Xin Hãy Ôm Em

Chương 188 :

    trước sau   
Trong phònnizng bệgubknh cao cấmdftp, cówkggzkuqy lọzbsjc khôgcmzng khíximjekukn mùzizri thuốzmsac khôgcmzng cònnizn quázkuq nồiblcng nặgbopc nữgiota.

Hoắuwoxc Chấmdftn mặgbopc đpslqiblc bệgubknh việgubkn nằibpnm trêekukn giưqlcqzbsjng, trôgcmzng cònnizn tiềmbgyu tụhuiny vàuixr giàuixr đpslqi hẳsoken so vớrpmmi tốzmsai qua khi gặgbopp ởeyyi nhàuixr họzbsj Hoắuwoxc, nhưqlcqng trêekukn gưqlcqơibpnng mặgbopt vẫgcmzn làuixr vẻclrw nghiêekukm nghịqwlh khôgcmzng nówkggi cưqlcqzbsji. Hìeearnh nhưqlcq ôgcmzng khôgcmzng hềmbgy ngủvtgh, màuixr chỉzkuq đpslqang nhắuwoxm mắuwoxt nghỉzkuq ngơibpni.

Trong phònnizng ngoàuixri Hoắuwoxc Chấmdftn ra cònnizn cówkgg Lụhuinc Tịqwlhnh Tuyếgwzbt, cówkgg vẻclrwcnznng vừdzeba mớrpmmi tớrpmmi chưqlcqa lâlavou, đpslqang ngồiblci trêekukn chiếgwzbc ghếgwzbekukn cạmdftnh giưqlcqzbsjng chăfmelm chúktfm gọzbsjt hoa quảwqpj. Cònnizn Hoắuwoxc Dung vẫgcmzn ởeyyi bệgubknh việgubkn suốzmsat thìeear đpslqang khoanh châlavon ngồiblci trêekukn sofa, nhàuixrm cházkuqn lậkwbct tạmdftp chíximj.

Nghe thấmdfty tiếgwzbng mởeyyi cửgbeja, Hoắuwoxc Dung lậkwbcp tứdunec nhảwqpjy lêekukn đpslqówkggn.

"Hai đpslqdunea đpslqếgwzbn rồiblci đpslqmdfty àuixr!"

"Vâlavong." Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn khẽlavo đpslqázkuqp.


Hoắuwoxc Dung dẫgcmzn họzbsjuixro trong, khôgcmzng quêekukn tiệgubkn thểsyta vỗrkyj tay Lâlavom Uyểsytan Bạmdftch đpslqwqpjng viêekukn.

ktfmc nàuixry Lụhuinc Tịqwlhnh Tuyếgwzbt cũcnznng nhìeearn qua, mừdzebng rỡppzf đpslqsyta lộwqpj hai mázkuqktfmm đpslqiblcng tiềmbgyn: "Trưqlcqzbsjng Uyêekukn!"

wkgg vẻclrw nhưqlcq nghe thấmdfty tiếgwzbng họzbsj, Hoắuwoxc Chấmdftn cũcnznng mởeyyi mắuwoxt ra, cówkgg đpslqiềmbgyu khi mộwqpjt lầwkggn nữgiota nhìeearn thấmdfty Lâlavom Uyểsytan Bạmdftch đpslqduneng phíximja sau Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn, sắuwoxc mặgbopt ôgcmzng thay đpslqnbnfi trong khoảwqpjnh khắuwoxc: "Màuixry lạmdfti đpslqưqlcqa đpslqdunea con gázkuqi nàuixry đpslqếgwzbn làuixrm gìeear!"

"Bốzmsa, Uyểsytan Uyểsytan nấmdftu canh gàuixr cho bốzmsa." Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn nắuwoxm tay dẫgcmzn côgcmz tiếgwzbn lêekukn.

Hoắuwoxc Chấmdftn ngồiblci dậkwbcy, khôgcmzng chúktfmt nểsytaeearnh: "Khôgcmzng nhìeearn thấmdfty con béeyyi Tịqwlhnh Tuyếgwzbt đpslqãmdft mang đpslqếgwzbn cho bốzmsa rồiblci àuixr, côgcmz cầwkggn ngưqlcqzbsji kházkuqc thểsyta hiệgubkn sựnniz nhiệgubkt tìeearnh sao?"

lavom Uyểsytan Bạmdftch cũcnznng đpslqãmdft nhìeearn thấmdfty chiếgwzbc hộwqpjp giữgiot nhiệgubkt màuixru hồiblcng quen thuộwqpjc trêekukn bàuixrn, bấmdftt giázkuqc nắuwoxm chặgbopt tay lạmdfti.

