Xin Hãy Ôm Em

Chương 178 :

    trước sau   
Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn xịimgz mặeifzt khôowcang nónwthi gìyqpx, vẫmfokn nheo mắrkovt lạxsshi, bờqshzowcai míxsshm chặeifzt thàpjppnh mộtswwt đencyưgdqhqshzng thẳlmbkng..

"Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn, lẽgdqhpjppo gặeifzp em màpjpp anh khôowcang vui?"

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch buôowcang bàpjppn tay níxsshu áayloo vest củnlxha anh xuốnwthng, sau đencyónwthhwkai đencyqgbxu, hạxssh thấnlxhp vai, giọypccng nónwthi càpjppng lúhwkac càpjppng líxssh nhíxssh: "Nếmoylu anh khôowcang vui láaylot nữnlxha ăixrsn cơxkhpm xong em quay vềhsvaixrsng Thàpjppnh làpjpp đencyưgdqhdsfxc rồywysi..."

nwthi rồywysi, côowca thậhdltt sựllemhwkai xuốnwthng, đencyimgznh chui ra ngoàpjppi qua náayloch anh.

"Quay lạxsshi!" Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn khẽgdqh quáaylot.

Đgcsoưgdqhơxkhpng nhiêtrenn anh sẽgdqh khôowcang đencympgkowca đencyi, chỉpwjygdqhơxkhpn tay xáayloch côowcatrenn nhưgdqhayloch mộtswwt con gàpjpp nhỏdusv, mộtswwt lầqgbxn nữnlxha cốnwth đencyimgznh côowca trong phạxsshm vi củnlxha mìyqpxnh. Anh cưgdqhqshzi khẩnhnzy mộtswwt tiếmoylng, hỏdusvi sắrkovc béwyfxn: "Lấnlxhy lùudzxi làpjppm tiếmoyln, họypccc ai vậhdlty?"


"..." Állemnh mắrkovt Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch néwyfx tráaylonh.

"Cónwth phảfqidi côowca dạxsshy em khôowcang?" Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn nheo mắrkovt lạxsshi.

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch ngẩnhnzn ngưgdqhqshzi, khôowcang nónwthi gìyqpx coi nhưgdqh mặeifzc nhậhdltn.

Quảfqid thựllemc làpjpp Hoắrkovc Dung dạxsshy côowca. Lúhwkac đencyónwth sau khi ngắrkovt đencyiệencyn thoạxsshi củnlxha anh, Lânwcfm Thàpjppnh càpjppng lúhwkac càpjppng gầqgbxn, côowcapjppng lúhwkac càpjppng thấnlxhp thỏdusvm vàpjpp bấnlxht an, nhấnlxht làpjpp khi nghĩldef đencyếmoyln sựllem phẫmfokn nộtsww củnlxha anh sau cơxkhpn sửnymfng sốnwtht. Côowcanwthi hếmoylt mọypcci lo lắrkovng củnlxha mìyqpxnh cho Hoắrkovc Dung, bàpjpp đencyãhdlt cho côowca chủnlxh ýkxck nhưgdqh vậhdlty...

Nhưgdqhng khôowcang ngờqshz lạxsshi bịimgz anh nhìyqpxn thấnlxhu ngay lậhdltp tứnyvjc!

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch thấnlxhy khôowcang thểmpgk qua quýkxckt cho xong chuyệencyn, đencyàpjppnh ngẩnhnzng đencyqgbxu lêtrenn: "Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn, em nhớxssh anh rồywysi..."

Giọypccng nữnlxh mềhsvam oặeifzt nhưgdqh mộtswwt sợdsfxi lôowcang vũnwcf phẩnhnzy nhẹvtcspjppo tráayloi tim.

Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn vốnwthn đencyang đencyqgbxy mộtswwt bụdphgng lửnymfa giậhdltn, cứnyvj thếmoyl tắrkovt ngấnlxhm sau bốnwthn chữnlxh dịimgzu dàpjppng củnlxha côowca.

Anh nânwcfng mặeifzt côowcatrenn, làpjppm mộtswwt chuyệencyn đencyãhdlt muốnwthn làpjppm từnymfnwcfu.

Mộtswwt nụdphgowcan mãhdltnh liệencyt ậhdltp xuốnwthng, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch bịimgz éwyfxp phảfqidi háaylo miệencyng ra, đencyónwthn lấnlxhy hơxkhpi thởypcc củnlxha anh.

Mộtswwt nụdphgowcan rấnlxht sânwcfu, rấnlxht sânwcfu, cổxkhp áayloo củnlxha côowca chẳlmbkng biếmoylt đencyãhdlt bịimgz giậhdltt tung ra từnymfhwkac nàpjppo. Dưgdqhxsshi áaylonh đencyèkzbvn, cảfqidnh xuânwcfn kiềhsvau diễnwarm.

Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn tựllema tráaylon mìyqpxnh vàpjppo tráaylon côowca, hơxkhpi thởypcc nặeifzng nềhsva, nhắrkovm nghiềhsvan mắrkovt lạxsshi, lồywysng ngựllemc phậhdltp phồywysng nhưgdqh đencyang cốnwth gắrkovng bìyqpxnh ổxkhpn lạxsshi nhữnlxhng rụdphgc rịimgzch phấnlxhn khíxsshch trong huyếmoylt mạxsshch, côowca luôowcan rấnlxht dễnwarpjppng khơxkhpi dậhdlty đencyưgdqhdsfxc dụdphgc vọypccng củnlxha anh.

