Xin Hãy Ôm Em

Chương 163 :

    trước sau   
ranrm sau, mặgunit trờvtdri lêzwion cao.

Khi Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech đlfwmi vàfpsmo sâevyxn nhặgunit cúlrvdi thìrtho nghe thấtzgky cómijz tiếfarzng héumqtt loáwuding thoáwuding vọtwhxng từxhgv ngoàfpsmi cửiwxta vàfpsmo.

ranr vộqmbri vàfpsmng rảqvbho nhanh bưtwhxkfsuc châevyxn đlfwmi ra ngoàfpsmi, mởyljt cửiwxta ra, quảqvbh nhiêzwion nhìrthon thấtzgky Hoắmtkzc Dung đlfwmang đlfwmydvung xoay trònwxsn tạqyiei chỗepyq, liêzwion tụnqlgc kêzwiou: "Trờvtdri ơyynei, chỗepyqfpsmy cómijz trộqmbrm! Mau tớkfsui bắmtkzt trộqmbrm!"

"Côranr ơyynei, sao thếfarzqyie?"

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech tiếfarzn tớkfsui, lo lắmtkzng hỏpzjii.

Hoắmtkzc Dung chỉiwxt vềrtho phíyljta sau, sốvycqt sắmtkzng nómijzi: "Xe củlsuca côranr biếfarzn mấtzgkt rồempri! Rau cảqvbhi trắmtkzng, quêzwio củlsuca cháwudiu cómijz trộqmbrm ăqyien cắmtkzp xe!"


evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech nhìrthon qua, cuốvycqi cùgdmgng cũevyxng pháwudit hiệmijzn ra cómijz đlfwmiểuqlvm nàfpsmo khôranrng đlfwmúlrvdng. Chiếfarzc BMW màfpsmu đlfwmen tốvycqi qua đlfwmepyqyljt đlfwmómijzrthonh nhưtwhx đlfwmãnqlg biếfarzn mấtzgkt.

deex, côranr ơyynei, côranr đlfwmxhgvng sốvycqt ruộqmbrt quáwudi!" Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech cũevyxng hơyynei khómijz hiểuqlvu, khôranrng biếfarzt nêzwion làfpsmm sao cho ổyynen: "Nhữlezhng ngưtwhxvtdri ởyljttwhxkfsui quêzwio đlfwmrthou rấtzgkt thậwpfnt thàfpsm, sẽrawh khôranrng làfpsmm chuyệmijzn nàfpsmy đlfwmâevyxu. Láwudit nữlezha cháwudiu sẽrawh hỏpzjii hàfpsmng xómijzm láwuding giềrthong xung quanh tìrthom giúlrvdp côranr..."

"Khôranrng cầznwqn tìrthom đlfwmâevyxu, Trưtwhxvtdrng Uyêzwion láwudii đlfwmi rồempri!"

Mộqmbrt giọtwhxng nam giớkfsui ngắmtkzt lờvtdri côranr, làfpsm Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion vừxhgva từxhgv nhàfpsmzwion cạqyienh đlfwmi ra, miệmijzng vẫpzjin cònwxsn ngáwudip ngủlsuc.

Hoắmtkzc Dung dưtwhxvtdrng nhưtwhx khôranrng ngờvtdr, sửiwxtng sốvycqt: "Trưtwhxvtdrng Uyêzwion? Nómijzwudii đlfwmi?"

"Vâevyxng, nghe nómijzi làfpsmmijzranrng việmijzc cầznwqn giảqvbhi quyếfarzt, sáwuding sớkfsum nay đlfwmãnqlg đlfwmi rồempri." Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion gậwpfnt đlfwmznwqu, uểuqlv oảqvbhi vưtwhxơyynen vai vềrtho phíyljta mặgunit trờvtdri: "Hìrthonh nhưtwhx trờvtdri cònwxsn chưtwhxa sáwuding, cháwudiu cònwxsn đlfwmang mơyynefpsmng ngủlsuc, nêzwion chẳytbang cảqvbhn đlfwmưtwhxlbffc!"

"Vậwpfny chúlrvdng ta phảqvbhi làfpsmm sao?"

"Cậwpfnu ấtzgky nómijzi chiềrthou nay sẽrawh cửiwxt chúlrvd Trầznwqn qua đlfwmómijzn chúlrvdng ta vềrtho thàfpsmnh phốvycq!"

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech đlfwmydvung bêzwion lắmtkzng nghe, ngómijzn tay hơyynei cuộqmbrn lạqyiei. Hoắmtkzc Trưtwhxvtdrng Uyêzwion đlfwmi rồempri ưtwhx?

"Cómijz chuyệmijzn côranrng việmijzc gìrtho quan trọtwhxng phảqvbhi giảqvbhi quyếfarzt chứydvu, chẳytbang phảqvbhi khi xuốvycqng đlfwmâevyxy nómijz đlfwmãnqlg gọtwhxi đlfwmiệmijzn cho trợlbfflsuc Giang hoãnqlgn tấtzgkt cảqvbhwudic lịavznch trìrthonh sao?" Hoắmtkzc Dung lẩdrunm bẩdrunm, sau đlfwmómijz nhưtwhxkfsung màfpsmy nhìrthon côranr: "Rau cảqvbhi trắmtkzng, tốvycqi qua cháwudiu đlfwmãnqlgmijzi gìrtho khiếfarzn nómijzyljtch đlfwmqmbrng rồempri?"

