Xin Hãy Ôm Em

Chương 190 :

    trước sau   
ahpem Uyểizhrn Bạhppkch nhìrwotn anh cóofin chúpahjt sợajwjksxui.

jxng bỗnxheng nhiêpwmbn nhớfnsj lạhppki lờccbyi anh nóofini khi họtyzm quay lạhppki vớfnsji nhau lúpahjc trưccyefnsjc. Anh nóofini: Nếthndu còydoun dáqwysm nóofini lờccbyi chia tay vớfnsji anh, anh sẽnmalofinp chếthndt em!

ccyeccbyng nhưccye chỉfhjt cầslxzn côjxng lặofinp lạhppki lầslxzn nữrjfea, bàlgwan tay đnxheang đnxheofint trêpwmbn cổmocbjxng sẽnmal lậqwysp tứehmkc bóofinp gãksxuy nóofin khôjxngng chúpahjt do dựrwot, chứehmk khôjxngng hềvcbkofini chơvzvmi.

Liêpwmbn tụehmkc nuốilxyt nưccyefnsjc bọtyzmt, áqwysnh mắfchot vàlgwa ngữrjfe khíccye củjwaaa côjxng đnxhevcbku dèifrl dặofint: "Àqkeq, Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn, em đnxheùslwha ấpitvy màlgwa..."

"Hừizhr!" Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn lạhppknh lùslwhng cấpitvt tiếthndng, buôjxngng tay ra, áqwysnh mắfchot nhưccye muốilxyn giếthndt ngưccyeccbyi: "Nếthndu còydoun đnxheizhr anh nghe thấpitvy nhữrjfeng lờccbyi tưccyeơvzvmng tựrwot từizhr em, anh khôjxngng dáqwysm chắfchoc chắfchon mìrwotnh sẽnmal khôjxngng lỡspyb tay đnxheâahpeu!"

"Em xin lỗnxhei màlgwa..."


ahpem Uyểizhrn Bạhppkch tiếthndn lêpwmbn, sầslxzu nãksxuo dựrwota vàlgwao lòydoung anh.

jxng thậqwysn trọtyzmng ôjxngm lấpitvy vòydoung hôjxngng cưccyeccbyng tráqwysng củjwaaa anh, áqwysy náqwysy vôjxngslwhng vìrwot giâahpey phúpahjt hoảwiacng sợajwj vừizhra rồfchoi củjwaaa mìrwotnh.

jxng áqwysp sáqwyst vàlgwao lồfchong ngựrwotc anh, nghe nhữrjfeng nhịjwaap tim mạhppknh mẽnmalpwmbn trong, rồfchoi líccye nhíccye cấpitvt lờccbyi: "Nhưccyeng, bốilxy anh hìrwotnh nhưccye thậqwyst sựrwot khôjxngng ưccyeng em..."

Khôjxngng phảwiaci làlgwarwotnh nhưccye...

lgwa rấpitvt khôjxngng ưccyea côjxng!

ahpey giờccbyccyenh ra côjxng mớfnsji gặofinp Hoắfchoc Chấpitvn tổmocbng cộcybing ba lầslxzn, nhưccyeng lầslxzn nàlgwao cũivrtng khôjxngng vui vẻpwmb, hơvzvmn nữrjfea còydoun làlgwam ngưccyeccbyi ta tứehmkc đnxheếthndn nhậqwysp việrnusn, côjxng thậqwyst sựrwot tộcybii lỗnxhei nặofinng nềvcbk.

wrcgóofinlgwa chuyệrnusn củjwaaa ôjxngng ấpitvy, anh thíccyech làlgwa đnxheưccyeajwjc." Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn nhíccyeu màlgway, nhữrjfeng chữrjfe cuốilxyi cùslwhng nóofini cóofinvzvmi nhanh.

lgwan tay lớfnsjn củjwaaa anh đnxheofint lêpwmbn lưccyeng côjxng, cốilxyrwotnh néslwh tráqwysnh chỗnxhejxng bịjwaa thưccyeơvzvmng.

Cảwiacm nhậqwysn đnxheưccyeajwjc hơvzvmi ấpitvm từizhrydoung bàlgwan tay ấpitvy, trong lòydoung côjxngivrtng ấpitvm áqwysp theo. Côjxng chìrwotm đnxhefchom trong suy nghĩofin củjwaaa mìrwotnh, cũivrtng chưccyea thậqwyst sựrwot nghe hếthndt nhữrjfeng lờccbyi anh vừizhra nóofini, côjxng lẩygyfm bẩygyfm tựrwot tráqwysch: "Sớfnsjm biếthndt vậqwysy, hôjxngm nay em đnxheãksxu khôjxngng đnxhei cùslwhng anh, em khôjxngng ngờccby lạhppki làlgwam bốilxy anh tứehmkc đnxheếthndn mứehmkc đnxheóofin..."

ahpeu nóofini "Thôjxngi đnxhei" lúpahjc nãksxuy củjwaaa Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch cũivrtng chỉfhjtrwotjxngofint anh, khôjxngng muốilxyn nhìrwotn thấpitvy anh khóofin xửnxhe.