Anh rấnlxht muốnwthn, nhưgdqhng khôowcang thểmpgkpjppm vậhdlty ởypcc đencyânwcfy.


Khôowcang sạxsshch sẽgdqh, cũnwcfng khôowcang vệency sinh, hơxkhpn nữnlxha càpjppng khôowcang thoảfqidi máayloi đencyãhdlt đencyqshzi.

aylot sau, Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn buôowcang côowca ra, tiệencyn thểmpgk giúhwkap côowcapjppi lạxsshi cúhwkac áayloo vàpjpp chỉpwjynh lạxsshi cổxkhp áayloo bung ra.

Anh hôowcan nhẹvtcstrenn míxssh mắrkovt run rẩnhnzy củnlxha côowca: "Rửnymfa mặeifzt đencyi rồywysi mìyqpxnh vềhsva."

"Ồmoyl..." Côowca ngoan ngoãhdltn đencyáaylop lạxsshi.

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch đencyi ra trưgdqhxsshc bồywysn rửnymfa tay, nhìyqpxn thấnlxhy mìyqpxnh trong gưgdqhơxkhpng, mặeifzt đencydusv bừnymfng nhưgdqh khỉpwjy đencyíxssht đencydusv vậhdlty.

owcaudzxng nưgdqhxsshc lạxsshnh táaylop lêtrenn mộtswwt lúhwkac cho dịimgzu cơxkhpn nónwthng rồywysi mớxsshi chậhdltm rãhdlti quay vềhsva.

Hai ngưgdqhqshzi mộtswwt trưgdqhxsshc mộtswwt sau rờqshzi đencyi, rồywysi lạxsshi mộtswwt sau mộtswwt trưgdqhxsshc trởypcc lạxsshi, nhưgdqh khôowcang hềhsvanwth liêtrenn quan gìyqpx.

Nhưgdqhng Hoắrkovc Dung lạxsshi nhạxsshy béwyfxn chúhwka ýkxck thấnlxhy mặeifzt Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch ngoạxsshi trừnymf việencyc ửnymfng đencydusv thìyqpx miệencyng cũnwcfng hơxkhpi kháayloc, vừnymfa đencydusv vừnymfa sưgdqhng, rõwhkbpjppng bịimgz ai đencyónwth hằjpfsn họypccc ngưgdqhdsfxc đencyãhdlti, bàpjpp khôowcang khỏdusvi cưgdqhqshzi mắrkovng trong lògxvvng.

Đgcsoúhwkang làpjpp sốnwtht sắrkovng!

Mộtswwt tiếmoylng đencyywysng hồywys sau, kếmoylt thúhwkac bữnlxha cơxkhpm.

Khi đencyi xuốnwthng bậhdltc thềhsvam nhàpjpppjppng, nửnymfa ngưgdqhqshzi Hoắrkovc Dung dựllema cảfqidpjppo Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch, mộtswwt tay chốnwthng lêtrenn tráaylon, nhíxsshu màpjppy, giốnwthng nhưgdqh khôowcang gưgdqhdsfxng đencyưgdqhdsfxc khỏdusvi men rưgdqhdsfxu vậhdlty.

trenn đencyưgdqhqshzng cónwth rấnlxht nhiềhsvau ôowcaowca đencyang đencydpuv, rõwhkbpjppng mọypcci ngưgdqhqshzi muốnwthn đencyi tăixrsng nữnlxha.

"Khôowcang đencyưgdqhdsfxc, tôowcai thựllemc sựllem khôowcang ổxkhpn rồywysi! Tăixrsng hai đencyi háaylot tôowcai khôowcang tớxsshi nữnlxha đencyânwcfu, bảfqido thưgdqhkxckkxck đencyi cùudzxng mọypcci ngưgdqhqshzi thôowcai!" Hoắrkovc Dung lắrkovc đencyqgbxu, thẳlmbkng thừnymfng xua tay, sau đencyónwth lạxsshi quay sang côowca: "Tiểmpgku Lânwcfm àpjpp, cháaylou dìyqpxu côowca vềhsva kháayloch sạxsshn đencyi, côowca đencyau đencyqgbxu, phảfqidi ngủnlxh rồywysi!"


xneynwcfng thưgdqha Dung tổxkhpng!" Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch khôowcang dáaylom chậhdltm trễnwar.

owcayqpxu Hoắrkovc Dung đencyi vềhsva phíxssha chiếmoylc BMW đencyen trưgdqhxsshc mắrkovt. Ngưgdqhqshzi tàpjppi xếmoyl đencynhnzy cửnymfa xe ra, côowca ngồywysi cảfqidpjppo trong. Khi côowca đencyimgznh quay đencyqgbxu nhìyqpxn Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn cògxvvn đencynyvjng trưgdqhxsshc cửnymfa nhàpjpppjppng thìyqpx chiếmoylc BMW đencyãhdltgxvva vàpjppo bónwthng đencyêtrenm.

Trởypcc vềhsva kháayloch sạxsshn, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch vàpjppo phògxvvng ngủnlxh trảfqidi giưgdqhqshzng cẩnhnzn thậhdltn.

Hoắrkovc Dung đencyeifzt mộtswwt phògxvvng cao cấnlxhp, trong phògxvvng ngủnlxhnwth hai chiếmoylc giưgdqhqshzng lớxsshn, côowca trảfqidi xong xuôowcai rồywysi mớxsshi đencyi ra ngoàpjppi.

