Xin Hãy Ôm Em

Chương 189 :

    trước sau   
Phòhmoxng bệwrnlnh cao cấdmqnp.

Khi Hoắyujbc Chấdmqnn tỉnecenh dậwheqy lầtwmdn nữpzxua, bêkqxcn ngoàzhpvi hoàzhpvng hôttyyn đsmjlãccdr bao trùsjjsm bốtwmdn phíqfjja.

Nhìsmjln xung quanh mộkthet lưqitjvaiyt, thấdmqny Hoắyujbc Dung đsmjlang ngồmpdgi bêkqxcn cạeamanh giưqitjtxsong sửtwmda lạeamai mósjjsng tay, ôttyyng xịrxyq mặmcrkt lêkqxcn tiếeyuong hỏxdoyi: "Sao chỉnecesjjssmjlnh em?"

roea, em đsmjlãccdr bảxgkyo Lụurvmc Tịrxyqnh Tuyếeyuot vàzhpv chịrxyqpzxuu vềurvm trưqitjgdndc rôttyyi!" Hoắyujbc Dung uểkevn oảxgkyi nósjjsi.

"Ừpzxum." Hoắyujbc Chấdmqnn gậwheqt đsmjltwmdu.

Hoắyujbc Dung thấdmqny ôttyyng đsmjlrxyqnh đsmjlffepng dậwheqy bèhmubn tiếeyuon lêkqxcn dìsmjlu: "Bâpzxuy giờtxso cảxgkym giámvxsc thếeyuozhpvo, cósjjs cầtwmdn gọwrnli bámvxsc sỹimlr đsmjlếeyuon khôttyyng?"


"Khôttyyng cầtwmdn, đsmjlmpdg nhiềurvmu rồmpdgi!" Hoắyujbc Chấdmqnn xua tay, khíqfjj sắyujbc cũhzrhng hồmpdgi phụurvmc lạeamai nhiềurvmu, ôttyyng hừhojy mộkthet tiếeyuong: "Chỉnece cầtwmdn Trưqitjtxsong Uyêkqxcn khôttyyng chọwrnlc tứffepc anh thìsmjl anh khỏxdoye hơgdndn ai hếeyuot!"

"Chẳewebng phảxgkyi chíqfjjnh anh thíqfjjch tựvaiy nổdrbxi giậwheqn sao. Ngưqitjtxsoi ta cósjjshmoxng tốtwmdt đsmjlếeyuon thăoiujm anh, kếeyuot quảxgky bịrxyq anh mắyujbng nhưqitjmvxst nưqitjgdndc vàzhpvo mặmcrkt!"

"Ai bảxgkyo nósjjs dẫxokdn theo côttyymvxsi kia đsmjlếeyuon! Rõmpdgzhpvng làzhpv rắyujbp tâpzxum thịrxyq uy vớgdndi anh!"

wrnlng anh àzhpv, em nósjjsi nàzhpvy, anh đsmjlãccdr sốtwmdng đsmjlếeyuon từhojyng nàzhpvy tuổdrbxi rồmpdgi, màzhpvpzxum lýzcre vẫxokdn quámvxs u ámvxsm đsmjldmqny, mộkthet chúkotkt tíqfjjch cựvaiyc cũhzrhng khôttyyng cósjjs!" Hoắyujbc Dung bĩxzbku môttyyi, cốtwmdsmjlnh châpzxum chọwrnlc: "Em vốtwmdn còhmoxn lo lắyujbng cho sứffepc khỏxdoye củkevna anh, nhưqitjng thấdmqny anh răoiujn dạeamay ngưqitjtxsoi ta vẫxokdn còhmoxn hùsjjsng hổdrbx đsmjltwmdy sứffepc sốtwmdng lắyujbm, xem ra chắyujbc khôttyyng cósjjs chuyệwrnln gìsmjl nghiêkqxcm trọwrnlng!"

"Em cũhzrhng muốtwmdn chọwrnlc tứffepc anh?" Hoắyujbc Chấdmqnn quắyujbc mắyujbt.

"Em nàzhpvo dámvxsm!" Hoắyujbc Dung lậwheqp tứffepc lấdmqny lòhmoxng.

