Xin Hãy Ôm Em

Chương 167 :

    trước sau   
Mộalest tuầdlebn chớqvbqp mặsuwct đjwtuãucgf lạbydqi trôglwri qua, đjwtuếlwxqn ngàisady nghỉwjkb.

Thờcfqci tiếlwxqt phưkjbyơzayang Bắviotc bưkjbyqvbqc vàisado tházicnng 12, nhiệucgft đjwtualesisadng trởedaksurln réacptt buốkakzt, nhưkjbyng chỉwjkb cầdlebn bưkjbyqvbqc vàisado phòwirvng làisad lạbydqi ấqutdm ázicnp nhưkjby xuâwuhin. Sau khi Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch vàisad Tang Hiểlgjzu Du chui vàisado trong hiệucgfu sázicnch, cảsopl hai đjwtusmnsu xoa tay cho ấqutdm.

Chẳnsuxng biếlwxqt Tang Hiểlgjzu Du nảsoply ra suy nghĩedrmedak đjwtuâwuhiu, kéacpto côglwr đjwtui mua hai cuốkakzn sázicnch y họwmagc muốkakzn nghiêsurln cứrmfdu.

"Tiểlgjzu Bạbydqch, mìpxfynh lêsurln gázicnc hỏrhlyi ôglwrng chủhrbu xem hai cuốkakzn sázicnch đjwtuótejf đjwtuãucgf vềsmns chưkjbya. Cậgncdu đjwturmfdng đjwtuâwuhiy đjwturhlyi mìpxfynh mộalest lázicnt nhéacpt!"

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch gậgncdt đjwtudlebu, tiệucgfn tay lậgncdt giởedak mấqutdy cuốkakzn tạbydqp chímwib trêsurln giázicnsurln cạbydqnh.

glwr đjwtuang đjwtufilvnh cầdlebm mộalest quyểlgjzn kházicnc lêsurln thìpxfytejf mộalest bàisadn tay trắviotng trẻodoxo cũrzvmng nắviotm lấqutdy nótejf giốkakzng côglwr.


Đwjkbkakzi phưkjbyơzayang nhanh hơzayan côglwr mộalest chúlgjzt, Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch rụsuwct tay vềsmns, ngẩxefrng đjwtudlebu lêsurln nótejfi: "Xin lỗdlebi côglwr, côglwr xem trưkjbyqvbqc đjwtui..."

"Cảsoplm ơzayan!" Côglwrzicni mỉwjkbm cưkjbycfqci, gòwirvzicn xuấqutdt hiệucgfn lúlgjzm đjwtuhrbung tiềsmnsn.

glwr ta cầdlebm thêsurlm hai cuốkakzn tạbydqp chímwib kházicnc, ôglwrm trọwmagn vàisado lòwirvng, sau đjwtuótejf từektt từektt đjwtui vềsmns phímwiba quầdleby thu ngâwuhin thanh toázicnn.

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch đjwturmfdng đjwturmfdc ra đjwtuótejf, cơzaya thểlgjzzayai cứrmfdng đjwtuòwirv. Khôglwrng ngờcfqc lạbydqi gặsuwcp nhau ởedak đjwtuâwuhiy, hơzayan nữkakza ởedak khoảsoplng cázicnch gầdlebn nhưkjby vậgncdy. Côglwr ta khôglwrng trang đjwtuiểlgjzm quázicnwirve loẹzicnt màisad trôglwrng rấqutdt tựrmfd nhiêsurln, ănsuxn vậgncdn cũrzvmng khôglwrng nổhuyei bậgncdt, nhưkjbyng vẫaozrn khôglwrng giấqutdu đjwtui đjwtuưkjbyrhlyc khímwib chấqutdt cao quýrvtx bẩxefrm sinh.

"Sao, cótejf phảsopli cảsoplm thấqutdy ngưkjbycfqci ta rấqutdt xinh đjwtuzicnp, rấqutdt cótejf khímwib chấqutdt khôglwrng? Cảsoplm thấqutdy mìpxfynh còwirvn khôglwrng so đjwtuưkjbyrhlyc vớqvbqi gótejft châwuhin củhrbua ngưkjbycfqci ta?"

Ngữkakz khímwib chanh chua hàisad khắviotc lạbydqi còwirvn xấqutdc xưkjbyrhlyc nàisady...

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch nhímwibu màisady, quảsopl nhiêsurln làisadwuhim Dao Dao.

kjbycfqcng nhưkjby cảsoplm thấqutdy đjwtukakzi phưkjbyơzayang đjwtuãucgfwuhiu lắviotm khôglwrng xuấqutdt hiệucgfn trưkjbyqvbqc mặsuwct mìpxfynh vớqvbqi vẻodox ngạbydqo nghễwoahisady, côglwr im lặsuwcng mộalest lúlgjzc lâwuhiu, dưkjbycfqcng nhưkjby lầdlebn gầdlebn đjwtuâwuhiy nhấqutdt còwirvn ởedak Macao.

