Xin Hãy Ôm Em

Chương 177 :

    trước sau   
Đemkdôasjfi đicxxbsswng tửijxr củuoypa Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn thậdyolm chívhow co rụndxlt hẳxdlmn lạtymri, giốcwging nhưgwld đicxxang chắcnjjc chắcnjjn đicxxiềnodpu mìguwtnh nhìguwtn thấgzeyy cóplyu phảbnhai làxeyo thậdyolt khôasjfng.

plyu đicxxiềnodpu khi bưgwldtnrmc tớtnrmi gầcnjjn, anh đicxxãjckd nhanh chóplyung khôasjfi phụndxlc lạtymri cảbnham xúwkkoc.

vkkd sao trong phògwldng họzztrp vẫavemn cògwldn cákgnzc nhâcwgin viêqhjtn ởguwtkgnzc bộuoyp phậdyoln khákgnzc củuoypa côasjfng ty đicxxang nhìguwtn, Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn vẫavemn giữplyu mộuoypt phong phạtymrm lãjckdnh đicxxtymro nghiêqhjtm nghịhkpc, bờxdlmasjfi hơpqxli rưgwldtnrmn lêqhjtn, giơpqxl tay ra mang tívhownh tưgwldzeeeng trưgwldng: "Dung tổxeyong!"

"Hoắcnjjc tổxeyong, thàxeyonh thậdyolt xin lỗxeyoi, đicxxcqpc anh đicxxzeeei lâcwgiu rồbsswi!" Hoắcnjjc Dung nhưgwldtnrmng màxeyoy nắcnjjm tay, tiệnodpn thểcqpc mỉvfdzm cưgwldxdlmi nghiêqhjtng ngưgwldxdlmi qua, giớtnrmi thiệnodpu: "Hai vịhkpc đicxxâcwgiy lầcnjjn lưgwldzeeet làxeyo thưgwldrvtwrvtwxeyoasjfcwgim ởguwt phògwldng phákgnzt triểcqpcn thịhkpc trưgwldxdlmng củuoypa côasjfng ty chúwkkong tôasjfi."

Thưgwldrvtwrvtw lậdyolp tứvkkdc tiếksstn lêqhjtn, bắcnjjt tay vớtnrmi Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn.

Tiếksstp theo, khi tớtnrmi lưgwldzeeet Lâcwgim Uyểcqpcn Bạtymrch, trêqhjtn khuôasjfn mặcjpvt Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn khôasjfng cóplyu bấgzeyt kỳcjjh sựksst khákgnzc thưgwldxdlmng nàxeyoo. Chỉvfdzplyu đicxxiềnodpu khi rúwkkot tay vềnodp, khóplyue môasjfi anh hơpqxli mívhowm lạtymri.
Đemkdau quákgnz...

cwgim Uyểcqpcn bạtymrch giấgzeyu tay ra sau lưgwldng, cảbnham giákgnzc từmdtsng khớtnrmp xưgwldơpqxlng đicxxnodpu bịhkpc anh bóplyup vỡxicq vụndxln.

Thậdyolt đicxxákgnzng sợzeee!

Trêqhjtn bàxeyon họzztrp cògwldn nhữplyung vịhkpc trívhow đicxxưgwldzeeec đicxxcqpc lạtymri cho riêqhjtng họzztr. Côasjf ngồbsswi chung vớtnrmi Hoắcnjjc Dung vàxeyo thưgwldrvtwrvtw, lầcnjjn lưgwldzeeet ngồbsswi xuốcwging. Sau màxeyon giớtnrmi thiệnodpu ngắcnjjn gọzztrn, cákgnznh cửijxra chớtnrmp đicxxưgwldzeeec khérvtwp vàxeyoo, màxeyon chiếksstu trêqhjtn tưgwldxdlmng sákgnzng lêqhjtn, buổxeyoi họzztrp chívhownh thứvkkdc bắcnjjt đicxxcnjju.

Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn vẫavemn mặcjpvc nguyêqhjtn bộuoyp vest đicxxen, càxeyo vạtymrt thắcnjjt chỉvfdzn chu gọzztrn gàxeyong, tay xoay xoay câcwgiy búwkkot mákgnzy, bêqhjtn cạtymrnh cóplyukgnzch caférvtw nhưgwldng anh khôasjfng uốcwging mấgzeyy.

cwgim Uyểcqpcn Bạtymrch từmdtsng họzztrp vớtnrmi anh mấgzeyy lầcnjjn, biếksstt rõrrvbkgnzng vẻavem củuoypa anh lúwkkoc làxeyom việnodpc, nghiêqhjtm túwkkoc cỡxicqxeyoo, cẩxicqn thậdyoln cỡxicqxeyoo. Cóplyu đicxxiềnodpu hôasjfm nay hìguwtnh nhưgwld anh liêqhjtn tụndxlc mấgzeyt tậdyolp trung, đicxxôasjfi mắcnjjt thâcwgim sâcwgiu ấgzeyy từmdts đicxxcnjju đicxxếksstn cuốcwgii nheo lạtymri, chốcwgic chốcwgic lạtymri liếksstc vềnodp phívhowa côasjf.

Mỗxeyoi cákgnzi liếksstc, trákgnzi tim côasjf lạtymri chộuoypt dạtymr thêqhjtm mộuoypt nhịhkpcp.

Khi đicxxếksstn lưgwldzeeet anh phákgnzt biểcqpcu, anh lạtymri nắcnjjm chặcjpvt búwkkot mákgnzy khôasjfng nhúwkkoc nhívhowch, giữplyu nguyêqhjtn tưgwld thếksst đicxxóplyu. Dầcnjjn dầcnjjn, mọzztri ngưgwldxdlmi đicxxnodpu bàxeyoy ra vẻavem mặcjpvt khóplyu hiểcqpcu nghi hoặcjpvc.

"Khụndxl!" Hoắcnjjc Dung ho mộuoypt tiếksstng nhắcnjjc nhởguwt.

Bấgzeyy giờxdlm Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn mớtnrmi nghiêqhjtm mặcjpvt lạtymri, cũjcitng nắcnjjm hờxdlm tay thàxeyonh nắcnjjm đicxxgzeym đicxxcjpvt bêqhjtn miệnodpng ho khẽbewj, nghiêqhjtng đicxxcnjju nhìguwtn vềnodp phívhowa màxeyon chiếksstu, rưgwldtnrmn môasjfi vẻavem nghiêqhjtm túwkkoc.

Trong lúwkkoc anh cấgzeyt giọzztrng trầcnjjm phákgnzt biểcqpcu vềnodp dựksst ákgnzn hợzeeep tákgnzc, Lâcwgim Uyểcqpcn Bạtymrch đicxxjnvl mặcjpvt cúwkkoi gằvfdzm, cũjcitng may khôasjfng ai nhìguwtn côasjf.

Sau cuộuoypc họzztrp hơpqxln hai tiếksstng đicxxbsswng hồbssw, vìguwtxeyo dựksst ákgnzn hợzeeep tákgnzc đicxxcnjju tưgwldqhjtn phảbnhai đicxxi khảbnhao sákgnzt thựksstc đicxxhkpca. Tớtnrmi chậdyolp tốcwgii, dĩxlog nhiêqhjtn cògwldn cóplyu mộuoypt bữplyua cơpqxlm thâcwgin mậdyolt. Trong cảbnhawzqvn phògwldng VIP ngưgwldxdlmi ngồbsswi kívhown, phụndxlc vụndxl đicxxang bêqhjt đicxxbssw ăwzqvn lêqhjtn.

Khi Lâcwgim Uyểcqpcn Bạtymrch đicxxi vàxeyoo, Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn đicxxãjckd ngồbsswi ởguwt đicxxóplyu, bêqhjtn cạtymrnh cògwldn hai ghếksst trốcwging.
asjf do dựksstgwldtnrmc qua, nghĩxlog bụndxlng chắcnjjc làxeyojcitng sẽbewj khôasjfng cóplyu ai chúwkko ýrvtw đicxxâcwgiu nhỉvfdz?

asjf đicxxang chuẩxicqn bịhkpcrvtwo ghếksst ngồbsswi xuốcwging bêqhjtn cạtymrnh anh thìguwtplyu ngưgwldxdlmi rảbnhao bưgwldtnrmc nhanh hơpqxln côasjf. Hoắcnjjc Dung ngồbsswi phịhkpcch xuốcwging, nhákgnzy nhákgnzy mắcnjjt vớtnrmi côasjf. Côasjf sữplyung ngưgwldxdlmi, đicxxàxeyonh kérvtwo chiếksstc ghếksstgwldn lạtymri ra, cògwldn mặcjpvt Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn thìguwt đicxxen xìguwt lạtymri.

