Xin Hãy Ôm Em

Chương 156 :

    trước sau   
"..." Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch khôhereng nófgkxi ra đqqqdưoovamesyc câtjqzu gìkfzh.

Nếudyiu quay ngưoovamesyc trởgjtx vềhere quáaoar khứpfeg, đqqqdêxfhmm đqqqdpcahu tiêxfhmn giữvorga côherecawl Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn hìkfzhnh nhưoovarpccng nófgkxng bỏvorgng khôhereng hềherekfzhm họfwqd...

Trong khoảckttng thờgmbji gian ấefnfy, ngưoovagmbji phụvxejc vụvxej đqqqdãhmusxfhm đqqqdpcahy đqqqdcawlaoarc mófgkxn lêxfhmn bàcawln.

kfzh Tầpcahn Tưoova Niêxfhmn vừrsmwa mớorpzi gọfwqdi thêxfhmm mófgkxn, nêxfhmn bâtjqzy giờgmbjcawln đqqqdpcahy thứpfegc ăeofun, nhưoovang khôhereng ngờgmbj lạmypki chỉspwufwqdn hai ngưoovagmbji họfwqd, bầpcahu khôhereng khíldkyoovagmbjng nhưoovafwqdn quáaoari đqqqdckttn hơbcoin lúvjbnc trưoovaorpzc mộhehqt chúvjbnt.

cawln bêxfhmn cạmypknh toàcawln tiếudying cưoovagmbji tiếudying nófgkxi, Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch ngậhehqp ngừrsmwng cầpcahm đqqqdũrpcca lêxfhmn.

Khôhereng ngờgmbj sau khi chia tay hai ngưoovagmbji họfwqd vẫhhktn cófgkx thểhhkt ngồnxdxi đqqqdpxqqi diệmnvin nhau ăeofun cơbcoim. Côhere gạmypkt từrsmwng hạmypkt cơbcoim trong báaoart, khôhereng biếudyit nêxfhmn gắnssmp mófgkxn gìkfzh. Bỗlxcpng nhiêxfhmn nhớorpz tớorpzi lờgmbji dặyfqvn dòfwqd cuốpxqqi cùmgajng củcawla Tầpcahn Tưoova Niêxfhmn trưoovaorpzc khi đqqqdi, côhere cắnssmn môherei: "Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn, anh..."


Ngưoovagmbji cũrpccng đqqqdang chọfwqdc đqqqdũrpcca vàcawlo cơbcoim làcawl Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn nghe xong, bèrbzfn nhìkfzhn qua vớorpzi áaoarnh mắnssmt u tốpxqqi.

bcoii thởgjtx củcawla Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch nhưoova khựeofung lạmypki, bấefnfy giờgmbjhere mớorpzi tiếudyip tụvxejc hỏvorgi: "Anh thậhehqt sựeofu đqqqdãhmus mấefnfy hôherem rồnxdxi khôhereng ăeofun trưoovaa ưoova?"

"Ừteypm." Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn giậhehqt giậhehqt khófgkxe môherei.

"Vìkfzhhereng việmnvic quáaoar bậhehqn sao?" Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch đqqqdàcawlnh phảcktti hỏvorgi tiếudyip.

Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn liếudyic nhìkfzhn côhere mộhehqt cáaoari, khôhereng lậhehqp tứpfegc trảcktt lờgmbji màcawl im lặyfqvng hai giâtjqzy, rồnxdxi mớorpzi ậhehqm ừrsmw bậhehqt ra mộhehqt câtjqzu: "Di chứpfegng hậhehqu thấefnft tìkfzhnh."

"..." Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch suýbujlt nữvorga thìkfzh sặyfqvc vìkfzh miếudying cơbcoim vừrsmwa đqqqdưoovaa lêxfhmn miệmnving.

here khôhereng thểhhkt phâtjqzn biệmnvit đqqqdưoovamesyc thậhehqt giảcktt trong lờgmbji anh nófgkxi, bấefnft chợmesyt nhớorpz tớorpzi cảckttnh gặyfqvp gỡudyi hai hôherem trưoovaorpzc trong club, cuốpxqqi cùmgajng anh còfwqdn đqqqdùmgaja giỡudyin nófgkxi côhere khôhereng chịkxhnu khôheren ra...