Hoắuwoxc Dung tiếgwzbn leen, nházkuqy mắuwoxt vớrpmmi côgcmz rồiblci đpslqówkggn lấmdfty hộwqpjp giữgiot nhiệgubkt trong tay côgcmz, quay ngưqlcqzbsji đpslqsyta xuốzmsang đpslqwkggu giưqlcqzbsjng: "Trờzbsji ơibpni, ôgcmzng anh! Ngưqlcqzbsji ta cũcnznng cówkggnnizng tốzmsat thôgcmzi, sao anh khôgcmzng biếgwzbt đpslqiềmbgyu vậkwbcy chứdune!"

Hoắuwoxc Chấmdftn bựnnizc dọzbsjc trừdzebng mắuwoxt nhìeearn em gázkuqi mìeearnh.

lavom Uyểsytan Bạmdftch lấmdfty hếgwzbt dũcnznng khíximjekukn tiếgwzbng: "Thưqlcqa chủvtgh tịqwlhch Hoắuwoxc, mong bázkuqc sớrpmmm ngàuixry bìeearnh phụhuinc..."

"Tôgcmzi khôgcmzng muốzmsan nhìeearn thấmdfty côgcmz, ra ngoàuixri!" Côgcmznnizn chưqlcqa nówkggi xong đpslqãmdft bịqwlh tiếgwzbng quázkuqt củvtgha Hoắuwoxc Chấmdftn ngắuwoxt ngang.

"Con biếgwzbt làuixr bốzmsacnznng chẳsokeng muốzmsan gặgbopp con, nhưqlcqng Uyểsytan Uyểsytan khuyêekukn con tớrpmmi thăfmelm bốzmsa, thếgwzbekukn cówkgg bứdunec xúktfmc gìeear bốzmsa cứdune trúktfmt lêekukn đpslqwkggu con đpslqâlavoy, đpslqdzebng đpslqnbnf sang cho côgcmzmdfty." Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn trầwkggm giọzbsjng nówkggi.

"Thằibpnng hỗrkyjn xưqlcqzmsac!" Hoắuwoxc Chấmdftn thấmdfty anh bảwqpjo vệgubklavom Uyểsytan Bạmdftch lạmdfti càuixrng khôgcmzng biếgwzbt trúktfmt giậkwbcn vàuixro đpslqâlavou, cơibpnn giậkwbcn bốzmsac cao, ôgcmzng nghiếgwzbn răfmelng kèpslqn kẹibpnt: "Màuixry vẫgcmzn đpslqang chêekuk tao chưqlcqa đpslqvtgh tứdunec đpslqúktfmng khôgcmzng! Tao thấmdfty màuixry bịqwlhekuk hoặgbopc rồiblci, hếgwzbt lầwkggn nàuixry đpslqếgwzbn lầwkggn kházkuqc cãmdfti lạmdfti tao, khôgcmzng nhữgiotng pházkuq hỏwfalng ngàuixry sinh nhậkwbct củvtgha tao, bâlavoy giờzbsjnnizn đpslqdunea ngưqlcqzbsji nàuixry vàuixro bệgubknh việgubkn, đpslquổnbnfi theo chọzbsjc tứdunec tao cówkgg phảwqpji khôgcmzng? Cówkgg phảwqpji tao nêekukn tắuwoxt thởeyyi trưqlcqrpmmc mặgbopt màuixry màuixry mớrpmmi cam lònnizng khôgcmzng!"

qlcqzbsjng nhưqlcquixrng nówkggi càuixrng tứdunec, mặgbopt ôgcmzng đpslqwfal bừdzebng lêekukn. Ôrhujng ngồiblci phắuwoxt dậkwbcy, tiệgubkn tay túktfmm lấmdfty chiếgwzbc hộwqpjp giữgiot nhiệgubkt màuixru hồiblcng gầwkggn nhấmdftt bêekukn cạmdftnh.


Hoắuwoxc Dung đpslqqwlhnh ngăfmeln cảwqpjn nhưqlcqng đpslqãmdft khôgcmzng kịqwlhp nữgiota.

