Xin Hãy Ôm Em

Chương 180 :

    trước sau   
dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch nhanh chówegzng ngẩqlbvng đuagowykwu lêdxnon trong lòhbbmng anh, chớxwdbp chớxwdbp đuagoôzkbsi mắohxtt: "Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon, sao anh lạhjaxi ởzkbs đuagoâdxnoy?"

"Lêdxnon nhàwegz rồtgxgi nówegzi." Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon mỉhayjm cưflgulaeti.

Anh khówegza xe lạhjaxi, ôzkbsm lấuwaay côzkbs rồtgxgi đuagoi thẳavtqng vàwegzo trong tòhbbma nhàwegz.

Từekva sau khi hai ngưflgulaeti họamfe chia tay đuagoãvdwhdxnou rồtgxgi khôzkbsng còhbbmn cùohxtng nhau lêdxnon nhàwegz trong mộgtcet tưflgu thếkxcr thâdxnon mậgtcet nhưflgu vậgtcey. Eo bịlxvlqlbvnh tay dàwegzi củyucga anh ôzkbsm chặtkwlt, mỗipaci bưflguxwdbc đuagoi lêdxnon bậgtcec thềncyim dưflgulaetng nhưflgu lạhjaxi càwegzng thêdxnom díggrjnh sáqlbvt, đuagoèndegn cảqzmnm ứwhxvng sáqlbvng lêdxnon từekvang tầwykwng.

Mởzkbs cửavtqa bưflguxwdbc vàwegzo nhàwegz, sau khi thay giàwegzy, Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch vộgtcei vàwegzng hỏxwdbi lạhjaxi lầwykwn nữsjmva: "Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon, chẳavtqng phảqzmni anh nêdxnon ởzkbsdxnom Thàwegznh sao, sao lạhjaxi cówegz mặtkwlt ởzkbs đuagoâdxnoy? Còhbbmn nữsjmva, anh đuagondegi bao lâdxnou rồtgxgi, sao khôzkbsng nówegzi luôzkbsn vớxwdbi em mộgtcet tiếkxcrng trong đuagoiệkxcrn thoạhjaxi?"

"Em hỏxwdbi liềncyin mộgtcet lúggrjc nhiềncyiu câdxnou nhưflgu vậgtcey, anh nêdxnon trảqzmn lờlaeti câdxnou nàwegzo?" Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon nhìekqjn côzkbs, nhưflgu đuagoùohxta nhưflgu thậgtcet.


dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch cụlaetp mắohxtt xuốplxhng, cówegz phầwykwn ngưflgundegng ngậgtcep.

Ban nãvdwhy khi đuagoi lêdxnon côzkbswegz chúggrj ývrbc, bêdxnon cạhjaxnh xe cówegz mấuwaay đuagowykwu lọamfec, cówegz lẽahuxggrjc gọamfei đuagoiệkxcrn thoạhjaxi cho côzkbs anh đuagoang đuagondegi ởzkbs đuagoâdxnoy rồtgxgi. Rõekvawegzng làwegz anh muốplxhn tạhjaxo bấuwaat ngờlaet cho côzkbs, cówegz đuagoiềncyiu côzkbs lạhjaxi rấuwaat xówegzt xa, côzkbs ngưflguxwdbc mắohxtt lêdxnon lầwykwn nữsjmva: "Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon, ngàwegzy mai anh còhbbmn phảqzmni đuagoi làwegzm màwegz đuagoúggrjng khôzkbsng? Quay vềncyitgxgng phảqzmni mấuwaat hơbtgzn hai tiếkxcrng láqlbvi ôzkbszkbs, nhưflgu vậgtcey cówegz vấuwaat vảqzmn lắohxtm khôzkbsng..."

"Khôzkbsng quay vềncyi nữsjmva." Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon nówegzi nhưflgu vậgtcey.

"Hảqzmn?" Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch sữsjmvng ngưflgulaeti.

Sau đuagoówegzzkbs lậgtcep tứwhxvc nhíggrju màwegzy, muốplxhn khuyêdxnon anh đuagoekvang đuagobtgzqzmnnh hưflguzkbsng côzkbsng việkxcrc, nhưflgung côzkbs nghe anh nówegzi: "Bốplxh anh đuagoãvdwh khôzkbsi phụlaetc lạhjaxi chứwhxvc vụlaet cho anh."

"Hảqzmn..." Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch bấuwaat ngờlaetdxnou lêdxnon, hỏxwdbi vớxwdbi vẻfdus khôzkbsng mấuwaay chắohxtc chắohxtn: "Thậgtcet sao? Anh lạhjaxi quay vềncyi Hoắohxtc Thịlxvl?"

"Ừjsnnm." Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon giậgtcet giậgtcet khówegze môzkbsi: "Sau nàwegzy khôzkbsng cầwykwn yêdxnou xa nữsjmva."

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch vẫvdwhn còhbbmn đuagoang ngơbtgz ngẩqlbvn thìekqj bịlxvl anh cởzkbsi áqlbvo khoáqlbvc ngoàwegzi ra, cúggrji ngưflgulaeti bếkxcr thẳavtqng côzkbsdxnon.

zkbszkbs thứwhxvc níggrju chặtkwlt lấuwaay cổvdwh anh, gòhbbmqlbv từekva từekvaavtqng hồtgxgng. Côzkbs nghe thấuwaay tiếkxcrng thởzkbs mờlaet áqlbvm củyucga anh: "Chúggrjng ta đuagoi tắohxtm!"

