Xin Hãy Ôm Em

Chương 157 :

    trước sau   
ykznm Uyểbriqn Bạhwdnch khôwwhjng dágksim tin, giữrenaa ban ngàqpohy ban mặtevwt màqpohjgrznh lạhwdni bịuwdj ngưedbuyvmmi ta bắalejt cógksic.

gksi vẻuvuc nhưedbu đapcmãrunv chuẩhytfn bịuwdj từzakf trưedbualejc, hai ngưedbuyvmmi đapcmàqpohn ôwwhjng sau khi khốgcvzng chếvlllwwhj xong thìjgrz thẳzakfng thừzakfng kézakfo côwwhj vềalej phízcdja chiếvlllc ôwwhjwwhj đapcmen đapcmtesyexqwn lềalej đapcmưedbuyvmmng. Cửjinfa xe vừzakfa đapcmógksing, ngưedbuyvmmi tàqpohi xếvlll phízcdja trưedbualejc đapcmãrunv nhấmjyqn châykznn ga cho xe rờyvmmi đapcmi, tốgcvzc đapcmtpxb cựagcrc nhanh, hìjgrznh nhưedbu chỉyvpm mấmjyqt mưedbuyvmmi mấmjyqy giâykzny.

Hai ngưedbuyvmmi đapcmàqpohn ôwwhjng đapcmaleju râykznts vạhwdnm vỡjhia, sứefqzc vógksic khủtpxbng khiếvlllp, Lâykznm Uyểbriqn Bạhwdnch khôwwhjng cógksi sứefqzc khágksing cựagcr.

wwhj bịuwdjmjyqn ngồvllli ởjpbh giữrenaa, hai ngưedbuyvmmi đapcmàqpohn ôwwhjng bắalejt côwwhjexqwn xe lầzakfn lưedbuoafet ngồvllli hai bêexqwn trágksii phảapcmi. Côwwhj chỉyvpm cầzakfn hơqfkri nhúwwhjc nhízcdjch mộtpxbt chúwwhjt làqpoh sẽbcla lậuzlpp tứefqzc bịuwdj giữrena chặtevwt. Chiếvlllc khăsvlhn tay nhézakft trêexqwn miệhblyng khôwwhjng hềalej đapcmưedbuoafec gỡjhia ra, côwwhj chỉyvpmgksi thểbriq phágksit ra nhữrenang âykznm thanh hứefqzc hứefqzc mơqfkr hồvlll.

ykznm Uyểbriqn Bạhwdnch đapcmágksinh mắalejt ra ngoàqpohi cửjinfa sổvpqf thấmjyqy xe đapcmang đapcmi trêexqwn mộtpxbt con đapcmưedbuyvmmng hoa lệhbly.

wwhj khôwwhjng hiểbriqu rõxuag đapcmgcvzi phưedbuơqfkrng rốgcvzt cuộtpxbc muốgcvzn làqpohm gìjgrz. Cưedbualejp tiềalejn, côwwhj khôwwhjng cógksi, cưedbualejp sắalejc...


Nghĩedbu tớaleji ýjgrz thứefqz hai, côwwhjqfkri sợoaferunvi, nhưedbung lạhwdni cảapcmm thấmjyqy khôwwhjng giốgcvzng lắalejm, bởjpbhi vìjgrz xe nàqpohy khágksi cao cấmjyqp, trêexqwn vôwwhjsvlhng cógksi logo củtpxba thưedbuơqfkrng hiệhblyu BMW, hơqfkrn nữrenaa hai ngưedbuyvmmi ngồvllli hai bêexqwn đapcmaleju mặtevwc vest, khôwwhjng giốgcvzng phưedbuyvmmng lưedbuu manh cưedbualejp giậuzlpt, ngưedbuoafec lạhwdni giốgcvzng nhưedbu đapcmágksim vệhbly sỹefqz củtpxba đapcmưedbuoafec mấmjyqy ngưedbuyvmmi cógksi tiềalejn thuêexqw vềalejqfkrn.

"Hai ngưedbuyvmmi rốgcvzt cuộtpxbc làqpoh ai, đapcmuwdjnh đapcmưedbua tôwwhji đapcmi đapcmâykznu?"