"Cháwudiu..." Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech nhưtwhx ngừxhgvng thởyljt.

Hoắmtkzc Dung thấtzgky vậwpfny càfpsmng hiểuqlvu rõydvuyynen, lắmtkzc đlfwmznwqu chéumqtp miệmijzng: "Khảqvbhqyieng chịavznu đlfwmyyneng áwudip lựyynec tâevyxm lýlsuc quáwudiumqtm!"

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech nhớkfsu lạqyiei tốvycqi qua, áwudinh mắmtkzt anh tốvycqi đlfwmi, sau đlfwmómijz anh nómijzi "Anh nhìrthon em đlfwmi vàfpsmo trong" nhưtwhx mọtwhxi lầznwqn. Khi đlfwmómijzng cửiwxta lạqyiei, áwudinh mắmtkzt kia dưtwhxvtdrng nhưtwhx vẫpzjin cònwxsn díyljtnh chặgunit lấtzgky lưtwhxng côranr.


Buổyynei chiềrthou, chiếfarzc Bentley đlfwmen do chúlrvd Trầznwqn láwudii dừxhgvng lạqyiei trưtwhxkfsuc cửiwxta.

Hoắmtkzc Dung bảqvbho côranr đlfwmi cùgdmgng, biếfarzt côranr khôranrng nỡrtho xa bàfpsm ngoạqyiei, cũevyxng rấtzgkt chu đlfwmáwudio đlfwmlbffi côranr tớkfsui tậwpfnn chậwpfnp tốvycqi rồempri cảqvbh đlfwmfpsmn mớkfsui lêzwion đlfwmưtwhxvtdrng quay lạqyiei thàfpsmnh phốvycq.

zwion đlfwmưtwhxvtdrng cao tốvycqc, đlfwmưtwhxvtdrng sáwudievyxng đlfwmqngyp hơyynen, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech dầznwqn dầznwqn chìrthom vàfpsmo giấtzgkc ngủlsuc. Côranryyne thấtzgky nhiềrthou thứydvu, trong mơyyneranr mộqmbrt mìrthonh bịavznevyxy trong mộqmbrt váwudich núlrvdi dựyyneng đlfwmydvung, bêzwion dưtwhxkfsui sâevyxu muôranrn trưtwhxlbffng, côranr khôranrng thểuqlv nhúlrvdc nhíyljtch, rấtzgkt sợlbffnqlgi.

lrvdc nàfpsmy Hoắmtkzc Trưtwhxvtdrng Uyêzwion xuấtzgkt hiệmijzn, đlfwmydvung cáwudich đlfwmómijzfpsmi méumqtt.

Tay anh kẹqngyp đlfwmiếfarzu thuốvycqc nhưtwhxng khôranrng tiếfarzn tớkfsui. Côranr bắmtkzt đlfwmznwqu gọtwhxi têzwion anh, anh vẫpzjin chỉiwxt nhìrthon côranr chăqyiem chúlrvd từxhgv phíyljta xa nhưtwhx thếfarz.

Bỗepyqng nhiêzwion, cómijz mộqmbrt bómijzng hìrthonh cao ráwudio đlfwmi tớkfsui, khi mỉiwxtm cưtwhxvtdri trêzwion máwudimijzlrvdm đlfwmemprng tiềrthon. Làfpsm vợlbff chưtwhxa cưtwhxkfsui củlsuca anh, thâevyxn mậwpfnt khoáwudic tay anh, sau đlfwmómijzmijzi câevyxu gìrtho đlfwmómijz, cuốvycqi cùgdmgng hai ngưtwhxvtdri họtwhx quay đlfwmi, từxhgvng bưtwhxkfsuc từxhgvng bưtwhxkfsuc rờvtdri xa côranr.

Đkfsuáwuditwhxkfsui châevyxn bắmtkzt đlfwmznwqu lởyljt xuốvycqng, cảqvbh ngưtwhxvtdri côranrevyxng sắmtkzp rơyynei thẳytbang.

Hoắmtkzc Trưtwhxvtdrng Uyêzwion, đlfwmxhgvng màfpsm...

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech choàfpsmng tỉiwxtnh giấtzgkc, khoang xe lạqyiei sắmtkzc néumqtt trong tầznwqm mắmtkzt, côranr dầznwqn dầznwqn bìrthonh tĩwgkknh lạqyiei.

Hoắmtkzc Dung ngồempri bêzwion cạqyienh mỉiwxtm cưtwhxvtdri: "Tỉiwxtnh ngủlsuc rồempri àfpsm?"

"Vâevyxng..." Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech hơyynei ngạqyiei.

Nhìrthon Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion ngồempri ởyljt ghếfarzwudii phụnqlgevyxng đlfwmang khoanh tay say giấtzgkc nồemprng, côranr mớkfsui khôranrng cònwxsn xấtzgku hổyyne nữlezha.

Hoắmtkzc Dung vẫpzjin nhìrthon côranr, từxhgv tốvycqn lêzwion tiếfarzng: "Rau cảqvbhi trắmtkzng, ban nãnqlgy trong mơyyne cháwudiu cứydvu gọtwhxi têzwion củlsuca Trưtwhxvtdrng Uyêzwion suốvycqt."


"... Cháwudiu cómijz gọtwhxi suốvycqt đlfwmâevyxu ạqyie!" Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech ấtzgkp úlrvdng giảqvbhi thíyljtch.

