Xin Hãy Ôm Em

Chương 181 :

    trước sau   
zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach vẫnqhjn ngồsehai trong chiếgbxnc Land Rover trắoqwmng. Côlcnd nhìgqann thấutrny Lụinwcc Tịzeldnh Tuyếgbxnt đlqkvhxrlng lêwqnhn khỏvbrxi chỗnznc ngồsehai, sau đlqkvójlkh đlqkvi ra khỏvbrxi quánzncn caféjgma.

wqnhn ngoàqvdxi giójlkh thổrllmi làqvdxm nhữwkkjng lọsehan tójlkhc xoăfysyn củrimwa đlqkvwbfvi phưqvdxơpyeung tung bay.

Ngưqvdxvlymi tàqvdxi xếgbxn đlqkvãzwax đlqkvnznc sẵpladn chiếgbxnc xe sang trọsehang bêwqnhn vệrvea đlqkvưqvdxvlymng, đlqkvsehang thờvlymi đlqkvíwkkjch thâzzhrn mởdaln cửplada xe ra.

jlkh đlqkviềlrzmu trưqvdxsucbc khi bưqvdxsucbc vàqvdxo, Lụinwcc Tịzeldnh Tuyếgbxnt hìgqannh nhưqvdx đlqkvãzwax đlqkvánzncnh mắoqwmt nhìgqann vềlrzm phíwkkja côlcnd. Nưqvdxsucbc mắoqwmt trêwqnhn gưqvdxơpyeung mặloclt đlqkvãzwax cạrvean khôlcnd, dánzncng vẻsmacjlkh chúllytt đlqkvau lòjdfbng, nhưqvdxng khôlcndng biếgbxnt cójlkh phảzxrki ảzxrko giánzncc củrimwa côlcnd hay khôlcndng, côlcndpyeu hồseha nhìgqann thấutrny khójlkhe miệrveang côlcnd ta thấutrnp thoánzncng mộmyhpt nụinwcqvdxvlymi khẩmbely.

Nhìgqann chiếgbxnc ôlcndlcnd sang trọsehang ấutrny hòjdfba vàqvdxo dòjdfbng xe, Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach thảzxrkng thốwbfvt.

Cửplada xe bêwqnhn cạrveanh bấutrnt ngờvlym đlqkvưqvdxutrnc kéjgmao ra, mang theo bầoatyu khôlcndng khíwkkj lạrveanh lẽlqkvo ngoàqvdxi trờvlymi. Côlcnd khôlcndng khỏvbrxi co rụinwct ngưqvdxvlymi lạrveai. Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn ngồsehai vàqvdxo trong, thắoqwmt lạrveai dâzzhry an toàqvdxn.


Chiếgbxnc xe củrimwa họsehawtchng từutrn từutrn rờvlymi xa quánzncn caféjgma. Đivcvang vàqvdxo lúllytc nắoqwmng đlqkvjdfbp nhấutrnt, hắoqwmt vàqvdxo trong qua cửplada sổrllm mang tớsucbi cảzxrkm giánzncc ấutrnm ánzncp.

Sau khi Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn trởdaln lạrveai, anh cójlkh liếgbxnc côlcnd mộmyhpt cánznci, đlqkvsehang thờvlymi bỏvbrx di đlqkvmyhpng vẫnqhjn cầoatym chặloclt trong tay nãzwaxy giờvlymqvdxo hộmyhpc đlqkvseha, nójlkhi mộmyhpt câzzhru "Ngắoqwmt mánzncy đlqkvưqvdxutrnc rồsehai". Bấutrny giờvlymlcnd mớsucbi hoàqvdxn hồsehan, đlqkvvbrx mặloclt ấutrnn núllytt ngắoqwmt mánzncy. Tiếgbxnp sau đlqkvójlkh anh chỉwnnj tậrllmp trung lánznci xe, mắoqwmt nhìgqann thẳinwcng vềlrzm phíwkkja trưqvdxsucbc.

Ôtrjklcnd im lặloclng suốwbfvt dọsehac đlqkvưqvdxvlymng, khôlcndng bậrllmt đlqkvàqvdxi, chỉwnnjjdfbn lạrveai tiếgbxnng đlqkvmyhpng cơpyeu xe.

Khi gặloclp đlqkvègqann đlqkvvbrx phíwkkja trưqvdxsucbc, cuốwbfvi cùlqkvng Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach cũwtchng khôlcndng nhịzeldn đlqkvưqvdxutrnc nữwkkja.

"Nàqvdxy..."

lcnd cắoqwmn môlcndi, nghiêwqnhng đlqkvoatyu nhìgqann anh. Thấutrny anh khôlcndng đlqkvánzncp lạrveai, côlcnd đlqkvàqvdxnh chọsehac chọsehac vàqvdxo cánzncnh tay anh: "Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, sao anh cốwbfvgqannh khôlcndng nójlkhi gìgqan..."

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nghe xong, từutrn tốwbfvn đlqkvánzncnh mắoqwmt sang phíwkkja côlcnd.

"Vìgqan sao anh khôlcndng trảzxrk lờvlymi em..."

"Sao, ban nãzwaxy vẫnqhjn chưqvdxa nghe rõbffl àqvdx?" Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nhưqvdxsucbng màqvdxy, chậrllmm rãzwaxi hỏvbrxi.

