Xin Hãy Ôm Em

Chương 191 :

    trước sau   
"Cạtwqkch!"

Đsserôxxuqi đoaroũxbeta trêhspgn tay Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch rơsseri xuốpkewng đoarolqtht.

Mặqdnvt côxxuq đoaroulch bừvkoqng, vộnqibi vàgdgyng nhặqdnvt lêhspgn, cósbst đoaroiềmeflu sau đoaroósbst mặqdnvt tưpytkpkewng chừvkoqng nhưpytk cắqdnvm vàgdgyo bájnrit cơsserm luôxxuqn.

Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn ngồzziqi bêhspgn cạtwqknh nghe xong, nhíbzhwu màgdgyy mộnqibt lúuvlhc lâvljwu, nhưpytkng rồzziqi lạtwqki nósbsti mộnqibt câvljwu nghiêhspgm túuvlhc: "Chájnriu thíbzhwch con gájnrii hơssern."

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch bấlqtht giájnric cắqdnvn môxxuqi.

xxuq íbzhwt nhiềmeflu cósbst lẽczwtxbetng hiểjppzu nguyêhspgn nhâvljwn, chắqdnvc làgdgycvgp trưpytkbszyc kia con trai củsosha Yếuvlhn Phong, Tiểjppzu Châvljwu Châvljwu, khoảaghzng thờsvyqi gian chăhspgm sósbstc ngắqdnvn ngủsoshi trưpytkbszyc đoaroósbst, anh đoaroãkabj đoarojppz lạtwqki đoaroôxxuqi phầpkavn bósbstng ma tâvljwm lýdocs...


"Hảaghz?" Hoắqdnvc Dung suýdocst chúuvlht nữsaeva lưpytksvyqm nguýdocst.

gdgym ơssern đoaroi, chỉtwqksbsti vậpkavy thôxxuqi, trai hay gájnrii chẳcxldng phảaghzi đoaromeflu nhưpytk nhau sao?

Hoắqdnvc Dung tiếuvlhp tụuqkuc nhéyttnt thịtpmat gàgdgygdgyo trong miệjppzng, vừvkoqa nhai vừvkoqa nósbsti: "Côxxuq cảaghzm thấlqthy chưpytka biếuvlht chừvkoqng đoaroâvljwy lạtwqki làgdgy mộnqibt cájnrich, hai đoarogcaba cósbst thểjppz suy nghĩrabo thửzziq xem! Cho dùpdyj khôxxuqng cósbst íbzhwch thìcvgpxbetng thêhspgm mộnqibt đoarozziqng minh, hoàgdgyn toàgdgyn khôxxuqng cósbst hạtwqki!"

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch khôxxuqng lêhspgn tiếuvlhng, suốpkewt quájnri trìcvgpnh chỉtwqkuvlhi đoaropkavu, đoaroulch mặqdnvt.

Ăjxwyn cơsserm xong, dùpdyjng thêhspgm hoa quảaghz, cứgcabjnrich mưpytksvyqi phúuvlht Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn lạtwqki nhắqdnvc nhởpkew vềmefl thờsvyqi gian mộnqibt lầpkavn, ýdocs tứgcab đoarouổdocsi khájnrich khôxxuqng thểjppzpkavgdgyng hơssern nữsaeva. Cuốpkewi cùpdyjng Hoắqdnvc Dung cũxbetng khôxxuqng đoarotpmach nổdocsi lệjppznh giụuqkuc liêhspgn hoàgdgyn củsosha anh, đoaroàgdgynh xájnrich túuvlhi chủsosh đoaronqibng rờsvyqi đoaroi.

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch tiễwichn đoaroếuvlhn tậpkavn khi Hoắqdnvc Dung ra cửzziqa, nhìcvgpn bósbstng bàgdgy biếuvlhn mấlqtht khỏulchi cầpkavu thang rồzziqi mớbszyi quay vàgdgyo.

xxuq thấlqthy Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn đoaroang đoarogcabng xoa cằjxwym, cósbst vẻyttn rấlqtht đoaroăhspgm chiêhspgu.

"Sao vậpkavy?"

xxuq đoaroi qua, hỏulchi vớbszyi vẻyttn khósbst hiểjppzu.

Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn liếuvlhc côxxuq, mỉtwqkm cưpytksvyqi: "Anh đoaroang suy nghĩrabo vềmefl khảaghzhspgng trong lờsvyqi côxxuqsbsti."

"..."

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch quay đoaroi, đoarotpmanh đoaroi xa ra mộnqibt chúuvlht, néyttn trájnrinh khỏulchi chủsosh đoaromefl xấlqthu hổdocsgdgyy. Nhưpytkng côxxuq lậpkavp tứgcabc bịtpma anh kéyttno giậpkavt vềmefl ôxxuqm vàgdgyo lòsrekng hôxxuqn, thậpkavm chíbzhwsrekn chưpytka vềmefl đoaroếuvlhn phòsrekng ngủsosh, côxxuq đoaroãkabj bịtpmaxxuqn đoaroếuvlhn choájnring vájnring.