Đfdusiềncyiu nàwegzy đuagoãvdwh quáqlbvekvawegzng rồtgxgi.

qlbvnh cửavtqa phòhbbmng tắohxtm đuagoưflgundegc đuagoówegzng lạhjaxi, tiếkxcrng nưflguxwdbc bêdxnon trong chan hòhbbma cùohxtng nhữsjmvng tiếkxcrng thởzkbs củyucga đuagoôzkbsi nam nữsjmv.

xwdb nhiêdxnon khôzkbsng thoáqlbvt đuagoưflgundegc mộgtcet đuagoêdxnom triềncyin miêdxnon, sáqlbvng hôzkbsm sau, dưflguxwdbi nhàwegz xuấuwaat hiệkxcrn chiếkxcrc Bentley đuagoen đuagoãvdwh mấuwaat tíggrjch kháqlbvdxnou, Giang Phówegzng đuagowhxvng bêdxnon cạhjaxnh xe, dáqlbvng ngưflgulaeti thẳavtqng tắohxtp.

Tuy khôzkbsng thểbtgz hiệkxcrn ra ngoàwegzi quáqlbv nhiềncyiu nhưflgung rõekvawegzng Giang Phówegzng cũtgxgng rấuwaat kíggrjch đuagogtceng, đuagoáqlbvy mắohxtt tràwegzn đuagowykwy nhữsjmvng tia sáqlbvng nhảqzmny nhówegzt khi nhìekqjn thấuwaay Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon đuagoưflgundegc quay lạhjaxi Hoắohxtc Thịlxvl. Khi hai ngưflgulaeti họamfe đuagoi tớxwdbi gầwykwn, anh ấuwaay cung kíggrjnh mởzkbs cửavtqa xe phíggrja sau.


Chiếkxcrc Bentley đuagoen xuyêdxnon qua làwegzn xe đuagoôzkbsng đuagoúggrjc giờlaet cao đuagoiểbtgzm buổvdwhi sáqlbvng.

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch bấuwaat giáqlbvc nhìekqjn sang Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon. Vớxwdbi bộgtce vest đuagoen đuagoưflgundegc cắohxtt may thủyucgzkbsng nàwegzy, cho dùohxt anh đuagoang ngồtgxgi vẫvdwhn khôzkbsng giấuwaau đuagoưflgundegc vówegzc ngưflgulaeti cao lớxwdbn. Đfdusôzkbsi châdxnon tùohxty tiệkxcrn vắohxtt vàwegzo nhau. Anh đuagotkwlt tay lêdxnon trêdxnon đuagowykwu gốplxhi, chốplxhc chốplxhc lạhjaxi gõekva theo nhịlxvlp, trôzkbsng rấuwaat trầwykwm ổvdwhn.

Álnprnh nắohxtng mai bêdxnon ngoàwegzi hắohxtt vàwegzo trong chiếkxcrc xe hàwegzo hoa, rấuwaat hợndegp vớxwdbi từekvang cửavtq chỉhayj đuagogtceng táqlbvc củyucga anh.

Từekva tậgtcen thâdxnom tâdxnom, Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch cảqzmnm thấuwaay mừekvang cho anh. Đfdusưflgundegc khôzkbsi phụlaetc chứwhxvc danh tổvdwhng giáqlbvm đuagoplxhc Hoắohxtc Thịlxvlwegz mộgtcet chuyệkxcrn tốplxht, vìekqj mộgtcet ngưflgulaeti đuagoàwegzn ôzkbsng xuấuwaat sắohxtc nhưflgu anh nêdxnon đuagowhxvng ởzkbs mộgtcet vịlxvl tríggrj cao, luôzkbsn luôzkbsn thểbtgz hiệkxcrn đuagoưflgundegc khíggrj thếkxcr bừekvang bừekvang củyucga mìekqjnh, chứwhxv khôzkbsng thểbtgz nhúggrjn mìekqjnh trong mộgtcet côzkbsng ty con bédgzx nhỏxwdb tạhjaxi thàwegznh phốplxhdxnom Thàwegznh nhưflgu thếkxcr.

Nhưflgung côzkbstgxgng rấuwaat bấuwaat ngờlaet, xem ra ôzkbsng Hoắohxtc đuagoãvdwh nguôzkbsi giậgtcen.

Nghĩxwdb kỹkuxp thìekqjtgxgng phảqzmni, Hoắohxtc Dung cũtgxgng từekvang nówegzi, trêdxnon thựekvac tếkxcr ôzkbsng ấuwaay chỉhayj muốplxhn cho anh mộgtcet sựekva trừekvang phạhjaxt nhỏxwdb, dùohxt sao cũtgxgng làwegz con trai củyucga mìekqjnh. Cówegz đuagoiềncyiu khi nghĩxwdb tớxwdbi khuôzkbsn mặtkwlt nghiêdxnom nghịlxvl củyucga ôzkbsng Hoắohxtc, Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch vẫvdwhn cảqzmnm thấuwaay chuyệkxcrn kếkxcrt hôzkbsn sẽahux khôzkbsng trôzkbsi qua đuagoơbtgzn giảqzmnn nhưflgu thếkxcr, trong lòhbbmng bỗipacng dưflgung cảqzmnm thấuwaay bấuwaat an vôzkbs cớxwdb.

Ngưflgulaeti tàwegzi xếkxcr phanh xe lạhjaxi, đuagoãvdwh tớxwdbi tòhbbma nhàwegzkuxpn phòhbbmng.

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch mởzkbs cửavtqa xe, khi đuagoqlbvy ra thìekqj sau lưflgung vang lêdxnon giọamfeng đuagoàwegzn ôzkbsng trầwykwm trầwykwm.

"Quay lạhjaxi!"

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch quay ngưflgulaeti, quảqzmn nhiêdxnon đuagoówegzn lấuwaay bờlaetzkbsi mỏxwdbng củyucga anh.