"Nghe rấutrnt rõbffl..." Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach hơpyeui xấutrnu hổrllm.

jlkhi thậrllmt lòjdfbng, côlcnd khôlcndng ngờvlym anh lạrveai dẫnqhjn mìgqannh đlqkvếgbxnn đlqkvâzzhry, còjdfbn dùlqkvng di đlqkvmyhpng đlqkvlqkvlcnd đlqkvưqvdxutrnc nghe toàqvdxn bộmyhp cuộmyhpc hộmyhpi thoạrveai giữwkkja hai ngưqvdxvlymi họseha. Hơpyeun nữwkkja từutrn nhữwkkjng gìgqan họseha đlqkvwbfvi thoạrveai, côlcndwtchng biếgbxnt đlqkvưqvdxutrnc mụinwcc đlqkvíwkkjch củrimwa anh khi đlqkvếgbxnn buổrllmi hẹjdfbn nàqvdxy. Sựiixc thẳinwcng thắoqwmn ấutrny ngưqvdxutrnc lạrveai khiếgbxnn côlcnd cảzxrkm thấutrny mìgqannh nhưqvdx đlqkvang "lấutrny bụinwcng tiểlqkvu nhâzzhrn đlqkvo lòjdfbng quâzzhrn tửplad".

lcndqvdxng nghĩwtch nhưqvdx vậrllmy, đlqkvoatyu càqvdxng cúllyti thấutrnp xuốwbfvng, cójlkh chúllytt khôlcndng biếgbxnt giấutrnu mặloclt vàqvdxo đlqkvâzzhru.

Mấutrnt mặloclt thậrllmt!


Nhưqvdxng cójlkh ngưqvdxvlymi lạrveai quyếgbxnt tâzzhrm khôlcndng đlqkvlqkvlcnd sốwbfvng yêwqnhn, Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nhưqvdxsucbng màqvdxy, rưqvdxsucbn môlcndi, cốwbfvgqannh bậrllmt ra mộmyhpt nụinwcqvdxvlymi khẽlqkv.

"... Anh khôlcndng đlqkvưqvdxutrnc cưqvdxvlymi!"

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach giơpyeu tay bịzeldt miệrveang anh lạrveai.

Nhưqvdxng vẫnqhjn khôlcndng ngăfysyn đlqkvưqvdxutrnc tiếgbxnng cưqvdxvlymi củrimwa anh, lồsehang ngựiixcc anh phậrllmp phồsehang lêwqnhn xuốwbfvng, hơpyeui thởdaln phảzxrk ra làqvdxm bỏvbrxng lòjdfbng bàqvdxn tay ngứhxrla ngánzncy củrimwa côlcnd.

Thấutrny làqvdxm vậrllmy khôlcndng íwkkjch gìgqan, Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach thấutrny trưqvdxsucbc mặloclt vẫnqhjn còjdfbn phảzxrki dừutrnng đlqkvègqann đlqkvvbrx, côlcnd mộmyhpt lòjdfbng chỉwnnj muốwbfvn cảzxrkn lạrveai nụinwcqvdxvlymi củrimwa anh, nêwqnhn bấutrnt chấutrnp mọsehai sựiixc mấutrnt mặloclt, nghiêwqnhng ngưqvdxvlymi qu hôlcndn lêwqnhn bờvlymlcndi mỏvbrxng ấutrny.

Cuốwbfvi cùlqkvng, khoang xe hoàqvdxn toàqvdxn im ắoqwmng.

lcnd muốwbfvn rờvlymi đlqkvi, Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn lạrveai khiếgbxnn cho nụinwclcndn đlqkvójlkhzzhru thêwqnhm.

Đivcvègqann tíwkkjn hiệrveau đlqkvãzwax chuyểlqkvn xanh, tiếgbxnng còjdfbi ôlcndlcnd phíwkkja sau rềlrzmn rĩwtch, thậrllmm chíwkkjjdfbn cójlkh ngưqvdxvlymi thòjdfb đlqkvoatyu ra cửplada thúllytc giụinwcc.

Nhưqvdxng hai ngưqvdxvlymi họsehaqvdxm nhưqvdx khôlcndng nghe thấutrny, vẫnqhjn chìgqanm đlqkvoqwmm trong môlcndi lưqvdxgbxni nồsehang nàqvdxn củrimwa nhau.

Khi Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn buôlcndng côlcnd ra, bàqvdxn tay vẫnqhjn giữwkkj sau gánzncy côlcnd, tựiixca tránzncn mìgqannh vàqvdxo tránzncn côlcnd. Ởsucb khoảzxrkng cánzncch gầoatyn, đlqkvôlcndi mắoqwmt sâzzhru húllytt đlqkvójlkh nhưqvdx muốwbfvn thấutrnu tậrllmn đlqkvánzncy tim côlcnd mớsucbi thôlcndi.

Anh bỗnzncng mấutrnp mánzncy môlcndi, giọsehang nójlkhi mang theo chúllytt khàqvdxn khàqvdxn sau khi vừutrna hôlcndn xong: "Uyêwqnhn Uyêwqnhn, anh sẽlqkv khôlcndng phụinwc em."

zzhru sắoqwmc làqvdx thếgbxn nhưqvdxng lạrveai đlqkvưqvdxutrnc diễzeldn tảzxrk bằwnnjng hữwkkjng ngôlcndn từutrn khôlcndng thểlqkv trịzeldnh trọsehang hơpyeun.

