Xin Hãy Ôm Em

Chương 185 :

    trước sau   
Lấjntmy nghiêxdfln mựbemoc làserum gạxdflt tàserun?

orhd chẳqtyjng phảgjbui quáorhd phung phíiynb củcntma trờserui sao!

Hoắgsmuc Chấjntmn suýserut nữyuwxa tứnwknc đrmnoếsfxxn tắgsmut thởgjbu. Nếsfxxu khômljnng cókkqu hai mẹrvjl con họalup Lụwfzrc ởgjbuxdfln cạxdflnh, cầddsdn phảgjbui giữyuwx thểimsw diệzfddn vàserui phầddsdn thìorhd chắgsmuc chắgsmun ômljnng ta đrmnoãrgie nổpyaji trậrmnon lômljni đrmnoìorhdnh.

Nếsfxxu cơkxoen giậrmnon đrmnoãrgie khômljnng thểimsw trúbkhqt thẳqtyjng lêxdfln đrmnoddsdu con trai thìorhd ômljnng ta chỉykwqkkqu thểimsw trúbkhqt sang mộdbpxt ngưorhdserui kháorhdc: "Tômljni đrmnoúbkhqng làseru giàseru thậrmnot rồimswi, khômljnng hềxdfl biếsfxxt rằkwjnng con gáorhdi thờserui nay thìorhd ra mặddsdt lạxdfli dàseruy đrmnoếsfxxn vậrmnoy! Cômljnkkqui phảgjbui khômljnng cômljnkwasm?"

"Cháorhdu..." Hơkxoei thởgjbu củcntma Lâkwasm Uyểimswn Bạxdflch khựbemong lạxdfli.

Nếsfxxu nókkqui trưorhdctspc đrmnoókkqu chỉykwqseru ýseru áorhdm chỉykwq thìorhdkwasy giờseru đrmnoâkwasy ômljnng ấjntmy đrmnoãrgie chỉykwq mặddsdt gọalupi têxdfln thẳqtyjng thừykwqng.


"Tômljni cứnwkn nghĩwfzr lầddsdn trưorhdctspc mìorhdnh đrmnoãrgiekkqui đrmnocntmalupserung rồimswi, cũzydvng cứnwkn ngỡsfxxmljnkwasm làseru mộdbpxt ngưorhdserui hiểimswu chuyệzfddn. Khômljnng ngờseru, đrmnoúbkhqng làseru khômljnng thểimsw trômljnng mặddsdt bắgsmut hìorhdnh dong! Bâkwasy giờseru lạxdfli còcntmn ngang nhiêxdfln đrmnoếsfxxn nhàseru nữyuwxa!" Hoắgsmuc Chấjntmn lạxdflnh lùoqxing nókkqui: "Tômljni khômljnng cầddsdn biếsfxxt cókkqu phảgjbui bạxdfln màseru Trưorhdserung Uyêxdfln đrmnoưorhda vềxdfl hay khômljnng. Nhưorhdng hômljnm nay làseru sinh nhậrmnot tômljni, nểimsw mặddsdt con béidcd Tịserunh Tuyếsfxxt, ai đrmnoếsfxxn cũzydvng làseru kháorhdch nêxdfln tômljni khômljnng chấjntmp nhặddsdt vớctspi cômljn, mong cômljnzydvng tựbemo biếsfxxt mìorhdnh làseru ai!"

kwasm Uyểimswn Bạxdflch khẽrmnoiynbm mômljni, cốimsw gắgsmung đrmnonwknng thẳqtyjng lưorhdng nhưorhdzydv.

mljn biếsfxxt ômljnng Hoắgsmuc cốimsworhdnh nókkqui nểimsw mặddsdt Lụwfzrc Tịserunh Tuyếsfxxt làseru đrmnoimsw khiếsfxxn cômljn mấjntmt mặddsdt, thếsfxxxdfln cômljnserung khômljnng thểimsw dễjdua bịseru đrmnoáorhdnh gụwfzrc, cứnwkn coi nhưorhdseruo tai nàseruy qua tai kháorhdc đrmnoi.

Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln đrmnonwknng bêxdfln cạxdflnh sau khi nghe xong, khẽrmno nhíiynbu màseruy lạxdfli.

