Xin Hãy Ôm Em

Chương 173 :

    trước sau   
Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn cũggqvng khôdpjang tắwjgsm rửiulma nữazcka màlnea sảtdqii bưigswezyoc đgzhci thẳlzwrng ra khỏxixti phògzhcng tắwjgsm, lao vềgord phíbduma chiếlneac giưigswizjpng lớezyon trong phògzhcng ngủydlp.

Sau khi ngãfbbvgzszn giưigswizjpng, nhữazckng nụezyodpjan long trờizjpi lởhtmv đgzhcsnhbt ậvjftp xuốtdqing, mộqsnxt khi bắwjgst đgzhctyiyu làlnea khôdpjang thểunoi dừyztdng lạtwlzi.

Hoávjftc Trưigswizjpng Uyêgzszn chốtdqing mộqsnxt tay lêgzszn trêgzszn đgzhctyiyu côdpja, kéofolo vai ávjfto quai mảtdqinh vớezyoi hoa văgrvbn hìwjgsnh bávjfto củydlpa côdpja xuốtdqing, nhưigswezyong màlneay, trêgzszu chọwgfdc côdpja vớezyoi vẻydlp rấsnhbt nghiêgzszm túyztdc: "Xin lỗrdqfi, anh khôdpjang biếlneat làlnea em sốtdqit sắwjgsng đgzhcếlnean thếlnea."

ucgsm Uyểunoin Bạtwlzch rấsnhbt ngưigswtdyang, mặucgst đgzhcxixt bừyztdng, nhưigswng lạtwlzi khôdpjang tìwjgsm đgzhcưigswtdyac lờizjpi nàlneao đgzhcunoi phảtdqin bávjftc.

"Nếlneau em đgzhcãfbbv khôdpjang nhịhlmqn đgzhcưigswtdyac, vậvjfty thìwjgs anh đgzhcàlneanh miễgzszn cưigswsqntng."

Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn lạtwlzi nóiunpi thêgzszm mộqsnxt câucgsu nhưigsw vậvjfty, ngay sau đgzhcóiunp, hơqsnxi thởhtmv nặucgsng nềgord phủydlpbdumn tấsnhbt cảtdqi.
Nhiệvjert đgzhcqsnx trong phògzhcng càlneang lúyztdc càlneang cao. Đqsnxôdpjai mắwjgst sâucgsu húyztdt củydlpa anh trởhtmvgzszn nóiunpng rựdpjac. Anh đgzhcang đgzhchlmqnh vưigswơqsnxn tay cởhtmvi toàlnean bộqsnx chỗrdqf hoa văgrvbn hìwjgsnh bávjfto ấsnhby xuốtdqing thìwjgs chuôdpjang di đgzhcqsnxng đgzhcqsnxt ngộqsnxt vang lêgzszn.

Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn bỗrdqfng chốtdqic nhíbdumu màlneay, khựdpjang lạtwlzi: "Anh nhậvjftn đgzhciệvjern thoạtwlzi đgzhcãfbbv, cóiunp thểunoilneadpjang việvjerc!"

ucgsm Uyểunoin Bạtwlzch gậvjftt đgzhctyiyu, biếlneat anh vừyztda tớezyoi côdpjang ty con bêgzszn Lâucgsm Thàlneanh nàlneay chưigswa lâucgsu, việvjerc sẽucgs rấsnhbt nhiềgordu.

dpja xấsnhbu hổibip nhìwjgsn anh đgzhciulmng lêgzszn. Chiếlneac ávjfto sơqsnx mi đgzhcãfbbv đgzhcưigswtdyac cởhtmvi ra, nửiulma ngưigswizjpi trêgzszn rắwjgsn chắwjgsc đgzhcưigswtdyac ávjftnh sávjftng trựdpjac tiếlneap miêgzszu tảtdqi, từyztdng múyztdi cơqsnx bắwjgsp khiếlnean ngưigswizjpi ta mávjftu nóiunpng phun tràlneao, đgzhcôdpjai châucgsn vữazckng chãfbbvi cũggqvng toávjftt ra mộqsnxt sứiulmc hấsnhbp dẫtdqin tríbdum mạtwlzng.

Nghĩgzsz tớezyoi tấsnhbt cảtdqi nhữazckng đgzhciềgordu ấsnhby đgzhcgordu thuộqsnxc vềgordwjgsnh, trávjfti tim côdpja đgzhcvjftp dữazck dộqsnxi khôdpjang thểunoi tảtdqi.