"Hừhojy, đsmjlhojyng tưqitjygwgng anh khôttyyng biếeyuot em đsmjlãccdrzhpvm chuyệwrnln gìsmjl. Anh còhmoxn chưqitja tíqfjjnh sổdrbx nghiêkqxcm chỉnecenh vớgdndi em đsmjlâpzxuu!" Hoắyujbc Chấdmqnn trừhojyng mắyujbt vớgdndi bàzhpv, bựvaiyc dọwrnlc giámvxso huấdmqnn: "Gầtwmdn đsmjlâpzxuy cósjjs phảxgkyi em đsmjlãccdr thu mua mộkthet côttyyng ty khôttyyng? Anh némcrkm Trưqitjtxsong Uyêkqxcn vềurvmpzxum Thàzhpvnh, muốtwmdn cho nósjjs chúkotkt trừhojyng phạeamat. Kếeyuot quảxgky thìsmjl sao, em hay rồmpdgi, mưqitjvaiyn việwrnlc côttyyng dâpzxung ngưqitjtxsoi phụurvm nữpzxudmqny đsmjlếeyuon trưqitjgdndc mặmcrkt nósjjs! Em làzhpvm vậwheqy làzhpv nốtwmdi giámvxso cho giặmcrkc, hợvaiyp lựvaiyc lạeamai khiếeyuon anh tứffepc chếeyuot!"

"Trờtxsoi! Đppmwúkotkng làzhpv việwrnlc gìsmjlhzrhng khôttyyng thoámvxst đsmjlưqitjvaiyc khỏxdoyi hỏxdoya nhãccdrn kim tinh củkevna ôttyyng anh em!" Hoắyujbc Dung bàzhpvy ra vẻbebm khâpzxum phụurvmc.

ppmwhojyng cưqitjtxsoi ha ha vớgdndi anh!" Hoắyujbc Chấdmqnn nghiêkqxcm mặmcrkt lạeamai.

ppmwưqitjvaiyc rồmpdgi, khôttyyng đsmjlùsjjsa!" Hoắyujbc Dung đsmjlàzhpvnh nhúkotkn vai, nghiêkqxcm chỉnecenh hơgdndn, lêkqxcn tiếeyuong vớgdndi giọwrnlng thăoiujm dòhmox: "Anh àzhpv, Trưqitjtxsong Uyêkqxcn làzhpv đsmjlffepa trẻbebm em nuôttyyi từhojy nhỏxdoy đsmjlếeyuon lớgdndn, em còhmoxn hiểkevnu nósjjsgdndn anh. Em nhìsmjln ra đsmjlưqitjvaiyc, nósjjs khôttyyng thểkevn rờtxsoi xa Rau cảxgkyi trắyujbng, cũhzrhng tứffepc làzhpvttyymvxsi màzhpv anh nósjjsi... Hay làzhpv, anh thửtwmd thảxgky lỏxdoyng đsmjli?"

Sắyujbc mặmcrkt Hoắyujbc Chấdmqnn bỗquznng chốtwmdc rấdmqnt khósjjs coi, ôttyyng cao giọwrnlng: "Tiểkevnu Dung, em cósjjs biếeyuot em đsmjlang nósjjsi gìsmjl khôttyyng? Nhàzhpv họwrnl Hoắyujbc chúkotkng ta đsmjlãccdr sớgdndm cósjjsttyyn ưqitjgdndc vớgdndi nhàzhpv họwrnl Lụurvmc, nha đsmjltwmdu Tịrxyqnh Tuyếeyuot xưqitja nay rấdmqnt ưqitjng ýzcre Trưqitjtxsong Uyêkqxcn, cũhzrhng chỉnece đsmjlvaiyi đsmjlkevn vềurvmzhpvm vợvaiysjjs! Mấdmqny hôttyym trưqitjgdndc, con bémcrk vừhojya vìsmjlsjjszhpv uốtwmdng thuốtwmdc ngủkevn, nếeyuou khôttyyng cấdmqnp cứffepu kịrxyqp thờtxsoi cósjjs thểkevn đsmjlãccdr chếeyuot rồmpdgi! Nhàzhpv họwrnl Lụurvmc ngưqitjtxsoi ta khôttyyng nósjjsi gìsmjl, mộkthet chúkotkt oámvxsn trámvxsch cũhzrhng khôttyyng! Thếeyuokqxcn sau nàzhpvy, đsmjlhojyng đsmjlkevn anh nghe thấdmqny nhữpzxung câpzxuu vừhojya rồmpdgi củkevna em nữpzxua!"

Hoắyujbc Dung nghe xong, nhíqfjju màzhpvy lạeamai.

zhpvhmoxn đsmjlrxyqnh nósjjsi gìsmjl thìsmjl đsmjlósjjs thìsmjl nhìsmjln thấdmqny lồmpdgng ngựvaiyc phậwheqp phồmpdgng củkevna Hoắyujbc Chấdmqnn, vộkthei lêkqxcn tiếeyuong: "Đppmwưqitjvaiyc đsmjlưqitjvaiyc, em sợvaiy anh rồmpdgi, khôttyyng nósjjsi nữpzxua làzhpv đsmjlưqitjvaiyc chứffepsmjl!"


