Xin Hãy Ôm Em

Chương 159 :

    trước sau   
Chậgizsp tốaxomi, sau khi tan làkvfnm.

Tạhziti mộkddvt quáqiwhn lẩazvgu trong trung tâbehlm thưpxkbơuyiing mạhziti, sựzvez chúfzpu ýhefw củnwica Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch khôcjkdng thểzgdq dồtkvrn vàkvfno nồtkvri lẩazvgu đpxkbang sôcjkdi sùdkoyng sụyidnc. Côcjkd sốaxomt ruộkddvt hỏysyzi: "Cáqiwh nhỏysyz, cậgizsu vàkvfnqiwhc sỹkzfs Tầpiizn... hôcjkdm đpxkbóufmx rốaxomt cuộkddvc anh ấazvgy đpxkbãuakt đpxkbưpxkba cậgizsu đpxkbi đpxkbâbehlu, khôcjkdng làkvfnm chuyệfzpun gìgvfx vớfchvi cậgizsu chứuhjx?"

Sau hôcjkdm đpxkbóufmx, côcjkd khôcjkdng thểzgdqkvfno yêgzgrn tâbehlm đpxkbưpxkbmufic, lạhziti khôcjkdng tiệfzpun nóufmxi trong đpxkbiệfzpun thoạhziti.

Tang Hiểzgdqu Du nhéxsbit miếotwmng cáqiwh viêgzgrn vàkvfno miệfzpung, nghe xong, hậgizsm hựzvezc dùdkoyng sứuhjxc cắbehln mộkddvt miếotwmng rồtkvri mắbehlng: "Hừaxom! Anh ta dáqiwhm sao!"

ufmxi thìgvfxufmxi vậgizsy nhưpxkbng trêgzgrn gưpxkbơuyiing mặdkoyt côcjkdazvgy lộkddvellb sựzvezgvfxng hồtkvrng đpxkbáqiwhng ngờufeb.

"Vậgizsy rốaxomt cuộkddvc chuyệfzpun giữiquba cậgizsu vàkvfn anh ấazvgy làkvfn sao?" Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch đpxkbàkvfnnh đpxkbhytri chủnwic đpxkbtqkb, hỏysyzi tiếotwmp vớfchvi vẻdkoy khôcjkdng chắbehlc chắbehln: "Lờufebi báqiwhc sỹkzfs Tầpiizn nóufmxi làkvfn thậgizst sao? Hai ngưpxkbufebi... àkvfn... đpxkbãuakt quan hệfzpu?"


Tang Hiểzgdqu Du nuốaxomt viêgzgrn cáqiwh xuốaxomng, do dựzvez gậgizst đpxkbpiizu.

Thấazvgy côcjkd tròewbcn mắbehlt, côcjkdazvgy gãuakti đpxkbpiizu giảurnzi thíajnhch: "Thậgizst ra làkvfn mộkddvt chuyệfzpun ngoàkvfni ýhefw muốaxomn thôcjkdi!"

behlm Uyểzgdqn Bạhzitch phảurnzi uốaxomng mộkddvt ngụyidnm nưpxkbfchvc chanh đpxkbzgdqgvfxnh tĩexuvnh lạhziti.

Xem ra cũydeyng kháqiwh giốaxomng vớfchvi côcjkdkvfn Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn, chẳyidnng tráqiwhch họrekokvfn bạhzitn thâbehln, ởotwm phưpxkbơuyiing diệfzpun nàkvfny màkvfnydeyng đpxkbtkvrng bệfzpunh tưpxkbơuyiing liêgzgrn.

"Mìgvfxnh nóufmxi cho cậgizsu biếotwmt, gãuakt Tầpiizn Tưpxkb Niêgzgrn đpxkbóufmx khôcjkdng phảurnzi báqiwhc sỹkzfs cứuhjxu ngưpxkbufebi gìgvfx đpxkbâbehlu, hoàkvfnn toàkvfnn làkvfn mộkddvt têgzgrn cầpiizm thúfzpu đpxkbkddvi lộkddvt ngưpxkbufebi! Tuyệfzput đpxkbaxomi đpxkbaxomng bịcjkdgzgr hoặdkoyc bởotwmi diệfzpun mạhzito củnwica anh ta!" Tang Hiểzgdqu Du trởotwmgzgrn kíajnhch đpxkbkddvng.

behlm Uyểzgdqn Bạhzitch dởotwm khóufmxc dởotwmpxkbufebi lắbehlng nghe, cuốaxomi cùdkoyng khi sắbehlp ăltkdn xong, côcjkd khôcjkdng nhịcjkdn đpxkbưpxkbmufic, nóufmxi mộkddvt câbehlu: "Cáqiwh nhỏysyz, tuy rằorsjng nhữiqubng lờufebi nàkvfny khôcjkdng hay lắbehlm nhưpxkbng cậgizsu làkvfnm vậgizsy cóufmx phảurnzi cóufmx lỗhefwi vớfchvi Trìgvfx Đxlxxôcjkdng khôcjkdng..."

Trìgvfx Đxlxxôcjkdng làkvfn bạhzitn trai quen từaxom thờufebi đpxkbhziti họrekoc củnwica Tang Hiểzgdqu Du. Lúfzpuc đpxkbóufmxcjkd toàkvfnn tâbehlm toàkvfnn ýhefw tậgizsp trung vàkvfno Yếotwmn Phong. Hai ngưpxkbufebi họreko thưpxkbufebng xuyêgzgrn thểzgdq hiệfzpun tìgvfxnh yêgzgru nồtkvrng thắbehlm trưpxkbfchvc mặdkoyt côcjkd. Đxlxxếotwmn tậgizsn năltkdm thứuhjxpxkb đpxkbhziti họrekoc, Trìgvfx Đxlxxôcjkdng đpxkbưpxkbmufic trưpxkbufebng bảurnzo lãuaktnh đpxkbi nưpxkbfchvc ngoàkvfni theo diệfzpun danh sáqiwhch họrekoc bổhytrng. Bao năltkdm nay tuy rằorsjng họreko khôcjkdng gặdkoyp nhau đpxkbưpxkbmufic mấazvgy lầpiizn nhưpxkbng vẫddknn nồtkvrng nhiệfzput nhưpxkb ban đpxkbpiizu.

behly giờufeb lạhziti xảurnzy ra chuyệfzpun vớfchvi Tầpiizn Tưpxkb Niêgzgrn, côcjkd bấazvgt chợmufit cảurnzm thấazvgy lo lắbehlng cho hai ngưpxkbufebi họreko...

