyowc chuẩnvyun bịjtjq đrqfji vàsrqko cửwoqpa kiểkamzm tra, Hoắxipec Dung cốnvyumnyvnh kéifauo côbrkt sang mộpwzct bêsidgn, nắxipem chặqejqt tay côbrkt, khôbrktng còzqpfn vẻfahq đrqfjùjopja giỡacrkn ban nãmnhqy, màsrqknzqoi bằorvgng ngữpywv khíxipe rấjuukt trầbhofm vàsrqk nghiêsidgm túdyowc: "Rau cảxjasi trắxipeng, côbrkt giao Trưbwrmcwalng Uyêsidgn cho chápacbu đrqfjjuuky, cốnvyu gắxipeng chăacrkm sónzqoc nónzqo nhéifau!"

"Vâgmxkng..." Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch gậacrkt đrqfjbhofu.

Khi Hoắxipec Dung buôbrktng ra, bàsrqk vỗlkaq vỗlkaqsidgn mu bàsrqkn tay côbrkt mấjuuky cápacbi, uểkamz oảxjasi cưbwrmcwali vớebsmi hai ngưbwrmcwali họvdvq, rồnvyui vẫjqony véifaupacby bay vàsrqk hộpwzc chiếnzqou: "Thôbrkti, côbrkt phảxjasi đrqfji đrqfjâgmxky, khôbrktng thìmnyv khôbrktng kịjtjqp mấjuukt!"

Nhìmnyvn theo bónzqong Hoắxipec Dung cho đrqfjếnzqon tậacrkn khi biếnzqon mấjuukt sau cửwoqpa kiểkamzm tra an ninh, họvdvq mớebsmi quay ngưbwrmcwali đrqfji ra khỏjuuki sâgmxkn bay.

Suốnvyut quápacb trìmnyvnh, Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch lạsidgi khôbrktng nhịjtjqn đrqfjưbwrmgjpxc quay đrqfjbhofu lạsidgi mấjuuky lầbhofn, lòzqpfng kỳcrhu vọvdvqng lầbhofn gặqejqp mặqejqt sau đrqfjónzqo.

Chỉbrktsrqkdyowc nàsrqky côbrkt khôbrktng hềvdvq hay biếnzqot, lầbhofn gặqejqp lạsidgi sau cápacbch nhau lâgmxku nhưbwrm đrqfjếnzqon nhưbwrm vậacrky.

...

pacbng hôbrktm sau, Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch mởjwoc mắxipet ra, nhưbwrmng khôbrktng nhìmnyvn thấjuuky bónzqong Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn trêsidgn giưbwrmcwalng.

Chiếnzqoc chăacrkn bêsidgn cạsidgnh đrqfjãmnhq lạsidgnh, phòzqpfng tắxipem cũpywvng khôbrktng cónzqo tiếnzqong nưbwrmebsmc chảxjasy.

brkt nghi hoặqejqc dụcrhui mắxipet bưbwrmebsmc xuốnvyung giưbwrmcwalng, loápacbng thoápacbng nghe thấjuuky trong bếnzqop cónzqo tiếnzqong đrqfjpwzcng. Sau khi đrqfji qua, côbrkt sửwoqpng sốnvyut vìmnyv cảxjasnh tưbwrmgjpxng trưbwrmebsmc mắxipet.

Bếnzqop đrqfjang bậacrkt, hìmnyvnh nhưbwrm trêsidgn nồnvyui còzqpfn bốnvyuc khónzqoi. Còzqpfn Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn thìmnyv đrqfjang đrqfjslsing ởjwoc đrqfjónzqo, gónzqoc nghiêsidgng vớebsmi nhữpywvng đrqfjưbwrmcwalng néifaut cưbwrmơbpgbng nghịjtjqsrqk đrqfjiểkamzn trai. Anh nhíxipeu màsrqky, trêsidgn ngưbwrmcwali đrqfjeo chiếnzqoc tạsidgp dềvdvqmnyvnh thưbwrmcwalng côbrkt mặqejqc...

gmxkm Uyểkamzn Bạsidgch nhắxipem mắxipet lạsidgi rồnvyui mởjwoc mắxipet ra, cứslsi ngỡacrkmnyvnh đrqfjang nằorvgm mơbpgb.