Sau khi Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn rúyztdt di đgzhcqsnxng ra nghe, đgzhctyiyu kia dưigswizjpng nhưigsw khôdpjang nóiunpi đgzhcưigswtdyac mấsnhby câucgsu đgzhcãfbbv vộqsnxi vàlneang ngắwjgst mávjfty.

Nhìwjgsn thấsnhby anh quay lạtwlzi vớezyoi khuôdpjan mặucgst nhăgrvbn nhóiunpqsnxn, Lâucgsm Uyểunoin Bạtwlzch vộqsnxi quan tâucgsm hỏxixti: "Sao vậvjfty?"

"Làlneadpja anh!" Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn đgzhcen xìwjgs mặucgst lạtwlzi.

"Hảtdqi?" Lâucgsm Uyểunoin Bạtwlzch nghe xong ngẩdatbn ngưigswizjpi, hoàlnean toàlnean khôdpjang ngờizjp đgzhcếlnean: "Côdpjaiunp chuyệvjern gìwjgs sao?"

Mặucgst Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn càlneang sa sầtyiym hơqsnxn: "Khôdpjang sao, nóiunpi làlnea mộqsnxt cuộqsnxc đgzhciệvjern thoạtwlzi quấsnhby rốtdqii!"

"..." Lâucgsm Uyểunoin Bạtwlzch câucgsm níbdumn.

Nhưigswng đgzhcúyztdng làlnea rấsnhbt giốtdqing vớezyoi phong cávjftch củydlpa Hoắwjgsc Dung...

Gầtyiyn nhưigsw anh vừyztda vềgord giưigswizjpng, chuôdpjang đgzhciệvjern thoạtwlzi lạtwlzi réofolo rắwjgst.
Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn liếlneac nhìwjgsn sốtdqi đgzhciệvjern thoạtwlzi hiểunoin thịhlmq, khóiunpe môdpjai giậvjftt giậvjftt, bựdpjac dọwgfdc tắwjgst tiếlneang di đgzhcqsnxng, rồggqvi tiệvjern tay néofolm đgzhci.

Sau đgzhcóiunp, anh nhàlneao lêgzszn nhưigsw hổibip đgzhcóiunpi, tiếlneap tụezyoc chuyệvjern ban nãfbbvy, hôdpjan lêgzszn mắwjgst vàlnea khóiunpe miệvjerng côdpja: "Uyểunoin Uyểunoin, nhớezyo anh khôdpjang?"

ucgsm Uyểunoin Bạtwlzch ngưigswtdyang ngậvjftp khôdpjang trảtdqi lờizjpi, chỉzkkuyztdt ra mộqsnxt chiếlneac hộqsnxp nhỏxixt đgzhcưigswa cho anh.

Lầtyiyn nàlneay nhiệvjert đgzhcqsnx trong phògzhcng nâucgsng lêgzszn tớezyoi đgzhciểunoim cao nhấsnhbt.

Đqsnxúyztdng vàlneao lúyztdc Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn đgzhcang xéofol bao cao su ra, bỗrdqfng nhiêgzszn mộqsnxt tiếlneang gõgyik cửiulma đgzhcinh tai nhứiulmc óiunpc vang lêgzszn.

"Rầtyiym rầtyiym rầtyiym!"

Cảtdqi hai ngưigswizjpi đgzhcgordu đgzhciulmng hìwjgsnh.

iunpi làlneagyik cửiulma cho sang trọwgfdng, thựdpjac chấsnhbt làlnea đgzhcvjftp cửiulma, đgzhcếlnean mứiulmc cửiulma kíbdumnh trong nhàlneaggqvng rung lêgzszn theo.

ucgsm Uyểunoin Bạtwlzch vẫtdqin đgzhcang vògzhcng tay qua bờizjp vai dàlneai rộqsnxng củydlpa anh, liếlneam môdpjai: "Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn, bêgzszn ngoàlneai cóiunp ngưigswizjpi..."

gzsz nhiêgzszn Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn nghe thấsnhby, anh cũggqvng đgzhcang nhíbdumu màlneay nhìwjgsn ra cửiulma chíbdumnh. Chỉzkkulnea anh khôdpjang hiểunoiu, nửiulma đgzhcêgzszm nửiulma hôdpjam ai cògzhcn đgzhcếlnean, khôdpjang giốtdqing nhưigsw di đgzhcqsnxng cóiunp thểunoi tắwjgst mávjfty, đgzhcvjftp cửiulma hoàlnean toàlnean khôdpjang thểunoi tảtdqing lờizjp.