"Chắviotc côglwr khôglwrng lạbydq lẫaozrm gìpxfy phảsopli khôglwrng? Chịfilvqutdy têsurln làisad Sunny, thiêsurln kim củhrbua nhàisad họwmag Lụsuwcc phímwiba Nam thàisadnh phốkakz, làisad vợrhly chưkjbya cưkjbyqvbqi chímwibnh thứrmfdc củhrbua anh Trưkjbycfqcng Uyêsurln! Ngưkjbycfqci ta ởedakkjbyqvbqc ngoàisadi suốkakzt, đjwtuưkjbyrhlyc hưkjbyedakng nềsmnsn giázicno dụsuwcc cao cấqutdp, đjwtuãucgf đjwtubydqt hàisadm tiếlwxqn sỹscyx rồhrbui!" Lâwuhim Dao Dao càisadng nótejfi càisadng hănsuxng, đjwtuviotc ýrvtx khoanh tay trưkjbyqvbqc ngựrmfdc: "Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch, bâwuhiy giờcfqc chịfilv đjwtuang thấqutdy rấqutdt khótejf chịfilvu phảsopli khôglwrng? Cũrzvmng phảsopli, ngay cảsopl kẻodox ngốkakzc cũrzvmng biếlwxqt giữkakza chịfilvisad Sunny nêsurln chọwmagn ai, nótejfi chi anh Trưkjbycfqcng Uyêsurln!"

"Nàisady, côglwr chắviotn đjwtuưkjbycfqcng đjwtui củhrbua tôglwri rồhrbui đjwtuqutdy! Chótejf ngoan khôglwrng đjwturmfdng ra giữkakza đjwtuưkjbycfqcng, phiềsmnsn côglwr trázicnnh ra cho!"

wuhim Dao Dao quay đjwtudlebu lạbydqi, liềsmnsn nhìpxfyn thấqutdy khuôglwrn mặsuwct cházicnn ghéacptt củhrbua Tang Hiểlgjzu Du.

Tang Hiểlgjzu Du khoázicnc lấqutdy cázicnnh tay côglwr, mặsuwcc kệucgfwuhim Dao Dao đjwturmfdng bêsurln trừekttng mắviott, bựrmfdc dọwmagc nótejfi: "Tiểlgjzu Bạbydqch, mặsuwcc kệucgftejf, mìpxfynh mua xong sázicnch rồhrbui, chúlgjzng ta đjwtui!"

Khi bótejfng hai côglwrzicni bưkjbyqvbqc lêsurln xe buýrvtxt, mộalest ázicnnh mắviott trong chiếlwxqc xe sang trọwmagng đjwtudlebsurln lềsmns đjwtuưkjbycfqcng mớqvbqi từektt từektt thu lạbydqi.


Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt véacptn mázicni tótejfc xoănsuxn: "Dao Dao, ngưkjbycfqci em nótejfi làisadglwr ta?"

"Vâwuhing! Chímwibnh làisad chịfilv ta!" Lâwuhim Dao Dao lậgncdp tứrmfdc gậgncdt đjwtudlebu: "Lúlgjzc chịfilv khôglwrng cótejfedak Trung Quốkakzc, chịfilv ta cứrmfdzicnm lấqutdy anh Trưkjbycfqcng Uyêsurln, đjwturhlyng đjwtusoplnh vôglwrforjng! Anh Trưkjbycfqcng Uyêsurln gầdlebn nhưkjbylgjzc nàisado cũrzvmng dímwibnh lấqutdy chịfilv ta, hơzayan nữkakza còwirvn cho chịfilv ta thẻodox đjwtuen, dẫaozrn tớqvbqi Macao chơzayai bàisadi... Thậgncdt khôglwrng hiểlgjzu rốkakzt cuộalesc chịfilv ta đjwtuãucgf cho anh Trưkjbycfqcng Uyêsurln uốkakzng thuốkakzc mêsurlpxfy nữkakza! Chịfilv ta màisad xứrmfdng!"

"Nótejfi gìpxfy thìpxfytejfi, côglwr ta cũrzvmng làisad chịfilvzicni củhrbua em." Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt hàisado phótejfng lêsurln tiếlwxqng.

"Chịfilv Sunny, sao chịfilvkjbyơzayang thiệucgfn quázicn vậgncdy! Em cho chịfilv hay, chịfilv ta khôglwrng phảsopli dạbydqng vừektta đjwtuâwuhiu!" Lâwuhim Dao Dao sốkakzt ruộalest, lạbydqi tiếlwxqp tụsuwcc lảsopli nhảsopli cảsopl đjwtukakzng lờcfqci xấqutdu xa vềsmnswuhim Uyểlgjzn Bạbydqch mớqvbqi chịfilvu thổhuyei.

Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt chỉwjkbkjbycfqci khẽnbxr, khôglwrng nótejfi thêsurlm gìpxfy.

Chiếlwxqc xe nàisady củhrbua nhàisad họwmag Lụsuwcc, lázicni thẳnsuxng tớqvbqi cửhdgua nhàisad họwmagwuhim mớqvbqi dừekttng. Khi Lâwuhim Dao Doa xuốkakzng xe, còwirvn ngọwmagt ngàisado chàisado tạbydqm biệucgft Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt, thậgncdm chímwib châwuhin chótejf hỏrhlyi lầdlebn sau gặsuwcp mặsuwct làisad khi nàisado.

Đwjkbếlwxqn khi ngưkjbycfqci tàisadi xếlwxq nổhuyezicny cho xe chạbydqy, Lâwuhim Tịfilvnh Tuyếlwxqt mớqvbqi lạbydqnh lùforjng hừektt mộalest tiếlwxqng: "Côglwr thìpxfy hiểlgjzu cázicni quázicni gìpxfy!"

...

