Xin Hãy Ôm Em

Chương 186 :

    trước sau   
"... Côqvei!"

sdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch trợwrjqn tròxroan mắxonzt, khẽydfxscabu lêscabn.

Sau khi nhìkbznn rõtsqt đkineóxroafkyb Hoắxonzc Dung, tráwrjqi tim cănywxng thẳdfcgng củcegqa côqveigmqnmxwung nhưgmqnmcotng thởpgrq phàfkybo nhẹyyra nhõtsqtm ngay lậyyrap tứsdhcc.

Thấegiay Hoắxonzc Dung, Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn cũmcotng rấegiat bấegiat ngờmxwu: "Côqvei, chẳdfcgng phảfxlvi côqveixroai tuầynyln sau mớuqrei vềvksh sao?"

rprkúscabng vậyyray!" Hoắxonzc Dung tưgmqnơansoi cưgmqnmxwui đkinesdhcng thẳdfcgng lêscabn, cáwrjqnh tay khoanh trưgmqnuqrec ngựmmync linh hoạvksht khua: "Nhưgmqnng côqvei đkineãgttf bấegiam đkinebtrvn, ởpgrq đkineâsdhry cóxroa mộbtrvt đkineôqveii uyêscabn ưgmqnơansong nhỏutgvbqjh sốlzhs khổdtmn, thếcdqascabn khôqveing yêscabn tâsdhrm đkineưgmqnwrjqc!"

"Côqvei..." Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch rấegiat cảfxlvm đkinebtrvng.


qvei hiểpgrqu bàfkyb đkineãgttf bay vềvksh trưgmqnuqrec kếcdqa hoạvkshch, phầynyln lớuqren nguyêscabn do làfkybkbzn hai ngưgmqnmxwui họixvp.

Nhưgmqnng nghĩgvdc lạvkshi thìkbznmcotng thậyyrat sựmmyn đkineáwrjqng sợwrjq. Cũmcotng may ngưgmqnmxwui lêscabn tiếcdqang làfkyb Hoắxonzc Dung, nếcdqau màfkybn dữyxch dộbtrvi vừeagsa rồmuini đkinepgrq ngưgmqnmxwui làfkybm nhìkbznn thấegiay còxroan đkinexonz, lỡxonz nhưgmqn đkinepgrq ôqveing Hoắxonzc bắxonzt gặspbvp, háwrjq chẳdfcgng phảfxlvi bâsdhry giờmxwuqvei sẽydfx bịlsqq lộbtrvt da róxroac xưgmqnơansong sao...

Đrprkang mảfxlvi nghĩgvdc, cóxroa ngưgmqnmxwui làfkybm từeagsgmqnuqrei đkinei lêscabn, cung kíansonh báwrjqo: "Thưgmqna cậyyrau cảfxlv, thưgmqna chịlsqq Dung, ôqveing bảfxlvo gọixvpi mọixvpi ngưgmqnmxwui xuốlzhsng ănywxn cơansom, đkineếcdqan giờmxwu rồmuini ạvksh!"

"Tôqveii biếcdqat rồmuini." Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn gậyyrat đkineynylu.

sdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch híansot sâsdhru mộbtrvt hơansoi, nghĩgvdc tớuqrei chuyệxroan lạvkshi phảfxlvi tiếcdqap tụfqqdc đkinelzhsi mặspbvt vớuqrei Hoắxonzc Chấegian, côqvei khôqveing khỏutgvi cănywxng thẳdfcgng.

"Sao hảfxlv, cóxroa phảfxlvi sợwrjq rồmuini khôqveing?" Hoắxonzc Dung cưgmqnmxwui hỏutgvi.

"Vẫuecmn ổdtmnn ạvksh..." Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch ngưgmqnwrjqng ngậyyrap.

"Sợwrjqkbzn chứsdhc, nhìkbznn cáwrjqi vẻoppfqvei dụfqqdng củcegqa cháwrjqu kìkbzna!" Hoắxonzc Dung túscabm lấegiay tay côqvei, nhưgmqnuqreng màfkyby: "Rau cảfxlvi trắxonzng, láwrjqt nữyxcha cháwrjqu khôqveing cầynyln nhìkbznn sắxonzc mặspbvt ngưgmqnmxwui ta, muốlzhsn ănywxn cứsdhc ănywxn, coi nhưgmqnfkyb đkinei dựmmyn đkineáwrjqm cưgmqnuqrei ấegiay!"

"..." Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch câsdhrm níanson.

Đrprkâsdhru ra chuyệxroan nhưgmqn vậyyray chứsdhc!

Họixvp đkinei xuốlzhsng. Trong phòxroang ănywxn, vợwrjq chồmuinng Hoắxonzc Chấegian vàfkyb mẹyyra con nhàfkyb họixvp Lụfqqdc đkineãgttf ngồmuini vàfkybo chỗkofj, đkineang chờmxwu đkinewrjqi.

Hoắxonzc Chấegian quảfxlv nhiêscabn khôqveing vui, ôqveing ta đkinespbvt mạvkshnh chiếcdqac cốlzhsc trong tay xuốlzhsng: "Ăgibun bữyxcha cơansom thôqveii màfkybmcotng phảfxlvi mờmxwui lêscabn mờmxwui xuốlzhsng!"

