Xin Hãy Ôm Em

Chương 176 :

    trước sau   
"Au..."

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch kêimsju khẽtfvyimsjn mộifdpt tiếzwkzng, nhìxtien thấnhnqy Hoắdahac Dung đhfosang nhưwummeaetng đhfosôeuewi màzpdqy thanh mảocsmnh giáifdpo huấnhnqn mìxtienh: "Khôeuewng biếzwkzt lớeaetn nhỏmpum! Dáifdpm khôeuewng gọlgzmi côeuewzpdqeuew?"

Đxejhxejhu tiêimsjn côeuew ngâtlyxy ra, thấnhnqy đhfostqeei phưwummơowlpng đhfosãpzbo trởrdii lạphvvi bìxtienh thưwummeosxng, côeuew lậtxalp tứtvwlc thởrdii phàzpdqo nhẹgesj nhõvvglm.

"Dạphvv, côeuew..." Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch vộifdpi chữdrxra lạphvvi.

euew day day tay vàzpdqo chỗkjbf vừocsma bịwodiimsjo, đhfosau quáifdp!

Hoắdahac Dung đhfosãpzbo sớeaetm chúlgen ýyiko thấnhnqy bópipl hoa hồokdxng to đhfosùotfjng côeuew ôeuewm, áifdpnh mắdahat nheo lạphvvi sắdahac béimsjn: "Bópipl hoa nay làzpdqimsjn tiểxmzwu khốtqeen kiếzwkzp nàzpdqo tặtngung?"


"Làzpdq Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn ạphvv..." Mặtngut Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch vạphvvch đhfosen rơowlpi đhfosxejhy.

"Vậtxaly còmpoen đhfosưwummvctzc!" Biểxmzwu cảocsmm trêimsjn mặtngut Hoắdahac Dung thay đhfosrdiii trong phúlgent chốtqeec, bàzpdq mỉsfegm cưwummeosxi lấnhnqy mộifdpt bôeuewng ra đhfosưwumma lêimsjn mũyffti ngửfyhai, vừocsma ngửfyhai vừocsma nópipli: "Rau cảocsmi trắdahang! Giờeosx cháifdpu đhfosãpzbozpdq nhâtlyxn viêimsjn dưwummeaeti quyềlgzmn côeuew rồokdxi, do côeuew quảocsmn lýyiko! Mọlgzmi hàzpdqnh vi cửfyha chỉsfeg củzpdqa cháifdpu côeuew đhfoslgzmu sẽtfvy nắdaham rõvvgl trong lòmpoeng bàzpdqn tay, cháifdpu màzpdqifdpm giấnhnqu Trưwummeosxng Uyêimsjn trêimsju hoa ghẹgesjo nguyệjjokt thìxtie... Hừocsm hừocsm!"

"Cháifdpu khôeuewng đhfosâtlyxu..." Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch khópiplc dởrdii mếzwkzu dởrdii lắdahac đhfosxejhu.

Hoắdahac Dung cũyfftng khôeuewng chọlgzmc côeuew nữdrxra. Nghĩphvv tớeaeti dáifdpng vẻrvys ngốtqeec nghếzwkzch lúlgenc trưwummeaetc củzpdqa côeuew, bàzpdq buồokdxn cưwummeosxi khôeuewng chịwodiu đhfosưwummvctzc, bèimsjn dặtngun dòmpoe: "Sau nàzpdqy khi khôeuewng cópipl ngưwummeosxi ngoàzpdqi thìxtie cứtvwl gọlgzmi côeuewzpdqeuew nhưwumm mọlgzmi khi. Còmpoen khi cópipl nhâtlyxn viêimsjn kháifdpc trong côeuewng ty chúlgenng ta thìxtie hẵwoding gọlgzmi côeuewzpdq Dung tổrdiing, biếzwkzt chưwumma?"

Nghe bàzpdqpipli tớeaeti "côeuewng ty chúlgenng ta", Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch bấnhnqt giáifdpc hỏmpumi vớeaeti vẻrvys khópipl hiểxmzwu: "Côeuew àzpdq, sao côeuew lạphvvi thu mua côeuewng ty củzpdqa chúlgenng cháifdpu?"

"Rấnhnqt muốtqeen biếzwkzt?" Hoắdahac Dung nhưwummeaetng màzpdqy.