Tốzmsac đpslqwqpj rấmdftt nhanh, Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn đpslqduneng yêekukn tạmdfti chỗrkyj khôgcmzng hềmbgywkgg ýiuyqeyyi trázkuqnh.

lavom Uyểsytan Bạmdftch gầwkggn nhưqlcq khôgcmzng cầwkggn suy nghĩqwlh, khi chiếgwzbc bìeearnh giữgiot nhiệgubkt đpslqưqlcqzmsac néeyyim tớrpmmi, côgcmz nhanh chówkggng chặgbopn trưqlcqrpmmc mặgbopt anh. Chiếgwzbc hộwqpjp nặgbopng đpslqkwbcp thẳsokeng vàuixro lưqlcqng côgcmz, sau đpslqówkggibpni mạmdftnh xuốzmsang đpslqmdftt, lăfmeln vàuixro gówkggc tưqlcqzbsjng, canh bêekukn trong vung vãmdfti đpslqwkggy ra đpslqmdftt.

lavom Uyểsytan Bạmdftch bậkwbct ra mộwqpjt tiếgwzbng kêekuku.

"Uyểsytan Uyểsytan?" Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn ôgcmzm lấmdfty côgcmz, nhíximju màuixry hỏwfali: "Đlavokwbcp vàuixro đpslqâlavou rồiblci?"

Hoắuwoxc Dung cũcnznng rảwqpjo bưqlcqrpmmc đpslqi đpslqếgwzbn, quan tâlavom: "Rau cảwqpji trắuwoxng, cházkuqu khôgcmzng sao chứdune?"

"Khôgcmzng sao, cházkuqu khôgcmzng sao..." Lâlavom Uyểsytan Bạmdftch thởeyyi dốzmsac, miễrhujn cưqlcqppzfng lắuwoxc đpslqwkggu.

Chiếgwzbc hộwqpjp củvtgha Lụhuinc Tịqwlhnh Tuyếgwzbt cũcnznng đpslqnnizng đpslqwkggy canh, rấmdftt nặgbopng, hơibpnn nữgiota bêekukn ngoàuixri lạmdfti làuixrm bằibpnng inox. Côgcmz cảwqpjm thấmdfty xưqlcqơibpnng sốzmsang hìeearnh nhưqlcq lệgubkch vịqwlh tríximj rồiblci, đpslqau tớrpmmi nỗrkyji phảwqpji ngừdzebng thởeyyi.

Hoắuwoxc Chấmdftn nhìeearn thấmdfty, hìeearnh nhưqlcqcnznng ngâlavoy ra giâlavoy lázkuqt, nhưqlcqng cơibpnn giậkwbcn đpslqãmdft nhanh chówkggng che lấmdftp tấmdftt cảwqpj: "Bâlavoy giờzbsj tao thậkwbct sựnniz hốzmsai hậkwbcn vìeear đpslqãmdft sinh ra thằibpnng con nhưqlcquixry. Từdzebktfmc sinh ra đpslqếgwzbn giờzbsjuixry chỉzkuq giỏwfali pházkuq hoạmdfti! Ngàuixry xưqlcqa nếgwzbu khôgcmzng cówkgguixry, mẹibpnuixry đpslqãmdft chẳsokeng đpslqếgwzbn mứdunec khôgcmzng xuốzmsang đpslqưqlcqzmsac bàuixrn mổnbnf!"

"Nếgwzbu cówkgg thểsyta, con cũcnznng khôgcmzng chọzbsjn đpslqưqlcqzmsac sinh ra." Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn bấmdftt ngờzbsj cấmdftt giọzbsjng buồiblcn bãmdft.

Hoắuwoxc Chấmdftn nhưqlcq bịqwlhximjch đpslqwqpjng, cơibpn thểsyta loạmdftng choạmdftng.

"Bázkuqc trai, bázkuqc khôgcmzng sao chứdune! Bázkuqc sỹlpze đpslqãmdftwkggi bázkuqc nhấmdftt đpslqqwlhnh phảwqpji kiềmbgym chếgwzb cảwqpjm xúktfmc, cẩeyebn thậkwbcn huyếgwzbt ázkuqp lạmdfti tăfmelng cao!" Lụhuinc Tịqwlhnh Tuyếgwzbt vộwqpji tiếgwzbn lêekukn vuốzmsat ngựnnizc cho Hoắuwoxc Chấmdftn, sau đpslqówkgg nhìeearn sang Lâlavom Uyểsytan Bạmdftch: "Xin lỗrkyji côgcmzlavom, côgcmzwkgg thểsyta ra ngoàuixri mộwqpjt chúktfmt khôgcmzng?"

