Xin Hãy Ôm Em

Chương 171 :

    trước sau   
Suốdcuyt cảkxls mộscwxt ngàrrbby tiếrotwp theo, Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch khôqwthng biếrotwt mìkxlsnh đskaxãyyhf trảkxlsi qua nhưbfmy thếrotwrrbbo.

Đhnupếrotwn tậmhncn khi hếrotwt giờacmarrbbm, phảkxlsi cóoyqg ngưbfmyacmai đskaxyprwng nghiệxdztp bêrjmwn cạgtfxnh nhắflzxc nhởflzx, côqwth mớrrbbi ýibsy thứaxytc đskaxưbfmybahuc mìkxlsnh cầfdrpn dọirxtn đskaxyprw đskaxgtfxc. Xuốdcuyng xe buýibsyt, côqwth khôqwthng lậmhncp tứaxytc đskaxi vềzylr nhàrrbb ngay màrrbb đskaxi tớrrbbi mộscwxt siêrjmwu thịfxjj nhỏsdou gầfdrpn đskaxóoyqg. Tốdcuyi nay khôqwthng cóoyqgwdexm trạgtfxng nấvgzmu nưbfmyrrbbng gìkxls, côqwth ălbefn nhanh mộscwxt bữbfmya trong mộscwxt cửovzca hàrrbbng bêrjmwn trong.

Khi đskaxi ra, trêrjmwn màrrbbn hìkxlsnh phádldtt mộscwxt bộscwx phim hoạgtfxt hìkxlsnh, cóoyqg rấvgzmt nhiềzylru trẻyyhf con đskaxang quâwdexy lạgtfxi xem.

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch cũibsyng ngồyprwi xuốdcuyng mộscwxt góoyqgc ghếrotw, nộscwxi dung vàrrbb nhạgtfxc nềzylrn rấvgzmt vui nhộscwxn. Tớrrbbi phúhaykt cuốdcuyi cùkxlsng, côqwth phádldtt hiệxdztn nụqcvnbfmyflzxi củhayka mìkxlsnh cũibsyng cứaxytng đskaxacma lạgtfxi, còdcuyn sắflzxc trờacmai bêrjmwn ngoàrrbbi đskaxãyyhf tốdcuyi từyagzhaykc nàrrbbo.

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch đskaxi tớrrbbi dưbfmyrrbbi tòdcuya nhàrrbb chung cưbfmy, phádldtt hiệxdztn chiếrotwc Land Rover trắflzxng đskaxang đskaxhaykflzx đskaxóoyqg.

ovzci thởflzx củhayka côqwth khựhnupng lạgtfxi vàrrbbi giâwdexy rồyprwi côqwth mớrrbbi lấvgzmy lạgtfxi tinh thầfdrpn đskaxi vàrrbbo trong. Khi cúhayki đskaxfdrpu, côqwth phádldtt hiệxdztn tờacmadldto Lâwdexm Dao Dao mang qua vẫwsjtn đskaxưbfmybahuc côqwth vầfdrpn vòdcuy trong tay suốdcuyt.


Thậmhnct ra sau khi biếrotwt chuyệxdztn anh cóoyqg vợbahu chưbfmya cưbfmyrrbbi vàrrbb đskaxưbfmya ra đskaxzylr nghịfxjj chia tay, côqwth íqcvnt nhiềzylru vẫwsjtn cóoyqgwdexm lýibsykjmz trádldtnh, chíqcvnnh làrrbb khôqwthng muốdcuyn đskaxbahui tớrrbbi ngàrrbby anh khôqwthng cầfdrpn mìkxlsnh nữbfmya. Đhnupdviz trádldtnh bảkxlsn thâwdexn trởflzxrjmwn bi thảkxlsm hơovzcn, côqwth đskaxãyyhfdcuyn bỏsdou anh trưbfmyrrbbc.

wdexy giờacma sau khi đskaxirxtc đskaxưbfmybahuc tin đskaxíqcvnnh hôqwthn củhayka họirxt, trong lòdcuyng Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch cũibsyng cảkxlsm thấvgzmy may mắflzxn.

Đhnupíqcvnnh hôqwthn rồyprwi, chứaxytng tỏsdou tiếrotwp theo đskaxâwdexy họirxt sẽmzfj kếrotwt hôqwthn...

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch híqcvnt sâwdexu mộscwxt hơovzci, nhắflzxm mắflzxt lạgtfxi, tựhnup nhủhayk vớrrbbi bảkxlsn thâwdexn khôqwthng đskaxưbfmybahuc nghĩjwko nữbfmya, vậmhncy màrrbb lạgtfxi bấvgzmt giádldtc nắflzxm chặdlggt tờacmadldto hơovzcn.

qwth nhưbfmy mộscwxt con ốdcuyc sêrjmwn, cuốdcuyi cùkxlsng cũibsyng bòdcuyrjmwn đskaxưbfmybahuc tớrrbbi tầfdrpng cao nhấvgzmt.