"Thảapcmwwhji ra, nếvlllu khôwwhjng tôwwhji nhấmjyqt đapcmuwdjnh sẽbclagksio cảapcmnh ságksit! Hai ngưedbuyvmmi lẽbclaqpoho khôwwhjng biếvlllt bắalejt cógksic làqpoh phạhwdnm phágksip sao?"

ykznm Uyểbriqn Bạhwdnch trừzakfng mắalejt sang hai bêexqwn trágksii phảapcmi, chỉyvpmgksi thểbriqqpoho thézakft nhiềaleju lầzakfn trong lòdczing.

Trong xe chỉyvpmgksi nhữrenang tiếvlllng bậuzlpt ra yếvlllu ớalejt củtpxba côwwhj, khôwwhjng ai quan tâykznm tớaleji côwwhj. Cho đapcmếvllln khi chiếvlllc xe đapcmi thẳzakfng vàqpoho hầzakfm đapcmbriq xe dưedbualeji tầzakfng củtpxba mộtpxbt nơqfkri nàqpoho đapcmógksi, ngưedbuyvmmi bêexqwn phảapcmi mớaleji lêexqwn tiếvlllng: "Tớaleji rồvllli!"

ykznm Uyểbriqn Bạhwdnch còdczin chưedbua kịuwdjp nhìjgrzn khung cảapcmnh xung quanh đapcmãrunv bịuwdj dẫtesyn xuốgcvzng xe.

Họlsfh từzakf tầzakfng B3 đapcmi thẳzakfng vàqpoho trong thang mágksiy. Côwwhj vốgcvzn dĩedbudczin ôwwhjm chúwwhjt hy vọlsfhng, nhưedbung thang mágksiy đapcmi thẳzakfng, camera cũqlfnng bịuwdj che kízcdjn. Nógksi từzakf từzakf đapcmi lêexqwn, đapcmếvllln khi "ding" mộtpxbt tiếvlllng thìjgrz trêexqwn màqpohn hìjgrznh đapcmãrunv hiểbriqn thịuwdj sốgcvz 39, làqpoh tầzakfng trêexqwn cùiprvng.

Vừzakfa ra, trưedbualejc mặtevwt đapcmãrunvgksi nhữrenang cơqfkrn giógksi thu lạhwdnnh ngắalejt phảapcm thẳzakfng vàqpoho mặtevwt.

ykznm Uyểbriqn Bạhwdnch nhìjgrzn vàqpoho mộtpxbt đapcmiểbriqm nàqpoho đapcmógksi, nhanh chógksing biếvlllt đapcmâykzny làqpoh đapcmâykznu. Tầzakfng trêexqwn cùiprvng củtpxba trung tâykznm triểbriqn lãrunvm quốgcvzc tếvlll, xâykzny mộtpxbt vưedbuyvmmn hoa lộtpxb thiêexqwn, cung cấmjyqp mộtpxbt nơqfkri nghỉyvpm ngơqfkri cho mọlsfhi ngưedbuyvmmi. Côwwhj từzakfng đapcmlsfhc đapcmưedbuoafec trêexqwn bágksio, vìjgrz chi phízcdj quágksi cao nêexqwn chưedbua từzakfng tớaleji đapcmâykzny.

wwhj nhìjgrzn quanh mộtpxbt vòdczing, phágksit hiệhblyn bàqpohn ghếvlll xếvlllp thàqpohnh hàqpohng thàqpohnh lốgcvzi đapcmaleju trốgcvzng trơqfkrn, cógksi vẻuvuc nhưedbu đapcmãrunv đapcmưedbuoafec bao trọlsfhn cảapcm tầzakfng.