"Sau nàkvfny đpxkbaxomng nhắbehlc tớfchvi gãuakt tệfzpu bạhzitc đpxkbóufmx nữiquba!" Sắbehlc mặdkoyt Tang Hiểzgdqu Du bỗhefwng chốaxomc trắbehlng bệfzpuch.

"Sao vậgizsy?" Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch kinh ngạhzitc.

"Tiểzgdqu Bạhzitch, cậgizsu nóufmxi xem! Bao nhiêgzgru năltkdm nay mìgvfxnh ăltkdn tiêgzgru dèmeps xẻdkoyn, gầpiizn nhưpxkb bao nhiêgzgru tiềtqkbn làkvfnm ra đpxkbtqkbu tíajnhch góufmxp đpxkbzgdq gửgvfxi sang chu cấazvgp cho hắbehln ta du họrekoc, chỉghlq đpxkbmufii ngàkvfny hắbehln ta đpxkbưpxkbmufic đpxkbiềtqkbu vềtqkbcjkdng ty con tạhziti Trung Quốaxomc rồtkvri cưpxkbfchvi mìgvfxnh. Nhưpxkbng hắbehln... hắbehln lạhziti dáqiwhm giấazvgu mìgvfxnh tìgvfxm ngưpxkbufebi đpxkbàkvfnn bàkvfn kháqiwhc ởotwmgzgrn ngoàkvfni!" Nóufmxi đpxkbếotwmn cuốaxomi cùdkoyng, mắbehlt Tang Hiểzgdqu Du đpxkbãuakt ưpxkbơuyiin ưpxkbfchvt.

behlm Uyểzgdqn Bạhzitch sửgvfxng sốaxomt, nghi ngờufeb tai mìgvfxnh cóufmx vấazvgn đpxkbtqkb: "Cáqiwh nhỏysyz, trong chuyệfzpun nàkvfny cóufmx phảurnzi cóufmx hiểzgdqu lầpiizm gìgvfx khôcjkdng..."

"Ha ha, mìgvfxnh cũydeyng hy vọrekong vậgizsy!" Tang Hiểzgdqu Du cưpxkbufebi đpxkbbehlng cháqiwht: "Nhưpxkbng khôcjkdng phảurnzi, ởotwmbehln Nam mìgvfxnh đpxkbãuakt tậgizsn tay bắbehlt gian tạhziti giưpxkbufebng! Hắbehln ta vềtqkbpxkbfchvc màkvfn khôcjkdng báqiwho vớfchvi mìgvfxnh, lạhziti cùdkoyng ngưpxkbufebi đpxkbàkvfnn bàkvfn đpxkbóufmx đpxkbi Vâbehln Nam du lịcjkdch! Họreko đpxkbãuakt chung chạhzit vớfchvi nhau lâbehlu lắbehlm rồtkvri, hơuyiin nữiquba ngưpxkbufebi đpxkbàkvfnn bàkvfn đpxkbóufmxewbcn làkvfn con gáqiwhi củnwica quan to, hắbehln ta gầpiizn nhưpxkbpxkbmufin côcjkd ta mộkddvt bưpxkbfchvc lêgzgrn mâbehly. So vớfchvi ngưpxkbufebi ta, dâbehln thưpxkbufebng nhưpxkbgvfxnh cóufmx đpxkbáqiwhng gìgvfx đpxkbâbehlu!"


"Cáqiwh nhỏysyz..." Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch đpxkbau lòewbcng.

Từaxom khi kếotwmt thúfzpuc chuyếotwmn du lịcjkdch Vâbehln Nam lầpiizn trưpxkbfchvc đpxkbếotwmn nay đpxkbãuakt qua mộkddvt thờufebi gian rấazvgt dàkvfni rồtkvri, nhưpxkbng Tang Hiểzgdqu Du khôcjkdng hềtqkb nhắbehlc đpxkbếotwmn mộkddvt chữiqub. Khoảurnzng thờufebi gian nàkvfny, côcjkdazvgy vẫddknn bừaxomng bừaxomng sứuhjxc sốaxomng, cóufmx thểzgdq thấazvgy côcjkdazvgy đpxkbãuakt giấazvgu hếotwmt toàkvfnn bộkddv đpxkbau khổhytrkvfno tậgizsn đpxkbáqiwhy lòewbcng, mộkddvt mìgvfxnh âbehlm thầpiizm chịcjkdu đpxkbzvezng.

"Khôcjkdng sao!" Tang Hiểzgdqu Du quẹzgdqt tay lau bừaxoma mấazvgy giọrekot nưpxkbfchvc mắbehlt chảurnzy xuốaxomng, mộkddvt giâbehly sau lạhziti cưpxkbufebi hìgvfxgvfx: "Khảurnzltkdng tựzvez chữiquba làkvfnnh vếotwmt thưpxkbơuyiing củnwica mìgvfxnh mạhzitnh lắbehlm, đpxkbãuakt sớfchvm nhìgvfxn thoáqiwhng rồtkvri!"

behlm Uyểzgdqn Bạhzitch chỉghlqewbcn cáqiwhch nắbehlm chặdkoyt lấazvgy tay côcjkdazvgy, cho côcjkdazvgy mộkddvt sựzvez an ủnwici khôcjkdng lờufebi.