Từvkoq cửzziqa chíbzhwnh vàgdgyo trong phòsrekng ngủsosh chỉtwqksbst mấlqthy bưpytkbszyc châvljwn màgdgy quầpkavn ájnrio đoaroãkabjsseri hếuvlht xuốpkewng sàgdgyn.


Ásyoonh đoaroèwichn soi rõpkav chiếuvlhc quầpkavn bốpkewn gósbstc củsosha ngưpytksvyqi đoaroàgdgyn ôxxuqng vàgdgy hai mósbstn đoarozziq nhỏulchbzhwu củsosha ngưpytksvyqi con gájnrii quấlqthn chặqdnvt vàgdgyo nhau...

Đsserếuvlhn khi cảaghz hai đoaroãkabj ưpytkbszyt đoarovljwm mồzziqxxuqi, hai ngưpytksvyqi mớbszyi nhớbszy ra mìcvgpnh chưpytka tắqdnvm.

jnring hôxxuqm sau, chiếuvlhc Land Rover màgdgyu trắqdnvng đoarogcabng đoaroósbstn ájnrinh bìcvgpnh minh.

Giốpkewng nhưpytk mọcvgpi ngàgdgyy, Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn đoaroưpytka côxxuq đoaroi làgdgym trưpytkbszyc rồzziqi mớbszyi đoaroếuvlhn Hoắqdnvc Thịtpma.

Đsseriệjppzn thoạtwqki đoarodocs chuôxxuqng, Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch rúuvlht ra nhìcvgpn màgdgyn hìcvgpnh, cósbst phầpkavn bấlqtht ngờsvyq, nhưpytkng sau khi liếuvlhc trộnqibm sang bêhspgn cạtwqknh mộnqibt cájnrii, côxxuq vẫvljwn chuyểjppzn sang chếuvlh đoaronqib im lặqdnvng rồzziqi nhéyttnt lạtwqki vàgdgyo túuvlhi.

Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn dùpdyj đoaroang lájnrii xe, mắqdnvt vẫvljwn rấlqtht tinh: "Sao khôxxuqng bắqdnvt májnriy?"

wich..." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch ấlqthp úuvlhng giâvljwy lájnrit.

sseriệjppzn thoạtwqki củsosha ai vậpkavy?" Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn hỏulchi tiếuvlhp.

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch đoaroàgdgynh rúuvlht lạtwqki di đoaronqibng ra, đoaroưpytka ra trưpytkbszyc mặqdnvt anh, hai chữsaev "Yếuvlhn Phong" trêhspgn màgdgyn hìcvgpnh sájnring bừvkoqng.

Thấlqthy sắqdnvc mặqdnvt anh cósbst dấlqthu hiệjppzu trầpkavm xuốpkewng, côxxuq vộnqibi nósbsti: "Chắqdnvc làgdgy khôxxuqng cósbst chuyệjppzn gìcvgp quan trọcvgpng đoaroâvljwu, khôxxuqng nghe nữsaeva..."

"Chứgcab khôxxuqng phảaghzi đoarotpmanh đoaroolrfi tớbszyi khi đoaroếuvlhn côxxuqng ty rồzziqi mớbszyi gọcvgpi lạtwqki?" Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn hỏulchi ngưpytkolrfc lạtwqki.

"..." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch gưpytkolrfng gạtwqko.

Chúuvlht tâvljwm tưpytk đoaroósbstgdgyxbetng bịtpma anh nhìcvgpn thấlqthu.


Trưpytkbszyc đoaroósbst khi gặqdnvp Tiêhspgu Vâvljwn Tranh, anh ấlqthy còsrekn vôxxuqcvgpnh hỏulchi côxxuqsbst liêhspgn lạtwqkc vớbszyi Yếuvlhn Phong khôxxuqng. Bấlqthy giờsvyqxxuq mớbszyi bừvkoqng tỉtwqknh, hìcvgpnh nhưpytk từvkoq lầpkavn trưpytkbszyc khi Yếuvlhn Phong gọcvgpi đoaroiệjppzn cho côxxuqpkewvljwn bay nósbsti Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn đoaroãkabjsbst vợolrf chưpytka cưpytkbszyi, họcvgp chưpytka hềmefl liêhspgn lạtwqkc lạtwqki, thậpkavt ra côxxuqxbetng rấlqtht muốpkewn hỏulchi thăhspgm tìcvgpnh hìcvgpnh đoaropkewi phưpytkơsserng...

Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn trầpkavm giọcvgpng: "Nhậpkavn luôxxuqn ởpkew đoaroâvljwy!"

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch liếuvlhm môxxuqi, nhìcvgpn màgdgyn hìcvgpnh vẫvljwn đoaroang sájnring, đoaroqdnvt lêhspgn tai: "...Alôxxuq?"

"Tiểjppzu Uyểjppzn, em đoaroang làgdgym gìcvgp vậpkavy?"

xbet đoaropkavu kia đoaroiệjppzn thoạtwqki, giọcvgpng Yếuvlhn Phong vẫvljwn luôxxuqn dịtpmau dàgdgyng nhưpytk thếuvlh.

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch thàgdgynh thậpkavt trảaghz lờsvyqi: "Em đoaroang trêhspgn đoaroưpytksvyqng đoaroi làgdgym..."

"Cũxbetng khôxxuqng cósbst chuyệjppzn gìcvgp, gọcvgpi đoaroiệjppzn thoạtwqki hỏulchi thăhspgm em thôxxuqi! Xem ra anh màgdgy khôxxuqng gọcvgpi cho em, em cũxbetng chẳcxldng gọcvgpi cho anh!"

"Khôxxuqng phảaghzi vậpkavy đoaroâvljwu..."

Mỗzziqi câvljwu nósbsti xong, Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch đoaromeflu bấlqtht giájnric liếuvlhc bâvljwng quơsser sang bêhspgn cạtwqknh.

pkavgdgyng chỉtwqkgdgy mộnqibt cuộnqibc gọcvgpi thôxxuqi, vìcvgp sao côxxuqsbst cảaghzm giájnric nhưpytk bịtpma bắqdnvt gian trưpytkbszyc mặqdnvt mọcvgpi ngưpytksvyqi vậpkavy...

Yếuvlhn Phong bậpkavt cưpytksvyqi: "Tiểjppzu Uyểjppzn, vậpkavy em làgdgym việjppzc đoaroi, anh chỉtwqk muốpkewn nósbsti vớbszyi em mộnqibt tiếuvlhng làgdgy nếuvlhu khôxxuqng cósbstcvgp bấlqtht ngờsvyq, tuầpkavn sau anh sẽczwt vềmeflpytkbszyc!"

"Châvljwu Châvljwu cũxbetng vềmeflpdyjng anh chứgcab?" Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch buộnqibt miệjppzng hỏulchi.

"Khôxxuqng, nósbst qua Los Angeles cùpdyjng ôxxuqng nộnqibi rồzziqi."


wich, ra vậpkavy!" Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch hơsseri hụuqkut hẫvljwng mộnqibt chúuvlht, thậpkavt ra côxxuq rấlqtht nhớbszy thằjxwyng nhỏulch.

"Sau khi vềmeflpytkbszyc, anh sẽczwt liêhspgn lạtwqkc vớbszyi em, cứgcab nhưpytk vậpkavy đoaroi!"

"Vâvljwng..." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch đoaroájnrip.

Sau khi côxxuquvlhp májnriy, bỏulch di đoaronqibng vàgdgyo trong túuvlhi, tòsreka nhàgdgyhspgn phòsrekng trưpytkbszyc mắqdnvt đoaroãkabj hiệjppzn ra. Côxxuq nghiêhspgng đoaropkavu, quảaghz nhiêhspgn sắqdnvc mặqdnvt anh chẳcxldng ổdocsn chúuvlht nàgdgyo, mũxbeti khôxxuqng ra mũxbeti, mắqdnvt khôxxuqng ra mắqdnvt.

xxuq khôxxuqng nhịtpman đoaroưpytkolrfc lẩgaitm bẩgaitm mộnqibt câvljwu: "... Nhỏulch mọcvgpn!"

Thậpkavt sựtwqk đoarolqthy!

Rốpkewt cuộnqibc ai mớbszyi làgdgycvgpnh giấlqthm đoaroâvljwy!

"Em nósbsti ai!" Ngữsaev khíbzhw củsosha Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn rấlqtht tệjppz.

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch hèwichn mọcvgpn rụuqkut vai lạtwqki, biểjppzu thịtpma: "Àwich, nósbsti em ấlqthy màgdgy..."

Chiếuvlhc xe vữsaevng vàgdgyng đoarozziq lạtwqki bêhspgn đoaroưpytksvyqng. Côxxuq thájnrio dâvljwy an toàgdgyn, khôxxuqng dájnrim tùpdyjy tiệjppzn vuốpkewt râvljwu hùpdyjm nữsaeva, quan sájnrit sắqdnvc mắqdnvt anh rồzziqi thậpkavn trọcvgpng nósbsti: "Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn, anh lájnrii xe cẩgaitn thậpkavn đoarolqthy, em lêhspgn trưpytkbszyc đoaroâvljwy!"

sbsti rồzziqi, côxxuq đoarotpmanh đoarogaity cửzziqa xuốpkewng xe.

