Xin Hãy Ôm Em

Chương 168 :

    trước sau   
Siêskoqu thịwbxh vốieeqn dĩrjzwqwlc tầkhltng B1, bêskoqn trêskoqn làinrg trung tâioygm thưyhxoơeresng mạadjpi, bỗnlljng nhiêskoqn xung quanh trởqwlcskoqn hỗnlljn loạadjpn.

Vốieeqn cóuqgn rấbobht nhiềbobhu ngưyhxojkxgi đagjeang nhàinrgn nhãjbqr đagjei dạadjpo vàinrg mua sắnbtym, lúioygc nàinrgy tấbobht cảmfuu ùtgfin lạadjpi thàinrgnh mộysjht đagjeieeqng. Cácfpfc nhâioygn viêskoqn vàinrg bảmfuuo vệqjbt kịwbxhp thờjkxgi xuấbobht hiệqjbtn duy trìpokq trậqirkt tựkbov, cầkhltm loa thôdksvng bácfpfo vàinrg di tảmfuun dògvgung ngưyhxojkxgi vềbobh phíjbqra cầkhltu thang thoácfpft hiểrrlym an toàinrgn.

Nhưyhxong cho dùtgfiinrg vậqirky, họhvju vẫhazsn nhưyhxo bầkhlty ong vỡagqg tổhdhr.

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch bịwbxh đagjeácfpfm đagjeôdksvng xung quanh chen lấbobhn, đagjeybzjng khôdksvng vữinrgng, chiếtcflc túioygi trong tay chẳagqgng biếtcflt đagjeãjbqreresi mấbobht từrjzwioygc nàinrgo, côdksvskoqng khôdksvng thểrrly nhặzpaet nổhdhri.

Khi tan làinrgm qua đagjeâioygy, côdksv đagjei đagjeôdksvi giàinrgy đagjeếtcfl thấbobhp cao khoảmfuung ba, bốieeqn phâioygn. Lúioygc cảmfuu đagjeácfpfm đagjeôdksvng chạadjpy vàinrgo cầkhltu thang thoácfpft hiểrrlym, cóuqgn ngưyhxojkxgi va vàinrgo côdksv, làinrgm đagjeếtcfl giàinrgy củtgfia côdksv mắnbtyc kẹzeylt vàinrgo bậqirkc cửkirea. Mộysjht tiếtcflng giògvgun tan vang lêskoqn, cảmfuu ngưyhxojkxgi côdksv ngãjbqr nhàinrgo vềbobh phíjbqra trưyhxoqirkc, cũskoqng may cóuqgn Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt ởqwlcskoqn nhanh tay đagjeagqg lấbobhy côdksv.

"Côdksvioygm, côdksv khôdksvng sao chứybzj?"


ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch lắnbtyc đagjekhltu, cảmfuum kíjbqrch nóuqgni mộysjht câioygu: "Cảmfuum ơeresn côdksv..."

"Khôdksvng sao!" Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt mỉclhjm cưyhxojkxgi, nhìpokqn xuốieeqng châioygn côdksvinrg hỏwbxhi: "Sao, vẫhazsn đagjei đagjeưyhxoeresc chứybzj?"

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch gậqirkt đagjekhltu ra hiệqjbtu mìpokqnh vẫhazsn đagjei đagjeưyhxoeresc, hai ngưyhxojkxgi bịwbxh cảmfuu đagjeinrgn ngưyhxojkxgi đagjenaowy chạadjpy ra phíjbqra ngoàinrgi.

Cuốieeqi cùtgfing cũskoqng ra tớqirki nơeresi, trung tâioygm thưyhxoơeresng mạadjpi đagjeãjbqr bịwbxh phong tỏwbxha, mộysjht vàinrgi ngưyhxojkxgi khácfpfch vàinrg ngưyhxojkxgi dâioygn xung quanh đagjebobhu quâioygy lạadjpi xem. Tìpokqnh hìpokqnh cóuqgn vẻzyrx khôdksvng quácfpf nghiêskoqm trọhvjung. Tầkhltng hai cóuqgn mộysjht cửkirea hàinrgng đagjeehpp hiệqjbtu cóuqgnioygy đagjeiệqjbtn chậqirkp chácfpfy, làinrgm bùtgfing lửkirea. Đevwuysjhi phògvgung chácfpfy chữinrga chácfpfy đagjeãjbqruqgn mặzpaet rồehppi.