"Hoắwjgsc tổibipng, mởhtmv cửiulma cho côdpja!"

qsnxyztdng giảtdqi vờizjp khôdpjang nghe thấsnhby gìwjgs! Côdpja biếlneat chávjftu đgzhcang ởhtmv trong nhàlnea, hơqsnxn nữazcka cóiunp cảtdqi Rau cảtdqii trắwjgsng, côdpja đgzhcãfbbv nhìwjgsn thấsnhby xe củydlpa chávjftu dưigswezyoi nhàlnea rồggqvi! Khẩdatbn trưigswơqsnxng mởhtmv cửiulma cho côdpja, cògzhcn tiếlneap tụezyoc đgzhcvjftp cửiulma, hàlneang xóiunpm sẽucgs phàlnean nàlnean đgzhcsnhby!"

Mộqsnxt giọwgfdng nữazck cao vúyztdt rấsnhbt cóiunp khíbdum chấsnhbt vọwgfdng vàlneao nhàlnea qua cávjftnh cửiulma chốtdqing trộqsnxm.
ucgsm Uyểunoin Bạtwlzch nhanh chóiunpng nghe ra: "Hìwjgsnh nhưigswlneadpja..."

Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn khôdpjang thểunoi bựdpjac dọwgfdc hơqsnxn nhưigswng cũggqvng lạtwlzi khôdpjang thểunoi trúyztdt ra ngoàlneai. Bêgzszn ngoàlneai Hoắwjgsc Dung vẫtdqin đgzhcang thúyztdc giụezyoc: "Cògzhcn khôdpjang mởhtmv cửiulma, côdpja sẽucgs gọwgfdi cho quảtdqin lýsozmgzhca nhàlneawjgsm ngưigswizjpi phávjft cửiulma đgzhcsnhby!"

qsnxếlnean đgzhcâucgsy!" Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn nghiếlnean răgrvbng.

Cuốtdqii cùtyiyng bêgzszn ngoàlneai mớezyoi tạtwlzm dừyztdng.

ucgsm Uyểunoin Bạtwlzch nhìwjgsn thấsnhby mộqsnxt nơqsnxi nàlneao đgzhcóiunp củydlpa anh đgzhcãfbbv khôdpjang thểunoi miêgzszu tảtdqi, đgzhcàlneanh nóiunpi: "Àywlg, em ra mởhtmv cửiulma..."

Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn gậvjftt đgzhctyiyu, gưigswtdyang gạtwlzo đgzhci vàlneao phògzhcng tắwjgsm dộqsnxi nưigswezyoc lạtwlznh.

Khôdpjang kịhlmqp thờizjpi gian thay quầtyiyn ávjfto, bêgzszn ngoàlneai Hoắwjgsc Dung cóiunp thểunoigyik cửiulma tiếlneap bấsnhbt cứiulmyztdc nàlneao. Côdpja nhìwjgsn quanh mộqsnxt lưigswtdyat, túyztdm đgzhctwlzi chiếlneac ávjfto tắwjgsm bêgzszn gốtdqii khoávjftc vàlneao ngưigswizjpi, vừyztda thắwjgst đgzhcai ởhtmv eo vừyztda chạtwlzy ra phíbduma cửiulma.

vjftnh cửiulma chốtdqing trộqsnxm bậvjftt mởhtmv, Hoắwjgsc Dung quảtdqi nhiêgzszn đgzhcang giơqsnx tay đgzhchlmqnh gõgyik.

"Côdpja..." Lâucgsm Uyểunoin Bạtwlzch kêgzszu to.

Hoắwjgsc Dung nhưigswezyong màlneay coi nhưigsw trảtdqi lờizjpi, xávjftch túyztdi đgzhci thẳlzwrng vàlneao trong, hấsnhbt giàlneay cao góiunpt ra đgzhcunoi lạtwlzi cửiulma, cògzhcn khôdpjang quêgzszn càlneam ràlneam côdpja: "Rau cảtdqii trắwjgsng, chávjftu cũggqvng thậvjftt vôdpjaucgsm, khôdpjang chúyztdt đgzhctwlzo đgzhciulmc! Quêgzszn mấsnhbt ai đgzhcãfbbvigswtdyat đgzhcưigswizjpng sávjft xa xôdpjai đgzhcưigswa chávjftu tớezyoi đgzhcâucgsy àlnea?"

ucgsm Uyểunoin Bạtwlzch bịhlmqiunpi, rấsnhbt ngạtwlzi ngùtyiyng.

Tốtdqii qua sau khi côdpja tớezyoi chỗrdqf Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn cũggqvng chưigswa gọwgfdi đgzhciệvjern bávjfto vớezyoi Hoắwjgsc Dung mộqsnxt tiếlneang. Cảtdqi ngàlneay hôdpjam nay cũggqvng vậvjfty, kểunoi ra thìwjgs đgzhcúyztdng làlneadpjaiunp chúyztdt vong âucgsn bộqsnxi nghĩgzsza.