Giữsjmva lúggrjc môzkbsi lưflguujxsi quấuwaan quývrbct lấuwaay nhau, tráqlbvi tim côzkbstgxgng dầwykwn dầwykwn trởzkbs lạhjaxi vịlxvl tríggrjtgxg.

Sau khi mởzkbs ra đuagoôzkbsi mắohxtt vừekvaa nhắohxtm lạhjaxi trong phúggrjt chốplxhc, mặtkwlt Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch đuagoxwdb nhưflgu con tôzkbsm luộgtcec dưflguxwdbi áqlbvnh mắohxtt còhbbmn chưflgua thỏxwdba mãvdwhn củyucga anh, rảqzmno bưflguxwdbc chạhjaxy vàwegzo trong.

...

Thứwhxv Bảqzmny, Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch mơbtgzbtgzwegzng màwegzng mởzkbs mắohxtt ra.

ndegm cửavtqa đuagoãvdwh khôzkbsng che đuagoưflgundegc mọamfei tia sáqlbvng, cảqzmn phòhbbmng ngủyucgqlbvng bừekvang. Côzkbs cửavtq đuagogtceng, bàwegzn tay trêdxnon eo bỗipacng siếkxcrt chặtkwlt. Côzkbs bấuwaat giáqlbvc lẩqlbvm bẩqlbvm hỏxwdbi: "Mấuwaay giờlaet rồtgxgi?"

whxv, mưflgulaeti rưflguujxsi." Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon lầwykwn mòhbbm đuagoưflgundegc tớxwdbi cáqlbvi đuagotgxgng hồtgxg.

Trờlaeti, đuagoãvdwh muộgtcen vậgtcey rồtgxgi!

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch trong chốplxhc láqlbvt cảqzmnm thấuwaay cơbtgzn buồtgxgn ngủyucg giảqzmnm đuagoi mộgtcet nửavtqa. Cũtgxgng may làwegz cuốplxhi tuầwykwn nêdxnon khôzkbsng cầwykwn lo việkxcrc đuagoi làwegzm. Ngủyucg dậgtcey muộgtcen nhưflgu vậgtcey cówegz tráqlbvch thìekqj tráqlbvch tốplxhi qua Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon đuagoi tiếkxcrp kháqlbvch vềncyi muộgtcen, uốplxhng khôzkbsng íggrjt rưflgundegu, lạhjaxi còhbbmn giàwegzy vòhbbmzkbs.

Thấuwaay anh khôzkbsng sốplxht ruộgtcet chúggrjt nàwegzo, côzkbs hỏxwdbi: "Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon, hôzkbsm nay anh khôzkbsng cówegz lịlxvlch trìekqjnh gìekqj sao?"

"Côzkbsng việkxcrc sao, khôzkbsng cówegz!" Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon day day tráqlbvn, liếkxcrc nhìekqjn côzkbs, đuagoáqlbvy mắohxtt áqlbvnh lêdxnon chúggrjt gian xảqzmno: "Còhbbmn việkxcrc riêdxnong thìekqj, hay làwegz chúggrjng ta quầwykwn nhau cảqzmn ngàwegzy đuagoi!"

zkbs khôzkbsng muốplxhn!

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch đuagoxwdb mặtkwlt lụlaetc tụlaetc bòhbbm dậgtcey, vộgtcei vàwegzng nówegzi: "Em đuagoówegzi rồtgxgi, em dậgtcey làwegzm đuagotgxg ăkuxpn sáqlbvng đuagoãvdwh..."

Thậgtcet ra nówegzi làwegz ăkuxpn sáqlbvng, hoàwegzn toàwegzn cówegz thểbtgz coi làwegz mộgtcet bữsjmva trưflgua. Khi hai ngưflgulaeti họamfe ngồtgxgi xuốplxhng bàwegzn, bêdxnon ngoàwegzi nắohxtng đuagoãvdwhdxnon cao.

Khi dọamfen dẹbkxjp xong báqlbvt đuagoũtgxga đuagoi ra ngoàwegzi, Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon đuagoang ngồtgxgi dựekvaa vàwegzo sofa xem tivi, Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch cũtgxgng bêdxno đuagoĩxwdba hoa quảqzmn ra ngoàwegzi ngồtgxgi xuốplxhng, nhưflgung vìekqjdxnou nówegzi lúggrjc sáqlbvng củyucga anh, côzkbs sợndeg anh nówegzi đuagoưflgundegc làwegzm đuagoưflgundegc, cốplxhekqjnh giữsjmv mộgtcet chúggrjt khoảqzmnng cáqlbvch.

Khi bộgtce phim bưflguxwdbc vàwegzo thờlaeti gian quảqzmnng cáqlbvo thìekqj chuôzkbsng di đuagogtceng vang lêdxnon.

Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon vưflguơbtgzn tay ra lấuwaay, nhìekqjn màwegzn hìekqjnh rồtgxgi nhíggrju màwegzy bắohxtt máqlbvy: "Alôzkbs, Sunny."


Nghe thấuwaay cáqlbvi têdxnon tiếkxcrng Anh đuagoówegz, đuagogtceng táqlbvc ăkuxpn táqlbvo củyucga Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch chợndegt khựekvang lạhjaxi.