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch dừyagzng châwdexn lạgtfxi, vìkxlsoyqgkxlsi khóoyqgi thuốdcuyc ládldt bay qua. Côqwth ngẩjzaxng đskaxfdrpu, trưbfmyrrbbc cửovzca chốdcuyng trộscwxm củhayka călbefn nhàrrbb đskaxdcuyi diệxdztn, Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn đskaxaxytng đskaxóoyqg, cóoyqg vẻyyhf nhưbfmy đskaxang đskaxbahui côqwth. Anh chốdcuyc chốdcuyc lạgtfxi nhìkxlsn xuốdcuyng mặdlggt đskaxyprwng hồyprw đskaxeo tay, bờacmaqwthi mỏsdoung vẫwsjtn còdcuyn vưbfmyơovzcng chúhaykt khóoyqgi, bêrjmwn châwdexn cóoyqg mộscwxt vali hàrrbbnh lýibsy.

Vali hàrrbbnh lýibsy...

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch sữbfmyng ngưbfmyacmai.

Vậmhncy làrrbb anh chuẩjzaxn bịfxjj tạgtfxm biệxdztt côqwth rồyprwi sao...

Nếrotwu trưbfmyrrbbc kia làrrbbibsy do ốdcuyng nưbfmyrrbbc hỏsdoung, vậmhncy thìkxlswdexy giờacma chắflzxc anh thậmhnct sựhnup đskaxfxjjnh chuyểdvizn đskaxi?

Khi thấvgzmy côqwth nhìkxlsn qua, Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn cũibsyng đskaxyprwng thờacmai nhìkxlsn thấvgzmy tờacmadldto trong tay côqwth, lậmhncp tứaxytc nhíqcvnu màrrbby.

Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn buôqwthng thõnuiqng tay xuốdcuyng, ngậmhncp ngừyagzng hỏsdoui: "Em đskaxãyyhf đskaxirxtc bádldto rồyprwi?"

"Ừdldtm..." Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch gậmhnct đskaxfdrpu.


Mộscwxt nỗhayki đskaxau giốdcuyng nhưbfmy rỉkjmz ra từyagzdldti khiếrotwn côqwthkxlsng sứaxytc nắflzxm chặdlggt tay lạgtfxi, rấvgzmt ngắflzxn ngủhayki nhưbfmyng rấvgzmt mãyyhfnh liệxdztt.

qwthbfmyrrbbc lêrjmwn bậmhncc thềzylrm cuốdcuyi cùkxlsng, đskaxaxytng cùkxlsng mộscwxt đskaxscwx cao vớrrbbi anh.

"Em khôqwthng cóoyqgkxls cầfdrpn hỏsdoui anh sao? Muốdcuyn nóoyqgi vớrrbbi anh?" Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn từyagz từyagz nhưbfmyrrbbng đskaxqwthi màrrbby lêrjmwn, đskaxôqwthi mắflzxt hơovzci nheo lạgtfxi dưbfmyrrbbi ádldtnh đskaxèxdztn cảkxlsm ứaxytng.

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch lắflzxc đskaxfdrpu rấvgzmt chậmhncm rãyyhfi.

Cảkxlsm nhậmhncn đskaxưbfmybahuc tầfdrpm nhìkxlsn ádldtp lựhnupc củhayka anh, côqwth gắflzxng sứaxytc, ngưbfmyrrbbc mắflzxt lêrjmwn, phádldtt âwdexm cóoyqg chúhaykt khóoyqg khălbefn: "Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn, em chúhaykc anh hạgtfxnh phúhaykc."

"Chúhaykc anh hạgtfxnh phúhaykc?" Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn lặdlggp lạgtfxi, ádldtnh mắflzxt lạgtfxnh đskaxi trong khoảkxlsnh khắflzxc.

Sau đskaxóoyqg, anh cưbfmyacmai khẩjzaxy hai tiếrotwng: "Ha ha..."

Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn thẳdlggng thừyagzng dùkxlsng tay dậmhncp tắflzxt đskaxiếrotwu thuốdcuyc, rồyprwi xádldtch vali bêrjmwn châwdexn lêrjmwn, đskaxi tớrrbbi trưbfmyrrbbc mặdlggt côqwth thìkxls dừyagzng lạgtfxi. Ởdviz mộscwxt khoảkxlsng cádldtch rấvgzmt gầfdrpn, gầfdrpn tớrrbbi mứaxytc con ngưbfmyơovzci đskaxen ládldty củhayka anh còdcuyn soi rõnuiqoyqgng côqwth, anh mấvgzmp mádldty môqwthi, hơovzci thởflzx vẫwsjtn đskaxfdrpy mùkxlsi thuốdcuyc ládldt.

"Uyểdvizn Uyểdvizn, em khôqwthng hiểdvizu anh cũibsyng khôqwthng sao."

Khi anh nóoyqgi câwdexu nàrrbby, ádldtnh mắflzxt giốdcuyng nhưbfmy mộscwxt rừyagzng câwdexy đskaxfdrpy chưbfmyrrbbng khíqcvn, ngữbfmy đskaxiệxdztu gầfdrpn nhưbfmy u ádldtm.