"Mãfbbvi khôdpjang chịhlmqu mởhtmv cửiulma, hai đgzhciulma đgzhcang híbdumyztdi làlneam gìwjgs trong nàlneay hảtdqi?" Hoắwjgsc Dung nhưigswezyong cao đgzhcôdpjai màlneay thanh mảtdqinh.
ucgsm Uyểunoin Bạtwlzch ngưigswtdyang ngậvjftp ấsnhbp úyztdng: "Khôdpjang, cóiunpbdumyztdi gìwjgs đgzhcâucgsu ạtwlz..."

"Khôdpjang?" Hoắwjgsc Dung tiếlneap tụezyoc hỏxixti.

"Chávjftu chỉzkku vừyztda tắwjgsm xong..." Lâucgsm Uyểunoin Bạtwlzch nhìwjgsn lỡsqnt đgzhcgzsznh đgzhci chỗrdqf khávjftc, khôdpjang giấsnhbu đgzhcưigswtdyac sựdpja chộqsnxt dạtwlz trong lògzhcng.

"Nửiulma đgzhcêgzszm nửiulma hôdpjam khôdpjang đgzhci ngủydlp, côdpja chạtwlzy tớezyoi chỗrdqf chávjftu làlneam gìwjgs?"

lneao lúyztdc côdpja sắwjgsp khôdpjang ngẩdatbng đgzhctyiyu lêgzszn nhìwjgsn Hoắwjgsc Dung đgzhcưigswtdyac nữazcka thìwjgs Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn từyztd phògzhcng ngủydlp đgzhci ra.

Vừyztda nhìwjgsn đgzhcãfbbv thấsnhby làlnea vừyztda dộqsnxi nưigswezyoc xong, mấsnhby lọwgfdn tóiunpc ngắwjgsn ngủydlpn cògzhcn ưigswezyot nguyêgzszn. Nhưigswng quầtyiyn ávjfto thìwjgs rấsnhbt chỉzkkunh tếlnea, chiếlneac ávjfto sơqsnx mi lúyztdc trưigswezyoc đgzhcưigswtdyac côdpja cởhtmvi ra giờizjp đgzhcãfbbv đgzhcưigswtdyac anh mặucgsc lạtwlzi lêgzszn ngưigswizjpi, hai tay anh đgzhcúyztdt cảtdqilneao túyztdi chiếlneac quầtyiyn ávjfto, cảtdqi ngưigswizjpi toávjftt ra mộqsnxt bầtyiyu khôdpjang khíbdum lạtwlznh lẽucgso.

"Ai bảtdqio chávjftu dávjftm ngắwjgst đgzhciệvjern thoạtwlzi củydlpa côdpja!" Hoắwjgsc Dung đgzhciulmng khoanh tay rồggqvi chỉzkkulneao mặucgst đgzhcggqvng hồggqv: "Hơqsnxn nữazcka, mớezyoi cóiunp mấsnhby giờizjp hảtdqi, távjftm rưigswsqnti theo chuẩdatbn giờizjp Bắwjgsc Kinh rồggqvi! Hoắwjgsc tổibipng àlnea, chávjftu cóiunpgzhcn làlnea thanh niêgzszn khôdpjang, hãfbbvy cóiunp chúyztdt cuộqsnxc sốtdqing vềgord đgzhcêgzszm đgzhci đgzhcưigswtdyac khôdpjang?"

"Côdpja àlnea, côdpja tớezyoi rốtdqit cuộqsnxc cóiunp chuyệvjern gìwjgs?" Biểunoiu cảtdqim củydlpa Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn cóiunp phầtyiyn bứiulmc bốtdqii.

"Khôdpjang cóiunp việvjerc gìwjgsdpja khôdpjang đgzhcưigswtdyac đgzhcếlnean àlnea? Côdpja đgzhcóiunpi, cògzhcn chưigswa ăgrvbn đgzhcâucgsy nàlneay!" Hoắwjgsc Dung đgzhcưigswizjpng hoàlneang ngồggqvi xuốtdqing sofa nhưigsw đgzhchlmqa bàlnean củydlpa mìwjgsnh, rồggqvi bôdpjadpja ba la: "Đqsnxggqv ăgrvbn củydlpa khávjftch sạtwlzn quávjft chávjftn. Cávjfti thàlneanh phốtdqiucgsm Thàlneanh chávjftn đgzhcizjpi nàlneay, tàlneai xếlnea đgzhcưigswa côdpja đgzhci lògzhcng vògzhcng cảtdqi ngưigswizjpi màlnea khôdpjang tìwjgsm đgzhcưigswtdyac thứiulmwjgsdpja ưigswng mắwjgst! Rau cảtdqii trắwjgsng, chávjftu nấsnhbu cho côdpja íbdumt đgzhci!"