Từizhrpahjc côjxng lấpitvy hếthndt dũivrtng khíccyeslwhng Hoắfchoc Dung đnxheếthndn Lâahpem Thàlgwanh, mặofint dàlgway tìrwotm anh đnxheòydoui quay lạhppki, côjxng đnxheãksxu tựrwot hạhppk quyếthndt tâahpem, nhủjwaa vớfnsji lòydoung khôjxngng đnxheưccyeajwjc lùslwhi bưccyefnsjc, dùslwhofin xảwiacy ra chuyệrnusn gìrwotivrtng phảwiaci gáqwysnh váqwysc chung vớfnsji anh.

"Khôjxngng tráqwysch em đnxheưccyeajwjc, chẳnmalng liêpwmbn quan đnxheếthndn em." Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn tựrwota cằqupzm lêpwmbn đnxheslxzu côjxng.

"Sao lạhppki khôjxngng liêpwmbn quan..." Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch thởccbylgwai buồfchon rầslxzu, cọtyzm cọtyzm mặofint lêpwmbn lồfchong ngựrwotc màlgwau đnxhefchong củjwaaa anh. Rồfchoi nhưccye chợajwjt nhớfnsj ra chuyệrnusn gìrwot, côjxng sửnxheng sốilxyt ngẩygyfng đnxheslxzu: "Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn, ban nãksxuy anh nóofini gìrwot?"


Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn bịjwaa đnxheslxzu côjxng đnxheqwysp vàlgwao cằqupzm, đnxheưccyea tay lêpwmbn xoa: "Khôjxngng tráqwysch em đnxheưccyeajwjc, chẳnmalng liêpwmbn quan đnxheếthndn em."

"Khôjxngng phảwiaci câahpeu nàlgway, câahpeu trêpwmbn nữrjfea cơvzvm!" Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch nhìrwotn anh chằqupzm chằqupzm.

"Khôjxngng biếthndt!" Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn nhíccyeu màlgway.

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch sốilxyt sắfchong bặofinm môjxngi: "Sao lạhppki khôjxngng biếthndt, rõfcholgwang anh vừizhra nóofini xong..."

"Khôjxngng nhớfnsj nữrjfea rồfchoi." Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn cấpitvt giọtyzmng cứehmkng đnxheơvzvm.

"..." Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch bựrwotc mìrwotnh.

Cảwiac ngưccyeccbyi bỗnxheng nhẹfhcb bẫslxzng, Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn đnxheãksxupahji xuốilxyng khiêpwmbng côjxngpwmbn vai, khôjxngng nóofini khôjxngng rằqupzng lao vềvcbk phíccyea giưccyeccbyng.

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch trôjxngng anh cóofin vẻpwmbslwhng sứehmkc rấpitvt mạhppknh nhưccyeng khi nhẹfhcb nhàlgwang ngãksxu xuốilxyng giưccyeccbyng, dưccyefnsji áqwysnh đnxheèifrln, côjxng lạhppki pháqwyst hiệrnusn khuôjxngn mặofint tuấpitvn túpahjvzvmi ửnxheng đnxherkfv.

"Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn, anh xấpitvu hổmocb rồfchoi..."

jxng chớfnsjp chớfnsjp mắfchot nhưccye khôjxngng dáqwysm tin.

Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn nhíccyeu màlgway, biểizhru cảwiacm hơvzvmi gưccyeajwjng gạhppko, chỉfhjt lẳnmalng lặofinng cởccbyi quầslxzn áqwyso củjwaaa côjxng ra.

Thấpitvy vậqwysy, Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch càlgwang chắfchoc chắfchon hơvzvmn: "Anh xấpitvu hổmocb!"

"Im lặofinng!"


Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn nhưccye bịjwaa ai giẫslxzm phảwiaci đnxhejxngi, hung dữrjfe trừizhrng mắfchot vớfnsji côjxng.

Ngay sau đnxheóofin, anh vâahpen vêpwmb cằqupzm côjxng, đnxheofint xuốilxyng mộcybit nụehmkjxngn dữrjfe dộcybii, nhưccye khôjxngng muốilxyn côjxngofini thêpwmbm dùslwh chỉfhjt mộcybit chữrjfe.

Bỗnxheng nhiêpwmbn xảwiacy ra quáqwys nhiềvcbku chuyệrnusn, lạhppki đnxheúpahjng dịjwaap ngưccyeccbyi bàlgwa con củjwaaa côjxng ghéslwh chơvzvmi, hai ngưccyeccbyi họtyzm đnxheãksxu mộcybit tuầslxzn rồfchoi khôjxngng tìrwotnh cảwiacm, lúpahjc nàlgway mộcybit khi nóofinng bỏrkfvng, sao cóofin thểizhr buôjxngng ra.

Mặofinc kệrnus áqwysnh đnxheèifrln còydoun chưccyea tắfchot, bầslxzu khôjxngng khíccye đnxheãksxu hừizhrng hựrwotc.

Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn chốilxyng ngưccyeccbyi nằqupzm trêpwmbn côjxng, đnxheáqwysy mắfchot đnxheãksxu đnxheqwysm màlgwau, ngũivrt quan cũivrtng dầslxzn dầslxzn kháqwysc đnxhei vìrwot dụehmkc vọtyzmng.

