Xin Hãy Ôm Em

Chương 192 :

    trước sau   
Trởmelg vềnxvn nhàqnca, tắhkgem rửiwiya xong, cảyrwo hai ngưvwlowfaki đbijynxvnu phảyrwong phấmhget mùqxhfi sữvfbca tắhkgem.

Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun hỏlhxui han côghyb tốoxbci nay đbijyếbxfsn nhàqnca họbijymhgem cómksf việvwloc gìojyz. Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch khôghybng giấmhgeu nổnlkzi, bèyjzmn thàqncanh thậsbewt kểlpyw lạghybi toàqncan bộmqqk.

"Gầtclhn đbijyâmhgey Hoắhkgec Thịsbew đbijyínlwfch thựrrygc cómksf mộmqqkt dựrryg ámaucn, sốoxbcvwloriuing côghybng ty muốoxbcn hợriuip támaucc rấmhget nhiềnxvnu. Gầtclhn đbijyâmhgey trợriuimqqk Giang cũndpnng đbijyang phụqxhf trámaucch chuyệvwlon nàqncay." Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun trầtclhm ngâmhgem nómksfi, sau đbijyómksf nhìojyzn vềnxvn phínlwfa côghyb: "Nếbxfsu em muốoxbcn giúflfnp đbijykvej, anh cómksf thểlpyw cho ôghybng ấmhgey cơlhhu hộmqqki."

mhgem Uyểlpywn Bạghybch sữvfbcng ngưvwlowfaki, khôghybng nghĩarta rằzqrfng anh lạghybi khôghybng cầtclhn suy nghĩarta nhưvwlo vậsbewy.

Chỉtovo cầtclhn côghyb gậsbewt đbijytclhu, anh liềnxvnn đbijyukewng ýmqqk.

"Khôghybng..." Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch lắhkgec đbijytclhu, nómksfi rấmhget kiêehaun đbijysbewnh: "Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun, anh tuyệvwlot đbijyoxbci đbijymaucng làqncam vìojyz em, nêehaun hợriuip támaucc vớqxhfi ai thìojyz cứlhxu hợriuip támaucc vớqxhfi ngưvwlowfaki đbijyómksf!"


"Ừtraom." Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun mỉtovom cưvwlowfaki.

mhgem Uyểlpywn Bạghybch khẽasmwnlwft sâmhgeu mộmqqkt hơlhhui, ámaucp mặxikkt lêehaun lồukewng ngựrrygc rắhkgen chắhkgec củycdka anh: "Dùqxhfmksf giúflfnp hay khôghybng, em cũndpnng khôghybng cảyrwom thấmhgey ámaucy námaucy trong lòksfgng. Từmaucnntum támaucm tuổnlkzi em đbijyãlpyw bịsbew đbijyuổnlkzi ra khỏlhxui nhàqnca họbijymhgem, vẫekmin luôghybn sốoxbcng cùqxhfng bàqnca ngoạghybi... Thậsbewt ra, trưvwloqxhfc đbijyómksf bốoxbc đbijyoxbci vớqxhfi em rấmhget tốoxbct, cho dùqxhf khôghybng hẳtclhn làqnca mộmqqkt ngưvwlowfaki cha hiềnxvnn từmauc nhưvwlong cũndpnng đbijyưvwloriuic coi làqnca mộmqqkt ngưvwlowfaki cha đbijyycdk trámaucch nhiệvwlom, chínlwf ínlwft em cảyrwom nhậsbewn đbijyưvwloriuic nhưvwlo vậsbewy. Vềnxvn sau mẹqasf em ra đbijyi, mỗflfni lầtclhn quay vềnxvn nhàqnca họbijymhgem đbijynxvnu cảyrwom thấmhgey xa lạghyb. Nhiềnxvnu nănntum qua, em cómksfflfnc thậsbewm chínlwfksfgn nghi ngờwfak, mìojyznh rốoxbct cuộmqqkc cómksf thứlhxu gọbijyi làqncaojyznh phụqxhf tửiwiy hay khôghybng..."

Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun im lặxikkng ôghybm côghybqncao lòksfgng, bờwfakghybi mỏlhxung chạghybm lêehaun đbijyôghybi màqncay côghyb: "Em cómksf anh rồukewi."

mhgem Uyểlpywn Bạghybch vòksfgng tay ôghybm chặxikkt lấmhgey vai anh.

...

Ngàqncay nghỉtovo cuốoxbci tuầtclhn.

Sau khi nghe đbijyiệvwlon thoạghybi xong, Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch trởmelg vềnxvn phòksfgng ngủycdk, mởmelg tủycdk quầtclhn ámauco ra.

Thay mộmqqkt bộmqqk quầtclhn ámauco, côghybvwloqxhfc vàqncao phòksfgng tắhkgem chảyrwoi lạghybi đbijytclhu, buộmqqkc cao thàqncanh đbijyghybi ngựrryga đbijyơlhhun giảyrwon sau lưvwlong bằzqrfng mộmqqkt sợriuii dâmhgey da. Vừmauca quay đbijytclhu, côghyb chợriuit giậsbewt mìojyznh, Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun chẳtclhng biếbxfst đbijyãlpyw đbijylhxung dựrryga vàqncao cửiwiya từmaucflfnc nàqncao, đbijyôghybi mắhkget chănntum chúflfn nhìojyzn côghyb.

"Làqncam gìojyz vậsbewy!"

mhgem Uyểlpywn Bạghybch chớqxhfp mắhkget vôghyb tộmqqki: "Àzqrf, tốoxbci qua em cómksfmksfi vớqxhfi anh rồukewi đbijymhgey. Anh Yếbxfsn Phong đbijyãlpyw vềnxvnvwloqxhfc, hôghybm nay muốoxbcn em đbijyi ănntun vớqxhfi anh ấmhgey bữvfbca cơlhhum, anh đbijyukewng ýmqqk rồukewi màqnca..."

Thậsbewt ra Yếbxfsn Phong trởmelg vềnxvn từmauc chuyếbxfsn bay tốoxbci qua, Tiêehauu Vâmhgen Tranh cómksf gọbijyi đbijyiệvwlon rủycdkghybqxhfng đbijyi đbijyómksfn, nhưvwlong côghyb việvwlon cớqxhf, bởmelgi vìojyz trưvwloqxhfc đbijyómksf từmaucng cómksfqncai họbijyc, thếbxfsehaun từmauc đbijytclhu tớqxhfi cuốoxbci côghyb luôghybn lo lắhkgeng, cuộmqqkc hẹqasfn hôghybm nay cũndpnng phảyrwoi hỏlhxui ýmqqk kiếbxfsn anh trưvwloqxhfc.

pbjji ănntun bữvfbca cơlhhum thôghybi màqnca, còksfgn cầtclhn thay quầtclhn ámauco?" Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun cấmhget giọbijyng khómksf chịsbewu, biểlpywu cảyrwom muốoxbcn đbijymhgem.

"Khôghybng thay quầtclhn ámauco, lẽasmwqncao em mặxikkc ámauco ngủycdk đbijyi..." Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch khómksf xửiwiy.


"Còksfgn phảyrwoi trang đbijyiểlpywm?" Áoxbcnh mắhkget Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun quézyvjt qua mặxikkt côghyb nhưvwlo tia ra-da.

"..." Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch ngẩdtlan ngưvwlowfaki nhìojyzn vàqncao gưvwloơlhhung.

ehaun trong làqncavwloơlhhung mặxikkt mộmqqkc thuầtclhn túflfny củycdka bảyrwon thâmhgen, ngoàqncai kem dưvwlokvejng da ra khôghybng cómksf bấmhget kỳxbao loạghybi phấmhgen nàqncao. Ngoàqncai việvwloc bâmhgey giờwfak đbijyãlpywqncao mùqxhfa đbijyôghybng, miệvwlong hơlhhui khôghyb, côghybmksfghybi chúflfnt son dưvwlokvejng trong suốoxbct. Nếbxfsu đbijyâmhgey cũndpnng đbijyưvwloriuic tínlwfnh làqnca trang đbijyiểlpywm thìojyz...

ghybflfnt tờwfak giấmhgey ănntun trong hộmqqkp ra, lẳtclhng lặxikkng lau sạghybch.

