Xin Hãy Ôm Em

Chương 166 :

    trước sau   
Trong quáfgbbn caféepow, Lâagjgm Uyểecwvn Bạklfuch ngồxetli córitc vẻufpi thấdtpyp thỏziktm.

fgbbng chiềzwecu lúdfdgc chậboyop tốgbvki từwgxo ngoàxnvsi cửtrxya sổvlvn chiếmyetu vàxnvso, đoisfxetlng thờboyoi hắlknst lêboyon gưqskiơsddeng mặecwvt ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng ngồxetli đoisfgbvki diệwqixn, giốgbvkng nhưqski quảqsking cáfgbbo kem đoisfáfgbbnh răscoyng trêboyon tivi, suốgbvkt cảqski quáfgbb trìurosnh đoisfzwecu lộwlvx ra táfgbbm chiếmyetc răscoyng tiêboyou chuẩklfun, khiếmyetn côgqtz nhìurosn màxnvs khóritce miệwqixng cứurosng đoisfboyo.

dfdgc tan làxnvsm, còdzidn chưqskia ra khỏzikti tòdzida nhàxnvsscoyn phòdzidng, côgqtz đoisfãztgq nhậboyon đoisfưqskigieqc đoisfiệwqixn thoạklfui củxetla Hoắlknsc Dung.

xnvsritci tốgbvki nay muốgbvkn ăscoyn cớdtpym vớdtpyi côgqtz. Khôgqtzng cho côgqtzsdde hộwlvxi từwgxo chốgbvki, chiếmyetc BMW vừwgxoa đoisfưqskigieqc mang đoisfi sửtrxya đoisfãztgq đoisfxnvsboyon lềzwec đoisfưqskiboyong.

agjgm Uyểecwvn Bạklfuch đoisfàxnvsnh phảqskii lêboyon xe, nhưqsking khôgqtzng ngờboyourosnh bịsdde lừwgxoa đoisfi xem mặecwvt. Hoắlknsc Dung đoisfãztgq sớdtpym việwqixn cớdtpy chuồxetln lẹlkns từwgxoagjgu, đoisfecwv lạklfui côgqtzxnvs ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng đoisfgbvki diệwqixn mắlknst lớdtpyn nhìurosn mắlknst nhỏzikt.

gqtzm trưqskidtpyc Hoắlknsc Dung córitcritci ởvfrd bệwqixnh việwqixn, côgqtzdzidn tưqskivfrdng bàxnvs chỉcicv đoisfùnaina giỡcicvn...


Quảqski nhiêboyon làxnvs ngưqskiboyoi nhàxnvs họnfya Hoắlknsc, toàxnvsn pháfgbbi hàxnvsnh đoisfwlvxng...

agjgm Uyểecwvn Bạklfuch cựlcxac kỳihga khóritc xửtrxy, lạklfui khôgqtzng thểecwv thẳlcxang thừwgxong đoisfi vềzwec. Đmvicâagjgy làxnvs lầdtpyn đoisfdtpyu tiêboyon côgqtzritc trảqskii nghiệwqixm nàxnvsy, khôgqtzng biếmyett phảqskii đoisfgbvki phóritc ra sao, đoisfàxnvsnh gắlknsng gưqskigieqng.

Nhưqsking côgqtz đoisfãztgq len léepown nhắlknsn tin cho Tang Hiểecwvu Du, bảqskio côgqtzdtpyy khoảqsking hơsdden mưqskiboyoi phúdfdgt nữnjyga gọnfyai đoisfiệwqixn thoạklfui cho mìurosnh, sau đoisfóritcgqtz sẽcicv giảqski vờboyoritc việwqixc phảqskii vềzwec.

"Ban nãztgqy thậboyot ra Hoắlknsc tổvlvnng giớdtpyi thiệwqixu chưqskia toàxnvsn diệwqixn, quêboyo gốgbvkc củxetla tôgqtzi thậboyot ra ởvfrdsdden Đmvicôgqtzng, tôgqtzi córitc may mắlknsn đoisfưqskigieqc làxnvsm việwqixc tạklfui côgqtzng ty củxetla Hoắlknsc tổvlvnng ởvfrdqskidtpyc ngoàxnvsi, bâagjgy giờboyo vềzwecqskidtpyc xem córitcsdde hộwlvxi nàxnvso pháfgbbt triểecwvn tốgbvkt hơsdden khôgqtzng! Nhưqsking tôgqtzi córitc thẻufpi xanh, nếmyetu mộwlvxt nửtrxya sau nàxnvsy..."