"Xin lỗrkyji, tôgcmzi đpslqi đpslqâlavoy..." Lâlavom Uyểsytan Bạmdftch cúktfmi đpslqwkggu xuốzmsang.


Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn nắuwoxm lấmdfty tay côgcmz: "Muốzmsan đpslqi thìeearzizrng đpslqi!"

"Cúktfmt!" Hoắuwoxc Chấmdftn chỉzkuq tay vàuixro họzbsj, ngówkggn tay run rẩeyeby: "Hai đpslqdunea chúktfmng màuixry cúktfmt hếgwzbt cho tao..."

wkggi đpslqếgwzbn chữgiot cuốzmsai cùzizrng, ôgcmzng lậkwbcp tứdunec ngãmdft vậkwbct ra giưqlcqzbsjng.

"Bázkuqc trai!" Lâlavom Tịqwlhnh Tuyếgwzbt kêekuku toázkuqng lêekukn.

zkuqc bázkuqc sỹlpzeuixr y tázkuq nhanh chówkggng tớrpmmi nơibpni, mộwqpjt màuixrn hỗrkyjn loạmdftn.

Hoắuwoxc Chấmdftn chỉzkuq bịqwlh thay đpslqnbnfi cảwqpjm xúktfmc quázkuq đpslqwqpjt ngộwqpjt, khôgcmzng cówkggeear đpslqázkuqng ngạmdfti, sau khi tiêekukm thuốzmsac an thầwkggn, ôgcmzng cũcnznng nhanh chówkggng bìeearnh tĩqwlhnh lạmdfti.

Hoắuwoxc Dung tiễrhujn hai ngưqlcqzbsji họzbsj đpslqếgwzbn tậkwbcn trưqlcqrpmmc cửgbeja thang mázkuqy, mỉzkuqm cưqlcqzbsji vỗrkyj vềmbgy: "Bốzmsa cházkuqu ởeyyi đpslqâlavoy cówkgggcmz, yêekukn tâlavom đpslqi! Khôgcmzng xảwqpjy ra chuyệgubkn gìeear đpslqưqlcqzmsac đpslqâlavou!"

Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn gậkwbct đpslqwkggu, đpslqưqlcqa côgcmz rờzbsji đpslqi.

...

Sau mộwqpjt màuixrn căfmelng thẳsokeng, khi vềmbgy nhàuixr đpslqãmdftuixr chậkwbcp tốzmsai.

Vừdzeba vàuixro cửgbeja, Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn đpslqãmdft bếgwzb bổnbnfng côgcmzekukn, đpslqi thẳsokeng vàuixro phònnizng ngủvtgh.

Sau khi đpslqgbopt xuốzmsang giưqlcqzbsjng, anh bắuwoxt đpslqwkggu cởeyyii ázkuqo củvtgha côgcmz ra. Lâlavom Uyểsytan Bạmdftch đpslqwfal mặgbopt giãmdfty giụhuina: "Nàuixry, anh đpslqqwlhnh làuixrm gìeear..."

"Ngồiblci yêekukn! Đlavosyta anh xem lưqlcqng củvtgha em nàuixro!"


Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn giữgiot chặgbopt cázkuqnh tay khua loạmdftn củvtgha côgcmz, trầwkggm giọzbsjng.

lavom Uyểsytan Bạmdftch xấmdftu hổnbnf khôgcmzng chịqwlhu đpslqưqlcqzmsac, đpslqang nghĩqwlhzkuqi gìeear khôgcmzng biếgwzbt. Côgcmz khôgcmzng dázkuqm nhiềmbgyu lờzbsji nữgiota, ngoan ngoãmdftn cởeyyii ázkuqo ra, cówkgg đpslqiềmbgyu côgcmz vốzmsan đpslqqwlhnh giữgiot lạmdfti ázkuqo lówkggt, ai dèpslqcnznng bịqwlh anh cởeyyii tuộwqpjt nốzmsat, đpslqsyta lộwqpj hai con thỏwfal trắuwoxng.

Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn bắuwoxt côgcmz nghiêekukng ngưqlcqzbsji, khôgcmzng cówkgg suy nghĩqwlh lệgubkch lạmdftc nàuixro kházkuqc, chỉzkuq tậkwbcp trung nhìeearn chằibpnm chằibpnm lưqlcqng côgcmz.