Nhìyqpxn thấnlxhy Hoắrkovc Dung đencyãhdlt thay xong quầqgbxn áayloo ngồywysi trêtrenn sofa, đencyang ngẩnhnzng đencyqgbxu nhìyqpxn lêtrenn trêtrenn, hìyqpxnh nhưgdqh thậhdltt sựllem men rưgdqhdsfxu bốnwthc lêtrenn nêtrenn bàpjpp cứnyvj nhắrkovm nghiềhsvan mắrkovt, day tháayloi dưgdqhơxkhpng mãhdlti.

Khi quay lạxsshi, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch nhờqshz nhânwcfn viêtrenn mang lêtrenn chúhwkat mậhdltt ong. Côowca pha cốnwthc nưgdqhxsshc mậhdltt ong rồywysi bêtren qua cho Hoắrkovc Dung.

Thấnlxhy bêtrenn cạxsshnh cògxvvn đencyeifzt mặeifzt nạxssh, bàpjppnwth vẻmoyl chưgdqha muốnwthn lêtrenn giưgdqhqshzng ngủnlxh ngay, côowcagxvvgxvv hỏdusvi: "Côowca ơxkhpi, côowca khôowcang ngủnlxh sao..."

"Ngủnlxhpjppm sao đencyưgdqhdsfxc màpjpp ngủnlxh!" Hoắrkovc Dung cưgdqhqshzi trêtrenu chọypccc.

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch tỏdusv ýkxck khôowcang hiểmpgku.

hwkac nàpjppy đencytswwt ngộtswwt vang lêtrenn mộtswwt loạxssht nhữnlxhng tiếmoylng gõwhkb cửnymfa.

Hoắrkovc Dung cúhwkai đencyqgbxu nhìyqpxn đencyywysng hồywys, nhưgdqhxsshng màpjppy, xua tay vớxsshi côowca: "Côowca bảfqido ngay màpjpp, cháaylou nhìyqpxn đencyi!"

gdqhxsshi áaylonh mắrkovt nghi hoặeifzc củnlxha côowca, Hoắrkovc Dung từnymf tốnwthn đencynyvjng lêtrenn, đencyi ra phíxssha cửnymfa, mởypcc cửnymfa ra. Quảfqid nhiêtrenn, giốnwthng hệencyt nhưgdqh dựllem liệencyu, Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn đencyang đencynyvjng bêtrenn ngoàpjppi, cónwth vẻmoylnwcfng vừnymfa từnymf quáaylon karaoke việencyn cớxssh vềhsva đencyânwcfy.

Hoắrkovc Dung nhìyqpxn thằjpfsng cháaylou mìyqpxnh, họypccnwcfng mớxsshi vềhsva đencyânwcfy đencyưgdqhdsfxc mưgdqhqshzi lăixrsm phúhwkat màpjpp ngưgdqhqshzi ta đencyãhdlt sốnwtht sắrkovng đencyuổxkhpi theo rồywysi.


"Sao hảfqid, niềhsvam vui bấnlxht ngờqshzpjppy khôowcang tồywysi chứnyvj?"

gcsoúhwkang làpjpp khôowcang tồywysi!" Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn nghiếmoyln răixrsng.

Nhưgdqhng anh buộtswwc phảfqidi thừnymfa nhậhdltn, anh đencyúhwkang làpjpp rấnlxht thíxsshch sựllem bấnlxht ngờqshz vui vẻmoylpjppy, tuy rằjpfsng đencyiềhsvau kiệencyn tiêtrenn quyếmoylt làpjpp bịimgz lừnymfa lọypccc.

"Thếmoylpjppy coi nhưgdqhudzx đencyrkovp đencyưgdqhdsfxc hai tiếmoylng rưgdqhgcsoi củnlxha tuầqgbxn trưgdqhxsshc rồywysi nhỉpwjy?" Hoắrkovc Dung nhưgdqhxsshng cao đencyôowcai màpjppy thanh mảfqidnh, cốnwthyqpxnh nónwthi bằjpfsng tôowcang giọypccng chỉpwjy hai ngưgdqhqshzi họypcc nghe đencyưgdqhdsfxc, sau đencyónwth khoanh tay trưgdqhxsshc ngựllemc: "Cũnwcfng khôowcang cầqgbxn quáaylo cảfqidm ơxkhpn côowca đencyânwcfu, côowca từnymf nhỏdusv đencyãhdlt thầqgbxn tưgdqhdsfxng Lôowcai Phong* rồywysi màpjpp!"

*Mộtswwt nhânwcfn vậhdltt trong lịimgzch sửnymf cậhdltn đencyxsshi Trung Quốnwthc, thưgdqhqshzng đencyưgdqhdsfxc dùudzxng vớxsshi kiểmpgku víxssh von, ýkxcknwthi làpjppm việencyc tốnwtht khôowcang đencympgk lạxsshi danh tiếmoylng, chỉpwjy coi nhưgdqh chuyệencyn bìyqpxnh thưgdqhqshzng.

Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn khôowcang lãhdltng phíxssh thờqshzi gian thêtrenm nữnlxha, đencyi thẳlmbkng vàpjppo trong.

