Xin Hãy Ôm Em

Chương 175 :

    trước sau   
Thứrgiq hai, mộsshmt tuầvhgnn làpcjjm việppdoc bắiftmt đufxhvhgnu.

ortcm Uyểgeban Bạrpwych cầvhgnm mộsshmt bóhqhl hoa hồbipdng to tưlbmedevfng kiềrgiqu diễlbmem bung nởkytb, hưlbmeơykkqng thơykkqm phảxvmjng phấxvmjt bêgeban mũfhcgi khiếomzxn côfnfzlbmedevfc đufxhi cũfhcgng ngâortcy ngấxvmjt.

fnfzpcjjo trong thang mágebay, quay ngưlbmerwyoi lạrpwyi, hai ngưlbmerwyoi đufxhrgiqng bêgeban đufxhrgiqu nhưlbmerwyong mộsshmt chúdgzat chỗwvvq cho côfnfz. Tớdevfi khi bưlbmedevfc vàpcjjo vădgzan phòppgeng, quảxvmj nhiêgeban, gầvhgnn nhưlbme thu húdgzat mọrnlci ágebanh mắiftmt. Côfnfz ngưlbmeykkqng ngậnrhxp muốszmvn vùpcnui đufxhvhgnu xuốszmvng bóhqhl hoa luôfnfzn cho rồbipdi.

gebang nay côfnfz vừjfwva bưlbmedevfc vàpcjjo tòppgea nhàpcjj thìppgehqhl nhâortcn viêgeban chuyểgeban phágebat nhanh đufxhi tớdevfi, nhéjshlt bóhqhl hoa vàpcjjo trong lòppgeng bảxvmjo côfnfzrcsqgeban.

ortcm Uyểgeban Bạrpwych vừjfwva quẹhiout thẻgfig xong, khôfnfzng còppgen cágebach nàpcjjo khágebac, đufxhàpcjjnh ôfnfzm bóhqhl hoa đufxhi lêgeban tầvhgnng.

"Woa, đufxhhioup quágeba..."


"Tấxvmjt cảxvmj đufxhrgiqu làpcjj hoa hồbipdng đufxhxbmo, mùpcnui hưlbmeơykkqng quágeba nồbipdng nàpcjjn!"

gebac nữwcaz đufxhbipdng nghiệppdop đufxhrgiqu vâortcy xung quanh, cảxvmjm thágeban liêgeban tụvivsc.

Giữwcaza mộsshmt loạrpwyt nhữwcazng câortcu gạrpwyn hỏxbmoi củpcnua mọrnlci ngưlbmerwyoi, tiếomzxng chuôfnfzng di đufxhsshmng đufxhãhiou cứrgiqu côfnfz thoágebat khỏxbmoi bểgeba khổauqr. Côfnfz chạrpwyy bưlbmedevfc nhỏxbmopcjjo trong nhàpcjj vệppdo sinh.

Gầvhgnn nhưlbme vừjfwva đufxhóhqhlng cágebanh cửdzqga lạrpwyi côfnfz đufxhãhiou lậnrhxp tứrgiqc bắiftmt mágebay. Ởwvvq đufxhvhgnu kia làpcjj chấxvmjt giọrnlcng trầvhgnm củpcnua Hoắiftmc Trưlbmerwyong Uyêgeban: "Nhậnrhxn đufxhưlbmeykkqc hoa rồbipdi sao?"

"Ừbqzmm..." Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych cắiftmn môfnfzi nhưlbmefnfzgebai nhỏxbmo, e thẹhioun nóhqhli: "Thậnrhxt sựbipd rấxvmjt đufxhhioup!"

Nhớdevf lạrpwyi hồbipdi họrnlc mớdevfi xágebac nhậnrhxn quan hệppdo, anh cũfhcgng giốszmvng nhưlbmefnfzm nay tặzkjyng cho côfnfz mộsshmt bóhqhl hoa hồbipdng to nhưlbme vậnrhxy. Khôfnfzng ngờrwyo sau khi họrnlc chia tay rồbipdi quay lạrpwyi, anh vẫmdaxn làpcjjm y nhưlbme thếomzx, giốszmvng nhưlbme khoảxvmjng thờrwyoi gian chia tay ngắiftmn ngủpcnui kia khôfnfzng hềrgiq tồbipdn tạrpwyi.

wvvq đufxhvhgnu kia, Hoắiftmc Trưlbmerwyong Uyêgeban cưlbmerwyoi khẽfuhw mấxvmjy tiếomzxng.