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch còdcuyn chưbfmya kịfxjjp hiểdvizu rõnuiq ýibsy tứaxyt củhayka câwdexu nóoyqgi nàrrbby, anh đskaxãyyhfdldtch vali đskaxi lưbfmyrrbbt qua côqwth.

Tiếrotwng bưbfmyrrbbc châwdexn nhanh chóoyqgng biếrotwn mấvgzmt, đskaxèxdztn cảkxlsm ứaxytng cũibsyng tắflzxt ngấvgzmm.

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch thấvgzmt thầfdrpn rúhaykt chìkxlsa khóoyqga ra, mởflzx cửovzca đskaxi vàrrbbo nhàrrbb.


...

Liêrjmwn tụqcvnc ba ngàrrbby sau đskaxóoyqg, ngàrrbby thádldtng dưbfmyacmang nhưbfmy trởflzx lạgtfxi vớrrbbi vẻyyhfjwkonh lặdlggng nhưbfmybfmyrrbbc.

Mỗhayki ngàrrbby hếrotwt đskaxi làrrbbm lạgtfxi vềzylr nhàrrbb, quãyyhfng đskaxưbfmyacmang chỉkjmz nốdcuyi đskaxúhaykng hai đskaxfxjja đskaxiểdvizm, cádldtnh cửovzca đskaxdcuyi diệxdztn khôqwthng mởflzx ra thêrjmwm lầfdrpn nàrrbbo nữbfmya, ôqwth cửovzca sổhwolflzx tầfdrpng trêrjmwn cùkxlsng cũibsyng khôqwthng còdcuyn sádldtng lêrjmwn, vàrrbb chiếrotwc xe Land Rover trắflzxng càrrbbng khôqwthng hềzylr đskaxhaykbfmyrrbbi nhàrrbb.

Buổhwoli chiềzylru thứaxytdldtu, Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch vàrrbb quảkxlsn lýibsy tớrrbbi Hoắflzxc Thịfxjj mộscwxt chuyếrotwn.

Giốdcuyng nhưbfmy hai lầfdrpn trưbfmyrrbbc, ngưbfmyacmai chủhayk trìkxls cuộscwxc họirxtp làrrbb quảkxlsn lýibsy bộscwx phậmhncn. Khi đskaxi ra ngoàrrbbi, côqwth thấvgzmy cádldtnh cửovzca phòdcuyng tổhwolng giádldtm đskaxdcuyc đskaxóoyqgng kíqcvnn, giốdcuyng nhưbfmy đskaxãyyhf khóoyqga lạgtfxi, cũibsyng khôqwthng hềzylr nhìkxlsn thấvgzmy bóoyqgng dádldtng Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn, ngưbfmybahuc lạgtfxi Giang Phóoyqgng vẫwsjtn ởflzx đskaxóoyqg, nhưbfmyng dưbfmyacmang nhưbfmy rấvgzmt nhàrrbbn nhãyyhf.

Khi côqwthrrbb quảkxlsn lýibsy đskaxi vàrrbbo trong thang mádldty, Giang Phóoyqgng cũibsyng đskaxi theo.

kxlsrrbb tầfdrpng trêrjmwn cùkxlsng nêrjmwn muốdcuyn đskaxi xuốdcuyng cũibsyng mấvgzmt mộscwxt íqcvnt thờacmai gian, trong khôqwthng gian chậmhnct hẹwsjtp chỉkjmzoyqg ba con ngưbfmyacmai.

"Trợbahuibsy Giang!" Quảkxlsn lýibsy xoa tay, ngậmhncp ngừyagzng muốdcuyn nóoyqgi gìkxls đskaxóoyqg, cuốdcuyi cùkxlsng vẫwsjtn lêrjmwn tiếrotwng vẻyyhf thălbefm dòdcuy: "Cóoyqg mộscwxt tin tứaxytc nhỏsdou khôqwthng biếrotwt cóoyqg phảkxlsi thậmhnct khôqwthng? Nghe nóoyqgi bâwdexy giờacma Hoắflzxc tổhwolng khôqwthng còdcuyn ởflzx Hoắflzxc Thịfxjj nữbfmya màrrbb tớrrbbi côqwthng ty con ởflzxwdexm Thàrrbbnh?"

Nghe xong, Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch ngỡkxls ngàrrbbng đskaxaxytng sữbfmyng tạgtfxi chỗhayk.

qwth tròdcuyn mắflzxt nhìkxlsn vềzylr phíqcvna Giang Phóoyqgng, khôqwthng dádldtm chớrrbbp mắflzxt, călbefng thẳdlggng nhìkxlsn chằxdztm chằxdztm miệxdztng anh ấvgzmy, khôqwthng thểdviz tin đskaxâwdexy làrrbb sựhnup thậmhnct.

"Vâwdexng!" Cuốdcuyi cùkxlsng Giang Phóoyqgng gậmhnct đskaxfdrpu.

"Trợbahuibsy Giang, anh nóoyqgi thậmhnct sao?" Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch khẽmzfjrjmwu lêrjmwn.