Thấdmqny thờtxsoi cơgdnd chưqitja chíqfjjn, cũhzrhng sợvaiyoiujng thêkqxcm bệwrnlnh tìsmjlnh cho Hoắyujbc Chấdmqnn, bàzhpv đsmjlàzhpvnh chọwrnln kếeyuoqfjjnh toámvxsn đsmjlưqitjtxsong xa, khôttyyng thểkevn giảxgkyi quyếeyuot nhanh mộkthet sớgdndm mộkthet chiềurvmu đsmjlưqitjvaiyc. Hoắyujbc Dung khôttyyng nósjjsi đsmjlếeyuon chuyệwrnln nàzhpvy nữpzxua, đsmjlffepng lêkqxcn, đsmjli tớgdndi bêkqxcn cạeamanh bàzhpvn, mởygwg nắyujbp chiếeyuoc hộkthep giữpzxu nhiệwrnlt.

sjjsi canh gàzhpv thơgdndm phứffepc lan tỏxdoya khắyujbp gian phòhmoxng.

"Chẹxcjup, mùsjjsi vịrxyq củkevna mósjjsn canh gàzhpvzhpvy thậwheqt sựvaiy khôttyyng tồmpdgi!" Hoắyujbc Dung ghémcrkmvxst lạeamai ngửtwmdi, rồmpdgi lẩqfjjm nhẩqfjjm: "Còhmoxn nósjjsng nguyêkqxcn nàzhpvy. Anh àzhpv, em đsmjldrbx ra bámvxst cho anh nếeyuom thửtwmd chúkotkt nhémcrk? Tay nghềurvm nấdmqnu ăoiujn củkevna Rau cảxgkyi trắyujbng ngon thậwheqt đsmjldmqny, ngưqitjtxsoi ta nhiệwrnlt thàzhpvnh mang đsmjlếeyuon cho anh, khôttyyng đsmjlưqitjvaiyc câpzxuu cảxgkym ơgdndn nàzhpvo đsmjlãccdr ăoiujn đsmjlwheqp, thậwheqt đsmjlámvxsng thưqitjơgdndng!"

mcrkt mặmcrkt Hoắyujbc Chấdmqnn cósjjs chúkotkt khósjjs xửtwmd nhưqitjng ôttyyng vẫxokdn rấdmqnt cốtwmd chấdmqnp: "Đppmwmpdg ngưqitjtxsoi đsmjlósjjs mang đsmjlếeyuon, anh khôttyyng ăoiujn!"

"Anh àzhpv, anh khôttyyng ăoiujn thậwheqt hảxgky?"

"Khôttyyng ăoiujn!"

Hoắyujbc Dung cũhzrhng khôttyyng miễkrchn cưqitjmpdgng nữpzxua, ngồmpdgi phịrxyqch xuốtwmdng sofa: "Ok! Vậwheqy em ăoiujn hộkthe anh!"

Ngay sau đsmjlósjjs, trong phòhmoxng bệwrnlnh chỉnecehmoxn tiếeyuong húkotkp canh sộkthet soạeamat củkevna Hoắyujbc Dung. Khôttyyng biếeyuot cósjjs phảxgkyi cốtwmd ýzcre hay khôttyyng, đsmjlktheng tĩxzbknh bàzhpv tạeamao ra khôttyyng hềurvm nhỏxdoy, mỗquzni lầtwmdn húkotkp xong lạeamai chémcrkp miệwrnlng, cảxgkym giámvxsc nhưqitj đsmjlang hồmpdgi tưqitjygwgng lạeamai hưqitjơgdndng vịrxyq, mùsjjsi canh gàzhpvhzrhng bay khắyujbp nơgdndi.

Hoắyujbc Chấdmqnn sưqitjng mặmcrkt lêkqxcn, chỉnece nhìsmjln chằvbgkm chằvbgkm bứffepc tưqitjtxsong phíqfjja trưqitjgdndc.

Thậwheqt ra Lụurvmc Tịrxyqnh Tuyếeyuot cũhzrhng mang canh đsmjlếeyuon, cósjjs đsmjliềurvmu còhmoxn chưqitja kịrxyqp ăoiujn thìsmjl ôttyyng đsmjlãccdr nổdrbxi nósjjsng némcrkm đsmjli, bâpzxuy giờtxso đsmjlãccdr bịrxyq y támvxs thu dọwrnln đsmjli hếeyuot, hộkthep giữpzxu nhiệwrnlt cũhzrhng vẫxokdn còhmoxn trêkqxcn bàzhpvn, chỉnecezhpvkqxcn trong chẳewebng cósjjssmjl cảxgky.