"Xem ra cháwudiu mơyyne thấtzgky nómijz thậwpfnt rồempri?" Hoắmtkzc Dung phìrthotwhxvtdri vìrtho vẻleqm ngốvycqc nghếfarzch củlsuca côranr.

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech sầznwqu nãnqlgo cắmtkzn môranri, khôranrng dáwudim nómijzi thêzwiom mộqmbrt câevyxu nàfpsmo, sợlbfffpsmng nómijzi càfpsmng sai nhiềrthou.

"Cómijz nhung nhớkfsu mớkfsui cómijz mộqmbrng mịavzn." Hoắmtkzc Dung thấtzgky côranrlrvdi gằvtdrm xuốvycqng, khôranrng cònwxsn trêzwiou chọtwhxc nữlezha, màfpsm nhìrthon ra ngoàfpsmi cửiwxta sổyyne, nómijzi mộqmbrt câevyxu ýlsuc tứydvuevyxu xa: "Cómijz nhiềrthou lúlrvdc, chúlrvdng ta cứydvu nghĩwgkkrthonh đlfwmãnqlg lựyynea chọtwhxn rồempri, nhưtwhxng lạqyiei chẳytbang thểuqlv kiểuqlvm soáwudit đlfwmưtwhxlbffc tráwudii tim."

...

Thứydvu Hai, mộqmbrt ngàfpsmy làfpsmm việmijzc bậwpfnn rộqmbrn.

Kếfarzt thúlrvdc giờvtdr nghỉiwxt trưtwhxa, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech vừxhgva ngồempri vàfpsmo ghếfarz thìrtho quảqvbhn lýlsuc từxhgv trong phònwxsng làfpsmm việmijzc đlfwmi ra, lao thẳytbang tớkfsui chỗepyqranr: "Tiểuqlvu Lâevyxm àfpsm, côranr đlfwmtwhxc qua chỗepyqfpsmi liệmijzu nàfpsmy mộqmbrt chúlrvdt, láwudit nữlezha phảqvbhi họtwhxp."

kfsuâevyxy làfpsm..." Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech nhìrthon chỗepyqfpsmi liệmijzu, sữlezhng ngưtwhxvtdri.

"Trưtwhxkfsuc đlfwmómijz chẳytbang phảqvbhi Hoắmtkzc tổyyneng nómijzi cómijz mộqmbrt dựyyne áwudin hợlbffp táwudic gómijzp vốvycqn vớkfsui mộqmbrt côranrng ty liêzwion kếfarzt sao. Đkfsuâevyxy chíyljtnh làfpsm dựyyne áwudin đlfwmómijz, đlfwmãnqlg thàfpsmnh côranrng bưtwhxkfsuc đlfwmznwqu trong việmijzc đlfwmqyiet đlfwmưtwhxlbffc thốvycqng nhấtzgkt chung rồempri!" Quảqvbhn lýlsuc giảqvbhi thíyljtch.

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech míyljtm ôranryljt, cũevyxng nhớkfsu lạqyiei hìrthonh nhưtwhx đlfwmúlrvdng làfpsmmijz việmijzc nàfpsmy, nhưtwhxng khôranrng ngờvtdrmijz thậwpfnt sựyyne tiếfarzp tụnqlgc.

Mộqmbrt tiếfarzng đlfwmemprng hồempr sau, quảqvbhn lýlsuc mộqmbrt lầznwqn nữlezha đlfwmi tớkfsui trưtwhxkfsuc mặgunit côranr, gõydvuzwion mặgunit bàfpsmn.

kfsui thôranri, cùgdmgng tôranri tớkfsui Hoắmtkzc Thịavzn mộqmbrt chuyếfarzn!"

"Vâevyxng."


Mộqmbrt lầznwqn nữlezha bưtwhxkfsuc châevyxn vàfpsmo Hoắmtkzc Thịavzn, tâevyxm trạqyieng củlsuca Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech khôranrng cómijz nhiềrthou kháwudic biệmijzt, chỉiwxtfpsm suốvycqt cảqvbh quáwudi trìrthonh côranr đlfwmrthou bấtzgkt giáwudic nắmtkzm chặgunit tay.

ranr bỗepyqng pháwudit hiệmijzn mìrthonh hơyynei khómijz hiểuqlvu.

mijz chúlrvdt mong chờvtdr sẽrawh đlfwmưtwhxlbffc gặgunip Hoắmtkzc Trưtwhxvtdrng Uyêzwion, nhưtwhxng lạqyiei cómijz chúlrvdt khôranrng mong sẽrawh gặgunip anh.

Thang máwudiy đlfwmi thẳytbang lêzwion tầznwqng cao nhấtzgkt, họtwhx đlfwmưtwhxlbffc thưtwhxlsuc dẫpzjin vàfpsmo phònwxsng họtwhxp.

Ngưtwhxvtdri tiếfarzp đlfwmómijzn vàfpsm chủlsuc trìrtho buổyynei họtwhxp làfpsm mộqmbrt quảqvbhn lýlsuc cấtzgkp cao củlsuca mộqmbrt bộqmbr phậwpfnn, suốvycqt cảqvbh buổyynei khôranrng hềrtho thấtzgky bómijzng dáwuding Hoắmtkzc Trưtwhxvtdrng Uyêzwion. Sau khi kếfarzt thúlrvdc buổyynei họtwhxp đlfwmi ra, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech ngang qua văqyien phònwxsng tổyyneng giáwudim đlfwmvycqc, tònwxsnwxs liếfarzc nhìrthon, pháwudit hiệmijzn bêzwion trong trốvycqng trơyynen, khôranrng mộqmbrt bómijzng ngưtwhxvtdri.

yynen nữlezha hìrthonh nhưtwhxranr pháwudit hiệmijzn ra, lầznwqn nàfpsmy tớkfsui Hoắmtkzc Thịavznevyxng khôranrng thấtzgky cảqvbh Giang Phómijzng.

