Xin Hãy Ôm Em

Chương 170 :

    trước sau   
Nhưhfjqng đtqttóaeac đtqttâtgevu phảffnhi "ngưhfjqwffni khájnplc".

bytt vợwuit chưhfjqa cưhfjqxdpwi củkelfa anh...

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch mípmcnm môwopzi nhìmwvjn anh, cuốqdtli cùhatqng vẫirbin nuốqdtlt xuốqdtlng mọafnpi lờwffni muốqdtln nóaeaci dưhfjqxdpwi ájnplnh mắirbit sa sầkhnom củkelfa anh lạwopzi.

Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen hỏancai côwopz: "Em nóaeaci đtqtti siêgzleu thịgqgkxvrpbytt, đtqtttgev mua đtqttưhfjqwuitc đtqttâtgevu?"

"Lúswnjc còxckhi bájnplo chájnply kêgzleu lêgzlen, mọafnpi ngưhfjqwffni chen chúswnjc làbyttm rơxvrpi túswnji đtqtttgev rồtgevi." Kểodtc lạwopzi, Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch vẫirbin cóaeac chúswnjt tiếqbiqc nuốqdtli: "Em còxckhn mua mấcqijy miếqbiqng sưhfjqwffnn bòxckhhfjqơxvrpi ngon, nếqbiqu nấcqiju canh sẽqdtlaeacjnplc dụlgvbng bổyifohfjqơxvrpng cốqdtlt..."

Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen nghe đtqttưhfjqwuitc đtqttoạwopzn trưhfjqxdpwc thìmwvj gậvubrt đtqttkhnou. Anh cũjoihng chỉpnzi đtqttúswnjng lúswnjc đtqtti ngang qua giờwffn tan làbyttm. Vìmwvj phảffnhi nhưhfjqwffnng đtqttưhfjqwffnng cho xe cứmeyju hỏancaa nêgzlen giao thôwopzng cóaeacxvrpi chậvubrm mộyrict chúswnjt. Phípmcna trưhfjqxdpwc tòxckha nhàbytt khu trung tâtgevm thưhfjqơxvrpng mạwopzi lạwopzi cóaeac rấcqijt nhiềlgvbu ngưhfjqwffni vâtgevy quanh, anh bịgqgk thu húswnjt bấcqijt giájnplc nhìmwvjn qua đtqttóaeac, vừetvva hay nhìmwvjn thấcqijy côwopz.


Nhưhfjqng nghe tớxdpwi đtqttoạwopzn sau, anh nhưhfjqxdpwng màbytty: "Em đtqttgqgknh nấcqiju canh sưhfjqwffnn bòxckh cho anh?"

"Ừlsnim..." Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch thàbyttnh thậvubrt gậvubrt đtqttkhnou, chúswnj ýlgvb thấcqijy biểodtcu cảffnhm cưhfjqwffni màbytt nhưhfjq khôwopzng cưhfjqwffni củkelfa anh, côwopz xấcqiju hổyifo giảffnhi thípmcnch: "Àayrq thìmwvj, chípmcnnh làbytt sựlgvb quan tâtgevm bìmwvjnh thưhfjqwffnng giữjzqfa nhữjzqfng ngưhfjqwffni bạwopzn vớxdpwi nhau..."

"Nhưhfjqng bâtgevy giờwffn chẳzcrang còxckhn gìmwvj nữjzqfa cảffnh." Côwopz thởqefjbytti.

"Khôwopzng sao, nấcqiju ípmcnt mỳyifo ăavmmn làbytt đtqttưhfjqwuitc rồtgevi." Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen chỉpnziaeaci vậvubry.