"Quay lạtwqki đoaroâvljwy!"

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch khựtwqkng lạtwqki, nghiêhspgm chỉtwqknh quay ngưpytksvyqi.


Gầpkavn nhưpytkxxuq đoaroãkabj sớbszym đoarojnrin ra trưpytkbszyc, khi anh vưpytkơssern tay ra, côxxuq đoaroãkabj ngoan ngoãkabjn nhắqdnvm mắqdnvt lạtwqki.

Kếuvlht thúuvlhc mộnqibt nụuqkuxxuqn, Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn buôxxuqng côxxuq ra, khuôxxuqn mặqdnvt rõpkavgdgyng thoảaghzi májnrii hơssern hẳcxldn: "Đsseri đoaroi!"

"Ồwfzb..." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch gậpkavt đoaropkavu.

Hai châvljwn chạtwqkm đoarolqtht, côxxuq khoájnric túuvlhi xájnrich lêhspgn vai đoaroi vàgdgyo trong. Khôxxuqng cầpkavn quay đoaropkavu, côxxuqxbetng biếuvlht chiếuvlhc xe bêhspgn vệjppz đoaroưpytksvyqng vẫvljwn đoarozziqpkew đoaroósbst, bêhspgn trong cósbst mộnqibt ájnrinh mắqdnvt u tốpkewi đoaroang nhìcvgpn quan sájnrit mìcvgpnh.

Đsserếuvlhn tậpkavn khi vàgdgyo trong tòsreka nhàgdgy rồzziqi, côxxuq mớbszyi dájnrim giơsser tay lêhspgn xoa cằjxwym.

Hu hu...

Đsserpkavu lưpytkbszyi đoaroau quájnri!

...

Chậpkavp tốpkewi, khi sắqdnvp tan ca, Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch gọcvgpi vàgdgyo sốpkew củsosha Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn.

Đsserpkavu kia cósbst vẻyttn vẫvljwn còsrekn bậpkavn rộnqibn, âvljwm thanh nềmefln toàgdgyn làgdgy tiếuvlhng lậpkavt giởpkewgdgyi liệjppzu. Côxxuqhspgn tiếuvlhng: "Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn, lájnrit nữsaeva anh khôxxuqng cầpkavn tớbszyi đoaroósbstn em đoaroâvljwu, tốpkewi nay cósbst thểjppz anh phảaghzi ăhspgn cơsserm mộnqibt mìcvgpnh..."

"Sao vậpkavy?" Mọcvgpi âvljwm thanh lậpkavp tứgcabc dừvkoqng lạtwqki.

"Bốpkew em vừvkoqa gọcvgpi đoaroiệjppzn cho em..." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch khẽczwtbzhwm môxxuqi.

"Bốpkew em?" Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn ngờsvyq vựtwqkc hỏulchi.

"Ừgaitm." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch giảaghzi thíbzhwch: "Ôoeiing bảaghzo em tốpkewi nàgdgyy vềmefl nhàgdgy họcvgpvljwm mộnqibt chuyếuvlhn..."

Nghe xong, Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn hỏulchi côxxuq: "Cósbst cầpkavn anh đoaroi cùpdyjng em khôxxuqng?"

"Khôxxuqng cầpkavn đoaroâvljwu..." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch từvkoq chốpkewi.

Trong đoaroiệjppzn thoạtwqki, Lâvljwm Dũxbetng Nghịtpma khôxxuqng nósbsti muốpkewn côxxuq vềmeflgdgym gìcvgp. Cósbst cảaghzvljwm Dao Dao, nếuvlhu Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn vềmeflpdyjng côxxuq, đoaropkewi phưpytkơsserng nhấlqtht đoarotpmanh sẽczwt ghen tỵcxld muốpkewn chếuvlht, côxxuq khôxxuqng muốpkewn làgdgym dấlqthy lêhspgn nhữsaevng phiềmefln phứgcabc khôxxuqng cầpkavn thiếuvlht.

Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn cũxbetng khôxxuqng làgdgym khósbst dễwich: "Vậpkavy xong việjppzc gọcvgpi đoaroiệjppzn cho anh, anh đoaroósbstn em."

sserưpytkolrfc." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch ấlqthm lòsrekng.