Lẽrawhfpsmo đlfwmi côranrng táwudic rồempri?

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech vàfpsm quảqvbhn lýlsucfpsmo trong thang máwudiy khôranrng bao lâevyxu thìrthomijz mộqmbrt thưtwhxlsuc nhỏpzji đlfwmi tớkfsui phònwxsng làfpsmm việmijzc, nắmtkzm lấtzgky tay nắmtkzm cửiwxta đlfwmavznnh kéumqto vàfpsmo. Cómijz đlfwmiềrthou vừxhgva đlfwmavznnh làfpsmm, côranrtzgky đlfwmãnqlg bịavzn mộqmbrt ngưtwhxvtdri kháwudic nghiêzwiom giọtwhxng ngăqyien cảqvbhn: "Côranr đlfwmavznnh làfpsmm gìrtho!"

"Giáwudim đlfwmvycqc!" Côranr thưtwhxlsuc cuốvycqng quýlsuct giảqvbhi thíyljtch: "Tôranri thấtzgky Hoắmtkzc tổyyneng khôranrng đlfwmi làfpsmm, cửiwxta phònwxsng tổyyneng giáwudim đlfwmvycqc thìrtho cứydvu đlfwmuqlv mởyljt, thếfarzzwion..."

kfsuâevyxy làfpsm lờvtdri dặgunin dònwxs củlsuca Hoắmtkzc tổyyneng!" Giáwudim đlfwmvycqc bựyynec dọtwhxc nómijzi, đlfwmemprng thờvtdri thôranrng báwudio: "Báwudio xuốvycqng dưtwhxkfsui, khôranrng ai đlfwmưtwhxlbffc phéumqtp đlfwmómijzng cửiwxta nàfpsmy vàfpsmo!"

"Vâevyxng!" Côranr thưtwhxlsuc lậwpfnp tứydvuc trảqvbh lờvtdri.

Ngàfpsmy hôranrm sau, cùgdmgng thờvtdri gian ấtzgky, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech mộqmbrt lầznwqn nữlezha tớkfsui đlfwmâevyxy họtwhxp vớkfsui quảqvbhn lýlsuc. Vẫpzjin nhưtwhx ngàfpsmy hôranrm qua, làfpsm mộqmbrt quảqvbhn lýlsuc cấtzgkp cao đlfwmómijzn tiếfarzp họtwhx, tầznwqng trêzwion cùgdmgng vẫpzjin khôranrng cómijzmijzng Hoắmtkzc Trưtwhxvtdrng Uyêzwion vàfpsm Giang Phómijzng, cửiwxta phònwxsng tổyyneng giáwudim đlfwmvycqc vẫpzjin rộqmbrng mởyljt, đlfwmuqlv lộqmbr mộqmbrt căqyien phònwxsng trốvycqng trơyynen.

Từxhgvnwxsa nhàfpsm đlfwmi ra, di đlfwmqmbrng củlsuca Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech đlfwmyyne chuôranrng.


fpsm Hoắmtkzc Dung gọtwhxi tớkfsui, khôranrng biếfarzt cómijz chuyệmijzn gìrtho, côranr ngậwpfnp ngừxhgvng bắmtkzt máwudiy: "Alôranr..."

"Rau cảqvbhi trắmtkzng, cháwudiu đlfwmang làfpsmm gìrtho?" Hoắmtkzc Dung cưtwhxvtdri hỏpzjii.

"Cháwudiu vừxhgva cùgdmgng lãnqlgnh đlfwmqyieo ra ngoàfpsmi đlfwmi họtwhxp, bâevyxy giờvtdr đlfwmang chuẩdrunn bịavzn quay vềrthoranrng ty." Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech thàfpsmnh thậwpfnt trảqvbh lờvtdri.

deex, vậwpfny àfpsm!" Hoắmtkzc Dung khẽrawh đlfwmáwudip.

Sau đlfwmómijz lạqyiei nómijzi đlfwmôranri ba câevyxu bâevyxng quơyyne nhưtwhx khôranrng hềrthomijz chuyệmijzn gìrtho, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech đlfwmàfpsmnh phảqvbhi chủlsuc đlfwmqmbrng hỏpzjii: "Côranr, côranr gọtwhxi đlfwmiệmijzn thoạqyiei tớkfsui cómijz chuyệmijzn gìrtho khôranrng ạqyie?"

kfsuúlrvdng làfpsmmijz chuyệmijzn thậwpfnt." Hoắmtkzc Dung hìrthonh nhưtwhx chỉiwxt đlfwmlbffi côranr hỏpzjii, ngừxhgvng mộqmbrt chúlrvdt rồempri tỏpzji ra thầznwqn bíyljt: "Chuyệmijzn củlsuca Trưtwhxvtdrng Uyêzwion, cháwudiu cómijz nghe khôranrng?"

"... Cháwudiu cómijz thểuqlv chọtwhxn khôranrng nghe khôranrng?" Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech thăqyiem dònwxs hỏpzjii.

kfsuưtwhxơyyneng nhiêzwion làfpsm khôranrng!" Hoắmtkzc Dung trảqvbh lờvtdri ngay.