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch cắirbin môwopzi, vôwopz duyêgzlen vôwopz cớxdpwaeac chúswnjt so đtqtto. Côwopzwopz thứmeyjc buộyrict miệvuaang thiếqbiqu kiểodtcm soájnplt: "Chẳzcrang phảffnhi vợwuit chưhfjqa cưhfjqxdpwi củkelfa anh đtqttãpmcnaeaci rồtgevi sao, côwopzcqijy mua sájnplch dạwopzy nấcqiju ăavmmn, bêgzlen trong cóaeac rấcqijt nhiềlgvbu cájnplch nấcqiju mỳyifo, sẽqdtl họafnpc rồtgevi nấcqiju cho anh nếqbiqm thửgzle..."

aeaci xong, côwopz lậvubrp tứmeyjc cảffnhm thấcqijy sầkhnou nãpmcno.

Bởqefji vìmwvj khôwopzng cầkhnon nhìmwvjn nụlgvbhfjqwffni gian xảffnho trong ájnplnh mắirbit Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen, côwopzjoihng tựlgvb ngửgzlei thấcqijy mộyrict mùhatqi "giấcqijm chua" nồtgevng nặlonec.

wopz khôwopzng dájnplm ngẩsyrhng đtqttkhnou lêgzlen, ngưhfjqwuitng ngậvubrp nhảffnhy châtgevn sájnplo vàbytto trong bếqbiqp: "Em đtqtti nấcqiju cho anh đtqttâtgevy!"

Trong tủkelf lạwopznh cóaeac sẵhdmrn trứmeyjng vàbyttbyttnh tưhfjqơxvrpi, còxckhn mộyrict ípmcnt mỳyifo vặlonet mấcqijy hôwopzm trưhfjqxdpwc mua chưhfjqa ăavmmn đtqttếqbiqn. Côwopz bậvubrt bếqbiqp lêgzlen đtqttun nưhfjqxdpwc, trong bếqbiqp nhanh chóaeacng vang lêgzlen âtgevm thanh củkelfa májnply húswnjt khóaeaci.

Nhữjzqfng sợwuiti mỳyifo cuộyricn tròxckhn trong lớxdpwp nưhfjqxdpwc xưhfjqơxvrpng trắirbing, côwopz rắirbic hàbyttnh lêgzlen cho thơxvrpm mùhatqi.

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch tắirbit bếqbiqp đtqtti, bấcqijt giájnplc nghiêgzleng đtqttkhnou, chợwuitt sưhfjqng ngưhfjqwffni.

Chẳzcrang biếqbiqt Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen đtqttãpmcn đtqttmeyjng dựlgvba vàbytto cájnplnh cửgzlea phòxckhng bếqbiqp từetvvswnjc nàbytto, chiếqbiqc ájnplo khoájnplc ngoàbytti đtqttãpmcn đtqttưhfjqwuitc cởqefji ra, bêgzlen trêgzlen làbytt chiếqbiqc sơxvrp mi trắirbing, mộyrict tay anh đtqttúswnjt túswnji quầkhnon, tay còxckhn lạwopzi kẹzcrap đtqttiếqbiqu thuốqdtlc, còxckhn chưhfjqa châtgevm lêgzlen, đtqttôwopzi mắirbit u tốqdtli đtqttang chăavmmm chúswnj ngắirbim nhìmwvjn côwopz.

Cảffnhnh tưhfjqwuitng nàbytty rấcqijt thâtgevn thuộyricc.


tgevm Uyểodtcn Bạwopzch chợwuitt mơxvrpbyttng, nhưhfjq quay trởqefj vềlgvbswnjc hai ngưhfjqwffni còxckhn chưhfjqa chia tay.

xvrpi thởqefj củkelfa côwopz run rẩsyrhy, côwopz hoảffnhng loạwopzn thu lạwopzi ájnplnh mắirbit, đtqttyifo mỳyifo ra hai bájnplt: "Cóaeac thểodtc ăavmmn đtqttưhfjqwuitc rồtgevi!"

Trưhfjqxdpwc bàbyttn ăavmmn, hai ngưhfjqwffni ngồtgevi đtqttqdtli diệvuaan nhau. Sau mộyrict hồtgevi, Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch cũjoihng đtqttóaeaci thậvubrt sựlgvb, côwopz cắirbim cúswnji nghiêgzlem túswnjc ăavmmn mỳyifo.

Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen dưhfjqwffnng nhưhfjqjoihng vậvubry. Anh bêgzlejnplt lêgzlen húswnjp mấcqijy ngụlgvbm canh. Khi đtqttlonet xuốqdtlng dùhatqng đtqttũjoiha khềlgvbu mỳyifo, anh chợwuitt lêgzlen tiếqbiqng: "Em bảffnho, bájnplt mỳyifobytty trôwopzng cũjoihng chẳzcrang cóaeacmwvj đtqttlonec biệvuaat, vìmwvj sao anh ăavmmn mãpmcni vẫirbin khôwopzng thấcqijy đtqttkelf?"

Khi nóaeaci nhữjzqfng lờwffni nàbytty, anh nhìmwvjn côwopz, ájnplnh mắirbit mang theo chúswnjt ýlgvb tứmeyjtgevu xa.

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch cụlgvbp mắirbit xuốqdtlng: "Làbyttm sao em biếqbiqt..."

"Kỳyifo vọafnpng vàbytto cájnpli đtqttkhnou đtqttơxvrp nhưhfjq gỗfmza củkelfa em, thậvubrt vôwopz dụlgvbng!" Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen giậvubrt giậvubrt khóaeace miệvuaang.

"..." Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch phájnplt rồtgev.

Ăqefjn mỳyifo xong, suy nghĩavmm tớxdpwi vếqbiqt thưhfjqơxvrpng trêgzlen châtgevn côwopzxckhn mớxdpwi, Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen chủkelf đtqttyricng đtqttmeyjng lêgzlen thu dọafnpn bájnplt đtqttũjoiha vàbytto bếqbiqp.

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch ngồtgevi trêgzlen sofa, nhưhfjqng sau gájnply nhưhfjqaeac thêgzlem đtqttôwopzi mắirbit vậvubry, luôwopzn tựlgvb đtqttyricng quan tâtgevm tớxdpwi mọafnpi đtqttyricng tĩavmmnh trong bếqbiqp.

aeac tiếqbiqng chuôwopzng di đtqttyricng vang lêgzlen, côwopz nghe theo tiếqbiqng đtqttyricng, nóaeac phájnplt từetvvswnji ájnplo vest củkelfa Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen.

Trong bếqbiqp cóaeac tiếqbiqng nưhfjqxdpwc chảffnhy ràbytto ràbytto, cóaeac vẻplan anh khôwopzng nghe thấcqijy. Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch khôwopzng rúswnjt ra, sợwuit nhìmwvjn thấcqijy nhữjzqfng gìmwvj khôwopzng nêgzlen nhìmwvjn. Thếqbiqgzlen côwopz dứmeyjt khoájnplt cầkhnom cảffnh chiếqbiqc ájnplo khoájnplc lêgzlen, nhảffnhy qua.

Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen quay đtqttkhnou lạwopzi, côwopz đtqttưhfjqa cho anh: "Àayrq, di đtqttyricng củkelfa anh kêgzleu đtqttcqijy..."


Lau khôwopz tay xong, anh đtqttóaeacn lấcqijy ájnplo khoájnplc, rúswnjt di đtqttyricng ra.

"Alôwopz, bốqdtl!"

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch nghe thấcqijy anh nhípmcnu màbytty nóaeaci to.

Trưhfjqxdpwc mắirbit hiệvuaan lêgzlen khuôwopzn mặlonet nghiêgzlem nghịgqgk khôwopzng nóaeaci cưhfjqwffni củkelfa ôwopzng Hoắirbic, sốqdtlng lưhfjqng côwopz bấcqijt giájnplc thẳzcrang tắirbip.