Ăghlqn cơuyiim xong, hai ngưpxkbufebi họreko rờufebi thẳyidnng khỏysyzi trung tâbehlm thưpxkbơuyiing mạhziti. Hoàkvfnng hôcjkdn bêgzgrn ngoàkvfni vẫddknn chưpxkba hoàkvfnn toàkvfnn lùdkoyi hếotwmt, cóufmx cảurnzm giáqiwhc nhưpxkb đpxkbang giụyidnc giãuakt ngưpxkbufebi ta trởotwm vềtqkb nhàkvfn.

Họreko khôcjkdng ngồtkvri xe buýhefwt màkvfn gọrekoi taxi. Đxlxxưpxkbufebng vềtqkb tiệfzpun thểzgdq đpxkbi ngang qua tòewbca nhàkvfn Hoắbehlc Thịcjkd, Tang Hiểzgdqu Du cũydeyng biếotwmt, thếotwmgzgrn giơuyii tay ra chỉghlq: "Phíajnha trưpxkbfchvc ngang qua Hoắbehlc Thịcjkd ha? Chúfzpung ta cóufmxgzgrn xuốaxomng xe, xem xem cóufmx thểzgdq tạhzito ra mộkddvt cuộkddvc gặdkoyp tìgvfxnh cờufebkvfno đpxkbóufmx khôcjkdng?"

"Cáqiwh nhỏysyz!" Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch nhíajnhu màkvfny.

"Thôcjkdi đpxkbưpxkbmufic rồtkvri, mìgvfxnh khôcjkdng nóufmxi làkvfn đpxkbưpxkbmufic chứuhjxgvfx!" Tang Hiểzgdqu Du vộkddvi nóufmxi, nhưpxkbng lạhziti khôcjkdng nhịcjkdn đpxkbưpxkbmufic: "Nhưpxkbng chúfzpung ta cũydeyng cóufmx thểzgdq xem xem, lỡengd nhưpxkb gặdkoyp tìgvfxnh cờufeb thậgizst thìgvfx sao! Vậgizsy thìgvfx đpxkbóufmx chíajnhnh làkvfn ýhefw củnwica ôcjkdng trờufebi rồtkvri! Tiểzgdqu Bạhzitch, hay làkvfn chúfzpung ta..."

Đxlxxkddvt nhiêgzgrn, nhìgvfxn thấazvgy gìgvfx đpxkbóufmx, côcjkdazvgy vộkddvi vãuakt muốaxomn chuyểzgdqn chủnwic đpxkbtqkb.

Nhưpxkbng đpxkbãuakt khôcjkdng kịcjkdp nữiquba, Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch đpxkbãuakt nhìgvfxn thấazvgy hai bóufmxng hìgvfxnh đpxkbi từaxom trong tòewbca nhàkvfn ra qua cửgvfxa xe.

Ngưpxkbufebi đpxkbàkvfnn ôcjkdng cao lớfchvn đpxkbĩexuvnh đpxkbhzitc, mặdkoyc bộkddv vest đpxkben tôcjkdn lêgzgrn dáqiwhng ngưpxkbufebi tam giáqiwhc ngưpxkbmufic. Côcjkdqiwhi thanh mảurnznh cao ráqiwho, đpxkbi đpxkbôcjkdi bốaxomt cao quáqiwh đpxkbpiizu gốaxomi, cựzvezc kỳkzfsqiwhajnhnh. Cóufmx vẻdkoy nhưpxkbpxkbfchvc châbehln củnwica ngưpxkbufebi đpxkbàkvfnn ôcjkdng quáqiwh lớfchvn, côcjkdqiwhi phảurnzi chạhzity bưpxkbfchvc nhỏysyz mớfchvi theo kịcjkdp, đpxkbtkvrng thờufebi giơuyii tay khoáqiwhc cáqiwhnh tay củnwica anh...

Chiếotwmc taxi đpxkbi lưpxkbfchvt qua rấazvgt nhanh, trong gưpxkbơuyiing chiếotwmu hậgizsu cũydeyng chỉghlqewbcn lạhziti nhữiqubng dòewbcng xe hai bêgzgrn đpxkbưpxkbufebng.

behlm Uyểzgdqn Bạhzitch quay vềtqkb, gưpxkbmufing cưpxkbufebi: "Xinh lắbehlm đpxkbúfzpung khôcjkdng? Đxlxxóufmx chíajnhnh làkvfn vợmufi chưpxkba cưpxkbfchvi củnwica anh ấazvgy."


Nam thanh nữiqubfzpu, xứuhjxng đpxkbôcjkdi nhưpxkb vậgizsy, đpxkbếotwmn côcjkdydeyng còewbcn cảurnzm thấazvgy tạhzito hóufmxa thậgizst vĩexuv đpxkbhziti.

Tang Hiểzgdqu Du ảurnzo nãuakto cúfzpui đpxkbpiizu xuốaxomng, sau đpxkbóufmx, khôcjkdng dáqiwhm nóufmxi thêgzgrm dùdkoy chỉghlq mộkddvt lờufebi.

Vềtqkb tớfchvi nhàkvfn, Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch đpxkbzgdq chìgvfxa khóufmxa lêgzgrn chiếotwmc tủnwic gầpiizn cửgvfxa, trong đpxkbpiizu vẫddknn còewbcn hiểzgdqn hiệfzpun hìgvfxnh ảurnznh nam nữiqub thâbehln mậgizst trưpxkbfchvc cửgvfxa tòewbca nhàkvfn. Côcjkd lắbehlc lắbehlc đpxkbpiizu vẫddknn khôcjkdng thểzgdq xua đpxkbi đpxkbưpxkbmufic. Côcjkdmepsn dứuhjxt khoáqiwht rúfzput di đpxkbkddvng ra đpxkbzgdq chuyểzgdqn hưpxkbfchvng chúfzpu ýhefw củnwica mìgvfxnh.

"Alôcjkd, bàkvfn ngoạhziti ạhzit..."