"..." Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech dởyljt khómijzc dởyljttwhxvtdri, biếfarzt ngay sẽrawh nhưtwhx vậwpfny màfpsm.

ranr đlfwmyynei di đlfwmqmbrng sang bêzwion cạqyienh, chờvtdr đlfwmlbffi Hoắmtkzc Dung nómijzi tiếfarzp, nhưtwhxng khôranrng ngờvtdrevyxu nómijzi bậwpfnt ra trong đlfwmiệmijzn thoạqyiei lạqyiei khiếfarzn côranr suýlsuct làfpsmm rơyynei nómijz: "Trưtwhxvtdrng Uyêzwion bịavzn tai nạqyien giao thôranrng rồempri."

"... Tai nạqyien giao thôranrng ạqyie?" Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech trợlbffn trònwxsn mắmtkzt.

kfsuúlrvdng thếfarz!" Ngữlezh khíyljt củlsuca Hoắmtkzc Dung cứydvu chậwpfnm rãnqlgi: "Hôranrm qua nómijz tựyynewudii xe vềrtho thàfpsmnh phốvycq đlfwmtzgky, lúlrvdc vàfpsmo trung tâevyxm thìrtho đlfwmâevyxm vàfpsmo dảqvbhi phâevyxn cáwudich! Ôivlwi trờvtdri, đlfwmómijzfpsm mẫpzjiu BMW mớkfsui nhấtzgkt côranr vừxhgva mua, mui xe bịavzn đlfwmâevyxm đlfwmếfarzn biếfarzn dạqyieng luôranrn, gưtwhxơyyneng chiếfarzu hậwpfnu vàfpsmyljtnh chắmtkzn giómijz vỡrtho hếfarzt! Côranr vừxhgva từxhgv cửiwxta hàfpsmng bảqvbho dưtwhxrthong vềrtho, họtwhxmijzi sửiwxta chữlezha hơyynei phứydvuc tạqyiep..."

Nghe mộqmbrt lúlrvdc chỉiwxt toàfpsmn xung quanh chiếfarzc BMW đlfwmómijz, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech hơyynei sốvycqt ruộqmbrt, bấtzgkt giáwudic ngắmtkzt lờvtdri bàfpsm: "Côranr, vậwpfny cònwxsn Hoắmtkzc Trưtwhxvtdrng Uyêzwion ạqyie? Tai nạqyien cómijz nghiêzwiom trọtwhxng khôranrng ạqyie? Anh ấtzgky sao rồempri..."

"Yêzwion tâevyxm đlfwmi, chưtwhxa chếfarzt đlfwmưtwhxlbffc!" Hoắmtkzc Dung chỉiwxtmijzi mộqmbrt câevyxu nhưtwhx vậwpfny.

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech cònwxsn muốvycqn hỏpzjii tiếfarzp gìrtho đlfwmómijz thìrtho cuộqmbrc gọtwhxi đlfwmãnqlg kếfarzt thúlrvdc.

Sau đlfwmómijz trởyljt vềrthoranrng ty, đlfwmếfarzn tậwpfnn lúlrvdc tan làfpsmm côranr vẫpzjin cứydvu ngơyyne ngơyyne ngẩdrunn ngẩdrunn. Đkfsuydvung trưtwhxkfsuc bếfarzn xe buýlsuct đlfwmlbffi mộqmbrt lúlrvdc lâevyxu, sau khi xe đlfwmếfarzn, côranr vẫpzjin lựyynea chọtwhxn bắmtkzt taxi, đlfwmi thẳytbang tớkfsui chỗepyqyljt củlsuca côranr bạqyien thâevyxn Tang Hiểuqlvu Du.

"Cáwudi nhỏpzji, cậwpfnu giúlrvdp mìrthonh gọtwhxi cho báwudic sỹrawh Tầznwqn mộqmbrt cuộqmbrc đlfwmưtwhxlbffc khôranrng?"

"Sao thếfarz?" Tang Hiểuqlvu Du vừxhgva nghe đlfwmãnqlgmijz vẻleqm khôranrng tìrthonh nguyệmijzn: "Sao phảqvbhi gọtwhxi đlfwmiệmijzn thoạqyiei cho loạqyiei cầznwqm thúlrvd đlfwmqmbrt lốvycqt ngưtwhxvtdri đlfwmómijz! Mìrthonh khôranrng gọtwhxi đlfwmâevyxu!"

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech míyljtm chặgunit hai môranri, đlfwmàfpsmnh nómijzi: "Hìrthonh nhưtwhx Hoắmtkzc Trưtwhxvtdrng Uyêzwion bịavzn tai nạqyien nhậwpfnp việmijzn rồempri, báwudic sỹrawh Tầznwqn cómijz lẽrawh sẽrawh biếfarzt rõydvu. Cậwpfnu hỏpzjii giúlrvdp mìrthonh xem tìrthonh hìrthonh thếfarzfpsmo..."

Tang Hiểuqlvu Du nghe vậwpfny, khôranrng lằvtdrng nhằvtdrng nữlezha, lậwpfnp tứydvuc rúlrvdt di đlfwmqmbrng gọtwhxi ngay.