Giang Phóoyqgng gậmhnct đskaxfdrpu, hơovzci ngậmhncp ngừyagzng giảkxlsi thíqcvnch: "Vâwdexng, côqwthwdexm, Hoắflzxc tổhwolng đskaxãyyhf khôqwthng còdcuyn ởflzx Hoắflzxc Thịfxjj nữbfmya. Làrrbb do đskaxíqcvnch thâwdexn chủhayk tịfxjjch Hoắflzxc triệxdztu tậmhncp Đhnupgtfxi hộscwxi cổhwol đskaxôqwthng vàrrbb ra lệxdztnh nàrrbby!"


Từyagzdcuya nhàrrbb lớrrbbn đskaxi ra, bêrjmwn ngoàrrbbi gióoyqg thu mádldtt rưbfmybahui. Khôqwthng biếrotwt cóoyqg phảkxlsi vìkxls ádldtnh nắflzxng chan hòdcuya hay khôqwthng màrrbbwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch bỗhaykng thấvgzmy choádldtng vádldtng.

Trong mơovzc hồyprw, côqwth vẫwsjtn đskaxang cốdcuy tiêrjmwu hóoyqga chuyệxdztn nàrrbby. Côqwthqwth thứaxytc lụqcvnc tìkxlsm ba chữbfmy "Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn" trong di đskaxscwxng, khi gọirxti qua thìkxls lạgtfxi cóoyqg giọirxtng nữbfmy hệxdzt thốdcuyng bádldto tắflzxt mádldty. Côqwth ngẩjzaxng đskaxfdrpu nhìkxlsn mặdlggt trờacmai, bỗhaykng cảkxlsm thấvgzmy rấvgzmt mơovzc hồyprw, cũibsyng rấvgzmt hoảkxlsng loạgtfxn.

Đhnupúhaykng lúhaykc nàrrbby chuôqwthng di đskaxscwxng vang lêrjmwn, Hoắflzxc Dung làrrbb ngưbfmyacmai gọirxti tớrrbbi.

"Rau cảkxlsi trắflzxng, chádldtu đskaxang làrrbbm gìkxls? Trưbfmya nay đskaxi ălbefn cơovzcm khôqwthng?"

Mộscwxt loạgtfxt nhữbfmyng nghi vấvgzmn trong lòdcuyng đskaxang cầfdrpn tìkxlsm đskaxádldtp ádldtn, Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch khôqwthng buồyprwn suy nghĩjwko, gậmhnct đskaxfdrpu: "Vâwdexng! Côqwth ơovzci, chádldtu sẽmzfj qua tìkxlsm côqwth!"

...

Tạgtfxi nhàrrbbrrbbng, bêrjmwn trong cóoyqg rấvgzmt nhiềzylru nhâwdexn viêrjmwn vălbefn phòdcuyng.

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch đskaxjzaxy cửovzca đskaxi vàrrbbo, nhanh chóoyqgng tìkxlsm thấvgzmy vịfxjj tríqcvn củhayka Hoắflzxc Dung, côqwth rảkxlso bưbfmyrrbbc tiếrotwn tớrrbbi.

"Mau qua đskaxâwdexy!" Hoắflzxc Dung cưbfmyacmai tíqcvnt mắflzxt vẫwsjty tay vớrrbbi côqwth, đskaxưbfmya thựhnupc đskaxơovzcn cho côqwth: "Côqwth vừyagza gọirxti hai suấvgzmt cơovzcm, rau cảkxlsi trắflzxng, chádldtu xem còdcuyn muốdcuyn ălbefn móoyqgn gìkxls khôqwthng!"

"Chádldtu sao cũibsyng đskaxưbfmybahuc ạgtfx!" Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch lắflzxc đskaxfdrpu biểdvizu thịfxjj.

Hoắflzxc Dung chốdcuyng cằxdztm, mộscwxt tay giơovzcrjmwn gọirxti phụqcvnc vụqcvn: "Vậmhncy thìkxls thêrjmwm mộscwxt phầfdrpn salad vàrrbb mộscwxt cốdcuyc nưbfmyrrbbc cam đskaxi!"

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch lạgtfxi gậmhnct đskaxfdrpu qua loa.

kxlsrrbb bữbfmya chíqcvnnh nêrjmwn tốdcuyc đskaxscwx thứaxytc ălbefn lêrjmwn khádldt nhanh.


hnupyagzng tưbfmyflzxng, đskaxyprw ălbefn ởflzx đskaxâwdexy ngon thậmhnct đskaxvgzmy!" Hoắflzxc Dung tậmhncp trung vàrrbbo ălbefn uốdcuyng, cảkxlsm thádldtn suốdcuyt: "Côqwthbfmyflzxng mấvgzmy cửovzca hàrrbbng cơovzcm vălbefn phòdcuyng nàrrbby cựhnupc kỳscwx khóoyqg ălbefn chứaxyt. Chádldtu khôqwthng biếrotwt đskaxâwdexu, lúhaykc ởflzxbfmyrrbbc ngoàrrbbi côqwth suốdcuyt ngàrrbby ălbefn hamburger, chádldtn muốdcuyn chếrotwt!"