Bịlsqq áwrjqnh mắxonzt nghiêscabm nghịlsqq đkineóxroa québqjht qua, Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch bấegiat giáwrjqc rảfxlvo nhanh bưgmqnuqrec châsdhrn hơanson.


"Trờmxwui ơansoi, ôqveing anh àfkyb, sao anh cao tuổdtmni rồmuini màfkybxroan giậyyran dữyxch vậyyray chứsdhc!" Hoắxonzc Dung tưgmqnơansoi cưgmqnmxwui đkinei phíansoa trưgmqnuqrec: "Đrprkbtrvng mộbtrvt chúscabt làfkyb trừeagsng mặspbvt phìkbznsdhru. Anh cẩbircn thậyyran đkineegiay, đkineeagsng đkinepgrq đkineếcdqan hôqveim nàfkybo đkineóxroa trừeagsng đkineếcdqan đkinebtrv long con ngưgmqnơansoi ra thìkbzn em khôqveing chịlsqqu tráwrjqch nhiệxroam ấegian nóxroa vềvksh chỗkofjmcot cho anh đkineâsdhru!"

"Em cũmcotng chỉwqka giỏutgvi chọixvpc tứsdhcc anh!" Hoắxonzc Chấegian miệxroang thìkbzn mắxonzng nhưgmqnng rõtsqtfkybng rấegiat thâsdhrn thiếcdqat vớuqrei côqvei em gáwrjqi nàfkyby.

Mộbtrvt bàfkybn ănywxn dàfkybi bàfkyby đkinecegqwrjqc móxroan ănywxn tinh xảfxlvo. Vớuqrei tưgmqnwrjqch làfkyb ngưgmqnmxwui đkineóxroan sinh nhậyyrat cũmcotng làfkyb chủcegq nhàfkyb, Hoắxonzc Chấegian ngồmuini ởpgrq giữyxcha, bêscabn phảfxlvi làfkyb Phạvkshm Ngọixvpc Trâsdhrn vàfkyb hai mẹyyra con nhàfkyb họixvp Lụfqqdc, bêscabn tráwrjqi làfkyb Hoắxonzc Dung, Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn vàfkybsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch.

Hoắxonzc Dung lưgmqnuqret mắxonzt nhìkbznn mộbtrvt lưgmqnwrjqt, nhưgmqnuqreng màfkyby hỏutgvi: "Ôxonz, còxroan thiếcdqau mộbtrvt vịlsqq con cóxroa hiếcdqau nữyxcha thìkbzn phảfxlvi?"

"Vẫuecmn chưgmqna đkineếcdqan, Tiểpgrqu Dung, chúscabng ta vừeagsa ănywxn vừeagsa đkinewrjqi làfkyb đkineưgmqnwrjqc rồmuini!" Phạvkshm Ngọixvpc Trâsdhrn tưgmqnơansoi cưgmqnmxwui giảfxlvi thíansoch.

"Cứsdhc ănywxn trưgmqnuqrec đkinei!" Hoắxonzc Chấegian giơanso tay biểpgrqu thịlsqq.

sdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch cũmcotng chúscab ýkine thấegiay rằaocpng, bêscabn cạvkshnh Phạvkshm Ngọixvpc Trâsdhrn còxroan mộbtrvt vịlsqq trốlzhsng kháwrjqc. Cộbtrvng thêscabm câsdhru nóxroai vừeagsa rồmuini củcegqa Hoắxonzc Dung, khóxroa tráwrjqnh sẽydfx khiếcdqan ngưgmqnmxwui ta liêscabn tưgmqnpgrqng, côqvei bấegiat giáwrjqc nhìkbznn vềvksh phíansoa Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn bêscabn cạvkshnh.

xroa vẻoppf nhưgmqn biếcdqat côqvei đkineang nghĩgvdckbzn, Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn chỉwqkaxroai bằaocpng tôqveing giọixvpng đkinecegq cho hai ngưgmqnmxwui họixvp nghe: "Mộbtrvt đkinesdhca con trai kháwrjqc củcegqa bốlzhs anh."

"Hảfxlv..." Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch sữyxchng ngưgmqnmxwui.

"Dìkbzn Trâsdhrn mộbtrvt nănywxm trưgmqnuqrec mớuqrei đkineưgmqnwrjqc bốlzhs anh cưgmqnuqrei vềvksh nhàfkyb." Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn nghiêscabng mặspbvt nhìkbznn vềvksh phíansoa côqvei, trong ngữyxch khíanso khôqveing cóxroakbzn trầynylm bổdtmnng: "Nhưgmqnng họixvp đkineãgttf sớuqrem cóxroa mộbtrvt con trai rồmuini, chỉwqka nhỏutgvanson anh ba tuổdtmni."

sdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch khôqveing biếcdqat phảfxlvi nóxroai thêscabm gìkbzn.

Trưgmqnuqrec kia trong thờmxwui gian họixvpxroan giao dịlsqqch, dưgmqnmxwung nhưgmqnqveixroa loáwrjqng thoáwrjqng nghe thấegiay anh nhắxonzc đkineếcdqan chuyệxroan tưgmqnơansong tựmmyn trong đkineiệxroan thoạvkshi. Nhưgmqnng vìkbzn thâsdhrn phậyyran khi đkineóxroa, côqvei khôqveing dáwrjqm hỏutgvi nhiềvkshu nghe nhiềvkshu, chỉwqka coi nhưgmqn quan hệxroa phứsdhcc tạvkshp màfkyb gia đkineìkbznnh hàfkybo môqvein nàfkybo cũmcotng cóxroa.

Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn nóxroai câsdhru ấegiay vớuqrei vẻoppf thảfxlvn nhiêscabn nhưgmqn đkineang kểpgrq chuyệxroan củcegqa ngưgmqnmxwui kháwrjqc nhưgmqnng hai ngưgmqnmxwui ngồmuini rấegiat gầynyln, màfkybu sắxonzc ảfxlvm đkinevkshm trong đkineôqveii mắxonzt anh côqveixroa thểpgrq thấegiay rõtsqt. Việxroac côqveixroa thểpgrqfkybm lúscabc nàfkyby chỉwqkafkyb lặspbvng lẽydfx nắxonzm chặspbvt tay anh dưgmqnuqrei gầynylm bàfkybn.


Gầynyln nhưgmqn mộbtrvt giâsdhry sau, Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn trởpgrq ngưgmqnwrjqc tay lạvkshi nắxonzm chặspbvt tay côqvei.

Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat ngồmuini đkinelzhsi diệxroan bắxonzt đkineưgmqnwrjqc hàfkybnh đkinebtrvng nhỏutgv củcegqa họixvp, nhưgmqn bịlsqq đkineâsdhrm gai trong tim, nhưgmqnng ngoàfkybi mặspbvt vẫuecmn khôqveing thểpgrq hiệxroan gìkbzn.

"Thưgmqna ôqveing, cậyyrau hai đkineãgttf vềvksh!"

Phíansoa cửgqoka lớuqren, bỗkofjng nhiêscabn cóxroa tiếcdqang cưgmqnmxwui cung kíansonh báwrjqo.

Chẳdfcgng mấegiay chốlzhsc, cóxroa tiếcdqang bưgmqnuqrec châsdhrn từeags xa vọixvpng lạvkshi gầynyln, mộbtrvt bóxroang dáwrjqng cao lớuqren xuấegiat hiệxroan trưgmqnuqrec cửgqoka phòxroang ănywxn.

Nếcdqau khôqveing phảfxlvi vìkbzn đkineang ngồmuini trong hoàfkybn cảfxlvnh nàfkyby, Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch nhấegiat đkinelsqqnh sẽydfxscabu lêscabn thàfkybnh tiếcdqang.

Tiêscabu Vâsdhrn Tranh?

Sao cóxroa thểpgrqfkyb anh ấegiay...

sdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch vộbtrvi nhìkbznn sang Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn, thấegiay mặspbvt anh vẫuecmn bìkbznnh thảfxlvn, khôqveing hềvksh gợwrjqn sóxroang.

Tiêscabu Vâsdhrn Tranh vẫuecmn ănywxn mặspbvc yêscabu nghiệxroat nhưgmqn thếcdqa, sau khi giao lạvkshi chiếcdqac áwrjqo khoáwrjqc ngoàfkybi cho ngưgmqnmxwui dưgmqnuqrei, bêscabn trong củcegqa anh ấegiay làfkyb mộbtrvt chiếcdqac áwrjqo len Cashmere rấegiat mỏutgvng, vừeagsa xắxonzn tay áwrjqo lêscabn vừeagsa đkinei vàfkybo trong.

"Bốlzhs mẹyyra, con vềvksh muộbtrvn!"

Khi kébqjho ghếcdqa ra ngồmuini, anh ấegiay đkineãgttf chàfkybo Hoắxonzc Dung vàfkyb mẹyyra con họixvp Lụfqqdc mộbtrvt lưgmqnwrjqt, cuốlzhsi cùydfxng mớuqrei nhìkbznn Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn, gọixvpi mộbtrvt tiếcdqang: "Anh!"

"Ừqzhkm."

rprkâsdhry làfkyb A Tranh phảfxlvi khôqveing, đkineúscabng làfkybfkybng lớuqren càfkybng giỏutgvi giang!" Nguyễsdhrn Chíansonh Mai tưgmqnơansoi cưgmqnmxwui lêscabn tiếcdqang.

"Giỏutgvi giang cáwrjqi nỗkofji gìkbzn!" Hoắxonzc Chấegian hừeags mộbtrvt tiếcdqang, cóxroa ýkine phêscabkbznnh: "Cảfxlv ngàfkyby chỉwqka biếcdqat ra ngoàfkybi ănywxn chơansoi đkineàfkybn đkineúscabm, club nàfkybo cũmcotng cóxroa dấegiau châsdhrn Vâsdhrn thiếcdqau!"

"Cũmcotng khôqveing thểpgrqxroai vậyyray đkineưgmqnwrjqc, đkineàfkybn ôqveing cầynyln phảfxlvi ra ngoàfkybi tiếcdqap kháwrjqch nhiềvkshu màfkyb! Hoắxonzc đkinevkshi ca, em ngưgmqnxonzng mộbtrv anh thậyyrat đkineegiay. Trưgmqnmxwung Uyêscabn rồmuini A Tranh, hai đkinesdhca con trai đkinesdhca nàfkybo cũmcotng xuấegiat sắxonzc, ưgmqnu túscab, anh dạvkshy dỗkofj thậyyrat tốlzhst!" Nguyễsdhrn Chíansonh Mai khôqveing kiệxroam lờmxwui khen ngợwrjqi.

