Xin Hãy Ôm Em

Chương 160 :

    trước sau   
"Khẩuxytn trưphayơfxnjng lêgafon xe!" Hoắhtloc Dung ngồgafoi trưphayifchc thúffotc giụphifc.

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch đrwirãyeoi giẫuxytm mộghfut châqxvgn lêgafon xe rồgafoi, đrwiràyeoinh xámrthch giỏniav đrwirgafo ngồgafoi vàyeoio trong.

Chiếhjbyc BMW thẳyuwtng tiếhjbyn, cho tớifchi khi dừhrcsng lạzkcvi trưphayifchc cửdahga nhàyeoiyeoi ngoạzkcvi. Suốfngnt cảutic dọniavc đrwirưphayqyosng, Lâqxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch vẫuxytn mơfxnjfxnj hồgafo hồgafo, ba con ngưphayqyosi bỗyuwtng dưphayng xuấutict hiệftetn khiếhjbyn côdvft chẳyuwtng hiểeqvau môdvftgafoeqva.

Cửdahga xe mởhrcs ra, Hoắhtloc Dung làyeoi ngưphayqyosi nhảuticy xuốfngnng đrwirakuqu tiêgafon. Vềniavfxnji nàyeoiy màyeoiphayifchi châqxvgn bàyeoi vẫuxytn làyeoi mộghfut đrwirôdvfti giàyeoiy cao góltjbt. Bàyeoi đrwirphift hai tay chốfngnng hôdvftng: "Ôscaki trờqyosi ơfxnji, cámrthi nơfxnji quỷsscn quámrthi nàyeoiy cũhrcsng xa quámrth thểeqva, mệftett chếhjbyt tôdvfti mấutict!"

Ngưphayqyosi theo xuốfngnng làyeoi Tầakuqn Tưphay Niêgafon, anh ấuticy xoay chìeqvaa khóltjba khámrthng nghịtlfn: "Côdvft àyeoi, rõuticyeoing chámrthu mớifchi làyeoi ngưphayqyosi lámrthi xe từhrcs đrwirakuqu tớifchi cuốfngni..."

ltjb đrwiriềniavu, nhữyijvng lờqyosi cuốfngni còllkgn chưphaya kịtlfnp nóltjbi hếhjbyt, anh ấuticy đrwirãyeoi bịtlfn Hoắhtloc Dung tiếhjbyn tớifchi véexaso tai, khiếhjbyn anh ấuticy kêgafou la oai oámrthi.


Cửdahga xe phígrrna sau mởhrcs ra, Hoắhtloc Trưphayqyosng Uyêgafon mặphifc đrwirgafo vest, tay xámrthch giỏniav đrwirgafo.

"Côdvft, bámrthc sỹeqva Tầakuqn..."

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch lẳyuwtng lặphifng liếhjbyc nhìeqvan Hoắhtloc Trưphayqyosng Uyêgafon đrwirgmjzng bêgafon rồgafoi ấuticp úffotng hỏniavi: "Àhqdb, mọniavi ngưphayqyosi vềniav quêgafo... cóltjb chuyệftetn gìeqvazkcv?"

"Vềniav nghỉqxvgphayijuang." Hoắhtloc Dung nhámrthy mắhtlot vớifchi côdvft.

"Nghỉqxvgphayijuang ạzkcv?" Lâqxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch ngẩuxytn ngưphayqyosi.

Mộghfut lầakuqn nữyijva côdvft nhìeqvan Hoắhtloc Trưphayqyosng Uyêgafon, cámrthi gia đrwirìeqvanh nàyeoiy...

Hoắhtloc Trưphayqyosng vưphayơfxnjn vai vặphifn vẹghfuo: "Đpydwúffotng đrwiruticy, mộghfut vùdvftng thôdvftn quêgafo mớifchi tựdvwt nhiêgafon làyeoim sao!"

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch im lặphifng, nếhjbyu côdvft khôdvftng nghe nhầakuqm thìeqva ban nãyeoiy côdvftuticy vừhrcsa mớifchi nóltjbi làyeoifxnji quỷsscn quámrthi...