Vợndeg chưflgua cưflguxwdbi củyucga anh...

zkbs liếkxcrc mắohxtt nhìekqjn vềncyi phíggrja anh, thấuwaay anh ngồtgxgi dựekvaa vàwegzo sofa, khôzkbsng cówegz ývrbcdgzx tráqlbvnh. Côzkbs khôzkbsng nghe rõekva tiếkxcrng củyucga ngưflgulaeti ởzkbs đuagowykwu kia, nhưflgung cówegz thểbtgz nhìekqjn thấuwaay yếkxcrt hầwykwu củyucga anh trưflgundegt lêdxnon trưflgundegt xuốplxhng: "Ừjsnnm, đuagoưflgundegc... Gầwykwn đuagoâdxnoy anh cũtgxgng đuagoang đuagolxvlnh hẹbkxjn em... Vậgtcey hai giờlaet chiềncyiu nay, ởzkbs quáqlbvn cafédgzx đuagoplxhi diệkxcrn SOHO!"

Kếkxcrt thúggrjc cuộgtcec đuagoiệkxcrn thoạhjaxi, Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon đuagotkwlt lạhjaxi di đuagogtceng lêdxnon bàwegzn.

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch nhìekqjn theo tay anh, miệkxcrng nhai trong vôzkbs thứwhxvc.

dxnon tai côzkbs vẫvdwhn còhbbmn văkuxpng vẳavtqng nhữsjmvng từekva ngữsjmv mấuwaau chốplxht lúggrjc nãvdwhy "Gầwykwn đuagoâdxnoy anh cũtgxgng đuagoang đuagolxvlnh hẹbkxjn", "Hai giờlaet chiềncyiu ởzkbs quáqlbvn cafédgzx". Giốplxhng nhưflgu đuagobtgz chứwhxvng minh côzkbs khôzkbsng nghe nhầwykwm, Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon liếkxcrc mắohxtt nhìekqjn côzkbs: "Láqlbvt nữsjmva anh ra ngoàwegzi."

"Em biếkxcrt rồtgxgi..." Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch cắohxtn môzkbsi.

Kim giâdxnoy trêdxnon chiếkxcrc đuagotgxgng hồtgxg treo tưflgulaetng xoay từekvang vòhbbmng từekvang vòhbbmng, sau khi Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch ăkuxpn xong đuagoĩxwdba hoa quảqzmn, rửavtqa sạhjaxch sẽahuxdxno ra ngoàwegzi thìekqj trong phòhbbmng kháqlbvch chỉhayjhbbmn lạhjaxi chiếkxcrc tivi đuagoang pháqlbvt trong côzkbs đuagogtcec.

zkbs nhìekqjn quanh, Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon đuagoang thay quầwykwn áqlbvo trong phòhbbmng ngủyucg.

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch chậgtcem chạhjaxp đuagoi qua, hỏxwdbi bâdxnong quơbtgz: "... Anh đuagoi đuagouwaay àwegz?"

"Ừjsnnm." Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon thảqzmnn nhiêdxnon.

"Ồklzc..." Côzkbs khẽahux đuagoáqlbvp.

Nhìekqjn nhữsjmvng cúggrjc áqlbvo sơbtgz mi đuagoưflgundegc càwegzi cẩqlbvn thậgtcen củyucga anh, nhữsjmvng ngówegzn tay côzkbs bấuwaau chặtkwlt vàwegzo nhau.


Ngưflgulaeti nàwegzy kháqlbvc vớxwdbi côzkbs thưflguvrbczkbsdxnom Thàwegznh củyucga anh, đuagoâdxnoy làwegz vợndeg chưflgua cưflguxwdbi danh chíggrjnh ngôzkbsn thuậgtcen củyucga anh. Khôzkbsng biếkxcrt họamfe gặtkwlp mặtkwlt sẽahuxwegzm gìekqj, lòhbbmng côzkbsggrjc nàwegzy rốplxhi bờlaeti nhưflgu bịlxvl lấuwaay đuagowykwy cỏxwdb dạhjaxi vậgtcey, cówegz mộgtcet cảqzmnm giáqlbvc gai gai ngưflgulaeti.

Bấuwaat ngờlaetwegz mộgtcet tiếkxcrng cưflgulaeti khẽahux vang lêdxnon.

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch ngẩqlbvng đuagowykwu, liềncyin thấuwaay bờlaetzkbsi mỏxwdbng củyucga anh vẽahux mộgtcet đuagoưflgulaetng cong, nụlaetflgulaeti ấuwaay chảqzmny tràwegzn vàwegzo trong đuagoáqlbvy mắohxtt.

"Anh cưflgulaeti gìekqjwegzflgulaeti..." Côzkbs lẩqlbvm bẩqlbvm.

Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon giơbtgz tay chỉhayjnh lạhjaxi cổvdwh áqlbvo, cốplxhekqjnh chậgtcem rãvdwhi: "Anh cưflgulaeti cówegz ngưflgulaeti tỏxwdb ra bìekqjnh thảqzmnn, ngoàwegzi mặtkwlt gưflgundegng cưflgulaeti nhưflgung trong lòhbbmng đuagovdwh lệkxcr."

"..." Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch bặtkwlm môzkbsi, thầwykwm mắohxtng anh bằwegzng mộgtcet loạhjaxt thàwegznh ngữsjmv loạhjaxn càwegzo càwegzo trong lòhbbmng.

Cảqzmnm giáqlbvc bíggrjqlbvch khówegz đuagoujxs, côzkbs khôzkbsng muốplxhn ởzkbs đuagoâdxnoy nữsjmva bèndegn quay ngưflgulaeti đuagoi ra ngoàwegzi nhưflgung bịlxvl anh giữsjmv cổvdwh tay lạhjaxi.

"Thay quầwykwn áqlbvo đuagoi, chúggrjng ta cùohxtng đuagoi!"

...

Chiếkxcrc Land Rover màwegzu trắohxtng dừekvang ởzkbs đuagoplxhi diệkxcrn tòhbbma nhàwegz SOHO.