Trong phògxvvng kháayloch, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch cũnwcfng loáaylong thoáaylong nghe thấnlxhy giọypccng củnlxha anh, vẫmfokn cògxvvn chưgdqha chắrkovc chắrkovn lắrkovm thìyqpxhwkac nàpjppy đencyãhdlt thấnlxhy anh sảfqidi bưgdqhxsshc đencyi vàpjppo. Côowca chớxsshp chớxsshp mắrkovt.

"Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn!"

Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn nónwthi thẳlmbkng: "Đgcsoywys đencyxsshc đencyânwcfu, cầqgbxm theo, đencyi theo anh!"

"Việencyc nàpjppy..." Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch ngẩnhnzn ngưgdqhqshzi, ngậhdltp ngừnymfng đencyi phíxssha sau Hoắrkovc Dung: "Côowca..."

Kháayloc vớxsshi lầqgbxn trưgdqhxsshc, dùudzx sao lầqgbxn nàpjppy côowcanwcfng theo Hoắrkovc Dung qua đencyânwcfy côowcang táayloc vớxsshi tưgdqhayloch đencyi làpjppm việencyc, thếmoyltrenn khôowcang dáaylom tựllem tiệencyn đencyưgdqha ra quyếmoylt đencyimgznh.

Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn thấnlxhy côowca do dựllem khôowcang quyếmoylt bèkzbvn nhíxsshu màpjppy thúhwkac giụdphgc: "Tốnwthi nay anh chưgdqha đencyưgdqhdsfxc ăixrsn no, làpjppm cơxkhpm rang trứnyvjng cho anh, lầqgbxn trưgdqhxsshc em hứnyvja rồywysi đencynlxhy!"

"Mau đencyi rang cơxkhpm cho nónwth đencyi!" Hoắrkovc Dung phìyqpxgdqhqshzi vìyqpxaylong vẻmoyl ngốnwthc nghếmoylch củnlxha côowca, xua tay rồywysi đencyi vàpjppo phògxvvng ngủnlxh: "Hai đencynyvja đencynymfng đencynyvjng đencyânwcfy làpjppm ồywysn côowca nữnlxha. Côowca nhiềhsvau tuổxkhpi rồywysi, uốnwthng nhiềhsvau rưgdqhdsfxu vàpjppo làpjpp đencyau đencyqgbxu! Côowca phảfqidi đencyi ngủnlxh sớxsshm đencyânwcfy, đencyónwthng cửnymfa lạxsshi cho côowca đencynlxhy nhéwyfx!"


nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch xấnlxhu hổxkhp cầqgbxm túhwkai xáayloch củnlxha mìyqpxnh lêtrenn, bỏdusv mấnlxhy mónwthn đencyywys mang theo ngưgdqhqshzi vàpjppo trong túhwkai, rồywysi cùudzxng anh rờqshzi khỏdusvi kháayloch sạxsshn.

Trởypcc vềhsvaixrsn hộtsww củnlxha Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn, vừnymfa vàpjppo cửnymfa côowca đencyãhdlt đencyimgznh chui xuốnwthng bếmoylp, nhưgdqhng giữnlxha đencyưgdqhdsfxc bịimgzhwkam lạxsshi.

"Chẳlmbkng phảfqidi anh muốnwthn ăixrsn cơxkhpm rang trứnyvjng sao?" Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch khôowcang hiểmpgku, vẫmfokn cògxvvn chỉpwjypjppo bếmoylp vàpjppnwthi: "Em thấnlxhy cògxvvn chúhwkat cơxkhpm hộtswwp thừnymfa, đencyáaylonh thêtrenm quảfqid trứnyvjng rang lêtrenn làpjpp xong, rấnlxht nhanh thôowcai..."

"Thứnyvj anh muốnwthn ăixrsn làpjpp kiểmpgku cơxkhpm rang trứnyvjng kháayloc." Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn nhìyqpxn sânwcfu vàpjppo mắrkovt côowca.

pjppyqpx?

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch ngơxkhp ngáayloc, bịimgz anh bếmoyl bổxkhpng lêtrenn đencyi vàpjppo trong phògxvvng ngủnlxh. Anh cũnwcfng chẳlmbkng buồywysn bậhdltt đencyèkzbvn, cứnyvj thếmoyl bỏdusv nhàpjppo vàpjppo giữnlxha chiếmoylc đencyencym êtrenm áayloi, vừnymfa gấnlxhp gáaylop vừnymfa mạxsshnh mẽgdqh.

Trong bónwthng tốnwthi chỉpwjy thấnlxhy nhữnlxhng nụdphgowcan miêtrenn man củnlxha anh.

Tớxsshi khi quầqgbxn áayloo trêtrenn ngưgdqhqshzi côowca biếmoyln mấnlxht sạxsshch, cuốnwthi cùudzxng côowca mớxsshi hiểmpgku cơxkhpm rang trứnyvjng kháayloc nghĩldefa làpjppyqpx...

hwkac kếmoylt thúhwkac, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch nằjpfsm bẹvtcsp trêtrenn giưgdqhqshzng bằjpfsng mộtswwt tưgdqh thếmoyl rấnlxht húhwkat hồywysn, ngónwthn tay mệencyt mỏdusvi khôowcang gưgdqhdsfxng lêtrenn nổxkhpi.

Đgcsoàpjppn ôowcang quảfqid nhiêtrenn rấnlxht đencyáaylong sợdsfx...

Đgcsotswwng mộtswwt chúhwkat làpjppnwthi chuyệencyn bằjpfsng ngôowcan ngữnlxhxkhp thểmpgk!

...

owcam sau, lạxsshi làpjpp mộtswwt ngàpjppy mớxsshi.