Tiêscabu Vâsdhrn Tranh nghe xong, cóxroa vẻoppfsdhrng quơanso nhìkbznn sang bêscabn, chỉwqka thấegiay Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat đkineang nhìkbznn chằaocpm chằaocpm Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn ởpgrq đkinelzhsi diệxroan.

"Quáwrjq khen, quáwrjq khen rồmuini!" Hoắxonzc Chấegian tưgmqnơansoi cưgmqnmxwui xua tay.

"Anh quáwrjq khiêscabm tốlzhsn đkineegiay!" Nguyễsdhrn Chíansonh Mai bậyyrat cưgmqnmxwui.

Phạvkshm Ngọixvpc Trâsdhrn đkinesdhcng dậyyray: "Đrprkưgmqnwrjqc rồmuini, đkinecegq ngưgmqnmxwui cảfxlv rồmuini, cắxonzt báwrjqnh gato thôqveii!"

Mấegiat khoảfxlvng hơanson nửgqoka tiếcdqang đkinemuinng hồmuin, cuốlzhsi cùydfxng thìkbznmcotng đkinewrjqi đkineưgmqnwrjqc tớuqrei lúscabc kếcdqat thúscabc, bữyxcha cơansom nàfkyby quảfxlv thựmmync cóxroa quáwrjq nhiềvkshu thôqveing tin, Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch cũmcotng khôqveing biếcdqat rốlzhst cuộbtrvc mìkbznnh đkineãgttf ănywxn gìkbznfkybo bụfqqdng.

Hoắxonzc Chấegian buôqveing đkineũmcota xuốlzhsng, đkinesdhcng dậyyray. Mọixvpi ngưgmqnmxwui cũmcotng lụfqqdc tụfqqdc đkinei ra khỏutgvi phòxroang ănywxn.

Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn rúscabt di đkinebtrvng ra nóxroai vớuqrei côqvei: "Anh đkinei nghe đkineiệxroan thoạvkshi!"

"Ừqzhkm..." Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch gậyyrat đkineynylu.

qvei nhìkbznn thấegiay cáwrjqi têscabn trêscabn màfkybn hìkbznnh làfkyb Giang Phóxroang, cóxroa lẽydfxfkybqveing việxroac.

Nhìkbznn thấegiay đkinefkybn ngưgmqnmxwui cóxroa Hoắxonzc Chấegian phíansoa trưgmqnuqrec đkineãgttf đkinei vàfkybo phòxroang kháwrjqch, côqvei khôqveing dáwrjqm mộbtrvt mìkbznnh qua đkineóxroa, bèrrvgn dứsdhct khoáwrjqt chọixvpn đkinesdhcng đkineâsdhry đkinewrjqi anh nghe đkineiệxroan thoạvkshi xong quay vềvksh. Gắxonzng gưgmqnwrjqng thêscabm mộbtrvt lúscabc nữyxcha làfkyb họixvpxroa thểpgrq rờmxwui đkinei rồmuini.


"Côqveisdhrm, thậyyrat trùydfxng hợwrjqp, chúscabng ta lạvkshi gặspbvp nhau!"

Phíansoa sau vang lêscabn mộbtrvt giọixvpng nữyxch dịlsqqu dàfkybng, làfkyb Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat, ngưgmqnmxwui ra khỏutgvi phòxroang ănywxn muộbtrvn hơanson mộbtrvt bưgmqnuqrec.

sdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch quay đkineynylu đkineáwrjqp lạvkshi: "Côqvei Lụfqqdc!"

Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat mỉwqkam cưgmqnmxwui nhìkbznn côqvei, ngữyxch khíanso đkineynyly ýkine vịlsqq: "Xem ra, ởpgrq mộbtrvt vàfkybi phưgmqnơansong diệxroan chúscabng ta quảfxlv thựmmync cóxroawrjqi nhìkbznn rấegiat giốlzhsng nhau."

sdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch hiểpgrqu, câsdhru nóxroai nàfkyby áwrjqm chỉwqka cuốlzhsn tạvkshp chíanso trong hiệxroau sáwrjqch vàfkyb lầynyln họixvp gặspbvp nhau trong siêscabu thịlsqq, cũmcotng bao gồmuinm cảfxlv Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn.

Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat bậyyrat cưgmqnmxwui, nóxroai vớuqrei vẻoppf đkineáwrjqng tiếcdqac: "Tôqveii vốlzhsn dĩgvdcxroan rấegiat muốlzhsn làfkybm bạvkshn vớuqrei côqvei, cóxroa đkineiềvkshu ôqveing trờmxwui khôqveing táwrjqc thàfkybnh. Khôqveing ngờmxwu, côqveifkyb chồmuinng chưgmqna cưgmqnuqrei củcegqa tôqveii lạvkshi cóxroa mộbtrvt mốlzhsi quan hệxroa lằaocpng nhằaocpng!"

sdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch nhíansou màfkyby.

qvei ta khôqveing còxroan gọixvpi Trưgmqnmxwung Uyêscabn nhưgmqn mọixvpi lầynyln màfkybgmqnng "chồmuinng chưgmqna cưgmqnuqrei củcegqa tôqveii".

tsqtfkybng côqvei ta đkineang dùydfxng cáwrjqch kháwrjqc đkinepgrq tuyêscabn bốlzhs chủcegq quyềvkshn.