Hoắgsmuc Chấjntmn nókkqui xong, phòcntmng kháorhdch chìorhdm vàseruo bầddsdu khômljnng khíiynb trầddsdm mặddsdc trong chốimswc láorhdt, cho tớctspi khi cókkqu tiếsfxxng bưorhdctspc châkwasn từykwq trêxdfln tầddsdng vọalupng xuốimswng.

Mọalupi ngưorhdserui đrmnoxdflu đrmnoimswng loạxdflt nhìorhdn qua. Làseru mộdbpxt ngưorhdserui phụwfzr nữyuwxkkqu tuổpyaji táorhdc xấjntmp xỉykwq Nguyễjduan Chíiynbnh Mai, ăkxoen mặddsdc vàseru trang đrmnoiểimswm khômljnng quáorhdcntme loẹrvjlt, da dẻgtlhzydvng rấjntmt đrmnorvjlp, bêxdfln cạxdflnh cókkqu ngưorhdserui làserum cung kíiynbnh chàseruo: "Phu nhâkwasn!"

Vớctspi mộdbpxt xưorhdng hômljn nhưorhd vậrmnoy, Lâkwasm Uyểimswn Bạxdflch khômljnng khókkqu đrmnoorhdn ra thâkwasn phậrmnon củcntma ngưorhdserui ấjntmy.

Khômljnng thểimswseruo làseru mẹrvjl củcntma Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln vìorhd mấjntmy ngàseruy trưorhdctspc cômljn vừykwqa cùoqxing anh tớctspi nghĩwfzra trang. Ngưorhdserui phụwfzr nữyuwx trưorhdctspc mắgsmut đrmnoâkwasy cókkqu lẽrmnoseru vợbsbz hiệzfddn tạxdfli củcntma Hoắgsmuc Chấjntmn, việzfddc mấjntmy ngưorhdserui nhàseru giàseruu lấjntmy vợbsbz mớctspi khômljnng cókkquorhd quáorhd ngạxdflc nhiêxdfln.

Phạxdflm Ngọalupc Trâkwasn xin lỗqsezi: "Thậrmnot ngạxdfli quáorhd thưorhda cáorhdc vịseru, tômljni gọalupi đrmnoiệzfddn thoạxdfli hơkxoei lâkwasu!"

"A Tranh vẫbzywn chưorhda vềxdfl sao?" Hoắgsmuc Chấjntmn nhíiynbu màseruy hỏchrwi.

"Nókkqukkqui làseru chưorhda, đrmnoang trêxdfln đrmnoưorhdserung!" Nụwfzrorhdserui củcntma Phạxdflm Ngọalupc Trâkwasn cókkqu phầddsdn khókkqu xửebcz rồimswi bàserukkqui tiếsfxxp: "Ôlkldng àseru, hômljnm nay nhàserukkqu kháorhdch, tômljni nghĩwfzr hay làseru chúbkhqng ta cứnwkn vừykwqa ăkxoen vừykwqa đrmnobsbzi đrmnoi?"

Nghe xong, Hoắgsmuc Chấjntmn bèkkqun nhìorhdn sang mẹrvjl con họalup Lụwfzrc, gậrmnot đrmnoddsdu đrmnoimswng ýseru.

Phạxdflm Ngọalupc Trâkwasn thấjntmy vậrmnoy, lậrmnop tứnwknc nókkqui: "Vậrmnoy bâkwasy giờserumljni sẽrmno xuốimswng dặddsdn nhàseru bếsfxxp chuẩbhijn bịseru dọalupn bữyuwxa!"


"Nhàseru vệzfdd sinh trêxdfln tầddsdng hai, anh đrmnoưorhda em lêxdfln!"

Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln bấjntmt ngờserukkqui câkwasu ấjntmy rồimswi nắgsmum tay cômljn đrmnoi lêxdfln gáorhdc.

kwasm Uyểimswn Bạxdflch hơkxoei ngẩbhijn nguờserui, vìorhdmljn khômljnng hềxdflkkqui muốimswn đrmnoi vệzfdd sinh. Nhưorhdng cômljn chưorhda kịserup cókkqu phảgjbun ứnwknng gìorhd đrmnoãrgie bịseru anh kéidcdo tớctspi trưorhdctspc cầddsdu thang.

xdfln đrmnoếsfxxn tầddsdng hai, khômljnng gian rấjntmt lớctspn, cáorhdch trang tríiynbserunh lang cũzydvng mang đrmnormnom néidcdt cổpyaj phong. Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln khômljnng đrmnoưorhda cômljn tớctspi nhàseru vệzfdd sinh màseruorhdctspc vàseruo mộdbpxt gian phòcntmng ngủcntmgjbuidcd tráorhdi.

Khômljnng gian khômljnng hềxdfl nhỏchrw, màseruu sắgsmuc vàseru đrmnoưorhdserung néidcdt trômljnng cókkqukxoei lạxdflnh lùoqxing, cứnwknng rắgsmun.

Giữyuwxa phòcntmng đrmnoddsdt mộdbpxt chiếsfxxc giưorhdserung lớctspn, ga giưorhdserung màseruu xáorhdm, trêxdfln mặddsdt bàserun trưorhdctspc cửebcza sổpyajkkqu đrmnoddsdt mộdbpxt chiếsfxxc khung ảgjbunh.

kwasm Uyểimswn Bạxdflch chớctspp chớctspp mắgsmut: "Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln, đrmnoâkwasy khômljnng phảgjbui làseru phòcntmng anh đrmnojntmy chứnwkn?"

"Ừwnmgm." Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln rưorhdctspn mômljni.

kwasm Uyểimswn Bạxdflch khômljnng khỏchrwi tòcntmcntm, bèkkqun quan sáorhdt kỹddsdserung hơkxoen bốimswn phíiynba xung quanh. Tuy rằkwjnng đrmnoưorhdbsbzc quéidcdt dọalupn rấjntmt sạxdflch sẽrmno, nhưorhdng cókkqu thểimsw nhậrmnon ra đrmnoãrgie rấjntmt lâkwasu rồimswi khômljnng ai ởgjbu đrmnoâkwasy, khômljnng cókkqu dấjntmu vếsfxxt nàseruo củcntma hơkxoei thởgjbu cuộdbpxc sốimswng.

mljn cầddsdm khung ảgjbunh trêxdfln bàserun lêxdfln, hiếsfxxu kỳkwas hỏchrwi: "Đqnpaâkwasy làseru anh lúbkhqc nhỏchrw sao? Trômljnng giàseru đrmnoserui quáorhd đrmnoi..."

Trêxdfln ảgjbunh cókkqu lẽrmnoseruorhdnh anh hồimswi tiểimswu họalupc. Lưorhdng đrmnoeo chiếsfxxc balo to tưorhdctspng, đrmnoddsdu đrmnodbpxi chiếsfxxc mũzydvorhdsfxxi trai nhỏchrw, từykwq đrmnoưorhdserung néidcdt khuômljnn mặddsdt cókkqu thểimsw nhậrmnon ra ngay Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln. Cókkqu đrmnoiềxdflu mặddsdt anh khômljnng cókkqu chúbkhqt biểimswu cảgjbum nàseruo, cựbemoc kỳkwas nghiêxdflm nghịseru.

Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln khômljnng đrmnoáorhdp, chỉykwq chăkxoem chúbkhq nhìorhdn cômljn.

"Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln, anh sao vậrmnoy..."


kwasm Uyểimswn Bạxdflch khókkqu hiểimswu đrmnoddsdt khung ảgjbunh xuốimswng.

Thấjntmy anh im lặddsdng khômljnng nókkqui, áorhdnh mắgsmut hìorhdnh nhưorhdcntmn dầddsdn dầddsdn tốimswi đrmnoi, bờserumljni mỏchrwng cũzydvng cókkqu dấjntmu hiệzfddu căkxoeng ra, cômljnkkqu dặddsdt hỏchrwi: "Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln, anh đrmnoang giậrmnon sao?"

tero trong biệzfddt thựbemo nhàseru họalup Hoắgsmuc cômljn đrmnoãrgie phảgjbui ứnwknng xửebcz rấjntmt khókkqu khăkxoen rồimswi, nếsfxxu cảgjbu anh cũzydvng xịseru mặddsdt ra, cômljn thậrmnot sựbemo khômljnng biếsfxxt nêxdfln làserum sao mớctspi phảgjbui!

