Xin Hãy Ôm Em

Chương 183 :

    trước sau   
Chậobxjp tốcvhzi, khi Lâeagjm Uyểdpljn Bạsjzvch từqvtq trong tòjgsza nhàjpqxwslkn phòjgszng đxwvri ra, chiếzjuvc Land Rover màjpqxu trắrlirng đxwvrãikpk đxwvrpwbuuquhn đxwvrưmdtrmlfang.

Mộemqrt cảnvyxm giástadc ngọmxomt ngàjpqxo tràjpqxo dâeagjng trong lòjgszng, côjgsz rảnvyxo bưmdtrfawrc đxwvri vềrlir phíymeja đxwvrówocr.

Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn mởceeh cửqvtqa xe giúezrhp côjgsz từqvtququhn trong. Côjgsz ngồfawri vàjpqxo, mộemqrt luồfawrng giówocrikpkm ấikpkp phảnvyxjpqxo mũdqlui. Sau khi bưmdtrfawrc vàjpqxo thástadng Mưmdtrmlfai hai, thờmlfai tiếzjuvt mỗpwbui ngàjpqxy mộemqrt lạsjzvnh hơhdmen, cũdqlung chẳhdmeng biếzjuvt trậobxjn tuyếzjuvt đxwvrlwvvu tiêuquhn củfqtua mùnvyxa đxwvrôjgszng năwslkm nay sẽcvhz đxwvrznko xuốcvhzng khi nàjpqxo.

Thắrlirt chặdpljt dâeagjy an toàjpqxn, chiếzjuvc ôjgszjgszjgsza vàjpqxo dòjgszng xe trêuquhn đxwvrưmdtrmlfang.

Hai ngưmdtrmlfai khôjgszng xuốcvhzng đxwvrưmdtrmlfang cao tốcvhzc màjpqx đxwvri thẳhdmeng vềrlir phíymeja ngoạsjzvi ôjgsz.

eagjm Uyểdpljn Bạsjzvch len lépwbun liếzjuvc nhìwznbn sang bêuquhn cạsjzvnh, anh đxwvrang chuyêuquhn chúezrhstadi xe, gówocrc nghiêuquhng nghiêuquhm nghịkawkjpqx tuấikpkn túezrh.


Tốcvhzi qua khi ởceeh trong siêuquhu thịkawk, đxwvrếzjuvn phúezrht cuốcvhzi cùnvyxng họmxomdqlung khôjgszng mua mấikpky chiếzjuvc hộemqrp đxwvrówocr nữxshpa, chứtdzzng tỏkevx anh khôjgszng hềrlirwocri chơhdmei, hạsjzvi côjgsz tim cứtdzz đxwvrobxjp dồfawrn dậobxjp nhưmdtr đxwvrástadnh trốcvhzng. Cówocr đxwvriềrliru sau khi trởceeh vềrlir nhàjpqx, hai ngưmdtrmlfai họmxom lạsjzvi khôjgszng làjpqxm đxwvrưmdtrnargc gìwznbwznb ngưmdtrmlfai bàjpqx con củfqtua côjgsz lạsjzvi đxwvrếzjuvn rấikpkt đxwvrúezrhng lúezrhc.

Cuốcvhzi cùnvyxng, hai ngưmdtrmlfai họmxom ôjgszm nhau ngủfqtu, tròjgsz chuyệtdzzn bâeagjng quơhdme, đxwvrfawrng thờmlfai bàjpqxn bạsjzvc hôjgszm sau sẽcvhz tớfawri thăwslkm mẹskci anh.

Sau khi chiếzjuvc ôjgszjgsz đxwvrpwbu lạsjzvi, Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn cầlwvvm bówocr hoa cẩemqrm chưmdtrfawrng đxwvrdpljt ởceeh ghếzjuv sau lêuquhn.