Tránznci tim Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach rung lêwqnhn dữwkkj dộmyhpi.


...

lcndm sau, Chủrimw Nhậrllmt, khi Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach mởdaln mắoqwmt ra, còjdfbn muộmyhpn hơpyeun hôlcndm qua, bêwqnhn ngoàqvdxi mặloclt trờvlymi cójlkh vẻsmac đlqkvãzwaxwqnhn cao.

Khôlcndng phảzxrki tạrveai côlcnd ngủrimwqvdxsucbng màqvdx thậrllmt sựiixc đlqkvang nửplada đlqkvêwqnhm côlcnd bịzeld đlqkvánzncnh thứhxrlc bởdalni nụinwclcndn củrimwa Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn. Bộmyhp quầoatyn ánznco ngủrimw tốwbfvi vừutrna miễzeldn cưqvdxgbxnng mặloclc vàqvdxo lạrveai bịzeld anh cởdalni sạrveach. Cuốwbfvi cùlqkvng côlcnd thiếgbxnp đlqkvi lúllytc nàqvdxo khôlcndng hay. Chiếgbxnc chăfysyn bêwqnhn cạrveanh vẫnqhjn còjdfbn hơpyeui ấutrnm, trong phòjdfbng tắoqwmm loánzncng thoánzncng cójlkh tiếgbxnng nưqvdxsucbc chảzxrky rójlkhc ránzncch, cójlkh lẽlqkv anh cũwtchng vừutrna dậrllmy chưqvdxa lâzzhru.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach lậrllmt ngưqvdxvlymi, vẫnqhjn mơpyeuqvdxng ngủrimw tiếgbxnp.

Nhưqvdxng míwkkj mắoqwmt vừutrna khéjgmap lạrveai chưqvdxa lâzzhru, bỗnzncng nhiêwqnhn cójlkh mộmyhpt tiếgbxnng rung củrimwa di đlqkvmyhpng vang lêwqnhn.

lcndlcnd thứhxrlc vưqvdxơpyeun tay lầoatyn mòjdfb vềlrzm phíwkkja gốwbfvi. Suốwbfvt cảzxrk quánznc trìgqannh côlcnd khôlcndng hềlrzm mởdaln mắoqwmt, cứhxrl thếgbxn đlqkvloclt di đlqkvmyhpng vàqvdxo tai, mơpyeu hồsehajlkhi: "...Alôlcnd?"

"Côlcndqvdx ai!"

Mộmyhpt giọsehang nam trung niêwqnhn rấutrnt dàqvdxy dặlocln vọsehang tớsucbi.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach bịzeld chấutrnt vấutrnn, ngâzzhry ngưqvdxvlymi, dưqvdxvlymng nhưqvdx giọsehang nójlkhi nàqvdxy hơpyeui quen tai. Côlcnd đlqkvmyhpt nhiêwqnhn nhớsucb ra gìgqan đlqkvójlkh, choàqvdxng tỉwnnjnh giấutrnc, phánznct hiệrvean thứhxrlgqannh cầoatym khôlcndng phảzxrki làqvdx chiếgbxnc smartphone màqvdxu bạrveac củrimwa mìgqannh làqvdx mộmyhpt chiếgbxnc màqvdxu đlqkven kiểlqkvu nam giớsucbi.

Bấutrny giờvlymlcnd mớsucbi ýlcka thứhxrlc mìgqannh đlqkvãzwax nhậrllmn nhầoatym đlqkviệrvean thoạrveai!

Tiếgbxnng nưqvdxsucbc ngừutrnng lạrveai, Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn hôlcndng quấutrnn khăfysyn tay đlqkvi ra ngoàqvdxi, dánzncng vẻsmac sảzxrkng khoánznci. Nhữwkkjng giọsehat nưqvdxsucbc đlqkvsehang trêwqnhn đlqkvlcndi tójlkhc rơpyeui xuốwbfvng cổrllm anh, rồsehai chảzxrky vàqvdxo từutrnng múllyti cơpyeu bắoqwmp trêwqnhn lồsehang ngựiixcc.

Khung cảzxrknh khiếgbxnn ngưqvdxvlymi ta phánznct hỏvbrxa ấutrny xưqvdxa nay luôlcndn khiếgbxnn Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach đlqkvvbrx mặloclt.

Nhưqvdxng lúllytc nàqvdxy côlcnd hoàqvdxn toàqvdxn khôlcndng còjdfbn đlqkvlqkv ýlcka đlqkvếgbxnn nữwkkja. Côlcnd thẳinwcng thừutrnng khoánzncc vánzncy ngủrimw, kéjgmao chăfysyn bưqvdxsucbc xuốwbfvng.


"Cuốwbfvi cùlqkvng cũwtchng chịzeldu dậrllmy rồsehai àqvdx?" Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn lau khôlcndjlkhc.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach khôlcndng trảzxrk lờvlymi anh màqvdx chạrveay tớsucbi trưqvdxsucbc mặloclt anh: "Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, làqvdxm sao đlqkvâzzhry!"

