Xin Hãy Ôm Em

Chương 169 :

    trước sau   
calim Uyểdylrn Bạnkaych nuốcnljt nưcupqtnjzc bọbisst, run rẩnewvy cụdmzip mắibgst xuốcnljng.

zbdkc nàezaky, cócmaj tiếxjpong bưcupqtnjzc châcalin từrgun xa tớtnjzi gầelzun dừrgunng bêqhpgn cạnkaynh họbiss, làezak Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn trong bộpxol blouse trắibgsng.

"Bávrrpc sỹxaxe Tầelzun, anh lạnkayi trựhngtc sao?" Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych tòcmajcmaj hỏrsqii.

"Ừxnbwm." Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn gậccwtt đhngtelzuu.

"Tôzteai gọbissi đhngtiệgjfpn cho Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn. Cậccwtu ấxmdjy nócmaji đhngtang ởxohu phòcmajng cấxmdjp cứqhpgu, tôzteai còcmajn tưcupqxohung châcalin cậccwtu ấxmdjy bịletyezakm sao! Thìgnyw ra làezakzteacalim bịlety thưcupqơuiuqng, xem ra làezak trẹxbeuo châcalin?" Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn đhngtúzbdkt hai tay vàezako trong túzbdki ávrrpo blouse trắibgsng, rồxmdji tiếxjpop tụdmzic hỏrsqii: "Sao, cócmaj nghiêqhpgm trọbissng khôzteang?"

calim Uyểdylrn Bạnkaych lắibgsc đhngtelzuu: "Àuqmf, khôzteang sao đhngtâcaliu, chỉxbeuezak trẹxbeuo châcalin, ban nãifmsy bávrrpc sỹxaxecmajqhpg cho íwultt thuốcnljc, nócmaji chỉxbeu cầelzun vềjdxc chăbjukm chỉxbeuzteai làezak đhngtưcupqjdxcc!"


Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn gậccwtt đhngtelzuu, cũcupqng ngồxmdji xuốcnljng trêqhpgn chiếxjpoc ghếxjpoqhpgn cạnkaynh côztea, nhưcupqtnjzng màezaky cócmaj phầelzun mờxnbw ávrrpm: "Cócmaj phảjvcqi cung củxwfja Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn lêqhpgn dâcaliy rồxmdji nhưcupqng em khôzteang chịletyu, nêqhpgn cậccwtu ấxmdjy đhngtãifms bẻnewv trẹxbeuo châcalin em khôzteang?"

"Khôzteang phảjvcqi ạnkay..." Vạnkaych đhngten rơuiuqi đhngtelzuy đhngtelzuu Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych.

vrrpc sỹxaxe củxwfja bệgjfpnh việgjfpn nàezaky sao lạnkayi cócmaj tríwultcupqxohung tưcupqjdxcng phong phúzbdk vậccwty chứqhpg...

"Ha ha! Tôzteai đhngtùccwta ấxmdjy màezak!" Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn cưcupqxnbwi phávrrpqhpgn.

"Em đhngtjdxci ởxohu đhngtâcaliy, anh đhngti lấxmdjy thuốcnljc." Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn cầelzum toa thuốcnljc lêqhpgn, nócmaji vớtnjzi côztea.

"Châcalin cẳdmzing cậccwtu cũcupqng đhngti íwultt thôzteai, đhngtdylrgnywnh đhngti cho!" Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn lêqhpgn tiếxjpong.

"Khôzteang sao." Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn gưcupqjdxcng cưcupqxnbwi, rồxmdji đhngti vềjdxc phíwulta bêqhpgn trávrrpi.

Chỉxbeucmajn lạnkayi hai ngưcupqxnbwi họbiss, Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn khôzteang đhngtùccwta giỡnkayn nữdylra, màezak hỏrsqii côztea: "Cávrrpezakng đhngtxmdji sốcnlj đhngtiệgjfpn thoạnkayi rồxmdji àezak?"

"Cávrrp nhỏrsqi sao?" Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych ngẩnewvn ngưcupqxnbwi, lắibgsc đhngtelzuu: "Khôzteang cócmaj, buổxmdji trưcupqa chúzbdkng tôzteai vừrguna nócmaji chuyệgjfpn xong màezak..."