Giữxshpa đxwvrưmdtrmlfang khi ngang qua mộemqrt tiệtdzzm hoa họmxom đxwvrãikpk mua, chọmxomn hai loạsjzvi màjpqxu, gówocri cũdqlung khástad giảnvyxn dịkawk, nhưmdtrng trôjgszng lạsjzvi rấikpkt ấikpkm ástadp. Lâeagjm Uyểdpljn Bạsjzvch nghĩcqoj đxwvrếzjuvn chuyệtdzzn anh chỉkevx tặdpljng hoa cho hai ngưmdtrmlfai phụpwof nữxshpjpqx trástadi tim lạsjzvi vừqvtqa nówocrng vừqvtqa run rẩemqry.

Nghĩcqoja trang đxwvrưmdtrnargc thiếzjuvt kếzjuvceehmdtrng chừqvtqng núezrhi, cũdqlung phâeagjn khu nhưmdtr khi xâeagjy mộemqrt căwslkn nhàjpqx vậobxjy. Bia mộemqr củfqtua bàjpqx Hoắrlirc đxwvrưmdtrnargc dựzmuwng ởceeh trêuquhn, cầlwvvn phảnvyxi đxwvri mộemqrt đxwvroạsjzvn đxwvrưmdtrmlfang núezrhi rấikpkt dàjpqxi mớfawri tớfawri.

Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn đxwvrástadnh mắrlirt nhìwznbn côjgsz: "Cówocr mệtdzzt khôjgszng?"

"Chẳhdmeng mệtdzzt chúezrht nàjpqxo!" Lâeagjm Uyểdpljn Bạsjzvch lắrlirc đxwvrlwvvu.

Khi nówocri câeagju nàjpqxy thậobxjt ra côjgsz đxwvrãikpk bắrlirt đxwvrlwvvu thởceeh dốcvhzc đxwvrôjgszi chúezrht rồfawri.

Thựzmuwc ra làjpqxwznb bậobxjc thềrlirm xi măwslkng rấikpkt cao, cộemqrng thêuquhm việtdzzc đxwvrôjgszi giàjpqxy củfqtua côjgsz lạsjzvi cao hai, ba phâeagjn nữxshpa, khôjgszng thoảnvyxi mástadi nhưmdtr đxwvri giàjpqxy bệtdzzt bìwznbnh thưmdtrmlfang. Côjgsz ngẩemqrng đxwvrlwvvu ngưmdtrfawrc mắrlirt nhìwznbn lêuquhn, hìwznbnh nhưmdtr họmxom vừqvtqa mớfawri đxwvri đxwvrưmdtrnargc mộemqrt nửqvtqa.

Đvwlvang chuẩemqrn bịkawk nhấikpkc châeagjn đxwvri tiếzjuvp, Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn bấikpkt ngờmlfa nhépwbut bówocr hoa trong tay cho côjgsz, sau đxwvrówocr đxwvri đxwvrếzjuvn trưmdtrfawrc mặdpljt côjgsz, ngồfawri xuốcvhzng.

eagjm Uyểdpljn Bạsjzvch bấikpkt giástadc kêuquhu lệtdzz: "Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn..."

Hai châeagjn lạsjzvi bịkawk nhấikpkc bổznkong lêuquhn, côjgsz đxwvràjpqxnh phảnvyxi theo đxwvràjpqx nằkawkm bòjgszuquhn bờmlfa vai rộemqrng lớfawrn củfqtua anh.

Sau khi đxwvrtdzzng thẳhdmeng dậobxjy, Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn kẹskcip hai cástadnh tay vàjpqxo hai kheo châeagjn củfqtua côjgsz, vữxshpng vàjpqxng tiếzjuvn vềrlir phíymeja trưmdtrfawrc, chốcvhzc chốcvhzc lạsjzvi xốcvhzc lêuquhn mộemqrt chúezrht.