"Hm?" Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nhưqvdxsucbng mánzncy, bấutrny giờvlym mớsucbi chúllyt ýlcka tớsucbi vẻsmac mặloclt hoang mang, căfysyng thẳinwcng củrimwa côlcnd.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach cắoqwmn môlcndi, sốwbfvt ruộmyhpt vôlcndlqkvng: "Ban nãzwaxy em ngủrimwpyeuqvdxng, khôlcndng cẩmbeln thậrllmn cầoatym mánzncy củrimwa anh! Em tưqvdxdalnng làqvdxnzncy mìgqannh nêwqnhn đlqkvãzwax nhậrllmn cuộmyhpc gọsehai... Hìgqannh nhưqvdxqvdx bốwbfv anh gọsehai đlqkvếgbxnn..."

qvdxng nójlkhi đlqkvếgbxnn cuốwbfvi, giọsehang côlcndqvdxng líwkkj nhíwkkj.

lcnd quảzxrk thựiixcc sầoatyu nãzwaxo vôlcndlqkvng, lạrveai còjdfbn nhậrllmn nhầoatym đlqkviệrvean thoạrveai. Nghĩwtch tớsucbi câzzhru hỏvbrxi nghiêwqnhm nghịzeld ban nãzwaxy, côlcnd tựiixca hồsehajlkh thểlqkv nhìgqann thấutrny khuôlcndn mặloclt khôlcndng cảzxrkm xúllytc củrimwa ôlcndng Hoắoqwmc, sau lưqvdxng nhưqvdxjlkh giójlkh lạrveanh thổrllmi phầoatyn phậrllmt.

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nghe xong, nhíwkkju màqvdxy lạrveai.

Anh nhậrllmn lấutrny di đlqkvmyhpng từutrn tay côlcnd, quảzxrk nhiêwqnhn, khi kiểlqkvm tra lạrveai thìgqan đlqkvúllytng làqvdx ôlcndng Hoắoqwmc gọsehai tớsucbi. Thấutrny côlcnd hoàqvdxn toàqvdxn hoảzxrkng loạrvean, anh ôlcndm lấutrny vai côlcnd: "Khôlcndng sao đlqkvâzzhru."

"Em đlqkvi tắoqwmm trưqvdxsucbc đlqkvi, anh gọsehai lạrveai xem sao."

"Vâzzhrng..." Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach gậrllmt đlqkvoatyu.

jlkh đlqkviềlrzmu côlcndjdfbn bụinwcng dạrveaqvdxo màqvdx tắoqwmm. Côlcnd luôlcndn thấutrny thấutrnp thỏvbrxm, đlqkvhxrlng dưqvdxsucbi vòjdfbi hoa sen gộmyhpt rửplada qua loa, đlqkvánzncnh răfysyng rồsehai chạrveay ngay ra ngoàqvdxi.

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn cójlkh vẻsmac đlqkvãzwax gọsehai xong, đlqkvhxrlng xoay lưqvdxng vềlrzm phíwkkja cửplada sổrllm, vẫnqhjn cầoatym nguyêwqnhn di đlqkvmyhpng trong tay. Nghe thấutrny tiếgbxnng bưqvdxsucbc châzzhrn, anh quay ngưqvdxvlymi lạrveai, nếgbxnp nhăfysyn trêwqnhn tránzncn dưqvdxvlymng nhưqvdxjdfbn đlqkvrllmm hơpyeun ban nãzwaxy mộmyhpt chúllytt.

"Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, bốwbfv anh... ôlcndng ấutrny nójlkhi gìgqan vậrllmy?"


zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach hỏvbrxi trong hồsehai hộmyhpp nhưqvdxng anh khôlcndng trảzxrk lờvlymi ngay nêwqnhn côlcnd hỏvbrxi lạrveai, càqvdxng thêwqnhm căfysyng thẳinwcng: "Cójlkh phảzxrki đlqkvãzwax xảzxrky ra chuyệrvean gìgqan rồsehai khôlcndng?"

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn cúllyti đlqkvoatyu nhìgqann màqvdxn hìgqannh đlqkviệrvean thoạrveai đlqkven xìgqan trong tay mìgqannh, mấutrnp mánzncy môlcndi, ngữwkkj khíwkkjpyeui ngờvlym vựiixcc: "Tốwbfvi qua Sunny đlqkvãzwax uốwbfvng thuốwbfvc ngủrimw."

"Cánznci gìgqan?" Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach bỗnzncng chốwbfvc trợutrnn trừutrnng mắoqwmt: "Uốwbfvng thuốwbfvc ngủrimw?"

Đivcvúllytng làqvdx xảzxrky ra chuyệrvean thậrllmt rồsehai!

Vợutrn chưqvdxa cưqvdxsucbi củrimwa anh tựiixcnznct bằwnnjng thuốwbfvc ngủrimw?

"Ừivcv, bốwbfv anh vừutrna nójlkhi trong đlqkviệrvean thoạrveai, uốwbfvng nửplada lọseha." Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn gậrllmt đlqkvoatyu, cójlkh vẻsmacwtchng rấutrnt bấutrnt ngờvlym.

"Thếgbxnlcndutrny đlqkvâzzhru? Bâzzhry giờvlym ra sao?" Côlcnd nuốwbfvt nưqvdxsucbc bọsehat, vộmyhpi vàqvdxng hỏvbrxi.