Nếudyiu quan sáaoart tỉspwu mỉspwu thìkfzhkfzhnh nhưoova anh cófgkx gầpcahy đqqqdi mộhehqt chúvjbnt, đqqqdưoovagmbjng nékfzht trêxfhmn khuôheren mặyfqvt sâtjqzu hơbcoin mộhehqt chúvjbnt.

vjbnc sau, côhere khôhereng chủcawl đqqqdhehqng lêxfhmn tiếudying nữvorga, Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn cũrpccng chỉspwu im lặyfqvng ăeofun cơbcoim. Thứpfegc ăeofun quáaoar nhiềhereu, ăeofun khôhereng hếudyit nhưoovang mófgkxn nàcawlo anh cũrpccng cófgkx đqqqdhehqng đqqqdũrpcca.

tjqzm Uyểhhktn Bạmypkch nhìkfzhn thấefnfy cơbcoi trong báaoart anh đqqqdãhmus hếudyit mớorpzi bỏvorg đqqqdũrpcca xuốpxqqng: "Em no rồnxdxi."

"Ừteypm, anh đqqqdi thanh toáaoarn." Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn gậhehqt đqqqdpcahu.

tjqzm Uyểhhktn Bạmypkch đqqqdi theo anh tớorpzi quầpcahy thu ngâtjqzn, cũrpccng khôhereng từrsmw chốpxqqi. Vốpxqqn dĩmypk Tầpcahn Tưoova Niêxfhmn nófgkxi sẽaoar đqqqdãhmusi, nhưoovang bâtjqzy giờgmbj anh ấefnfy đqqqdãhmus đqqqdưoovaa Tang Hiểhhktu Du đqqqdi đqqqdâtjqzu biệmnvit, Tầpcahn Tưoova Niêxfhmn lạmypki làcawl bạmypkn tốpxqqt củcawla anh, thếudyixfhmn đqqqdhhkt anh trảckttrpccng rấefnft bìkfzhnh thưoovagmbjng. Chỉspwufgkx đqqqdiềhereu, khôhereng biếudyit rốpxqqt cuộhehqc Tầpcahn Tưoova Niêxfhmn đqqqdãhmus đqqqdưoovaa Tang Hiểhhktu Du đqqqdi đqqqdâtjqzu rồnxdxi...

Trong lúvjbnc côhere suy nghĩmypk, Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn đqqqdãhmus thanh toáaoarn xong, cầpcahm hófgkxa đqqqdơbcoin đqqqdi ra ngoàcawli.


Ra khỏvorgi nhàcawlcawlng, Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch hơbcoii nghiêxfhmng đqqqdpcahu nófgkxi vớorpzi anh: "Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn, cảckttm ơbcoin bữvorga cơbcoim củcawla anh, vậhehqy em vềhere trưoovaorpzc..."

"Anh đqqqdưoovaa em vềhere!" Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn bấefnft ngờgmbj ngắnssmt lờgmbji côhere.

tjqzm Uyểhhktn Bạmypkch lắnssmc đqqqdpcahu, đqqqdãhmusfgkxi khôhereng cầpcahn rồnxdxi nhưoovang anh vẫhhktn cầpcahm chìkfzha khófgkxa sảcktti bưoovaorpzc đqqqdi vềhere phíldkya bãhmusi đqqqdhehqu xe. Khôhereng bao lâtjqzu sau, chiếudyic Land Rover trắnssmng đqqqdófgkx dừrsmwng ngay trưoovaorpzc mặyfqvt côhere, cửghofa ghếudyiaoari phụvxej đqqqdưoovamesyc mởgjtx ra từrsmwxfhmn trong.

hereldkym môherei, đqqqdàcawlnh bấefnfm bụvxejng ngồnxdxi vàcawlo trong.

Đzgzfang vàcawlo lúvjbnc nắnssmng chiềhereu rựeofuc rỡudyi nhấefnft, trảcktti đqqqdhereu lêxfhmn cửghofa kíldkynh chắnssmn giófgkx. Álevbnh nắnssmng ngàcawly thu sẽaoar khôhereng quáaoar gay gắnssmt, màcawl vẫhhktn đqqqdcawlefnfm áaoarp.

Dọfwqdc đqqqdưoovagmbjng khôhereng ai nófgkxi câtjqzu gìkfzh, Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch nhẹwftj nhàcawlng nắnssmm chặyfqvt hai tay vàcawlo dâtjqzy an toàcawln phíldkya trưoovaorpzc, cófgkx phầpcahn khôhereng tựeofu nhiêxfhmn.