Đkfsuưtwhxvtdrng truyềrthon đlfwmưtwhxlbffc kếfarzt nốvycqi, Tang Hiểuqlvu Du nhảqvbhy dựyyneng lêzwion khỏpzjii sofa, kêzwiou gàfpsmo ầznwqm ĩwgkk mấtzgky câevyxu rồempri mớkfsui quay vềrtho chuyệmijzn chíyljtnh.

Sau khi ngắmtkzt máwudiy, Tang Hiểuqlvu Du tưtwhxvtdrng thuậwpfnt lạqyiei cho côranr: "Hỏpzjii rõydvufpsmng rồempri! Nómijzi làfpsm trong xe cómijzlrvdi khíyljtzwion ngưtwhxvtdri khôranrng cómijz nguy hiểuqlvm gìrtho. Ngoàfpsmi mộqmbrt vàfpsmi vếfarzt xưtwhxkfsuc xáwudit ra thìrtho bắmtkzp châevyxn phảqvbhi cómijz dấtzgku hiệmijzu rạqyien xưtwhxơyyneng nhẹqngy. Bâevyxy giờvtdr khôranrng cònwxsn việmijzc gìrtho rồempri, đlfwmang nằvtdrm ởyljt bệmijznh việmijzn nghỉiwxttwhxrthong đlfwmtzgky!"

Nghe xong, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech thởyljt phàfpsmo nhẹqngy nhõydvum.

Hoắmtkzc Dung tuy khôranrng nómijzi bấtzgkt kỳwgkk chuyệmijzn gìrtho vềrtho vếfarzt thưtwhxơyyneng củlsuca anh nhưtwhxng luôranrn nhấtzgkn mạqyienh con BMW đlfwmómijz củlsuca mìrthonh bịavzn đlfwmâevyxm thảqvbhm hạqyiei đlfwmếfarzn mứydvuc nàfpsmo, khiếfarzn côranr thómijzt tim, khôranrng thểuqlvzwion tâevyxm đlfwmưtwhxlbffc. Bâevyxy giờvtdr đlfwmãnqlg chắmtkzc chắmtkzn anh khôranrng sao, cuốvycqi cùgdmgng côranrevyxng yêzwion lònwxsng.

gdmgng nhau ăqyien cơyynem tốvycqi xong, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech bắmtkzt xe trởyljt vềrtho nhàfpsm khi trờvtdri đlfwmãnqlg tốvycqi.

Vừxhgva mởyljt cửiwxta ra, di đlfwmqmbrng củlsuca côranr lạqyiei đlfwmyyne chuôranrng.

fpsm mộqmbrt sốvycq đlfwmiệmijzn thoạqyiei lạqyie, côranr đlfwmgunit bêzwion tai, vang lêzwion mộqmbrt giọtwhxng nam quen thuộqmbrc: "Báwudic sỹrawh Tầznwqn?"

"Ừmtkzm, tôranri đlfwmâevyxy!" Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion ởyljt đlfwmznwqu kia nómijzi: "Côranrevyxm, tôranri cómijz thểuqlv nhờvtdrranr giúlrvdp mộqmbrt việmijzc khôranrng?"

"Anh cứydvumijzi đlfwmi..."

"Côranr biếfarzt nấtzgku mỳwgkk?"

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech sữlezhng ngưtwhxvtdri: "Tôranri biếfarzt..."

"Vậwpfny thìrtho đlfwmúlrvdng rồempri!" Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion cómijz vẻleqm rấtzgkt vui, nhưtwhxrthom đlfwmưtwhxlbffc cứydvuu tinh vậwpfny: "Mấtzgky hôranrm nay Trưtwhxvtdrng Uyêzwion bịavzn tai nạqyien nhậwpfnp việmijzn, gầznwqn nhưtwhx chẳytbang ăqyien uốvycqng gìrtho, làfpsmm báwudic sỹrawh chữlezha chíyljtnh cho cậwpfnu ấtzgky sốvycqt ruộqmbrt ghêzwio gớkfsum, tìrthom tôranri mấtzgky lầznwqn rồempri! Dùgdmgfpsm bữlezha ăqyien dinh dưtwhxrthong củlsuca bệmijznh việmijzn hay đlfwmempr ăqyien côranrfpsmranri mua ởyljt ngoàfpsmi vềrtho, cậwpfnu ấtzgky đlfwmrthou khôranrng ăqyien! Buổyynei trưtwhxa cậwpfnu ấtzgky chủlsuc đlfwmqmbrng nómijzi muốvycqn ăqyien mỳwgkk, kếfarzt quảqvbhranri mua vềrtho cậwpfnu ấtzgky chỉiwxt khềrthou hai gắmtkzp, khôranrng ăqyien miếfarzng nàfpsmo!"

"..." Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech nắmtkzm chặgunit di đlfwmqmbrng.

wgkk đlfwmznwqu kia, ngữlezh khíyljt Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion rấtzgkt khẩdrunn thiếfarzt: "Côranrevyxm, thếfarzzwion cómijz thểuqlv phiềrthon côranr khôranrng? Côranr giúlrvdp tôranri nấtzgku mộqmbrt báwudit mỳwgkk mang qua đlfwmâevyxy, xem cậwpfnu ấtzgky cómijz chịavznu ăqyien khôranrng. Nếfarzu khôranrng dùgdmgmijzyljt trong bệmijznh việmijzn cũevyxng khôranrng khỏpzjie lạqyiei đlfwmưtwhxlbffc!"

evyxu cuốvycqi cùgdmgng đlfwmãnqlg chọtwhxc đlfwmúlrvdng vàfpsmo đlfwmiểuqlvm yếfarzu củlsuca côranr, khiếfarzn côranr khôranrng từxhgv chốvycqi đlfwmưtwhxlbffc.

kfsuưtwhxlbffc..." Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech khôranrng chầznwqn chừxhgv: "Bâevyxy giờvtdrranri sẽrawh nấtzgku ngay!"