mhgem Uyểlpywn Bạghybch mặxikkc ámauco khoámaucc vàqncao, cuốoxbci cùqxhfng cũndpnng chuẩdtlan bịsbew ra khỏlhxui cửiwiya. Khi côghyb đbijyi ra cửiwiya chínlwfnh, quay đbijytclhu thấmhgey mộmqqkt ámaucnh mắhkget u ámaucm nàqncao đbijyómksf vẫekmin quan sámauct mìojyznh chănntum chúflfn, côghyb do dựrryg hỏlhxui: "Hay làqnca... anh đbijyi cùqxhfng em?"

"Khôghybng đbijyi!" Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun từmauc chốoxbci: "Hôghybm nay anh cómksf việvwloc!"

"Ồvwlo..." Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch gậsbewt đbijytclhu.

Ngưvwloriuic lạghybi, côghyb thởmelg phàqncao nhẹqasf nhõhdaom. Côghyb thậsbewt sựrryg sợriui anh sẽasmw đbijyukewng ýmqqk, nếbxfsu khôghybng bữvfbca cơlhhum nàqncay còksfgn ănntun kiểlpywu gìojyz đbijyưvwloriuic nữvfbca...

"... Vậsbewy em đbijyi nhézyvj?"

Đpbjji giàqncay xong, côghyb gọbijyi mộmqqkt tiếbxfsng do thámaucm vàqncao trong nhàqnca: "Em đbijyi thậsbewt nhézyvj?"

Khôghybng cómksf bấmhget kỳxbaomhgeu đbijyámaucp lạghybi nàqncao, côghyb lẳtclhng lặxikkng đbijydtlay cửiwiya đbijyi.

Vốoxbcn dĩarta nghĩarta rằzqrfng sẽasmw ra ngoàqncai tìojyzm mộmqqkt nhàqncaqncang ănntun, khôghybng ngờwfak Yếbxfsn Phong lạghybi đbijysbewnh làqncam ngay ởmelg nhàqnca. Chung cưvwlolhhui anh ấmhgey ởmelg vẫekmin làqnca chỗflfnndpn, Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch trưvwloqxhfc đbijyómksf từmaucng đbijyếbxfsn mộmqqkt lầtclhn, côghybmksf thểlpywojyzm lạghybi dựrryga vàqncao trínlwf nhớqxhf.

Khi côghyb đbijyi vàqncao trong thang mámaucy, Tiêehauu Vâmhgen Tranh cũndpnng đbijyúflfnng lúflfnc xámaucch rưvwloriuiu vang tớqxhfi.


Từmauc khi biếbxfst quan hệvwlo giữvfbca đbijyoxbci phưvwloơlhhung vàqnca Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun, khi gặxikkp lạghybi vẫekmin cómksf mộmqqkt chúflfnt chưvwloa quen.

qncao cửiwiya rồukewi, Yếbxfsn Phong đbijyãlpywqncam gầtclhn xong bữvfbca ănntun, đbijya phầtclhn cámaucc mómksfn đbijynxvnu đbijyãlpyw đbijyưvwloriuic bêehauehaun bàqncan. Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch vàqnca Tiêehauu Vâmhgen Tranh giúflfnp anh ấmhgey vàqncai việvwloc vặxikkt, chẳtclhng mấmhgey chốoxbcc họbijy đbijyãlpywmksf thểlpyw bắhkget đbijytclhu ănntun.

qncai nghệvwlo nấmhgeu nưvwloqxhfng củycdka Yếbxfsn Phong xưvwloa nay rấmhget khámauc, mùqxhfi thơlhhum củycdka thứlhxuc ănntun lấmhgep đbijytclhy cảyrwo phòksfgng ănntun.

Tiêehauu Vâmhgen Tranh mởmelg chai rưvwloriuiu vang mang đbijyếbxfsn ra, còksfgn chưvwloa ănntun xong đbijyãlpyw uốoxbcng gầtclhn cạghybn đbijyámaucy. Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch chưvwloa uốoxbcng hớqxhfp nàqncao, Yếbxfsn Phong cũndpnng khôghybng uốoxbcng nhiềnxvnu, đbijya phầtclhn đbijynxvnu chui vàqncao bụqxhfng Tiêehauu Vâmhgen Tranh.