Sau khi tan làgdgym, côxxuq đoaroi xe buýdocst tớbszyi khu nhàgdgy giàgdgyu, men theo con đoaroưpytksvyqng riêhspgng đoaroi bộnqib khoảaghzng hơssern mưpytksvyqi phúuvlht thìcvgp nhìcvgpn thấlqthy căhspgn biệjppzt thựtwqk đoaronqibc lậpkavp củsosha nhàgdgy họcvgpvljwm, nhưpytkng từvkoq ngàgdgyy nhìcvgpn thấlqthy biệjppzt thựtwqk nhàgdgy họcvgp Hoắqdnvc, côxxuq đoaroãkabj khôxxuqng cảaghzm thấlqthy đoaroâvljwy đoaroưpytkolrfc coi làgdgy biệjppzt thựtwqk nữsaeva rồzziqi.

pytkbszyc vàgdgyo cửzziqa, vừvkoqa nhậpkavn lấlqthy déyttnp lêhspg từvkoq tay ngưpytksvyqi làgdgym thìcvgpsbst mộnqibt cájnrii bósbstng từvkoq phòsrekng khájnrich đoaroi ra.

"Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch, sao chịtpma đoaroếuvlhn đoaroâvljwy!"

vljwm Dao Dao đoaroang đoaroqdnvp mặqdnvt nạtwqk, khi nhìcvgpn thấlqthy côxxuq lậpkavp tứgcabc giậpkavn dữsaev giậpkavt mặqdnvt nạtwqk xuốpkewng.

vljwm Dũxbetng Nghịtpmaxbetng đoaroúuvlhng lúuvlhc nàgdgyy từvkoq trêhspgn gájnric đoaroi xuốpkewng: "Bốpkew gọcvgpi chịtpmalqthy đoaroếuvlhn!"

wich, thìcvgp ra làgdgy vậpkavy!" Lâvljwm Dao Dao lậpkavp tứgcabc nởpkew nụuqkupytksvyqi, trởpkew mặqdnvt rấlqtht nhanh: "Chẳcxldng trájnrich, con đoaroang thấlqthy lạtwqk, chịtpma rấlqtht íbzhwt khi đoaroếuvlhn nhàgdgycvgpnh, bâvljwy giờsvyq thấlqthy chịtpma đoaroếuvlhn, con thậpkavt sựtwqk rấlqtht vui!"

"Dao Dao, con xưpytka nay vẫvljwn rấlqtht hiểjppzu chuyệjppzn." Lâvljwm Dũxbetng Nghịtpma hiềmefln hòsreka nósbsti.

vljwm Dao Dao vộnqibi tiếuvlhn lêhspgn, cưpytksvyqi tưpytkơsseri rósbsti: "Chịtpma, chịtpma đoarovkoqng đoarogcabng ởpkew cửzziqa nữsaeva, mau vàgdgyo trong ngồzziqi đoaroi!"

sbst vẻyttnxbetng đoaroãkabj nghe thấlqthy tiếuvlhng đoaronqibng, Lýdocs Huệjppz từvkoq trong phòsrekng ăhspgn đoaroi ra ngoàgdgyi. Mặqdnvt bàgdgy ta biếuvlhn sắqdnvc, nhưpytkng ngạtwqki vìcvgpsbstvljwm Dũxbetng Nghịtpmapkew đoaroósbst, nêhspgn bàgdgy ta cũxbetng chỉtwqk im lặqdnvng mỉtwqkm cưpytksvyqi, giữsaev thájnrii đoaronqib củsosha mộnqibt ngưpytksvyqi mẹrabo hiềmefln vợolrf đoaroaghzm.

"Cơsserm nưpytkbszyc xong xuôxxuqi cảaghz rồzziqi chứgcab?" Lâvljwm Dũxbetng Nghịtpma hỏulchi vợolrf.

"Bếuvlhp nósbsti đoaroãkabj xong kha khájnri, cósbst thểjppz ăhspgn cơsserm đoaroưpytkolrfc rồzziqi!" Lýdocs Huệjppz vộnqibi gậpkavt đoaropkavu trảaghz lờsvyqi.

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch đoaroãkabj sớbszym quen vớbszyi nhữsaevng vởpkew diễwichn trưpytkbszyc mặqdnvt Lâvljwm Dũxbetng Nghịtpma củsosha hai mẹrabo con họcvgp, côxxuq chỉtwqk nhíbzhwu màgdgyy hỏulchi: "Bốpkew, bốpkewcvgpm con cósbst chuyệjppzn gìcvgp khôxxuqng?"

"Khôxxuqng vộnqibi, bốpkew đoaroãkabj bảaghzo dìcvgp thêhspgm mósbstn, chúuvlhng ta vừvkoqa ăhspgn vừvkoqa nósbsti chuyệjppzn!" Lâvljwm Dũxbetng Nghịtpmahspgn tiếuvlhng.

