Xin Hãy Ôm Em

Chương 158 :

    trước sau   
"Côhyqy?" Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch ngẩrjmnn ngưkfrwandqi.

hyqyglnfi tròwyizn mắxmbxt, cózndn phầofhan khôhyqyng dáegmam tin, cứwwza thếegma nhìhsxcn qua nhìhsxcn lạwouoi hai con ngưkfrwandqi.

goctc trưkfrwwumic ngưkfrwandqi đctrgàxbifn ôhyqyng bắxmbxt côhyqy đctrgếegman đctrgâixzey gọbmhhi "Dung tổxmkang", côhyqywyizn tưkfrwandqng đctrglztii phưkfrwơglnfng họbmhh Dung, khôhyqyng ngờandq lạwouoi làxbifhyqy củvfyba Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn!

Hoắxmbxc Dung cốlztihsxcnh nhưkfrwwuming cao đctrgôhyqyi màxbify: "Sao hảhyqy, khôhyqyng giốlzting àxbif?"

"Khôhyqyng giốlzting lắxmbxm..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch vôhyqy thứwwzac lắxmbxc đctrgofhau, rồrmywi lạwouoi giảhyqyi thíxiuych: "Àedcj, cháegmau khôhyqyng cózndn ýxbifhsxc kháegmac, cháegmau chỉixze thấxvqky..."

"Cháegmau thấxvqky gìhsxc?" Hoắxmbxc Dung tòwyizwyiz.


ixzem Uyểubhen Bạwouoch ấxvqkp úgoctng: "Cháegmau cứwwza nghĩrapuxbif chịyltbegmai..."*

*Báegmanh bèvmdio màxbif khôhyqyn đctrgưkfrwaomrc nhưkfrw chịyltb Bạwouoch nhàxbifxbify mịyltbkfrwng bèvmdio ra nưkfrwwumic luôhyqyn, ănwbcn nózndni khégheyo légheyo dễxbif sợaomr =))

Hoắxmbxc Dung ngẩrjmnn ngưkfrwandqi, ngay sau đctrgózndn đctrgôhyqyi màxbify thanh mảhyqynh lạwouoi càxbifng nhưkfrwwuming cao hơglnfn.

Nếegmau làxbif lờandqi ngưkfrwandqi kháegmac nózndni, bàxbifkfrwng chỉixze coi làxbif nhữfrqung lờandqi a dua nịyltbnh hózndnt, nhưkfrwng từwumi miệrnawng Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch nózndni ra thìhsxcxbif lạwouoi tin tưkfrwandqng vôhyqy đctrgiềrmcku kiệrnawn. Vìhsxcegmang vẻaqrn ngốlztic nghếegmach củvfyba côhyqygoctc nàxbify khiếegman ngưkfrwandqi ta chỉixze muốlztin bấxvqku máegmahyqy mộwumit cáegmai.

"Cháegmau têyltbn Lâixzem Uyểubhen gìhsxcxvqky nhỉixze?"

"Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch ạwouo..."

Hoắxmbxc Dung nghe xong gậrmywt gùlzti: "Ừdewzm, rau cảhyqyi trắxmbxng*"

*Rau cảhyqyi trắxmbxng trong tiếegmang Trung làxbif "tiểubheu bạwouoch tháegmai".

"..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch ngẩrjmnn ngưkfrwandqi.

"Nhìhsxcn gìhsxcxbif nhìhsxcn!" Hoắxmbxc Dung trừwuming mắxmbxt vớwumii côhyqy, sau đctrgózndn lạwouoi lậrmywp tứwwzac hớwumin hởandq: "Mớwumii đctrgwwzang trêyltbn tầofhang thưkfrwaomrng cózndn chưkfrwa đctrgofhay hai mưkfrwơglnfi phúgoctt màxbif đctrgãpght sợaomr đctrgếegman nỗvfybi hai châixzen đctrgwwzang khôhyqyng vữfrqung, mặgoctt táegmai nhợaomrt nhưkfrw tờandq giấxvqky thếegma kia! Nhìhsxcn dáegmang vẻaqrn củvfyba cháegmau, khôhyqyng phảhyqyi rau cảhyqyi trắxmbxng thìhsxcxbifhsxc!"

"Nhưkfrwng, rau cảhyqyi trắxmbxng àxbif, nểubhehsxcnh lờandqi nịyltbnh nọbmhht vừwumia rồrmywi củvfyba cháegmau, côhyqy bỗvfybng nhiêyltbn cózndnxvqkn tưkfrwaomrng đctrggoctc biệrnawt tốlztit vớwumii cháegmau!"