Nhấefnft làcawl mỗlxcpi khi anh tăeofung tốpxqqc hay phanh xe lạmypki, mặyfqvt Quan Âscgtm trêxfhmn sợmesyi tràcawlng ngọfwqdc làcawlm bằbcrpng trầpcahm hưoovaơbcoing đqqqdưoovamesyc treo trưoovaorpzc gưoovaơbcoing chiếudyiu hậhehqu lạmypki khẽaoar đqqqdung đqqqdưoovaa, mófgkxn đqqqdnxdxcawly trưoovaorpzc kia làcawlhere xin ởgjtx chùmgaja...

"Sao lạmypki rẽaoar rồnxdxi?"

Chiếudyic xe đqqqdhehqt ngộhehqt rẽaoar sang phảcktti, Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch hoàcawln hồnxdxn lạmypki.

here nhìkfzhn biểhhktn têxfhmn đqqqdưoovagmbjng, kinh ngạmypkc chỉspwu vềhere phíldkya sau: "Cứpfeg đqqqdi thẳfgkxng con đqqqdưoovagmbjng vừrsmwa rồnxdxi, chẳfgkxng mấefnfy chốpxqqc đqqqdãhmus tớorpzi cửghofa tiểhhktu khu rồnxdxi. Anh đqqqdi thếudyicawly chẳfgkxng phảcktti làcawlfwqdng mộhehqt vòfwqdng sao..."

Con đqqqdưoovagmbjng nàcawly hai ngưoovagmbji họfwqd đqqqdãhmus đqqqdi rấefnft nhiềhereu lầpcahn, lầpcahn nàcawlo cũrpccng làcawlaoari thẳfgkxng tớorpzi.

"Anh biếudyit."

tjqzm Uyểhhktn Bạmypkch càcawlng thêxfhmm khófgkx hiểhhktu, biếudyit màcawlfwqdn rẽaoar?


Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn đqqqdáaoarnh mắnssmt qua: "Khôhereng muốpxqqn đqqqdi đqqqdưoovagmbjng gầpcahn."

"..." Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch nhưoova ngừrsmwng thởgjtx.

Nhịkxhnp tim hỗlxcpn loạmypkn, côhere quay đqqqdpcahu nhìkfzhn ra ngoàcawli cửghofa sổaoar.

kfzh đqqqdi mộhehqt vòfwqdng nêxfhmn phảcktti mấefnft thêxfhmm mưoovagmbji phúvjbnt nữvorga, chiếudyic ôherehere mớorpzi dừrsmwng lạmypki bêxfhmn dưoovaorpzi khu nhàcawl.

tjqzm Uyểhhktn Bạmypkch cúvjbni đqqqdpcahu tháaoaro dâtjqzy an toàcawln, khôhereng hiểhhktu sao khófgkxa lạmypki kẹwftjt, côhere loay hoay mộhehqt lúvjbnc vẫhhktn chưoovaa tháaoaro đqqqdưoovamesyc, sốpxqqt ruộhehqt đqqqdếudyin toáaoart mồnxdxherei.

fgkx mộhehqt bófgkxng đqqqden ậhehqp xuốpxqqng, vàcawl mộhehqt mùmgaji hưoovaơbcoing nam tíldkynh phảckttcawlo mũrpcci.

Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn đqqqdãhmus cởgjtxi xong dâtjqzy củcawla mìkfzhnh, nghiêxfhmng ngưoovagmbji qua, giúvjbnp côhere gỡudyi rốpxqqi. Trong suốpxqqt quáaoar trìkfzhnh, tay anh chạmypkm vàcawlo tay côhere, nhiệmnvit đqqqdhehq quen thuộhehqc ấefnfy gầpcahn nhưoovafgkx thểhhktcawlm bỏvorgng ngưoovagmbji ta tớorpzi ngạmypkt thởgjtx.

tjqzm Uyểhhktn Bạmypkch rúvjbnt tay vềhere, vộhehqi vàcawlng quay mặyfqvt đqqqdi: "Cảckttm ơbcoin anh."

Sau khi dâtjqzy an toàcawln đqqqdưoovamesyc cởgjtxi, côhere chuẩtjqzn bịkxhn đqqqdtjqzy cửghofa đqqqdi xuốpxqqng xe thìkfzh nghe thấefnfy mộhehqt chấefnft giọfwqdng trầpcahm bêxfhmn cạmypknh truyềheren tớorpzi.

"Lúvjbnc vừrsmwa vàcawlo nhàcawlcawlng Tưoova Niêxfhmn cófgkx hỏvorgi anh..."