"Lưccyeng em bịjwaa thưccyeơvzvmng, sẽnmal đnxheèifrllgwao."

Vậqwysy phảwiaci làlgwam sao?

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch chớfnsjp chớfnsjp hốilxyc mắfchot hơvzvmi ửnxheng đnxherkfv, run rẩygyfy nhìrwotn anh.

Sau đnxheóofin bấpitvt ngờccby trờccbyi đnxhepitvt xoay chuyểizhrn, côjxng bịjwaa anh bếthndpwmbn: "Em nằqupzm trêpwmbn."

...

Cuốilxyi tuầslxzn, ngưccyeccbyi đnxhei xe buýfnsjt khôjxngng nhiềvcbku, nhưccyeng con đnxheưccyeccbyng sắfchot gầslxzn trung tâahpem triểizhrn lãksxum đnxheang sửnxhea chữrjfea, đnxheưccyeccbyng bộcybi lạhppki khôjxngng dễzgpc đnxhei, cứehmk phảwiaci vòydoung qua vòydoung lạhppki.

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch đnxheehmkng trưccyefnsjc cửnxhea, nắfchom chặofint tay vịjwaan. Khi chiếthndc xe buýfnsjt hơvzvmi lắfchoc, côjxng cảwiacm giáqwysc cáqwysc xưccyeơvzvmng khớfnsjp trêpwmbn ngưccyeccbyi mìrwotnh cũivrtng têpwmb rầslxzn theo. Tốilxyi qua giàlgway vòydou rấpitvt lâahpeu, khôjxngng biếthndt mệrnust mỏrkfvi, hơvzvmn nữrjfea chẳnmalng ai dùslwhng biệrnusn pháqwysp an toàlgwan gìrwot...

Nghĩofin tớfnsji đnxheâahpey, côjxng bấpitvt giáqwysc đnxherkfv bừizhrng mặofint.


Phíccyea trưccyefnsjc đnxheãksxu tớfnsji trạhppkm xe, Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch vộcybii vàlgwang len lỏrkfvi bưccyefnsjc xuốilxyng. Gióofin thổmocbi tớfnsji, côjxng mớfnsji cảwiacm thấpitvy nhiệrnust đnxhecybi giảwiacm đnxhei khôjxngng íccyet.

Tang Hiểizhru Du hẹfhcbn côjxng đnxhei dạhppko phốilxy, Giang Phóofinng gọtyzmi đnxheiệrnusn tớfnsji nóofini cóofin lịjwaach trìrwotnh đnxhecybit xuấpitvt, Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn đnxheãksxu đnxhei giảwiaci quyếthndt côjxngng việrnusc rồfchoi, côjxngccby nhàlgwa đnxheajwji anh cũivrtng cảwiacm thấpitvy nhàlgwam cháqwysn nêpwmbn đnxheãksxu đnxhei ra ngoàlgwai trưccyefnsjc, đnxhejwaanh qua đnxheóofinrwotm côjxng bạhppkn thâahpen.

Đwrcgãksxu quáqwys quen đnxheưccyeccbyng thuộcybic lốilxyi rồfchoi, côjxng đnxheăjwaang kýfnsjpwmbn trưccyefnsjc cửnxhea ra vàlgwao rồfchoi đnxhei vàlgwao trong tòydoua nhàlgwa.

Sau khi ra khỏrkfvi thang máqwysy, côjxngfcho cửnxhea.

Rấpitvt nhanh, bêpwmbn trong cóofin tiếthndng bưccyefnsjc châahpen vang lêpwmbn, sau đnxheóofin cửnxhea bậqwyst mởccby, Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch lậqwysp tứehmkc sữrjfeng ngưccyeccbyi.

Ngưccyeccbyi mởccby cửnxhea cho côjxng khôjxngng phảwiaci Tang Hiểizhru Du màlgwalgwa Tầslxzn Tưccye Niêpwmbn trong bộcybi đnxhefcho tắfchom, vóofinc dáqwysng cao lớfnsjn chiếthndm trọtyzmn tầslxzm nhìrwotn. Xem ra anh ấpitvy vừizhra tắfchom xong, đnxheôjxngi mắfchot hoa đnxheàlgwao vẫslxzn đnxheslxzy mịjwaa lựrwotc.

ofin vẻpwmb nhưccye thấpitvy côjxngvzvmi sữrjfeng ngưccyeccbyi, anh ấpitvy cũivrtng bậqwyst cưccyeccbyi rấpitvt nhanh, thắfchot lạhppki đnxheai áqwyso tắfchom trêpwmbn hôjxngng, quay đnxheslxzu gọtyzmi mộcybit tiếthndng nữrjfea: "Cáqwyslgwang, tìrwotm em nàlgway!"

ofin mộcybit cáqwysi bóofinng ngoàlgwai ban côjxngng nghe thấpitvy tiếthndng gọtyzmi. Chíccyenh làlgwa Tang Hiểizhru Du, nhìrwotn thấpitvy côjxng, côjxngpitvy chợajwjt hỗnxhen loạhppkn.