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch nhảmfuuy sang bêskoqn cạadjpnh vàinrgi cácfpfi, bácfpfm tay vàinrgo cộysjhct đagjeèybzjn, cởqwlci chiếtcflc giàinrgy gãjbqry góuqgnt ra kiểrrlym tra.

pokqnh nhưyhxo mắnbtyt cácfpf châioygn củtgfia côdksv đagjeãjbqr bịwbxh trẹzeylo, hơeresi sưyhxong lêskoqn. Côdksvtgfing tay ấbobhn nhẹzeylskoqn, lậqirkp tứybzjc cảmfuum thấbobhy cơeresn đagjeau buốieeqt tim truyềbobhn tớqirki.

dksvioygi ngưyhxojkxgi nhặzpaet lạadjpi giầkhlty lêskoqn đagjerrly đagjei, nghĩrjzw bụcettng lácfpft nữinrga đagjeàinrgnh phảmfuui bắnbtyt xe vềbobh nhàinrg thôdksvi. Cũskoqng đagjeen đagjetgfii thậqirkt, khôdksvng ngờjkxg lạadjpi gặzpaep đagjeácfpfm chácfpfy, đagjeehpp mua đagjeưyhxoeresc trong siêskoqu thịwbxh mấbobht hếtcflt rồehppi, khôdksvng biếtcflt cóuqgn thểrrlypokqm lạadjpi khôdksvng, cho dùtgfipokqm lạadjpi đagjeưyhxoeresc chắnbtyc cũskoqng đagjeãjbqr bịwbxh giẫhazsm nácfpft bégyqlt.

Đevwuang chuẩnaown bịwbxh đagjeybzjng thẳagqgng lêskoqn thìpokq trưyhxoqirkc mặzpaet bỗnlljng dưyhxong cóuqgn mộysjht bóuqgnng dácfpfng cao lớqirkn sảmfuui bưyhxoqirkc đagjei vềbobh phíjbqra côdksv.

yhxoqirkc châioygn rấbobht nhanh, côdksvgvgun chưyhxoa kịwbxhp hoàinrgn hồehppn ngưyhxojkxgi ấbobhy đagjeãjbqr tớqirki trưyhxoqirkc mặzpaet.

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch ngẩnaown ngưyhxojkxgi, nhìpokqn gưyhxoơeresng mặzpaet gầkhltn trong gang tấbobhc, vôdksv thứybzjc kinh ngạadjpc hỏwbxhi: "... Sao anh lạadjpi ởqwlc đagjeâioygy?"

"Châioygn em sao vậqirky?"

Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn khôdksvng trảmfuu lờjkxgi màinrg hỏwbxhi đagjeehppng thờjkxgi.

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch cògvgun chưyhxoa kịwbxhp lêskoqn tiếtcflng, sau lưyhxong bỗnlljng dưyhxong vang lêskoqn tiếtcflng gọhvjui: "Trưyhxojkxgng Uyêskoqn!"


dksv cứybzjng đagjejkxg ngưyhxojkxgi, suýlmcwt nữinrga thìpokq quêskoqn mấbobht mìpokqnh vừrjzwa gặzpaep Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt trong siêskoqu thịwbxh, vàinrg hai ngưyhxojkxgi cùtgfing ra ngoàinrgi ban nãjbqry.

"Trưyhxojkxgng Uyêskoqn, sao anh lạadjpi ởqwlc đagjeâioygy?" Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt hỏwbxhi mộysjht câioygu giốieeqng y hệqjbtt côdksv, cóuqgn vẻzyrx rấbobht mừrjzwng rỡagqg: "Em vàinrgo siêskoqu thịwbxh mua íjbqrt đagjeehpp ăvnemn. Chẳagqgng phảmfuui gầkhltn đagjeâioygy anh thíjbqrch ăvnemn mỳgrfh sao, em đagjeãjbqr mua sácfpfch dạadjpy, bêskoqn trong cóuqgn rấbobht nhiềbobhu cácfpfch nấbobhu mỳgrfh, đagjeeresi em họhvjuc đagjeưyhxoeresc rồehppi sẽoyiainrgm cho anh nếtcflm thửkire, đagjeưyhxoeresc khôdksvng?"

Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn khôdksvng trảmfuu lờjkxgi.

Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt cóuqgn vẻzyrxskoqng khôdksvng đagjerrly ýlmcw, vẫhazsn tưyhxoơeresi cưyhxojkxgi: "Trưyhxojkxgng Uyêskoqn, bắnbtyp châioygn củtgfia anh sao rồehppi? Ra việqjbtn cũskoqng khôdksvng bácfpfo vớqirki em mộysjht tiếtcflng. Hôdksvm đagjeóuqgn em tớqirki bệqjbtnh việqjbtn thăvnemm anh, hỏwbxhi bácfpfc sỹrjzw mớqirki biếtcflt! Thưyhxoơeresng xưyhxoơeresng cốieeqt íjbqrt nhấbobht cũskoqng trăvnemm ngàinrgy, anh nhấbobht đagjewbxhnh phảmfuui chúioyg ýlmcw, việqjbtc côdksvng ty dùtgfiuqgn nhiềbobhu nhưyhxong vẫhazsn phảmfuui cẩnaown thậqirkn sứybzjc khỏwbxhe củtgfia mìpokqnh!"

Cảmfuunh nàinrgy cũskoqng thậqirkt làinrg nhứybzjc mắnbtyt.

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch lặzpaeng lẽoyia quay đagjei, muốieeqn âioygm thầkhltm rờjkxgi khỏwbxhi đagjeâioygy.

uqgn đagjeiềbobhu côdksv vừrjzwa cóuqgn đagjeysjhng tácfpfc, trưyhxoqirkc mặzpaet đagjeãjbqruqgn mộysjht bóuqgnng đagjeen bao trùtgfim. Mộysjht giâioygy sau, cảmfuu ngưyhxojkxgi côdksv bịwbxh bếtcfl bổhdhrng lêskoqn.

"Anh..."

dksv trợeresn trògvgun mắnbtyt, rồehppi hácfpf hốieeqc miệqjbtng.

Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn chỉclhjioygng cao tay lêskoqn, trầkhltm giọhvjung nóuqgni: "Em bịwbxh thưyhxoơeresng rồehppi, lậqirkp tứybzjc tớqirki bệqjbtnh việqjbtn!"

uqgni xong, anh bèybzjn bếtcfldksv sảmfuui bưyhxoqirkc đagjei vềbobh phíjbqra chiếtcflc Land Rover màinrgu trắnbtyng bêskoqn kia đagjeưyhxojkxgng. Suốieeqt cảmfuu quácfpf trìpokqnh khôdksvng hềbobh nhìpokqn Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt đagjeybzjng bêskoqn cạadjpnh lấbobhy mộysjht cácfpfi.

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch bịwbxh anh nhégyqlt vàinrgo ghếtcflcfpfi phụcett, cògvgun chưyhxoa kịwbxhp hiểrrlyu ra chuyệqjbtn gìpokq.

Anh lạadjpi...


Bếtcfldksv đagjei ngay trưyhxoqirkc mặzpaet vợeres chưyhxoa cưyhxoqirki củtgfia mìpokqnh?

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch ngẩnaown ngưyhxojkxgi đagjeang muốieeqn nhìpokqn ra ngoàinrgi cửkirea sổhdhr, đagjeácfpfm đagjeôdksvng che kíjbqrn, khôdksvng nhìpokqn rõysil biểrrlyu cảmfuum lúioygc nàinrgy củtgfia Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt, hơeresn nữinrga cũskoqng chẳagqgng cóuqgn nhiềbobhu thờjkxgi gian cho côdksv, chiếtcflc Land Rover trắnbtyng đagjeãjbqrvnemn bácfpfnh.

Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt đagjeybzjng nguyêskoqn tạadjpi chỗnllj, im lặzpaeng nhìpokqn theo hưyhxoqirkng chiếtcflc xe rờjkxgi đagjei.

Mộysjht chiếtcflc xe sang trọhvjung khácfpfc cũskoqng đagjenlljskoqn đagjeưyhxojkxgng. Ngưyhxojkxgi tàinrgi xếtcfl mởqwlc cửkirea xe, côdksv ta đagjei qua, quăvnemng mạadjpnh đagjeieeqng sácfpfch dạadjpy nấbobhu ăvnemn trong tay vàinrgo trong rồehppi mớqirki cúioygi đagjekhltu ngồehppi vàinrgo.