Suốcwgit cảbnha bữplyua cơpqxlm, Hoắcnjjc Dung đicxxnodpu cưgwldơpqxli tưgwldơpqxli róplyui, ngồbsswi giữplyua hai ngưgwldxdlmi họzztr.

"Nàxeyoo, cákgnzc vịhkpc!" Hoắcnjjc Dung đicxxcjpvt đicxxũjcita xuốcwging, đicxxvkkdng dậdyoly: "Rấgzeyt vinh hạtymrnh đicxxưgwldzeeec hợzeeep tákgnzc vớtnrmi quýrvtwasjfng ty, cũjcitng rấgzeyt cảbnham ơpqxln thịhkpcnh tìguwtnh củuoypa chủuoyp nhàxeyo. Thếksstqhjtn ly đicxxcnjju tiêqhjtn nàxeyoy tôasjfi mờxdlmi, coi nhưgwld mờxdlmi tấgzeyt cảbnha mọzztri ngưgwldxdlmi, cũjcitng chúwkkoc cho dựksst ákgnzn củuoypa chúwkkong ta cóplyu thểcqpc tiếksstn hàxeyonh thuậdyoln lợzeeei!"

"Sao cóplyu thểcqpc đicxxcqpc Dung tổxeyong mờxdlmi chứvkkd, nêqhjtn đicxxcqpc chúwkkong tôasjfi thểcqpc hiệnodpn sựksst hoan nghêqhjtnh bàxeyo đicxxếksstn đicxxâcwgiy!"

Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn cũjcitng mỉvfdzm cưgwldxdlmi, ngữplyu khívhow lạtymri đicxxcnjjy ýrvtw tứvkkd: "Giákgnzm đicxxcwgic Vưgwldơpqxlng nóplyui đicxxúwkkong lắcnjjm, vôasjfvkkdng hoan nghêqhjtnh!"

Trong lúwkkoc đicxxóplyu, mọzztri ngưgwldxdlmi trong bàxeyon đicxxnodpu cầcnjjm rưgwldzeeeu đicxxvkkdng lêqhjtn.

cwgim Uyểcqpcn Bạtymrch cũjcitng vộuoypi vàxeyong bêqhjt cốcwgic rưgwldzeeeu trắcnjjng đicxxvkkdng lêqhjtn. Ngưgwldxdlmi phụndxlc vụndxlplyut đicxxcnjjy, lúwkkoc chạtymrm ly cóplyu chúwkkot rưgwldzeeeu sákgnznh ra ngoàxeyoi, côasjf ngửijxri thấgzeyy mùvkkdi kívhowch thívhowch mũjciti đicxxóplyuxeyopqxli ngâcwgiy ngấgzeyt rồbsswi.

Hoắcnjjc Dung đicxxãjckd bịhkpc ákgnznh nhìguwtn sắcnjjc nhưgwld kiếksstm củuoypa Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn phóplyung qua xuyêqhjtn thấgzeyu.

xeyoo lúwkkoc côasjf chuẩxicqn bịhkpc uốcwging ly rưgwldzeeeu, bàxeyo vộuoypi đicxxưgwlda tay ra, nóplyui dốcwgii mặcjpvt khôasjfng đicxxxeyoi sắcnjjc: "Tiểcqpcu Lâcwgim, chákgnzu dịhkpcvkkdng vớtnrmi cồbsswn, lấgzeyy tràxeyo thay rưgwldzeeeu đicxxi! Chákgnzu lạtymri làxeyo con gákgnzi, khôasjfng ai trákgnzch cứvkkd chákgnzu đicxxâcwgiu!"

itugcwging!" Lâcwgim Uyểcqpcn Bạtymrch ngẩxicqn ngưgwldxdlmi đicxxákgnzp lạtymri.

asjf đicxxcjpvt ly rưgwldzeeeu xuốcwging, cầcnjjm tákgnzch tràxeyoqhjtn cạtymrnh lêqhjtn, lẳxdlmng lặcjpvng uốcwging hếksstt quákgnz nửijxra cốcwgic.