ucgsm Uyểunoin Bạtwlzch đgzhcang đgzhci róiunpt cốtdqic nưigswezyoc mang qua, nghe thấsnhby vậvjfty liềgordn ngẩdatbng lêgzszn gậvjftt đgzhctyiyu.

dpjayztdi xuốtdqing, cògzhcn Hoắwjgsc Dung ngồggqvi dưigswezyoi sofa, góiunpc đgzhcqsnx vừyztda đgzhcdcnlp đgzhcunoi nhìwjgsn thấsnhby bêgzszn trong cổibip ávjfto côdpjaiunp mấsnhby hoa văgrvbn hìwjgsnh bávjfto đgzhcávjftng ngờizjp.

tyiy sao cũggqvng làlnea ngưigswizjpi từyztdng trảtdqii, Hoắwjgsc Dung lậvjftp tứiulmc hiểunoiu ra mọwgfdi chuyệvjern, đgzhcávjfty mắwjgst lấsnhbp lávjftnh mộqsnxt nụezyoigswizjpi gian xảtdqio.

qsnxtdyai chúyztdt!"

ucgsm Uyểunoin Bạtwlzch quay đgzhctyiyu vẻydlp khóiunp hiểunoiu: "Dạtwlz, côdpja, sao thếlneatwlz..."

"Rau cảtdqii trắwjgsng, đgzhcai ávjfto tắwjgsm củydlpa chávjftu tuộqsnxt kìwjgsa..." Hoắwjgsc Dung bấsnhbt ngờizjpiunpi.

Khi Lâucgsm Uyểunoin Bạtwlzch ýsozm thứiulmc đgzhcưigswtdyac chuyệvjern gìwjgs thìwjgs đgzhcãfbbv khôdpjang cògzhcn kịhlmqp nữazcka.

Hoắwjgsc Dung vưigswơqsnxn tay ra, rõgyiklneang cóiunp ýsozm thắwjgst lạtwlzi giúyztdp côdpja nhưigswng thựdpjac tếlnealnea cởhtmvi ra. Chiếlneac ávjfto tắwjgsm rộqsnxng mởhtmv, lộqsnx ra bộqsnx đgzhcggqv ngủydlpgzszn trong, lớezyop vảtdqii sa tanh mỏxixtng vớezyoi họwgfda tiếlneat da bávjfto kíbdumch thíbdumch thầtyiyn kinh, mộqsnxt bêgzszn vai cògzhcn bịhlmq Hoắwjgsc Trưigswizjpng Uyêgzszn kéofolo xuốtdqing...

Hoắwjgsc Dung trợtdyan trògzhcn mắwjgst, kêgzszu lêgzszn khoa trưigswơqsnxng: "Ôizjp! Áfesto ngủydlpwjgs đgzhcâucgsy, khẩdatbu vịhlmq nặucgsng quávjft vậvjfty!"

"Chávjftu..." Mặucgst Lâucgsm Uyểunoin Bạtwlzch nóiunpng khôdpjang tảtdqi đgzhcưigswtdyac.

dpja vộqsnxi quấsnhbn lạtwlzi khăgrvbn tắwjgsm, ngưigswtdyang tớezyoi mứiulmc ngóiunpn châucgsn co quắwjgsp lạtwlzi.

"Rau cảtdqii trắwjgsng, khôdpjang nhậvjftn ra đgzhcsnhby, bảtdqin chấsnhbt củydlpa chávjftu cũggqvng biếlnean thávjfti lắwjgsm chứiulm!" Hoắwjgsc Dung nhìwjgsn côdpja nửiulma đgzhcùtyiya nửiulma thậvjftt rồggqvi gậvjftt đgzhctyiyu vẻydlp tỉzkkunh ngộqsnx: "Chẳlzwrng trávjftch, thìwjgs ra chávjftu vớezyoi Trưigswizjpng Uyêgzszn làlneatyiyng mộqsnxt loạtwlzi ngưigswizjpi. Hai đgzhciulma cávjftc chávjftu đgzhcúyztdng làlnea nồggqvi nàlneao úyztdp vung nấsnhby nêgzszn mớezyoi ưigswng nhau!"

~Hếlneat chưigswơqsnxng 173~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.