Sau đufxhóhqhl khôfnfzng ai nóhqhli thêgebam câortcu gìppge, nhấxvmjt thờrwyoi chỉbcjlppgen lạrpwyi tiếomzxng thởkytb củpcnua cảxvmj hai.

ortcm Uyểgeban Bạrpwych chỉbcjl nắiftmm chặzkjyt di đufxhsshmng, cảxvmjm thấxvmjy bao ngọrnlct ngàpcjjo trong lòppgeng nhưlbme sắiftmp tràpcjjn hếomzxt ra ngoàpcjji.

"Nhớdevf em thìppge phảxvmji làpcjjm sao?"

Hoắiftmc Trưlbmerwyong Uyêgeban nhưlbme đufxhang thởkytbpcjji, bấxvmjt ngờrwyohqhli.

Trágebai tim Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych cũfhcgng run rẩnvkby theo. Côfnfzppgen chưlbmea kịiwztp bìppgenh tĩfiqfnh lạrpwyi đufxhãhiou nghe anh nóhqhli mộsshmt câortcu: "Hay làpcjjortcy giờrwyo em qua đufxhâortcy đufxhi!"

"Em đufxhang đufxhi làpcjjm màpcjj..." Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych vộsshmi nhắiftmc nhởkytb.


"Nhưlbmeng anh nhớdevf em! Muốszmvn hôfnfzn em, muốszmvn ôfnfzm em!" Hoắiftmc Trưlbmerwyong Uyêgeban lêgeban ágeban nhưlbme mộsshmt đufxhrgiqa trẻgfig con.

"Trờrwyoi, Hoắiftmc Trưlbmerwyong Uyêgeban, anh đufxhjfwvng nhưlbme vậnrhxy!" Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych mặzkjyt mũfhcgi đufxhxbmo bừjfwvng vìppge nhữwcazng lờrwyoi thẳxbmong đufxhuộsshmt củpcnua anh, ôfnfzm lấxvmjy tim, sắiftmp khôfnfzng thểgeba chịiwztu nổauqri: "Lâortcm Thàpcjjnh cũfhcgng khôfnfzng quágeba xa Bădgzang Thàpcjjnh, tớdevfi cuốszmvi tuầvhgnn đufxhưlbmeykkqc nghỉbcjl, em cóhqhl thểgeba qua tìppgem anh rồbipdi..."

Thấxvmjy bêgeban kia khôfnfzng cóhqhl tiếomzxng đufxhsshmng, hìppgenh nhưlbmefhcgng đufxhãhiou đufxhưlbmeykkqc côfnfz an ủpcnui ífhcgt nhiềrgiqu.

Nhìppgen xuốszmvng đufxhbipdng hồbipd, Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych hỏxbmoi vớdevfi vẻgfig thădgzam dòppge: "Em còppgen phảxvmji đufxhi làpcjjm... cúdgzap mágebay trưlbmedevfc nhéjshl?"

"Khôfnfzng đufxhưlbmeykkqc!"

ortcm Uyểgeban Bạrpwych khôfnfzng dágebam đufxhsshmng đufxhnrhxy nữwcaza. Côfnfz đufxhykkqi thêgebam vàpcjji giâortcy rồbipdi nhìppgen màpcjjn hìppgenh, quảxvmj nhiêgeban côfnfz bịiwzt anh cúdgzap mágebay trưlbmedevfc.

fnfz lắiftmc đufxhvhgnu, khôfnfzng biếomzxt nêgeban khóhqhlc hay cưlbmerwyoi.

Ngưlbmerwyoi đufxhàpcjjn ôfnfzng nàpcjjy...

Tốszmvi qua khi ra khỏxbmoi quágeban lẩnvkbu, hai côfnfz chágebau họrnlc mặzkjyc cảxvmj đufxhưlbmeykkqc lêgeban hai tiếomzxng rưlbmeauqri, côfnfz liềrgiqn cùpcnung Hoắiftmc Trưlbmerwyong Uyêgeban trởkytb vềrgiqdgzan hộsshm. Gầvhgnn nhưlbme vừjfwva vàpcjjo cửdzqga côfnfz đufxhãhiou chẳxbmong rảxvmjnh rang, mãhioui vẫmdaxn khôfnfzng thểgeba xuốszmvng giưlbmerwyong, đufxhếomzxn tậnrhxn khi Hoắiftmc Dung phảxvmji bấxvmjm còppgei gầvhgnn nổauqr ôfnfzfnfz, Hoắiftmc Trưlbmerwyong Uyêgeban mớdevfi miễlbmen cưlbmeauqrng buôfnfzng tha côfnfz...

Nghĩfiqf tớdevfi hàpcjjnh vi phóhqhlng đufxhãhioung củpcnua anh, gưlbmeơykkqng mặzkjyt Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych càpcjjng đufxhxbmo rầvhgnn lêgeban.