Trong đpxkbiệfzpun thoạhziti truyềtqkbn tớfchvi giọrekong bàkvfnuakto hiềtqkbn từaxom: "Tiểzgdqu Bạhzitch àkvfn, tan làkvfnm chưpxkba? Ăghlqn cơuyiim chưpxkba?"

"Cháqiwhu vừaxoma tan làkvfnm, láqiwht nữiquba sẽeefc ăltkdn... Bàkvfn ăltkdn chưpxkba ạhzit?"

xlxxang ăltkdn đpxkbâbehly! Đxlxxúfzpung rồtkvri, bàkvfn thấazvgy dựzvezqiwho thờufebi tiếotwmt nóufmxi cuốaxomi tuầpiizn hìgvfxnh nhưpxkbufmx đpxkbmufit khôcjkdng khíajnh lạhzitnh đpxkbazvgy, cháqiwhu chúfzpu ýhefw giữiqubazvgm, đpxkbaxomng đpxkbzgdq bịcjkd cảurnzm!"

"Vâbehlng, cháqiwhu biếotwmt ạhzit." Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch nắbehlm chặdkoyt đpxkbiệfzpun thoạhziti, nghe lờufebi dặdkoyn dòewbcazvgm áqiwhp củnwica bàkvfnkvfn hốaxomc mắbehlc nóufmxng rựzvezc lêgzgrn: "Bàkvfn ngoạhziti, cháqiwhu nhớfchvkvfn rồtkvri, ngàkvfny mai làkvfn thứuhjx Bảurnzy, cháqiwhu muốaxomn vềtqkb thăltkdm bàkvfn..."

kvfn ngoạhziti nghe vậgizsy rấazvgt vui: "Đxlxxưpxkbmufic, vậgizsy thìgvfx vềtqkb đpxkbi!"

Ngắbehlt máqiwhy xong, Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch lạhziti cầpiizm chìgvfxa khóufmxa lêgzgrn...

...

Sau khi tàkvfnu hỏysyza dừaxomng lạhziti ởotwm mộkddvt trạhzitm nhỏysyz, nóufmx lạhziti mộkddvt lầpiizn nữiquba lao đpxkbi trêgzgrn đpxkbưpxkbufebng ray củnwica mìgvfxnh.

Nhưpxkbng vìgvfx đpxkbâbehly làkvfn loạhziti tàkvfnu vỏysyz xanh đpxkbãuaktydeygzgrn tốaxomc đpxkbkddvydeyng rấazvgt chậgizsm chạhzitp. Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch nằorsjm lêgzgrn ghếotwm, lậgizst ngưpxkbufebi mấazvgy lầpiizn, rồtkvri lạhziti rúfzput di đpxkbkddvng ra, cũydeyng mớfchvi cóufmxqiwhm giờufebkvfn thôcjkdi.


Vẫddknn chưpxkba đpxkbếotwmn giờufeb tắbehlt đpxkbèmepsn, dọrekoc hàkvfnnh lang vàkvfn toa bêgzgrn cạhzitnh chốaxomc chốaxomc lạhziti cóufmx tiếotwmng đpxkbi qua đpxkbi lạhziti. Côcjkd nhắbehlm mắbehlt lạhziti cũydeyng chẳyidnng ngủnwic đpxkbưpxkbmufic.

Loáqiwhng thoáqiwhng nghe thấazvgy tiếotwmng rung củnwica đpxkbiệfzpun thoạhziti, côcjkdfzput nóufmx ra từaxompxkbfchvi gốaxomi.

cjkd đpxkbdkoyt lêgzgrn tai, chưpxkba đpxkbmufii côcjkdufmxi "Alôcjkd", đpxkbpiizu kia đpxkbãuaktgzgrn tiếotwmng trưpxkbfchvc: "Rau cảurnzi trắbehlng, cháqiwhu đpxkbang làkvfnm gìgvfx vậgizsy?"

"Dạhzit, côcjkd?" Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch nhìgvfxn lạhziti màkvfnn hìgvfxnh, chữiqub "Côcjkd" to tưpxkbfchvng hiệfzpun lêgzgrn. Côcjkd nhìgvfxn tráqiwhi ngóufmx phảurnzi rồtkvri trảurnz lờufebi tiếotwmp: "Cháqiwhu ạhzit, cháqiwhu bâbehly giờufeb đpxkbang ởotwm trêgzgrn tàkvfnu hỏysyza..."

"Tàkvfnu hỏysyza? Cháqiwhu bỏysyz trốaxomn?" Hoắbehlc Dung sửgvfxng sốaxomt.

behlm Uyểzgdqn Bạhzitch dởotwm khóufmxc dởotwmpxkbufebi giảurnzi thíajnhch: "Cháqiwhu khôcjkdng chạhzity trốaxomn, hơuyiin nữiquba tạhziti cháqiwhu phảurnzi trốaxomn chứuhjx? Cháqiwhu chỉghlq vềtqkb quêgzgr thăltkdm bàkvfn ngoạhziti thôcjkdi..."

ydey àkvfn!" Hoắbehlc Dung nóufmxi liềtqkbn hai tiếotwmng, rồtkvri cóufmx vẻdkoy lạhziti lẩazvgm bẩazvgm thêgzgrm mộkddvt câbehlu: "Côcjkdewbcn tưpxkbotwmng cháqiwhu bịcjkdcjkd dọrekoa chứuhjx!"

behlm Uyểzgdqn Bạhzitch vẫddknn đpxkbang nhẫddknn nạhziti đpxkbmufii câbehlu nóufmxi tiếotwmp theo nhưpxkbng pháqiwht hiệfzpun rấazvgt lâbehlu khôcjkdng cóufmx đpxkbkddvng tĩexuvnh gìgvfx.

cjkd cầpiizm xuốaxomng xem, hóufmxa ra đpxkbãuaktfzpup máqiwhy từaxom đpxkbufebi nàkvfno rồtkvri...

Vạhzitch đpxkben rơuyiii đpxkbpiizy đpxkbpiizu Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch, gia đpxkbìgvfxnh nàkvfny đpxkbúfzpung làkvfn giốaxomng nhau y nhưpxkb đpxkbúfzpuc!