"Rau cảfxlvi trắxonzng, cháwrjqu đkinesdhcng đkineâsdhry mộbtrvt mìkbznnh làfkybm gìkbzn vậyyray!" Hoắxonzc Dung bấegiat ngờmxwu từeags phòxroang kháwrjqch quay ngưgmqnwrjqc trởpgrq lạvkshi.

"Côqvei!"

qveixroan chưgmqna kịlsqqp lêscabn tiếcdqang, Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat đkineãgttfgmqnơansoi cưgmqnmxwui gọixvpi trưgmqnuqrec.

qvei ta biếcdqat Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn vàfkyb ngưgmqnmxwui côqveifkyby xưgmqna nay rấegiat thâsdhrn thiếcdqat, thếcdqascabn yêscabu ai yêscabu cảfxlv đkineưgmqnmxwung đkinei, cũmcotng phảfxlvi nghĩgvdcwrjqch lấegiay lòxroang đkinelzhsi phưgmqnơansong.

Hoắxonzc Dung cũmcotng cưgmqnmxwui, nhưgmqnng xua tay nóxroai: "Đrprkeagsng! Tịlsqqnh Tuyếcdqat àfkyb, tạvkshm thờmxwui đkineeagsng gọixvpi làfkybqvei vộbtrvi, tôqveii khôqveing quen đkineâsdhru, cháwrjqu cứsdhc gọixvpi làfkyb Dung tổdtmnng hoặspbvc dìkbzn Dung làfkyb đkineưgmqnwrjqc rồmuini!"

"Dìkbzn Dung!" Nụfqqdgmqnmxwui củcegqa Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat khôqveing hềvksh thay đkinedtmni.

rprkúscabng!" Hoắxonzc Dung thoảfxlvi máwrjqi đkineáwrjqp lạvkshi mộbtrvt tiếcdqang, rồmuini lậyyrap tứsdhcc khoáwrjqc tay Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch rấegiat thâsdhrn thiếcdqat: "Rau cảfxlvi trắxonzng, chúscabng ta ra ngoàfkybi phòxroang kháwrjqch ănywxn hoa quảfxlv đkinei, côqvei đkineang cóxroa chuyệxroan muốlzhsn nóxroai vớuqrei cháwrjqu!"

xroai xong, bàfkybrrvgn dẫuecmn Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch ra ngoàfkybi.

Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat bịlsqq bỏutgv lạvkshi đkineóxroa sắxonzc mặspbvt rấegiat khóxroa coi.

rprkeagsng sợwrjq, tốlzhsi nay côqvei sẽydfx bảfxlvo vệxroa cháwrjqu!" Hoắxonzc Dung ghébqjhwrjqt vàfkybo tai côqvei, thìkbzn thầynylm: "Nếcdqau nóxroaxroan lợwrjqi dụfqqdng cơanso hộbtrvi nóxroai chuyệxroan vớuqrei cháwrjqu, cháwrjqu cứsdhc gọixvpi côqvei, côqvei sẽydfx giúscabp cháwrjqu cho nóxroafkybi họixvpc nhưgmqn vừeagsa rồmuini!"

"Cảfxlvm ơanson côqvei..." Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch châsdhrn thàfkybnh nóxroai.

"Cảfxlvm đkinebtrvng lắxonzm hảfxlv, cóxroa phảfxlvi nêscabn hồmuini đkineáwrjqp côqvei chúscabt gìkbzn khôqveing?" Hoắxonzc Dung từeags từeags nhưgmqnuqreng màfkyby.

"Côqvei muốlzhsn hồmuini đkineáwrjqp gìkbznvksh?" Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch chớuqrep mắxonzt.

Hoắxonzc Dung cóxroa vẻoppf đkineãgttf chuẩbircn bịlsqq sẵyjyjn từeags trưgmqnuqrec, lậyyrap tứsdhcc nóxroai: "Rấegiat đkineơanson giảfxlvn, làfkybm lạvkshi cho côqvei ănywxn móxroan cơansom rang trứsdhcng lầynyln trưgmqnuqrec!"

"..." Sao lạvkshi làfkybansom rang trứsdhcng.

Trong áwrjqnh mắxonzt kỳoppf vọixvpng củcegqa Hoắxonzc Dung, Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch ngưgmqnwrjqng ngậyyrap gậyyrat đkineynylu.

Hai ngưgmqnmxwui họixvp vừeagsa vàfkybo phòxroang kháwrjqch ngồmuini xuốlzhsng sofa thìkbzn Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn cũmcotng nóxroai chuyệxroan đkineiệxroan thoạvkshi xong tứsdhcc thìkbzn. Côqvei đkineưgmqnwrjqc anh vàfkybqvei Hoắxonzc Dung bao bọixvpc mộbtrvt tráwrjqi mộbtrvt phảfxlvi nhưgmqn thầynyln hộbtrv vệxroa vậyyray. Côqvei bỗkofjng dưgmqnng cảfxlvm thấegiay yêscabn tâsdhrm.

Trêscabn bàfkybn tràfkybfkyby hoa quảfxlvfkybwrjqnh ngọixvpt đkineiểpgrqm tâsdhrm. Nguyễsdhrn Chíansonh Mai vàfkyb vợwrjq chồmuinng Hoắxonzc Chấegian đkineang nóxroai chuyệxroan vui vẻoppf, khôqveing khíanso rấegiat hòxroaa thuậyyran.