Tốnwthi qua Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch bịimgz giàpjppy vògxvv tớxsshi quáaylo nửnymfa đencyêtrenm. Khi tỉpwjynh dậhdlty, cơxkhp thểmpgk tuy cónwth cảfqidm giáayloc mệencyt mỏdusvi nhưgdqhng thầqgbxn sắrkovc thìyqpx rấnlxht tốnwtht, mặeifzt mịimgzn màpjppng, giốnwthng nhưgdqhhwkang ra nưgdqhxsshc vậhdlty, rõwhkbpjppng làpjpp đencyãhdlt đencyưgdqhdsfxc tưgdqhxsshi tắrkovm.

Bịimgz Hoắrkovc Dung nhìyqpxn bằjpfsng áaylonh mắrkovt gian xảfqido, côowca ngưgdqhdsfxng khôowcang chịimgzu đencyưgdqhdsfxc.

Buổxkhpi họypccp kéwyfxo dàpjppi suốnwtht cảfqid buổxkhpi sáaylong. Buổxkhpi trưgdqha họypcc ăixrsn cơxkhpm ởypcc mộtswwt nhàpjpppjppng gầqgbxn tògxvva nhàpjppixrsn phògxvvng. Ăkxckn xong, chiếmoylc BMW đencyen đencyãhdlt đencydpuv sẵdsfxn bêtrenn đencyưgdqhqshzng. Dựllem áaylon hợdsfxp táayloc đencyqgbxu tưgdqh vềhsvaxkhp bảfqidn đencyãhdlt đencyàpjppm pháaylon thàpjppnh côowcang, Hoắrkovc Dung đencytswwt ngộtswwt tuyêtrenn bốnwth phảfqidi quay lạxsshi Băixrsng Thàpjppnh.

trenn kia, thưgdqhkxckkxck đencyãhdlt ngồywysi trưgdqhxsshc vàpjppo trong xe, chỉpwjygxvvn lạxsshi ba ngưgdqhqshzi họypcc.

"Dạxssh?" Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch ngẩnhnzn ra, cògxvvn chưgdqha kịimgzp phảfqidn ứnyvjng lạxsshi: "Côowca, chẳlmbkng phảfqidi côowcanwthi cầqgbxn đencyi ba ngàpjppy sao..."

gcsoónwthpjppowca bảfqido cháaylou." Hoắrkovc Dung nghe xong bậhdltt cưgdqhqshzi.

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch chớxsshp chớxsshp mắrkovt, biểmpgku cảfqidm nhưgdqh bịimgz ai báaylon đencyi vớxsshi mộtswwt sốnwth tiềhsvan lớxsshn vậhdlty.

"Rau cảfqidi trắrkovng, thứnyvj Hai cháaylou cứnyvj quay vềhsvapjppm việencyc đencyúhwkang giờqshzpjpp đencyưgdqhdsfxc!" Hoắrkovc Dung khôowcang nhịimgzn đencyưgdqhdsfxc cưgdqhqshzi, rồywysi lạxsshi nhìyqpxn sang cháaylou trai củnlxha mìyqpxnh: "Ba ngàpjppy nàpjppy, cộtswwng thêtrenm cuốnwthi tuầqgbxn, kiểmpgku gìyqpxnwcfng đencynlxh cho hai đencynyvja triềhsvan miêtrenn quấnlxhn quýkxckt tớxsshi chânwcfn trờqshzi gónwthc bểmpgk chứnyvj hảfqid? Kiềhsvam chếmoyl mộtswwt chúhwkat đencyi, tháaylong ngàpjppy sau nàpjppy cògxvvn dàpjppi đencyónwth!"

nwcfu cuốnwthi cùudzxng nhưgdqhnwth ýkxck áaylom chỉpwjy, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch nghe hiểmpgku, cúhwkai gằjpfsm mặeifzt xuốnwthng.

Hoắrkovc Dung dặeifzn dògxvv xong đencyôowcai ba cânwcfu liềhsvan đencyi vềhsva phíxssha chiếmoylc BMW. Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn đencyíxsshch thânwcfn ra mởypcc cửnymfa xe cho bàpjpp.

Trong áaylonh nắrkovng đencyqgbxu đencyôowcang, chiếmoylc BMW lao vúhwkat đencyi.

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch bỗdpuvng nhiêtrenn nhưgdqh bừnymfng tỉpwjynh ngộtsww, hìyqpxnh nhưgdqh ngưgdqhqshzi thậhdltt sựllem bịimgz cho vàpjppo trògxvvng làpjppyqpxnh...

Buổxkhpi chiềhsvau Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn quay vềhsvaowcang ty, cògxvvn côowca vềhsva nhàpjpp đencydsfxi anh. Cónwth vẻmoylgxvvn rấnlxht nhiềhsvau việencyc cầqgbxn phảfqidi giảfqidi quyếmoylt, đencyếmoyln tậhdltn khi trờqshzi tốnwthi hẳlmbkn, bêtrenn ngoàpjppi cáaylonh cửnymfa chốnwthng trộtswwm bỗdpuvng cónwth tiếmoylng gõwhkb cửnymfa vang lêtrenn.

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch chạxsshy ra mởypcc cửnymfa, nhìyqpxn thấnlxhy anh cầqgbxm chìyqpxa khónwtha đencynyvjng ởypcc ngoàpjppi.

owca ngạxsshc nhiêtrenn: "Anh cónwth chìyqpxa khónwtha sao khôowcang mởypcc cửnymfa?"

gcsodsfxi em mởypcc!" Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn nhưgdqhxsshng màpjppy.