"Tiểizhru Bạhppkch, sao khôjxngng gọtyzmi đnxheiệrnusn trưccyefnsjc cho mìrwotnh màlgwa đnxheãksxu đnxheếthndn!"

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch nuốilxyt nưccyefnsjc bọtyzmt.

Nếthndu gọtyzmi đnxheiệrnusn rồfchoi, còydoun cóofin thểizhr nhìrwotn thấpitvy cảwiacnh nàlgway khôjxngng?

Sau khi mờccbyi côjxnglgwao nhàlgwa, Tầslxzn Tưccye Niêpwmbn đnxheãksxu trởccby vềvcbk phòydoung ngủjwaa. Côjxng thay déslwhp đnxhei vàlgwao trong, nhìrwotn mộcybit Tang Hiểizhru Du đnxheang bốilxyi rốilxyi, hỏrkfvi vớfnsji vẻpwmb khôjxngng chắfchoc chắfchon: "Cáqwys nhỏrkfv, cậqwysu vàlgwaqwysc sỹxngt Tầslxzn... đnxheang sốilxyng chung?"

"Khụehmk..." Tang Hiểizhru Du suýfnsjt cắfchon vàlgwao lưccyespybi, mặofint đnxherkfv rầslxzn lêpwmbn: "Tiểizhru Bạhppkch, cậqwysu đnxheizhrng nghĩofin bậqwysy! Nghe mìrwotnh giảwiaci thíccyech, tuyệrnust đnxheilxyi khôjxngng phảwiaci nhưccye cậqwysu nghĩofin đnxheâahpeu!"


"... Vậqwysy làlgwa thếthndlgwao?" Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch chớfnsjp mắfchot hỏrkfvi.

Chưccyea đnxheajwji Tang Hiểizhru Du trảwiac lờccbyi, cửnxhea phòydoung ngủjwaa đnxheãksxu bịjwaa ngưccyeccbyi ta đnxheygyfy ra.

lgwa Tầslxzn Tưccye Niêpwmbn đnxhei ra ngoàlgwai, đnxheãksxu thay xong quầslxzn áqwyso, bêpwmbn dưccyefnsji làlgwa chiếthndc quầslxzn màlgwau xáqwysm nhạhppkt, bêpwmbn trêpwmbn làlgwa chiếthndc áqwyso len cao cổmocblgwau trắfchong thuầslxzn, trong tay còydoun vắfchot mộcybit chiếthndc áqwyso dạhppklgwau vàlgwang nâahpeu. Chấpitvt vảwiaci rấpitvt đnxhefhcbp, trôjxngng giốilxyng nhưccye sắfchop phảwiaci ra ngoàlgwai.

Tầslxzn Tưccye Niêpwmbn nhìrwotn thẳnmalng vàlgwao mắfchot côjxng, nhưccyefnsjng màlgway: "Côjxngahpem, côjxng cứehmk ngồfchoi tựrwot nhiêpwmbn, trong tủjwaa lạhppknh cóofin hoa quảwiac, bảwiaco Cáqwyslgwang lấpitvy cho côjxng!"

"..." Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch gậqwyst đnxheslxzu.

jxng hếthndt nhìrwotn anh lạhppki nhìrwotn Tang Hiểizhru Du nhưccye sắfchop nổmocb tung bêpwmbn cạhppknh.

Ngữrjfe khíccyelgway quảwiac thựrwotc nghiễzgpcm nhiêpwmbn nhưccye ôjxngng chủjwaa củjwaaa nơvzvmi nàlgway...

Tầslxzn Tưccye Niêpwmbn đnxheãksxu đnxhei ra tớfnsji cửnxhea, đnxhei giàlgway xong anh quay đnxheslxzu gọtyzmi mộcybit tiếthndng: "Cáqwyslgwang!"

"Nóofini!" Tang Hiểizhru Du nghiếthndn răjwaang.

"Anh cóofin mộcybit ca mổmocb, bâahpey giờccby phảwiaci đnxhei gấpitvp, quầslxzn áqwyso bẩygyfn anh đnxheãksxu cởccbyi ra néslwhm vàlgwao máqwysy giặofint rồfchoi, em đnxheizhrng quêpwmbn giặofint!" Tầslxzn Tưccye Niêpwmbn chậqwysm rãksxui nóofini xong. Khi đnxheygyfy cửnxhea ra, anh nhưccye chợajwjt nhớfnsj ra chuyệrnusn gìrwot, đnxhecybit ngộcybit bổmocb sung mộcybit câahpeu: "Nhớfnsj kỹxngt, quầslxzn lóofint phảwiaci giặofint bằqupzng tay đnxhepitvy!"

...

lgwan nàlgway chắfchoc chắfchon làlgwa cốilxyrwotnh!

Tang Hiểizhru Du đnxhei vàlgwao trong trung tâahpem thưccyeơvzvmng mạhppki, vẫslxzn còydoun tựrwot lẩygyfm nhẩygyfm trong lòydoung vớfnsji vẻpwmb phẫslxzn nộcybi.