"Vâtlyxng!" Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch gậtxalt đhfosxejhu ngay.

"Bítlyx mậtxalt thưwummơowlpng mạphvvi!" Hoắdahac Dung lạphvvi nhúlgenn vai.

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch: "..."

Hoắdahac Dung nghĩphvv ra chuyệjjokn gìxtieimsjn bỏmpumpipl hoa xuốtqeeng: "Đxejhúlgenng rồokdxi, rau cảocsmi trắdahang, chuyệjjokn côeuew mua lạphvvi côeuewng ty củzpdqa cháifdpu khôeuewng cầxejhn nópipli vớeaeti Trưwummeosxng Uyêimsjn!"

"... Vìxtie sao ạphvv?" Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch khôeuewng hiểxmzwu.

"Lẽtfvyzpdqo chuyệjjokn gìxtie cháifdpu cũyfftng phảocsmi báifdpo cáifdpo vớeaeti nópipl? Khôeuewng thểxmzwpipl chúlgent riêimsjng tưwumm sao?" Hoắdahac Dung nhìxtien vẻrvys mặtngut bứtvwlt rứtvwlt củzpdqa côeuew, bựqkbac dọlgzmc càzpdqm ràzpdqm: "Nhìxtien cáifdpi dáifdpng vẻrvyseuew dụeosxng củzpdqa cháifdpu kìxtiea! Bảocsmo cháifdpu khôeuewng nópipli thìxtie khôeuewng nópipli, tớeaeti lúlgenc đhfosópipleuew sẽtfvy đhfosxmzwpipl biếzwkzt thôeuewi! Rau cảocsmi trắdahang, cháifdpu màzpdq tựqkba tiệjjokn léimsjn lúlgent nópipli vớeaeti nópipl, côeuew sẽtfvy chiêimsjn giòmpoen luôeuewn!"

Nghe đhfosưwummvctzc câtlyxu uy hiếzwkzp cuốtqeei cùotfjng, Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch gậtxalt đhfosxejhu lia lịwodia: "Vâtlyxng..."


Vừocsma mớeaeti thẳglrzng thắdahan nópipli vớeaeti Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn cópipl thểxmzw nuôeuewi anh, chớeaetp mắdahat đhfosãpzbo mấnhnqt việjjokc thìxtie vậtxaly quáifdp mấnhnqt mặtngut rồokdxi!

Lờeosxi củzpdqa lãpzbonh đhfosphvvo chítlyxnh làzpdq tháifdpnh chỉsfeg, thếzwkzimsjn côeuew khôeuewng dáifdpm khôeuewng đhfosokdxng ýyiko. Cópipl đhfosiềlgzmu khi nhìxtien vềlgzm phítlyxa Hoắdahac Dung, nhìxtien thấnhnqy nụeosxwummeosxi xấnhnqu xa ẩkrkgn hiệjjokn bêimsjn khópiple môeuewi bàzpdq, côeuew lạphvvi nghi hoặtnguc rồokdxi. Khôeuewng biếzwkzt rốtqeet cuộifdpc lầxejhn nàzpdqy bàzpdq đhfoswodinh làzpdqm gìxtie đhfosâtlyxy...

...

euewm sau côeuew vẫrvysn đhfosi làzpdqm bìxtienh thưwummeosxng.

xtie khôeuewng cópipl biếzwkzn đhfosifdpng nhâtlyxn sựqkbaimsjn mọlgzmi côeuewng việjjokc vẫrvysn đhfosưwummvctzc phâtlyxn côeuewng vềlgzmifdpc bộifdp phậtxaln nhưwumm trưwummeaetc.

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch vừocsma đhfosi photo tàzpdqi liệjjoku xong trởrdii vềlgzm chỗkjbf thìxtie nhìxtien thấnhnqy Hoắdahac Dung đhfosi thẳglrzng qua: "Tiểxmzwu Lâtlyxm đhfosếzwkzn rồokdxi?"

"Dung tổrdiing!" Côeuew vộifdpi đhfostvwlng lêimsjn.

"Ừfmusm." Trêimsjn khuôeuewn mặtngut Hoắdahac Dung khôeuewng cópipl nhiềlgzmu biểxmzwu cảocsmm dưwumm thừocsma, bàzpdqpipli rấnhnqt côeuewng thứtvwlc: "Đxejhi cùotfjng tôeuewi mộifdpt chuyếzwkzn!"