Đppmwmpdg ăoiujn dinh dưqitjmpdgng trong bệwrnlnh việwrnln rấdmqnt khósjjs ăoiujn, nósjjsi làzhpv chay mặmcrkn kếeyuot hợvaiyp thậwheqt ra chẳewebng cósjjssjjsi vịrxyqsmjl, chẳewebng khámvxsc gìsmjlqitjgdndc lãccdr. Bữpzxua trưqitja ôttyyng cũhzrhng khôttyyng ăoiujn mấdmqny.

Đppmwếeyuon lúkotkc Hoắyujbc Dung chẳewebng biếeyuot đsmjlãccdr chémcrkp miệwrnlng lầtwmdn thứffep bao nhiêkqxcu, cuốtwmdi cùsjjsng ôttyyng Hoắyujbc cũhzrhng khôttyyng chịrxyqu nổdrbxi nữpzxua: "Em cũhzrhng cúkotkt ra ngoàzhpvi luôttyyn đsmjli!"

Hoắyujbc Dung nhưqitjgdndng màzhpvy, cầtwmdm hộkthep giữpzxu nhiệwrnlt đsmjli ra ngoàzhpvi.


Trong phòhmoxng bệwrnlnh chỉnecehmoxn lạeamai mìsmjlnh Hoắyujbc Chấdmqnn, ôttyyng vẫxokdn khôttyyng sao vui vẻbebm cho đsmjlưqitjvaiyc, vớgdnd lấdmqny di đsmjlktheng.

"Sao bàzhpvhmoxn chưqitja đsmjlếeyuon!" Sau khi đsmjltwmdu kia bắyujbt mámvxsy, ôttyyng hỏxdoyi ngay lậwheqp tứffepc.

wrnlng àzhpv, bâpzxuy giờtxsottyyi chuẩqfjjn bịrxyq ra khỏxdoyi nhàzhpv đsmjlâpzxuy, sắyujbp đsmjlếeyuon bệwrnlnh việwrnln rồmpdgi..." Phạeamam Ngọwrnlc Trâpzxun cósjjs vẻbebm đsmjlãccdr quen, vẫxokdn giảxgkyi thíqfjjch rấdmqnt dịrxyqu dàzhpvng.

Sắyujbc mặmcrkt Hoắyujbc Chấdmqnn rấdmqnt tệwrnl, ôttyyng im lặmcrkng mấdmqny giâpzxuy rồmpdgi gàzhpvo lêkqxcn mộkthet câpzxuu: "Tôttyyi muốtwmdn ăoiujn canh gàzhpv!"

...

Đppmwêkqxcm khuya, Lâpzxum Uyểkevnn Bạeamach từhojy phòhmoxng tắyujbm đsmjli ra.

ttyy nhìsmjln thấdmqny Hoắyujbc Trưqitjtxsong Uyêkqxcn quấdmqnn khăoiujn tắyujbm đsmjlffepng bêkqxcn cửtwmda sổdrbx, quay lưqitjng lạeamai húkotkt thuốtwmdc, gósjjsc nghiêkqxcng nhưqitj mộkthet bứffepc tưqitjvaiyng, ámvxsnh mắyujbt xa xăoiujm hưqitjgdndng vềurvm mộkthet đsmjliểkevnm nàzhpvo đsmjlósjjs, rõmpdgzhpvng anh tắyujbm xong trưqitjgdndc côttyy, màzhpvmvxsi tósjjsc ngắyujbn vẫxokdn chưqitja hếeyuot nhữpzxung giọwrnlt nưqitjgdndc.

"Sao anh khôttyyng lau khôttyysjjsc, sẽlwkc cảxgkym đsmjldmqny..."

pzxum Uyểkevnn Bạeamach đsmjli qua, cầtwmdm chiếeyuoc khăoiujn lôttyyng bịrxyq bỏxdoy quêkqxcn bêkqxcn cạeamanh lêkqxcn.

Hoắyujbc Trưqitjtxsong Uyêkqxcn quay đsmjltwmdu nhìsmjln vềurvm phíqfjja côttyy, vưqitjơgdndn cámvxsnh tay dàzhpvi ôttyym eo côttyy: "Húkotkt hếeyuot đsmjliếeyuou nàzhpvy."

Mặmcrkc cho anh tiếeyuop tụurvmc phìsmjl phèhmubo, Lâpzxum Uyểkevnn Bạeamach kiễkrchng châpzxun lêkqxcn, giúkotkp anh lau khôttyysjjsc, kiêkqxcn nhẫxokdn vàzhpv dịrxyqu dàzhpvng nhưqitj đsmjltwmdi xửtwmd vớgdndi mộkthet đsmjlffepa trẻbebm vậwheqy.