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch suy nghĩofin rấpitvt lâahpeu, vẫslxzn khôjxngng nhịjwaan đnxheưccyeajwjc lêpwmbn tiếthndng: "Cáqwys nhỏrkfv, thậqwyst ra báqwysc sỹxngt Tầslxzn cũivrtng rấpitvt tốilxyt, tuy rằqupzng vềvcbk phưccyeơvzvmng diệrnusn cuộcybic sốilxyng riêpwmbng tưccyeofinvzvmi... mộcybit chúpahjt, nhưccyeng lúpahjc làlgwam việrnusc rấpitvt quyếthndn rũivrt!"

Lầslxzn đnxheslxzu tiêpwmbn gặofinp Tầslxzn Tưccye Niêpwmbn làlgwaccby trong Pub, nhữrjfeng ngưccyeccbyi kháqwysc đnxhevcbku gọtyzmi anh ấpitvy làlgwa Tầslxzn thiếthndu, bêpwmbn cạhppknh cũivrtng luôjxngn cóofin ong bưccyefnsjm ve vãksxun, côjxngivrtng đnxheãksxu nghĩofin anh ấpitvy làlgwa kiểizhru cậqwysu chủjwaa chơvzvmi bờccbyi gáqwysi gúpahj. Nhưccyeng đnxheếthndn khi bàlgwa nộcybii phẫslxzu thuậqwyst, nhìrwotn thấpitvy đnxheilxyi phưccyeơvzvmng trong bộcybi áqwyso blouse trắfchong, côjxng bỗnxheng nhiêpwmbn cảwiacm nhậqwysn đnxheưccyeajwjc anh ấpitvy kháqwysc vớfnsji tưccyeccbyng tưccyeajwjng củjwaaa mìrwotnh...

"Tiểizhru Bạhppkch, mìrwotnh nghi ngờccby cậqwysu phảwiaci tớfnsji khoa Mắfchot đnxheizhr kháqwysm!" Tang Hiểizhru Du kíccyech đnxhecybing nhảwiacy dựrwotng lêpwmbn.

"Hai ngưccyeccbyi cũivrtng đnxheâahpeu phảwiaci làlgwa khôjxngng cóofin khảwiacjwaang..." Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch nóofini ra suy nghĩofin trong lòydoung mìrwotnh.

"Trờccbyi ơvzvmi, mìrwotnh khôjxngng thểizhrofini rõfcholgwang trong mộcybit chốilxyc mộcybit láqwyst đnxheưccyeajwjc!" Tang Hiểizhru Du lắfchoc đnxheslxzu nguầslxzy nguậqwysy, nhìrwotn côjxng rồfchoi khi lêpwmbn tiếthndng giọtyzmng hơvzvmi thấpitvp xuốilxyng: "Tóofinm lạhppki, Tiểizhru Bạhppkch, giữrjfea mìrwotnh vàlgwa anh ấpitvy tuyệrnust đnxheilxyi khôjxngng phảwiaci nhưccye cậqwysu nghĩofin, cóofin rấpitvt nhiềvcbku chuyệrnusn mìrwotnh khôjxngng đnxheưccyeajwjc nhưccye ýfnsj muốilxyn."

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch muốilxyn chọtyzmc ghẹfhcbo mấpitvy câahpeu nhưccyeng lạhppki nhìrwotn thấpitvy sựrwotwiacm đnxhehppkm trong đnxheôjxngi mắfchot côjxng bạhppkn thâahpen.

"Ừajwjm..." Côjxngpitvy gậqwyst đnxheslxzu, khôjxngng nóofini thêpwmbm nữrjfea.

Hai ngưccyeccbyi nhanh chóofinng bưccyefnsjc vàlgwao đnxhehppki lýfnsj củjwaaa mộcybit thưccyeơvzvmng hiệrnusu đnxhefcho nữrjfe, trôjxngng rấpitvt cao cấpitvp vàlgwa xa xỉfhjt.

"Cáqwys nhỏrkfv, cậqwysu chắfchoc chắfchon muốilxyn mua quầslxzn áqwyso ởccby đnxheâahpey chứehmk?"

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch khôjxngng cầslxzn nhìrwotn cũivrtng biếthndt giáqwys đnxhefchoccby đnxheâahpey cóofin rấpitvt nhiềvcbku sốilxy khôjxngng phíccyea sau. Nhưccyeng côjxnglgwa Tang Hiểizhru Du đnxheãksxulgwa bạhppkn thâahpen nhiềvcbku năjwaam, biếthndt đnxheilxyi phưccyeơvzvmng cũivrtng giốilxyng nhưccyerwotnh, khôjxngng phảwiaci làlgwa ngưccyeccbyi theo đnxheuổmocbi vậqwyst chấpitvt.

Tang Hiểizhru Du bấpitvt ngờccbyofini mộcybit câahpeu: "Tuầslxzn sau Trìrwot Đwrcgôjxngng kếthndt hôjxngn."

"Hảwiac?" Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch ngẩygyfn ngưccyeccbyi, đnxhecybit ngộcybit hiểizhru ra: "Vớfnsji côjxngqwysi giàlgwau cóofin đnxheóofin?"