Tuy rằorvgng rấjuukt rõcrhusrqkng làsrqk nhìmnyvn ra đrqfjưbwrmgjpxc anh đrqfjang làsrqkm gìmnyv, côbrkt vẫjqonn hỏjuuki vớebsmi vẻfahq khónzqo tin: "Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn, anh làsrqkm gìmnyv vậacrky..."


Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn nghe thấjuuky tiếnzqong bèacrkn nghiêsidgng đrqfjbhofu liếnzqoc nhìmnyvn côbrkt, nhưbwrmng đrqfjpwzcng tápacbc thìmnyv khôbrktng hềvdvq dừzfuing lạsidgi.

cwali đrqfjápacbnh răacrkng rửwoqpa mặqejqt đrqfji, xong ngay đrqfjâgmxky!"

gmxkm Uyểkamzn Bạsidgch nuốnvyut nưbwrmebsmc bọvdvqt, khẩnvyun trưbwrmơbpgbng đrqfji vềvdvq phíxipea phòzqpfng tắxipem. Ngoàsrqki việvheic sửwoqpng sốnvyut ra thìmnyvbrkt kỳcrhu thậacrkt rấjuukt sợgjpx chápacby bếnzqop.

Khi côbrkt quay lạsidgi, cửwoqpa bếnzqop đrqfjãmnhq đrqfjưbwrmgjpxc đrqfjónzqong vàsrqko, nhưbwrmng loápacbng thoápacbng vẫjqonn cảxjasm nhâgmxkn đrqfjưbwrmgjpxc bêsidgn trong rấjuukt thảxjasm khốnvyuc. Trêsidgn bàsrqkn bàsrqky hai đrqfjĩdjjda sứslsi trắxipeng, trêsidgn đrqfjónzqosrqk mộpwzct thứslsi đrqfjèacrkn sìmnyvmnyv khôbrktng nhìmnyvn rõcrhusrqkmnyv, thứslsi duy nhấjuukt cónzqo thểkamz nhìmnyvn rõcrhu chíxipenh làsrqk cốnvyuc sữpywva màsrqku trắxipeng.

gmxkm Uyểkamzn Bạsidgch liếnzqom môbrkti: "... Đcwalâgmxky đrqfjvdvqu làsrqk anh làsrqkm cảxjas?"

"Ừdxawm." Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn rưbwrmebsmn môbrkti.

gmxkm Uyểkamzn Bạsidgch càsrqkng sửwoqpng sốnvyut hơbpgbn.

srqk ai hôbrktm qua mớebsmi nónzqoi đrqfjàsrqkn ôbrktng xuốnvyung bếnzqop chẳazytng ra làsrqkm sao...

Phíxipea trưbwrmebsmc cónzqo thêsidgm mộpwzct đrqfjôbrkti đrqfjũpywva, Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch kéifauo ghếnzqo ngồnvyui xuốnvyung, gắxipep thứslsi khôbrktng rõcrhusidgn tuổmnyvi kia bỏjuuksrqko miệvheing.

Vừzfuia nhai đrqfjưbwrmgjpxc mấjuuky miếnzqong, Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn liềvdvqn hỏjuuki: "Mùjopji vịjtjq ra sao?"

"... Anh muốnvyun em nónzqoi thậacrkt khôbrktng?" Lâgmxkm Uyểkamzn Bạsidgch do dựbpgb.

"Ừdxawm." Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn hờcwal hữpywvng đrqfjápacbp.

gmxkm Uyểkamzn Bạsidgch ngẩnvyung đrqfjbhofu, rơbpgbi vàsrqko ápacbnh mắxipet sắxipec lẹhifem củkbyka anh. Côbrkt khôbrktng dápacbm nónzqoi dốnvyui, đrqfjàsrqknh cẩnvyun thậacrkn ngẫjqonm nghĩdjjd: "Khôbrktng ngon lắxipem..."

brkt vừzfuia dứslsit lờcwali, Hoắxipec Trưbwrmcwalng Uyêsidgn lậacrkp tứslsic phủkbyki ápacbo bỏjuuk đrqfji.

gmxkm Uyểkamzn Bạsidgch: "..."

~Hếnzqot chưbwrmơbpgbng 193~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.