Nghe xong, sắibgsc mặtfgct anh ấxmdjy lậccwtp tứqhpgc đhngten xìgnyw lạnkayi. Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn nhíwultu màezaky nócmaji: "Côzteacalim, cócmaj thểdylr cho tôzteai mưcupqjdxcn di đhngtpxolng củxwfja côztea mộpxolt chúzbdkt khôzteang?"

"Cócmaj thểdylr!" Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych gậccwtt đhngtelzuu, rúzbdkt di đhngtpxolng từrgun trong túzbdki quầelzun ra.

Sau khi đhngtócmajn lấxmdjy, Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn bèyeptn nhanh chócmajng ấxmdjn mộpxolt sốcnlj đhngtiệgjfpn thoạnkayi cócmaj vẻnewv đhngtãifms thuộpxolc nằvrrpm lòcmajng. Khi anh ấxmdjy gọbissi đhngti, trêqhpgn màezakn hìgnywnh hiểdylrn thịletyqhpgn ngưcupqxnbwi màezakztea đhngtãifmscupqu trong đhngtiệgjfpn thoạnkayi: Cávrrp nhỏrsqi.

Đqhycelzuu kia bắibgst mávrrpy, Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn đhngtqhpgng phắibgst dậccwty khỏrsqii ghếxjpo.


ezakn tay vốcnljn đhngtang đhngtúzbdkt trong túzbdki ávrrpo blouse trắibgsng chốcnljng vàezako hôzteang, anh ấxmdjy nghiếxjpon răbjukng nghiếxjpon lợjdxci nócmaji: "Cávrrpezakng, em chávrrpn sốcnljng rồxmdji, dávrrpm cho anh vàezako danh sávrrpch đhngten!"

Chẳdmzing biếxjpot đhngtelzuu kia nócmaji gìgnyw, Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn phồxmdjng mang trợjdxcn mávrrp trôzteang rấxmdjt dữdylr, rồxmdji sảjvcqi bưcupqtnjzc đhngti vềjdxc phávrrpi cầelzuu thang bộpxol, khi đhngtócmajng cửqqgna lạnkayi, lớtnjzp kíwultnh thủxwfjy tinh dưcupqxnbwng nhưcupqcmajn rung lêqhpgn bầelzun bậccwtt.

calim Uyểdylrn Bạnkaych ngẩnewvn ngưcupqxnbwi, cócmaj vẻnewvcupqng đhngtãifms quen đhngtcnlji phưcupqơuiuqng mộpxolt khoảjvcqng thờxnbwi gian rồxmdji. Côztea từrgunng gặtfgcp anh ấxmdjy vớtnjzi dávrrpng vẻnewv cậccwtu chủxwfj phong lưcupqu đhngta tìgnywnh trong club, rồxmdji cũcupqng từrgunng thấxmdjy vẻnewv nghiêqhpgm nghịlety khi làezakm việgjfpc, nhưcupqng chưcupqa bao giờxnbw thấxmdjy anh ấxmdjy sửqqgnng cồxmdjqhpgn nhưcupq vậccwty, giốcnljng hệgjfpt mộpxolt con sưcupq tửqqgn phẫelonn nộpxol.

Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn quay trởxohu vềjdxc, trong tay cócmaj thêqhpgm mộpxolt chiếxjpoc túzbdki nhỏrsqi, bêqhpgn trong đhngthngtng thuốcnljc.

"Mua xong thuốcnljc rồxmdji, chúzbdkng ta vềjdxc thôzteai!"

cmaji rồxmdji, anh chìgnywa tay ra trưcupqtnjzc mặtfgct côztea, lòcmajng bàezakn tay vớtnjzi nhữdylrng đhngtưcupqxnbwng vâcalin rõxoekmxqdt.

calim Uyểdylrn Bạnkaych do dựhngt rấxmdjt lâcaliu, khôzteang biếxjpot nêqhpgn đhngtưcupqa tay ra hay khôzteang, giốcnljng nhưcupq trávrrpi tim lúzbdkc nàezako cũcupqng bấxmdjt đhngtletynh củxwfja côztea, khôzteang biếxjpot cócmajqhpgn hưcupqtnjzng vềjdxc phíwulta trưcupqtnjzc.

Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn thẳdmzing thừrgunng nắibgsm chặtfgct lấxmdjy tay côztea, đhngtxmdjng thờxnbwi kémxqdo côztea dậccwty khỏrsqii ghếxjpo, ôzteam chầelzum lấxmdjy eo côztea.

Thang mávrrpy vang lêqhpgn tiếxjpong đhngtpxolng, Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn gọbissi đhngtiệgjfpn xong quay lạnkayi, khắibgsp ngưcupqxnbwi toávrrpt ra sựhngt bựhngtc bộpxoli. Anh ấxmdjy trảjvcq lạnkayi di đhngtpxolng cho côztea, đhngtxmdjng thờxnbwi cởxohui ávrrpo blouse trắibgsng.

"Bávrrpc sỹxaxe Tầelzun, anh khôzteang trựhngtc nữdylra sao?" Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych ngạnkayc nhiêqhpgn.

"Ừxnbwm." Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn gậccwtt đhngtelzuu, lậccwtp tứqhpgc quay sang nócmaji vớtnjzi Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn: "Hôzteam nay mìgnywnh mổxmdjbjukm ca, quávrrp mệgjfpt, khôzteang lávrrpi nổxmdji xe nữdylra, hai ngưcupqxnbwi quay vềjdxc tiệgjfpn thểdylr cho mìgnywnh quávrrp giang mộpxolt đhngtoạnkayn đhngtưcupqxnbwng."

Khi chiếxjpoc Land Rover lávrrpi ra khỏrsqii bệgjfpnh việgjfpn, trờxnbwi đhngtãifms tốcnlji hoàezakn toàezakn.

calim Uyểdylrn Bạnkaych vẫelonn bịlety nhémxqdt vàezako ghếxjpovrrpi phụdmzi, Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn ngồxmdji phíwulta sau, ngay cảjvcq ávrrpo khoávrrpc cũcupqng khôzteang cầelzum theo, chỉxbeu mặtfgcc đhngtpxolc chiếxjpoc ávrrpo len. Sau khi lêqhpgn xe, anh ấxmdjy khoanh tay trưcupqtnjzc ngựhngtc nhắibgsm mắibgst ngủxwfj, mặtfgct cócmaj vẻnewv rấxmdjt mỏrsqii mệgjfpt. Cho tớtnjzi khi xe đhngtxerw lạnkayi, anh ấxmdjy mớtnjzi mởxohu lạnkayi mắibgst ra.


cmaj đhngtiềjdxcu họbiss khôzteang lávrrpi tớtnjzi nhàezak Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn màezak tớtnjzi khu chung cưcupquiuqi Tang Hiểdylru Du ởxohu.

Tầelzun Tưcupq Niêqhpgn đhngtnewvy cửqqgna xe ra, sảjvcqi bưcupqtnjzc đhngti vàezako trong.

calim Uyểdylrn Bạnkaych nghiêqhpgng đhngtelzuu, nhìgnywn theo bócmajng hìgnywnh biếxjpon mấxmdjt hơuiuqi thấxmdjt thầelzun.

"Sao ngẩnewvn ngưcupqxnbwi ra vậccwty?" Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn nhíwultu màezaky.

calim Uyểdylrn Bạnkaych lẩnewvm bẩnewvm: "Em đhngtang nghĩcnlj, bávrrpc sỹxaxe Tầelzun liệgjfpu cócmaj phảjvcqi làezak ngưcupqxnbwi ấxmdjy củxwfja Cávrrp nhỏrsqi khôzteang..."

"Chuyệgjfpn củxwfja mìgnywnh còcmajn chưcupqa nghĩcnlj cho thôzteang suốcnljt, nghĩcnlj ngưcupqxnbwi khávrrpc làezakm gìgnyw!" Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn lạnkaynh lùccwtng hừrgun mộpxolt tiếxjpong.

"..." Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych míwultm môzteai.

"Vềjdxc nhàezak!" Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn trầelzum giọbissng khởxohui đhngtpxolng xe.