"Ừajwjm." Tang Hiểizhru Du gậqwyst đnxheslxzu, tứehmkc nghiếthndn răjwaang nghiếthndn lợajwji: "Mẹfhcb kiếthndp! Lạhppki còydoun dáqwysm đnxheưccyea thiếthndp mờccbyi cho mìrwotnh, bảwiaco mìrwotnh tớfnsji tham gia đnxheáqwysm cưccyefnsji. Cóofin ýfnsjrwot! Rõfcholgwang làlgwa cốilxyrwotnh muốilxyn khiếthndn mìrwotnh khóofin chịjwaau! Họtyzm nghĩofinrwotnh sẽnmal khôjxngng đnxhei, nhưccyeng mìrwotnh lạhppki phảwiaci đnxhei, còydoun phảwiaci đnxhei trong tưccye thếthnd ưccyespybn ngựrwotc ngẩygyfng cao đnxheslxzu! Thếthndpwmbn, hôjxngm nay chủjwaa yếthndu làlgwa tớfnsji chăjwaam chúpahjt lạhppki diệrnusn mạhppko!"

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch nghe xong gậqwyst gùslwh.

Thậqwyst ra côjxng rấpitvt khâahpem phụehmkc Tang Hiểizhru Du, dáqwysm yêpwmbu dáqwysm hậqwysn. Nếthndu làlgwajxng, cho dùslwh cuốilxyi cùslwhng tớfnsji tham gia đnxheáqwysm cưccyefnsji, côjxngivrtng sẽnmal ngồfchoi trong mộcybit góofinc, khôjxngng đnxheizhr bấpitvt kỳslwh ai pháqwyst hiệrnusn ra mìrwotnh.

"Tiểizhru Bạhppkch, cậqwysu thấpitvy bộcybilgway thếthndlgwao?" Tang Hiểizhru Du lưccyeajwjn mộcybit vòydoung rồfchoi cầslxzm bộcybijxng nhâahpen viêpwmbn gợajwji ýfnsjpwmbn. Sau khi côjxng gậqwyst đnxheslxzu, côjxngpitvy nóofini: "Mìrwotnh vàlgwao trong thửnxhe xem sao!"

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch khôjxngng cóofin hứehmkng thúpahj vớfnsji quầslxzn áqwyso ởccby đnxheâahpey, chủjwaa yếthndu làlgwa đnxhei cùslwhng bạhppkn nêpwmbn đnxhejwaanh ngồfchoi xuốilxyng ghếthnd co dãksxun hai châahpen.

Vừizhra ngồfchoi xuốilxyng thìrwotjxng nhìrwotn thấpitvy mộcybit quýfnsj phu nhâahpen đnxheehmkng trưccyefnsjc giáqwys quầslxzn áqwyso, rõfcholgwang làlgwa kháqwysch quen củjwaaa cửnxhea hàlgwang, đnxheưccyeajwjc cáqwysc nhâahpen viêpwmbn niềvcbkm nởccby phụehmkc vụehmk.

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch chỉfhjtjxng thứehmkc nhìrwotn qua, nhưccyeng cũivrtng nhanh chóofinng nhậqwysn ra đnxheilxyi phưccyeơvzvmng, làlgwa mẹfhcb củjwaaa Lụehmkc Tịjwaanh Tuyếthndt.

ofin vẻpwmb nhưccyelgwa ta đnxheếthndn đnxheâahpey mộcybit mìrwotnh, tóofinc đnxheưccyeajwjc búpahji ra sau gáqwysy. Bàlgwa ta đnxhecybii mộcybit chiếthndc mũivrtjxngng màlgwau xanh dưccyeơvzvmng đnxheqwysm, da dẻpwmbjwaang sáqwysng.

Vộcybii vàlgwang quay đnxhei, Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch tiệrnusn tay cầslxzm tờccby tạhppkp chíccyepwmbn cạhppknh lêpwmbn, lậqwyst ra xem, khôjxngng muốilxyn khiếthndn đnxheilxyi phưccyeơvzvmng pháqwyst hiệrnusn ra mìrwotnh.

Nhưccyeng việrnusc chẳnmalng nhưccye ýfnsjjxng, Nguyễzgpcn Chíccyenh Mai vẫslxzn đnxhei thẳnmalng vềvcbk phíccyea côjxng: "Côjxngahpem đnxheúpahjng khôjxngng?"

"Chàlgwao bàlgwa..." Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch đnxheàlgwanh đnxheofint tạhppkp chíccye xuốilxyng.

"Thậqwyst ngạhppki quáqwys, cóofin tiệrnusn nóofini chuyệrnusn mấpitvy câahpeu khôjxngng?" Nguyễzgpcn Chíccyenh Mai nóofini xong đnxheãksxu tựrwot ngồfchoi xuốilxyng bêpwmbn cạhppknh côjxng, gạhppkt gạhppkt chiếthndc váqwysy củjwaaa mìrwotnh nhưccye đnxheang phủjwaai bụehmki vậqwysy, nhưccyeng bêpwmbn trêpwmbn đnxheóofin hoàlgwan toàlgwan sạhppkch sẽnmal, chẳnmalng cóofinrwot.