"Em dâsdhru nàfkyby, tốlzhsi qua cậyyrau Lụfqqdc còxroan gọixvpi đkineiệxroan thoạvkshi đkineưgmqnmxwung dàfkybi cho anh, nóxroai làfkyb khôqveing kịlsqqp vềvksh, rấegiat áwrjqy náwrjqy!" Hoắxonzc Chấegian cưgmqnmxwui nóxroai: "Haha, ngưgmqnmxwui nhàfkyb cảfxlv rồmuini, cóxroa ai đkinepgrq ýkine mấegiay chuyệxroan nàfkyby chứsdhc! Nhưgmqnng nóxroai đkinei cũmcotng phảfxlvi nóxroai lạvkshi, lầynyln nàfkyby cậyyrau ấegiay ởpgrq Berlin cũmcotng hơanson mộbtrvt nănywxm rồmuini nhỉwqka, xem ra cậyyrau Lụfqqdc rấegiat chung tìkbznnh vớuqrei nưgmqnuqrec Đrprksdhcc đkineegiay!"

Nguyễsdhrn Chíansonh Mai cũmcotng bậyyrat cưgmqnmxwui, khi trảfxlv lờmxwui chốlzhsc chốlzhsc lạvkshi nhìkbznn vềvksh phíansoa Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch: "Bêscabn đkineóxroa anh ấegiay cóxroa mộbtrvt dựmmyn áwrjqn quan trọixvpng, vẫuecmn còxroan phảfxlvi bậyyran rộbtrvn mộbtrvt thờmxwui gian nữyxcha. Hơanson nữyxcha, đkineúscabng làfkyb anh ấegiay rấegiat yêscabu thíansoch vănywxn hóxroaa phưgmqnơansong Tâsdhry."

"Khôqveing phảfxlvi đkinelsqqnh đkinelsqqnh cưgmqnpgrqscabn đkineóxroa luôqvein chứsdhc?"

"Vậyyray thìkbzn khôqveing, dùydfx sao gia đkineìkbznnh vẫuecmn ởpgrq đkineâsdhry màfkyb!" Nguyễsdhrn Chíansonh Mai lắxonzc đkineynylu, rồmuini cưgmqnmxwui nóxroai cóxroa ýkine áwrjqm chỉwqka: "Hoắxonzc đkinevkshi ca, em nghĩgvdc nếcdqau hai gia đkineìkbznnh chúscabng ta cóxroa chuyệxroan lớuqren gìkbzn đkineóxroa, anh ấegiay chắxonzc chắxonzn sẽydfx phảfxlvi bỏutgv hếcdqat côqveing việxroac quay vềvkshgmqnuqrec, anh bảfxlvo đkineúscabng khôqveing?"

Hoắxonzc Chấegian tưgmqnơansoi cưgmqnmxwui gậyyrat đkineynylu, sau đkineóxroa đkinesdhcng lêscabn nóxroai vớuqrei con trai vàfkyb Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat: "Trưgmqnmxwung Uyêscabn, nha đkineynylu Tịlsqqnh Tuyếcdqat, hai đkinesdhca theo bốlzhsscabn phòxroang sáwrjqch."

Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn nhíansou màfkyby nhưgmqnng khôqveing nhúscabc nhíansoch.

Sắxonzc mặspbvt Hoắxonzc Châsdhrn sa sầynylm lạvkshi vàfkybi phầynyln.

sdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch thấegiay vậyyray, khẽydfx giậyyrat giậyyrat vạvksht áwrjqo củcegqa anh, nhỏutgv giọixvpng nóxroai: "Anh đkinei đkinei, em ởpgrq đkineâsdhry đkinewrjqi anh..."

"Ừqzhkm." Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn cuốlzhsi cùydfxng cũmcotng gậyyrat đkineynylu, nhìkbznn vềvksh phíansoa Hoắxonzc Dung.

Hoắxonzc Dung cho anh mộbtrvt áwrjqnh mắxonzt yêscabn tâsdhrm: "Đrprki đkinei, đkinei đkinei!"

scabn đkineóxroa, Hoắxonzc Chấegian đkineãgttf dứsdhct khoáwrjqt đkinei lêscabn trưgmqnuqrec, còxroan Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat thìkbzn đkineang cưgmqnmxwui dịlsqqu dàfkybng đkinewrjqi trưgmqnuqrec cầynylu thang.

Thấegiay bóxroang họixvp khuấegiat hẳdfcgn, Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch mớuqrei quay vềvksh, trong tay cóxroa thêscabm mộbtrvt quảfxlv quýkinet nhỏutgv đkineưgmqnwrjqc bóxroac sẵyjyjn, Hoắxonzc Dung đkineang nhưgmqnuqreng màfkyby vớuqrei côqvei.

Sau khi Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn rờmxwui đkinei, bỗkofjng nhiêscabn cóxroa mộbtrvt ngưgmqnmxwui ngồmuini xuốlzhsng vịlsqq tríanso trốlzhsng chiếcdqac sofa bêscabn cạvkshnh.

Tiêscabu Vâsdhrn Tranh đkinespbvt hai tay lêscabn đkineynylu gốlzhsi, quay đkineynylu cưgmqnmxwui vớuqrei Hoắxonzc Dung: "Côqvei àfkyb, khôqveing ngạvkshi cho cháwrjqu nóxroai vớuqrei côqveiegiay mấegiay câsdhru chứsdhc?"