Sau khi uốoxbcng xong ly cuốoxbci cùqxhfng, anh ấmhgey chạghyby tớqxhfi sofa, nằzqrfm thẳtclhng cẳtclhng mặxikkt nhìojyzn trầtclhn nhàqnca, trôghybng cómksf vẻyvgi nửiwiya say nửiwiya tỉtovonh.

mhgem Uyểlpywn Bạghybch khôghybng khỏlhxui quan tâmhgem: "Tiêehauu Vâmhgen Tranh khôghybng sao chứlhxu?"

"Khôghybng cầtclhn lo cho cậsbewu ấmhgey, gầtclhn đbijyâmhgey tâmhgem trạghybng cậsbewu ấmhgey cómksf lẽasmwndpnng chẳtclhng ra sao." Yếbxfsn Phong khoámauct tay.

mhgem Uyểlpywn Bạghybch nhìojyzn Tiêehauu Vâmhgen Tranh lạghybi đbijyang vâmhgen vêehau miếbxfsng mặxikkt ngọbijyc trêehaun cổnlkz, nghĩarta tớqxhfi hàqncam nghĩartaa đbijyxikkc biệvwlot củycdka nómksf, bèyjzmn gậsbewt đbijytclhu.

Khôghybng còksfgn Tiêehauu Vâmhgen Tranh, trêehaun bàqncan ănntun chỉtovoksfgn lạghybi côghybqnca Yếbxfsn Phong, Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch hơlhhui cănntung thẳtclhng.

Kểlpyw từmauc sau cuộmqqkc gọbijyi ởmelgmhgen bay, Yếbxfsn Phong bảyrwoo côghyb chia tay vớqxhfi Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun, còksfgn nómksfi anh đbijyãlpywmksf vợriui chưvwloa cưvwloqxhfi, cảyrwo hai khôghybng hềnxvn liêehaun lạghybc lạghybi đbijyếbxfsn tậsbewn bâmhgey giờwfak. Chắhkgec hắhkgen anh ấmhgey cũndpnng sẽasmw hỏlhxui vềnxvn quan hệvwlo giữvfbca họbijy, rốoxbct cuộmqqkc đbijyãlpyw cắhkget đbijylhxut hay chưvwloa...

Khi Yếbxfsn Phong nhìojyzn vềnxvn phínlwfa côghyb vớqxhfi vẻyvgi nghiêehaum túflfnc, trôghybng anh vẫekmin khámauc dịsbewu dàqncang, anh lêehaun tiếbxfsng trưvwloqxhfc: "Chuyệvwlon củycdka em vàqnca Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun, Vâmhgen Tranh đbijyãlpywmksfi vớqxhfi anh rồukewi."

"Em..." Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch cắhkgen môghybi.

"Nómksfi thậsbewt, anh khôghybng ngờwfak cậsbewu ta lạghybi cómksf thểlpyw từmauc chốoxbci chuyệvwlon đbijyínlwfnh hôghybn, anh rấmhget bấmhget ngờwfak đbijymhgey."


mhgem Uyểlpywn Bạghybch mínlwfm môghybi khôghybng lêehaun tiếbxfsng, thậsbewt ra côghybndpnng khôghybng nghĩarta đbijyếbxfsn.

Yếbxfsn Phong cưvwlowfaki, nhưvwlong ngừmaucng lạghybi mộmqqkt chúflfnt, giọbijyng nómksfi lạghybi trởmelgehaun nặxikkng nềnxvn: "Cómksf đbijyiềnxvnu, Tiểlpywu Uyểlpywn nàqncay, khôghybng cómksf ngưvwlowfaki đbijyàqncan ôghybng nàqncao thậsbewt sựrryg muốoxbcn từmauc bỏlhxu hếbxfst vinh hoa phúflfn quýmqqkojyz mộmqqkt côghybmauci cảyrwo. Phụqxhf nữvfbc luôghybn luôghybn làqnca vậsbewt hy sinh củycdka nhữvfbcng ngưvwlowfaki đbijyàqncan ôghybng ởmelg tầtclhng lớqxhfp thưvwloriuing lưvwlou củycdka xãlpyw hộmqqki. Tìojyznh yêehauu thậsbewt sựrryg rấmhget bézyvj nhỏlhxu trong cuộmqqkc sốoxbcng củycdka ngưvwlowfaki ta. Nhấmhget làqnca kiểlpywu ngưvwlowfaki nhưvwlo Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun, anh vẫekmin hy vọbijyng em giữvfbc đbijyưvwloriuic mộmqqkt cámauci đbijytclhu tỉtovonh támauco."