Khi đsmjliếeyuou thuốtwmdc trong tay anh chỉnecehmoxn mộkthet nửtwmda, nhữpzxung giọwrnlt nưqitjgdndc trêkqxcn mámvxsi tósjjsc cũhzrhng đsmjlãccdr đsmjlưqitjvaiyc côttyy lau đsmjli íqfjjt nhiềurvmu, Hoắyujbc Trưqitjtxsong Uyêkqxcn kémcrko rèhmubm xuốtwmdng, ôttyym côttyy đsmjli vàzhpvo trong.

Nhưqitjng Lâpzxum Uyểkevnn Bạeamach khôttyyng nhúkotkc nhíqfjjch, côttyy cụurvmp mắyujbt xuốtwmdng, ởygwggdndi anh khôttyyng nhìsmjln thấdmqny, đsmjlámvxsy mắyujbt côttyyzhpv nhữpzxung băoiujn khoăoiujn.

Sau khi từhojy bệwrnlnh việwrnln trởygwg vềurvm, tuy anh khôttyyng nósjjsi gìsmjl, chỉnece quan tâpzxum tớgdndi vếeyuot thưqitjơgdndng sau lưqitjng côttyy, nhưqitjng sau mộkthet vụurvmtwmdm ĩxzbk tạeamai đsmjlósjjs, sao anh cósjjs thểkevn cảxgkym thấdmqny dễkrch chịrxyqu cho đsmjlưqitjvaiyc! Đppmwurvmu tạeamai côttyy, anh mớgdndi ba lầtwmdn bốtwmdn lưqitjvaiyt phảxgkyi cãccdri vãccdr vớgdndi bốtwmd...

Nộkthei tâpzxum giốtwmdng nhưqitj đsmjlang cósjjs hai con thúkotk lớgdndn đsmjldmqnu tranh.

ttyy cắyujbn môttyyi, bứffept rứffept ngậwheqp ngừhojyng líqfjj nhíqfjj: "Hoắyujbc Trưqitjtxsong Uyêkqxcn, hay làzhpv chúkotkng ta..."

"Chúkotkng ta làzhpvm sao?" Đppmwôttyyi đsmjlmpdgng tửtwmd củkevna Hoắyujbc Trưqitjtxsong Uyêkqxcn co rụurvmt lạeamai.

roea, hay làzhpv chúkotkng ta..." Lâpzxum Uyểkevnn Bạeamach hơgdndi ấdmqnp úkotkng.

ttyy ngưqitjgdndc mắyujbt, chợvaiyt giậwheqt mìsmjlnh, nhìsmjln thấdmqny cơgdndn phẫxokdn nộktheqitjygwgng chừhojyng cósjjs thểkevnsjjsng nổdrbx trong khoảxgkynh khắyujbc củkevna anh, giốtwmdng nhưqitjsjjs thểkevn cuốtwmdn bay ngưqitjtxsoi ta đsmjli vậwheqy.

"Sao khôttyyng nósjjsi gìsmjl!" Hoắyujbc Trưqitjtxsong Uyêkqxcn nheo mắyujbt.

"..." Côttyy bấdmqnt giámvxsc co rúkotkm lạeamai.

"Nósjjsi!" Hoắyujbc Trưqitjtxsong Uyêkqxcn bỗquznng nhiêkqxcn to tiếeyuong.

pzxum Uyểkevnn Bạeamach dèhmub dặmcrkt nhìsmjln anh, nghiếeyuon răoiujng, cuốtwmdi cùsjjsng vẫxokdn nósjjsi ra câpzxuu hoàzhpvn chỉnecenh: "Hay làzhpv chúkotkng tôttyyi thôttyyi đsmjli..."

"Lâpzxum Uyểkevnn Bạeamach, em cósjjsmvxsm nósjjsi lạeamai lầtwmdn nữpzxua khôttyyng?" Bàzhpvn tay vừhojya kẹxcjup đsmjliếeyuou thuốtwmdc củkevna Hoắyujbc Trưqitjtxsong Uyêkqxcn bấdmqnt ngờtxso giơgdndkqxcn, đsmjlmcrkt lêkqxcn gámvxsy côttyy, ngữpzxu khíqfjj nhưqitj dụurvm dỗquzn, nhưqitjng biểkevnu cảxgkym thìsmjl lạeamanh lùsjjsng: "Cósjjsmvxsm khôttyyng, hm?"

~Hếeyuot chưqitjơgdndng 189~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.