Ngoàqvdxi mặloclt, Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn khôlcndng thểlqkv hiệrvean quánznc nhiềlrzmu thay đlqkvrllmi trong cảzxrkm xúllytc. Anh đlqkvánzncp: "Phánznct hiệrvean kịzeldp thờvlymi nêwqnhn tốwbfvi qua đlqkvãzwax đlqkvưqvdxa ngay tớsucbi bệrveanh việrvean cấutrnp cứhxrlu, rửplada ruộmyhpt nêwqnhn giờvlym khôlcndng sao nữwkkja, đlqkvang ởdaln trong bệrveanh việrvean."

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach gậrllmt đlqkvoatyu, thởdaln phàqvdxo nhẹjdfb nhõbfflm.

Thấutrny anh cứhxrl nhíwkkju màqvdxy suốwbfvt, côlcnd đlqkvnzncn ra đlqkviềlrzmu gìgqan đlqkvójlkh, míwkkjm môlcndi: "Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, bốwbfv anh bảzxrko anh tớsucbi thăfysym côlcndutrny phảzxrki khôlcndng?"

"Ừivcvm." Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn khôlcndng hềlrzm phủrimw nhậrllmn.

lcnd đlqkvnzncn khôlcndng sai, đlqkvíwkkjch thựiixcc bốwbfv muốwbfvn anh lậrllmp tứhxrlc tớsucbi bệrveanh việrvean, hơpyeun nữwkkja còjdfbn nổrllmi cơpyeun thịzeldnh nộmyhp.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach cụinwcp mắoqwmt giâzzhry lánznct rồsehai nójlkhi: "... Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, anh đlqkvi đlqkvi!"

"Anh khôlcndng đlqkvi." Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nhíwkkju màqvdxy.

"Nhưqvdxng bốwbfv muốwbfvn anh đlqkvếgbxnn, chắoqwmc làqvdxlcndutrny cũwtchng rấutrnt muốwbfvn gặloclp anh..." Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach khẽlqkvjlkhi: "Hơpyeun nữwkkja, anh đlqkvưqvdxutrnc quay vềlrzm Hoắoqwmc Thịzeld chẳinwcng phảzxrki cũwtchng nhờvlymlcndutrny xin giúllytp sao..."

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn đlqkvưqvdxa tay nâzzhrng cằwnnjm côlcndwqnhn: "Em khôlcndng ghen?"

"Khôlcndng ghen..." Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach đlqkvàqvdxnh quay mặloclt đlqkvi, câzzhru trảzxrk lờvlymi hơpyeui tránznci lòjdfbng.

"Nójlkhi dốwbfvi!" Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn hừutrn mộmyhpt tiếgbxnng, rõbfflqvdxng làqvdx khôlcndng tin, anh buôlcndng mộmyhpt câzzhru giốwbfvng nhưqvdxlcndm qua: "Trừutrn phi chúllytng ta cùlqkvng đlqkvi."

"..." Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach nhíwkkju màqvdxy.

"Em khôlcndng đlqkvi anh cũwtchng khôlcndng đlqkvi." Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nójlkhi thẳinwcng.

Thấutrny anh cójlkh vẻsmac khôlcndng đlqkvùlqkva giỡgbxnn, Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach míwkkjm môlcndi: "Thôlcndi đlqkvưqvdxutrnc rồsehai, vậrllmy em đlqkvi cùlqkvng anh..."

lcndqvdxo bếgbxnp nấutrnu nhanh hai bánznct canh thanh đlqkvrveam bưqvdxng ra. Ădalnn xong, họseha thay quầoatyn ánznco rồsehai đlqkvi ngay.

Quánznc trìgqannh đlqkvi xuốwbfvng dưqvdxsucbi, Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach vẫnqhjn luôlcndn cúllyti xuốwbfvng, đlqkvôlcndi mi tạrveao thàqvdxnh hai cánznci bójlkhng hắoqwmt xuốwbfvng gòjdfbnznc, giốwbfvng nhưqvdx đlqkvang giấutrnu trong lòjdfbng tâzzhrm sựiixcgqan vậrllmy.

Khi côlcnd mởdaln cửplada xe, mộmyhpt cánzncnh tay bấutrnt ngờvlym chặlocln ởdaln đlqkvójlkh.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach sữwkkjng ngưqvdxvlymi ngẩmbelng đlqkvoatyu lêwqnhn, nhìgqann thấutrny đlqkvôlcndi mắoqwmt kia đlqkvang nhìgqann mìgqannh chăfysym chúllyt.

"... Hảzxrk?"

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nhíwkkju màqvdxy hỏvbrxi: "Đivcvang nghĩwtchgqan vậrllmy?"

"Cójlkh nghĩwtchgqan đlqkvâzzhru..." Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach lạrveai cụinwcp mắoqwmt, lắoqwmc đlqkvoatyu.

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn khôlcndng nhúllytc nhíwkkjch, vẫnqhjn giữwkkj nguyêwqnhn tưqvdx thếgbxn đlqkvójlkh.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach khójlkh xửplad, đlqkvàqvdxnh ngẩmbelng lêwqnhn, do dựiixcjlkhi: "Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, cójlkh phảzxrki em... đlqkvang phánznc hoạrveai hạrveanh phúllytc củrimwa ngưqvdxvlymi khánzncc khôlcndng?"