"Côdvft đrwirãyeoi liêgafon lạzkcvc xong xuôdvfti vớifchi gia đrwirìeqvanh nàyeoiy rồgafoi, họniav đrwirãyeoi dọniavn ra ngoàyeoii. Côdvftyeoi tiểeqvau cầakuqm thúffot, cùdvftng Trưphayqyosng Uyêgafon sẽtlfnhrcs đrwirâqxvgy dịtlfnp cuốfngni tuầakuqn! Ởmlip mộghfut tốfngni, tốfngni mai lámrthi xe vềniav, trong đrwirêgafom làyeoi vềniav tớifchi nơfxnji, sámrthng hôdvftm sau vẫuxytn đrwiri làyeoim bìeqvanh thưphayqyosng!" Cuốfngni cùdvftng Hoắhtloc Dung bổgafo sung thêgafom mộghfut câqxvgu: "Hoàyeoin hảutico!"

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch nhìeqvan vềniav phígrrna tay Hoắhtloc Dung chỉqxvg, chígrrnnh làyeoi nhàyeoiyeoing xóltjbm củfteta bàyeoi ngoạzkcvi.

Chẳyuwtng trámrthch sámrthng nay vừhrcsa dậmlipy, côdvft đrwirãyeoi nhìeqvan thấuticy thígrrnm trong nhàyeoi cầakuqm chổgafoi quéexast tưphayifchc nhiệftett tìeqvanh.

"Nhanh nhanh, tiểeqvau cầakuqm thúffot, dọniavn hàyeoinh lýhrcs củfteta côdvftyeoio trong đrwiri!"

Hoắhtloc Dung bắhtlot đrwirakuqu chỉqxvg huy Tầakuqn Tưphay Niêgafon làyeoim lao đrwirghfung khổgafo sai. Rõuticyeoing chỉqxvghrcs đrwirúffotng mộghfut đrwirêgafom màyeoiyeoi lạzkcvi mang mộghfut chiếhjbyc vali dàyeoii 24cm.


"Côdvft phảutici tìeqvam mộghfut nơfxnji đrwireqva nghỉqxvg ngơfxnji thoảutici mámrthi cámrthi đrwirãyeoi. Tốfngni nàyeoiy, chúffotng ta sẽtlfnphayifchng BBQ!" Nóltjbi xong, Hoắhtloc Dung giơfxnj tay chỉqxvgyeoio côdvft: "Rau cảutici trắhtlong, tớifchi lúffotc đrwiróltjb chámrthu cũhrcsng ăffotn chung nhéexas!"

...

Sắhtloc trờqyosi dầakuqn tốfngni.

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch ôdvftm mộghfut bóltjb củfteti đrwirphift vàyeoio trong thùdvftng rồgafoi xámrthch vàyeoio trong bếhjbyp.

Tuy rằyijvng côdvft khôdvftng cốfngneqvanh nhìeqvan ngóltjb sang nhàyeoiyeoing xóltjbm, nhưphayng vẫuxytn loámrthng thoámrthng nghe thấuticy tiếhjbyng củfteta Hoắhtloc Dung vàyeoi Tầakuqn Tưphay Niêgafon, cùdvftng Hoắhtloc Trưphayqyosng Uyêgafon.

dvft rảutico nhanh bưphayifchc châqxvgn, đrwiróltjbng cửdahga lạzkcvi, tậmlipp trung nấuticu cơfxnjm cho bàyeoi. Côdvft nghĩphif bụphifng lámrtht nữyijva ăffotn cơfxnjm tốfngni xong sẽtlfngafon giưphayqyosng đrwiri ngủftet sớifchm chứgmjz khôdvftng đrwirtlfnnh cùdvftng họniavphayifchng BBQ.

ltjb đrwiriềniavu đrwirôdvfti lúffotc mọniavi chuyệftetn luôdvftn khôdvftng phámrtht triểeqvan theo ýhrcs nguyệftetn củfteta côdvft.

Vừhrcsa thu dọniavn xong bàyeoin, liềniavn cóltjb ngưphayqyosi đrwiri vàyeoio sâqxvgn.

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch chưphaya kịtlfnp mởhrcs cửdahga, ba con ngưphayqyosi đrwirãyeoidvftng hùdvftng hổgafo hổgafo đrwiruxyty cửdahga đrwiri vàyeoio, bàyeoi ngoạzkcvi đrwirang ngồgafoi trêgafon chiếhjbyc ghếhjby gỗyuwt đrwiràyeoio thấuticy vậmlipy cũhrcsng bấutict ngờqyos.

"Bámrthc sỹeqva Tầakuqn?" Bàyeoi ngoạzkcvi rấutict bấutict ngờqyos, nhấutict làyeoi khi nhìeqvan thấuticy Hoắhtloc Trưphayqyosng Uyêgafon đrwiri sau cùdvftng. Cóltjb đrwiriềniavu nghĩphif ra việftetc gìeqva đrwiróltjb, ngữyijv khígrrn củfteta bàyeoi mang theo chúffott tiếhjbyc nuốfngni: "Tiểeqvau Hoắhtloc cũhrcsng tớifchi àyeoi."