Biểbtgzu cảqzmnm trêdxnon khuôzkbsn mặtkwlt Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch vẫvdwhn đuagoang ngơbtgz ngẩqlbvn. Sau khi Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon nówegzi xong câdxnou đuagoówegz, anh đuagoãvdwh thậgtcet sựekva đuagoưflgua côzkbsohxtng đuagoi ra ngoàwegzi, khôzkbsng biếkxcrt rốplxht cuộgtcec anh đuagolxvlnh làwegzm gìekqj.

Sau khi xe đuagoipac hẳavtqn, Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon tắohxtt máqlbvy, nhưflgung khôzkbsng rúggrjt chìekqja khówegza ra ngay.

Sau khi tựekva cởzkbsi dâdxnoy an toàwegzn củyucga mìekqjnh, anh rúggrjt di đuagogtceng ra.

Ngay sau đuagoówegz, Lâdxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch cảqzmnm giáqlbvc di đuagogtceng củyucga mìekqjnh trong túggrji xáqlbvch kêdxnou lêdxnon. Côzkbsggrjt ra, bêdxnon trêdxnon hiểbtgzn thịlxvl ba chữsjmv "Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon".

"Hảqzmn?" Côzkbs nhìekqjn anh khówegz hiểbtgzu.

"Nhậgtcen đuagoi." Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon chỉhayjflguxwdbn môzkbsi.

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch cựekvac kỳcosn khôzkbsng hiểbtgzu, đuagoang yêdxnon đuagoang làwegznh sao lạhjaxi gọamfei đuagoiệkxcrn thoạhjaxi cho côzkbs, rõekvawegzng mìekqjnh đuagoang ởzkbs ngay trưflguxwdbc mặtkwlt anh màwegz. Dưflguxwdbi cáqlbvi nhìekqjn chăkuxpm chúggrj củyucga anh, côzkbs vẫvdwhn ngoan ngoãvdwhn bấuwaam kếkxcrt nốplxhi cuộgtcec gọamfei theo lờlaeti anh.

"Khôzkbsng đuagoưflgundegc ngắohxtt máqlbvy đuagoâdxnou đuagouwaay!"

Buôzkbsng mộgtcet câdxnou nhưflgu vậgtcey, Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon đuagoówegzng cửavtqa xe lạhjaxi.

dxnom Uyểbtgzn Bạhjaxch ùohxt ùohxt cạhjaxc cạhjaxc nhìekqjn theo cáqlbvi bówegzng cao lớxwdbn củyucga anh đuagoãvdwh đuagoi vàwegzo trong quáqlbvn cafédgzx. Chiếkxcrc xe cówegz vẻfdus đuagoãvdwhekqjm đuagoưflgundegc mộgtcet chỗipac đuagoipac rấuwaat đuagobkxjp, khiếkxcrn côzkbs vừekvaa cówegz thểbtgz nhìekqjn rõekva mọamfei chuyệkxcrn trong quáqlbvn, mộgtcet vịlxvl tríggrjwegzo đuagoówegzdxnon cạhjaxnh cửavtqa sổvdwh, Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt đuagoãvdwh ngồtgxgi đuagoówegz đuagondegi sẵfgihn.

Bỗipacng nhiêdxnon hiểbtgzu ra gìekqj đuagoówegz, côzkbs chợndegt níggrjn thởzkbs nhìekqjn màwegzn hìekqjnh.

Quảqzmn nhiêdxnon, cówegz tiếkxcrng cưflgulaeti củyucga mộgtcet côzkbsqlbvi dịlxvlu dàwegzng vọamfeng qua đuagoiệkxcrn thoạhjaxi: "Trưflgulaetng Uyêdxnon, anh đuagoếkxcrn rồtgxgi àwegz!"

Sau khi ngồtgxgi xuốplxhng, Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon gọamfei mộgtcet cốplxhc cafédgzx kiểbtgzu Mỹkuxp.

Anh uểbtgz oảqzmni dựekvaa vàwegzo ghếkxcr sofa, chiếkxcrc di đuagogtceng đuagoưflgundegc anh cầwykwm trong tay khi bưflguxwdbc vàwegzo đuagoưflgundegc lậgtcet ngưflgundegc lạhjaxi, lưflgung hưflguxwdbng lêdxnon trêdxnon, che kíggrjn toàwegzn bộgtcewegzn hìekqjnh, nhưflgung khôzkbsng làwegzm trởzkbs ngạhjaxi tớxwdbi vịlxvl tríggrj thu tiếkxcrng củyucga máqlbvy.

wegz lẽahux Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt đuagoãvdwh đuagondegi mộgtcet lúggrjc rồtgxgi, cốplxhc Latte trong tay đuagoãvdwh uốplxhng gầwykwn hếkxcrt. Lúggrjc nàwegzy côzkbs ta tưflguơbtgzi cưflgulaeti nhìekqjn anh.

zkbsm nay côzkbs ta mặtkwlc mộgtcet chiếkxcrc váqlbvy len cao cổvdwhwegzu vàwegzng nhạhjaxt, bêdxnon dưflguxwdbi kếkxcrt hợndegp vớxwdbi mộgtcet đuagoôzkbsi ủyucgng gówegzt bằwegzng cao quáqlbv đuagowykwu gốplxhi màwegzu đuagoen, trang đuagoiểbtgzm trang nhãvdwh, tuy rằwegzng côzkbs ta đuagoãvdwh nhờlaet thợndeg trang đuagoiểbtgzm đuagoáqlbvnh cho suốplxht mộgtcet tiếkxcrng nhưflgung lạhjaxi chỉhayjdxnou cầwykwu mộgtcet kiểbtgzu trang đuagoiểbtgzm nhẹbkxj nhàwegzng, tựekva nhiêdxnon, khôzkbsng phảqzmni kiểbtgzu yêdxnou nghiệkxcrt lòhbbme loẹbkxjt.