"Dạmypk?"

tjqzm Uyểhhktn Bạmypkch đqqqdàcawlnh phảcktti tạmypkm dừrsmwng đqqqdhehqng táaoarc. Côhere quay đqqqdpcahu lạmypki, đqqqdhehqp phảcktti áaoarnh mắnssmt sâtjqzu nhưoova miệmnving giếudying củcawla anh: "Cậhehqu ấefnfy hỏvorgi anh, đqqqdãhmus thậhehqt sựeofu kếudyit thúvjbnc vớorpzi em rồnxdxi sao, cófgkx thểhhkt tiếudyip tụvxejc khôhereng. Em nghĩmypkfwqdn cơbcoi hộhehqi khôhereng?"

"... Khôhereng đqqqdâtjqzu!" Côhere cắnssmn môherei.


"Thếudyi àcawl." Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn buồnxdxn bãhmus.

tjqzm Uyểhhktn Bạmypkch khôhereng muốpxqqn bàcawln luậhehqn thêxfhmm vớorpzi anh vềhere chủcawl đqqqdherecawly, bèrbzfn nófgkxi: "Em lêxfhmn trưoovaorpzc đqqqdâtjqzy..."

fgkxi xong, côhererbzfn rảcktto nhanh bưoovaorpzc châtjqzn xuốpxqqng xe, đqqqdi vềhere phíldkya tòfwqda nhàcawl. Khi bưoovaorpzc vàcawlo trong, côherehere thứpfegc quay ngưoovagmbji lạmypki.

Giốpxqqng nhưoova mỗlxcpi lầpcahn trưoovaorpzc đqqqdâtjqzy, chiếudyic Land Rover khôhereng đqqqdi ngay. Bêxfhmn trong ôhere cửghofa sổaoar hạmypk xuốpxqqng mộhehqt nửghofa, Hoắnssmc Trưoovagmbjng Uyêxfhmn đqqqdang nhìkfzhn vềhere phíldkya côhere từrsmw xa.

Hoảckttng loạmypkn quay đqqqdi, bưoovaorpzc châtjqzn củcawla Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch càcawlng nhanh hơbcoin nữvorga.

...

Lạmypki làcawl mộhehqt ngàcawly làcawlm việmnvic, Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch từrsmw trong tòfwqda nhàcawl đqqqdi ra.

Chưoovaa đqqqdi đqqqdưoovamesyc mấefnfy bưoovaorpzc, côhere liềheren nhìkfzhn thấefnfy mộhehqt chiếudyic xe thểhhkt thao đqqqdlxcpxfhmn đqqqdưoovagmbjng dưoovaorpzi áaoarnh hoàcawlng hôheren cùmgajng bófgkxng Tiêxfhmu Vâtjqzn Tranh đqqqdpfegng dựeofua vàcawlo xe, đqqqdang cúvjbni đqqqdpcahu nghịkxhnch mặyfqvt Phậhehqt nhỏvorg trêxfhmn cổaoarkfzhnh.

Cảckttm giáaoarc đqqqdưoovamesyc côhere đqqqdi tớorpzi, anh ấefnfy vộhehqi ngẩtjqzng lêxfhmn, tưoovaơbcoii cưoovagmbji kékfzho cửghofa xe ra: "Vừrsmwa hay rảckttnh rỗlxcpi tiệmnvin đqqqdưoovagmbjng qua đqqqdâtjqzy, anh đqqqdưoovaa em vềhere nhàcawl!"

"Ừteypm..." Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch khôhereng từrsmw chốpxqqi.

Giờgmbj cao đqqqdiểhhktm đqqqdưoovagmbjng hơbcoii tắnssmc, tốpxqqc đqqqdhehq đqqqdi củcawla họfwqdrpccng khôhereng nhanh đqqqdưoovamesyc, trong xe đqqqdưoovamesyc bậhehqt đqqqdàcawli radio.

Mộhehqt ngưoovagmbji nhiềhereu chuyệmnvin nhưoova Tiêxfhmu Vâtjqzn Tranh sau khi lêxfhmn xe lạmypki khôhereng nófgkxi câtjqzu nàcawlo, cófgkx vẻmbhq anh ấefnfy rấefnft tậhehqp trung láaoari xe vàcawl nghe ngưoovagmbji dẫhhktn chưoovaơbcoing trìkfzhnh trong đqqqdàcawli radio huyêxfhmn thuyêxfhmn.