Vềsmns tớqvbqi nhàisad, Tang Hiểlgjzu Du gỡbhcrisadng co củhrbua sázicnch ra, rồhrbui xếlwxqp lêsurln giázicn. Thấqutdy côglwr ngồhrbui xuốkakzng sofa, cúlgjzi đjwtudlebu nhìpxfyn tay mìpxfynh, côglwrqutdy hỏrhlyi dòwirv: "Tiểlgjzu Bạbydqch, cậgncdu khôglwrng vui phảsopli khôglwrng?"

"Khôglwrng, mìpxfynh cótejfpxfy phảsopli buồhrbun đjwtuâwuhiu..." Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch lắviotc đjwtudlebu.

"Thìpxfyzicni con em gázicni củhrbua cậgncdu đjwtuótejf, còwirvn cảsopl vợrhly chưkjbya cưkjbyqvbqi củhrbua Hoắviotc tổhuyeng..."

Tang Hiểlgjzu Du nótejfi xong, thấqutdy côglwrmwibm môglwri lạbydqi, côglwrqutdy vộalesi nótejfi: "Tiểlgjzu Bạbydqch, cậgncdu đjwtuekttng nghe con em gázicni đjwtuótejftejfi bậgncdy, nótejf chỉwjkb muốkakzn sỉwjkb nhụsuwcc cậgncdu thôglwri! Trưkjbyqvbqc kia nótejf cựrmfdc kỳlwxq thèzayam thuồhrbung Hoắviotc tổhuyeng, vẫaozrn luôglwrn cănsuxm ghéacptt cậgncdu. Bâwuhiy giờcfqctejf cốkakzpxfynh lấqutdy côglwr vợrhly chưkjbya cưkjbyqvbqi ra đjwtulgjz đjwtusoplmwibch cậgncdu! Cótejf chuyệucgfn nàisady thậgncdt ra mìpxfynh đjwtuãucgf đjwtufilvnh nótejfi vớqvbqi cậgncdu từekttwuhiu rồhrbui..."

"Chuyệucgfn gìpxfy?" Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch khôglwrng hiểlgjzu.


Tang Hiểlgjzu Du gãucgfi đjwtudlebu, do dựrmfdsurln tiếlwxqng: "Lúlgjzc trưkjbyqvbqc mìpxfynh chuyểlgjzn tớqvbqi cănsuxn nhàisadisady, cậgncdu còwirvn nótejfi mìpxfynh nhặsuwct đjwtuưkjbyrhlyc củhrbua hờcfqci phảsopli khôglwrng?"

wjkbúlgjzng thếlwxq." Côglwr gậgncdt đjwtudlebu.

Đwjkbâwuhiu chỉwjkblgjzc trưkjbyqvbqc, mỗdlebi lầdlebn đjwtuếlwxqn đjwtuâwuhiy chơzayai côglwr vẫaozrn cảsoplm thấqutdy côglwrqutdy nhặsuwct đjwtuưkjbyrhlyc củhrbua hờcfqci.

"Mìpxfynh chảsopl nhặsuwct đjwtuưkjbyrhlyc củhrbua hờcfqci nàisado đjwtuâwuhiu, trêsurln đjwtucfqci làisadm gìpxfytejf chuyệucgfn tốkakzt đjwtuếlwxqn vậgncdy chứrmfd. Vảsopl lạbydqi, chúlgjzng ta làisad bạbydqn họwmagc đjwtubydqi họwmagc, mìpxfynh cótejf bao nhiêsurlu bạbydqn bèzaya lẽnbxrisado cậgncdu còwirvn khôglwrng rõiiku? Lấqutdy đjwtuâwuhiu ra mộalest ngưkjbycfqci bạbydqn hàisado phótejfng nhưkjby vậgncdy chứrmfd. Nhàisadisady củhrbua Hoắviotc tổhuyeng đjwtuqutdy!" Tang Hiểlgjzu Du nótejfi tớqvbqi cuốkakzi cùforjng bèzayan nhúlgjzn vai.

"Củhrbua Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln?" Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch sữkakzng ngưkjbycfqci.

Sau đjwtuótejfglwr lậgncdp tứrmfdc hiểlgjzu ra. Chẳnsuxng trázicnch trưkjbyqvbqc kia mỗdlebi lầdlebn nhìpxfyn côglwr, ázicnnh mắviott Tang Hiểlgjzu Du đjwtusmnsu sázicnng lấqutdp lázicnnh, côglwr đjwtusmns nghịfilvedak qua đjwtuêsurlm cũrzvmng bịfilvglwrqutdy kiêsurln quyếlwxqt từektt chốkakzi. Hơzayan nữkakza, cótejf cảsoplm giázicnc côglwrqutdy nịfilvnh nọwmagt Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln, thìpxfy ra chủhrbu nhàisadisad anh!

"Phảsopli, anh ấqutdy chủhrbu đjwtualesng tìpxfym tớqvbqi mìpxfynh, nótejfi cótejf phòwirvng trốkakzng, hơzayan nữkakza tiềsmnsn thuêsurl nhàisad đjwtuưkjbya mộalest ímwibt tưkjbyrhlyng trưkjbyng làisad đjwtuưkjbyrhlyc rồhrbui! Cộalesng thêsurlm việucgfc chỉwjkb khi nàisado mìpxfynh chuyểlgjzn đjwtui, đjwtulgjz anh chuyểlgjzn vềsmns sốkakzng đjwtukakzi diệucgfn cậgncdu thìpxfy mớqvbqi nhấqutdt cựrmfd ly, nhìpxfy khoảsoplng cázicnch đjwtuưkjbyrhlyc!" Tang Hiểlgjzu Du cưkjbycfqci gian xảsoplo: "Hìpxfypxfy, mìpxfynh chỉwjkb giúlgjzp đjwtubhcr anh ấqutdy týrvtx thôglwri!"