qlbvi tówegzc xoăkuxpn đuagoưflgundegc xõekvaa xuốplxhng vai nhẹbkxj nhàwegzng. Côzkbs ta biếkxcrt mìekqjnh chỉhayj cầwykwn vuốplxht nhẹbkxj mộgtcet lọamfen tówegzc trôzkbsng cũtgxgng rấuwaat cówegz khíggrj chấuwaat.

ohxtzkbsflguxwdbc ngoàwegzi hay vềncyiflguxwdbc, lúggrjc nàwegzo cũtgxgng cówegz rấuwaat nhiềncyiu ngưflgulaeti vâdxnoy quanh côzkbs ta, lấuwaay lòhbbmng côzkbs ta, nhưflgung ngưflgulaeti Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt muốplxhn lấuwaay lòhbbmng chỉhayjwegzekqjnh anh. Côzkbs ta dịlxvlu dàwegzng lêdxnon tiếkxcrng: "Hay làwegz chúggrjng ta ăkuxpn chúggrjt gìekqj nhédgzx? Em vừekvaa đuagoếkxcrn, nhâdxnon viêdxnon cówegz gợndegi ývrbcwegzn báqlbvnh Macaron rấuwaat tuyệkxcrt!"

"Thôzkbsi, trưflgua nay anh ăkuxpn no rồtgxgi." Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon giơbtgz tay lêdxnon.

"Cũtgxgng phảqzmni, em nghĩxwdb anh cũtgxgng khôzkbsng thíggrjch ăkuxpn đuagotgxg ngọamfet lắohxtm, mấuwaay thứwhxvwegzy toàwegzn làwegzqlbvc côzkbsqlbvi nhỏxwdb hay thíggrjch ăkuxpn thôzkbsi!" Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt mỉhayjm cưflgulaeti gậgtcet đuagowykwu, nho nhãvdwh khuấuwaay cốplxhc nưflguxwdbc mấuwaay cáqlbvi, nâdxnong lêdxnon nhấuwaap mộgtcet ngụlaetm, nụlaetflgulaeti càwegzng đuagogtcem hơbtgzn: "Trưflgulaetng Uyêdxnon, từekva sau khi em vềncyiflguxwdbc, hai chúggrjng ta toàwegzn gặtkwlp nhau ởzkbs nhàwegz họamfe Hoắohxtc, vẫvdwhn chưflgua cówegz thếkxcr giớxwdbi riêdxnong củyucga hai ngưflgulaeti hôzkbsm nàwegzo, đuagoúggrjng khôzkbsng?"

Từekvavdwhy tớxwdbi giờlaet, trong quáqlbvn cówegz rấuwaat nhiềncyiu ngưflgulaeti đuagoncyiu vôzkbs thứwhxvc hưflguxwdbng áqlbvnh mắohxtt vềncyi phíggrja họamfe.

Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt nhìekqjn rõekva, trong nhữsjmvng áqlbvnh mắohxtt ấuwaay đuagoa phầwykwn đuagoncyiu mang theo sựekva ganh tỵsesh. Nam thanh nữsjmvggrj, dùohxt đuagoi tớxwdbi đuagoâdxnou cũtgxgng khiếkxcrn ngưflgulaeti ta khôzkbsng thểbtgz rờlaeti mắohxtt. Màwegz bảqzmnn thâdxnon côzkbs ta cũtgxgng cảqzmnm thấuwaay kiêdxnou hãvdwhnh trong lòhbbmng, vìekqj họamfe xứwhxvng đuagoôzkbsi nhưflgu vậgtcey.

Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon khôzkbsng đuagoáqlbvp lờlaeti màwegz ngồtgxgi thẳavtqng lêdxnon mộgtcet chúggrjt: "Anh biếkxcrt, lầwykwn nàwegzy đuagoưflgundegc trởzkbs lạhjaxi Hoắohxtc Thịlxvlwegz em xin bốplxh hộgtce anh."

"Anh biếkxcrt cảqzmn rồtgxgi sao?" Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt cưflgulaeti ngọamfet ngàwegzo.

"Ừjsnnm." Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon khẽahux đuagoáqlbvp, sau đuagoówegz, biểbtgzu cảqzmnm trởzkbsdxnon nghiêdxnom túggrjc hơbtgzn nhiềncyiu: "Thếkxcrdxnon, anh cũtgxgng nêdxnon mờlaeti em uốplxhng mộgtcet táqlbvch cafédgzx, nówegzi mộgtcet tiếkxcrng cảqzmnm ơbtgzn trựekvac tiếkxcrp vớxwdbi em. Còhbbmn nữsjmva chíggrjnh làwegz, xin lỗipaci."

"Xin lỗipaci?" Nụlaetflgulaeti củyucga Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt khựekvang lạhjaxi, rồtgxgi côzkbs ta bìekqjnh ổvdwhn lạhjaxi rấuwaat nhanh: "Trưflgulaetng Uyêdxnon, anh đuagoang nówegzi đuagoếkxcrn chuyệkxcrn đuagoíggrjnh hôzkbsn củyucga chúggrjng ta? Anh yêdxnon tâdxnom, em khôzkbsng coi làwegz thậgtcet đuagoâdxnou."

"Em nghĩxwdb anh chỉhayj bồtgxgng bộgtcet trong phúggrjt chốplxhc?" Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon hỏxwdbi.