"Bàlgwaofin chuyệrnusn gìrwot khôjxngng?" Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch hỏrkfvi.

jxngm đnxheóofin khi ởccby nhàlgwa họtyzm Hoắfchoc, áqwysnh mắfchot chốilxyc chốilxyc lạhppki quan sáqwyst côjxng củjwaaa bàlgwa ta khiếthndn côjxng khôjxngng thoảwiaci máqwysi lắfchom, khôjxngng quáqwys sắfchoc béslwhn nhưccyeng lạhppki khôjxngng hềvcbk thâahpen thiệrnusn.

"Cũivrtng khôjxngng cóofinrwot, chỉfhjtlgwaofini chuyệrnusn vàlgwai câahpeu thôjxngi." Nguyễzgpcn Chíccyenh Mai tưccyeơvzvmi cưccyeccbyi, nhưccyeng nụehmkccyeccbyi khôjxngng châahpen thàlgwanh.

"..." Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch cóofin chúpahjt cảwiacnh giáqwysc.

Nguyễzgpcn Chíccyenh Mai cóofin vẻpwmb trầslxzm ngâahpem mấpitvy giâahpey rồfchoi mớfnsji lêpwmbn tiếthndng: "Côjxngahpem, côjxng trưccyefnsjc giờccby vẫslxzn họtyzmahpem sao?"

"Vâahpeng..." Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch ngẩygyfn ngưccyeccbyi.

jxng nhữrjfeng tưccyeccbyng đnxheilxyi phưccyeơvzvmng tiếthndn lêpwmbn làlgwa cốilxyrwotnh muốilxyn khiếthndn mìrwotnh khóofin xửnxhe, cho dùslwh khôjxngng phảwiaci thìrwot chủjwaa đnxhevcbkivrtng nêpwmbn xoay quanh chuyệrnusn giữrjfea con gáqwysi củjwaaa bàlgwa ta Lụehmkc Tịjwaanh Tuyếthndt vàlgwa Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn màlgwaofinng gióofin đnxhewiacccyech côjxng, côjxng chuẩygyfn bịjwaa sẵfvmtn tâahpem lýfnsj cho tìrwotnh huốilxyng ấpitvy.

"Mạhppko muộcybii hỏrkfvi mộcybit chúpahjt, bốilxy mẹfhcbjxnglgwam nghềvcbkrwot?"

"Bốilxyjxngi vẫslxzn đnxheang kinh doanh mộcybit côjxngng ty riêpwmbng..." Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch nhíccyeu màlgway.

"Vậqwysy còydoun mẹfhcbjxng?" Nguyễzgpcn Chíccyenh Mai hỏrkfvi tiếthndp.

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch khựrwotng lạhppki, khẽnmal đnxheáqwysp mộcybit câahpeu: "Mẹfhcbjxngi đnxheãksxu qua đnxheccbyi rồfchoi..."

Trong cuộcybic đnxheilxyi thoạhppki ngắfchon gọtyzmng, côjxng luôjxngn cảwiacm nhậqwysn đnxheưccyeajwjc sựrwot khôjxngng tôjxngn trọtyzmng củjwaaa đnxheilxyi phưccyeơvzvmng. Côjxng khôjxngng muốilxyn tiếthndp tụehmkc ởccby lạhppki đnxheóofin, nhìrwotn vềvcbk phòydoung thay đnxhefcho rồfchoi đnxheehmkng lêpwmbn: "Xin lỗnxhei bàlgwa, bạhppkn tôjxngi ra rồfchoi."

...

lgwan đnxheêpwmbm vừizhra buôjxngng, chiếthndc xe Land Rover trởccby vềvcbk.

Khi Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn rúpahjt chìrwota khóofina bưccyefnsjc xuốilxyng xe, bèifrln nhíccyeu màlgway nhìrwotn vềvcbk phíccyea mộcybit chiếthndc BMW đnxheen ởccbypwmbn cạhppknh. Anh lêpwmbn gáqwysc, gõfcho cửnxhea, quảwiac nhiêpwmbn nhìrwotn thấpitvy Hoắfchoc Dung đnxheang nhưccyefnsjng màlgway cưccyeccbyi vớfnsji mìrwotnh đnxhei ra mởccby.

"Hoắfchoc tổmocbng củjwaaa chúpahjng ta vềvcbk rồfchoi àlgwa?"

Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn khẽnmal nhíccyeu màlgway: "Côjxng, sao côjxng đnxheếthndn đnxheâahpey?"

"Sao hảwiac, khôjxngng hoan nghêpwmbnh côjxng àlgwa?" Hoắfchoc Dung khoanh tay vẻpwmb khôjxngng vui.

wrcgâahpeu cóofin." Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn giậqwyst giậqwyst khóofine môjxngi.

ahpeu trảwiac lờccbyi hơvzvmi tráqwysi lòydoung mộcybit chúpahjt, khôjxngng phảwiaci khôjxngng hoan nghêpwmbnh màlgwa chỉfhjt muốilxyn trảwiaci qua thếthnd giớfnsji củjwaaa hai ngưccyeccbyi.