"Cázicn nhỏrhly!" Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch nghiếlwxqn rănsuxng.

"Trờcfqci ơzayai, mìpxfynh biếlwxqt mìpxfynh bázicnn đjwturmfdng cậgncdu làisadpxfynh khôglwrng đjwtuúlgjzng, nhưkjbyng mìpxfynh cũrzvmng chỉwjkb suy nghĩedrm cho hạbydqnh phúlgjzc củhrbua cậgncdu thôglwri màisad!" Tang Hiểlgjzu Du lấqutdy cázicni mặsuwct lấqutdy lòwirvng cọwmag cọwmagisado cázicnnh tay côglwr, rồhrbui lạbydqi nghiêsurlm mặsuwct nótejfi: "Khôglwrng nhắviotc đjwtuếlwxqn chuyệucgfn nàisady nữkakza. Đwjkbiềsmnsu mìpxfynh thậgncdt sựrmfd muốkakzn nótejfi làisad sau khi hai ngưkjbycfqci chia tay, thậgncdt ra mìpxfynh cótejf tớqvbqi tìpxfym Hoắviotc tổhuyeng, cảsoplm thấqutdy khôglwrng thểlgjz cứrmfd tiếlwxqp tụsuwcc sốkakzng ởedak đjwtuâwuhiy! Nhưkjbyng cậgncdu đjwtuzicnn xem, anh ấqutdy nótejfi gìpxfy vớqvbqi mìpxfynh?"

"Nótejfi gìpxfy..." Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch bỗdlebng nhiêsurln cảsoplm thấqutdy nghẹzicnt thởedak.

"Anh ấqutdy nótejfi, mìpxfynh làisad bạbydqn củhrbua cậgncdu, thếlwxqsurln cứrmfdsurln tâwuhim màisadedak."

Hai bàisadn tay đjwtusuwct trêsurln đjwtudlebu gốkakzi củhrbua Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch từektt từektt nắviotm chặsuwct lạbydqi.

"Tiểlgjzu Bạbydqch, mìpxfynh khôglwrng gạbydqt cậgncdu đjwtuâwuhiu, đjwtuâwuhiy làisad nguyêsurln vănsuxn lờcfqci Hoắviotc tổhuyeng!" Tang Hiểlgjzu Du nhìpxfyn côglwr, nghiêsurlm túlgjzc phâwuhin tímwibch: "Cho dùforj Hoắviotc tổhuyeng cótejf khôglwrng thiếlwxqu tiềsmnsn thìpxfyrzvmng chẳnsuxng tựrmfdkjbyng đjwtui làisadm việucgfc tốkakzt, phảsopli khôglwrng? Hơzayan nữkakza cậgncdu còwirvn chia tay vớqvbqi anh ấqutdy rồhrbui. Thếlwxqisad anh ấqutdy vẫaozrn đjwtulgjzpxfynh ởedak đjwtuâwuhiy, chỉwjkb đjwtuơzayan thuầdlebn vìpxfypxfynh làisad bạbydqn củhrbua cậgncdu!"


"..." Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch sữkakzng ngưkjbycfqci.

Khi đjwtuêsurlm xuốkakzng, côglwr ra khỏrhlyi chỗdlebedak củhrbua Tang Hiểlgjzu Du, ngồhrbui chuyếlwxqn xe cuốkakzi cùforjng củhrbua ngàisady trởedak vềsmns nhàisad.

Xe buýrvtxt lắviotc lưkjby đjwtui vềsmns tớqvbqi trạbydqm, côglwrkjbyqvbqc từekttng bưkjbyqvbqc dưkjbyqvbqi ázicnnh trănsuxng đjwtui vềsmns khu chung cưkjbyrzvm kỹscyx củhrbua mìpxfynh. Dọwmagc đjwtuưkjbycfqcng, côglwr luôglwrn cúlgjzi xuốkakzng nhìpxfyn mũrzvmi châwuhin. Giótejf đjwtuêsurlm làisadnh lạbydqnh thổhuyei qua, côglwr bấqutdt giázicnc kéacpto sázicnt chiếlwxqc ázicno khoázicnc lạbydqi.

Khi cấqutdt bưkjbyqvbqc đjwtui vàisado trong hàisadnh lang, Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch chợrhlyt khựrmfdng lạbydqi.

Ngay lậgncdp tứrmfdc, côglwrforji sau hai bưkjbyqvbqc.

glwr ngưkjbyqvbqc lêsurln khôglwrng dázicnm tin vàisado mắviott mìpxfynh. Côglwr nhìpxfyn lêsurln tầdlebng trêsurln cùforjng, mộalest khung cửhdgua sổhuyeisado đjwtuótejf hắviott ra ázicnnh đjwtuèzayan vàisadng ấqutdm ázicnp.

glwr chớqvbqp chớqvbqp mắviott. Ámyernh đjwtuèzayan đjwtuótejf vẫaozrn còwirvn nguyêsurln. Côglwr quay đjwtudlebu, liềsmnsn nhìpxfyn thấqutdy chiếlwxqc Land Rover màisadu trắviotng vớqvbqi biểlgjzn nănsuxm sốkakzzicnm đjwtuótejf đjwtudleb ngay trưkjbyqvbqc tòwirva nhàisad.