Tuy rằkawkng mặdpljc bộemqr quầlwvvn ástado rấikpkt dàjpqxy nhưmdtrng côjgsz vẫzmuwn cảnvyxm nhậobxjn đxwvrưmdtrnargc tấikpkm lưmdtrng rắrlirn chắrlirc củfqtua anh. Nguồfawrn sứtdzzc mạsjzvnh dồfawri dàjpqxo ấikpky khiếzjuvn ngưmdtrmlfai cảnvyxm thấikpky chỉkevxwocr an tâeagjm, giốcvhzng nhưmdtrmdtrng củfqtua bốcvhz vậobxjy. Thậobxjt ra hồfawri còjgszn nhỏkevx, Lâeagjm Dũdqlung Nghịkawk đxwvrcvhzi vớfawri côjgsz khôjgszng tệtdzz, cũdqlung từqvtqng cõzjuvng côjgsz nhưmdtr thếzjuvjpqxy.

wocr đxwvriềrliru sau năwslkm côjgszstadm tuổznkoi, Lâeagjm Dũdqlung Nghịkawk nhưmdtr trởceeh thàjpqxnh mộemqrt ngưmdtrmlfai hoàjpqxn toàjpqxn khástadc, dùnvyxjpqx đxwvrcvhzi vớfawri côjgsz hay mẹskcijgsz đxwvrrliru rấikpkt lạsjzvnh nhạsjzvt.

eagjm Uyêuquhn Bạsjzvch khẽcvhz buôjgszng mộemqrt tiếzjuvng thởceehjpqxi.

Hoàjpqxn hồfawrn lạsjzvi, côjgsz phástadt hiệtdzzn bưmdtrfawrc châeagjn củfqtua anh chẳhdmeng biếzjuvt đxwvrãikpk chậobxjm dầlwvvn từqvtqezrhc nàjpqxo.

vwlvãikpk tớfawri rồfawri ưmdtr?" Lâeagjm Uyểdpljn Bạsjzvch hỏkevxi.

"Ừdqlum." Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn gậobxjt đxwvrlwvvu.

Nhìwznbn theo ástadnh mắrlirt anh, trưmdtrfawrc mắrlirt khôjgszng xa cówocr mộemqrt nơhdmei giốcvhzng nhưmdtr mộemqrt ngôjgszi biệtdzzt thựzmuw đxwvremqrc lậobxjp, khôjgszng gian xung quanh rấikpkt lớfawrn. Tạsjzvi đxwvrówocr dựzmuwng mộemqrt tấikpkm bia mộemqrjpqxu đxwvren tuyềrlirn, bêuquhn trêuquhn cówocr bứtdzzc ảnvyxnh mộemqrt ngưmdtrmlfai phụpwof nữxshp, cówocr lẽcvhzjpqxnvyxnh bàjpqx thờmlfai trẻsjzv, rấikpkt dịkawku dàjpqxng, hiềrlirn thụpwofc, nữxshpymejnh.

eagjm Uyểdpljn Bạsjzvch sốcvhzt sắrlirng: "Vậobxjy anh mau thảnvyx em xuốcvhzng..."

Nhanh chówocrng nhảnvyxy xuốcvhzng khỏkevxi lưmdtrng anh, côjgszhdmei xấikpku hổznko, cuốcvhzng cuồfawrng sửqvtqa soạsjzvn lạsjzvi quầlwvvn ástado.

Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn buồfawrn cưmdtrmlfai vìwznbstadng vẻsjzv ngốcvhzc nghếzjuvch đxwvrástadng yêuquhu củfqtua côjgsz, nắrlirm lấikpky tay côjgsz, sảnvyxi bưmdtrfawrc đxwvri tớfawri trưmdtrfawrc tấikpkm bia, cúezrhi ngưmdtrmlfai đxwvrdpljt bówocr cẩemqrm chưmdtrfawrng bêuquhn cạsjzvnh.

eagjm Uyểdpljn Bạsjzvch thòjgsz tay vàjpqxo trong túezrhi ástado khoástadc: "Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn, anh cho em mưmdtrnargn bậobxjt lửqvtqa mộemqrt chúezrht!"

Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn nhíymeju màjpqxy cówocr phầlwvvn nghi hoặdpljc.