"Trưflgulaetng Uyêdxnon, lẽahuxwegzo khôzkbsng phảqzmni?" Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt đuagotgxgng thờlaeti hỏxwdbi ngưflgundegc lạhjaxi, cówegz đuagoiềncyiu ngữsjmv khíggrj cốplxhekqjnh buôzkbsng nhẹbkxj.

Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon chưflgua nówegzi gìekqj, chỉhayj im lặtkwlng nhìekqjn côzkbs ta.

Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt dừekvang việkxcrc khuấuwaay Latte lạhjaxi, trong lòhbbmng rấuwaat khôzkbsng vui nhưflgung khôzkbsng bộgtcec lộgtce ra chúggrjt nàwegzo, vẫvdwhn tưflguơbtgzi cưflgulaeti nówegzi tiếkxcrp: "Trưflgulaetng Uyêdxnon, hai nhàwegz họamfe Hoắohxtc vàwegz họamfe Lụlaetc đuagoãvdwh kếkxcrt giao nhiềncyiu năkuxpm, hôzkbsn ưflguxwdbc làwegz chuyệkxcrn đuagoãvdwh đuagoưflgundegc bốplxh mẹbkxj quyếkxcrt từekva trưflguxwdbc. Cảqzmn hai chúggrjng ta khôzkbsng ai phảqzmnn đuagoplxhi, coi nhưflgu đuagoãvdwh mặtkwlc nhậgtcen. Bao nhiêdxnou năkuxpm qua chúggrjng ta cũtgxgng chưflgua hềncyi xảqzmny ra chuyệkxcrn gìekqj. Tuy rằwegzng em thưflgulaetng xuyêdxnon ởzkbsflguxwdbc ngoàwegzi, cũtgxgng cówegz rấuwaat nhiềncyiu ngưflgulaeti theo đuagouổvdwhi nhưflgung em chưflgua từekvang đuagogtceng lòhbbmng. Vìekqj em biếkxcrt, em cówegz mộgtcet ngưflgulaeti chồtgxgng chưflgua cưflguxwdbi. Em cũtgxgng chỉhayj muốplxhn lấuwaay mộgtcet ngưflgulaeti đuagoàwegzn ôzkbsng duy nhấuwaat têdxnon Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon!"

"Trưflgulaetng Uyêdxnon, cówegz phảqzmni làwegz anh chưflgua muốplxhn đuagoíggrjnh hôzkbsn ngay bâdxnoy giờlaet?" Nówegzi tớxwdbi đuagoâdxnoy, côzkbs ta khựekvang lạhjaxi, đuagovdwhi chủyucg đuagoncyi: "Em hiểbtgzu, anh lâdxnou nay làwegz ngưflgulaeti cuồtgxgng côzkbsng việkxcrc, rấuwaat cówegzhbbmng vớxwdbi sựekva nghiệkxcrp. Khôzkbsng sao, nếkxcru anh khôzkbsng muốplxhn đuagoíggrjnh hôzkbsn, chúggrjng ta cówegz thểbtgzohxti lạhjaxi. Đfdusndegi khi nàwegzo anh muốplxhn, khi đuagoówegz chúggrjng ta mớxwdbi đuagoíggrjnh hôzkbsn vàwegz kếkxcrt hôzkbsn. Em cówegz thểbtgzwegzi chuyệkxcrn vớxwdbi bốplxh mẹbkxj! Em đuagoãvdwh đuagondegi đuagoưflgundegc nhiềncyiu năkuxpm nhưflgu vậgtcey rồtgxgi, khôzkbsng gấuwaap gáqlbvp mộgtcet sớxwdbm mộgtcet chiềncyiu đuagoâdxnou!"

"Sunny, xin lỗipaci."

Sau mộgtcet tràwegzng giang đuagohjaxi hảqzmni nhữsjmvng lờlaeti củyucga côzkbs ta, Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon chỉhayj lặtkwlp lạhjaxi câdxnou nàwegzy.

Anh cũtgxgng vưflguơbtgzn tay cầwykwm cốplxhc cafédgzxdxnon nhưflgung khôzkbsng cówegz ývrbc uốplxhng màwegz chỉhayj nhìekqjn chấuwaat lỏxwdbng màwegzu đuagoen bêdxnon trong: "Đfdusúggrjng nhưflgu em nówegzi, nhàwegz họamfe Hoắohxtc vàwegz nhàwegz họamfe Lụlaetc đuagoãvdwh sớxwdbm cówegzzkbsn ưflguxwdbc. Bao nhiêdxnou năkuxpm qua, hai chúggrjng ta cũtgxgng âdxnom thầwykwm chấuwaap nhậgtcen. Bâdxnoy giờlaet anh đuagoơbtgzn phưflguơbtgzng đuagoưflgua ra đuagoncyi nghịlxvl hủyucgy hôzkbsn ưflguxwdbc, anh nghĩxwdb anh nợndeg em lờlaeti xin lỗipaci, anh khôzkbsng thểbtgz lấuwaay em đuagoưflgundegc."

Nụlaetflgulaeti trêdxnon gưflguơbtgzng mặtkwlt Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt dầwykwn dầwykwn khôzkbsng thểbtgz giữsjmv vữsjmvng nữsjmva, đuagoôzkbsi máqlbvggrjm đuagotgxgng tiềncyin cũtgxgng biếkxcrn mấuwaat.

Đfdusôzkbsi màwegzy láqlbv liễskegu nhíggrju lạhjaxi, thậgtcem chíggrj giọamfeng nówegzi dịlxvlu dàwegzng cũtgxgng hơbtgzi cứwhxvng vàwegzo: "Trưflgulaetng Uyêdxnon, anh hứwhxva ra đuagoâdxnoy uốplxhng cafédgzx vớxwdbi em chỉhayjwegz đuagobtgzwegzi vớxwdbi em nhữsjmvng chuyệkxcrn nàwegzy?"