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch khósbst giấlqthu nổdocsi sựtwqk ngỡbszy ngàgdgyng, sau vàgdgyi giâvljwy ngậpkavp ngừvkoqng, côxxuq gậpkavt đoaropkavu đoaroi vàgdgyo.

vljwm Dao Dao tuy chẳcxldng thíbzhwch thúuvlhcvgp nhưpytkng vẫvljwn tiếuvlhp tụuqkuc giữsaevcvgpnh tưpytkolrfng, khoájnric tay côxxuq, chịtpma nọcvgp chịtpma kia ríbzhwu ríbzhwt.

Bao nhiêhspgu năhspgm nay, mỗzziqi lầpkavn trởpkew vềmefl nhàgdgy họcvgpvljwm, Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch đoaromeflu xin tiềmefln rồzziqi đoaroi, khôxxuqng ởpkew lạtwqki lâvljwu, cũxbetng sẽczwt khôxxuqng đoaroưpytkolrfc níbzhwu kéyttno. Kiểjppzu đoaroưpytkolrfc chủsosh đoaronqibng gọcvgpi vềmefl nhưpytk thếuvlhgdgyy hìcvgpnh nhưpytk chỉtwqksbst mộnqibt lầpkavn, còsrekn làgdgy khoảaghzng thờsvyqi gian côxxuqgdgy Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn vừvkoqa mớbszyi giao dịtpmach.

vljwm Uyểjppzn Bạtwqkch đoaroi tớbszyi trưpytkbszyc bàgdgyn ăhspgn, íbzhwt nhiềmeflu cósbst phầpkavn thậpkavn trọcvgpng, sau khi quay đoaropkavu thấlqthy khôxxuqng cósbst ngưpytksvyqi dưpytkbszyi sájnrit lạtwqki gầpkavn côxxuq mớbszyi yêhspgn tâvljwm ngồzziqi xuốpkewng.

Trêhspgn bàgdgyn bàgdgyy khôxxuqng íbzhwt đoaroĩraboa thứgcabc ăhspgn, hưpytkơsserng thơsserm nứgcabc mũxbeti.

Hai mẹrabo con Lâvljwm Dao Dao vàgdgydocs Huệjppz ngồzziqi đoaropkewi diệjppzn, dĩrabo nhiêhspgn côxxuq chẳcxldng cósbst hứgcabng thúuvlh ăhspgn uốpkewng gìcvgp, chỉtwqk cảaghzm thấlqthy khósbst chịtpmau. Màgdgy bảaghzn thâvljwn côxxuqxbetng hiểjppzu rõpkav trong lòsrekng, khôxxuqng cósbst việjppzc gìcvgpvljwm Dũxbetng Nghịtpma đoaroãkabj chẳcxldng chủsosh đoaronqibng gọcvgpi côxxuq vềmefl nhàgdgy họcvgpvljwm, hơssern nữsaeva bữsaeva cơsserm nàgdgyy cũxbetng khôxxuqng đoaroơssern giảaghzn nhưpytk vậpkavy.

Quảaghz nhiêhspgn, đoaronqibng đoaroũxbeta chưpytka đoaroưpytkolrfc bao lâvljwu, Lâvljwm Dũxbetng Nghịtpma đoaroãkabj nhìcvgpn vềmefl phíbzhwa côxxuq: "Uyểjppzn Bạtwqkch, cósbst chuyệjppzn nàgdgyy bốpkew muốpkewn nhờsvyq con giúuvlhp đoarobszy."

"... Chuyệjppzn gìcvgptwqk?" Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch hơsseri sữsaevng ngưpytksvyqi.

"Gầpkavn đoaroâvljwy côxxuqng ty cósbst mộnqibt dựtwqk ájnrin rấlqtht triểjppzn vọcvgpng, muốpkewn hợolrfp tájnric cùpdyjng Hoắqdnvc Thịtpma." Lâvljwm Dũxbetng Nghịtpmasseri ngừvkoqng lạtwqki mộnqibt chúuvlht rồzziqi tưpytkơsseri cưpytksvyqi nósbsti tiếuvlhp: "Con xem cósbstsser hộnqibi nàgdgyo thìcvgp ưpytkbszym lờsvyqi vớbszyi Trưpytksvyqng Uyêhspgn xem sao!"

wich..." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch cắqdnvn môxxuqi.

xxuq íbzhwt nhiềmeflu hiểjppzu ra mụuqkuc đoaroíbzhwch tốpkewi nay ôxxuqng gọcvgpi côxxuq tớbszyi rồzziqi.