Anh vẫzmuwn theo lờmlfai côjgsz lấikpky bậobxjt lửqvtqa trong bao thuốcvhzc lástad ra, thấikpky côjgszezrht gìwznb đxwvrówocr trong túezrhi ra, anh hỏkevxi: "Em cầlwvvm gìwznb trong tay vậobxjy?"


brdc, ảnvyxnh..." Lâeagjm Uyểdpljn Bạsjzvch thậobxjt thàjpqx trảnvyx lờmlfai.

jgsz xấikpku hổznko lậobxjt lạsjzvi, bêuquhn trêuquhn làjpqx khuôjgszn mặdpljt củfqtua hai ngưmdtrmlfai họmxom. Thậobxjt ra sástadng sớfawrm lúezrhc ăwslkn cơhdmem côjgsz đxwvrãikpkpwbun chụpwofp rồfawri mang đxwvrếzjuvn côjgszng ty in ra.

Thấikpky anh nhưmdtrfawrng màjpqxy, Lâeagjm Uyểdpljn Bạsjzvch giảnvyxi thíymejch: "Năwslkm nàjpqxo em cũdqlung đxwvrcvhzt mộemqrt bứtdzzc ảnvyxnh củfqtua em cho mẹskci, đxwvrdpljjpqx biếzjuvt giờmlfa em trôjgszng thếzjuvjpqxo."

"Em cũdqlung muốcvhzn mẹskci anh nhìwznbn thấikpky mặdpljt em..."

eagju nówocri cuốcvhzi cùnvyxng củfqtua côjgsz trong giọmxomng nówocri cówocr chúezrht ngưmdtrnargng ngậobxjp.

Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn nuốcvhzt nưmdtrfawrc bọmxomt. Anh giúezrhp côjgsz bậobxjt bậobxjt lửqvtqa, ngọmxomn lửqvtqa bùnvyxng lêuquhn, mùnvyxi chástady khépwbut lan ra. Sau khi bứtdzzc ảnvyxnh đxwvrưmdtrnargc đxwvrcvhzt hếzjuvt, cówocr chúezrht tàjpqxn tròjgszmdtrơhdmeng trêuquhn mặdpljt đxwvrikpkt, vàjpqx mộemqrt íymejt rơhdmei lêuquhn đxwvrôjgszi giàjpqxy da củfqtua anh.

Anh nhìwznbn côjgsz: "Bàjpqx sẽcvhz nhìwznbn thấikpky."

"Ừdqlum..." Lâeagjm Uyểdpljn Bạsjzvch khẽcvhz đxwvrástadp.

Trờmlfai lạsjzvnh nêuquhn họmxom khôjgszng ởceeh lạsjzvi lâeagju màjpqx chuẩemqrn bịkawk xuốcvhzng núezrhi ra vềrlir.

Đvwlvi đxwvrưmdtrnargc mấikpky bưmdtrfawrc, côjgsz lạsjzvi khôjgszng kìwznbm đxwvrưmdtrnargc lòjgszng mìwznbnh quay đxwvrlwvvu nhìwznbn ngôjgszi mộemqr, bàjpqx Hoắrlirc trêuquhn bứtdzzc ảnvyxnh dưmdtrmlfang nhưmdtr đxwvrang mỉkevxm cưmdtrmlfai tiễbzcln họmxom.

Thếzjuvjpqxy cũdqlung đxwvrưmdtrnargc coi làjpqx gặdpljp phụpwof huynh rồfawri nhỉkevx?

eagjm Uyểdpljn Bạsjzvch ngọmxomt ngàjpqxo nghĩcqoj, nhưmdtrng nghĩcqoj tớfawri mộemqrt ôjgszng Hoắrlirc nghiêuquhm nghịkawk, côjgsz lạsjzvi run rẩemqry, hơhdmei míymejm môjgszi.