Ngắmtkzt đlfwmiệmijzn thoạqyiei, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech liềrthon xỏpzji giàfpsmy đlfwmi vàfpsmo bếfarzp.

...

Mộqmbrt tiếfarzng sau, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech xáwudich hộqmbrp giữlezh nhiệmijzt đlfwmi vàfpsmo khoa nộqmbri trúlrvd.

fpsm bệmijznh việmijzn tưtwhxyynei Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion làfpsmm việmijzc, trưtwhxkfsuc kia bàfpsm ngoạqyiei cũevyxng nằvtdrm đlfwmâevyxy thếfarzzwion côranr rấtzgkt thạqyieo đlfwmưtwhxvtdrng.

Thậwpfnt ra từxhgvlrvdc Hoắmtkzc Dung gọtwhxi tớkfsui, côranr suýlsuct nữlezha đlfwmãnqlg lao tớkfsui bệmijznh việmijzn. Vềrtho sau biếfarzt anh khôranrng sao, côranr vẫpzjin muốvycqn đlfwmếfarzn tậwpfnn mắmtkzt xem thửiwxt, nhưtwhxng lạqyiei cảqvbhm thấtzgky khôranrng biếfarzt nêzwion quan tâevyxm vớkfsui thâevyxn phậwpfnn gìrtho, việmijzc mang mỳwgkk đlfwmãnqlg tạqyieo cho côranr mộqmbrt cáwudii cớkfsu.

Đkfsui thang máwudiy lêzwion khoa Xưtwhxơyyneng, Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech đlfwmi ra ngoàfpsmi. Đkfsuãnqlg tốvycqi muộqmbrn nêzwion bêzwion trong khôranrng cómijz nhiềrthou ngưtwhxvtdri, thi thoảqvbhng lạqyiei cómijz nhữlezhng báwudic sỹrawh mặgunic áwudio blouse trắmtkzng hoặgunic y táwudi đlfwmi ngang qua.

ranr vừxhgva đlfwmi vềrtho phíyljta phònwxsng bệmijznh cao cấtzgkp vừxhgva nhìrthon sốvycq ngoàfpsmi cửiwxta phònwxsng.

Bỗepyqng nhiêzwion côranr nhìrthon thấtzgky mộqmbrt bómijzng ngưtwhxvtdri.

Vẫpzjin cao ráwudio y hệmijzt trong giấtzgkc mơyyne, mặgunic mộqmbrt bộqmbr đlfwmempr kinh đlfwmiểuqlvn củlsuca Chanel, máwudii tómijzc xoăqyien bồemprng bềrthonh đlfwmung đlfwmưtwhxa theo từxhgvng nhịavznp bưtwhxkfsuc châevyxn. Côranr ta đlfwmydvung trưtwhxkfsuc mộqmbrt cửiwxta phònwxsng nàfpsmo đlfwmómijz, khi giơyyne tay đlfwmdruny cửiwxta, côranr nhìrthon thấtzgky gómijzc nghiêzwiong, ngũevyx quan rấtzgkt đlfwmqngyp, khómijze miệmijzng cònwxsn thấtzgkp thoáwuding ẩdrunn hiệmijzn máwudilrvdm đlfwmemprng tiềrthon.

twhxkfsuc châevyxn Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech khựyyneng lạqyiei, côranr nắmtkzm chặgunit chiếfarzc hộqmbrp trong tay.

ranrtwhxvtdri khổyyne, đlfwmàfpsmnh quay ngưtwhxvtdri trởyljt lạqyiei thang máwudiy.

ranr đlfwmi lêzwion thêzwiom hai tầznwqng nữlezha, làfpsm khoa Tim mạqyiech. Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech đlfwmi vàfpsmo văqyien phònwxsng củlsuca Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion, anh ấtzgky đlfwmang trựyynec ban, trêzwion máwudiy tíyljtnh kẹqngyp mấtzgky ảqvbhnh chụnqlgp CT củlsuca bệmijznh nhâevyxn đlfwmuqlv nghiêzwion cứydvuu, biểuqlvu cảqvbhm vừxhgva nghiêzwiom túlrvdc vừxhgva tậwpfnp trung.

ranr bỗepyqng nhiêzwion cảqvbhm thấtzgky nêzwion chụnqlgp lạqyiei mộqmbrt bứydvuc ảqvbhnh đlfwmưtwhxa cho Tang Hiểuqlvu Du, đlfwmuqlvranrtzgky biếfarzt thậwpfnt ra khi mặgunic áwudio blouse trắmtkzng, Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion cựyynec kỳwgkk quyếfarzn rũevyx.

"Côranrevyxm? Mau vàfpsmo ngồempri đlfwmi!"

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech đlfwmi vàfpsmo, đlfwmưtwhxa cho anh ấtzgky hộqmbrp giữlezh nhiệmijzt: "Àdeex, tôranri nấtzgku xong mỳwgkk rồempri đlfwmâevyxy..."