Chẳzcrang biếqbiqt bêgzlen kia nóaeaci gìmwvj, gưhfjqơxvrpng mặlonet Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen càbyttng lúswnjc càbyttng nhăavmmn nhóaeac, cuốqdtli cùhatqng bờwffnwopzi mỏancang mípmcnm lạwopzi thàbyttnh mộyrict đtqttưhfjqwffnng thẳzcrang tắirbip: "Biếqbiqt rồtgevi, con sẽqdtl qua ngay bâtgevy giờwffn!"

Thấcqijy anh ngắirbit májnply, Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch vộyrici nóaeaci: "Chỗfmzaxckhn lạwopzi đtqttodtc em rửgzlea cho, anh mau đtqtti đtqtti!"

"Ừlsnim." Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen gậvubrt đtqttkhnou.

hfjqwffnng nhưhfjqaeac chuyệvuaan gìmwvj đtqttóaeac quan trọafnpng, anh cầkhnom ájnplo khoájnplc sảffnhi bưhfjqxdpwc đtqtti ra ngoàbytti vớxdpwi vẻplan rấcqijt vộyrici vãpmcn. Chẳzcrang mấcqijy chốqdtlc, ngoàbytti cửgzlea đtqttãpmcn vọafnpng vàbytto tiếqbiqng đtqttóaeacng sầkhnom lạwopzi.

Đojcfêgzlem xuốqdtlng, Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch tắirbim rửgzlea xong nằqbiqm lêgzlen giưhfjqwffnng.

Đojcfèqbiqn trong phòxckhng đtqttãpmcn tắirbit, côwopz tuy nhắirbim mắirbit nhưhfjqng vẫirbin chưhfjqa hoàbyttn toàbyttn buồtgevn ngủkelf, khôwopzng biếqbiqt đtqttang đtqttwuiti cájnpli gìmwvj.

Đojcfếqbiqn tậvubrn khi côwopz loájnplng thoájnplng nghe thấcqijy cóaeac tiếqbiqng ôwopzwopzhfjqxdpwi nhàbytt.

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch véqdtln chăavmmn ra, lầkhnon mòxckh đtqtti tớxdpwi bêgzlen cạwopznh cửgzlea sổyifo, nhìmwvjn xuốqdtlng dưhfjqxdpwi, thấcqijy chiếqbiqc Land Rover màbyttu trắirbing đtqttóaeac dừetvvng ngay dưhfjqxdpwi cộyrict đtqttèqbiqn đtqttưhfjqwffnng.

Sau đtqttóaeac, ájnplnh đtqttèqbiqn xe nhấcqijp nhájnply mấcqijy cájnpli, cửgzlea ghếqbiqjnpli đtqttưhfjqwuitc mởqefj ra, bóaeacng dájnplng cao lớxdpwn củkelfa Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen bưhfjqxdpwc xuốqdtlng.


Anh khôwopzng lêgzlen tầkhnong ngay màbytt dựlgvba vàbytto thâtgevn xe, cúswnji đtqttkhnou húswnjt mộyrict đtqttiếqbiqu thuốqdtlc. Khóaeaci thuốqdtlc xájnplm trắirbing dưhfjqwffnng nhưhfjq nhìmwvjn thấcqijy rấcqijt rõmwvjhfjqxdpwi ájnplnh đtqttèqbiqn, cóaeac đtqttiềlgvbu sắirbic mặlonet củkelfa anh thìmwvj khôwopzng thểodtc thấcqijy rõmwvj.

swnjt thuốqdtlc xong, Hoắirbic Trưhfjqwffnng Uyêgzlen dùhatqng giàbytty da dậvubrp tắirbit rồtgevi đtqtti lêgzlen gájnplc.

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch cũjoihng quay vềlgvb nằqbiqm lạwopzi lêgzlen giưhfjqwffnng, âtgevm thầkhnom đtqttếqbiqm sốqdtl trong lòxckhng.

byttn hìmwvjnh di đtqttyricng sájnplng rựlgvbc lêgzlen, cóaeac mộyrict tin nhắirbin đtqttưhfjqwuitc gửgzlei tớxdpwi.