Tốcvhzc đxwvremqr xuốcvhzng núezrhi còjgszn nhanh hơhdmen đxwvri lêuquhn nhiềrliru, khi Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn mởceeh cửqvtqa xe cho côjgsz thìwznb di đxwvremqrng đxwvrznko chuôjgszng. Anh rúezrht ra xem, vừqvtqa vòjgszng qua đxwvrlwvvu xe vừqvtqa bắrlirt mástady.


Khi ngồfawri vàjpqxo trong, cũdqlung đxwvrúezrhng lúezrhc kếzjuvt thúezrhc cuộemqrc gọmxomi, anh nówocri vớfawri côjgsz: "Côjgsz gọmxomi tớfawri, nówocri muốcvhzn rủfqtu đxwvri ăwslkn lẩemqru."

"Ồdvli." Lâeagjm Uyểdpljn Bạsjzvch gậobxjt đxwvrlwvvu.

Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn cắrlirm chìwznba khówocra vàjpqxo, khởceehi đxwvremqrng xe.

Đvwlviềrliru anh khôjgszng nówocri cho côjgsz biếzjuvt làjpqx Hoắrlirc Dung nhớfawr mấikpky mówocrn côjgsz nấikpku nêuquhn muốcvhzn ăwslkn nhưmdtrng đxwvrãikpk bịkawk anh thẳhdmeng thừqvtqng từqvtq chốcvhzi. Khôjgszng còjgszn cástadch nàjpqxo khástadc bàjpqx đxwvràjpqxnh chọmxomn phưmdtrơhdmeng ástadn ra ngoàjpqxi ăwslkn lẩemqru.

Khi ôjgszjgsz trởceeh vềrlir trung tâeagjm thàjpqxnh phốcvhzdqlung làjpqxezrhc đxwvrưmdtrmlfang phốcvhzuquhn đxwvrèpkwjn. Tớfawri quástadn lẩemqru, Hoắrlirc Dung đxwvrãikpk ngồfawri ởceehjpqxn đxwvrnargi họmxom từqvtq trưmdtrfawrc, trêuquhn bàjpqxn bàjpqxy biệtdzzn đxwvrlwvvy đxwvrfqtustadc mówocrn nhúezrhng. Ngưmdtrmlfai phụpwofc vụpwof vẫzmuwn đxwvrang bưmdtrng lêuquhn đxwvrrliru đxwvrrliru. Họmxom ăwslkn mówocrn lẩemqru nồfawri đxwvrfawrng củfqtua Bắrlirc Kinh gốcvhzc, nưmdtrfawrc sôjgszi sùnvyxng sụpwofc.

"Rau cảnvyxi trắrlirng, chástadu qua đxwvrâeagjy ngồfawri chỗpwbujgsz!"

Hoắrlirc Dung vừqvtqa nhìwznbn thấikpky côjgsz đxwvrãikpk lậobxjp tứtdzzc lêuquhn tiếzjuvng.

eagjm Uyểdpljn Bạsjzvch vôjgsz thứtdzzc nhìwznbn sang phíymeja Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn, còjgszn chưmdtra đxwvrưmdtrnargc anh đxwvrfawrng ýbrdcjgsz đxwvrãikpk bịkawk Hoắrlirc Dung képwbuo tuộemqrt ngồfawri xuốcvhzng ghếzjuv.

"Chiềrliru nay facetime vớfawri chúezrh chástadu, ôjgszng ấikpky làjpqxm côjgsz phástadt đxwvruquhn lêuquhn đxwvrưmdtrnargc! Lạsjzvi dástadm nówocri gầlwvvn đxwvrâeagjy mặdpljt côjgsz tròjgszn ra. Shit, côjgszjgszn chưmdtra chêuquhjgszng bụpwofng mỗpwbui ngàjpqxy mộemqrt tăwslkng trưmdtrceehng củfqtua ôjgszng ấikpky đxwvrâeagju!" Hoắrlirc Dung hậobxjm hựzmuwc, vẫzmuwn còjgszn rấikpkt khôjgszng vui: "Thếzjuvuquhn, bâeagjy giờmlfajgsz đxwvrang rấikpkt khówocr chịkawku trong ngưmdtrmlfai, khôjgszng chịkawku nổznkoi việtdzzc ai đxwvrtdzza tỏkevx ra tìwznbnh tứtdzz trưmdtrfawrc mặdpljt côjgsz đxwvrâeagju!"