"Dạgtfx." Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch cắflzxn ốdcuyng húhaykt, bụqcvnng đskaxfdrpy tâwdexm sựhnup.

ovzcm vàrrbb thứaxytc ălbefn trưbfmyrrbbc mặdlggt côqwth khôqwthng mấvgzmy đskaxscwxng vàrrbbo. Côqwth đskaxbahui mãyyhfi, đskaxbahui mãyyhfi, Hoắflzxc Dung vẫwsjtn chưbfmya cóoyqg ýibsy đskaxfxjjnh lêrjmwn tiếrotwng.

Đhnupếrotwn tậmhncn khi thanh toádldtn xong rờacmai khỏsdoui nhàrrbbrrbbng, bàrrbb vẫwsjtn còdcuyn lằxdztng nhằxdztng vớrrbbi côqwth: "Rau cảkxlsi trắflzxng, chádldtu chắflzxc cũibsyng phảkxlsi đskaxưbfmybahuc nghỉkjmz trưbfmya khoảkxlsng tiếrotwng rưbfmykxlsi chứaxyt nhỉkjmz? Côqwth vừyagza tớrrbbi, gầfdrpn đskaxâwdexy hìkxlsnh nhưbfmyoyqg mộscwxt trung tâwdexm thưbfmyơovzcng mạgtfxi khádldthwoln. Ládldtt nữbfmya chádldtu đskaxi dạgtfxo vớrrbbi côqwth đskaxưbfmybahuc khôqwthng? Từyagz ngàrrbby vềzylrbfmyrrbbc, côqwth chẳdlggng đskaxưbfmybahuc đskaxi mua sắflzxm mấvgzmy, phảkxlsi mua vàrrbbi ba bộscwx quầfdrpn ádldto thậmhnct đskaxwsjtp..."

"Côqwth àrrbb, chádldtu nghe nóoyqgi Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn anh ấvgzmy..."

Cuốdcuyi cùkxlsng Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch cũibsyng khôqwthng nhịfxjjn đskaxưbfmybahuc, chủhayk đskaxscwxng cắflzxt ngang.

Hoắflzxc Dung chớrrbbp mắflzxt: "Làrrbbm sao?"

"Anh ấvgzmy khôqwthng còdcuyn ởflzx Hoắflzxc Thịfxjj nữbfmya..." Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch cắflzxn môqwthi.

"Ồhmik, chuyệxdztn nàrrbby àrrbb!" Hoắflzxc Dung làrrbbm ra vẻyyhfrrbbng hoàrrbbng tỉkjmznh ngộscwx, nhưbfmyng lạgtfxi vòdcuyng vèxdzto khôqwthng nóoyqgi, màrrbb nhàrrbbn nhãyyhf đskaxi vềzylr phíqcvna chiếrotwc BMW ởflzxrjmwn đskaxưbfmyacmang.

rjmwn xe rồyprwi, ngưbfmyacmai tàrrbbi xếrotw đskaxi vớrrbbi tốdcuyc đskaxscwx vữbfmyng chãyyhfi.

Hoắflzxc Dung rúhaykt mộscwxt chiếrotwc gưbfmyơovzcng nhỏsdou trong túhayki ra, hứaxytng khởflzxi soi. Khi liếrotwc thấvgzmy côqwth sắflzxp cắflzxn nádldtt đskaxôqwthi môqwthi tớrrbbi nơovzci, cuốdcuyi cùkxlsng bàrrbb khôqwthng nhịfxjjn đskaxưbfmybahuc nữbfmya, bậmhnct cưbfmyacmai bỏsdoubfmyơovzcng xuốdcuyng: "Xem chádldtu sốdcuyt ruộscwxt kìkxlsa! Khôqwthng chọirxtc chádldtu nữbfmya, côqwth kểdviz hếrotwt!"

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch nghe thấvgzmy vậmhncy, lậmhncp tứaxytc chălbefm chúhaykqcvnn thởflzx.

"Trưbfmyacmang Uyêrjmwn đskaxúhaykng làrrbb khôqwthng còdcuyn ởflzx Hoắflzxc Thịfxjj nữbfmya." Hoắflzxc Dung nghiêrjmwm mặdlggt nóoyqgi, khôqwthng đskaxùkxlsa giỡkxlsn nữbfmya: "Anh trai côqwth, cũibsyng tứaxytc làrrbb chủhayk tịfxjjch Hoắflzxc, đskaxãyyhf đskaxíqcvnch thâwdexn triệxdztu tậmhncp Đhnupgtfxi hộscwxi cổhwol đskaxôqwthng, tạgtfxm thờacmai cửovzcoyqg sang côqwthng ty con ởflzxwdexm Thàrrbbnh. Lâwdexm Thàrrbbnh làrrbb mộscwxt thàrrbbnh phốdcuy nhỏsdou kiểdvizu đskaxôqwth thịfxjj loạgtfxi ba loạgtfxi bốdcuyn, côqwthng ty con cũibsyng khôqwthng lớrrbbn. Thậmhnct ra ngoàrrbbi mặdlggt nóoyqgi làrrbb đskaxiềzylru phốdcuyi chứaxytc vụqcvn, thựhnupc tếrotwrrbb bịfxjjdldtch chứaxytc."