"Bốpkew!" Lâvljwm Dao Dao phẫvljwn nộnqibhspgn tiếuvlhng, rồzziqi nhanh chósbstng ýdocs thứgcabc đoaroưpytkolrfc sựtwqk thájnrii quájnri củsosha mìcvgpnh, côxxuq ta lậpkavp tứgcabc khôxxuqi phụuqkuc vẻyttn ngâvljwy thơsserxxuq sốpkew tộnqibi: "Bốpkew, lẽczwtgdgyo bốpkew khôxxuqng biếuvlht anh Trưpytksvyqng Uyêhspgn sắqdnvp cửzziqgdgynh lễwich đoaroíbzhwnh hôxxuqn rồzziqi sao, khoảaghzng thờsvyqi gian trưpytkbszyc trêhspgn bájnrio đoaroãkabj đoaroăhspgng tin rầpkavm rộnqib! Bốpkewcvgpm chịtpmagdgy khôxxuqng cósbst íbzhwch gìcvgp đoaroâvljwu, chịtpmalqthy cũxbetng khôxxuqng cósbstjnric dụuqkung gìcvgp trưpytkbszyc mặqdnvt anh Trưpytksvyqng Uyêhspgn!"

"Dao Dao, bốpkew đoaroang nósbsti chuyệjppzn vớbszyi chịtpma con!" Lâvljwm Dũxbetng Nghịtpma nhíbzhwu màgdgyy, khôxxuqng vui vẻyttn lắqdnvm.

hspgn cạtwqknh, Lýdocs Huệjppz đoaroájnrinh mắqdnvt qua, Lâvljwm Dao Dao lậpkavp tứgcabc ngậpkavm miệjppzng lạtwqki, khôxxuqng nósbsti thêhspgm, nghiễwichm nhiêhspgn ra dájnring mộnqibt đoarogcaba con gájnrii ngoan ngoãkabjn.

"Uyểjppzn Bạtwqkch, hãkabjy nhớbszy lờsvyqi bốpkewsbsti, vềmefl nhớbszycvgpm cơsser hộnqibi nósbsti lạtwqki vớbszyi Trưpytksvyqng Uyêhspgn chuyệjppzn nàgdgyy!"

"..."

Cuốpkewi cùpdyjng bữsaeva cơsserm cũxbetng kếuvlht thúuvlhc, Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch khôxxuqng đoarotpmanh ởpkew lạtwqki lâvljwu.

Trưpytkbszyc khi ra khỏulchi biệjppzt thựtwqk, Lâvljwm Dao Dao thâvljwn thiếuvlht nósbsti: "Bốpkew! Con đoaroi tiễwichn chịtpma!"

...

"Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch, chịtpma đoaroúuvlhng làgdgy khôxxuqng biếuvlht xấlqthu hổdocs đoarolqthy!"

Khi chỉtwqksrekn hai ngưpytksvyqi họcvgp, Lâvljwm Dao Dao khôxxuqng cầpkavn giấlqthu giễwichm nữsaeva, ngạtwqko nghễwichxxuqpdyjng: "Bốpkewsbsti muốpkewn nhờsvyq chịtpmasbsti giúuvlhp vớbszyi anh Trưpytksvyqng Uyêhspgn vềmefl chuyệjppzn hợolrfp tájnric làgdgy chịtpma nghĩrabocvgpnh giỏulchi àgdgy? Hừvkoq, thậpkavt sựtwqk..."

"Côxxuqsbsti xong chưpytka?" Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch nhíbzhwu màgdgyy hỏulchi.

"Chưpytka xong đoaroâvljwu!" Lâvljwm Dao Dao nghiếuvlhn răhspgng: "Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch, tôxxuqi khuyêhspgn chịtpmahspgn biếuvlht tựtwqkpytkolrfng sứgcabc mìcvgpnh, đoarovkoqng ảaghzo vọcvgpng giấlqthc mơssergdgym phưpytkolrfng hoàgdgyng nữsaeva! Phiềmefln chịtpmaxbetng tựtwqk soi lạtwqki gưpytkơsserng đoaroi, xem mìcvgpnh cósbst xứgcabng hay khôxxuqng! Lầpkavn trưpytkbszyc tôxxuqi đoaroãkabjsbsti rồzziqi, giữsaev chịtpmagdgy chịtpma Sunny, kẻyttn ngu cũxbetng biếuvlht nêhspgn chọcvgpn ai..."

Mộnqibt chiếuvlhc Land Rover bấlqtht ngờsvyq đoarozziq lạtwqki trưpytkbszyc cổdocsng, cửzziqa xe bậpkavt mởpkew, bósbstng dájnring cao lớbszyn củsosha Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn đoaropkavp vàgdgyo mắqdnvt.

Anh đoaroi thẳcxldng vềmefl phíbzhwa côxxuq: "Xong chưpytka em?"

"Ừgaitm..." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch gậpkavt đoaropkavu.

gdgym nhưpytk khôxxuqng nhìcvgpn thấlqthy sựtwqk tồzziqn tạtwqki củsosha Lâvljwm Dao Dao, chàgdgyo hỏulchi cũxbetng kiệjppzm lờsvyqi, Hoắqdnvc Trưpytksvyqng Uyêhspgn khoájnric vai côxxuq đoaroi vềmefl phíbzhwa xe: "Lêhspgn xe thôxxuqi, chúuvlhng ta vềmefl nhàgdgy."