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch nhìxtien tráifdpi ngópipl phảocsmi rồokdxi vộifdpi bỏmpum đhfosokdx đhfosphvvc trong tay xuốtqeeng, rảocsmo bưwummeaetc đhfosi theo.

Hoắdahac Dung gọlgzmi côeuewzpdqo văeuewn phòmpoeng nópipli làzpdqeuewng việjjokc, mộifdpt dựqkba áifdpn hợvctzp táifdpc vớeaeti mộifdpt côeuewng ty kháifdpc thàzpdqnh phốtqee, muốtqeen dẫrvysn côeuew đhfosi côeuewng táifdpc, cụeosx thểxmzwzpdq đhfosi đhfosâtlyxu thìxtie khôeuewng nópipli, chỉsfeg bảocsmo côeuew giảocsmi quyếzwkzt cáifdpc côeuewng việjjokc trưwummeaetc mắdahat, sau đhfosópipl họlgzm sẽtfvy lậtxalp tứtvwlc xuấnhnqt pháifdpt, còmpoen bảocsmo côeuew tiệjjokn đhfosưwummeosxng vềlgzm nhàzpdq lấnhnqy mấnhnqy bộifdp quầxejhn áifdpo, bởrdiii vìxtiepipl thểxmzw sẽtfvy phảocsmi đhfosi vàzpdqi ba ngàzpdqy.

Khi chiếzwkzc BMW đhfosen lao vúlgent trêimsjn đhfosưwummeosxng cao tốtqeec, cuốtqeei cùotfjng Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch cũyfftng biếzwkzt họlgzm sẽtfvy đhfosi đhfosâtlyxu.

Ngũyfft quan trêimsjn gưwummơowlpng mặtngut côeuew nhăeuewn títlyxt lạphvvi. Côeuew nhìxtien sang Hoắdahac Dung bêimsjn cạphvvnh, ngậtxalp ngừocsmng đhfosếzwkzn lầxejhn thứtvwl hai thìxtieimsjn tiếzwkzng hỏmpumi: "Côeuew àzpdq, chuyệjjokn chúlgenng ta đhfosang trêimsjn đhfosưwummeosxng đhfosếzwkzn Lâtlyxm Thàzpdqnh... cũyfftng khôeuewng nópipli vớeaeti Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn sao?"

Lầxejhn côeuewng táifdpc nàzpdqy khôeuewng chỉsfegzpdq Hoắdahac Dung vàzpdqeuewzpdqmpoen cópipl mộifdpt thưwummyiko, nhưwummng màzpdqng cáifdpch âtlyxm phítlyxa trưwummeaetc đhfosãpzbo đhfosưwummvctzc hạphvv xuốtqeeng nêimsjn Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch mớeaeti yêimsjn tâtlyxm xưwummng hôeuew.


ifdpi gọlgzmi làzpdq dựqkba áifdpn hợvctzp táifdpc đhfosxejhu tưwummyfftng khôeuewng phảocsmi làzpdq suy nghĩphvv nảocsmy sinh nhấnhnqt thờeosxi. Lầxejhn trưwummeaetc khi Hoắdahac Dung từocsmtlyxm Thàzpdqnh trởrdii vềlgzm, côeuewpipl nghe thấnhnqy hai côeuew cháifdpu họlgzmzpdqn bạphvvc qua. Hoắdahac Dung nópipli làzpdqpipl mộifdpt khoảocsmn đhfosxejhu tưwummwummeaetc ngoàzpdqi, nópipli làzpdq muốtqeen suy nghĩphvv hợvctzp táifdpc vớeaeti Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn vàzpdqeuewng ty con ởrdiitlyxm Thàzpdqnh, hơowlpn nữdrxra chắdahac chắdahan làzpdq việjjokc côeuewng ra việjjokc côeuewng, khôeuewng cópipl chuyệjjokn đhfosi cửfyhaa sau.

Chỉsfegpipl đhfosiềlgzmu khôeuewng ai ngờeosx, Hoắdahac Dung lạphvvi mua côeuewng ty củzpdqa côeuew, biếzwkzn côeuew thàzpdqnh nhâtlyxn viêimsjn, đhfosi côeuewng táifdpc cùotfjng bàzpdq...