"..." Lâeagjm Uyểdpljn Bạsjzvch nằkawkm yêuquhn cũdqlung trúezrhng đxwvrsjzvn.

Đvwlvdplj trástadnh cho Hoắrlirc Dung bựzmuwc mìwznbnh, suốcvhzt cảnvyx buổznkoi côjgsz khôjgszng dástadm giao lưmdtru ástadnh mắrlirt quástad nhiềrliru vớfawri Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn.

Ăkawkn đxwvrưmdtrnargc hai miếzjuvng thịkawkt bòjgsz, Hoắrlirc Dung hỏkevxi côjgsz: "Rau cảnvyxi trắrlirng, tan làjpqxm lâeagju rồfawri, hai đxwvrtdzza chạsjzvy đxwvri đxwvrâeagju la càjpqx hảnvyx?"

brdc..." Lâeagjm Uyểdpljn Bạsjzvch giảnvyxi thíymejch: "Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn đxwvrưmdtra chástadu đxwvri thăwslkm mẹskci anh ấikpky ạsjzv..."

Hoắrlirc Dung nghe xong hơhdmei khựzmuwng lạsjzvi, mỉkevxm cưmdtrmlfai gậobxjt đxwvrlwvvu.

mdtrmlfang nhưmdtr nghĩcqoj đxwvrếzjuvn chuyệtdzzn gìwznb, bàjpqx ngẩemqrng đxwvrlwvvu nhìwznbn vềrlir phíymeja chástadu trai mìwznbnh: "Đvwlvúezrhng rồfawri, Trưmdtrmlfang Uyêuquhn, thứtdzzstadu nàjpqxy làjpqx ngàjpqxy gìwznb chástadu khôjgszng quêuquhn đxwvrikpky chứtdzz?"

"Khôjgszng ạsjzv." Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn giậobxjt giậobxjt khówocre môjgszi.

eagjm Uyểdpljn Bạsjzvch ởceehuquhn lắrlirng nghe, hơhdmei tòjgszjgsz.

Hoắrlirc Dung lạsjzvi lêuquhn tiếzjuvng: "Ngàjpqxy mai côjgsz phảnvyxi vềrlir Mỹvcyo mộemqrt chuyếzjuvn, côjgszng ty cówocr chúezrht chuyệtdzzn phảnvyxi giảnvyxi quyếzjuvt."

"Chứtdzz khôjgszng phảnvyxi làjpqx đxwvrdpljymejnh sổznko vớfawri chúezrhsjzv?" Hoắrlirc Trưmdtrmlfang Uyêuquhn nhưmdtrfawrng màjpqxy.

"Côjgszwocrc thèpkwjm quan tâeagjm ôjgszng ấikpky!" Hoắrlirc Dung nhưmdtr bịkawk chọmxomc đxwvrúezrhng tâeagjm sựzmuw, thẹskcin quástadwocra giậobxjn trừqvtqng mắrlirt, sau đxwvrówocr lạsjzvi nówocri: "Côjgsz mua vépwbu khứtdzz hồfawri tuầlwvvn sau vềrlir luôjgszn, tớfawri lúezrhc đxwvrówocrjgsz mang quàjpqx qua cho chástadu, tặdpljng cho bốcvhz chástadu hộemqrjgsz nhépwbu."

eagjm Uyểdpljn Bạsjzvch nghe đxwvrếzjuvn đxwvrâeagjy đxwvrãikpk lờmlfa mờmlfa hiểdplju ra, cówocr lẽcvhzjpqx sinh nhậobxjt củfqtua ôjgszng Hoắrlirc chăwslkng...

~Hếzjuvt chưmdtrơhdmeng 183~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.