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch từizhr trong bếthndp thòydou đnxheslxzu ra, bịjwaa anh quéslwht mắfchot nhìrwotn qua, côjxngvzvmi chộcybit dạhppk quay đnxhei, vìrwot hai ngưccyeccbyi họtyzm đnxheãksxu hẹfhcbn trưccyefnsjc tốilxyi nay sẽnmalslwhng xem phim: "Sắfchop xong cơvzvmm rồfchoi, rửnxhea tay xong làlgwaofin thểizhr qua ăjwaan đnxheưccyeajwjc!"

Lầslxzn trưccyefnsjc ởccby biệrnust thựrwot nhàlgwa họtyzm Hoắfchoc, côjxng đnxheãksxu hứehmka sẽnmallgwam cơvzvmm rang trứehmkng cho Hoắfchoc Dung.

Buổmocbi sáqwysng lúpahjc côjxnglgwa Tang Hiểizhru Du đnxhei mua sắfchom vềvcbk, đnxheãksxu nhìrwotn thấpitvy trưccyefnsjc tòydoua nhàlgwaofin chiếthndc BMW đnxhenxheccby đnxheóofin, tàlgwai xếthnd mởccby cửnxhea, Hoắfchoc Dung từizhr trong nhảwiacy ra, thẳnmalng thừizhrng khoáqwysc tay côjxng đnxhei lêpwmbn tầslxzng.

vzvmm canh đnxheưccyeajwjc bưccyeng ra, vìrwotofin Hoắfchoc Dung tớfnsji thếthndpwmbn côjxnglgwam thêpwmbm hai móofinn, tổmocbng cộcybing làlgwaqwysu móofinn mặofinn mộcybit móofinn canh, thơvzvmm phứehmkc.

Ăwrcgn chưccyea lâahpeu thìrwotahpem Uyểizhrn Bạhppkch tòydouydou hỏrkfvi: "Hoắfchoc Trưccyeccbyng Uyêpwmbn, anh đnxheếthndn bệrnusnh việrnusn thăjwaam bốilxy chưccyea?"

qwysng nay tỉfhjtnh dậqwysy, côjxngydoun làlgwam khôjxngng íccyet côjxngng táqwysc tưccyeccyeccbyng, bảwiacn thâahpen côjxng khôjxngng dáqwysm đnxheếthndn rồfchoi, nêpwmbn bảwiaco anh tranh thủjwaa thờccbyi gian qua thăjwaam Hoắfchoc Chấpitvn.

"Ừajwjm."

Anh tỏrkfv ra hờccby hữrjfeng, Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch khôjxngng khỏrkfvi nghi ngờccby.

Hoắfchoc Dung lêpwmbn tiếthndng: "Việrnusc nàlgway côjxngofin thểizhrlgwam chứehmkng!"

"Thếthnd bốilxy anh... bớfnsjt giậqwysn chưccyea?" Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch yêpwmbn tâahpem hơvzvmn mộcybit chúpahjt, lạhppki hỏrkfvi.

"Khôjxngng biếthndt nữrjfea."

"Sao lạhppki khôjxngng biếthndt chứehmk?" Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch nhíccyeu màlgway, chỉfhjt sợajwj quan hệrnus bốilxy con họtyzm trởccbypwmbn căjwaang thẳnmalng.

Hoắfchoc Dung vàlgwa mộcybit miếthndng cơvzvmm cuộcybin trứehmkng, khôjxngng nhịjwaan đnxheưccyeajwjc cưccyeccbyi: "Vìrwotpahjc tớfnsji, anh trai côjxng vẫslxzn đnxheang ngủjwaa, thấpitvy ôjxngng ấpitvy sắfchop tỉfhjtnh làlgwaofin vềvcbk luôjxngn!"

"..." Lâahpem Uyểizhrn Bạhppkch câahpem níccyen hoàlgwan toàlgwan.

"Hai đnxheehmka cũivrtng đnxheizhrng áqwysp lựrwotc quáqwys, lúpahjc thíccyech hợajwjp côjxng sẽnmalofini đnxhespyb cho hai đnxheehmka! Anh côjxnglgwaksxuccyefnsjng!" Hoắfchoc Dung gắfchop cho họtyzm mỗnxhei ngưccyeccbyi mộcybit miếthndng thịjwaat gàlgwa, bỗnxheng nhiêpwmbn nhưccyefnsjng cao màlgway: "Thậqwyst ra, côjxng đnxheãksxu nghĩofin ra mộcybit cáqwysch nguy hiểizhrm nhưccyeng sáqwysng sủjwaaa!"

"... Cáqwysch gìrwothppk?"

ahpem Uyểizhrn Bạhppkch buộcybit miệrnusng hỏrkfvi, hỏrkfvi xong lạhppki hốilxyi hậqwysn.

Hoắfchoc Dung nháqwysy mắfchot nhìrwotn họtyzm, trảwiac lờccbyi mộcybit câahpeu khiếthndn ngưccyeccbyi ta sửnxheng sốilxyt: "Hay làlgwa hai đnxheehmka tranh thủjwaalgwam mộcybit thằqupzng nhóofinc trắfchong trẻpwmbo mậqwysp mạhppkp đnxhei!"

~Hếthndt chưccyeơvzvmng 190~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.