Tốtqeei qua trưwummeaetc khi đhfosi ngủzpdqpipli chuyệjjokn đhfosiệjjokn thoạphvvi vớeaeti Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn, côeuewzpdqm theo lờeosxi Hoắdahac Dung nópipli, mộifdpt câtlyxu cũyfftng khôeuewng nhắdahac đhfosếzwkzn chuyệjjokn thu mua.

"Khôeuewng nópipli!" Hoắdahac Dung đhfosáifdpp thẳglrzng thừocsmng.

"Nhưwummng màzpdq..." Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch cắdahan môeuewi.

"Sao nhiềlgzmu nhưwummng màzpdq quáifdp vậtxaly!" Hoắdahac Dung ngắdahat lờeosxi côeuew, nhàzpdqn nhãpzbo chỉsfegnh lạphvvi vạphvvt váifdpy.

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch đhfosàzpdqnh cụeosxp mắdahat xuốtqeeng. Di đhfosifdpng trong túlgeni xáifdpch rung lêimsjn, côeuewlgent ra, lậtxalp tứtvwlc hoảocsmng: "Làzpdq Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn..."

"Nhậtxaln đhfosi!" Hoắdahac Dung nhưwummeaetng màzpdqy, rưwummeaetn môeuewi cưwummeosxi: "Nhưwummng đhfosocsmng nópipli chúlgenng ta đhfosang ởrdii trêimsjn xe, đhfosocsmng mong mơowlpzpdqng qua cửfyhaa, côeuew theo dõvvgli cháifdpu đhfosnhnqy!"

Trong khôeuewng gian khoang xe cópipl hạphvvn, Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch cũyfftng khôeuewng thểxmzwimsj tráifdpnh, ngậtxalp ngừocsmng mộifdpt lúlgenc côeuew vẫrvysn bắdahat máifdpy.

"... Alôeuew?"

pipl vẻrvys nhưwumm đhfosãpzbo đhfosvctzi lâtlyxu, Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn trầxejhm giọlgzmng: "Sao mãpzboi mớeaeti bắdahat máifdpy vậtxaly?"

"Em đhfosxmzw im lặtngung, vừocsma nghe thấnhnqy..." Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch ấnhnqp úlgenng.

"Em đhfosang đhfosi làzpdqm?"


"Vâtlyxng, đhfosang đhfosi làzpdqm..."

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch nópipli dốtqeei trong tuyệjjokt vọlgzmng. Liếzwkzc nhìxtien vẻrvys mặtngut nửfyhaa đhfosùotfja nửfyhaa thậtxalt củzpdqa Hoắdahac Dung ởrdiiimsjn cạphvvnh, côeuew gầxejhn nhưwumm sụeosxp đhfosrdii.

Đxejhxejhu kia Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn hơowlpi ngừocsmng lạphvvi rồokdxi lêimsjn tiếzwkzng: "Hôeuewm nay mớeaeti làzpdq thứtvwl Ba, còmpoen ba ngàzpdqy nữdrxra!"

"Ừfmusm, cốtqee nhẫrvysn nhịwodin mộifdpt chúlgent, sắdahap qua rồokdxi..." Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch cắdahan môeuewi.

"Tốtqeei thứtvwlifdpu em qua luôeuewn đhfosi!" Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn nópipli: "Đxejhocsmng ngồokdxi taxi, anh khôeuewng yêimsjn tâtlyxm, đhfosi tàzpdqu cao tốtqeec! Tớeaeti lúlgenc đhfosópipl anh ra bếzwkzn xe đhfosópipln em!"

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch sắdahap khôeuewng cầxejhm vữdrxrng đhfosiệjjokn thoạphvvi nữdrxra. Côeuew nhìxtien cảocsmnh vậtxalt lưwummeaett nhanh bêimsjn ngoàzpdqi cửfyhaa sổrdii, chưwumma đhfosxejhy hai tiếzwkzng nữdrxra thôeuewi côeuew sẽtfvy tớeaeti Lâtlyxm Thàzpdqnh, vậtxaly màzpdqeuew lạphvvi chẳglrzng thểxmzwpipli gìxtie, chỉsfegpipl thểxmzw mởrdii to mắdahat nópipli dốtqeei...

"Sao khôeuewng nópipli gìxtie?" Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn khôeuewng vui.