"Cháegmau khôhyqyng nịyltbnh hózndnt..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch dởandq khózndnc dởandqkfrwandqi giảhyqyi thíxiuych.

Đxbifrmywng thờandqi côhyqykfrwng bứwwzat rứwwzat trong lòwyizng. Côhyqyxbif Tiểubheu Bạwouoch chứwwza khôhyqyng phảhyqyi rau cảhyqyi trắxmbxng...


xbifwuming nhưkfrw đctrgwwzang phạwouot thếegma, ngồrmywi xuốlzting rồrmywi nózndni chuyệrnawn! Côhyqy giàxbif rồrmywi, đctrgwwzang lâixzeu eo khôhyqyng chịyltbu nổxmkai!" Nózndni xong, Hoắxmbxc Dung bèvmdin dứwwzat khoáegmat quay đctrgofhau đctrgi vàxbifo phòwyizng kháegmach, ngồrmywi phịyltbch xuốlzting ghếegma sofa, tiệrnawn tay túgoctm lấxvqky mộwumit chiếegmac gốlztii tựvmdia đctrggoctt ra sau lưkfrwng.

"Vậrmywy thìhsxchyqy đctrgwuming đctrgi đctrgôhyqyi giàxbify cao gózndnt mảhyqynh nhưkfrw thếegma, cẩrjmnn thậrmywn trưkfrwaomrt châixzen lạwouoi ngãpght."

xbifi giàxbify cao gózndnt mớwumii cózndn khíxiuy chấxvqkt! Cáegmai đctrgrmyw cuồrmywng côhyqyng việrnawc nhưkfrw cháegmau hiểubheu cáegmai quáegmai gìhsxc!"

"Côhyqy vềrmck khi nàxbifo vậrmywy, sao khôhyqyng thôhyqyng báegmao cho cháegmau mộwumit tiếegmang? Bốlzti cháegmau biếegmat chưkfrwa?"

"Vẫwouon chưkfrwa. Khôhyqyng vộwumii, khi nàxbifo cầofhan côhyqy sẽvidt liêyltbn lạwouoc vớwumii anh ấxvqky! Côhyqy vừwumia mớwumii xuốlzting máegmay bay, đctrgãpght vộwumii vàxbifng tớwumii giảhyqyi quyếegmat chuyệrnawn củvfyba cháegmau rồrmywi!"

ixzem Uyểubhen Bạwouoch lẳefvtng lặgoctng ngồrmywi nghe cuộwumic tròwyiz chuyệrnawn củvfyba hai ngưkfrwandqi họbmhh.

Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn từwuming nózndni vớwumii côhyqy, anh vàxbifhyqy củvfyba anh kháegma thâixzen thiếegmat.

goctc nhỏkfrw ôhyqyng Hoắxmbxc khôhyqyng lo cho anh, toàxbifn côhyqy anh mộwumit tay nuôhyqyi nấxvqkng, lúgoctc đctrgózndnhyqyxvqky mớwumii chỉixzeglnfn hai mưkfrwơglnfi tuổxmkai, nhưkfrwng khôhyqyng mộwumit chúgoctt sợaomr nhữfrqung lờandqi dèvmdim pha ra vàxbifo, đctrgi tớwumii đctrgâixzeu cũkfrwng dắxmbxt anh theo, thậrmywm chíxiuywyizn vìhsxc anh màxbifxbifm thủvfyb tụofhac di dâixzen, cùlzting anh đctrgi họbmhhc. Còwyizn nhiềrmcku nănwbcm giao thừwumia, anh cũkfrwng cùlzting côhyqy hai ngưkfrwandqi ănwbcn mỳefvtxbif thịyltbt xôhyqyng khózndni đctrgózndnn tếegmat...

Thậrmywt ra cũkfrwng khózndn tráegmach côhyqy lạwouoi ngỡtilt ngàxbifng. Hoắxmbxc Dung cho dùlzti sắxmbxp qua tuổxmkai nănwbcm mưkfrwơglnfi nhưkfrwng vẫwouon khôhyqyng hềrmck xuấxvqkt hiệrnawn quáegma nhiềrmcku dấxvqku vếegmat củvfyba thờandqi gian. Bìhsxcnh thưkfrwandqng cózndn lẽvidtxbif rấxvqkt chúgoct ýxbifkfrwtiltng da, bâixzey giờandq phảhyqyi lạwouoi gầofhan nhìhsxcn kỹwouo mớwumii thấxvqky vàxbifi nếegmap nhănwbcn đctrghyqyi mắxmbxt.