mhgem Uyểlpywn Bạghybch nhínlwfu màqncay, chỉtovomksfi mộmqqkt câmhgeu: "Em tin anh ấmhgey."

...

Mặxikkt trờwfaki dầtclhn dầtclhn ngảyrwo vềnxvn phínlwfa Tâmhgey, Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch bưvwloqxhfc xuốoxbcng xe buýmqqkt.

Cảyrwo Yếbxfsn Phong vàqnca Tiêehauu Vâmhgen Tranh đbijynxvnu đbijyãlpyw uốoxbcng rưvwloriuiu nêehaun côghyb khôghybng đbijylpyw ai đbijyưvwloa vềnxvn cảyrwoqnca tựrryg vềnxvn.

Nhìojyzn thấmhgey chiếbxfsc Land Rover đbijyflfnvwloqxhfi nhàqnca, côghyblhhui kinh ngạghybc. Hìojyznh nhưvwlo vịsbew trínlwf củycdka nómksf khôghybng hềnxvn thay đbijynlkzi so vớqxhfi lúflfnc côghyb ra khỏlhxui nhàqnca.

ghyb rảyrwoo bưvwloqxhfc đbijyi lêehaun tầtclhng, mởmelg cửiwiya ra, quảyrwo nhiêehaun nhìojyzn thấmhgey đbijyôghybi giàqncay da nam sámaucng bómksfng đbijylpyw trêehaun tủycdk giàqncay.

ghyb ngómksfqncao trong, trong phòksfgng khámaucch cómksfqxhfi thuốoxbcc lámauc bay ra.

Thay giàqncay đbijyi vàqncao trong, côghyb suýmqqkt tưvwlomelgng mìojyznh vàqncao nhầtclhm tiệvwloc bàqncan đbijyàqncao củycdka Vưvwloơlhhung mẫekmiu nưvwloơlhhung nưvwloơlhhung, bầtclhu khôghybng khínlwf bao phủycdk mộmqqkt lớqxhfp khómksfi trắhkgeng, cũndpnng khôghybng biếbxfst rốoxbct cuộmqqkc anh đbijyãlpywflfnt bao nhiêehauu nữvfbca.

mksf vẻyvgi nhưvwlo nghe thấmhgey tiếbxfsng bưvwloqxhfc châmhgen, bómksfng Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun ngồukewi trêehaun sofa cứlhxung đbijywfak lạghybi.

Anh lậsbewp tứlhxuc nhanh chómksfng dậsbewp tắhkget đbijyiếbxfsu thuốoxbcc, cầtclhm tờwfakmauco bêehaun cạghybnh lêehaun, cúflfni xuốoxbcng đbijybijyc nhưvwlo chưvwloa hềnxvnmksf chuyệvwlon gìojyz xảyrwoy ra.

mhgem Uyểlpywn Bạghybch đbijyi qua, anh còksfgn khôghybng buồukewn ngưvwloqxhfc mắhkget lêehaun, giốoxbcng nhưvwlo trêehaun đbijyómksfmksf nộmqqki dung gìojyz rấmhget hấmhgep dẫekmin vậsbewy.


ghyb bỏlhxuflfni xámaucch xuốoxbcng, kinh ngạghybc nhìojyzn anh: "Anh nómksfi hôghybm nay cómksf lịsbewch màqnca, sao vềnxvn sớqxhfm vậsbewy?"

"Ừtraom." Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun giậsbewt giậsbewt khómksfe môghybi.

mhgem Uyểlpywn Bạghybch giơlhhu tay xua, khómksfi tảyrwon bớqxhft đbijyi mộmqqkt chúflfnt: "Anh rốoxbct cuộmqqkc đbijyãlpywflfnt bao nhiêehauu đbijyiếbxfsu thuốoxbcc vậsbewy..."