Chiếxjpoc Land Rover trắibgsng đhngtxerwxohu vịlety tríwult cốcnlj đhngtletynh bêqhpgn dưcupqtnjzi tòcmaja nhàezak chung cưcupq. Khi chìgnywa khócmaja đhngtưcupqjdxcc rúzbdkt ra khỏrsqii ổxmdj, Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych cũcupqng cúzbdki đhngtelzuu cởxohui dâcaliy an toàezakn củxwfja mìgnywnh. Côztea vừrguna đhngttfgct mộpxolt châcalin xuốcnljng đhngtxmdjt, Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn cũcupqng đhngtãifmscmajng qua đhngtelzuu xe, đhngtang cúzbdki ngưcupqxnbwi đhngtưcupqa tay vềjdxc phíwulta côztea.

calim Uyểdylrn Bạnkaych xua tay: "Em tựhngt đhngti đhngtưcupqjdxcc..."

Âhngtm cuốcnlji phíwulta sau ngưcupqng lạnkayi nơuiuqi đhngtelzuu lưcupqnkayi vìgnyw Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn đhngtãifms bếxjpo bổxmdjng côzteaezako lòcmajng.

calim Uyểdylrn Bạnkaych đhngtàezaknh đhngttfgct tay lêqhpgn vai anh. Đqhycèyeptn cảjvcqm ứqhpgng sávrrpng lêqhpgn từrgunng tầelzung. Côztea cụdmzip mắibgst xuốcnljng, trong tầelzum mắibgst làezak yếxjpot hầelzuu củxwfja anh.

qhpgn tậccwtn tầelzung trêqhpgn cùccwtng, vẫelonn tưcupq thếxjpo bếxjpoxmdjy, Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych rúzbdkt chìgnywa khócmaja ra mởxohu cửqqgna. Anh đhngti thẳdmzing mộpxolt mạnkaych vàezako trong nhàezak, rồxmdji đhngttfgct côzteaqhpgn ghếxjpo sofa ngoàezaki phòcmajng khávrrpch.


Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn khôzteang ngồxmdji xuốcnljng, cũcupqng khôzteang đhngti vềjdxc, màezak đhngtúzbdkt tay vàezako túzbdki quầelzun, sảjvcqi nhữdylrng bưcupqtnjzc rộpxolng, lưcupqjdxcn tấxmdjt cảjvcqvrrpc căbjukn phòcmajng mộpxolt lưcupqjdxct, đhngtôzteai mắibgst u tốcnlji hơuiuqi nheo lạnkayi, quan sávrrpt mộpxolt lưcupqjdxct từrgun trêqhpgn xuốcnljng dưcupqtnjzi, từrgun trávrrpi qua phảjvcqi.

calim Uyểdylrn Bạnkaych hơuiuqi choávrrpng vávrrpng vìgnywgnywnh bócmajng cao lớtnjzn củxwfja anh cứqhpgcupqjdxcn qua lưcupqjdxcn lạnkayi: "Anh cócmaj thểdylr đhngtrgunng đhngti lung tung khôzteang..."

"Lâcaliu rồxmdji khôzteang đhngtếxjpon, còcmajn khôzteang cho phémxqdp anh đhngti lạnkayi?" Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn đhngtávrrpnh mắibgst liếxjpoc côztea, bưcupqtnjzc châcalin vẫelonn khôzteang dừrgunng: "Anh thấxmdjy làezak, sau khi em đhngtávrrp anh, trong nhàezak khôzteang còcmajn dấxmdju tíwultch củxwfja ngưcupqxnbwi đhngtàezakn ôzteang nàezako ởxohu qua đhngtêqhpgm cảjvcq"

"..." Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych câcalim níwultn.

cupqjdxcn mộpxolt vòcmajng lớtnjzn, hìgnywnh nhưcupq đhngtúzbdkng làezak khôzteang cócmaj ngưcupqxnbwi đhngtàezakn ôzteang nàezako từrgunng ởxohu lạnkayi, Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn rấxmdjt hàezaki lòcmajng.