Thấuticy ámrthnh mắhtlot nghi hoặphifc củfteta bàyeoi nhìeqvan vềniav phígrrna mìeqvanh, Lâqxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch lígrrn nhígrrn giảutici thígrrnch: "Họniav qua đrwirâqxvgy nghỉqxvgphayijuang ạzkcv..."

Nghe xong, bàyeoi mớifchi gậmlipt đrwirakuqu.

Hoắhtloc Dung đrwiri vàyeoio, mỉqxvgm cưphayqyosi tớifchi trưphayifchc mặphift bàyeoi ngoạzkcvi, vừhrcsa tôdvftn kígrrnnh vừhrcsa dịtlfnu dàyeoing: "Chámrthu chàyeoio côdvft, chámrthu làyeoidvft củfteta Hoắhtloc Trưphayqyosng Uyêgafon, rấutict vui đrwirưphayscakc gặphifp côdvft! Chúffotng chámrthu muốfngnn vềniav quêgafo thảutic lỏniavng dịtlfnp cuốfngni tuầakuqn, biếhjbyt Uyểeqvan Bạzkcvch cóltjb ngưphayqyosi thâqxvgn ởhrcs đrwirâqxvgy nêgafon tiệftetn đrwirưphayqyosng qua thăffotm nom ạzkcv!"


ltjbi rồgafoi, bàyeoi ra hiệftetu cho Tầakuqn Tưphay Niêgafon. Anh ấuticy kéexaso vali hàyeoinh lýhrcsyeoio, mởhrcs ra, bêgafon trong toàyeoin làyeoi đrwirgafo bổgafo.

Anh ấuticy đrwirgafo ra ngoàyeoii, chỗyuwt đrwiróltjb sắhtlop chấutict thàyeoinh mộghfut ngọniavn núffoti nhỏniav rồgafoi. Hoắhtloc Dung khoámrthc tay bàyeoi ngoạzkcvi: "Chámrthu nghe tiểeqvau cầakuqm thúffot... Àhqdb, chígrrnnh làyeoimrthc sỹeqva Tầakuqn đrwirâqxvgy nóltjbi tim củfteta côdvft khôdvftng khỏniave, nhữyijvng đrwirgafo tẩuxytm bổgafoyeoiy đrwirniavu rấutict cóltjb lợscaki cho tim mạzkcvch ạzkcv!"

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch nhìeqvan Hoắhtloc Dung nhiệftett tìeqvanh ngồgafoi bêgafon cạzkcvnh bàyeoi ngoạzkcvi, nhấutict thờqyosi khôdvftng thểeqvaltjbi xen vàyeoio.

gafon cạzkcvnh cóltjb mộghfut cámrthi bóltjbng ậmlipp xuốfngnng. Côdvft ngưphayifchc mắhtlot lêgafon, Hoắhtloc Trưphayqyosng Uyêgafon nhìeqvan xuốfngnng trong mộghfut khoảuticng cámrthch gầakuqn: "Em nóltjbi vớifchi bàyeoi ngoạzkcvi rồgafoi?"

"Ừijuam..." Lâqxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch mígrrnm môdvfti.

Nếhjbyp nhăffotn trêgafon trámrthn Hoắhtloc Trưphayqyosng Uyêgafon càyeoing đrwirmlipm thêgafom mộghfut chúffott.

Chỉqxvg trong mộghfut thờqyosi gian rấutict ngắhtlon, Hoắhtloc Dung đrwirãyeoi thâqxvgn thiếhjbyt vớifchi bàyeoi ngoạzkcvi. Nguyêgafon nhâqxvgn chủftet yếhjbyu làyeoieqva hồgafoi Lâqxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch còllkgn rấutict nhỏniav, bàyeoi ngoạzkcvi đrwirãyeoi phảutici "ngưphayqyosi đrwirakuqu bạzkcvc tiễzbvmn kẻhbbj đrwirakuqu xanh", tiễzbvmn đrwirưphaya con gámrthi củfteta mìeqvanh. Nếhjbyu mẹghfullkgn sốfngnng thìeqva giờqyoshrcsng tầakuqm tuổgafoi Hoắhtloc Dung, thếhjbygafon khi thấuticy mộghfut ngưphayqyosi tưphayơfxnji cưphayqyosi ngồgafoi bêgafon cạzkcvnh mìeqvanh nóltjbi chuyệftetn, bàyeoi khôdvftng khỏniavi cảuticm thấuticy thâqxvgn thiếhjbyt.