"... Nhưbfmyng vìkxls sao chứaxyt?" Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch nắflzxm chặdlggt tay lạgtfxi.

"Rau cảkxlsi trắflzxng, chádldtu thậmhnct sựhnup rấvgzmt muốdcuyn biếrotwt?" Hoắflzxc Dung nhưbfmyrrbbng màrrbby.

hnupưbfmyơovzcng nhiêrjmwn ạgtfx!" Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch gậmhnct đskaxfdrpu.

Hoắflzxc Dung mỉkjmzm cưbfmyacmai nhìkxlsn côqwth: "Vìkxls chádldtu đskaxvgzmy."

"..." Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch lậmhncp tứaxytc giậmhnct mìkxlsnh.

kxlsqwth?

Hoắflzxc Dung gậmhnct đskaxfdrpu, chứaxytng thựhnupc sựhnup khôqwthng chắflzxc chắflzxn củhayka côqwth, lêrjmwn tiếrotwng: "Nhàrrbb họirxt Hoắflzxc vàrrbb nhàrrbb họirxt Lụqcvnc đskaxãyyhf sớrrbbm đskaxíqcvnnh ưbfmyrrbbc vớrrbbi nhau. Vịfxjjqwthn thêrjmw đskaxóoyqg củhayka nóoyqg lầfdrpn nàrrbby vềzylrbfmyrrbbc chíqcvnnh làrrbbkxls chuyệxdztn cưbfmyrrbbi xin củhayka hai đskaxaxyta! Tốdcuyi hôqwthm đskaxóoyqgqwth vềzylr nhàrrbb họirxt Hoắflzxc, mẹwsjt con họirxt Lụqcvnc cũibsyng ởflzx đskaxvgzmy, bàrrbbn bạgtfxc lễcztc đskaxíqcvnnh hôqwthn. Sau đskaxóoyqg Trưbfmyacmang Uyêrjmwn cũibsyng bịfxjj gọirxti vềzylr. Nóoyqg từyagz chốdcuyi, anh côqwth tứaxytc gầfdrpn chếrotwt, thếrotwrjmwn mớrrbbi hạgtfx lệxdztnh, coi nhưbfmyrrbb trừyagzng phạgtfxt nhỏsdourrbbnh cho nóoyqg!"

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch loádldtng thoádldtng nhớrrbb lạgtfxi, cóoyqg lẽmzfjrrbb buổhwoli tốdcuyi côqwth bịfxjj trẹwsjto châwdexn.

Anh nhậmhncn đskaxiệxdztn thoạgtfxi rồyprwi vộscwxi vãyyhf rờacmai đskaxi, hơovzcn nữbfmya khi quay vềzylrdcuyn đskaxaxytng dưbfmyrrbbi nhàrrbbhaykt thuốdcuyc...

"Nhưbfmyng nóoyqgi đskaxi cũibsyng phảkxlsi nóoyqgi lạgtfxi, Trưbfmyacmang Uyêrjmwn làrrbb đskaxaxyta lớrrbbn lêrjmwn trưbfmyrrbbc mắflzxt côqwth. Dùkxlsrrbbhaykc nhỏsdou bịfxjj đskaxưbfmya ra nưbfmyrrbbc ngoàrrbbi hay sau nàrrbby tiếrotwp quảkxlsn Hoắflzxc Thịfxjj, mỗhayki bưbfmyrrbbc đskaxi nóoyqg đskaxzylru cốdcuy gắflzxng làrrbbm tốdcuyt nhấvgzmt, đskaxdviz đskaxgtfxt đskaxưbfmybahuc yêrjmwu cầfdrpu củhayka anh côqwth." Nóoyqgi tớrrbbi đskaxâwdexy Hoắflzxc Dung hơovzci ngừyagzng lạgtfxi, mộscwxt lầfdrpn nữbfmya nhìkxlsn côqwth: "Đhnupếrotwn tậmhncn bâwdexy giờacma, đskaxâwdexy làrrbb lầfdrpn đskaxfdrpu tiêrjmwn côqwth thấvgzmy nóoyqg ngang nhiêrjmwn chốdcuyng đskaxdcuyi anh côqwth!"

"Anh ấvgzmy..." Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch lẩjzaxm bẩjzaxm.

Mỗhayki mộscwxt chữbfmy vọirxtng vàrrbbo tai đskaxzylru khiếrotwn lòdcuyng côqwth nhưbfmy bịfxjj lửovzca đskaxdcuyt.

Hoắflzxc Dung cưbfmyacmai dịfxjju dàrrbbng nhìkxlsn côqwth, tốdcuyc đskaxscwxoyqgi chậmhncm rãyyhfi: "Tíqcvnnh cádldtch Trưbfmyacmang Uyêrjmwn khádldt lạgtfxnh lùkxlsng, nhiềzylru lúhaykc muốdcuyn làrrbbm gìkxls cảkxlsqwthibsyng khôqwthng đskaxdldtn đskaxưbfmybahuc. Nhưbfmyng xưbfmya nay nóoyqg chỉkjmzrrbbm chứaxyt khôqwthng nóoyqgi! Rau cảkxlsi trắflzxng, côqwthdldti ngốdcuyc àrrbb, chádldtu thậmhnct sựhnup khôqwthng hiểdvizu lòdcuyng nóoyqg sao?"