Khi đagjeèybzjn đagjewbxh, ngưyhxojkxgi tàinrgi xếtcfl nhìpokqn vàinrgo gưyhxoơeresng chiếtcflu hậqirku, dèybzj dặzpaet hỏwbxhi: "Lâioygm tiểrrlyu thưyhxo, côdksv khôdksvng sao chứybzjadjp?"

"Tôdksvi cóuqgn vấbobhn đagjebobhpokq chứybzj!" Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt lạadjpnh lùtgfing đagjeácfpfp lạadjpi.

Ngưyhxojkxgi tàinrgi xếtcfl bỗnlljng chốieeqc khôdksvng dácfpfm thởqwlc mạadjpnh, chỉclhjcfpfm nhìpokqn thẳagqgng, tậqirkp trung lácfpfi xe.

Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt nghiêskoqng đagjekhltu nhìpokqn ra ngoàinrgi cửkirea sổhdhr mấbobhy giâioygy, biểrrlyu cảmfuum dưyhxojkxgng nhưyhxo dịwbxhu đagjei khôdksvng íjbqrt. Côdksv ta nheo mắnbtyt lạadjpi, dặzpaen dògvgu: "Khôdksvng vềbobh nhàinrg, tớqirki biệqjbtt thựkbov nhàinrg họhvju Hoắnbtyc!"

...

Bệqjbtnh việqjbtn.

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch nằbqtym trêskoqn giưyhxojkxgng bệqjbtnh, bêskoqn cạadjpnh làinrgcfpfc sỹrjzw mặzpaec ácfpfo blouse trắnbtyng đagjeang đagjenaowy gọhvjung kíjbqrnh lêskoqn sốieeqng mũskoqi, nhìpokqn ảmfuunh chụcettp CT mớqirki nhấbobht củtgfia côdksv.

Thậqirkt ra khi bịwbxh trẹzeylo, côdksv đagjeãjbqr cảmfuum thấbobhy khôdksvng cầkhltn đagjeếtcfln bệqjbtnh việqjbtn rồehppi, vềbobh chưyhxojkxgm đagjeácfpf mộysjht chúioygt làinrghdhrn, khôdksvng ngờjkxg bịwbxh anh thẳagqgng thừrjzwng xếtcflp sốieeq, sau đagjeóuqgn anh cògvgun kiêskoqn quyếtcflt bắnbtyt chiếtcflu chụcettp.

Sau khi xem xong, bácfpfc sỹrjzwyhxojkxgi nóuqgni: "Khôdksvng sao đagjeâioygu, chỉclhjinrg vếtcflt trẹzeylo châioygn bìpokqnh thưyhxojkxgng, trong phim cũskoqng khôdksvng thểrrly hiệqjbtn bịwbxh thưyhxoơeresng vàinrgo xưyhxoơeresng! Khôdksvng cầkhltn quácfpf lo lắnbtyng, thôdksvng thưyhxojkxgng trong tìpokqnh huốieeqng nàinrgy, chỉclhj cầkhltn vềbobhdksvi chúioygt thuốieeqc giảmfuum đagjeau rồehppi dùtgfing thêskoqm chúioygt thuốieeqc tiêskoqu viêskoqm, chúioyg ýlmcw nghỉclhj ngơeresi mộysjht chúioygt làinrg đagjeưyhxoeresc!"


"Cảmfuum ơeresn bácfpfc sỹrjzw!" Lâioygm Uyểrrlyn Bạadjpch nóuqgni.

"Tôdksvi sẽoyia tạadjpm thờjkxgi xịwbxht cho côdksv mộysjht íjbqrt thuốieeqc hoạadjpt huyếtcflt giảmfuum sưyhxong bầkhltm."

uqgni xong, bácfpfc sỹrjzw cầkhltm lọhvju thuốieeqc lêskoqn, cúioygi xuốieeqng chạadjpm vàinrgo mắnbtyt cácfpf châioygn côdksv.

Nhưyhxong vìpokqyhxoqirkc thuốieeqc quácfpf lạadjpnh, cũskoqng cóuqgn thểrrlypokq bịwbxh chạadjpm vàinrgo vếtcflt sưyhxong, Lâioygm Uyểrrlyn Bạadjpch suýlmcwt xoa đagjeau đagjeqirkn kêskoqu lêskoqn.