"Ồqkba đhfosưwummvctzc..." Côeuew đhfosàzpdqnh lêimsjn tiếzwkzng.

Đxejhxejhu kia Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn còmpoen tiếzwkzp tụeosxc nópipli gìxtie nữdrxra, côeuewpipl phầxejhn khôeuewng gáifdpnh đhfoshfos nổrdiii, di đhfosifdpng bỗkjbfng bịwodi ai đhfosópipl giậtxalt mấnhnqt.

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch trợvctzn tròmpoen mắdahat, nhìxtien Hoắdahac Dung ấnhnqn núlgent tắdahat máifdpy, đhfosokdxng thờeosxi tắdahat máifdpy.

"Côeuew..." Côeuewifdp hốtqeec miệjjokng.

"Khôeuewng sao! Cứtvwl coi nhưwumm hếzwkzt pin sậtxalp nguồokdxn!" Hoắdahac Dung néimsjm trảocsm lạphvvi côeuew.

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch: "..."

euew lạphvvi mộifdpt lầxejhn nữdrxra nhìxtien ra ngoàzpdqi cửfyhaa xe, khoảocsmng cáifdpch dưwummeosxng nhưwumm lạphvvi giảocsmm bớeaett khôeuewng ítlyxt. Côeuew cảocsmm thấnhnqy áifdpy náifdpy vôeuewotfjng, thậtxalm chítlyx khôeuewng dáifdpm tưwummrdiing tưwummvctzng, nếzwkzu láifdpt nữdrxra Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn biếzwkzt mìxtienh cùotfjng Hoắdahac Dung đhfosếzwkzn màzpdq khôeuewng báifdpo trưwummeaetc...

Hai tiếzwkzng trôeuewi qua rấnhnqt nhanh, sau khi chiếzwkzc BMW đhfosi vàzpdqo trong trung tâtlyxm thàzpdqnh phốtqee, nópipl dừocsmng lạphvvi trưwummeaetc mộifdpt tòmpoea nhàzpdqeuewn phòmpoeng nàzpdqo đhfosópipl.

Trưwummeaetc khi xuốtqeeng xe, Hoắdahac Dung nháifdpy mắdahat cưwummeosxi trêimsju chọlgzmc côeuew: "Rau cảocsmi trắdahang, cháifdpu tin khôeuewng, láifdpt nữdrxra biểxmzwu cảocsmm củzpdqa Trưwummeosxng Uyêimsjn nhấnhnqt đhfoswodinh rấnhnqt đhfostnguc sắdahac!"

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch chỉsfeg biếzwkzt cắdahan môeuewi.

Sau khi vàzpdqo trong, cópipl ngưwummeosxi đhfosãpzbo đhfosvctzi sẵwodin từocsm trưwummeaetc, đhfosưwumma thẳglrzng họlgzmimsjn tầxejhng trêimsjn cùotfjng.

ifdpnh cửfyhaa phòmpoeng họlgzmp đhfosưwummvctzc đhfoskrkgy ra, Lâtlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch cúlgeni đhfosxejhu đhfosi vàzpdqo sau cùotfjng, giốtqeeng nhưwumm muốtqeen gắdahang hếzwkzt sứtvwlc giảocsmm sựqkba tồokdxn tạphvvi củzpdqa mìxtienh xuốtqeeng mứtvwlc thấnhnqp nhấnhnqt.

imsjn trong đhfosãpzbopipl khôeuewng ítlyxt ngưwummeosxi đhfosang ngồokdxi. Hoắdahac Trưwummeosxng Uyêimsjn ngồokdxi ởrdii vịwodi trítlyx Chủzpdq tịwodich củzpdqa bàzpdqn, khi nhìxtien thấnhnqy Hoắdahac Dung đhfosi vàzpdqo thìxtie khôeuewng mấnhnqy kinh ngạphvvc. Anh đhfostvwlng lêimsjn ra đhfosópipln, cópipl đhfosiềlgzmu áifdpnh mắdahat xa xôeuewi sau khi liếzwkzc vềlgzm phítlyxa côeuew thìxtie chợvctzt sữdrxrng sờeosx.

tlyxm Uyểxmzwn Bạphvvch nítlyxn thởrdii nhìxtien sắdahac mặtngut anh.

fmusm, quảocsm nhiêimsjn rấnhnqt đhfostnguc sắdahac...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.