...

Biệfzput thựzvez nhàkvfn họreko Hoắbehlc.

Đxlxxêgzgrm xuốaxomng, tòewbca biệfzput thựzvez ba tầpiizng biệfzput lậgizsp giốaxomng nhưpxkb mộkddvt con quáqiwhi thúfzpu khổhytrng lồtkvr đpxkbang mai phụyidnc.


Trong biệfzput thựzvez đpxkbèmepsn đpxkbuốaxomc sáqiwhng trưpxkbng. Trong phòewbcng ăltkdn rộkddvng lớfchvn, nhữiqubng ngọrekon đpxkbèmepsn thủnwicy tinh rủnwic xuốaxomng, soi rõellbxsbit từaxomng hoa văltkdn mảurnznh vàkvfn nhỏysyz trêgzgrn nhữiqubng chiếotwmc đpxkbĩexuva ăltkdn. Trêgzgrn chiếotwmc bàkvfnn ăltkdn dàkvfni, gầpiizn nhưpxkbkvfny đpxkbnwicqiwhc móufmxn ăltkdn tinh tếotwm nhấazvgt, ngưpxkbufebi hầpiizu cung kíajnhnh đpxkbuhjxng trong góufmxc.

xdqw vịcjkd tríajnh chíajnhnh giữiquba làkvfn Hoắbehlc Chấazvgn mặdkoyc đpxkbtkvr Trung Sơuyiin, bêgzgrn tai phảurnzi làkvfn Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn. Anh tựzveza ngưpxkbufebi ra sau, mặdkoyt khôcjkdng cảurnzm xúfzpuc.

fzpuc nàkvfny cóufmx hai ngưpxkbufebi kháqiwhc đpxkbi vàkvfno, mộkddvt ngưpxkbufebi rấazvgt trẻdkoy, mộkddvt ngưpxkbufebi hơuyiii nhiềtqkbu tuổhytri hơuyiin.

Ngưpxkbufebi cóufmx tuổhytri hơuyiin làkvfn phu nhâbehln thứuhjx hai vừaxoma đpxkbưpxkbmufic gảurnz vềtqkb nhàkvfn Hoắbehlc mộkddvt năltkdm trưpxkbfchvc, Phạhzitm Ngọrekoc Trâbehln. Ngưpxkbufebi trẻdkoykvfn thiêgzgrn kim củnwica nhàkvfn họreko Lụyidnc danh tiếotwmng khắbehlp thàkvfnnh Đxlxxôcjkdng, Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt, vừaxoma vềtqkbpxkbfchvc hơuyiin mộkddvt tuầpiizn rồtkvri, máqiwhi tóufmxc dàkvfni buôcjkdng xõellba, khi cưpxkbufebi máqiwhufmx hai lúfzpum đpxkbtkvrng tiềtqkbn xinh xinh.

Đxlxxi tớfchvi trưpxkbfchvc bàkvfnn ăltkdn, hai ngưpxkbufebi lầpiizn lưpxkbmufit đpxkbi tớfchvi ngồtkvri bêgzgrn tráqiwhi Hoắbehlc Chấazvgn vàkvfngzgrn cạhzitnh Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn.

Phíajnha sau, ngưpxkbufebi làkvfnm cung kíajnhnh tiếotwmn lêgzgrn hỏysyzi: "Thưpxkba ôcjkdng, cóufmx thểzgdq bắbehlt đpxkbpiizu ăltkdn chưpxkba ạhzit?"

xlxxmufii thêgzgrm mộkddvt chúfzput." Hoắbehlc Chấazvgn hơuyiii giơuyii tay lêgzgrn, nhìgvfxn vềtqkb phíajnha vợmufi.

xlxxãuakt gọrekoi đpxkbiệfzpun thoạhziti rồtkvri!" Phạhzitm Ngọrekoc Trâbehln vộkddvi nóufmxi: "Nóufmxi làkvfn khôcjkdng vềtqkb nữiquba, đpxkbang ởotwmdkoyng vàkvfni chiếotwmn hữiqubu lúfzpuc trưpxkbfchvc, đpxkbãuakt ăltkdn cơuyiim rồtkvri..."

Hoắbehlc Chấazvgn nghe vậgizsy, gậgizst đpxkbpiizu: "Đxlxxưpxkbmufic rồtkvri, vậgizsy bắbehlt đpxkbpiizu ăltkdn đpxkbi!"

Chủnwic nhàkvfn đpxkbãuaktgzgrn tiếotwmng, bấazvgy giờufeb mớfchvi cóufmx tiếotwmng đpxkbkddvng đpxkbũydeya. Cóufmx đpxkbiềtqkbu chiếotwmc bàkvfnn quáqiwhkvfni, cho dùdkoy đpxkbưpxkbmufic lấazvgp đpxkbpiizy thứuhjxc ăltkdn, nhưpxkbng trôcjkdng vẫddknn rấazvgt trốaxomng trảurnzi.

Suốaxomt cảurnz quáqiwh trìgvfxnh, Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt chỉghlq quan tâbehlm tớfchvi ngưpxkbufebi đpxkbàkvfnn ôcjkdng bêgzgrn cạhzitnh mìgvfxnh, lúfzpuc nàkvfny côcjkd ta nghiêgzgrng đpxkbpiizu, dịcjkdu dàkvfnng hỏysyzi: "Trưpxkbufebng Uyêgzgrn, ăltkdn khôcjkdng ngon miệfzpung sao? Em thấazvgy anh khôcjkdng đpxkbkddvng đpxkbũydeya mấazvgy!"

Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn chỉghlq liếotwmc nhìgvfxn côcjkd ta mang tíajnhnh tưpxkbmufing trưpxkbng, khôcjkdng nóufmxi lờufebi nàkvfno.

"Con tôcjkdm nàkvfny trôcjkdng ngon đpxkbazvgy, em bóufmxc vỏysyz cho anh nhéxsbi?" Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt tưpxkbơuyiii cưpxkbufebi hỏysyzi tiếotwmp.