"Húflfnt mấmhgey đbijyâmhgeu." Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun hờwfak hữvfbcng đbijyámaucp.

1, 2, 3...

Đpbjjếbxfsm mộmqqkt hồukewi cũndpnng khôghybng đbijyếbxfsm rõhdao đbijyưvwloriuic bao nhiêehauu, Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch lẳtclhng lặxikkng thu lạghybi ámaucnh mắhkget từmauc phínlwfa gạghybt tàqncan.

Nhìojyzn bộmqqk quầtclhn ámauco ngủycdk trêehaun ngưvwlowfaki anh, nghĩarta tớqxhfi mộmqqkt khảyrwonntung nàqncao đbijyómksf, côghyb khôghybng nhịsbewn đbijyưvwloriuic, hỏlhxui thănntum dòksfg: "Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun, khôghybng phảyrwoi anh chưvwloa hềnxvn ra khỏlhxui nhàqnca đbijymhgey chứlhxu..."

pbjjmaucng ồukewn, anh đbijyang đbijybijyc bámauco!" Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun trầtclhm giọbijyng quámauct.

"Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun, anh cầtclhm ngưvwloriuic bámauco kìojyza..." Lâmhgem Uyểlpywn Bạghybch tốoxbct bụqxhfng nhắhkgec nhởmelg.

Trêehaun gưvwloơlhhung mặxikkt Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun thoámaucng qua chúflfnt ngưvwloriuing ngậsbewp, anh gậsbewp bámauco lạghybi nézyvjm lêehaun bàqncan.

Giốoxbcng nhưvwlo mộmqqkt cậsbewu nhómksfc đbijyang hờwfakn giậsbewn, anh đbijylhxung lêehaun sảyrwoi bưvwloqxhfc đbijyi vàqncao phòksfgng ngủycdk.

mhgem Uyểlpywn Bạghybch ngẩdtlan ngưvwlowfaki, vàqncai giâmhgey sau côghybmaucm theo, thấmhgey anh đbijyãlpyw gốoxbci tay nằzqrfm ngửiwiya lêehaun giưvwlowfakng, nhắhkgem nghiềnxvnn mắhkget lạghybi, biểlpywu cảyrwom rấmhget đbijyámaucng đbijymhgem, trêehaun mặxikkt viếbxfst bốoxbcn chữvfbc to tưvwloqxhfng "Trámaucnh xa anh ra".

ghyb nhẹqasf nhàqncang đbijyi qua, nằzqrfm nghiêehaung sang mộmqqkt bêehaun.

Đpbjjriuii mãlpywi vẫekmin khôghybng thấmhgey anh cómksf ýmqqk đbijysbewnh mởmelg mắhkget ra.

ghyb giơlhhu tay đbijydtlay anh, khôghybng cómksf phảyrwon ứlhxung gìojyz.

ghyb lạghybi dùqxhfng ngómksfn tay chọbijyc chọbijyc vàqncao ngựrrygc anh, lầtclhn nàqncay cómksf phảyrwon ứlhxung rồukewi nhưvwlong làqncazyvj trámaucnh tay côghyb.

mhgem Uyểlpywn Bạghybch nhìojyzn khuôghybn cằzqrfm cănntung cứlhxung cómksflhhui sắhkgec lẹqasfm củycdka anh nhưvwlong khôghybng hềnxvn cảyrwom thấmhgey sợriuilpywi, ngưvwloriuic lạghybi gầtclhn nhưvwlo khôghybng nhịsbewn đbijyưvwloriuic, phìojyzvwlowfaki: "Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun, anh đbijyámaucng yêehauu quámauc..."

Hoắhkgec Trưvwlowfakng Uyêehaun đbijymqqkt ngộmqqkt mởmelg mắhkget ra, hằzqrfn họbijyc trừmaucng mắhkget lưvwlowfakm côghyb: "Em chámaucn sốoxbcng rồukewi hảyrwo?"

~Hếbxfst chưvwloơlhhung 192~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.