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch hádldt hốdcuyc miệxdztng, mộscwxt tầfdrpng ưbfmyơovzcn ưbfmyrrbbt che mờacma hai mắflzxt.

Khôqwthng đskaxi dạgtfxo trung tâwdexm mua sắflzxm nàrrbbo đskaxóoyqg, ngưbfmyacmai tàrrbbi xếrotw phíqcvna trưbfmyrrbbc đskaxãyyhfdldti BMW tớrrbbi dưbfmyrrbbi tòdcuya nhàrrbbqwthng ty.

Phanh xe lạgtfxi, ngưbfmyacmai tàrrbbi xếrotw chạgtfxy qua mởflzx cửovzca xe. Côqwth khôqwthng nhúhaykc nhíqcvnch, màrrbb quay ngưbfmyacmai níqcvnu lấvgzmy tay Hoắflzxc Dung: "Côqwth àrrbb, côqwthoyqg thểdviz đskaxưbfmya chádldtu đskaxi tìkxlsm anh ấvgzmy khôqwthng ạgtfx?"

...

ovzcn hai tiếrotwng đskaxyprwng hồyprw sau, Lâwdexm Thàrrbbnh.

Chiếrotwc BMW dừyagzng lạgtfxi, khi Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch cùkxlsng Hoắflzxc Dung bưbfmyrrbbc xuốdcuyng, họirxt ngẩjzaxng đskaxfdrpu nhìkxlsn tòdcuya nhàrrbb trưbfmyrrbbc mặdlggt.

Cao ba mưbfmyơovzci tầfdrpng, khôqwthng thểdviz so sádldtnh vớrrbbi mộscwxt Hoắflzxc Thịfxjjhaykt tậmhncn trờacmai mâwdexy. Cứaxyt nghĩjwko đskaxếrotwn chuyệxdztn anh đskaxang ởflzx mộscwxt vịfxjj tríqcvn cao cao tạgtfxi thưbfmybahung nhưbfmy thếrotw bịfxjjkjmzm xuốdcuyng mộscwxt nơovzci békjmz nhỏsdou thếrotwrrbby, trong lòdcuyng côqwth lạgtfxi nhưbfmyoyqg mộscwxt con sâwdexu nhỏsdou đskaxang gặdlggm nhấvgzmm liêrjmwn hồyprwi, rấvgzmt đskaxau đskaxrrbbn.

Hoắflzxc Dung đskaxaxytng chốdcuyng hôqwthng trưbfmyrrbbc bàrrbbn lễcztcwdexn: "Gìkxls, khôqwthng gặdlggp?"

"Xin lỗhayki ạgtfx!" Côqwth nhâwdexn viêrjmwn lễcztcwdexn lặdlggp lạgtfxi mệxdztnh lệxdztnh: "Hoắflzxc tổhwolng cóoyqg dặdlggn lạgtfxi, đskaxang họirxtp, bấvgzmt kỳscwx ai cũibsyng khôqwthng gặdlggp."

"Thậmhnct làrrbb tứaxytc chếrotwt mấvgzmt!" Hoắflzxc Dung gọirxti đskaxiệxdztn thoạgtfxi cho Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn nhưbfmyng anh tắflzxt mádldty suốdcuyt, bàrrbb tứaxytc giậmhncn đskaxi vòdcuyng vòdcuyng tạgtfxi chỗhayk: "Khôqwthng gặdlggp chứaxytkxls? Mấvgzmy ngưbfmyacmai đskaxbahui đskaxóoyqg, tôqwthi sẽmzfj đskaxi mua góoyqgi thuốdcuyc nổhwolrrbbm banh cádldti tòdcuya nhàrrbb nhỏsdouqcvnu nàrrbby ra!"

"Côqwth àrrbb!" Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch vộscwxi tiếrotwn tớrrbbi.

Nhìkxlsn vẻyyhf mặdlggt khóoyqg xửovzc củhayka côqwth nhâwdexn viêrjmwn, côqwth đskaxàrrbbnh nóoyqgi: "Ngưbfmyacmai ta cũibsyng chỉkjmzrrbbm tròdcuyn trádldtch nhiệxdztm thôqwthi ạgtfx. Hơovzcn nữbfmya còdcuyn hơovzcn hai tiếrotwng nữbfmya làrrbb hếrotwt giờacmarrbbm rồyprwi, hay làrrbb chúhaykng ta cứaxyt đskaxbahui đskaxãyyhf rồyprwi tíqcvnnh tiếrotwp ạgtfx?"

"Ừdldtm, vềzylr khádldtch sạgtfxn đskaxãyyhf!" Cuốdcuyi cùkxlsng Hoắflzxc Dung gậmhnct đskaxfdrpu.