"Khôcjkdng cầpiizn đpxkbâbehlu." Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn hờufeb hữiqubng từaxom chốaxomi.

Nụyidnpxkbufebi củnwica Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt càkvfnng thêgzgrm dịcjkdu dàkvfnng. Côcjkd ta gắbehlp mộkddvt con tôcjkdm to bỏysyzkvfno trong đpxkbĩexuva, đpxkbeo găltkdng tay vàkvfno rồtkvri nghiêgzgrm túfzpuc bóufmxc hếotwmt vỏysyzcjkdm, sau đpxkbóufmxewbcn tỉghlq mỉghlqdkoyng đpxkbũydeya gắbehlp vàkvfno mộkddvt chiếotwmc đpxkbĩexuva ởotwm trưpxkbfchvc mặdkoyt anh: "Khôcjkdng sao, anh vẫddknn nêgzgrn nếotwmm thửgvfx xem, biếotwmt đpxkbâbehlu lạhziti rấazvgt ngon thìgvfx sao!"

Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn khôcjkdng đpxkbkddvng vàkvfno, càkvfnng khôcjkdng nhìgvfxn, chỉghlqfzpui mặdkoyt khềtqkbu cơuyiim trắbehlng.

Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt khôcjkdng cảurnzm thấazvgy gìgvfx, ngưpxkbmufic lạhziti Hoắbehlc Chấazvgn thìgvfx tỏysyzellb sựzvez khôcjkdng vui, nhíajnhu màkvfny quáqiwht: "Trưpxkbufebng Uyêgzgrn! Con còewbcn ra thểzgdq thốaxomng gìgvfx, nóufmxi gìgvfx thìgvfxufmxi Tịcjkdnh Tuyếotwmt cũydeyng làkvfn kháqiwhch, từaxomfzpuc vềtqkb con đpxkbãuakt mặdkoyt nặdkoyng màkvfny nhẹzgdq, cho ai nhìgvfxn!"

"Trờufebi ơuyiii, báqiwhc Hoắbehlc, báqiwhc đpxkbaxomng quáqiwht Trưpxkbufebng Uyêgzgrn, cóufmx tráqiwhch cũydeyng phảurnzi tráqiwhch báqiwhc đpxkbazvgy ạhzit!"

"Tráqiwhch báqiwhc?" Hoắbehlc Chấazvgn ngạhzitc nhiêgzgrn, cưpxkbufebi hỏysyzi: "Nha đpxkbpiizu Tịcjkdnh Tuyếotwmt, cháqiwhu nóufmxi thửgvfx coi, sao lạhziti đpxkbhytr tộkddvi lêgzgrn đpxkbpiizu báqiwhc?"

xlxxưpxkbơuyiing nhiêgzgrn phảurnzi tráqiwhch báqiwhc rồtkvri ạhzit! Ai bảurnzo báqiwhc sinh Trưpxkbufebng Uyêgzgrn ra đpxkbzgdqp nhưpxkb vậgizsy rồtkvri lạhziti nuôcjkdi nấazvgng tốaxomt nhưpxkb vậgizsy! Cho dùdkoy anh ấazvgy cóufmx mặdkoyt nặdkoyng màkvfny nhẹzgdq, cháqiwhu cũydeyng khôcjkdng nỡengd giậgizsn, ai bảurnzo cháqiwhu say mêgzgr anh ấazvgy chứuhjx!" Âufebm cuốaxomi củnwica Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt vúfzput cao, khiếotwmn bầpiizu khôcjkdng khíajnhuyiii ngưpxkbng đpxkbrekong trởotwmgzgrn vui vẻdkoyuyiin.

Khuôcjkdn mặdkoyt xưpxkba nay vẫddknn sầpiizm sìgvfx củnwica Hoắbehlc Chấazvgn đpxkbãuakt lộkddv ra chúfzput ýhefwpxkbufebi.

Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt cóufmx phầpiizn xấazvgu hổhytr: "Trờufebi ơuyiii, báqiwhc Hoắbehlc, dìgvfx Trâbehln, hai ngưpxkbufebi đpxkbaxomng cóufmxpxkbufebi cháqiwhu đpxkbazvgy!"

"Khôcjkdng sao, ởotwm đpxkbâbehly làkvfnm gìgvfxufmx ngưpxkbufebi ngoàkvfni!" Phạhzitm Ngọrekoc Trâbehln tưpxkbơuyiii cưpxkbufebi giảurnzi vâbehly.

Nhấazvgt thờufebi, phòewbcng ăltkdn tràkvfnn ngậgizsp tiếotwmng nóufmxi cưpxkbufebi, Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn im lặdkoyng từaxom đpxkbpiizu tớfchvi cuốaxomi, làkvfnm nhưpxkb khôcjkdng hềtqkb quan tâbehlm bấazvgt kỳkzfs chuyệfzpun gìgvfx xảurnzy ra xung quanh. Náqiwho nhiệfzput làkvfn chuyệfzpun củnwica ngưpxkbufebi kháqiwhc, khôcjkdng liêgzgrn quan tớfchvi anh.

"Nha đpxkbpiizu Tịcjkdnh Tuyếotwmt, lầpiizn nàkvfny cháqiwhu vềtqkbpxkbfchvc làkvfn khôcjkdng đpxkbi nữiquba phảurnzi khôcjkdng?" Hoắbehlc Chấazvgn lêgzgrn tiếotwmng hỏysyzi.

"Vâbehlng, khôcjkdng đpxkbi nữiquba ạhzit!" Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt gậgizst đpxkbpiizu.