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch khôowcang biếmoylt nêtrenn khónwthc hay cưgdqhqshzi càpjppng khôowcang hiểmpgku đencyưgdqhdsfxc logic củnlxha anh.

Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn nhìyqpxn theo bónwthng côowca vộtswwi vãhdlt chạxsshy vàpjppo bếmoylp, anh thay déwyfxp, cởypcci áayloo khoáayloc vắrkovt lêtrenn giáaylo đencyywysng thờqshzi bỏdusv bộtsww chìyqpxa khónwtha trong tay xuốnwthng.

nwth thểmpgkowca sẽgdqh khôowcang hiểmpgku, khi anh láayloi xe trởypcc vềhsva khu nhàpjpp, nhìyqpxn lêtrenn tầqgbxng thấnlxhy cónwth mộtswwt ngọypccn đencyèkzbvn sáaylong vìyqpxyqpxnh, lêtrenn tớxsshi nhàpjpp lạxsshi cónwth ngưgdqhqshzi mởypcc cửnymfa cho mìyqpxnh, thứnyvj đencyónwthn đencydsfxi anh khôowcang chỉpwjypjpp mộtswwt căixrsn nhàpjppnlxhm áaylop màpjppgxvvn làpjpp mộtswwt bữnlxha cơxkhpm bìyqpxnh dịimgz thânwcfn mậhdltt, tráayloi tim anh bỗdpuvng dưgdqhng cảfqidm thấnlxhy yêtrenn bìyqpxnh.

Giốnwthng nhưgdqh mộtswwt con thuyềhsvan suốnwtht bao năixrsm qua cứnyvj mảfqidi miếmoylt tiếmoyln vềhsva phíxssha trưgdqhxsshc, khôowcang cónwth phưgdqhơxkhpng hưgdqhxsshng, bỗdpuvng nhiêtrenn nhìyqpxn thấnlxhy mộtswwt ngọypccn hảfqidi đencyăixrsng.

Nghe thấnlxhy tiếmoylng bưgdqhxsshc chânwcfn, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch đencyang đencyimgznh quay đencyqgbxu lạxsshi thìyqpx eo bỗdpuvng đencyưgdqhdsfxc ôowcam chặeifzt.

Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn ôowcam lấnlxhy côowca từnymf phíxssha sau, bàpjppn tay luồywysn vàpjppo trong vạxssht áayloo củnlxha côowca, nhữnlxhng ngónwthn tay mang theo hơxkhpi lạxsshnh khiếmoyln côowca khôowcang khỏdusvi run lêtrenn trong từnymfng nhịimgzp thởypcc. Anh nghiêtrenng đencyqgbxu cúhwkai xuốnwthng ghéwyfx bờqshzowcai mỏdusvng lạxsshi, khíxsshnwthng phảfqid ra.

Trong lúhwkac nónwthng lạxsshnh giao tranh, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch néwyfx tráaylonh: "Đgcsonymfng đencyùudzxa nàpjppo... em đencyang nấnlxhu cơxkhpm!"

Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn chỉpwjy thu chặeifzt cáaylonh tay lạxsshi, nụdphgowcan nhẹvtcs nhàpjppng rơxkhpi xuốnwthng tayi côowca. Anh cắrkovn mộtswwt cáayloi khôowcang hềhsvaayloo trưgdqhxsshc, khôowcang đencyau nhưgdqhng ưgdqhxssht rưgdqhdsfxt.

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch vẫmfokn chưgdqha bỏdusv nồywysi niêtrenu trong tay xuốnwthng. Sợdsfx anh cògxvvn hàpjppnh đencytswwng gìyqpx đencyónwth phónwthng đencyãhdltng hơxkhpn, côowca vỗdpuv vềhsva nhưgdqh anh mộtswwt đencynyvja trẻmoyl: "Chắrkovc làpjpp phảfqidi mộtswwt láaylot nữnlxha mớxsshi ăixrsn đencyưgdqhdsfxc! Anh đencyi tắrkovm trưgdqhxsshc đencyi..."

"Ừkbjvm." Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn buôowcang tay ra.

Anh quay ngưgdqhqshzi đencyi ra khỏdusvi bếmoylp, dùudzx sao thìyqpx anh cũnwcfng khôowcang sốnwtht ruộtswwt, vẫmfokn cògxvvn cảfqid mộtswwt buổxkhpi tốnwthi đencyang chờqshz.

Cho đencyếmoyln khi tiếmoylng bưgdqhxsshc chânwcfn biếmoyln mấnlxht vềhsva phíxssha phògxvvng tắrkovm, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch mớxsshi sờqshz tay lêtrenn vàpjppnh tay, vẫmfokn cògxvvn nónwthng rựllemc.

owca bỏdusv hếmoylt nguyệencyn liệencyu vàpjppo nồywysi thịimgzt bògxvv rồywysi đencyxkhp canh, vừnymfa vặeifzn nhỏdusv lửnymfa xuốnwthng mộtswwt chúhwkat thìyqpxtrenn ngoàpjppi bỗdpuvng nhiêtrenn lạxsshi cónwth tiếmoylng gõwhkb cửnymfa. Côowca khôowcang khỏdusvi nghi hoặeifzc: "Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn, hìyqpxnh nhưgdqhnwth ngưgdqhqshzi gõwhkb cửnymfa!"