Chúswnjc ngủkelf ngon.

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch nhìmwvjn thấcqijy mấcqijy chữjzqfbytty, cuốqdtli cùhatqng mớxdpwi nhắirbim mắirbit lạwopzi, chìmwvjm vàbytto giấcqijc ngủkelftgevu.

...

jnplng hôwopzm sau, Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch dậvubry muộyricn.

Khi côwopz vộyrici vàbyttng xuốqdtlng dưhfjqxdpwi nhàbytt, mớxdpwi phájnplt hiệvuaan chiếqbiqc ôwopzwopz trắirbing đtqttãpmcn đtqttưhfjqwuitc lájnpli đtqtti. Côwopz khôwopzng quájnpl đtqttodtc ýlgvb, vộyrici vãpmcn chạwopzy vềlgvb phípmcna trạwopzm xe buýlgvbt, sợwuit tớxdpwi muộyricn sẽqdtl bịgqgk trừetvv tiềlgvbn.

Cuốqdtli cùhatqng khi tớxdpwi dưhfjqxdpwi tòxckha nhàbyttavmmn phòxckhng, Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch còxckhn khôwopzng cóaeac sứmeyjc màbytt thởqefj dốqdtlc. Côwopz đtqtti theo đtqttbyttn ngưhfjqwffni vàbytto trong. Ngủkelf mộyrict giấcqijc tỉpnzinh dậvubry, chỗfmza bịgqgk trẹzcrao châtgevn đtqttãpmcn bớxdpwt sưhfjqng nhiềlgvbu.

Vừetvva đtqtti qua cájnplnh cửgzlea xoay, chuôwopzng di đtqttyricng vang lêgzlen, côwopz khôwopzng dừetvvng bưhfjqxdpwc, cứmeyj thếqbiqswnjt májnply ra: "Alôwopz, Cájnpl nhỏanca! Cóaeac chuyệvuaan gìmwvj vậvubry? Mìmwvjnh đtqttang vộyrici tớxdpwi chấcqijm côwopzng..."

"Tiểodtcu Bạwopzch, cậvubru đtqttafnpc tin tứmeyjc hôwopzm nay chưhfjqa?"

kelf đtqttkhnou kia, ngữjzqf khípmcn củkelfa Tang Hiểodtcu Du hiếqbiqm khi nghiêgzlem túswnjc nhưhfjq vậvubry.


tgevm Uyểodtcn Bạwopzch khôwopzng hiểodtcu: "Tin tứmeyjc gìmwvj?"

"Chưhfjqa thìmwvj thôwopzi!" Nghe thấcqijy vậvubry, Tang Hiểodtcu Du cóaeac vẻplan nhưhfjq thởqefj phàbytto nhẹzcra nhõmwvjm, rồtgevi lạwopzi tiếqbiqp tụlgvbc nóaeaci vớxdpwi vẻplan nặloneng nềlgvb: "Tiểodtcu Bạwopzch, nghe mìmwvjnh nóaeaci đtqttâtgevy, tuyệvuaat đtqttqdtli đtqttetvvng đtqttafnpc bájnplo hay xem tin tứmeyjc! Tuyệvuaat đtqttqdtli khôwopzng!"

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch chẳzcrang hiểodtcu môwopzgzlemwvj, khi muốqdtln gạwopzn hỏancai xem rốqdtlt cuộyricc cóaeac chuyệvuaan gìmwvj, thìmwvjmwvjnh nhưhfjq trong đtqttiệvuaan thoạwopzi vọafnpng vàbytto tiếqbiqng kêgzleu củkelfa Tang Hiểodtcu Du. Loájnplng thoájnplng còxckhn cóaeac giọafnpng củkelfa Tầkhnon Tưhfjq Niêgzlen, sau đtqttóaeac thìmwvj cuộyricc gọafnpi bịgqgk ngắirbit májnply.

wopz nuốqdtlt nưhfjqxdpwc bọafnpt.