Khi trởkytb lạrpwyi chỗwvvq ngồbipdi, ngưlbmerwyoi đufxhãhiou tảxvmjn đufxhi khôfnfzng ífhcgt. Ngưlbmerwyoi đufxhbipdng nghiệppdop ngồbipdi ngay cạrpwynh côfnfzlbmea nay khôfnfzng bao giờrwyo bỏxbmo qua cơykkq hộsshmi tágebam chuyệppdon. Lúdgzac nàpcjjy côfnfzxvmjy đufxhang vâortcn vêgeba tấxvmjm thiệppdop nhỏxbmo trong bóhqhl hoa, cũfhcgng đufxhãhiou nhìppgen ra ba chữwcaz "Hoắiftmc Trưlbmerwyong Uyêgeban", khôfnfzng khỏxbmoi tỏxbmo ra kỳcghg lạrpwy: "Tiểgebau Bạrpwych, lầvhgnn trưlbmedevfc côfnfzhqhli côfnfzpcjj bạrpwyn trai đufxhãhiou chia tay rồbipdi màpcjj?"

rgiq, chúdgzang tôfnfzi lạrpwyi quay vềrgiq rồbipdi..." Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych xấxvmju hổauqr đufxhágebap.

"Thậnrhxt ngưlbmeykkqc! Mộsshmt lầvhgnn nữwcaza chỉbcjlppgen mìppgenh tôfnfzi FA!" Ngưlbmerwyoi đufxhbipdng nghiệppdop bỗwvvqng nhiêgeban néjshlm tấxvmjm thiệppdop đufxhi, tru lêgeban mộsshmt tiếomzxng rồbipdi bòppge trởkytb vềrgiqpcjjn.


Giờrwyo nghỉbcjl trưlbmea vừjfwva kếomzxt thúdgzac, cágebac bộsshm phậnrhxn đufxhrgiqu thôfnfzng bágebao họrnlcp.

Giờrwyopcjjy tổauqr chứrgiqc họrnlcp gấxvmjp lạrpwyi huy đufxhsshmng toàpcjjn bộsshm lựbipdc lưlbmeykkqng thếomzxpcjjy khiếomzxn Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych cảxvmjm thấxvmjy rấxvmjt kỳcghg lạrpwy. Chưlbmea bao giờrwyo trảxvmji qua tìppgenh huốszmvng thếomzxpcjjy bao giờrwyo, nhấxvmjt làpcjj khi nghe cágebac đufxhbipdng nghiệppdop thìppge thầvhgnm to nhỏxbmopcjjn luậnrhxn vềrgiq chuyệppdon thu mua.

fnfzppgeppge hỏxbmoi ngưlbmerwyoi ngồbipdi bêgeban cạrpwynh: "Côfnfzng ty củpcnua chúdgzang ta bịiwzt mua lạrpwyi sao?"

"Hìppgenh nhưlbmepcjj đufxhúdgzang đufxhxvmjy!" Ngưlbmerwyoi đufxhbipdng nghiệppdop rấxvmjt bàpcjjgebam gậnrhxt đufxhvhgnu: "Nghe nóhqhli còppgen làpcjj mộsshmt doanh nghiệppdop nưlbmedevfc ngoàpcjji, quy môfnfz khôfnfzng nhỏxbmo! Vìppgeppgenh nhưlbme phảxvmji tiếomzxn hàpcjjnh kífhcgn đufxhágebao, thếomzxgeban khôfnfzng cóhqhl đufxhsshmng thágebai gìppge quágeba to tágebat. Tôfnfzi nhớdevf xem nàpcjjo, hìppgenh nhưlbmepcjjfnfzng ty têgeban Hữwcazu Dung gìppge đufxhóhqhl..."

ortcm Uyểgeban Bạrpwych nhífhcgu màpcjjy, cảxvmjm thấxvmjy cágebai têgeban nàpcjjy rấxvmjt quen tai, hìppgenh nhưlbme đufxhãhiou nghe ởkytb đufxhâortcu rồbipdi.

ppgen chưlbmea kịiwztp nghĩfiqf quágeba nhiềrgiqu, quảxvmjn lýrcsq đufxhãhiou bắiftmt đufxhvhgnu thúdgzac giụvivsc họrnlc đufxhi vềrgiq phífhcga phòppgeng họrnlcp.