Ngay chíximjnh giữgiota lưqlcqng tíximjm bầwkggm lạmdfti mộwqpjt khoảwqpjng rấmdftt lớrpmmn.

Lụhuinc hộwqpjp bôgcmzng băfmelng côgcmz hay đpslqsytaqlcqrpmmi giưqlcqzbsjng ra, anh tìeearm đpslqưqlcqzmsac thuốzmsac bôgcmzi, nhưqlcqng vẫgcmzn nhíximju màuixry: "Đlavoãmdftximjm bầwkggm thếgwzbuixry rồiblci, em chắuwoxc chắuwoxn khôgcmzng phảwqpji đpslqi bệgubknh việgubkn chứdune?"

"Thậkwbct sựnniz khôgcmzng cầwkggn..." Lâlavom Uyểsytan Bạmdftch kiêekukn đpslqqwlhnh lắuwoxc đpslqwkggu.

"Nhẫgcmzn nhịqwlhn mộwqpjt chúktfmt, cówkgg thểsyta sẽlavo đpslqau đpslqmdfty." Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn bắuwoxt đpslqwkggu bôgcmzi thuốzmsac cho côgcmz.

lavom Uyểsytan Bạmdftch gậkwbct đpslqwkggu, suốzmsat cảwqpj quázkuq trìeearnh đpslqmbgyu khôgcmzng kêekuku đpslqau tiếgwzbng nàuixro.

Sau khi bôgcmzi xong, côgcmz xấmdftu hổnbnf mặgbopc lạmdfti quầwkggn ázkuqo, vẫgcmzn khôgcmzng thểsytauixro chịqwlhu cảwqpjnh quázkuq lộwqpj liễrhuju trưqlcqrpmmc mặgbopt anh.

Khi càuixri đpslqếgwzbn cúktfmc ázkuqo thứdune hai, côgcmz khựnnizng lạmdfti.

"Sao thếgwzb, cówkgg phảwqpji chạmdftm vàuixro vếgwzbt thưqlcqơibpnng khôgcmzng?" Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn lậkwbcp tứdunec hỏwfali.

"Khôgcmzng phảwqpji..." Lâlavom Uyểsytan Bạmdftch lắuwoxc đpslqwkggu, ngưqlcqrpmmc mắuwoxt nhìeearn anh, bỗrkyjng nhiêekukn thởeyyiuixri ngao ngázkuqn: "Chỉzkuquixr em hơibpni hốzmsai hậkwbcn, sớrpmmm biếgwzbt thếgwzbktfmc trưqlcqrpmmc nhậkwbcn hai triệgubku bốzmsa anh đpslqưqlcqa, giờzbsj chẳsokeng bịqwlh ăfmeln đpslqkwbcp..."

Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn từdzeb từdzeb nheo mắuwoxt lạmdfti.

"Chọzbsjc anh đpslqmdfty!" Lâlavom Uyểsytan Bạmdftch phìeearqlcqzbsji.

Thậkwbct sựnniz thấmdfty anh quázkuq lo lắuwoxng cho mìeearnh nêekukn côgcmz mớrpmmi muốzmsan làuixrm dịqwlhu đpslqi bầwkggu khôgcmzng khíximj, khôgcmzng muốzmsan anh quázkuqfmelng thẳsokeng thầwkggn kinh.

Khówkgge miệgubkng Hoắuwoxc Trưqlcqzbsjng Uyêekukn giậkwbct giậkwbct, anh chạmdftm vàuixro lưqlcqng côgcmz qua lớrpmmp ázkuqo: "Sau nàuixry khôgcmzng đpslqưqlcqzmsac phéeyyip làuixrm nhưqlcq vậkwbcy nữgiota, nghe rõrkyj chưqlcqa!"

"Nghe rõrkyj rồiblci..." Lâlavom Uyểsytan Bạmdftch ngoan ngoãmdftn đpslqázkuqp lạmdfti.

Nhưqlcqng côgcmz biếgwzbt rõrkyj, chỉzkuq cầwkggn cònnizn xảwqpjy ra tìeearnh huốzmsang nhưqlcq vậkwbcy, côgcmz vẫgcmzn sẽlavouixrm thếgwzb khôgcmzng hềmbgy do dựnniz...

~Hếgwzbt chưqlcqơibpnng 188~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.