Hoắhtloc Dung đrwirftetm lờqyosi đrwirãyeoi kha khámrth, bèuxytn lêgafon tiếhjbyng vàyeoio lúffotc thígrrnch hợscakp: "Côdvft àyeoi, chúffotng chámrthu đrwirtlfnnh tìeqvam mộghfut nơfxnji rộghfung rãyeoii đrwireqvayeoim bữyijva thịtlfnt nưphayifchng ngoàyeoii trờqyosi, đrwireqva Uyểeqvan Bạzkcvch ăffotn cùdvftng chúffotng chámrthu đrwirưphayscakc khôdvftng ạzkcv?"

pydwưphayscakc, đrwiri đrwiri!" Bàyeoi ngoạzkcvi vui vẻhbbj đrwirgafong ýhrcs.

pydwi thôdvfti!" Hoắhtloc Dung thẳyuwtng thừhrcsng kẹghfup tay vàyeoio námrthch côdvft.

Cuốfngni cùdvftng Lâqxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch vẫuxytn bịtlfndvfti ra ngoàyeoii. Họniav tớifchi bêgafon bờqyosdvftng, giámrthphayifchng đrwirniavu đrwirưphayscakc mang theo sẵyejun, lấuticy từhrcs sau cốfngnp xe ra làyeoi đrwirưphayscakc, đrwirgafo ăffotn cũhrcsng đrwirãyeoi chuẩuxytn bịtlfn xong xuôdvfti.

eqva ba con ngưphayqyosi đrwirếhjbyn đrwirâqxvgy đrwirniavu chỉqxvg biếhjbyt ăffotn khôdvftng biếhjbyt làyeoim, thếhjbygafon việftetc nưphayifchng đrwirgafo đrwiràyeoinh giao lạzkcvi cho côdvft. Hoắhtloc Dung chỉqxvg huy, hai ngưphayqyosi đrwiràyeoin ôdvftng chọniavn chỗyuwt dựdvwtng lềniavu.

Đpydwang chuẩuxytn bịtlfn đrwirphift xiêgafon nưphayifchng lêgafon giámrth, Hoắhtloc Dung bỗyuwtng hoảuticng hốfngnt chạzkcvy tớifchi trêgafon đrwirôdvfti giàyeoiy cao góltjbt.


"Trờqyosi ơfxnji, cứgmjzu mạzkcvng!"

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch vộghfui vãyeoi hỏniavi: "Côdvft, cóltjb chuyệftetn gìeqva thếhjbyzkcv?"

"Lềniavu bịtlfn gióltjb thổgafoi bay xuốfngnng sốfngnng! Trưphayqyosng Uyêgafon xuốfngnng nhặphift, rồgafoi rớifcht xuốfngnng đrwiróltjb luôdvftn!" Hoắhtloc Dung chỉqxvgyeoio dòllkgng sôdvftng ởhrcs phígrrna sau vàyeoiltjbi.

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch nghe thấuticy vậmlipy, néexasm quạzkcvt trong tay xuốfngnng, thảuticng thốfngnt chạzkcvy theo.

phayifchc sôdvftng nàyeoiy côdvft nắhtlom rõutic, khôdvftng chếhjbyt đrwiruốfngni đrwirưphayscakc, nhưphayng đrwiróltjbyeoi vớifchi nhữyijvng ngưphayqyosi biếhjbyt bơfxnji. Chuyệftetn Hoắhtloc Trưphayqyosng Uyêgafon khôdvftng biếhjbyt bơfxnji côdvfthrcsng rõutic, hơfxnjn nữyijva chuyệftetn nguy hiểeqvam nàyeoiy còllkgn từhrcsng xảuticy ra mộghfut lầakuqn.

yeoing nghĩphif, tim côdvftyeoing đrwirmlipp thìeqvanh thịtlfnch.

dvftyeoi Hoắhtloc Dung thởhrcs hồgafong hộghfuc chạzkcvy tớifchi bêgafon bờqyosdvftng, Hoắhtloc Trưphayqyosng Uyêgafon đrwirãyeoi đrwirưphayscakc Tầakuqn Tưphay Niêgafon kéexaso vàyeoio bờqyos.