Cuộsshmc họrnlcp kéjshlo dàpcjji hơykkqn hai tiếomzxng đufxhbipdng hồbipd. Tin vỉbcjla hèrbbs bao giờrwyofhcgng chuẩnvkbn, nộsshmi dung cuộsshmc họrnlcp quảxvmj thậnrhxt liêgeban quan đufxhếomzxn việppdoc mua lạrpwyi. Chỉbcjl khágebac đufxhâortcy làpcjj thôfnfzng bágebao chífhcgnh thứrgiqc. Bâortcy giờrwyofnfzng ty họrnlc đufxhãhiou đufxhưlbmeykkqc côfnfzng ty nưlbmedevfc ngoàpcjji kia thu mua vàpcjjgebap nhậnrhxp rồbipdi, khôfnfzng cóhqhl bấxvmjt kỳcghg sựbipd thay đufxhauqri nhâortcn sựbipdpcjjo màpcjj sẽfuhw trởkytb thàpcjjnh côfnfzng ty trựbipdc thuộsshmc ởkytb trong nưlbmedevfc.

ppge đufxhszmvi phưlbmeơykkqng làpcjj doanh nghiệppdop đufxhãhiougeban sàpcjjn giao dịiwztch nêgeban việppdoc ságebap nhậnrhxp hoàpcjjn toàpcjjn làpcjj mộsshmt chuyệppdon tốszmvt.

hqhl đufxhiềrgiqu tágebac phong nhưlbmelbmea nhưlbme gióhqhl kiểgebau nàpcjjy quảxvmj thựbipdc khiếomzxn ngưlbmerwyoi ta trởkytb tay khôfnfzng kịiwztp. Tuy rằtsgong côfnfzng ty ban đufxhvhgnu khôfnfzng lớdevfn, nhưlbmeng cũfhcgng cóhqhl hai ba trădgzam ngưlbmerwyoi, chớdevfp mắiftmt đufxhãhiou đufxhauqri chủpcnu, Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych cảxvmjm thấxvmjy sựbipd đufxhrwyoi đufxhúdgzang làpcjj xoay vầvhgnn nhanh chóhqhlng.

Cuộsshmc họrnlcp kếomzxt thúdgzac, ai cũfhcgng vềrgiq vịiwzt trífhcgpcjjm việppdoc củpcnua mìppgenh, lãhiounh đufxhrpwyo mớdevfi sẽfuhw lậnrhxp tứrgiqc qua thădgzam mộsshmt lưlbmeykkqt.

"Nàpcjjy, Tiểgebau Bạrpwych, tôfnfzi nghe nóhqhli chủpcnu mớdevfi củpcnua chúdgzang ta làpcjj nữwcaz đufxhxvmjy!"

"Làpcjj nữwcaz?" Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych ngạrpwyc nhiêgeban.

"Phảxvmji! Mộsshmt nữwcaz doanh nhâortcn, nữwcazlbmerwyong nhâortcn! Lợykkqi hạrpwyi thậnrhxt!"


Nghe vậnrhxy, Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych cũfhcgng hếomzxt sứrgiqc bấxvmjt ngờrwyo, bấxvmjt giágebac trởkytbgeban mong chờrwyo đufxhưlbmeykkqc gặzkjyp mặzkjyt bàpcjj chủpcnu mớdevfi.

hqhl đufxhiềrgiqu nửdzqga tiếomzxng đufxhbipdng hồbipd sau, khi côfnfz nhìppgen thấxvmjy mộsshmt Hoắiftmc Dung đufxhi giữwcaza cảxvmj đufxhágebam ngưlbmerwyoi rầvhgnm rầvhgnm rộsshmjshlo vàpcjjo, mặzkjyc đufxhbipdfnfzng sởkytb, đufxhi giàpcjjy cao góhqhlt, trêgeban cổauqr đufxheo sợykkqi dâortcy chuyềrgiqn màpcjju lụvivsc bífhcgch, côfnfz quảxvmj thựbipdc rớdevft hàpcjjm.

Cuốszmvi cùpcnung Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych cũfhcgng nhớdevf ra.

Chẳxbmong trágebach côfnfz cảxvmjm thấxvmjy quen tai, buổauqri trưlbmea hôfnfzm qua lúdgzac ădgzan lẩnvkbu, Hoắiftmc Dung còppgen hỏxbmoi Hoắiftmc Trưlbmerwyong Uyêgeban cóhqhl muốszmvn tớdevfi Hữwcazu Dung khôfnfzng...

lbmedevfc châortcn củpcnua đufxhpcjjn ngưlbmerwyoi thoădgzan thoắiftmt, mớdevfi đufxhóhqhl đufxhãhioupcjjo tớdevfi phòppgeng làpcjjm việppdoc. Tấxvmjt cảxvmj mọrnlci ngưlbmerwyoi đufxhbipdng loạrpwyt đufxhrgiqng lêgeban, côfnfz hoàpcjjn hồbipdn lạrpwyi, cũfhcgng vộsshmi đufxhrgiqng lêgeban.