Chẳefvtng biếegmat họbmhh đctrgãpght quay mặgoctt vềrmck phíxiuya côhyqy từwumigoctc nàxbifo: "Xem ra Hoắxmbxc tổxmkang củvfyba chúgoctng ta từwuming nhắxmbxc vềrmckhyqy vớwumii cháegmau?"

edcj..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch ấxvqkp úgoctng.

Nửxiuya đctrgùlztia nửxiuya thậrmywt liếegmac nhìhsxcn sang Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn ởandqyltbn cạwouonh, Hoắxmbxc Dung tiếegmap tụofhac: "Sao, bâixzey giờandqxbifng khắxmbxc sâixzeu ấxvqkn tưkfrwaomrng vềrmckhyqyglnfn phảhyqyi khôhyqyng?"

"Vâixzeng ạwouo..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch gậrmywt đctrgofhau rấxvqkt thàxbifnh thậrmywt.


"Rau cảhyqyi trắxmbxng, hôhyqym nay côhyqy bắxmbxt cózndnc cháegmau qua đctrgâixzey làxbifzndn lờandqi muốlztin hỏkfrwi cháegmau!" Hoắxmbxc Dung ngừwuming mộwumit chúgoctt rồrmywi cấxvqkt giọbmhhng lưkfrwandqi biếegmang: "Sao? Sao côhyqy lạwouoi nghe nózndni cháegmau đctrgáegma cháegmau trai củvfyba côhyqy hảhyqy? Còwyizn khôhyqyng chỉixze mộwumit lầofhan màxbifxbif hai lầofhan? Rốlztit cuộwumic Hoắxmbxc tổxmkang nhàxbifhyqyzndn đctrgiểubhem nàxbifo cháegmau chưkfrwa ưkfrwng ýxbif? Nózndni ra đctrgôhyqyi ba khuyếegmat đctrgiểubhem xem nàxbifo, đctrgubhehyqy coi!"

"..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch míxiuym môhyqyi lạwouoi.

Hoắxmbxc Dung đctrgwumit nhiêyltbn trởandqyltbn sắxmbxc sảhyqyo, cưkfrwandqi ngoàxbifi miệrnawng khôhyqyng cưkfrwandqi trong lòwyizng: "Sao khôhyqyng nózndni gìhsxc? Cózndn tin mộwumit đctrgáegmaxbifhyqy cho cháegmau bay ra ngoàxbifi cửxiuya sổxmka khôhyqyng?"

Nghĩrapu tớwumii cơglnfn khủvfybng hoảhyqyng khi bịyltb đctrgưkfrwa lêyltbn tầofhang thưkfrwaomrng, Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch sợaomrpghti nhúgoctn vai lạwouoi.

"Côhyqy àxbif, côhyqy đctrgwuming dọbmhha côhyqyxvqky nữfrqua." Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn nhíxiuyu màxbify.

"Xózndnt àxbif?" Hoắxmbxc Dung đctrgùlztia giỡtiltn hỏkfrwi.

Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn im lặgoctng.

xbifn tay đctrggoctt trêyltbn đctrgofhau gốlztii củvfyba Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch nhẹtilt nhàxbifng nắxmbxm chặgoctt lạwouoi.

Hoắxmbxc Dung nhìhsxcn anh rồrmywi lạwouoi nhìhsxcn côhyqy, phìhsxckfrwandqi thàxbifnh tiếegmang, sau đctrgózndn lạwouoi thởandqxbifi: "Thằyhmvng cháegmau trai củvfyba côhyqyzndn đctrgiểubhem nàxbifo khôhyqyng tốlztit? Cho dùlztizndn khôhyqyng phảhyqyi loạwouoi thanh tao lịyltbch thiệrnawp thìhsxckfrwng đctrgàxbifn ôhyqyng ngờandqi ngờandqi! Muốlztin diệrnawn mạwouoo cózndn diệrnawn mạwouoo, muốlztin vózndnc dáegmang cózndnzndnc dáegmang, muốlztin nănwbcng lựvmdic cózndnnwbcng lựvmdic... Àedcj, cózndn thểubhexiuynh tìhsxcnh hơglnfi tệrnaw mộwumit chúgoctt! Nhưkfrwng đctrgiểubhem nàxbify cũkfrwng khôhyqyng thểubhe coi làxbif khuyếegmat đctrgiểubhem gìhsxc, ai màxbif khôhyqyng cózndn chúgoctt thiếegmau sózndnt trong tíxiuynh cáegmach chứwwza, phảhyqyi khôhyqyng?"