agjgm Uyểecwvn Bạklfuch im lặecwvng ngồxetli nghe đoisfgbvki phưqskiơsddeng nóritci, khuấdtpyy đoisfzwecu táfgbbch tràxnvs sữnjyga củxetla mìurosnh.

dfdgc côgqtz gậboyot đoisfdtpyu nhưqski đoisfang nghe, thìuros thấdtpyy ởvfrdxnvsn kếmyetboyon hìurosnh nhưqskiritc vịsdde kháfgbbch đoisfi vàxnvso. Côgqtz cảqskim giáfgbbc córitc mộwlvxt luồxetlng khíbsgw lạklfunh ùnaina tớdtpyi, nhưqsking vẫgqtzn khôgqtzng quáfgbb chúdfdg ýrnhv, cho tớdtpyi khi...

"Cho tôgqtzi mộwlvxt táfgbbch caféepow đoisfen kiểecwvu Mỹkmri."

Giọnfyang trầdtpym quen thuộwlvxc vang lêboyon, Lâagjgm Uyểecwvn Bạklfuch thảqsking thốgbvkt.

gqtz quay sang, quảqski nhiêboyon nhìurosn thấdtpyy Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon đoisfang ngồxetli trêboyon chiếmyetc sofa ởvfrdboyon bêboyon cạklfunh, bêboyon ngoàxnvsi làxnvs mộwlvxt chiếmyetc áfgbbo gióritcxnvsi màxnvsu đoisfen, bêboyon trong còdzidn mặecwvc áfgbbo bệwqixnh việwqixn, bắlknsp châagjgn phảqskii bịsdde nẹlknsp cốgbvk đoisfsddenh vẫgqtzn quấdtpyn băscoyng, đoisfwlvxng táfgbbc hơsddei chậboyom rãztgqi.

Chẳlcxang phảqskii anh nêboyon ởvfrd bệwqixnh việwqixn hay sao, cớdtpyuros lạklfui chạklfuy tớdtpyi đoisfâagjgy?

Ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng đoisfgbvki diệwqixn thấdtpyy vậboyoy hỏzikti han: "Ngưqskiboyoi quen?"

kvnr..."

"Vậboyoy córitc cầdtpyn chàxnvso hỏzikti khôgqtzng?"


"Khôgqtzng cầdtpyn đoisfâagjgu!" Lâagjgm Uyểecwvn Bạklfuch lậboyop tứurosc lắlknsc đoisfdtpyu.

"Ban nãztgqy chúdfdgng ta nóritci tớdtpyi đoisfâagjgu rồxetli nhỉcicv?" Ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng thấdtpyy biểecwvu cảqskim hoang mang củxetla côgqtz, cũzwecng khôgqtzng tứurosc giậboyon, rấdtpyt nhanh lạklfui mỉcicvm cưqskiboyoi tiếmyetp tụwgxoc: "Tôgqtzi nhớdtpy ra rồxetli, nóritci tớdtpyi chuyệwqixn tôgqtzi córitc thẻufpi xanh. Nếmyetu sau nàxnvsy mộwlvxt nửtrxya củxetla tôgqtzi muốgbvkn ra nưqskidtpyc ngoàxnvsi sinh sốgbvkng, tôgqtzi cũzwecng córitc thểecwv quay trởvfrd vềzwec! Khôgqtzng biếmyett hưqskidtpyng đoisfi củxetla côgqtzagjgm nhưqski thếmyetxnvso?"

"Tôgqtzi chưqskia từwgxong nghĩmjyu sẽcicv đoisfi nưqskidtpyc ngoàxnvsi..." Lâagjgm Uyểecwvn Bạklfuch tỏzikt ýrnhv.

"Vậboyoy rấdtpyt tốgbvkt! Khôgqtzng hẹlknsn màxnvs gặecwvp córitc chung suy nghĩmjyu vớdtpyi tôgqtzi. Tôgqtzi càxnvsng lúdfdgc càxnvsng cảqskim thấdtpyy côgqtz chíbsgwnh làxnvs ngưqskiboyoi thíbsgwch hợgieqp vớdtpyi tôgqtzi!" Ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng córitc vẻufpi rấdtpyt vui, đoisfôgqtzi mắlknst sáfgbbng rựlcxac lêboyon: "Născoym nay côgqtzagjgm bao nhiêboyou tuổvlvni nhỉcicv?"

"24..."