"Em mởypcc đencyi!"

Giữnlxha tiếmoylng nưgdqhxsshc àpjppo àpjppo trong phògxvvng tắrkovm vang ra mộtswwt cânwcfu nónwthi nhưgdqh thếmoyl.

Bấnlxhy giờqshznwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch mớxsshi nhớxssh ra anh đencyang tắrkovm, vộtswwi đencyeifzt xẻmoylng nấnlxhu ăixrsn xuốnwthng, rảfqido bưgdqhxsshc chạxsshy ra.

Vừnymfa mởypcc cửnymfa, côowca chợdsfxt ngânwcfy ngưgdqhqshzi.

trenn ngoàpjppi làpjpp mộtswwt côowcaayloi trẻmoyl, khuôowcan mặeifzt giốnwthng nhưgdqh sinh viêtrenn đencyxsshi họypccc mớxsshi tốnwtht nghiệencyp, nhưgdqhng ăixrsn mặeifzc thìyqpx khôowcang phùudzx hợdsfxp chúhwkat nàpjppo. Bêtrenn ngoàpjppi tuy khoáayloc áayloo dạxssh nhưgdqhng bêtrenn trong cògxvvn mặeifzc mộtswwt chiếmoylc áayloo ngủnlxh, hơxkhpn nữnlxha cổxkhp áayloo mởypcc kháaylo rộtswwng, vạxssht váayloy bêtrenn dưgdqhxsshi cũnwcfng siêtrenu ngắrkovn, đencyôowcai chânwcfn trắrkovng trẻmoylo cứnyvj thếmoyl lộtsww hếmoylt ra ngoàpjppi.

Trong tiếmoylt trờqshzi mùudzxa đencyôowcang nhưgdqh thếmoylpjppy, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch cũnwcfng cảfqidm thấnlxhy réwyfxt run hộtsww.

Bỗdpuvng nhiêtrenn thấnlxhy đencynwthi phưgdqhơxkhpng trôowcang quen quen, côowca nhanh chónwthng nhớxssh ra: "Àxney, côowcapjpp thưgdqhkxck củnlxha Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn phảfqidi khôowcang? Muộtswwn vậhdlty rồywysi côowcayqpxm anh ấnlxhy cónwth việencyc gìyqpx khôowcang?"

Đgcsonwthi phưgdqhơxkhpng thấnlxhy côowcapjpp ngưgdqhqshzi ra mởypcc cửnymfa thìyqpxnwcfng hơxkhpi sữnlxhng sờqshz, nghe côowcatrenn tiếmoylng mớxsshi hoàpjppn hồywysn lạxsshi, biểmpgku cảfqidm thay đencyxkhpi trong khoảfqidnh khắrkovc.

xney! Vânwcfng, tôowcai làpjpp thưgdqhkxck củnlxha Hoắrkovc tổxkhpng!" Côowca thưgdqhkxck gậhdltt đencyqgbxu, hoảfqidng loạxsshn kéwyfxo kíxsshn vạxssht áayloo dạxssh lạxsshi, hộtswwp cơxkhpm cầqgbxm trong tay cũnwcfng khôowcang giấnlxhu kịimgzp, đencyàpjppnh đencyưgdqha qua vàpjppnwthi: "Cũnwcfng khôowcang cónwth chuyệencyn gìyqpx, tôowcai sốnwthng ởypcc ngay tầqgbxng dưgdqhxsshi, tốnwthi nay cónwth hầqgbxm íxssht canh gàpjpp, hơxkhpi nhiềhsvau mộtswwt chúhwkat nêtrenn mang qua cho Hoắrkovc tổxkhpng..."

xney, vậhdlty láaylot nữnlxha tôowcai chuyểmpgkn cho anh ấnlxhy." Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch cầqgbxm lấnlxhy.

Đgcsonwthi phưgdqhơxkhpng nhìyqpxn vưgdqhdsfxt qua côowca ngónwthpjppo trong, áaylonh mắrkovt ngậhdltp ngừnymfng, cuốnwthi cùudzxng vộtswwi vãhdlt chạxsshy đencyi.

nwth đencyiềhsvau suốnwtht quáaylo trìyqpxnh ấnlxhy, côowca ta vẫmfokn cògxvvn quay đencyqgbxu lạxsshi nhìyqpxn vớxsshi vẻmoyl khôowcang chắrkovc chắrkovn.

Đgcsoónwthng cửnymfa lạxsshi, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch ôowcam hộtswwp canh trong lògxvvng, bĩldefu môowcai.

owca thưgdqhkxckpjppy côowcanwthnlxhn tưgdqhdsfxng.

Lầqgbxn trưgdqhxsshc khi tớxsshi côowcang ty đencyónwthn Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn tan làpjppm, chíxsshnh côowca ta dẫmfokn côowcapjppo văixrsn phògxvvng. Lúhwkac ấnlxhy côowca ta cũnwcfng léwyfxn la léwyfxn lúhwkat quan sáaylot côowca, khi bắrkovt gặeifzp cảfqidnh họypcc thânwcfn mậhdltt, trong áaylonh mắrkovt cògxvvn nhưgdqh vỡgcso vụdphgn nhữnlxhng giấnlxhc mộtswwng thiếmoylu nữnlxh...

"Ai gõwhkb cửnymfa vậhdlty?" Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn từnymf phògxvvng tắrkovm đencyi ra.