Sau khi cụndxlng ly xong ngồbsswi xuốcwging, Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn bấgzeyt ngờxdlm đicxxvkkdng lêqhjtn nóplyui: "Xin lỗxeyoi, tôasjfi ra ngoàxeyoi nghe đicxxiệnodpn thoạtymri!"
Mọzztri ngưgwldxdlmi đicxxnodpu gậdyolt đicxxcnjju, tiếksstng cưgwldxdlmi nóplyui vẫavemn râcwgim ran. Bóplyung dákgnzng cao lớtnrmn đicxxóplyu đicxxãjckd đicxxi ra tớtnrmi tậdyoln cửijxra.

"Cògwldn khôasjfng mau đicxxi theo?" Hoắcnjjc Dung đicxxákgnz đicxxákgnzasjfgwldtnrmi gầcnjjm bàxeyon.

cwgim Uyểcqpcn Bạtymrch đicxxjnvl mặcjpvt tívhowa tai đicxxvkkdng dậdyoly, ngưgwldzeeeng ngậdyolp nóplyui mộuoypt câcwgiu: "Tôasjfi xin phérvtwp đicxxi vệnodp sinh..."

Ra khỏjnvli phògwldng, côasjf nhìguwtn trákgnzi ngóplyu phảbnhai trêqhjtn hàxeyonh lang mộuoypt hồbsswi màxeyo vẫavemn chưgwlda thấgzeyy bóplyung dákgnzng Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn, rõrrvbxeyong anh cầcnjjm di đicxxuoypng đicxxi ra ngoàxeyoi, vậdyoly màxeyocwgiy giờxdlm biệnodpt tăwzqvm biệnodpt tívhowch.

asjf việnodpn cớtnrm đicxxi vệnodp sinh đicxxcqpc ra ngoàxeyoi, bâcwgiy giờxdlmjcitng khôasjfng thểcqpc quay vềnodp ngay, nêqhjtn đicxxàxeyonh đicxxi vềnodp phívhowa nhàxeyo vệnodp sinh. Dọzztrc đicxxưgwldxdlmng đicxxi, côasjfjcitng khôasjfng chạtymrm mặcjpvt anh, chỉvfdz gặcjpvp ngưgwldxdlmi phụndxlc vụndxl.

Hai nhàxeyo vệnodp sinh nam nữplyu lầcnjjn lưgwldzeeet ởguwt hai bêqhjtn trákgnzi phảbnhai.

cwgim Uyểcqpcn Bạtymrch vừmdtsa đicxxi tớtnrmi gầcnjjn thìguwt từmdts trong nhàxeyo vệnodp sinh cóplyu mộuoypt cákgnznh tay rắcnjjn chắcnjjc thògwld ra.

asjfqhjtu khẽbewjqhjtn mộuoypt tiếksstng, lậdyolp tứvkkdc bịhkpcrvtwo tuộuoypt vàxeyoo trong. Lưgwldng côasjf chạtymrm lêqhjtn cákgnznh cửijxra, sau đicxxóplyuasjf nghe thấgzeyy tiếksstng khóplyua trákgnzi cửijxra.

asjf hoang mang ngẩxicqng lêqhjtn, quảbnha nhiêqhjtn làxeyogwldơpqxlng mặcjpvt Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn hạtymr thấgzeyp xuốcwging. Ngũjcit quan góplyuc cạtymrnh rõrrvbxeyong érvtwp sákgnzt côasjf, ngay cảbnhavhow mắcnjjt anh dưgwldxdlmng nhưgwldasjfjcitng cóplyu thểcqpc chạtymrm vàxeyoo. Ban nãjckdy cóplyu lẽbewj anh đicxxãjckdwkkot thuốcwgic, giờxdlm vẫavemn cògwldn mùvkkdi.

"Lâcwgim Uyểcqpcn Bạtymrch, em to gan thậdyolt! Dákgnzm lừmdtsa anh!"

Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn chốcwging tay lêqhjtn đicxxcnjju côasjf, cơpqxlxeyom nhưgwld sắcnjjp bung ra.

cwgim Uyểcqpcn Bạtymrch co ngưgwldxdlmi lạtymri, dèrzdx dặcjpvt biểcqpcu thịhkpc: "Em khôasjfng cốcwgi ýrvtw đicxxâcwgiu..."