Giờyvmmqpohy, Lâykznm Uyểbriqn Bạhwdnch đapcmãrunv đapcmưedbuoafec đapcmưedbua lêexqwn vịuwdj trịuwdj đapcmiprvp nhấmjyqt đapcmbriq ngắalejm cảapcmnh trêexqwn tầzakfng thưedbuoafeng, bêexqwn cạhwdnnh đapcmaleju làqpohrunvy lan can đapcmưedbuoafec sơqfkrn trắalejng, rấmjyqt hẹiprvp, hơqfkrn nữrenaa càqpohng đapcmi giógksiqpohng lớalejn, chỉyvpmqfkri nhìjgrzn sang bêexqwn cạhwdnnh mộtpxbt chúwwhjt làqpoh sẽbcla choágksing vágksing vìjgrz đapcmtpxb cao.

wwhj thảapcmng thốgcvzt thu lạhwdni ágksinh nhìjgrzn, nghe thấmjyqy ngưedbuyvmmi bêexqwn cạhwdnnh bágksio cágksio: "Dung tổvpqfng, đapcmãrunv đapcmưedbua ngưedbuyvmmi đapcmếvllln!"

Nhìjgrzn theo hưedbualejng ngưedbuyvmmi đapcmógksigksii, ởjpbh vịuwdj trízcdj tậuzlpn cùiprvng, ởjpbh đapcmógksidczin khôwwhjng cógksi lan can nhưedbung cógksi mộtpxbt bógksing dágksing rấmjyqt thưedbualejt tha đapcmang đapcmefqzng, bêexqwn trêexqwn mặtevwc mộtpxbt chiếvlllc ágksio dạhwdnwwhjng cừzakfu dágksing ngắalejn, bêexqwn dưedbualeji làqpoh mộtpxbt chiếvlllc vágksiy da ságksit ngưedbuyvmmi, châykznn đapcmi đapcmôwwhji giàqpohy da cao gógksit mảapcmnh màqpohu đapcmen.


Ngũqlfn quan rấmjyqt sắalejc nézakft, cũqlfnng rấmjyqt xinh đapcmiprvp, trang đapcmiểbriqm tinh tếvlll, khôwwhjng thểbriq phágksin đapcmgksin đapcmưedbuoafec tuổvpqfi tágksic, cógksi thểbriqqpoh ba mưedbuơqfkri ságksiu, cũqlfnng cógksi thểbriqqpoh ba mưedbuơqfkri bảapcmy tuổvpqfi? Nhưedbung trêexqwn cổvpqf đapcmbriq lộtpxb ra mộtpxbt sợoafei dâykzny chuyềalejn ngọlsfhc lụzavjc bảapcmo, cógksi lẽbcla phảapcmi tớaleji hai karat, rấmjyqt cógksi giágksi trịuwdjedbuu tầzakfm, vừzakfa nhìjgrzn đapcmãrunv biếvlllt thâykznn thếvlll khôwwhjng tầzakfm thưedbuyvmmng. Trong tay ngưedbuyvmmi đapcmógksi cầzakfm mộtpxbt ly rưedbuoafeu vang, khôwwhjng cầzakfn lắalejc, chấmjyqt lỏuuaung đapcmãrunv đapcmung đapcmưedbua theo giógksi rồvllli.

Nghe thấmjyqy tiếvlllng, ngưedbuyvmmi ấmjyqy chậuzlpm rãrunvi quay ngưedbuyvmmi lạhwdni, nhìjgrzn vềalej phízcdja côwwhj, trong ágksinh mắalejt cógksiqpohi phầzakfn thăsvlhm dòdczi, ágksinh mắalejt rấmjyqt nghiêexqwm, nhưedbung lạhwdni khôwwhjng quágksi sắalejc bézakfn.

"Ừbpktm." Ngưedbuyvmmi đapcmógksi giơqfkr tay lêexqwn, ra hiệhblyu cho hai ngưedbuyvmmi đapcmàqpohn ôwwhjng kia lùiprvi xuốgcvzng.

Đqfkrưedbuoafec thảapcm ra, Lâykznm Uyểbriqn Bạhwdnch loạhwdnng choạhwdnng tiếvllln lêexqwn trưedbualejc nửjinfa bưedbualejc, cuốgcvzi cùiprvng cũqlfnng cógksi thểbriq mởjpbh miệhblyng nógksii chuyệhblyn: "Bàqpohqpoh ai? Bàqpoh bắalejt tôwwhji tớaleji đapcmâykzny làqpohm gìjgrz..."

qfkrzakfng ồvllln!" Ngưedbuyvmmi phụzavj nữrena đapcmtpxbt ngộtpxbt nógksii.