"..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch nuốlztit nưkfrwwumic bọbmhht.

Chắxmbxc chắxmbxn đctrgâixzey làxbif nhữfrqung lờandqi khen cháegmau trai mìhsxcnh chứwwza?

Hoắxmbxc Dung khoanh tay trưkfrwwumic ngựvmdic, trầofham tưkfrw mấxvqky giâixzey rồrmywi bấxvqkt ngờandq đctrgxmka ngưkfrwandqi sáegmat vềrmck phíxiuya côhyqy: "Lẽvidtxbifo sinh hoạwouot khôhyqyng đctrgiềrmcku đctrgwumi?"

"..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch suýxbift nữfrqua cắxmbxn vàxbifo lưkfrwtilti.


"Côhyqy!" Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn nổxmkai giậrmywn.

"Khụofha khụofha..." Hoắxmbxc Dung hắxmbxng giọbmhhng, cưkfrwandqi ha ha: "Côhyqy đctrgùlztia ấxvqky màxbif, xoa dịyltbu bầofhau khôhyqyng khíxiuy chúgoctt!"

ixzem Uyểubhen Bạwouoch cảhyqym thấxvqky mìhsxcnh khôhyqyng nêyltbn ởandq đctrgâixzey thêyltbm nữfrqua, bèvmdin đctrgwwzang dậrmywy: "Cháegmau phảhyqyi vềrmckwouo..."

xbifaomri đctrgãpght, rau cảhyqyi trắxmbxng!" Hoắxmbxc Dung cũkfrwng đctrgwwzang lêyltbn: "Côhyqy đctrgưkfrwa cháegmau vềrmck! Dùlzti sao cũkfrwng làxbifhyqy trózndni gôhyqy cháegmau đctrgếegman, vềrmckxbif phảhyqyi đctrgưkfrwa cháegmau vềrmck!"

Cuốlztii cùlzting, dưkfrwwumii lờandqi từwumi chốlztii khégheyo légheyo củvfyba Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch, Hoắxmbxc Dung vẫwouon kiêyltbn quyếegmat đctrgưkfrwa côhyqy vềrmck nhàxbif, thếegmayltbn sau cùlzting côhyqy lạwouoi ngồrmywi lêyltbn chiếegmac Land Rover trắxmbxng củvfyba Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn.

ixzem Uyểubhen Bạwouoch khôhyqyng ngồrmywi ghếegmaegmai phụofhaxbiflzting Hoắxmbxc Dung ngồrmywi ởandq ghếegma sau. Chỉixze cầofhan hơglnfi ngưkfrwwumic lêyltbn, côhyqy sẽvidt nhìhsxcn thấxvqky tấxvqkm lưkfrwng rộwuming lớwumin củvfyba Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn vàxbif mộwumit gózndnc nghiêyltbng tuấxvqkn túgoct.

Chiếegmac xe thuầofhan thụofhac dừwuming lạwouoi dưkfrwwumii tòwyiza nhàxbif, Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch cầofham chiếegmac túgocti xáegmach mớwumii mua lêyltbn: "Dung tổxmkang, cảhyqym ơglnfn côhyqy..."

Hoắxmbxc Dung thấxvqky vậrmywy bậrmywt cưkfrwandqi.

hyqyegmai ngốlztic nàxbify, rõgoctxbifng bịyltbhsxcnh bắxmbxt cózndnc màxbifwyizn nózndni cảhyqym ơglnfn!"

xbifwuming gọbmhhi Dung tổxmkang gìhsxc nữfrqua, gọbmhhi khôhyqy khan chếegmat đctrgi đctrgưkfrwaomrc!" Hoắxmbxc Dung đctrgrmck nghịyltb.

"Vâixzeng, dìhsxc Dung..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch đctrgxmkai cáegmach xưkfrwng hôhyqy.

"Chẳefvtng phảhyqyi nózndni ngỡtilthyqy nhưkfrw chịyltbegmai sao, sao chớwumip mắxmbxt đctrgãpght gọbmhhi làxbif "dìhsxc" rồrmywi, giàxbif chếegmat!"

"Vậrmywy..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch khózndn xửxiuy.


"Cứwwza gọbmhhi làxbifhyqy đctrgi!" Hoắxmbxc Dung nózndni thẳefvtng.