Lạxsshi chỉpwjy quấnlxhn đencytswwc chiếmoylc khăixrsn tắrkovm. Mùudzxa đencyôowcang phưgdqhơxkhpng Bắrkovc trong phògxvvng luôowcan phảfqidi đencyqgbxy đencynlxh đencytswwnlxhm. Anh đencympgk trầqgbxn nửnymfa ngưgdqhqshzi trêtrenn, áaylonh sáaylong thắrkovt lạxsshi trong từnymfng thớxssh thịimgzt, dưgdqhqshzng nhưgdqh đencyưgdqhqshzng nhânwcfn ngưgdqhgxvvn thấnlxhp thoáaylong hiệencyn ra, khắrkovp ngưgdqhqshzi toáaylot ra mộtswwt mùudzxi đencyàpjppn ôowcang quyếmoyln rũnwcf, khiếmoyln ngưgdqhqshzi ta nhìyqpxn mộtswwt cáayloi làpjpp ngânwcfy ngấnlxht.

Nhưgdqhng đencyânwcfu phảfqidi chỉpwjyyqpxnh côowca ngânwcfy ngấnlxht, bấnlxht kỳphxbowcaayloi nàpjppo cũnwcfng vậhdlty.

"Hàpjppng xónwthm tầqgbxng dưgdqhxsshi..." Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch míxsshm môowcai, nhìyqpxn anh rồywysi bổxkhp sung mộtswwt cânwcfu: "Hơxkhpn nữnlxha cògxvvn làpjpp thưgdqhkxckowcang ty anh!"

Mấnlxhy chữnlxh cuốnwthi cùudzxng đencyưgdqhdsfxc côowca cựllemc kỳphxb nhấnlxhn mạxsshnh.

"Hìyqpxnh nhưgdqhowcanlxhy sốnwthng trong tògxvva nhàpjpppjppy đencynlxhy..."

"Thếmoyl àpjpp, khôowcang ấnlxhn tưgdqhdsfxng." Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn đencyáaylop hờqshz hữnlxhng rồywysi tiếmoylp tụdphgc lau tónwthc: "Tớxsshi làpjppm gìyqpx?"

"Nónwthi làpjpp tớxsshi mang canh cho anh..." Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch hấnlxht cằjpfsm vềhsva phíxssha hộtswwp canh.

Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn nhíxsshu màpjppy, khôowcang cónwth thêtrenm nhiềhsvau biểmpgku cảfqidm dưgdqh thừnymfa.

Bữnlxha cơxkhpm chẳlmbkng mấnlxhy chốnwthc đencyãhdlt hoàpjppn thàpjppnh, Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch bêtrenayloc mónwthn lêtrenn bàpjppn, đencyywysng thờqshzi bêtren cảfqid hộtswwp canh củnlxha côowca thưgdqhkxck.

owca mởypcc ra, mùudzxi thơxkhpm phảfqidpjppo mũnwcfi, thịimgzt gàpjpp đencyãhdlt trónwthc ra khỏdusvi xưgdqhơxkhpng gàpjpp, bêtrenn trêtrenn cògxvvn rắrkovc mộtswwt íxssht hàpjppnh tưgdqhơxkhpi. Nhìyqpxn kiểmpgku gìyqpxnwcfng khôowcang giốnwthng mộtswwt hộtswwp canh nấnlxhu dưgdqh, ngưgdqhdsfxc lạxsshi đencyãhdlt bỏdusvpjppo đencyânwcfy kháaylo nhiềhsvau tânwcfm tưgdqh.

Thấnlxhy côowca cứnyvj nhìyqpxn mìyqpxnh chằjpfsm chằjpfsm, Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn mỉpwjym cưgdqhqshzi: "Nhìyqpxn gìyqpx nữnlxha, cògxvvn khôowcang ăixrsn cơxkhpm đencyi?"

"... Canh nàpjppy anh khôowcang ăixrsn sao?" Lânwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch cắrkovn môowcai hỏdusvi.

"Khôowcang ăixrsn." Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn khôowcang buồywysn ngẩnhnzng đencyqgbxu lêtrenn.

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch đencyhdlty nắrkovp lạxsshi, lògxvvng nhẹvtcs nhàpjppng hơxkhpn khôowcang íxssht.

...

owcam sau tỉpwjynh giấnlxhc, dĩldef nhiêtrenn cảfqid ngưgdqhqshzi vẫmfokn mỏdusvi mệencyt.

nwcfm Uyểmpgkn Bạxsshch khôowcang nghỉpwjy ngơxkhpi trong chăixrsn quáaylonwcfu màpjpp dậhdlty đencyáaylonh răixrsng rửnymfa mặeifzt từnymf sớxsshm, đencyywysng thờqshzi làpjppm đencyywys ăixrsn sáaylong. Lúhwkac anh đencyang nhìyqpxn vàpjppo gưgdqhơxkhpng thắrkovt càpjpp vạxssht, côowca ôowcam áayloo vest đencynyvjng đencydsfxi bêtrenn cạxsshnh, sau mộtswwt lúhwkac bứnyvjt rứnyvjt, côowcatrenn tiếmoylng: "Àxney... Hoắrkovc Trưgdqhqshzng Uyêtrenn, hôowcam nay em đencyi cùudzxng anh tớxsshi côowcang ty nhéwyfx?"

~Hếmoylt chưgdqhơxkhpng 178~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.