"Em cògwldn dákgnzm nóplyui!" Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn hằvfdzn họzztrc trừmdtsng mắcnjjt vớtnrmi côasjf: "Vìguwt sao khôasjfng nóplyui sớtnrmm cho anh biếksstt côasjf anh đicxxãjckd mua lạtymri côasjfng ty củuoypa em? Cảbnhakgnzng nay nữplyua, anh gọzztri đicxxiệnodpn cho em, em cóplyu phảbnhai đicxxang trêqhjtn đicxxưgwldxdlmng đicxxếksstn Lâcwgim Thàxeyonh rồbsswi khôasjfng?"

cwgiy giờxdlm anh đicxxãjckd biếksstt Hoắcnjjc Dung thu mua côasjfng ty củuoypa côasjf, cốcwgiguwtnh tiếksstn hàxeyonh kívhown đicxxákgnzo làxeyo đicxxcqpc trákgnznh tai mắcnjjt thịhkpc phi, hơpqxln nữplyua e rằvfdzng khôasjfng phảbnhai ýrvtw đicxxbssw nhấgzeyt thờxdlmi làxeyo dựksstvhownh từmdts trưgwldtnrmc. Bằvfdzng khôasjfng lầcnjjn trưgwldtnrmc rờxdlmi đicxxi bàxeyo đicxxãjckd chẳxdlmng đicxxưgwlda ra dựksst ákgnzn hợzeeep tákgnzc đicxxcnjju tưgwldxeyoy. Trọzztrng đicxxiểcqpcm làxeyoasjfxeyo ngưgwldxdlmi biếksstt sựksstguwtnh màxeyo khôasjfng hềnodpplyui cho anh, cògwldn giấgzeyu giếksstm anh!

Chẳxdlmng trákgnzch lúwkkoc sákgnzng anh gọzztri côasjf cứvkkdgzeyp a ấgzeyp úwkkong, cuốcwgii cùvkkdng cògwldn tắcnjjt mákgnzy!

wkkoc đicxxóplyu anh thậdyolt sựksst nghĩxlog chỉvfdzxeyo hếksstt pin sậdyolp nguồbsswn, khôasjfng suy nghĩxlog nhiềnodpu. Đemkdếksstn tậdyoln khi nhìguwtn thấgzeyy côasjfvkkdng Hoắcnjjc Dung đicxxi vàxeyoo phògwldng họzztrp, anh mớtnrmi cảbnham giákgnzc họzztr đicxxãjckd liêqhjtn kếksstt lạtymri lừmdtsa anh, thậdyolt làxeyo tứvkkdc chếksstt!

cwgim Uyểcqpcn Bạtymrch đicxxàxeyonh vôasjf tộuoypi lặcjpvp lạtymri: "Em thậdyolt sựksst khôasjfng cốcwgi ýrvtw đicxxâcwgiu..."

"Khôasjfng cốcwgi ýrvtw?" Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn hừmdts lạtymrnh.

"Ừdemom ừmdtsm!" Lâcwgim Uyểcqpcn Bạtymrch gậdyolt đicxxcnjju lia lịhkpca, sợzeee anh khôasjfng tin mìguwtnh, côasjf đicxxàxeyonh bákgnzn đicxxvkkdng Hoắcnjjc Dung mộuoypt cákgnzch khôasjfng nghĩxloga khívhow, thẳxdlmng thắcnjjn mong đicxxưgwldzeeec anh khoan hồbsswng: "Làxeyoasjf bảbnhao em khôasjfng nóplyui, côasjf bảbnhao em màxeyokgnzm nóplyui cho anh biếksstt, côasjf chiêqhjtn em lêqhjtn nhưgwldkgnz chiêqhjtn giògwldn!"

"Em nghe lờxdlmi côasjf vậdyoly sao?" Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn nghiếksstn răwzqvng kèrzdxn kẹorszt.

cwgim Uyểcqpcn Bạtymrch lívhow nhívhow: "Giờxdlmasjfxeyo sếksstp củuoypa em màxeyo..."

Hoắcnjjc Trưgwldxdlmng Uyêqhjtn trừmdtsng mắcnjjt vớtnrmi côasjf, giốcwging nhưgwld bịhkpc chọzztrc tứvkkdc, trákgnzn anh nổxeyoi đicxxcnjjy gâcwgin xanh.

cwgim Uyểcqpcn Bạtymrch hơpqxli sợzeeejckdi, lạtymri càxeyong chộuoypt dạtymr, bèrzdxn giơpqxl tay nívhowu vạtymrt ákgnzo vest củuoypa anh, chủuoyp đicxxuoypng thừmdtsa nhậdyoln lỗxeyoi lầcnjjm: "Em xin lỗxeyoi màxeyo..."

~Hếksstt chưgwldơpqxlng 177~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.