Anh rócmajt hai cốcnljc nưcupqtnjzc ngồxmdji xuốcnljng sofa, đhngtưcupqa cho côztea mộpxolt cốcnljc hệgjfpt nhưcupq ôzteang chủxwfj củxwfja căbjukn nhàezakezaky vậccwty. Khi anh dùccwtng ngócmajn tay cọbissqhpgn miệgjfpng cốcnljc, cũcupqng nhíwultu màezaky hỏrsqii mộpxolt câcaliu: "Sao em lạnkayi ởxohu chung vớtnjzi Sunny?"

"Gặtfgcp nhau trong siêqhpgu thịlety..." Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych khẽgnckwultm môzteai.

Nghe xong, Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn trầelzum ngâcalim mấxmdjy giâcaliy, rồxmdji hạnkay thấxmdjp giọbissng: "Sau nàezaky trávrrpnh xa côztea ta mộpxolt chúzbdkt!"

"Anh khôzteang vui àezak?" Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych ngậccwtp ngừrgunng hỏrsqii lạnkayi. Thấxmdjy anh im lặtfgcng, côztea bấxmdjt giávrrpc cụdmzip mắibgst xuốcnljng, gưcupqjdxcng khócmaje môzteai: "Anh yêqhpgn tâcalim, hôzteam nay chỉxbeuezak trùccwtng hợjdxcp, sau nàezaky sẽgnck khôzteang còcmajn chuyệgjfpn nàezaky xảjvcqy ra nữdylra. Cho dùccwtcmaj gặtfgcp, em cũcupqng sẽgnck chủxwfj đhngtpxolng némxqd trávrrpnh... Đqhycau!"

Nhữdylrng lờxnbwi phíwulta sau còcmajn chưcupqa nócmaji xong, mộpxolt cơuiuqn đhngtau đhngttnjzn đhngtãifms truyềjdxcn từrgun tai tớtnjzi.

Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn đhngtang cậccwty tay dàezaki, vưcupqơuiuqn qua chiếxjpoc bàezakn, vémxqdo chặtfgct tai côztea, hơuiuqn nữdylra làezakmxqdo thậccwtt, khôzteang hềjdxc đhngtùccwta giỡnkayn.

calim Uyểdylrn Bạnkaych tốcnljn rấxmdjt nhiềjdxcu côzteang sứqhpgc mớtnjzi giãifmsy ra đhngtưcupqjdxc. Côztea cắibgsn môzteai trừrgunng mắibgst nhìgnywn anh: "... Anh làezakm gìgnyw vậccwty? Đqhycau lắibgsm đhngtxmdjy!"

zteaccwtng tay xoa tai, thậccwtt sựhngt rấxmdjt đhngtau, giờxnbw đhngtang nócmajng rávrrpt.

zbdkc nhỏrsqiztea phạnkaym lỗxerwi, bàezak ngoạnkayi cũcupqng chưcupqa từrgunng vémxqdo tai côztea nhưcupq vậccwty, cùccwtng lắibgsm làezak bắibgst côztea úzbdkp mặtfgct vàezako tưcupqxnbwng nhậccwtn lỗxerwi màezak thôzteai.

"Ban nãifmsy đhngtávrrpng lẽgnck khôzteang chỉxbeu kiểdylrm tra châcalin cho em màezakqhpgn kiểdylrm tra cảjvcq tai mớtnjzi phảjvcqi!" Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn mặtfgct màezaky sầelzum xìgnyw.

"Thếxjpoezak ýebgagnyw..." Lâcalim Uyểdylrn Bạnkaych nhăbjukn nhócmaj.

"Lẽgnckezako tai em ổxmdjn? Nhữdylrng lờxnbwi anh nócmaji khôzteang nghe thấxmdjy đhngtưcupqjdxcc?" Hoắibgsc Trưcupqxnbwng Uyêqhpgn uốcnljng mộpxolt ngụdmzim nưcupqtnjzc to, ngữdylr khíwult hung hãifmsn: "Anh nócmaji rồxmdji, anh khôzteang quan tâcalim đhngtếxjpon ngưcupqxnbwi khávrrpc, anh chỉxbeu đhngtdylr ýebga tớtnjzi mìgnywnh em thôzteai!"

~Hếxjpot chưcupqơuiuqng 169~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.