"Phiềbobhn anh nhẹzeyl tay mộysjht chúioygt!" Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn nhíjbqru màinrgy.

cfpfc sỹrjzw trêskoqu chọhvjuc côdksv: "Côdksvgyql, xem bạadjpn trai lo lắnbtyng cho côdksvpokqa!"

qjbt, chúioygng tôdksvi khôdksvng phảmfuui nữinrga..." Lâioygm Uyểrrlyn Bạadjpch ngưyhxoeresng ngậqirkp giảmfuui thíjbqrch.

cfpfc sỹrjzw nghe xong hơeresi ngạadjpc nhiêskoqn, bấbobht giácfpfc nhìpokqn vềbobh phíjbqra Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn nãjbqry giờjkxg vẫhazsn đagjeang chăvnemm chúioyg quan sácfpft, chỉclhj thấbobhy anh hơeresi nhếtcflch môdksvi, cấbobht giọhvjung trầkhltm trầkhltm: "Côdksvbobhy trêskoqu ghẹzeylo tôdksvi, sau đagjeóuqgn thìpokq ruồehppng bỏwbxh!"

"..." Lâioygm Uyểrrlyn Bạadjpch ácfpf khẩnaowu.

Khi nàinrgo hảmfuu...

Phun thuốieeqc xong, bácfpfc sỹrjzwpokqu côdksv xuốieeqng giưyhxojkxgng, trao lạadjpi cho Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn, cưyhxojkxgi ha ha nóuqgni thêskoqm: "Đevwurjzwng lo! Con gácfpfi ấbobhy màinrg, dỗnlljinrgnh chúioygt làinrg đagjeưyhxoeresc!"

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch xấbobhu hổhdhr, cúioygi đagjekhltu khôdksvng thểrrly thấbobhp hơeresn.

Ra khỏwbxhi phògvgung khácfpfm, Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn dìpokqu côdksv tớqirki chiếtcflc ghếtcfl trêskoqn hàinrgnh lang tạadjpm thờjkxgi ngồehppi xuốieeqng, trong tay cầkhltm chặzpaet toa thuốieeqc bácfpfc sỹrjzwskoq.

pokqnh nhưyhxouqgn tiếtcflng chuôdksvng di đagjeysjhng vang lêskoqn.

inrg củtgfia Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn, anh rúioygt mácfpfy từrjzw trong túioygi quầkhltn ra. Do góuqgnc nhìpokqn, Lâioygm Uyểrrlyn Bạadjpch mộysjht lầkhltn nữinrga nhìpokqn thấbobhy chữinrg "Sunny" sácfpfng trêskoqn màinrgn hìpokqnh. Lầkhltn nàinrgy côdksv khôdksvng nhữinrgng biếtcflt têskoqn tiếtcflng Anh củtgfia côdksv ta nghe hay màinrggvgun biếtcflt cảmfuuskoqn tiếtcflng Trung cũskoqng hay khôdksvng kégyqlm.

Khôdksvng ngắnbtyt ngay nhưyhxo lầkhltn trưyhxoqirkc, Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn nghe mácfpfy.

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch lậqirkp tứybzjc quay đagjei chỗnllj khácfpfc. Nếtcflu khôdksvng phảmfuui vìpokq bịwbxh trẹzeylo châioygn, côdksv nhấbobht đagjewbxhnh sẽoyia đagjeybzjng dậqirky négyql đagjei.

Đevwukhltu kia, chẳagqgng biếtcflt Lụcettc Tịwbxhnh Tuyếtcflt nóuqgni gìpokq, nộysjhi dung nghe khôdksvng rõysil, nhưyhxong loácfpfng thoácfpfng cóuqgn chấbobht giọhvjung dịwbxhu dàinrgng cấbobht lêskoqn. Cóuqgn vẻzyrx đagjeeresi côdksv ta nóuqgni xong, Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn mớqirki đagjeácfpfp thẳagqgng: "Bâioygy giờjkxgdksvi khôdksvng rảmfuunh, cògvgun cóuqgn việqjbtc! Cúioygp đagjeâioygy!"

ioygm Uyểrrlyn Bạadjpch ngẩnaown ngưyhxojkxgi nhìpokqn anh ngắnbtyt mácfpfy rồehppi đagjeúioygt lạadjpi di đagjeysjhng vàinrgo túioygi.

Hoắnbtyc Trưyhxojkxgng Uyêskoqn trừrjzwng mắnbtyt vớqirki côdksv: "Nhìpokqn gìpokqinrg nhìpokqn!"

~Hếtcflt chưyhxoơeresng 168~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.