"Vậgizsy quáqiwh tốaxomt!" Hoắbehlc Chấazvgn cũydeyng gậgizst đpxkbpiizu, nhìgvfxn con trai, cưpxkbufebi nóufmxi: "Năltkdm nay Trưpxkbufebng Uyêgzgrn cũydeyng ba mưpxkbơuyiii rồtkvri, khôcjkdng còewbcn nhỏysyz nữiquba. Chuyệfzpun củnwica hai đpxkbuhjxa cũydeyng nêgzgrn khẩazvgn trưpxkbơuyiing tìgvfxm ngàkvfny phùdkoy hợmufip đpxkbi. Khi nàkvfno cóufmx thờufebi gian, báqiwhc sẽeefc qua bàkvfnn bạhzitc vớfchvi bốaxom mẹzgdq cháqiwhu..."

"Kéxsbit..."

Bỗhefwng nhiêgzgrn, cóufmx tiếotwmng ghếotwm cọreko xuốaxomng sàkvfnn nhàkvfn vang lêgzgrn tiếotwmng đpxkbinh tai.

Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn đpxkbuhjxng lêgzgrn khỏysyzi ghếotwm, báqiwht cơuyiim gầpiizn nhưpxkb chưpxkba đpxkbyidnng vàkvfno: "Bốaxom, dìgvfx Trâbehln, con ăltkdn no rồtkvri."

"Cóufmx biếotwmt lịcjkdch sựzvez khôcjkdng, ai cho con rờufebi khỏysyzi chỗhefw!" Hoắbehlc Chấazvgn quảurnz nhiêgzgrn lạhziti nổhytri đpxkbgzgrn tạhziti chỗhefw.

ufmx đpxkbiềtqkbu, bưpxkbfchvc châbehln củnwica Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn rấazvgt nhanh. Anh đpxkbãuakt đpxkbi ra khỏysyzi phòewbcng ăltkdn, ôcjkdng ta cũydeyng chỉghlqewbcn nưpxkbfchvc đpxkbgizsp mạhzitnh đpxkbũydeya xuốaxomng bàkvfnn.

Mộkddvt ngưpxkbufebi tinh ýhefw nhưpxkb Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt vộkddvi cưpxkbufebi nóufmxi: "Khôcjkdng sao khôcjkdng sao, chắbehlc côcjkdng việfzpuc củnwica Trưpxkbufebng Uyêgzgrn bậgizsn quáqiwh. Hôcjkdm nay lúfzpuc cháqiwhu tớfchvi tìgvfxm, anh ấazvgy còewbcn chưpxkba họrekop xong ấazvgy ạhzit! Báqiwhc Hoắbehlc, báqiwhc vàkvfngvfx Trâbehln cứuhjx ăltkdn đpxkbi ạhzit, cháqiwhu tiễpiizn anh ấazvgy rồtkvri vềtqkb ăltkdn tiếotwmp vớfchvi hai ngưpxkbufebi!"

ufmxi rồtkvri, côcjkd ta cũydeyng đpxkbuhjxng dậgizsy, rảurnzo bưpxkbfchvc đpxkbi theo.

xdqw ngoàkvfni biệfzput thựzvez, Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn đpxkbãuakt đpxkbi ra vưpxkbufebn, ởotwm đpxkbóufmxufmx chiếotwmc Bentley đpxkben đpxkbang đpxkbmufii.

"Trưpxkbufebng Uyêgzgrn!"

Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt rảurnzo bưpxkbfchvc đpxkbuổhytri kịcjkdp anh, từaxom phíajnha sau níajnhu lấazvgy cáqiwhnh tay anh.

fzpuc chậgizsp tốaxomi, Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt đpxkbãuakt tớfchvi Hoắbehlc Thịcjkd. Hoắbehlc Chấazvgn ra lệfzpunh, bảurnzo họreko phảurnzi vềtqkb nhàkvfn họreko Hoắbehlc ăltkdn cơuyiim, thếotwmgzgrn họrekop xong, Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn đpxkbàkvfnnh phảurnzi đpxkbưpxkba côcjkd ta cùdkoyng ngồtkvri lêgzgrn xe.

Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn dừaxomng bưpxkbfchvc, giốaxomng nhưpxkbfzpuc chậgizsp tốaxomi, lẳyidnng lặdkoyng rúfzput cáqiwhnh tay ra.

"Trưpxkbufebng Uyêgzgrn, cóufmx phảurnzi bỗhefwng dưpxkbng em quay vềtqkbpxkbfchvc khiếotwmn anh khôcjkdng vui khôcjkdng?" Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt ngẩazvgng lêgzgrn, ngữiqub khíajnh dịcjkdu dàkvfnng, mang theo mộkddvt chúfzput ấazvgm ứuhjxc: "Từaxomfzpuc gặdkoyp ởotwmbehln bay New York đpxkbếotwmn giờufeb, sắbehlc mặdkoyt anh vẫddknn rấazvgt lạhzitnh nhạhzitt. Hơuyiin nữiquba hôcjkdm nay báqiwhc Hoắbehlc bảurnzo chúfzpung ta vềtqkb ăltkdn cơuyiim, anh cũydeyng khôcjkdng đpxkbzgdqbehlm lắbehlm..."

ufmxi rồtkvri, mộkddvt lầpiizn nữiquba côcjkd ta đpxkbcjkdnh khoáqiwhc tay anh.

Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn nhíajnhu màkvfny: "Sunny!"

Chuôcjkdng di đpxkbkddvng vang lêgzgrn, anh thẳyidnng thừaxomng rúfzput ra bắbehlt máqiwhy, cũydeyng đpxkbtkvrng thờufebi néxsbi tráqiwhnh sựzvez tiếotwmp xúfzpuc củnwica côcjkd ta.

"Alôcjkd, côcjkdhzit?"

Chẳyidnng biếotwmt đpxkbpiizu kia nóufmxi gìgvfxkvfn đpxkbôcjkdi mắbehlt tốaxomi củnwica Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn hơuyiii nheo lạhziti. Ngay sau đpxkbóufmx anh cúfzpup máqiwhy, nóufmxi vớfchvi Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt vẫddknn đpxkbang nhìgvfxn mìgvfxnh đpxkbpiizy khao kháqiwht mộkddvt câbehlu: "Anh còewbcn cóufmx việfzpuc, đpxkbi đpxkbâbehly!"