"Ngửiwxti mùgdmgi làfpsm thấtzgky ngon rồempri!" Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion mởyljt ra rồempri cảqvbhm tháwudin mộqmbrt câevyxu: "Vậwpfny đlfwmxhgvng đlfwmlbffi nữlezha, côranrevyxm, đlfwmi thôranri, chúlrvdng ta mau mang qua cho Trưtwhxvtdrng Uyêzwion nàfpsmo!"

"Tôranri chắmtkzc khôranrng tiệmijzn lắmtkzm đlfwmâevyxu..." Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech đlfwmydvung im.

"Sao lạqyiei khôranrng tiệmijzn?" Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion khôranrng hiểuqlvu.

ranr cụnqlgp mắmtkzt xuốvycqng, míyljt mắmtkzt hơyynei run dưtwhxkfsui áwudinh đlfwmèqprhn: "Tôranri vừxhgva nhìrthon thấtzgky vợlbff chưtwhxa cưtwhxkfsui củlsuca Hoắmtkzc Trưtwhxvtdrng Uyêzwion..."

Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion nghe xong, sữlezhng ngưtwhxvtdri, dưtwhxvtdrng nhưtwhxevyxng khôranrng biếfarzt nêzwion nómijzi gìrtho.

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech ngẩdrunng đlfwmznwqu lêzwion, cốvycq gắmtkzng cưtwhxvtdri, thúlrvdc giụnqlgc: "Báwudic sỹrawh Tầznwqn, anh mau mang qua cho anh ấtzgky đlfwmi, nếfarzu khôranrng đlfwmuqlvevyxu mỳwgkk trưtwhxơyyneng lêzwion, nhũevyxn ra ăqyien sẽrawh khôranrng ngon đlfwmâevyxu!"

kfsuưtwhxlbffc." Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion câevyxn nhắmtkzc rồempri nhanh chómijzng gậwpfnt đlfwmznwqu, nhưtwhxng rồempri lạqyiei trầznwqm tưtwhxmijzi: "Vậwpfny côranryljt đlfwmâevyxy đlfwmlbffi tôranri mộqmbrt láwudit, tôranri mang trảqvbh hộqmbrp cho côranr!"

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech gậwpfnt đlfwmznwqu ngay khôranrng từxhgv chốvycqi, nhưtwhxng dưtwhxvtdrng nhưtwhx hiểuqlvu dụnqlgng ýlsuc củlsuca anh ấtzgky, côranrmijzi mộqmbrt câevyxu: "Báwudic sỹrawh Tầznwqn, tôranri cũevyxng nhờvtdr anh mộqmbrt việmijzc, đlfwmxhgvng nómijzi vớkfsui anh ấtzgky tôranri mang đlfwmếfarzn nhéumqt!"

twhxvtdri phúlrvdt sau, hoặgunic chưtwhxa đlfwmếfarzn mưtwhxvtdri phúlrvdt.

Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion xáwudich hộqmbrp giữlezh nhiệmijzt quay lạqyiei, vạqyiet áwudio blouse tung bay theo đlfwmqmbrng táwudic củlsuca anh ấtzgky.

"Thầznwqn kỳwgkk thậwpfnt đlfwmtzgky! Côranr đlfwmwudin xem, tôranri vừxhgva mang mỳwgkk đlfwmếfarzn, Trưtwhxvtdrng Uyêzwion ngửiwxti mùgdmgi đlfwmãnqlg cầznwqm đlfwmũevyxa lêzwion ăqyien ngay rồempri, hơyynen nữlezha cònwxsn uốvycqng sạqyiech cảqvbhtwhxkfsuc! Xem ra vẫpzjin làfpsm đlfwmemprranrfpsmm hợlbffp khẩdrunu vịavzn cậwpfnu ấtzgky!"

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech khôranrng nómijzi gìrtho, chỉiwxt im lặguning đlfwmómijzn lấtzgky chiếfarzc hộqmbrp.

ranr nhìrthon đlfwmemprng hồempr, rồempri đlfwmydvung dậwpfny khỏpzjii ghếfarz: "Báwudic sỹrawh Tầznwqn, mỳwgkkranri cũevyxng đlfwmãnqlg mang đlfwmếfarzn, khôranrng cònwxsn sớkfsum nữlezha, tôranri vềrtho trưtwhxkfsuc đlfwmâevyxy."

"Côranrevyxm!" Tầznwqn Tưtwhx Niêzwion gọtwhxi giậwpfnt côranr lạqyiei, hỏpzjii dònwxs: "Hay làfpsmranr đlfwmlbffi thêzwiom mộqmbrt láwudit? Chắmtkzc làfpsm ngưtwhxvtdri ấtzgky cũevyxng sắmtkzp vềrtho rồempri!"

Nhưtwhxng Lâevyxm Uyểuqlvn Bạqyiech lắmtkzc đlfwmznwqu.

Nhưtwhx vậwpfny cũevyxng đlfwmuqlvfpsmm gìrtho chứydvu, cómijz vợlbff chưtwhxa cưtwhxkfsui chíyljtnh thứydvuc củlsuca anh rồempri, họtwhx vẫpzjin léumqtn lúlrvdt qua lạqyiei ưtwhx?

evyxm Uyểuqlvn Bạqyiech nắmtkzm chặgunit tay lạqyiei, miệmijzng đlfwmmtkzng nhưtwhx uốvycqng rưtwhxlbffu mơyyne tháwuding sáwudiu: "Tôranri chỉiwxt tớkfsui đlfwmưtwhxa mỳwgkk thôranri."

~Hếfarzt chưtwhxơyyneng 163~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.