"Khômljnng biếsfxxt anh đrmnoang giậrmnon gìorhd àseru?" Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln trừykwqng mắgsmut.

kwasm Uyểimswn Bạxdflch mơkxoe hồimsw lắgsmuc đrmnoddsdu.

Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln kiềxdflm chếsfxx lạxdfli mộdbpxt chúbkhqt: "Chuyệzfddn bốimsw anh từykwqng đrmnoếsfxxn tìorhdm em, vìorhd sao khômljnng nókkqui cho anh biếsfxxt!"

Anh đrmnoúbkhqng làseru rấjntmt giậrmnon, giậrmnon cômljn khômljnng nókkqui gìorhd vớctspi mìorhdnh màseru chọalupn cáorhdch âkwasm thầddsdm chịseruu đrmnobemong, nhưorhdng anh càserung thưorhdơkxoeng cômljnkxoen. Nếsfxxu hômljnm nay Hoắgsmuc Chấjntmn khômljnng chủcntm đrmnodbpxng nhắgsmuc lạxdfli, cókkqu thểimsw anh sẽrmnorgiei mãrgiei khômljnng biếsfxxt.

"..." Lâkwasm Uyểimswn Bạxdflch bỗqsezng chốimswc ấjntmp úbkhqng.

"Anh hỏchrwi em đrmnoókkqu!" Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln trầddsdm giọalupng.

"Lúbkhqc ấjntmy anh đrmnoang qua Mỹddsdmljnng táorhdc, em sợbsbz anh lo..." Cômljn đrmnoàserunh thàserunh thậrmnot trảgjbu lờserui, cốimsw gắgsmung nókkqui giảgjbum nókkqui tráorhdnh: "Thậrmnot ra cũzydvng khômljnng cókkquorhd đrmnoâkwasu, bốimsw anh gọalupi em ra ngoàserui uốimswng cốimswc tràseru thômljni màseru..."

"Chỉykwq uốimswng tràseru?" Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln hơkxoei nheo mắgsmut lạxdfli.

kwasm Uyểimswn Bạxdflch bịseru anh nhìorhdn đrmnoếsfxxn pháorhdt hoảgjbung, biếsfxxt làseru chẳqtyjng giấjntmu đrmnoưorhdbsbzc anh.

mljn liếsfxxm mômljni, giọalupng líiynb nhíiynb: "Ôlkldng ấjntmy cókkqu đrmnoưorhda chi phiếsfxxu cho em, nókkqui làseru bồimswi thưorhdserung cho em..."


qnpaimsw ngốimswc!" Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln quáorhdt khẽrmno.

Thấjntmy cômljnkxoei rưorhdctspn mômljni cưorhdserui, anh nhíiynbu màseruy: "Em còcntmn cưorhdserui đrmnoưorhdbsbzc?"

kwasm Uyểimswn Bạxdflch vuốimswt vuốimswt lạxdfli máorhdi tókkquc, vui vẻgtlh giảgjbui thíiynbch: "Vìorhd lầddsdn nàseruy anh khômljnng mắgsmung em làseru khờseru khạxdflo."

"Thếsfxxzydvng chẳqtyjng che giấjntmu đrmnoưorhdbsbzc sựbemo thậrmnot làseru em rấjntmt khờseru khạxdflo!" Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln lạxdflnh lùoqxing hừykwq mộdbpxt tiếsfxxng.

"..." Lâkwasm Uyểimswn Bạxdflch càseruo anh.

"Uyểimswn Uyểimswn, lúbkhqc vàseruo nhàseru anh đrmnoãrgiekkqui, chỉykwq cầddsdn em muốimswn vềxdfl, chúbkhqng ta cókkqu thểimsw đrmnoi bấjntmt cứnwknbkhqc nàseruo!"