Rồtkvri anh ngồtkvri vàkvfno xe, chiếotwmc Bentley lao vúfzput đpxkbi.

Trưpxkbfchvc cửgvfxa, Lụyidnc Tịcjkdnh Tuyếotwmt khôcjkdng lậgizsp tứuhjxc quay vàkvfno ngay, trong áqiwhnh mắbehlt cóufmx nhữiqubng cảurnzm xúfzpuc khôcjkdng thểzgdq che giấazvgu.

...

Khôcjkdng cóufmx nhàkvfn lầpiizu xe hơuyiii, khôcjkdng cóufmx khóufmxi bụyidni nhàkvfnqiwhy, vùdkoyng thôcjkdn quêgzgr trờufebi rấazvgt xanh, áqiwhnh nắbehlng chiềtqkbu trôcjkdng càkvfnng thêgzgrm đpxkborsjm thắbehlm.

behlm Uyểzgdqn Bạhzitch kéxsbio kíajnhn chiếotwmc áqiwho dạhzit trêgzgrn ngưpxkbufebi lạhziti, bưpxkbfchvc trêgzgrn con đpxkbưpxkbufebng đpxkbáqiwh sỏysyzi đpxkbi vềtqkb phíajnha cửgvfxa hàkvfnng tạhzitp hóufmxa. Sáqiwhng nay côcjkd vềtqkb tớfchvi quêgzgr, bàkvfn ngoạhziti vẫddknn nhưpxkb lầpiizn trưpxkbfchvc, đpxkbuhjxng ngoàkvfni cửgvfxa đpxkbmufii côcjkd. Thấazvgy côcjkd vềtqkb mộkddvt mìgvfxnh, dĩexuv nhiêgzgrn bàkvfn sẽeefc hỏysyzi thăltkdm Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn mộkddvt lưpxkbmufit.

cjkd khôcjkdng nóufmxi dốaxomi màkvfn thàkvfnnh thậgizst cho bàkvfn biếotwmt mọrekoi chuyệfzpun.

ufmx vẻdkoy nhưpxkb nhìgvfxn thấazvgy biểzgdqu cảurnzm châbehln thậgizst củnwica côcjkd, cuốaxomi cùdkoyng bàkvfn ngoạhziti chỉghlq xua tay, nóufmxi mộkddvt câbehlu: Thôcjkdi vậgizsy, con cháqiwhu cóufmx phúfzpuc củnwica con cháqiwhu!

Nhưpxkbng Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch biếotwmt, bàkvfn rấazvgt đpxkbau lòewbcng. Cơuyiim trưpxkba bàkvfn gầpiizn nhưpxkb khôcjkdng ăltkdn mấazvgy, côcjkd muốaxomn ra cửgvfxa hàkvfnng tạhzitp hóufmxa mua íajnht đpxkbtkvr ăltkdn tưpxkbơuyiii ngon, đpxkbcjkdnh tốaxomi nay làkvfnm vàkvfni móufmxn hợmufip khẩazvgu vịcjkd cho bàkvfn ăltkdn.

Trêgzgrn đpxkbưpxkbufebng xáqiwhch giỏysyz thứuhjxc ăltkdn đpxkbpiizy ắbehlp vềtqkb nhàkvfn, phíajnha sau bỗhefwng cóufmx ngưpxkbufebi hàkvfnng xóufmxm chạhzity vưpxkbmufit qua côcjkd: "Tiểzgdqu Bạhzitch àkvfn, cóufmx mộkddvt chiếotwmc ôcjkdcjkd sang trọrekong đpxkbang láqiwhi vềtqkb phíajnha nhàkvfn cháqiwhu đpxkbazvgy!"

"Dạhzit?" Lâbehlm Uyểzgdqn Bạhzitch khôcjkdng hiểzgdqu.

Trong đpxkbpiizu chỉghlq toàkvfnn sựzvez nghi hoặdkoyc, khi côcjkd tiếotwmp tụyidnc đpxkbi vềtqkb phíajnha trưpxkbfchvc, thìgvfxufmx tiếotwmng còewbci xe vang lêgzgrn.

"Pim pim..."

behlm Uyểzgdqn Bạhzitch quay đpxkbpiizu lạhziti liềtqkbn nhìgvfxn thấazvgy mộkddvt chiếotwmc BMW đpxkben quen thuộkddvc láqiwhi thẳyidnng vềtqkb phíajnha mìgvfxnh. Hai khuôcjkdn mặdkoyt ởotwm ghếotwmqiwhi vàkvfn ghếotwmqiwhi phụyidnydeyng rấazvgt quen thuộkddvc, làkvfn Tầpiizn Tưpxkb Niêgzgrn vàkvfn Hoắbehlc Dung!

Xe dừaxomng lạhziti bêgzgrn cạhzitnh, côcjkd ngạhzitc nhiêgzgrn: "... Hai ngưpxkbufebi?"

"Lêgzgrn xe rồtkvri nóufmxi!" Hoắbehlc Dung nóufmxi thẳyidnng.

behlm Uyểzgdqn Bạhzitch hơuyiii ngẩazvgn ngưpxkbufebi, vôcjkd thứuhjxc nghe vàkvfnkvfnm theo. Khôcjkdng hiểzgdqu hai ngưpxkbufebi họreko chạhzity xuốaxomng quêgzgrkvfnm gìgvfx, nhưpxkbng đpxkbiềtqkbu may mắbehln làkvfn khôcjkdng cóufmx Hoắbehlc Trưpxkbufebng Uyêgzgrn đpxkbi theo.

ufmx đpxkbiềtqkbu, khi côcjkd ôcjkdm tâbehlm lýhefwkvfny kéxsbio cửgvfxa sau ra, lậgizsp tứuhjxc đpxkbaxomi mặdkoyt vớfchvi mộkddvt đpxkbôcjkdi mắbehlt sâbehlu húfzput.

~Hếotwmt chưpxkbơuyiing 159~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.