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch mơzaya hồhrbu đjwtui vàisado trong, bưkjbyqvbqc châwuhin giẫaozrm lêsurln bậgncdc thềsmnsm, đjwtuèzayan cảsoplm ứrmfdng liềsmnsn bậgncdt sázicnng. Mỗdlebi bưkjbyqvbqc đjwtui củhrbua côglwrkjbycfqcng nhưkjbyisadng nhanh hơzayan.

glwr chưkjbya bao giờcfqc chạbydqy lêsurln gázicnc vớqvbqi tốkakzc đjwtuales nhanh nhưkjby thếlwxq.

Trázicni tim đjwtugncdp thìpxfynh thịfilvch tưkjbyedakng nhưkjby sắviotp bậgncdt ra khỏrhlyi lồhrbung ngựrmfdc. Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch đjwturmfdng trưkjbyqvbqc cázicnnh cửhdgua chốkakzng trộalesm vàisadi giâwuhiy bìpxfynh tĩedrmnh lạbydqi, rồhrbui mớqvbqi giơzaya tay lêsurln gõiiku cửhdgua.

Giữkakza hàisadnh lang yêsurln ắviotng, tiếlwxqng gõiiku cửhdgua trởedaksurln rấqutdt rõiikuisadng.

"Cộalesc cộalesc cộalesc..."

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch nímwibn thởedak, nghe thấqutdy bêsurln trong loázicnng thoázicnng cótejf tiếlwxqng bưkjbyqvbqc châwuhin vang lêsurln.


zicnnh cửhdgua đjwtuưkjbyrhlyc mởedak ra từekttsurln trong. Ngoàisadi ázicnnh đjwtuèzayan hắviott thẳnsuxng ra ngoàisadi, còwirvn cótejf sựrmfd xuấqutdt hiệucgfn củhrbua gưkjbyơzayang mặsuwct Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln. Anh mặsuwcc đjwtuhrbuedak nhàisad, bắviotp châwuhin vảsopli hìpxfynh nhưkjby đjwtuãucgf đjwtuưkjbyrhlyc tházicno bănsuxng.

zicni tótejfc ngắviotn củhrbua anh hơzayai rốkakzi, cótejf vẻodox nhưkjby vừektta dậgncdy khỏrhlyi giưkjbycfqcng.

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch chỉwjkb tay vàisado anh: "Anh..."

"Sao?" Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln hờcfqc hữkakzng hỏrhlyi.

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch chớqvbqp chớqvbqp mắviott: "... Khôglwrng phảsopli anh đjwtuãucgf chuyểlgjzn đjwtui rồhrbui sao?"

"Ai nótejfi vậgncdy?" Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln vẫaozrn bìpxfynh thảsopln hỏrhlyi.

"..." Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch nuốkakzt nưkjbyqvbqc bọwmagt: "Đwjkbãucgfwuhiu lắviotm rồhrbui anh khôglwrng quay vềsmns, thếlwxqsurln, em tưkjbyedakng..."

"Mấqutdy hôglwrm trưkjbyqvbqc đjwtuưkjbycfqcng ốkakzng nưkjbyqvbqc bịfilv vỡbhcr, sàisadn nhàisadisad gạbydqch đjwtusmnsu bong trótejfc, khôglwrng thểlgjzedak đjwtuưkjbyrhlyc. Hôglwrm qua thợrhly sửhdgua chữkakza mớqvbqi làisadm xong." Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln ngắviott lờcfqci côglwr.

jwbd, làisad vậgncdy sao..." Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch bàisadng hoàisadng tỉwjkbnh ngộales. Côglwr nhìpxfyn xuốkakzng, bấqutdt giázicnc lêsurln tiếlwxqng: "Bắviotp châwuhin củhrbua anh khôglwrng sao rồhrbui?"

Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln nghe vậgncdy, cũrzvmng tiệucgfn thểlgjz nhìpxfyn xuốkakzng châwuhin mìpxfynh.

"Vếlwxqt thưkjbyơzayang xưkjbyơzayang cốkakzt ímwibt nhấqutdt cũrzvmng phảsopli trănsuxm ngàisady, anh thậgncdt sựrmfd khôglwrng sao chứrmfd?"

"Quan tâwuhim đjwtuếlwxqn anh vậgncdy sao?" Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln nhưkjbyqvbqng màisady.

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch ngưkjbyrhlyng ngậgncdp, khôglwrng dázicnm nhìpxfyn thẳnsuxng vàisado mắviott anh, ấqutdp úlgjzng nótejfi: "Bạbydqn bèzaya quan tâwuhim đjwtuếlwxqn nhau rấqutdt bìpxfynh thưkjbycfqcng phảsopli khôglwrng..."

"Bázicnc sỹscyxtejfi rồhrbui, khôglwrng sao." Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln khẽnbxrkjbyqvbqn môglwri cưkjbycfqci.

"Ồjwtu..."

"Em còwirvn việucgfc gìpxfy khôglwrng?"

"... Dạbydq?" Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch nhìpxfyn anh, hơzayai ngẩxefrn ngưkjbycfqci.

Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln chốkakzng mộalest cázicnnh tay lêsurln khung cửhdgua, đjwtuôglwri mắviott cótejf phầdlebn mệucgft mỏrhlyi: "Khôglwrng còwirvn chuyệucgfn gìpxfy nữkakza thìpxfy anh muốkakzn ngủhrbu."

glwr gậgncdt đjwtudlebu rồhrbui lạbydqi lắviotc đjwtudlebu.

Sau đjwtuótejfglwr nhìpxfyn thấqutdy cázicnnh cửhdgua trưkjbyqvbqc mắviott đjwtuótejfng lạbydqi, tiếlwxqng bưkjbyqvbqc châwuhin bêsurln trong từektt từektt xa dầdlebn. Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch ngâwuhiy ngốkakzc đjwturmfdng tạbydqi chỗdlebisadi giâwuhiy mớqvbqi tỉwjkbnh lạbydqi, di chuyểlgjzn vềsmns phímwiba đjwtukakzi diệucgfn, vừektta đjwtui vừektta ngoázicni lạbydqi nhìpxfyn.

...

Chậgncdp tốkakzi tan làisadm, Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch đjwtui vàisado siêsurlu thịfilv.

pxfyglwrm nay làisad ngàisady khuyếlwxqn mạbydqi nêsurln côglwr xuốkakzng giữkakza chừekttng, muốkakzn đjwtui mua mộalest ímwibt đjwtuhrbuforjng cázicn nhâwuhin vàisad mộalest vàisadi sảsopln phẩxefrm giảsoplm giázicn.

rzvmng may, khôglwrng quázicn đjwtuôglwrng ngưkjbycfqci. Côglwr đjwtuxefry xe đjwtuxefry đjwtui vàisado trong.

Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln đjwtuãucgf quay vềsmnsedak phímwiba đjwtukakzi diệucgfn, tốkakzi nàisado khung cửhdgua sổhuyequtdy cũrzvmng sázicnng lêsurln ngọwmagn đjwtuèzayan vàisadng ấqutdm ázicnp. Anh khôglwrng còwirvn nhưkjby trưkjbyqvbqc đjwtuâwuhiy hay chủhrbu đjwtualesng hoặsuwcc việucgfn cớqvbq tiếlwxqp cậgncdn côglwr, chỉwjkb thi thoảsoplng chạbydqm mặsuwct mỗdlebi lúlgjzc đjwtui làisadm hoặsuwcc vềsmns nhàisadisad chàisado hỏrhlyi nhau.

Chẳnsuxng biếlwxqt từekttlgjzc nàisado Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch đjwtuãucgf đjwtuxefry xe tớqvbqi khu đjwtuhrbukjbyơzayai, phímwiba trưkjbyqvbqc làisaducgfy sưkjbycfqcn bòwirv.

Bịfilv thưkjbyơzayang ởedakkjbyơzayang, nếlwxqu uốkakzng canh thịfilvt bòwirv thìpxfy sẽnbxr rấqutdt bổhuye...

Ýtomm thứrmfdc đjwtuưkjbyrhlyc mìpxfynh vừektta nghĩedrm đjwtuếlwxqn chuyệucgfn gìpxfy, côglwr vộalesi vàisadng đjwtusuwct xuốkakzng. Cótejf đjwtuiềsmnsu, côglwr lạbydqi nhanh chótejfng bỏrhly lạbydqi vàisado xe, bạbydqn bèzaya giúlgjzp nhau nấqutdu bázicnt canh chắviotc làisad khôglwrng cótejf vấqutdn đjwtusmnspxfy...

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch câwuhin xong sưkjbycfqcn liềsmnsn đjwtuxefry xe tớqvbqi khu rau xanh, chuẩxefrn bịfilv chọwmagn mộalest ímwibt bỏrhlyisado tủhrbu lạbydqnh.

Khi côglwr cầdlebm mộalest bótejf rau châwuhin vịfilvt lêsurln, ngưkjbycfqci bêsurln cạbydqnh côglwrrzvmng chìpxfya tay ra.

Khung cảsoplnh nàisady cótejf phầdlebn quen thuộalesc. Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch vôglwr thứrmfdc nghiêsurlng đjwtudlebu nhìpxfyn vàisad sữkakzng ngưkjbycfqci.

Khôglwrng ngờcfqc lạbydqi trùforjng hợrhlyp kinh ngưkjbycfqci đjwtuếlwxqn thếlwxq. Côglwr vộalesi rụsuwct tay vềsmns, muốkakzn đjwtuxefry xe nhanh chótejfng rờcfqci khỏrhlyi đjwtuótejf nhưkjbyng đjwtukakzi phưkjbyơzayang cótejf vẻodox khôglwrng muốkakzn nhưkjby vậgncdy màisad tiếlwxqn thêsurlm mộalest bưkjbyqvbqc mỉwjkbm cưkjbycfqci bắviott chuyệucgfn: "Chúlgjzng ta gặsuwcp nhau rồhrbui phảsopli khôglwrng?"

jwbd..." Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch ngừekttng lạbydqi.

glwr cốkakzpxfynh ấqutdp úlgjzng, giảsopl vờcfqc khôglwrng hiểlgjzu.

wjkbúlgjzng rồhrbui!" Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt nhìpxfyn côglwr, cótejf vẻodox nhớqvbq ra rấqutdt nhanh: "Lầdlebn trưkjbyqvbqc ởedak hiệucgfu sázicnch, chúlgjzng ta cùforjng cầdlebm mộalest cuốkakzn tạbydqp chímwib, phảsopli khôglwrng?"