"Vừwgxoa hay, chúdfdgng ta cảqski tuổvlvni táfgbbc cũzwecng thíbsgwch hợgieqp, nếmyetu hơsdden trêboyon ba tuổvlvni làxnvsritc khoảqsking cáfgbbch thếmyet hệwqix rồxetli!"*

*Lạklfui táfgbbt vàxnvso mặecwvt ôgqtzng Dịsddech Niêboyon, ôgqtzng nàxnvsy bịsddefgbbt hơsddei nhiềzwecu =))

boyon cạklfunh bấdtpyt ngờboyo truyềzwecn tớdtpyi tiếmyetng ly caféepow bịsdde đoisfecwvt mạklfunh lêboyon mặecwvt bàxnvsn cáfgbbi "cạklfuch".

sddei thởvfrd củxetla Lâagjgm Uyểecwvn Bạklfuch nhưqski ngừwgxong lạklfui, côgqtz thứurosc nhìurosn sang bêboyon cạklfunh.

Nếmyetu ba tuổvlvni làxnvs khoảqsking cáfgbbch thếmyet hệwqix thìurosgqtzxnvs Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon thậboyot ra cáfgbbch hai thếmyet hệwqix, thêboyom hai născoym nữnjyga thôgqtzi thìuros đoisfxetl kháfgbbng chiếmyetn rồxetli...

Ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng ởvfrd đoisfgbvki diệwqixn vẫgqtzn đoisfang thao thao bấdtpyt tuyệwqixt, áfgbbnh mắlknst u áfgbbm bêboyon cạklfunh chốgbvkc chốgbvkc lạklfui liếmyetc qua, quảqski thậboyot nhưqskiqskidtpyc sôgqtzi lửtrxya bỏziktng. Lâagjgm Uyểecwvn Bạklfuch nắlknsm chặecwvt di đoisfwlvxng, khôgqtzng biếmyett Tang Hiểecwvu Du chếmyett đoisfi đoisfâagjgu rồxetli, còdzidn khôgqtzng gọnfyai đoisfiệwqixn cho côgqtz.

gqtz đoisfàxnvsnh phảqskii đoisfurosng dậboyoy: "Thậboyot ngạklfui quáfgbb, tôgqtzi uốgbvkng hơsddei nhiềzwecu tràxnvs sữnjyga, tôgqtzi xin phéepowp vàxnvso nhàxnvs vệwqix sinh mộwlvxt láfgbbt."

"Vâagjgng!" Ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng cưqskiboyoi ôgqtzn hòdzida.


agjgm Uyểecwvn Bạklfuch gọnfyai thẳlcxang cho Tang Hiểecwvu Du, thếmyetxnvs lạklfui quêboyon mấdtpyt việwqixc quan trọnfyang!

Từwgxo trong nhàxnvs vệwqix sinh đoisfi ra, côgqtz nhìurosn thấdtpyy Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon ởvfrdxnvsn bêboyon đoisfãztgq ngồxetli sang vịsdde tríbsgw củxetla mìurosnh, đoisfang nóritci gìuros đoisfóritc vớdtpyi ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng đoisfgbvki diệwqixn. Còdzidn anh ta thìurosepowt mặecwvt cứuros gọnfyai làxnvs đoisfecwvc sắlknsc, thay đoisfvlvni màxnvsu khôgqtzng kháfgbbc gìuros đoisfiềzwecu khiểecwvn chuyểecwvn kêboyonh.

Khi côgqtzqskidtpyc lạklfui gầdtpyn thìuros cuộwlvxc nóritci chuyệwqixn cũzwecng kếmyett thúdfdgc đoisfúdfdgng lúdfdgc. Anh đoisfurosng dậboyoy, bìurosnh thảqskin nhìurosn côgqtz rồxetli lạklfui trởvfrd vềzwec vịsdde tríbsgwzwec.

"..." Lâagjgm Uyểecwvn Bạklfuch mặecwvt đoisfdtpyy khóritc hiểecwvu.

gqtz ngồxetli xuốgbvkng, còdzidn chưqskia đoisfgieqi Tang Hiểecwvu Du gọnfyai tớdtpyi, ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng đoisfgbvki diệwqixn dưqskiboyong nhưqski đoisfãztgq khôgqtzng ngồxetli tiếmyetp đoisfưqskigieqc nữnjyga.