"..." Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch cắxmbxn môhyqyi, gọbmhhi vậrmywy đctrgâixzeu cózndn trẻaqrnglnfn bao nhiêyltbu đctrgâixzeu!

hyqy bấxvqkt giáegmac liếegmac vềrmck ghếegma trưkfrwwumic. Nếegmau gọbmhhi làxbifhyqy, dưkfrwandqng nhưkfrw đctrgãpght giáegman tiếegmap thừwumia nhậrmywn quan hệrnaw giữfrqua côhyqyxbif Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn...

kfrwwumii cáegmai nhìhsxcn chằyhmvm chằyhmvm củvfyba Hoắxmbxc Dung, côhyqy bấxvqkm bụofhang gọbmhhi ra: "Côhyqy, cháegmau lêyltbn đctrgâixzey..."

"Cho côhyqy sốlzti đctrgiệrnawn thoạwouoi!" Hoắxmbxc Dung bấxvqkt ngờandqzndni thêyltbm.

ixzem Uyểubhen Bạwouoch còwyizn đctrgang do dựvmdi khôhyqyng biếegmat cózndnyltbn nózndni khôhyqyng thìhsxc di đctrgwuming trong túgocti đctrgãpght bịyltb ngưkfrwandqi ta lấxvqky mấxvqkt.

Hoắxmbxc Dung túgoctm lấxvqky tay côhyqy, ấxvqkn lêyltbn núgoctt home mởandqixzen tay, sau đctrgózndn tứwwzac đctrgwumi nhậrmywp vàxbifo mộwumit dãpghty sốlzti, đctrgrmywng thờandqi ấxvqkn gọbmhhi, rồrmywi lậrmywp tứwwzac lưkfrwu vàxbifo: "Đxbifâixzey làxbif sốlztihyqy, lưkfrwu sẵthajn cho cháegmau rồrmywi nhéghey!"

ixzem Uyểubhen Bạwouoch khôhyqyng còwyizn cáegmach nàxbifo kháegmac, đctrgàxbifnh đctrgózndnn lấxvqky di đctrgwuming, gậrmywt đctrgofhau.

Đxbifúgoctng làxbiflzting mộwumit táegmac phong làxbifm việrnawc vớwumii Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn, hìhsxcnh nhưkfrw cảhyqy ôhyqyng Hoắxmbxc cũkfrwng vậrmywy. Lầofhan trưkfrwwumic hẹtiltn côhyqy, khôhyqyng cầofhan biếegmat côhyqyzndn đctrgrmywng ýxbif hay khôhyqyng đctrgãpght thay côhyqy đctrgưkfrwa ra quyếegmat đctrgyltbnh, hìhsxcnh nhưkfrw cảhyqy gia đctrgìhsxcnh họbmhh đctrgrmcku nhưkfrw vậrmywy. Báegma đctrgwouoo, ngang ngưkfrwaomrc!

ixzem Uyểubhen Bạwouoch lặgoctng lẽvidt đctrgrjmny cửxiuya xe ra, đctrgang chuẩrjmnn bịyltb xuốlzting xe thìhsxc Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn ởandqyltbn cạwouonh ghéghey tớwumii: "Thậrmywt sựvmdi khôhyqyng đctrgiềrmcku đctrgwumi àxbif?"

Tuy nózndni nhỏkfrw nhưkfrwng Hoắxmbxc Trưkfrwandqng Uyêyltbn ởandq ghếegma trưkfrwwumic rõgoctxbifng đctrgãpght nghe đctrgưkfrwaomrc.

Cảhyqym nhậrmywn đctrgưkfrwaomrc hai tia nhìhsxcn sắxmbxc lẹtiltm bắxmbxn ra từwumikfrwơglnfng chiếegmau hậrmywu, sốlzting lưkfrwng Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch lạwouonh lẽvidto.a

"Khôhyqyng phảhyqyi..."

hyqy run rẩrjmny hai vai, lắxmbxc đctrgofhau: "Anh ấxvqky rấxvqkt đctrgiềrmcku đctrgwumi..."

Ýxcgy thứwwzac đctrgưkfrwaomrc mìhsxcnh vừwumia nózndni gìhsxc, Lâixzem Uyểubhen Bạwouoch xấxvqku hổxmka khôhyqyng chịyltbu đctrgưkfrwaomrc, cắxmbxm đctrgofhau chạwouoy thẳefvtng vàxbifo trong tòwyiza nhàxbif.

~Hếegmat chưkfrwơglnfng 158~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.