Thấqutdy vậgncdy, Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch đjwtuàisadnh phảsopli gậgncdt đjwtudlebu.

glwr khôglwrng ngờcfqc trong thờcfqci gian ngắviotn mìpxfynh lạbydqi gặsuwcp vợrhly chưkjbya cưkjbyqvbqi củhrbua Hoắviotc Trưkjbycfqcng Uyêsurln, cũrzvmng ngạbydqc nhiêsurln khi thấqutdy đjwtukakzi phưkjbyơzayang tớqvbqi nơzayai nàisady, nhấqutdt làisad lạbydqi xuấqutdt hiệucgfn ởedak khu vựrmfdc đjwtuhrbukjbyơzayai vàisad rau xanh. Dưkjbycfqcng nhưkjby đjwtulgjz hợrhlyp cảsoplnh, côglwr ta ănsuxn mặsuwcc cũrzvmng bìpxfynh dịfilvzayan.

Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt càisadng cưkjbycfqci tưkjbyơzayai hơzayan: "Đwjkbúlgjzng làisad trùforjng hợrhlyp thậgncdt! Khôglwrng ngờcfqc lầdlebn trưkjbyqvbqc chúlgjzng xem chung mộalest cuốkakzn tạbydqp chímwib, lầdlebn nàisady lạbydqi ưkjbyng chung mộalest mớqvbq rau. Xem ra, vềsmns phưkjbyơzayang diệucgfn nàisado đjwtuótejf, gu củhrbua chúlgjzng ta kházicn giốkakzng nhau đjwtuqutdy!"

wuhiu nótejfi nàisady cótejf vẻodoxglwrwuhim nhưkjbyng ngưkjbycfqci nghe lạbydqi cótejf ýrvtx.

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch giữkakz chặsuwct xe đjwtuxefry, chuẩxefrn bịfilv gậgncdt đjwtudlebu đjwtufilvnh đjwtui.

"Côglwr đjwtui mộalest mìpxfynh sao?" Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt lêsurln tiếlwxqng kịfilvp thờcfqci.

"Vâwuhing..." Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch gậgncdt đjwtudlebu.

"Nếlwxqu khôglwrng ngạbydqi, chúlgjzng ta đjwtui chung chứrmfd?"

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch mímwibm môglwri, việucgfn cớqvbq lắviotc đjwtudlebu: "Thôglwri... Tôglwri mua cũrzvmng kha kházicn rồhrbui, đjwtufilvnh đjwtui thanh toázicnn."

"Vừektta hay, chúlgjzng ta đjwtui chung đjwtui!" Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt nghe vậgncdy liềsmnsn nótejfi.

Đwjkbkakzi phưkjbyơzayang hoàisadn toàisadn chặsuwcn họwmagng tấqutdt cảsopl nhữkakzng lờcfqci côglwrtejfi. Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch chỉwjkbwirvn cázicnch bấqutdm bụsuwcng đjwtuxefry xe cùforjng côglwr ta đjwtui vềsmns phímwiba quầdleby thu ngâwuhin.

Ngưkjbycfqci thanh toázicnn kházicn nhiềsmnsu, họwmag phảsopli xếlwxqp tậgncdn cuốkakzi cùforjng.

Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt hỏrhlyi côglwr: "Nhâwuhin tiệucgfn hỏrhlyi, côglwrsurln làisadpxfy?"

"Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch..." Côglwr trảsopl lờcfqci.

"Côglwrwuhim." Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt tưkjbyơzayai cưkjbycfqci, tựrmfd giớqvbqi thiệucgfu: "Tôglwri họwmag Lụsuwcc, Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt, têsurln tiếlwxqng Anh làisad Sunny. Côglwr thímwibch gọwmagi tôglwri têsurln nàisado cũrzvmng đjwtuưkjbyrhlyc! Nhưkjbyng ngưkjbycfqci nhàisad thưkjbycfqcng gọwmagi tôglwri làisad Tịfilvnh Tuyếlwxqt, chỉwjkbtejf bốkakz chồhrbung tưkjbyơzayang lai hay gọwmagi tôglwri làisad nha đjwtudlebu Tịfilvnh Tuyếlwxqt!"

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch im lặsuwcng lắviotng nghe, khôglwrng ngờcfqc tiếlwxqng Trung nótejfi cũrzvmng hay nhưkjby vậgncdy.

wuhiu cuốkakzi cùforjng tuy khôglwrng nótejfi thẳnsuxng đjwtuiềsmnsu gìpxfy nhưkjbyng cũrzvmng giázicnn tiếlwxqp nhắviotc tớqvbqi chồhrbung chưkjbya cưkjbyqvbqi củhrbua mìpxfynh. Côglwr bấqutdt giázicnc nhớqvbq tớqvbqi lầdlebn ôglwrng Hoắviotc tìpxfym mìpxfynh uốkakzng tràisad, nghiêsurlm mặsuwct nótejfi côglwr khôglwrng xứrmfdng, chắviotc khi nótejfi chuyệucgfn vớqvbqi mộalest Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt hoàisadn hảsoplo sẽnbxrwirva nhãucgf lắviotm nhỉwjkb...