Lẽqdtlbytto tốqdtli qua bájnplc sỹosbc Tầkhnon ởqefj lạwopzi chỗfmzajnpl nhỏanca?

Khôwopzng kịgqgkp suy nghĩavmm quájnpl nhiềlgvbu, Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch nhéqdtlt di đtqttyricng vàbytto túswnji xájnplch, rảffnho bưhfjqxdpwc vàbytto chấcqijm côwopzng.

Cuốqdtli cùhatqng cũjoihng khôwopzng muộyricn, côwopz dựlgvba vàbytto ghếqbiq, ngẩsyrhng đtqttkhnou, cảffnhm thấcqijy thậvubrt nguy hiểodtcm, muốqdtln lájnplt nữjzqfa đtqtti pha cốqdtlc caféqdtl cho tỉpnzinh tájnplo lạwopzi.

Liêgzlen tụlgvbc cóaeac đtqtttgevng nghiệvuaap đtqtti vàbytto, trong đtqttóaeacaeac mộyrict ngưhfjqwffni bưhfjqxdpwc qua, nóaeaci bêgzlen ngoàbytti cóaeac ngưhfjqwffni tìmwvjm côwopz.

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch nghi hoặlonec, khôwopzng hiểodtcu mớxdpwi sájnplng sớxdpwm ra đtqttãpmcn ai tìmwvjm mìmwvjnh. Khi côwopz đtqtti ra khỏancai văavmmn phòxckhng, nhìmwvjn thấcqijy Lâtgevm Dao Dao khoájnplc chiếqbiqc túswnji hàbyttng hiệvuaau đtqttmeyjng trưhfjqxdpwc cửgzlea thang májnply, côwopz nhípmcnu màbytty: "Côwopz đtqttếqbiqn đtqttâtgevy làbyttm gìmwvj!"

ojcfưhfjqơxvrpng nhiêgzlen làbytt đtqttodtcmwvjm chịgqgk rồtgevi!" Lâtgevm Dao Dao vẫirbin rấcqijt ngạwopzo nghễlsni.

"Tôwopzi đtqttang làbyttm việvuaac, rấcqijt bậvubrn." Nóaeaci xong Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch quay ngưhfjqwffni đtqttgqgknh bỏanca đtqtti.

tgevm Dao Dao rảffnho bưhfjqxdpwc chắirbin trưhfjqxdpwc mặlonet côwopz, néqdtlt mặlonet hòxckha nhãpmcn hiếqbiqm thấcqijy: "Yêgzlen tâtgevm, tôwopzi khôwopzng làbyttm mấcqijt nhiềlgvbu thờwffni gian củkelfa chịgqgk đtqttâtgevu, tôwopzi đtqttếqbiqn đtqttodtc đtqttưhfjqa cho chịgqgk chúswnjt đtqtttgev!"

aeaci xong, Lâtgevm Dao Dao bèqbiqn thòxckh tay vàbytto trong chiếqbiqc túswnji xájnplch.

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch cảffnhnh giájnplc, vôwopz thứmeyjc lùhatqi sau mộyrict bưhfjqxdpwc.

aeac đtqttiềlgvbu, cóaeac vẻplan khôwopzng phảffnhi thứmeyjmwvj nguy hiểodtcm, Lâtgevm Dao Dao chỉpnzi lấcqijy ra mộyrict tờwffnjnplo.

wopz đtqttmeyjng đtqttóaeac, bịgqgkwopz ta nhéqdtlt thẳzcrang tờwffnjnplo vàbytto lòxckhng. Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch giơxvrp tay trong vôwopz thứmeyjc. Nhưhfjqng dùhatqwopz khôwopzng muốqdtln mởqefj ra, Lâtgevm Dao Dao cũjoihng đtqttãpmcn chuẩsyrhn bịgqgk sẵhdmrn, mởqefj trưhfjqxdpwc nộyrici dung trọafnpng đtqttiểodtcm muốqdtln chỉpnzi cho côwopz.

aeac vẻplan nhưhfjq đtqttóaeacbytt mộyrict tin hot, đtqttưhfjqwuitc in chữjzqf to, bôwopzi đtqttvubrm đtqtten xìmwvj.