"Em biếsfxxt..." Lâkwasm Uyểimswn Bạxdflch gậrmnot đrmnoddsdu nhẹrvjl nhàserung.

mljn ngưorhdctspc mắgsmut lêxdfln, ngoàserui hìorhdnh ảgjbunh bảgjbun thâkwasn in trong con ngưorhdơkxoei sâkwasu vàseru tốimswi củcntma anh, bêxdfln trong còcntmn cókkqu mộdbpxt nỗqsezi đrmnoau khômljnng thểimsw che giấjntmu.

mljnjntmm lòcntmng, đrmnoddsdt tay mìorhdnh lêxdfln tay anh: "Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln, em khômljnng sao thậrmnot màseru!"

Sợbsbz anh khômljnng tin, cômljncntmn cốimsw gắgsmung nởgjbu nụwfzrorhdserui.

"Khômljnng đrmnoưorhdbsbzc cưorhdserui! Xấjntmu chếsfxxt đrmnoi đrmnoưorhdbsbzc!" Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln nhíiynbu màseruy.

"..." Lâkwasm Uyểimswn Bạxdflch xoa xoa lêxdfln khókkque mômljni mìorhdnh, dởgjbu khókkquc dởgjbuorhdserui. Nhưorhdng chợbsbzt nhớctsp ra chuyệzfddn gìorhd, cômljn lạxdfli nókkqui: "Chúbkhqng ta mau xuốimswng thômljni, ởgjbu trêxdfln nàseruy lâkwasu quáorhd, bốimsw anh nhấjntmt đrmnoserunh lạxdfli bựbemoc mìorhdnh!"

kkqui rồimswi cômljnidcdo tay anh đrmnoi ra ngoàserui.

Nhưorhdng Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln khômljnng nhúbkhqc nhíiynbch màseruoqxing sứnwknc kéidcdo ngưorhdbsbzc cômljnseruo lòcntmng, giữyuwx chặddsdt tay sau gáorhdy cômljn.

Ýrahn thứnwknc đrmnoưorhdbsbzc anh muốimswn làserum gìorhd, Lâkwasm Uyểimswn Bạxdflch trợbsbzn tròcntmn mắgsmut.

"Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln, anh đrmnoykwqng..."

Nhữyuwxng âkwasm thanh phíiynba sau đrmnoãrgie chìorhdm đrmnogsmum trong nụwfzrmljnn củcntma anh.

kwasm Uyểimswn Bạxdflch khômljnng ngờseru đrmnoưorhdbsbzc anh lạxdfli táorhdo bạxdflo đrmnoếsfxxn vậrmnoy, đrmnoâkwasy làseru biệzfddt thựbemo nhàseru họalup Hoắgsmuc đrmnojntmy!

Ôlkldng Hoắgsmuc vàseru hai mẹrvjl con họalup Lụwfzrc vẫbzywn còcntmn đrmnoang ởgjbuorhdctspi nhàseru...

kkqu đrmnoiềxdflu Hoắgsmuc Trưorhdserung Uyêxdfln khômljnng dễjduaserung buômljnng tha cômljn. Anh càserung hômljnn càserung sâkwasu, đrmnoếsfxxn mứnwknc cômljnkxoeserung hỗqsezn loạxdfln, hai tay đrmnoãrgiecntmng lấjntmy ômljnm chặddsdt anh từykwqbkhqc nàseruo khômljnng biếsfxxt, bấjntmt giáorhdc hồimswi đrmnoáorhdp lạxdfli anh.

Bấjntmt ngờserukkqu mộdbpxt giọalupng nữyuwx quen thuộdbpxc pháorhd tan.

"Hai đrmnonwkna hômljnn xong chưorhda hảgjbu?"

Cảgjbu hai đrmnoxdflu cứnwknng ngưorhdserui lạxdfli, Lâkwasm Uyểimswn Bạxdflch nhanh chókkqung thoáorhdt ra khỏchrwi vòcntmng tay anh.

Tim đrmnormnop dữyuwx dộdbpxi, cômljn hoảgjbung hốimswt quay ngưorhdserui lạxdfli, liềxdfln nhìorhdn thấjntmy Hoắgsmuc Dung đrmnoang khoanh tay đrmnonwknng bêxdfln cạxdflnh cửebcza, cưorhdserui màseru nhưorhd khômljnng cưorhdserui...

~Hếsfxxt chưorhdơkxoeng 185~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.