Trong tìgqannh yêwqnhu cầoatyn cójlkh thứhxrl tựiixc trưqvdxsucbc sau. Trưqvdxsucbc khi côlcnd quen biếgbxnt Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, anh đlqkvãzwax hẹjdfbn ưqvdxsucbc vớsucbi vợutrn chưqvdxa cưqvdxsucbi. Đivcvâzzhry làqvdx sựiixc thậrllmt khôlcndng thểlqkv phủrimw nhậrllmn. Bấutrnt luậrllmn anh cójlkhgqannh cảzxrkm vớsucbi đlqkvwbfvi phưqvdxơpyeung hay khôlcndng, thìgqangqannh nhưqvdxlcnd vẫnqhjn làqvdx ngưqvdxvlymi đlqkvếgbxnn sau...

Tốwbfvi qua nộmyhpi dung cuộmyhpc nójlkhi chuyệrvean củrimwa họseha trong quánzncn caféjgmalcnd đlqkvlrzmu nghe rõbffl khôlcndng sójlkht chữwkkjqvdxo. Việrveac nàqvdxy đlqkvwbfvi vớsucbi vợutrn chưqvdxa cưqvdxsucbi củrimwa anh lẽlqkvqvdxo khôlcndng phảzxrki làqvdx mộmyhpt sựiixc tổrllmn thưqvdxơpyeung. Chắoqwmc hẳinwcn côlcndutrny làqvdxm ra hàqvdxnh đlqkvmyhpng quánznc khíwkkjch nàqvdxy cũwtchng làqvdxgqan anh!

Hai bàqvdxn tay buôlcndng thõbfflng hai bêwqnhn củrimwa Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach từutrn từutrn nắoqwmm chặloclt lạrveai.

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nhíwkkju màqvdxy, khôlcndng trảzxrk lờvlymi côlcnd đlqkviềlrzmu gìgqan, chỉwnnj tiếgbxnn lêwqnhn trưqvdxsucbc mộmyhpt bưqvdxsucbc, thẳinwcng thừutrnng cúllyti xuốwbfvng hôlcndn côlcnd.

lcnd sửpladng sốwbfvt, khôlcndng ngờvlym anh lạrveai làqvdxm hàqvdxnh đlqkvmyhpng ấutrny.

lcnd giơpyeu tay đlqkvmbely cũwtchng khôlcndng đlqkvmbely ra đlqkvưqvdxutrnc, ngưqvdxutrnc lạrveai càqvdxng khiếgbxnn nụinwclcndn củrimwa anh thêwqnhm sâzzhru.

Anh cạrveay mởdalnfysyng côlcnd, hôlcndn đlqkvếgbxnn mứhxrlc côlcnd thởdaln dốwbfvc, cảzxrk ngưqvdxvlymi mềlrzmm oặloclt ra trong vòjdfbng tay anh, bấutrny giờvlym Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn mớsucbi buôlcndng tha, lau hai khójlkhe miệrveang ưqvdxơpyeun ưqvdxsucbt củrimwa côlcnd: "Bâzzhry giờvlymjdfbn nghĩwtch vậrllmy nữwkkja khôlcndng?"

"Khôlcndng..." Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach mơpyeuqvdxng lắoqwmc đlqkvoatyu.

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn hàqvdxi lòjdfbng gậrllmt đlqkvoatyu, nhéjgmat côlcndqvdxo trong xe, càqvdxi dâzzhry an toàqvdxn.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach nhìgqann thấutrny anh vòjdfbng qua đlqkvoatyu xe, côlcnd giơpyeu tay xoa xoa khójlkhe miệrveang vừutrna bịzeld anh hôlcndn đlqkvếgbxnn sưqvdxng vềlrzmu.

Thậrllmt đlqkvánzncng ghéjgmat! Lạrveai dánzncm dùlqkvng "nam sắoqwmc" quyếgbxnn rũwtch ngưqvdxvlymi ta...

Chiếgbxnc Land Rover phójlkhng lêwqnhn cầoatyu vưqvdxutrnt. Vìgqanqvdx Chủrimw Nhậrllmt nêwqnhn khôlcndng tắoqwmc đlqkvưqvdxvlymng, sau khi đlqkvi xuốwbfvng chẳinwcng mấutrny chốwbfvc đlqkvãzwax tớsucbi mộmyhpt bệrveanh việrvean tưqvdx sang trọsehang.

Họsehanznci thẳinwcng qua cửplada chíwkkjnh tiếgbxnn tớsucbi tòjdfba nhàqvdx nộmyhpi trúllytdaln phíwkkja sau. Cójlkh chỗnznc đlqkvnznc xe rộmyhpng rãzwaxi dàqvdxnh cho ôlcndlcnd.

Anh phanh xe lạrveai, tắoqwmt mánzncy.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach nghiêwqnhng đlqkvoatyu nhìgqann qua: "Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, anh đlqkvutrnng cójlkh nhìgqann em mãzwaxi thếgbxn..."

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn hơpyeui nhưqvdxsucbng màqvdxy.

"Em khôlcndng ghen." Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach nhìgqann thẳinwcng vàqvdxo mắoqwmt anh, nójlkhi ra suy nghĩwtch thậrllmt sựiixc trong lòjdfbng: "Em nghĩwtch anh nêwqnhn đlqkvếgbxnn thăfysym côlcndutrny, dùlqkv anh cójlkh thừutrna nhậrllmn hay khôlcndng thìgqan chuyệrvean nàqvdxy vẫnqhjn cójlkh liêwqnhn quan đlqkvếgbxnn anh!"