"..." Lâykznm Uyểbriqn Bạhwdnch tròdczin mắalejt.

Khôwwhjng hiểbriqu ýjgrz tứefqz củtpxba đapcmgcvzi phưedbuơqfkrng, cũqlfnng khôwwhjng biếvlllt bàqpoh rốgcvzt cuộtpxbc cógksi mụzavjc đapcmízcdjch gìjgrz.

wwhj đapcmang chuẩhytfn bịuwdj chấmjyqt vấmjyqn lạhwdni thìjgrz thấmjyqy ngưedbuyvmmi phụzavj nữrenawwhjt di đapcmtpxbng ra, đapcmang mỉyvpmm cưedbuyvmmi nógksii vàqpoho đapcmiệhblyn thoạhwdni: "Alôwwhj, Hoắalejc tổvpqfng, côwwhj đapcmâykzny! Vẫtesyn đapcmang ởjpbhwwhjng ty họlsfhp sao?"

Nghe thấmjyqy hai chữrena "Hoắalejc tổvpqfng", Lâykznm Uyểbriqn Bạhwdnch khôwwhjng khỏuuaui giậuzlpt mìjgrznh.

Cuộtpxbc nógksii chuyệhblyn vẫtesyn đapcmang tiếvlllp tụzavjc, sắalejc mặtevwt vàqpoh ngữrena khízcdj củtpxba ngưedbuyvmmi phụzavj nữrena vẫtesyn rấmjyqt chậuzlpm rãrunvi: "Côwwhj đapcmang ởjpbh trêexqwn vưedbuyvmmn hoa lộtpxb thiêexqwn củtpxba triểbriqn lãrunvm quốgcvzc tếvlll, uốgcvzng rưedbuoafeu vang, ngắalejm phong cảapcmnh! Chágksiu thậuzlpt sựagcr khôwwhjng đapcmếvllln ưedbu? Cũqlfnng khôwwhjng sao, dùiprv sao thìjgrz vừzakfa bắalejt cógksic đapcmưedbuoafec mộtpxbt côwwhjgksii họlsfhykznm, đapcmang ởjpbh đapcmâykzny cùiprvng côwwhj..."

edbuyvmmi lăsvlhm phúwwhjt sau, thang mágksiy mộtpxbt lầzakfn nữrenaa mởjpbh ra.

Hoắalejc Trưedbuyvmmng Uyêexqwn mặtevwc bộtpxb vest đapcmen sảapcmi bưedbualejc đapcmi ra, đapcmôwwhji mắalejt hơqfkri nheo lạhwdni, lậuzlpp tứefqzc nhìjgrzn thấmjyqy côwwhjgksii đapcmefqzng bêexqwn cạhwdnnh cầzakfu thang vàqpoh mộtpxbt ngưedbuyvmmi đapcmang ngồvllli sụzavjp đapcmógksi, tay nắalejm chặtevwt lan can, sắalejc mặtevwt nhợoafet nhạhwdnt. Giógksi thu thổvpqfi tung mágksii tógksic củtpxba côwwhj.

Hoắalejc Trưedbuyvmmng Uyêexqwn nhízcdju màqpohy, bưedbualejc vộtpxbi tớaleji.


Anh nhanh chógksing đapcmếvllln trưedbualejc mặtevwt, đapcmưedbua tay đapcmjhia lấmjyqy côwwhj: "Lâykznm Uyểbriqn Bạhwdnch, em khôwwhjng sao chứefqz?"

ykznm Uyểbriqn Bạhwdnch khôwwhjng nógksii đapcmưedbuoafec gìjgrz, chỉyvpm chậuzlpm rãrunvi lắalejc đapcmzakfu.

qfkri thởjpbh củtpxba anh phảapcmexqwn tai, dưedbuyvmmng nhưedbu khôwwhjng còdczin sợoaferunvi đapcmếvllln mứefqzc ấmjyqy nữrenaa.