Cuốpxqqi cùmgajng chiếudyic xe cũrpccng đqqqdi tớorpzi dưoovaorpzi nhàcawl, Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch tháaoaro dâtjqzy an toàcawln xong nhưoovang khôhereng vộhehqi bưoovaorpzc xuốpxqqng màcawl nhìkfzhn sang bêxfhmn Tiêxfhmu Vâtjqzn Tranh: "Tiêxfhmu Vâtjqzn Tranh, anh muốpxqqn nófgkxi gìkfzh thìkfzhfgkxi đqqqdi..."

"Thôherei đqqqdưoovamesyc rồnxdxi!" Tiêxfhmu Vâtjqzn Tranh nhúvjbnn vai, biểhhktu cảckttm vàcawl ngữvorg khíldkyfgkx phầpcahn áaoary náaoary: "Tiêxfhmu Vâtjqzn Tranh nàcawly dáaoarm làcawlm dáaoarm chịkxhnu, chuyệmnvin đqqqdãhmuscawlm thìkfzh sẽaoar thừrsmwa nhậhehqn. Hôherem đqqqdófgkx anh cốpxqqkfzhnh đqqqdưoovaa em đqqqdếudyin sâtjqzn bay đqqqdefnfy! Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch, anh từrsmwng nófgkxi anh coi em nhưoova bạmypkn bèrbzf, khôhereng muốpxqqn em bịkxhn tổaoarn thưoovaơbcoing!"

Nhắnssmc lạmypki nhưoova vậhehqy, cảckttnh tưoovamesyng hôherem đqqqdófgkx mộhehqt lầpcahn nữvorga hiệmnvin vềhere, giốpxqqng nhưoova mộhehqt bứpfegc tưoovagmbjng đqqqdhehqt ngộhehqt sụvxejp đqqqdaoarcawlhere bịkxhn đqqqdhehqp thẳfgkxng vàcawlo ngưoovagmbji.

Nắnssmm chặyfqvt tay lạmypki Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch mớorpzi chịkxhnu đqqqdeofung đqqqdưoovamesyc cơbcoin thíldkyt chặyfqvt trong tráaoari tim.

tjqzm Uyểhhktn Bạmypkch lắnssmc đqqqdpcahu, dưoovagmbjng nhưoova chỉspwufwqdn mộhehqt câtjqzu đqqqdhhktfgkxi: "Cảckttm ơbcoin anh..."

fgkxi cho cùmgajng, đqqqdpxqqi phưoovaơbcoing cũrpccng chỉspwu đqqqdpfegng từrsmwfgkxc đqqqdhehq bạmypkn bèrbzf, muốpxqqn tốpxqqt cho mìkfzhnh, côhere khôhereng cófgkxbujl do đqqqdhhkt tráaoarch cứpfeg.

Nhìkfzhn theo bófgkxng chiếudyic xe đqqqdua rờgmbji đqqqdi, Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch bấefnfy giờgmbj mớorpzi quay vàcawlo trong.

Vừrsmwa đqqqdyfqvt châtjqzn vàcawlo cửghofa tòfwqda nhàcawl, phíldkya sau bấefnft ngờgmbjfgkx tiếudying bưoovaorpzc châtjqzn vang lêxfhmn cùmgajng mộhehqt giọfwqdng nam giớorpzi: "Xin hỏvorgi, làcawlheretjqzm?"

"Vâtjqzng, làcawlherei..." Lâtjqzm Uyểhhktn Bạmypkch khófgkx hiểhhktu gậhehqt đqqqdpcahu.

Đzgzfang đqqqdkxhnnh hỏvorgi đqqqdpxqqi phưoovaơbcoing cófgkx chuyệmnvin gìkfzh, thìkfzh đqqqdhehqng táaoarc tiếudyip theo củcawla anh ta lạmypki rấefnft thôhere lỗlxcp, kháaoarc hẳfgkxn vớorpzi ngữvorg khíldky lịkxhnch sựeofu ban nãhmusy.

bcoin nữvorga khôhereng hiểhhktu từrsmw đqqqdâtjqzu xuấefnft hiệmnvin thêxfhmm mộhehqt ngưoovagmbji đqqqdàcawln ôhereng nữvorga, mộhehqt tráaoari mộhehqt phảcktti khốpxqqng chếudyihere, cầpcahm mộhehqt chiếudyic khăeofun tay nhékfzht vàcawlo miệmnving côhere: "Nàcawly, hai anh làcawlm gìkfzh vậhehqy... Hai anh... Ưacpqm..."

~Hếudyit chưoovaơbcoing 156~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.