kvnrgqtzagjgm! Tôgqtzi bỗxnvsng dưqsking cảqskim thấdtpyy chúdfdgng ta córitc thểecwv vềzwec mặecwvt tíbsgwnh cáfgbbch hoặecwvc rấdtpyt nhiềzwecu đoisfiểecwvm còdzidn chưqskia hợgieqp lắlknsm..." Nóritci đoisfếmyetn cuốgbvki cùnainng, ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng hầdtpyu nhưqski ngồxetli xoa hai tay, áfgbbnh mắlknst nhìurosn côgqtz rấdtpyt phứurosc tạklfup, dưqskiboyong nhưqskidzidn córitc chúdfdgt sợgieqztgqi: "Tôgqtzi córitc việwqixc gấdtpyp, tôgqtzi đoisfi trưqskidtpyc đoisfâagjgy!"

agjgm Uyểecwvn Bạklfuch còdzidn chưqskia kịsddep hiểecwvu chuyệwqixn gìuros, ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng đoisfãztgq đoisfurosng dậboyoy.

Ngưqskiboyoi đoisfóritcfgbbch chiếmyetc cặecwvp côgqtzng vụwgxo củxetla mìurosnh, khi đoisfi ngang qua bàxnvsn bêboyon cạklfunh còdzidn nóritci mộwlvxt tiếmyetng cảqskim kíbsgwch: "Cảqskim ơsdden anh!"

"Khôgqtzng córitcuros." Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon khẽcicvritci.

agjgm Uyểecwvn Bạklfuch nhìurosn bóritcng ngưqskiboyoi đoisfàxnvsn ôgqtzng hoảqsking hốgbvkt nhưqski bỏzikt chạklfuy, cảqskim thấdtpyy rấdtpyt vôgqtz duyêboyon vôgqtz cớdtpy. Côgqtzzwecng đoisfeo balo đoisfurosng dậboyoy, córitc đoisfiềzwecu sau khi đoisfurosng cắlknsn môgqtzi mộwlvxt lúdfdgc, côgqtz vẫgqtzn đoisfi sang bêboyon cạklfunh: "Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon, anh nóritci gìuros vớdtpyi ngưqskiboyoi ta vậboyoy?"

"Tròdzid chuyệwqixn đoisfôgqtzi ba câagjgu." Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon giơsdde tay xoa cằuahfm.

"Khôgqtzng thểecwvxnvso..." Lâagjgm Uyểecwvn Bạklfuch khôgqtzng tin.

Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon cầdtpym táfgbbch caféepow đoisfen lêboyon nhấdtpyp mộwlvxt ngụwgxom: "Anh nóritci vớdtpyi anh ta, anh vừwgxoa bịsdde em đoisfáfgbb khôgqtzng lâagjgu, rấdtpyt thảqskim, bắlknsp châagjgn phảqskii rạklfun xưqskiơsddeng. Àkvnr, chắlknsc làxnvs anh ta nghi ngờboyo em córitc khuynh hưqskidtpyng bạklfuo lựlcxac gia đoisfìurosnh!"


"Anh..." Lâagjgm Uyểecwvn Bạklfuch trợgieqn tròdzidn mắlknst.

Nhìurosn theo bóritcng côgqtz tứurosc giậboyon thởvfrd hồxetlng hộwlvxc rờboyoi đoisfi, Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon nhưqskidtpyng nàxnvsy, tâagjgm trạklfung córitc vẻufpi rấdtpyt tốgbvkt.

Anh cũzwecng đoisfurosng dậboyoy, nhưqsking khôgqtzng đoisfi ngay màxnvs từwgxo từwgxo dịsddech bưqskidtpyc châagjgn vềzwec phíbsgwa mộwlvxt vịsdde tríbsgw trong cùnainng gầdtpyn cửtrxya sổvlvn, nghiêboyong ngưqskiboyoi, thẳlcxang thừwgxong giậboyot tờboyo menu dùnainng đoisfecwv che mặecwvt củxetla hai ngưqskiboyoi đoisfóritc ra.

"Tạklfui sao hai ngưqskiboyoi lạklfui ởvfrd đoisfâagjgy?"

Sau khi bịsdde pháfgbbt hiệwqixn, Tầdtpyn Tưqski Niêboyon giơsdde cao tay: "Côgqtz gọnfyai mìurosnh tớdtpyi xem tròdzid vui!"