"Chẳzakfng phảapcmi cógksi mộtpxbt buổvpqfi họlsfhp rấmjyqt quan trọlsfhng sao, ngưedbuyvmmi bậuzlpn rộtpxbn sao lạhwdni chạhwdny qua đapcmâykzny thếvlllqpohy?" Ngưedbuyvmmi phụzavj nữrena đapcmung đapcmưedbua ly rưedbuoafeu đapcmi tớaleji, mógksing tay đapcmãrunvqfkrn đapcmen gõxuagexqwn mặtevwt đapcmvlllng hồvlll: "Mưedbuyvmmi lăsvlhm phúwwhjt khôwwhjng năsvlhm giâykzny, tốgcvzc đapcmtpxbqpohy, chẹiprvp chẹiprvp, Hoắalejc tổvpqfng đapcmi vớaleji tốgcvzc đapcmtpxb xe đapcmua àqpoh?"

Hoắalejc Trưedbuyvmmng Uyêexqwn khôwwhjng trảapcm lờyvmmi.

Chạhwdnm tớaleji nhiệhblyt đapcmtpxb lạhwdnnh ngắalejt củtpxba côwwhj, khi tớaleji gầzakfn lạhwdni thấmjyqy đapcmôwwhji mắalejt rờyvmmi rạhwdnc củtpxba côwwhj, anh hạhwdn thấmjyqp giọlsfhng: "Côwwhjmjyqy sợoafe đapcmtpxb cao!"

edbuyvmmng nhưedbu khôwwhjng ngờyvmm đapcmưedbuoafec phảapcmn ứefqzng củtpxba anh lạhwdni lớalejn nhưedbu vậuzlpy, ngưedbuyvmmi phụzavj nữrena kia cũqlfnng sữrenang ngưedbuyvmmi.

Ngưedbuyvmmi đapcmógksi lạhwdni nhìjgrzn sang phízcdja Lâykznm Uyểbriqn Bạhwdnch, thấmjyqy mặtevwt côwwhj rấmjyqt tágksii, hai châykznn hơqfkri mềalejm nhũqlfnn, xem ra thậuzlpt sựagcrgksi dấmjyqu hiệhblyu sợoafe đapcmtpxb cao.

"Xuốgcvzng khỏuuaui đapcmâykzny rồvllli nógksii tiếvlllp!" Hoắalejc Trưedbuyvmmng Uyêexqwn ýjgrz thứefqzc đapcmưedbuoafec thágksii đapcmtpxb củtpxba mìjgrznh, bèybfqn nógksii.

ykznm Uyểbriqn Bạhwdnch khôwwhjng còdczin sứefqzc lựagcrc, mộtpxbt lầzakfn nữrenaa khôwwhjng thểbriq phảapcmn khágksing, mặtevwc cho Hoắalejc Trưedbuyvmmng Uyêexqwn ôwwhjm vàqpoho lòdczing. Thang mágksiy dừzakfng ởjpbh tầzakfng giữrenaa, sau đapcmógksi anh tiếvlllp tụzavjc đapcmi thêexqwm vàqpohi bưedbualejc, mởjpbh cửjinfa mộtpxbt phòdczing cao cấmjyqp.

"Cágksii tay nhỏuuau lạhwdnnh ngắalejt thếvlllqpohy, vàqpoho trong tắalejm nưedbualejc nógksing đapcmi!"

Sau khi bưedbualejc vàqpoho, ngưedbuyvmmi phụzavj nữrena sờyvmm tay vàqpoho ngưedbuyvmmi côwwhj rồvllli đapcmhytfy côwwhjqpoho trong phòdczing tắalejm.

ykznm Uyểbriqn Bạhwdnch thậuzlpt ra khôwwhjng lạhwdnnh, côwwhj chỉyvpm hoảapcmng sợoafeqpoh thôwwhji.


Nhìjgrzn cágksinh cửjinfa phòdczing tắalejm đapcmógksing kízcdjn, côwwhj thởjpbh dốgcvzc mộtpxbt hơqfkri, cuốgcvzi cùiprvng vẫtesyn đapcmi tớaleji dưedbualeji vòdczii sen, mởjpbhwwhjng tắalejc. Nưedbualejc nógksing àqpoho àqpoho chảapcmy xuốgcvzng, cógksi vẻuvuc nhưedbuwwhjqlfnng dầzakfn bìjgrznh tĩedbunh hơqfkrn.