"Vâvljwng." Lâvljwm Uyểjppzn Bạtwqkch cấlqtht bưpytkbszyc đoaroi theo anh.

Cho đoaroếuvlhn khi chiếuvlhc Land Rover biếuvlhn mấlqtht trong bósbstng tốpkewi, Lâvljwm Dao Dao mớbszyi nhưpytk sựtwqkc tỉtwqknh khỏulchi giấlqthc mơsser.

Từvkoqng cơssern giósbst thổdocsi qua nhưpytk từvkoqng cúuvlhjnrit thẳcxldng vàgdgyo mặqdnvt côxxuq ta, côxxuq ta phẫvljwn nộnqib đoarogcabng tạtwqki chỗzziq giậpkavm châvljwn bìcvgpnh bịtpmach.

Trởpkew vềmefl biệjppzt thựtwqk, Lâvljwm Dũxbetng Nghịtpma đoaroãkabjhspgn tầpkavng hai, trong phòsrekng khájnrich chỉtwqksrekn lạtwqki Lýdocs Huệjppz, thếuvlhhspgn khôxxuqng việjppzc gìcvgp phảaghzi kiêhspgng kỵcxld, Lâvljwm Dao Dao thửzziq hồzziqng hộnqibc nósbsti: "Mẹrabo, mẹrabo bảaghzo bốpkew rốpkewt cuộnqibc cósbst ýdocscvgp chứgcab! Mẹrabo xem thájnrii đoaronqib củsosha bốpkew vớbszyi chịtpma ta hôxxuqm nay đoarolqthy, rõpkavgdgyng làgdgy khájnric biệjppzt hẳcxldn trưpytkbszyc kia. Khôxxuqng lẽczwt bốpkew đoarotpmanh đoaroósbstn chịtpma ta quay lạtwqki nhàgdgy họcvgpvljwm? Tớbszyi lúuvlhc đoaroósbst con phảaghzi làgdgym sao, con phảaghzi làgdgy tiểjppzu thưpytk duy nhấlqtht củsosha cájnrii nhàgdgygdgyy!"

"Khôxxuqng đoaroâvljwu!" Lýdocs Huệjppz tỏulch thájnrii đoaronqib kiêhspgn quyếuvlht.

"Sao lạtwqki khôxxuqng, con thấlqthy rấlqtht cósbst khảaghzhspgng!" Lâvljwm Dao Dao cầpkavm gốpkewi dựtwqka quăhspgng đoaroi.

docs Huệjppz biểjppzu cảaghzm kiêhspgn đoarotpmanh: "Vềmefl đoaroiểjppzm nàgdgyy con hoàgdgyn toàgdgyn yêhspgn tâvljwm, vìcvgpsbst vốpkewn dĩraboxbetng khôxxuqng phảaghzi làgdgy..."

sbsti tớbszyi đoaroâvljwy, bàgdgy ta nhưpytk ýdocs thứgcabc đoaroưpytkolrfc việjppzc gìcvgp, vộnqibi im bặqdnvt.

"Vốpkewn khôxxuqng phảaghzi làgdgycvgptwqk?" Lâvljwm Dao Dao mơsser hồzziq.

"Khôxxuqng cósbstcvgp!" Lýdocs Huệjppzsbsti luôxxuqn, ájnrinh mắqdnvt đoaroaghzo đoaroaghzo, dặqdnvn dòsrekxxuq: "Dao Dao, chuyệjppzn nàgdgyy khôxxuqng đoaroưpytkolrfc nósbsti bừvkoqa bãkabji trưpytkbszyc mặqdnvt bốpkew con, cũxbetng khôxxuqng đoaroưpytkolrfc phéyttnp hỏulchi linh tinh, con hiểjppzu chưpytka? Nếuvlhu khôxxuqng đoarojppz bốpkew con nổdocsi trậpkavn lôxxuqi đoaroìcvgpnh thìcvgp gay!"

"Con biếuvlht rồzziqi, con biếuvlht rồzziqi!" Lâvljwm Dao Dao bĩrabou môxxuqi.

Nghĩrabo tớbszyi cảaghznh hai ngưpytksvyqi họcvgp ban nãkabjy thâvljwn mậpkavt, côxxuq ta vừvkoqa ghen ghéyttnt vừvkoqa tứgcabc giậpkavn, lẩgaitm bẩgaitm trong lòsrekng: Lẽczwtgdgyo cảaghz chịtpma Sunny màgdgyxbetng hếuvlht cájnrich...

~Hếuvlht chưpytkơsserng 191~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.