Sau khi đtqttafnpc rõmwvjxckhng típmcnt, Lâtgevm Uyểodtcn Bạwopzch đtqttwffn cảffnh ngưhfjqwffni, dưhfjqwffnng nhưhfjq từetvvng chúswnjt májnplu trong ngưhfjqwffni đtqttang từetvv từetvv lạwopznh đtqtti.

"Chuyệvuaan liêgzlen hôwopzn củkelfa hai nhàbytt Hoắirbic, Lụlgvbc cuốqdtli cùhatqng cũjoihng côwopzng khai, họafnp chaunảffnh bịgqgk cửgzlebyttnh mộyrict buổyifoi lễlsni đtqttípmcnnh hôwopzn long trọafnpng..."

aeac rấcqijt nhiềlgvbu chữjzqf quan trọafnpng nhảffnhy ra ngoàbytti.

Nhàbytt họafnp Hoắirbic, nhàbytt họafnp Lụlgvbc, long trọafnpng, đtqttípmcnnh hôwopzn...

tgevm Uyểodtcn Bạwopzch cảffnhm thấcqijy nhưhfjqaeac từetvvng đtqttwuitt sấcqijm vang dộyrici sau lưhfjqng.

aeac thứmeyjmwvj nổyifo tung ngay sájnplt bêgzlen tai côwopz, nổyifo tung trưhfjqxdpwc mắirbit khiếqbiqn côwopz choájnplng vájnplng, hoa mặlonet chóaeacng màbytty.

"Nhìmwvjn rõmwvj chưhfjqa hảffnh?"

tgevm Dao Dao đtqttirbic ýlgvb, cốqdtlmwvjnh nóaeaci: "Nếqbiqu nhìmwvjn rõmwvj rồtgevi thìmwvjwopzi cóaeac thểodtc đtqtti rồtgevi! Tôwopzi cũjoihng rấcqijt hiếqbiqm thờwffni gian, chiềlgvbu nay còxckhn phảffnhi cùhatqng chịgqgk Sunny đtqtti chọafnpn lễlsni phụlgvbc, mặlonec quầkhnon ájnplo đtqtti dựlgvb mộyrict dịgqgkp quan trọafnpng nhưhfjq thếqbiqbytty đtqttâtgevu thểodtcbyttm hồtgev!"

Nhìmwvjn thấcqijy sắirbic mặlonet côwopz từetvv từetvv nhợwuitt nhạwopzt khôwopzng chúswnjt huyếqbiqt sắirbic, Lâtgevm Dao Dao sung sưhfjqxdpwng vôwopzhatqng.

Khôwopzng uổyifong côwopzng mớxdpwi sájnplng sớxdpwm ra, còxckhn chưhfjqa kịgqgkp ăavmmn sájnplng, côwopz ta muốqdtln tậvubrn mắirbit nhìmwvjn thấcqijy dájnplng vẻplan thảffnhm hạwopzi kia mớxdpwi cam tâtgevm, bao nhiêgzleu ganh ghéqdtlt típmcnch tụlgvb bấcqijy lâtgevu bâtgevy giờwffn cuốqdtli cùhatqng cũjoihng đtqttưhfjqwuitc trảffnh thùhatq thoảffnh thuêgzle mộyrict chúswnjt.

Hấcqijt hấcqijt májnpli tóaeacc, côwopz sung sưhfjqxdpwng quay ngoắirbit ngưhfjqwffni rờwffni đtqtti...

~Hếqbiqt chưhfjqơxvrpng 170~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.