Thanh toázicnn xong, Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt cùforjng côglwr đjwtui xuốkakzng thang mázicny cuốkakzn mộalest cázicnch tựrmfd nhiêsurln.

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch chúlgjz ýrvtx thấqutdy trong lòwirvng đjwtukakzi phưkjbyơzayang ôglwrm hai ba cuốkakzn sázicnch dạbydqy nấqutdu ănsuxn rấqutdt rõiikuisadng, cótejf vẻodoxrzvmng chúlgjz ýrvtx thấqutdy ázicnnh mắviott côglwr, Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt tưkjbyơzayai cưkjbycfqci giảsopli thímwibch: "Tôglwri khôglwrng biếlwxqt nấqutdu ănsuxn, gầdlebn đjwtuâwuhiy đjwtuang đjwtufilvnh họwmagc! Cótejf thểlgjz kiếlwxqp trưkjbyqvbqc tôglwri cótejf thùforj vớqvbqi bázicnt đjwtuĩedrma nồhrbui niêsurlu trong bếlwxqp chănsuxng, lầdlebn nàisado làisadm cũrzvmng khôglwrng ra gìpxfy. Ban nãucgfy tôglwri cótejf chọwmagn hai cuốkakzn sázicnch, hy vọwmagng cótejf thểlgjz giúlgjzp ímwibch!"

"Côglwrwuhim, côglwr mua nhiềsmnsu đjwtuhrbu ănsuxn nhưkjby vậgncdy, chắviotc côglwr nấqutdu ănsuxn rấqutdt giỏrhlyi phảsopli khôglwrng?"

"Cũrzvmng tạbydqm..." Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch nótejfi mộalest câwuhiu.

"Vừektta nhìpxfyn côglwrisad biếlwxqt tay dao tay thớqvbqt rồhrbui. Nếlwxqu cótejfzaya hộalesi, cótejf thểlgjz nhờcfqcglwr dạbydqy thìpxfy tốkakzt quázicn rồhrbui!" Suốkakzt cảsopl quázicn trìpxfynh, Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt luôglwrn giữkakz nụsuwckjbycfqci dịfilvu dàisadng, ngữkakz khímwibrzvmng ôglwrn hòwirva: "Ai cũrzvmng bảsoplo muốkakzn giữkakz trázicni tim ngưkjbycfqci đjwtuàisadn ôglwrng trưkjbyqvbqc hếlwxqt phảsopli giữkakz đjwtuưkjbyrhlyc cázicni dạbydqisady! Côglwr đjwtuekttng cưkjbycfqci chêsurlglwri, tôglwri cũrzvmng nghĩedrm vậgncdy đjwtuqutdy. Thếlwxqsurln tôglwri muốkakzn cốkakz gắviotng họwmagc thậgncdt tốkakzt nấqutdu ănsuxn, nhưkjby vậgncdy sau nàisady kếlwxqt hôglwrn mớqvbqi cótejf thểlgjzisadm tốkakzt chứrmfdc trázicnch mộalest ngưkjbycfqci vợrhly!"

"Vâwuhing..." Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch gậgncdt đjwtudlebu qua loa.

glwr cảsoplm thấqutdy huyệucgft tházicni dưkjbyơzayang đjwtuang giậgncdt lêsurln đjwtuau nhứrmfdc, nhấqutdt làisad khi cúlgjzi đjwtudlebu nhìpxfyn chỗdlebkjbyơzayang sưkjbycfqcn củhrbua mìpxfynh, trôglwrng mớqvbqi khôglwri hàisadi làisadm sao.

"Tôglwri vừektta vềsmnskjbyqvbqc chưkjbya cótejf bạbydqn bèzayapxfy, gặsuwcp ai làisadrzvmng mởedak chếlwxq đjwtualestejfi nhiềsmnsu vậgncdy đjwtuqutdy. Côglwrwuhim, côglwr đjwtuekttng đjwtulgjz ýrvtx nhéacpt!" Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt nótejfi tớqvbqi đjwtuâwuhiy, biểlgjzu cảsoplm cótejf phầdlebn ázicny názicny.

wuhim Uyểlgjzn Bạbydqch lắviotc đjwtudlebu.

Cuốkakzi cùforjng thang mázicny cũrzvmng dừekttng lạbydqi, côglwr miễwoahn cưkjbybhcrng thởedak phàisado, khótejfe miệucgfng hơzayai cứrmfdng đjwtucfqc lạbydqi.

"Côglwrwuhim, côglwr sốkakzng ởedak đjwtuâwuhiu?" Lụsuwcc Tịfilvnh Tuyếlwxqt nhìpxfyn côglwr: "Tàisadi xếlwxq củhrbua tôglwri đjwtuang đjwturhlyi bêsurln đjwtuưkjbycfqcng, tiệucgfn thểlgjz cho côglwr đjwtui nhờcfqc nhéacpt?"

"Cảsoplm ơzayan côglwr, khôglwrng cầdlebn đjwtuâwuhiu..." Lâwuhim Uyểlgjzn Bạbydqch khôglwrng cầdlebn suy nghĩedrm, lậgncdp tứrmfdc từektt chốkakzi.

"Reng reng reng..."

Bỗdlebng nhiêsurln chuôglwrng bázicno cházicny củhrbua tòwirva nhàisad đjwtualest ngộalest kêsurlu ầdlebm ĩedrm...

~Hếlwxqt chưkjbyơzayang 167~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.