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn im lặloclng mấutrny giâzzhry, bỗnzncng nhiêwqnhn hỏvbrxi: "Uyểlqkvn Uyểlqkvn, em liệrveau cójlkhgqan mộmyhpt ngưqvdxvlymi đlqkvàqvdxn ôlcndng màqvdx từutrn bỏvbrxwkkjnh mạrveang củrimwa mìgqannh khôlcndng?"

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach sữwkkjng ngưqvdxvlymi.

"Em khôlcndng..." Côlcnd lắoqwmc đlqkvoatyu.

Tuy rằwnnjng vàqvdxo lúllytc nàqvdxy, nêwqnhn nójlkhi ra nhữwkkjng lờvlymi cảzxrkm đlqkvmyhpng hơpyeun mộmyhpt chúllytt, vìgqan trêwqnhn phim ảzxrknh toàqvdxn diễzeldn nhưqvdx vậrllmy.

Nhưqvdxng côlcnd vẫnqhjn chọsehan cánzncch nójlkhi sựiixc thậrllmt vớsucbi anh.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach nhìgqann thẳinwcng vềlrzm phíwkkja trưqvdxsucbc khẽlqkvjlkhi: "Trưqvdxsucbc khi ra đlqkvi, mẹjdfb em đlqkvãzwaxjlkhi vớsucbi em sinh mạrveang làqvdx rấutrnt quýlcka giánznc. Bàqvdxjlkhi sau nàqvdxy em phảzxrki cốwbfv gắoqwmng sốwbfvng, thếgbxnwqnhn, em sẽlqkv khôlcndng bao giờvlymgqan bấutrnt kỳutrn ngưqvdxvlymi nàqvdxo màqvdx tựiixc tửplad."

lcndpyeui nghiêwqnhng đlqkvoatyu nhìgqann sang tòjdfba nhàqvdxwqnhn cạrveanh, dưqvdxvlymng nhưqvdx vẫnqhjn còjdfbn nhìgqann thấutrny đlqkvưqvdxutrnc cảzxrknh mẹjdfb đlqkvhxrlng đlqkvójlkhfysym nàqvdxo.

Nhưqvdxng dùlqkvjlkhi nhưqvdx vậrllmy, mẹjdfb vẫnqhjn vìgqan mộmyhpt ngưqvdxvlymi đlqkvàqvdxn ôlcndng màqvdx từutrn bỏvbrxwkkjnh mạrveang.

jlkh lẽlqkvwtchng vìgqan bảzxrkn thâzzhrn bàqvdx khôlcndng làqvdxm đlqkvưqvdxutrnc nêwqnhn mớsucbi răfysyn dạrveay côlcnd nhưqvdx vậrllmy chăfysyng...

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nuốwbfvt nưqvdxsucbc bọsehat.

Mắoqwmt anh hơpyeui tốwbfvi đlqkvi, cójlkh vẻsmac nhưqvdx anh khôlcndng nghĩwtchlcnd sẽlqkv trảzxrk lờvlymi nhưqvdx vậrllmy. Nhưqvdxng suy nghĩwtch lạrveai thìgqanlcndwqnhn trảzxrk lờvlymi nhưqvdx vậrllmy. Giốwbfvng nhưqvdx nhữwkkjng cảzxrknh tưqvdxutrnng thảzxrkm hạrveai màqvdx anh từutrnng gặloclp, bịzeldzzhrm Dũwtchng Nghịzeld đlqkvánzncnh nặloclng nhưqvdx thếgbxn, gánzncnh nặloclng cuộmyhpc sốwbfvng lạrveai nhiềlrzmu nhưqvdx thếgbxn nhưqvdxng côlcnd vẫnqhjn cắoqwmn răfysyng màqvdx sốwbfvng.

Đivcvưqvdxơpyeung nhiêwqnhn, khôlcndng bao gồseham cảzxrknh cắoqwmt tay lúllytc trưqvdxsucbc. Lúllytc đlqkvójlkh anh thểlqkv hiệrvean sựiixc lạrveanh lùlqkvng cũwtchng làqvdxgqan nhìgqann thấutrnu côlcnd đlqkvang diễzeldn tròjdfb.

jlkh ngưqvdxvlymi vừutrna đlqkvi vàqvdxo tòjdfba nhàqvdx lớsucbn trưqvdxsucbc mặloclt, trong tay xánzncch giỏvbrx hoa quảzxrkqvdxjlkh hoa.

"Chếgbxnt, đlqkvi tay khôlcndng tớsucbi thăfysym bệrveanh nhâzzhrn nhưqvdx vậrllmy khôlcndng hay thìgqan phảzxrki?" Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach nhìgqann thấutrny, chợutrnt sầoatyu nãzwaxo.

Dọsehac đlqkvưqvdxvlymng đlqkvúllytng làqvdxlcnd quêwqnhn bẵpladng mấutrnt việrveac nàqvdxy.

lcnd ngẫnqhjm nghĩwtch rồsehai chỉwnnj tay vềlrzm phíwkkja trưqvdxsucbc: "Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, em vừutrna nhìgqann thấutrny trưqvdxsucbc cổrllmng cójlkh cửplada hàqvdxng hoa, đlqkvi mua mộmyhpt bójlkh hoa đlqkvi? Ngưqvdxvlymi bệrveanh nhìgqann thấutrny hoa, tâzzhrm trạrveang cũwtchng tốwbfvt hơpyeun, cũwtchng cójlkh íwkkjch cho việrveac hồsehai phụinwcc sứhxrlc khỏvbrxe!"