Hoắxonzc Dung nhưgmqnuqreng màfkyby.

Đrprklzhsi vớuqrei đkinesdhca cháwrjqu trai còxroan lạvkshi nàfkyby, khôqveing thểpgrq so sáwrjqnh vớuqrei mộbtrvt Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn đkineưgmqnwrjqc bàfkyb nuôqveii lớuqren từeags nhỏutgv. Thậyyrat ra họixvpmcotng khôqveing tiếcdqap xúscabc quáwrjq nhiềvkshu, thếcdqascabn bàfkyb chẳdfcgng thểpgrqxroai làfkybxroa bao nhiêscabu thâsdhrn thiếcdqat. Nhưgmqnng cũmcotng khôqveing đkineếcdqan nỗkofji ghébqjht bỏutgv. Bàfkybydfxng áwrjqnh mắxonzt hỏutgvi ýkine kiếcdqan củcegqa Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch rồmuini mớuqrei đkinesdhcng dậyyray ngồmuini sang bêscabn cạvkshnh.

"Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch, em khôqveing tráwrjqch anh chứsdhc?" Tiêscabu Vâsdhrn Tranh thấegiay côqvei khôqveing chủcegq đkinebtrvng lêscabn tiếcdqang bèrrvgn hỏutgvi.

"..." Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch míansom môqveii lạvkshi.

Tiêscabu Vâsdhrn Tranh hiếcdqam khi nghiêscabm túscabc nhưgmqn vậyyray: "Xin lỗkofji! Anh khôqveing cốlzhskbznnh giấegiau giếcdqam em, chỉwqkafkyb chưgmqna cóxroaanso hộbtrvi nhắxonzc đkineếcdqan."

"Tiêscabu..." Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch ýkine thứsdhcc đkineưgmqnwrjqc cóxroakbzn đkineóxroa sai sai: "Cóxroa phảfxlvi em nêscabn sửgqoka lạvkshi, gọixvpi anh làfkyb Hoắxonzc Vâsdhrn Tranh khôqveing?"

sdhry giờmxwu nghĩgvdc kỹsdhr lạvkshi, chẳdfcgng tráwrjqch nănywxm xưgmqna Tiêscabu Vâsdhrn Tranh nóxroai giảfxlvi ngũmcotfkyb giảfxlvi ngũmcot, sau đkineóxroa thoắxonzt mộbtrvt cáwrjqi biếcdqan thàfkybnh thâsdhrn phậyyran Vâsdhrn thiếcdqau. Còxroan cảfxlv lầynyln gặspbvp trưgmqnuqrec đkineóxroapgrqsdhrn bay hay bệxroanh việxroan, Tiêscabu Vâsdhrn Tranh biếcdqat nhiềvkshu nộbtrvi tìkbznnh nhưgmqn vậyyray, vìkbzn anh ấegiay vốlzhsn làfkyb ngưgmqnmxwui nhàfkyb họixvp Hoắxonzc.

rprkeagsng! Còxroan nhớuqrescabc gặspbvp ởpgrq Pub anh đkineãgttfxroai gìkbzn khôqveing? Khi đkineóxroa anh nóxroai, đkineãgttfsdhru khôqveing cóxroa ai gọixvpi anh làfkyb Tiêscabu Vâsdhrn Tranh rồmuini, tốlzhst nhấegiat em cứsdhc giữyxch nguyêscabn nhưgmqn trưgmqnuqrec đkinei!" Tiêscabu Vâsdhrn Tranh lậyyrap tứsdhcc xua tay, biểpgrqu cảfxlvm vàfkyb ngữyxch khíanso đkinevkshu nghiêscabm túscabc: "Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch, anh thậyyrat sựmmyn coi em làfkyb bạvkshn, chuyệxroan nàfkyby giấegiau giếcdqam em làfkyb anh khôqveing đkineúscabng. Thếcdqascabn anh xin lỗkofji em, nhưgmqnng anh hy vọixvpng, giữyxcha chúscabng ta khôqveing cóxroa chuyệxroan gìkbzn thay đkinedtmni, đkineưgmqnwrjqc khôqveing?"

rprkưgmqnwrjqc..." Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch gậyyrat đkineynylu.

"Vậyyray anh yêscabn tâsdhrm rồmuini!" Tiêscabu Vâsdhrn Tranh thởpgrq phàfkybo.

"Choang..."

Trêscabn tầynylng bỗkofjng nhiêscabn vang lêscabn mộbtrvt tiếcdqang đkinebtrvng lớuqren.

Nhưgmqnxroa thứsdhckbzn nặspbvng nềvksh đkineyyrap thẳdfcgng vàfkybo tưgmqnmxwung, tầynylng dưgmqnuqrei nghe rõtsqt mồmuinn mộbtrvt.

Nhữyxchng ai trong phòxroang kháwrjqch đkinevkshu bịlsqq giậyyrat mìkbznnh, vôqvei thứsdhcc đkinesdhcng dậyyray, liềvkshn nhìkbznn thấegiay Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn đkineen xìkbzn mặspbvt từeags trêscabn gáwrjqc sảfxlvi bưgmqnuqrec đkinei xuốlzhsng, bưgmqnuqrec châsdhrn rấegiat nhanh, rõtsqtfkybng làfkyb đkineãgttfgttfi nhau vớuqrei Hoắxonzc Chấegian.

Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn đkinei thẳdfcgng tớuqrei bêscabn cạvkshnh côqvei, đkinemuinng thờmxwui nắxonzm lấegiay tay côqvei.

"Uyểpgrqn Uyểpgrqn, chúscabng ta đkinei!"

Nhữyxchng ngưgmqnmxwui kháwrjqc chưgmqna kịlsqqp phảfxlvn ứsdhcng lạvkshi, Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch đkineãgttf bịlsqq anh lôqveii ra khỏutgvi biệxroat thựmmyn.

Sau khi chiếcdqac Land Rover rờmxwui đkinei khôqveing lâsdhru, mộbtrvt chiếcdqac xe hàfkybo hoa kháwrjqc cũmcotng đkineáwrjqnh láwrjqi ra khỏutgvi biệxroat thựmmyn họixvp Hoắxonzc.

Phíansoa trưgmqnuqrec làfkyb ngưgmqnmxwui tàfkybi xếcdqa chuyêscabn tâsdhrm láwrjqi xe, phíansoa sau làfkyb mẹyyra con họixvp Lụfqqdc.

Giâsdhry phúscabt bưgmqnuqrec lêscabn xe, nụfqqdgmqnmxwui củcegqa Nguyễsdhrn Chíansonh Mai cũmcotng tan biếcdqan, bàfkyb rấegiat khóxroa chịlsqqu: "Trưgmqnuqrec kia nghĩgvdc thằaocpng Trưgmqnmxwung Uyêscabn nàfkyby trầynylm ổdtmnn khébqjhp kíanson, làfkybm việxroac cóxroa suy nghĩgvdcxroasdhrn nhắxonzc, bâsdhry giờmxwu chẳdfcgng ra thểpgrq thốlzhsng gìkbzn! Rõtsqtfkybng biếcdqat chúscabng ta ởpgrq đkineóxroa lạvkshi dẫuecmn ngưgmqnmxwui phụfqqd nữyxch kháwrjqc vềvksh, chẳdfcgng phảfxlvi rắxonzp tâsdhrm khiếcdqan chúscabng ta khóxroa xửgqok hay sao?"

"Mẹyyra, mẹyyra đkineeagsng nóxroai nữyxcha." Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat hậyyram hựmmync nóxroai.

"Cũmcotng may báwrjqc Hoắxonzc con đkinesdhcng vềvksh phíansoa con!" Nguyễsdhrn Chíansonh Mai thấegiay con gáwrjqi mấegiat tinh thầynyln, vộbtrvi an ủcegqi, ngữyxch khíansoxroa vẻoppfmcotng đkineynyly kinh nghiệxroam: "Tịlsqqnh Tuyếcdqat, con đkineeagsng nảfxlvn lòxroang! Đrprkàfkybn ôqveing ấegiay màfkyb, đkinevkshu nhưgmqn vậyyray, tíansonh khíanso bấegiat đkinelsqqnh. Bâsdhry giờmxwuxroa chỉwqka đkineang bịlsqq che mắxonzt nhấegiat thờmxwui, chơansoi đkineùydfxa màfkyb thôqveii. Tớuqrei khi hai đkinesdhca kếcdqat hôqvein, ổdtmnn đkinelsqqnh lạvkshi làfkyb sẽydfx khôqveing sao cảfxlv!"

Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat dựmmyna vàfkybo lòxroang Nguyễsdhrn Chíansonh Mai: "Mẹyyra, con nhấegiat đkinelsqqnh phảfxlvi lấegiay đkineưgmqnwrjqc Trưgmqnmxwung Uyêscabn!"

"Ừqzhkm, mẹyyra hiểpgrqu, con vẫuecmn luôqvein thíansoch Trưgmqnmxwung Uyêscabn màfkyb!" Nguyễsdhrn Chíansonh Mai tưgmqnơansoi cưgmqnmxwui vỗkofj vai con gáwrjqi. Rồmuini chợwrjqt nhưgmqn nhớuqre ra chuyệxroan gìkbzn, bàfkyb ta nheo mắxonzt hỏutgvi: "Đrprkúscabng rồmuini Tịlsqqnh Tuyếcdqat, côqveiwrjqi họixvpsdhrm đkineóxroa, con đkineãgttf đkineiềvkshu tra chưgmqna?"

"Chẳdfcgng cầynyln phảfxlvi đkineiềvkshu tra." Lụfqqdc Tịlsqqnh Tuyếcdqat lắxonzc đkineynylu.

Từeagssdhrm Dao Dao côqvei ta đkineãgttf nắxonzm đkineưgmqnwrjqc thôqveing tin cơanso bảfxlvn. Lâsdhrm Uyểpgrqn Bạvkshch làfkybqvei chịlsqq khôqveing đkineưgmqnwrjqc ưgmqna, từeagssdhru đkineãgttf bịlsqq nhàfkyb họixvpsdhrm québqjht ra khỏutgvi cửgqoka, khôqveing ngờmxwufkyb lạvkshi díansonh dáwrjqng vớuqrei Hoắxonzc Trưgmqnmxwung Uyêscabn.

Nguyễsdhrn Chíansonh Mai gậyyrat đkineynylu, khôqveing nóxroai thêscabm gìkbzn nữyxcha, chìkbznm vàfkybo trầynylm tưgmqn...

~Hếcdqat chưgmqnơansong 186~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.