Khi ra khỏsdoui tòdcuya nhàrrbb, bàrrbbdcuyn giơovzc châwdexn đskaxádldt bay chiếrotwc thùkxlsng rádldtc bêrjmwn cạgtfxnh cửovzca, phádldtt ra mộscwxt tiếrotwng đskaxscwxng cựhnupc lớrrbbn, làrrbbm mọirxti ngưbfmyacmai trong đskaxgtfxi sảkxlsnh hoang mang nhìkxlsn qua.

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch lặdlggng lẽmzfj rụqcvnt vai lạgtfxi. Tíqcvnnh tìkxlsnh ngưbfmyacmai nhàrrbbrrbby quảkxls thậmhnct y nhưbfmy đskaxúhaykc...

Chẳdlggng biếrotwt trờacmai đskaxãyyhf tốdcuyi từyagzhaykc nàrrbbo, qua khe cửovzca cầfdrpu thang thoádldtt hiểdvizm, bêrjmwn ngoàrrbbi trălbefng đskaxãyyhfrjmwn.

Đhnupâwdexy làrrbb mộscwxt tòdcuya chung cưbfmy, mộscwxt tầfdrpng bốdcuyn hộscwx, cóoyqg vẻyyhf đskaxzylru rấvgzmt rộscwxng. Lâwdexm Uyểdvizn Bạgtfxch đskaxang đskaxaxytng ngay trưbfmyrrbbc nơovzci ởflzx hiệxdztn tạgtfxi củhayka Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn. Sao côqwth chịfxjju ởflzxrjmwn trong khádldtch sạgtfxn, biếrotwt đskaxưbfmybahuc thôqwthng tin từyagz chỗhayk Hoắflzxc Dung, côqwth tớrrbbi đskaxâwdexy ngay.

qwth ôqwthm gốdcuyi, ngồyprwi sụqcvnp ởflzx đskaxóoyqg.

Áyprwnh đskaxèxdztn hắflzxt xuốdcuyng, côqwth nhưbfmy mộscwxt con cúhaykn nhỏsdou ngồyprwi đskaxbahui chủhayk nhâwdexn củhayka mìkxlsnh.

"Ding!"

Tiếrotwng thang mádldty đskaxscwxt ngộscwxt vang lêrjmwn giòdcuyn tan.

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch gầfdrpn nhưbfmy lậmhncp tứaxytc ngẩjzaxng đskaxfdrpu, tròdcuyn mắflzxt níqcvnn thởflzx nhìkxlsn qua.

Khi cádldtnh cửovzca ấvgzmy từyagz từyagz rộscwxng mởflzx, mộscwxt bóoyqgng ngưbfmyacmai cao lớrrbbn từyagz trong bưbfmyrrbbc ra. Vẫwsjtn làrrbb bộscwx vest đskaxen quen thuộscwxc, khuôqwthn mặdlggt cưbfmyơovzcng nghịfxjj nặdlggng nềzylr thêrjmwm vàrrbbi phầfdrpn dưbfmyrrbbi ádldtnh đskaxèxdztn, đskaxưbfmyacmang khuôqwthn cằxdztm sắflzxc lẹwsjtm.

oyqg vẻyyhf phảkxlsi tălbefng ca rấvgzmt mệxdztt mỏsdoui, ngưbfmyacmai ấvgzmy lấvgzmy tay day trádldtn, nhíqcvnu màrrbby rấvgzmt sâwdexu.

wdexm UYểdvizn Bạgtfxch vừyagza nhìkxlsn đskaxãyyhf thấvgzmy đskaxau lòdcuyng.

Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn dưbfmyacmang nhưbfmyibsyng phádldtt hiệxdztn ra đskaxiềzylru khádldtc thưbfmyacmang, cúhayki xuốdcuyng liềzylrn thấvgzmy mộscwxt bóoyqgng ngưbfmyacmai ngồyprwi co ro trưbfmyrrbbc cửovzca. Bàrrbbn tay đskaxang rúhaykt chìkxlsa khóoyqga chợbahut khựhnupng lạgtfxi, anh nheo mắflzxt nhìkxlsn qua, đskaxádldty mắflzxt lóoyqge lêrjmwn mộscwxt chúhaykt ngỡkxls ngàrrbbng.

wdexm Uyểdvizn Bạgtfxch ngồyprwi xổhwolm qua lâwdexu, hai châwdexn đskaxãyyhfrjmw dạgtfxi.

Nhưbfmyng côqwth vẫwsjtn cắflzxn rălbefng, chốdcuyng tay lêrjmwn tưbfmyacmang, gưbfmybahung đskaxaxytng dậmhncy. Tầfdrpm nhìkxlsn trưbfmyrrbbc mắflzxt bắflzxt đskaxfdrpu mơovzc hồyprw, cóoyqg đskaxiềzylru khi lêrjmwn tiếrotwng, cổhwol họirxtng côqwth đskaxãyyhf nghẹwsjtn ngàrrbbo: "Hoắflzxc Trưbfmyacmang Uyêrjmwn, chúhaykng ta quay lạgtfxi vớrrbbi nhau đskaxưbfmybahuc khôqwthng?"

~Hếrotwt chưbfmyơovzcng 171~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.