"Khôlcndng mua!" Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn từutrn chốwbfvi.

"..." Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach nhíwkkju màqvdxy.

"Anh chỉwnnj mua hoa hai ngưqvdxvlymi phụinwc nữwkkj."

Hai ngưqvdxvlymi phụinwc nữwkkj?

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach ngẩmbeln ngưqvdxvlymi nhìgqann anh.

"Mộmyhpt ngưqvdxvlymi làqvdx em." Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nójlkhi.

Nghe xong, Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach chợutrnt đlqkvvbrx mặloclt, cũwtchng nhớsucb tớsucbi hai bójlkh hoa hồsehang nhiệrveat tìgqannh nhưqvdx lửplada củrimwa anh, ánzncnh mắoqwmt ngưqvdxgbxnng mộmyhp củrimwa cánzncc đlqkvsehang nghiệrveap trong phòjdfbng, khiếgbxnn côlcnd bốwbfvi rốwbfvi cũwtchng khiếgbxnn côlcnd hạrveanh phúllytc ngọsehat ngàqvdxo.

lcndjdfbjdfb hỏvbrxi: "... Còjdfbn mộmyhpt ngưqvdxvlymi nữwkkja làqvdx ai?"

"Mẹjdfb anh." Ngừutrnng mộmyhpt chúllytt, Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn mớsucbi nójlkhi.

Tránznci tim Lâzzhrm Uyểlqkvn Bạrveach nójlkhng rựiixcc lêwqnhn.

lcnd nhìgqann ánzncnh mắoqwmt lặloclng lẽlqkv tốwbfvi đlqkvi củrimwa anh, rấutrnt đlqkvau lòjdfbng nhưqvdxng đlqkvsehang thờvlymi tâzzhrm trạrveang cũwtchng rấutrnt kíwkkjch đlqkvmyhpng.

gqan anh đlqkvãzwax coi mìgqannh cójlkh tầoatym quan trọsehang giốwbfvng nhưqvdx mẹjdfb anh vậrllmy.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach nắoqwmm chặloclt lấutrny tay anh: "Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, cójlkh thờvlymi gian đlqkvưqvdxa em đlqkvi gặloclp mẹjdfb anh nhéjgma?"

"Ừivcvm." Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn gậrllmt đlqkvoatyu.

Anh rúllytt chìgqana khójlkha, thánznco dâzzhry an toàqvdxn rồsehai đlqkvmbely cửplada ra.

Anh quay ngưqvdxvlymi phánznct hiệrvean ngưqvdxvlymi bêwqnhn trong khôlcndng nhúllytc nhíwkkjch, vẫnqhjn ngồsehai yêwqnhn trêwqnhn ghếgbxnnznci phụinwc, bấutrnt giánzncc vòjdfbng qua đlqkvoatyu xe.

zzhrm Uyểlqkvn Bạrveach cũwtchng đlqkvmbely cửplada xe ra, nhưqvdxng khôlcndng bưqvdxsucbc xuốwbfvng màqvdx ngẩmbelng đlqkvoatyu nhìgqann anh: "Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn, anh vàqvdxo thăfysym côlcndutrny đlqkvi! Em khôlcndng đlqkvi đlqkvâzzhru, em ởdaln đlqkvâzzhry đlqkvutrni anh..."

Thậrllmt ra côlcnd vốwbfvn khôlcndng đlqkvzeldnh đlqkvi cùlqkvng anh.

Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn nójlkhi côlcnd khôlcndng đlqkvi anh cũwtchng khôlcndng đlqkvi, nêwqnhn côlcnd mớsucbi đlqkvsehang ýlcka đlqkvi cùlqkvng. Côlcnd khôlcndng muốwbfvn làqvdxm thánzncnh mẫnqhju, chỉwnnjqvdxgqannh tĩwtchnh suy nghĩwtch lạrveai, nếgbxnu bảzxrkn thâzzhrn côlcndqvdx Lụinwcc Tịzeldnh Tuyếgbxnt chắoqwmc chắoqwmn cũwtchng sẽlqkv khôlcndng muốwbfvn nhìgqann thấutrny mặloclt côlcndllytc nàqvdxy, chưqvdxa biếgbxnt chừutrnng còjdfbn bịzeldwkkjch đlqkvmyhpng, hơpyeun nữwkkja côlcnd e ôlcndng Hoắoqwmc cũwtchng cójlkh mặloclt.

Nếgbxnu nhìgqann thấutrny Hoắoqwmc Trưqvdxvlymng Uyêwqnhn dẫnqhjn côlcndlqkvng tớsucbi thăfysym vợutrn chưqvdxa cưqvdxsucbi, cójlkh lẽlqkv ôlcndng cũwtchng rấutrnt giậrllmn, sẽlqkv tránzncch anh khôlcndng hiểlqkvu chuyệrvean.

lcnd khôlcndng muốwbfvn anh khójlkh xửplad, càqvdxng khôlcndng muốwbfvn gâzzhry thêwqnhm phiềlrzmn toánznci cho anh...

~Hếgbxnt chưqvdxơpyeung 181~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.