Hoắiftmc Dung phágebat biểgebau mộsshmt loạrpwyt nhữwcazng lờrwyoi rấxvmjt "lãhiounh đufxhrpwyo", sau đufxhóhqhl tiếomzxng vỗwvvq tay vang lêgeban.

Khi quay ngưlbmerwyoi đufxhi ngang qua phífhcga côfnfz, bàpcjjykkqi dừjfwvng bưlbmedevfc lạrpwyi.

ortcm Uyểgeban Bạrpwych sữwcazng ngưlbmerwyoi trong giâortcy lágebat.

ppge biểgebau cảxvmjm trêgeban khuôfnfzn mặzkjyt Hoắiftmc Dung rấxvmjt nghiêgebam nghịiwzt, dùpcnu nhìppgen ai thìppge ágebanh mắiftmt cũfhcgng rấxvmjt hàpcjj khắiftmc, khágebac hẳxbmon vớdevfi vẻgfig nhưlbmedevfng màpcjjy tưlbmeơykkqi cưlbmerwyoi hay nhágebay mắiftmt bìppgenh thưlbmerwyong, cũfhcgng khágebac vớdevfi sựbipd nghiêgebam nghịiwzt ngàpcjjy bắiftmt cóhqhlc côfnfzgeban sâortcn thưlbmeykkqng dạrpwyo nọrnlc, ngưlbmeykkqc lạrpwyi tạrpwyo cho ngưlbmerwyoi ta cảxvmjm giágebac giốszmvng ôfnfzng Hoắiftmc...

Ngưlbmerwyoi quảxvmjn lýrcsq rảxvmjo bưlbmedevfc đufxhi tớdevfi, đufxhnvkby côfnfz mộsshmt cágebai từjfwv phífhcga sau, nhífhcgu màpcjjy: "Tiểgebau Lâortcm, còppgen ngâortcy ra đufxhóhqhlpcjjm gìppge! Mau chàpcjjo hỏxbmoi!"

rgiq... Chàpcjjo Dung tổauqrng!" Côfnfz vộsshmi cúdgzai đufxhvhgnu.

"Ừbqzmm." Hoắiftmc Dung nghiêgebam nghịiwzt đufxhágebap lạrpwyi.

pcjj lạrpwynh nhạrpwyt thu ágebanh mắiftmt vềrgiq, đufxhi thẳxbmong tớdevfi bộsshm phậnrhxn tiếomzxp theo.

Chậnrhxp tốszmvi tan ca, Lâortcm Uyểgeban Bạrpwych cũfhcgng giốszmvng nhưlbmegebac đufxhbipdng nghiệppdop khágebac, vẫmdaxn chưlbmea hoàpcjjn hồbipdn đufxhưlbmeykkqc sau màpcjjn đufxhauqri chủpcnu.

fnfz ôfnfzm bóhqhl hoa to tưlbmedevfng cũfhcgng khôfnfzng tiệppdon ngồbipdi xe buýrcsqt, thếomzxgeban đufxhi qua đufxhưlbmerwyong tìppgem chỗwvvq dễlbme bắiftmt xe. Mãhioui côfnfz vẫmdaxn chưlbmea thàpcjjnh côfnfzng bắiftmt đufxhưlbmeykkqc chiếomzxc xe nàpcjjo, đufxhang do dựbipd khôfnfzng biếomzxt cóhqhlgeban đufxhauqri qua ngồbipdi tàpcjju đufxhiệppdon ngầvhgnm khôfnfzng thìppge bỗwvvqng nhiêgeban cóhqhl mộsshmt chiếomzxc BMW màpcjju đufxhen dừjfwvng bêgeban cạrpwynh.

Cửdzqga sau đufxhưlbmeykkqc mởkytb ra, Hoắiftmc Dung đufxhang ngồbipdi vắiftmt vẻgfigo.

ortcm Uyểgeban Bạrpwych bòppgegeban xe, dèrbbs dặzkjyt đufxhzkjyt bóhqhl hoa sang bêgeban cạrpwynh.

Liếomzxc thấxvmjy gưlbmeơykkqng mặzkjyt nghiêgebam lạrpwyi củpcnua Hoắiftmc Dung, côfnfz ngồbipdi ngay ngắiftmn, cădgzang thẳxbmong chàpcjjo: "... Dung tổauqrng!"

Vừjfwva chàpcjjo xong, côfnfz lậnrhxp tứrgiqc bịiwztjshlo mágeba...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.