Anh nằyijvm ngửdahga ra cỏniav, bấutict đrwirghfung, đrwirôdvfti mắhtlot nhắhtlom nghiềniavn.

dvft sao cũhrcsng làyeoimrthc sỹeqva, Tầakuqn Tưphay Niêgafon bèuxytn quỳannj rạzkcvp xuốfngnng bêgafon cạzkcvnh, ấuticn tay lêgafon ngựdvwtc anh mộghfut cámrthch chígrrnnh xámrthc. Cóltjb chúffott nưphayifchc chảuticy ra từhrcs miệftetng anh, nhưphayng anh khôdvftng tỉqxvgnh dậmlipy, sau đrwiróltjb anh ấuticy trầakuqm ngâqxvgm nóltjbi mộghfut câqxvgu: "Phảutici cóltjb ngưphayqyosi làyeoim hôdvft hấuticp nhâqxvgn tạzkcvo!"

ltjbi xong, anh ấuticy đrwirgmjzng lêgafon, đrwiri tớifchi bêgafon cạzkcvnh.

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch chớifchp chớifchp mắhtlot, nhìeqvan hai ngưphayqyosi họniav khóltjb hiểeqvau. Trêgafon gưphayơfxnjng mặphift Hoắhtloc Dung khôdvftng cóltjb quámrth nhiềniavu sựdvwt lo lắhtlong, bàyeoi thảuticn nhiêgafon khoanh tay nóltjbi: "Rau cảutici trắhtlong, chámrthu còllkgn đrwirgmjzng đrwiróltjb nhìeqvan gìeqva nữyijva! Lẽtlfnyeoio chámrthu bắhtlot côdvftyeoim?"

"..." Hìeqvanh nhưphayhrcsng cóltjb chúffott lýhrcs lẽtlfn.

pydwhrcsng nhìeqvan tôdvfti! Tôdvfti càyeoing khôdvftng đrwirưphayscakc, tuy rằyijvng anh làyeoihrcs Thờqyosi Trâqxvgn* củfteta thờqyosi hiệftetn đrwirzkcvi, nhưphayng tôdvfti làyeoi trai thẳyuwtng!" Tầakuqn Tưphay Niêgafon cũhrcsng xua tay.

*Lýhrcs Thờqyosi Trâqxvgn, tựdvwtyeoi Đpydwôdvftng Bígrrnch, lúffotc giàyeoiltjb hiệftetu làyeoi Tầakuqn Hồgafofxnjn nhâqxvgn, làyeoi mộghfut danh y vàyeoi nhàyeoiphayscakc họniavc nổgafoi tiếhjbyng củfteta Trung Quốfngnc thờqyosi nhàyeoi Minh, ngưphayqyosi Kỳannj Châqxvgu. Ôscakng làyeoimrthc giảutic củfteta cuốfngnn Bảuticn thảutico cưphayơfxnjng mụphifc hoàyeoin thàyeoinh năffotm 1578, viếhjbyt vềniavdvftng dụphifng trong đrwirôdvftng y củfteta cámrthc loạzkcvi thảutico dưphayscakc, dưphayscakc liệftetu Trung Hoa.

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch: "..."

ffotc nàyeoiy Hoắhtloc Dung bàyeoiy ra vẻhbbj mặphift sốfngnt sắhtlong, thúffotc giụphifc côdvft: "Đpydwhrcsng ngâqxvgy ra đrwiróltjb nữyijva, rau cảutici trắhtlong, còllkgn chầakuqn chừhrcs cẩuxytn thậmlipn mấutict mạzkcvng đrwiruticy!"

ltjbi vậmlipy, Lâqxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch cũhrcsng khôdvftng do dựdvwt nữyijva.

dvft đrwiri qua, quỳannj xuốfngnng rồgafoi cúffoti đrwirakuqu.

dvftltjbp chặphift cámrthi mũhrcsi cao củfteta anh, rồgafoi hígrrnt sâqxvgu mộghfut hơfxnji, nhắhtlom chuẩuxytn vàyeoio môdvfti anh, phủftetgafon.

qxvgm Uyểeqvan Bạzkcvch nghiêgafom túffotc làyeoim hàyeoinh đrwirghfung hôdvft hấuticp nhâqxvgn tạzkcvo, khôdvftng ngừhrcsng truyềniavn khígrrn cho anh, cóltjb đrwiriềniavu dầakuqn dầakuqn, côdvft cảuticm thấuticy khôdvftng ổgafon.

Bởhrcsi vìeqva...

dvft cảuticm nhậmlipn đrwirưphayscakc đrwirakuqu lưphayijuai củfteta anh...

~Hếhjbyt chưphayơfxnjng 160~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.