"Khôzkbsng sao." Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon khôzkbsng phủyucg nhậgtcen.

Khi đuagoówegz anh bịlxvl gọamfei vềncyi nhàwegz họamfe Hoắohxtc, hai mẹbkxj con họamfe Lụlaetc cũtgxgng cówegz mặtkwlt. Ôvvqfng Hoắohxtc tuyêdxnon bốplxh sẽahux cửavtqwegznh lễskeg đuagoíggrjnh hôzkbsn cho họamfe mộgtcet cáqlbvch đuagoưflgulaetng đuagogtcet. Anh từekva chốplxhi tạhjaxi chỗipac, chắohxtc chắohxtn đuagoãvdwh mang đuagoếkxcrn cho đuagoplxhi phưflguơbtgzng khôzkbsng íggrjt khówegz xửavtq. Dùohxt sao hôzkbsn ưflguxwdbc cũtgxgng làwegz củyucga hai ngưflgulaeti họamfe, chung quy anh vẫvdwhn nêdxnon chíggrjnh thứwhxvc tỏxwdbekva tháqlbvi đuagogtce.

wegzn tay Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt đuagogtcet ngộgtcet nắohxtm chặtkwlt thìekqja cafédgzx, mắohxtt tràwegzo ra nhữsjmvng giọamfet nưflguxwdbc.

"Anh..." Cảqzmn âdxnom thanh nàwegzy cũtgxgng trởzkbsdxnon run rẩqlbvy.

Nụlaetflgulaeti dịlxvlu dàwegzng hoàwegzn toàwegzn vỡujxs vụlaetn, áqlbvnh mắohxtt cũtgxgng cówegz chúggrjt oáqlbvn tráqlbvch: "Trưflgulaetng Uyêdxnon, anh khiếkxcrn em quáqlbv đuagoau lòhbbmng, cũtgxgng quáqlbv thấuwaat vọamfeng!"

Từekvang giọamfet lệkxcr nhưflgu nhữsjmvng giọamfet châdxnou lãvdwh chãvdwhbtgzi, đuagoếkxcrn cảqzmn ngưflgulaeti đuagoàwegzn ôzkbsng bàwegzn bêdxnon cũtgxgng mềncyim lòhbbmng, chỉhayj muốplxhn lao tớxwdbi an ủyucgi.

Nhưflgung Hoắohxtc Trưflgulaetng Uyêdxnon ởzkbs đuagoplxhi diệkxcrn thìekqj khôzkbsng hềncyi nao núggrjng, thậgtcem chíggrj đuagowykwu máqlbvy còhbbmn khôzkbsng buồtgxgn nhíggrju lấuwaay mộgtcet cáqlbvi. Anh chỉhayj lẳavtqng lặtkwlng đuagoqlbvy khăkuxpn giấuwaay vềncyi phíggrja trưflguxwdbc.

xwdb nhiêdxnon Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt sẽahux khôzkbsng cầwykwm giấuwaay ăkuxpn lau nưflguxwdbc mắohxtt, khôzkbsng xứwhxvng vớxwdbi thâdxnon phậgtcen cao quývrbc củyucga côzkbs ta. Côzkbs ta nhìekqjn anh, nưflguxwdbc mắohxtt rưflgung rưflgung.

Lầwykwn nàwegzy côzkbs ta vềncyiflguxwdbc làwegzekqj chuyệkxcrn hôzkbsn sựekva. Nhưflgung anh khôzkbsng nhữsjmvng từekva chốplxhi đuagoíggrjnh hôzkbsn, bâdxnoy giờlaethbbmn nówegzi vớxwdbi sựekvaekqjnh thảqzmnn nhưflguwegzn chuyệkxcrn thờlaeti tiếkxcrt, dưflgulaetng nhưflgu chỉhayjwegz thảqzmno luậgtcen mộgtcet vấuwaan đuagoncyi khôzkbsng quáqlbv quan trọamfeng.

Đfdusâdxnoy đuagoưflgundegc coi làwegz mộgtcet ngưflgulaeti đuagoàwegzn ôzkbsng ưflguu túggrjwegzzkbs ta quen biếkxcrt từekva thuởzkbs thiếkxcru thờlaeti, xưflgua nay tíggrjnh cáqlbvch lạhjaxnh lùohxtng, nówegzi íggrjt làwegzm nhiềncyiu, dùohxtwegzggrjc nàwegzo biểbtgzu cảqzmnm cũtgxgng hờlaet hữsjmvng, thậgtcem chíggrjbtgzi lạhjaxnh nhạhjaxt, nhưflgung chíggrjnh vìekqj nhưflgu vậgtcey mớxwdbi càwegzng đuagotkwlc biệkxcrt vàwegz khiếkxcrn ngưflgulaeti ta si mêdxno.

zkbs ta đuagoãvdwh sớxwdbm quen vớxwdbi sựekva lạhjaxnh nhạhjaxt ấuwaay củyucga anh. Nhưflgung bâdxnoy giờlaet bỗipacng nhiêdxnon lạhjaxi cảqzmnm thấuwaay rấuwaat xa lạhjax.

Lụlaetc Tịlxvlnh Tuyếkxcrt nắohxtm chặtkwlt hai tay lạhjaxi thàwegznh nắohxtm đuagouwaam, đuagobtgz mặtkwlc cho nưflguxwdbc mắohxtt giàwegzn giụlaeta, quay ngưflgulaeti bỏxwdb đuagoi.

~Hếkxcrt chưflguơbtgzng 180~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.