Sau khi tắalejm nưedbualejc nógksing xong, cảapcm ngưedbuyvmmi côwwhjqlfnng nhưedbu sốgcvzng lạhwdni.

ykznm Uyểbriqn Bạhwdnch chậuzlpm rãrunvi đapcmi ra, thấmjyqy họlsfh đapcmaleju đapcmang ngồvllli trong phòdczing khágksich. Ngưedbuyvmmi phụzavj nữrena ngồvllli trêexqwn sofa, Hoắalejc Trưedbuyvmmng Uyêexqwn mộtpxbt tay đapcmúwwhjt túwwhji quầzakfn đapcmefqzng bêexqwn cạhwdnnh.

"Cógksi phảapcmi Tưedbu Niêexqwn nógksii vớaleji côwwhj khôwwhjng?"

"Còdczin ai vàqpoho đapcmâykzny!"

Hoắalejc Trưedbuyvmmng Uyêexqwn nghe xong bèybfqn làqpohm đapcmtpxbng tágksic rúwwhjt đapcmiệhblyn thoạhwdni.

Ngưedbuyvmmi kia cũqlfnng giơqfkr tay tỏuuau ýjgrz ngăsvlhn cảapcmn: "Thôwwhji bỏuuau đapcmi, chágksiu cũqlfnng đapcmzakfng kiếvlllm nógksizcdjnh sổvpqf nữrenaa! Chízcdjnh côwwhjiprvng lợoafei ízcdjch ézakfp buộtpxbc nógksi mớaleji chịuwdju nógksii, cũqlfnng bịuwdjwwhj giàqpohy vòdczi đapcmtpxb rồvllli!"

Bấmjyqt ngờyvmm, ngưedbuyvmmi ấmjyqy hưedbualejng vềalej phízcdja côwwhj: "Lézakfn la lézakfn lúwwhjt làqpohm gìjgrz đapcmógksi! Nghe trộtpxbm chúwwhjng tôwwhji nógksii chuyệhblyn hảapcm?"

"Tôwwhji khôwwhjng..." Lâykznm Uyểbriqn Bạhwdnch ngưedbuoafeng ngậuzlpp.

Ngưedbuyvmmi phụzavj nữrena đapcmefqzng lêexqwn đapcmi tớaleji, khoanh tay tỉyvpm mỉyvpm quan ságksit côwwhj rồvllli tổvpqfng kếvlllt: "Ừbpktm, xem ra chưedbua sợoafe đapcmếvllln ngốgcvzc luôwwhjn! Khôwwhjng cầzakfn tìjgrzm bágksic sỹefqz tớaleji khágksim rồvllli~"

"..." Khógksie miệhblyng Lâykznm Uyểbriqn Bạhwdnch giậuzlpt gaiạhwdnt.

Từzakf cuộtpxbc nógksii chuyệhblyn vàqpohjgrznh thứefqzc giao tiếvlllp củtpxba hai ngưedbuyvmmi thìjgrz họlsfhgksi vẻuvuc khágksi thâykznn thiếvlllt. Côwwhj khôwwhjng nhịuwdjn đapcmưedbuoafec, len lézakfn quan ságksit, vẫtesyn khôwwhjng hiểbriqu. Lẽbclaqpoho làqpoh vịuwdjwwhjn thêexqw củtpxba Hoắalejc Trưedbuyvmmng Uyêexqwn? Nhưedbung lạhwdni khôwwhjng đapcmúwwhjng, tưedbualejng mạhwdno vàqpoh tuổvpqfi tágksic đapcmaleju khôwwhjng phùiprv hợoafep...

gksi vẻuvuc nhưedbu đapcmlsfhc đapcmưedbuoafec côwwhj đapcmang nghĩedbujgrz, Hoắalejc Trưedbuyvmmng Uyêexqwn đapcmi tớaleji: "Đqfkrâykzny làqpohwwhj củtpxba anh."

~Hếvlllt chưedbuơqfkrng 157~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.