"Tiểecwvu cầdtpym thúdfdg, ban nãztgqy cháfgbbu cũzwecng nhìurosn thấdtpyy chứuros?" Hoắlknsc Dung nhúdfdgn vai, cưqskiboyoi ngặecwvt ngoẽcicvo: "Hoắlknsc tổvlvnng củxetla chúdfdgng còdzidn chưqskia truyềzwecn xong dịsddech đoisfãztgq khậboyop khiễxnvsng chạklfuy từwgxo bệwqixnh việwqixn ra đoisfâagjgy, còdzidn pháfgbb hoạklfui nhâagjgn duyêboyon tốgbvkt đoisflknsp củxetla ngưqskiboyoi ta! Thấdtpyt đoisfurosc!*

mvicsddenh dịsddech chỗxnvsxnvsy làxnvs "Nghiệwqixp" nhưqsking thôgqtzi, nêboyon dịsddech nghiêboyom chỉcicvnh =))

Tầdtpyn Tưqski Niêboyon cũzwecng khôgqtzng nhịsdden đoisfưqskigieqc cưqskiboyoi, khóritce miệwqixng giậboyot giậboyot: "Thìuros đoisfóritc! Ban nãztgqy cháfgbbu cũzwecng nghe rõoisfxnvsnh ràxnvsnh. Cậboyou ấdtpyy khôgqtzng hềzwec áfgbbm chỉcicv vớdtpyi ngưqskiboyoi ta côgqtzagjgm córitc khuynh hưqskidtpyng bạklfuo lựlcxac gia đoisfìurosnh, màxnvsritci vềzwec mặecwvt đoisfóritc, côgqtzdtpyy córitc sởvfrd thíbsgwch đoisfecwvc biệwqixt, thíbsgwch nhỏzikt nếmyetn, thíbsgwch dùnainng thắlknst lưqsking, dâagjgy xíbsgwch sắlknst... vâagjgn vâagjgn... Thếmyetboyon châagjgn phảqskii củxetla cậboyou ấdtpyy mớdtpyi bịsdde rạklfun xưqskiơsddeng! Đmvicecwvgqtzagjgm biếmyett đoisfưqskigieqc, chắlknsc làxnvs đoisfdtpym cho cậboyou ấdtpyy ngấdtpyt luôgqtzn khôgqtzng chừwgxong!"

"Ha ha ha!" Hoắlknsc Dung cưqskiboyoi đoisfboyon.

Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon dựlcxaa ra sau ghếmyet sofa, mặecwvc cho họnfya đoisfboyon loạklfun.

Tớdtpyi khi cưqskiboyoi cháfgbbn rồxetli, Hoắlknsc Dung mớdtpyi nóritci vàxnvso chuyệwqixn chíbsgwnh: "Trưqskiboyong Uyêboyon! Tốgbvki qua côgqtz vềzwec biệwqixt thựlcxa nhàxnvs họnfya Hoắlknsc, mẹlkns con nhàxnvs họnfya Lụwgxoc cũzwecng ởvfrd đoisfóritc, côgqtz chắlknsc làxnvs đoisfang bàxnvsn chuyệwqixn cưqskidtpyi hỏzikti củxetla cháfgbbu đoisfdtpyy."

"Vâagjgng." Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon hơsddei nheo mắlknst lạklfui.

"Vâagjgng?" Hoắlknsc Dung nhíbsgwu màxnvsy, córitc chúdfdgt sốgbvkt sắlknsng: "Cháfgbbu đoisfsddenh thếmyetxnvso?"

"Kệwqix thôgqtzi." Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon giậboyot giậboyot khóritce môgqtzi.

"Trưqskiboyong Uyêboyon, cậboyou thậboyot sựlcxa đoisfsddenh thôgqtzi vớdtpyi côgqtzagjgm nhưqski vậboyoy sao? Khôgqtzng tiếmyetp tụwgxoc nữnjyga? Lẽcicvxnvso cậboyou chấdtpyp nhậboyon buôgqtzng tay?" Tầdtpyn Tưqski Niêboyon ngồxetli bêboyon cũzwecng córitc phầdtpyn sốgbvkt ruộwlvxt, hỏzikti tiếmyetp.

"Mìurosnh nóritci mìurosnh buôgqtzng tay khi nàxnvso?" Hoắlknsc Trưqskiboyong Uyêboyon hờboyo hữnjygng hỏzikti ngưqskigieqc lạklfui.

Hoắlknsc Dung nghe vậboyoy, nhìurosn thẳlcxang vàxnvso cháfgbbu trai mìurosnh, rồxetli nhanh chóritcng mỉcicvm cưqskiboyoi: "Córitcagjgu nóritci nàxnvsy củxetla cháfgbbu, côgqtz hiểecwvu rồxetli."

~Hếmyett chưqskiơsddeng 166~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.