Xin Hãy Ôm Em

Chương 155 :

    trước sau   
hnta mộjnpyt vịjvsx trírgor gầgjaln cửmerra sổarxw, Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch đllktang cúavfyi đllktgjalu lấljvqy giấljvqy ămbszn lau mérjhip đllktĩeqopa.

dopfm nay làntzm ngàntzmy cuốcaiqi tuầgjaln đllktưycxqdearc nghỉeqop ngơufnri, côdopfcbyfng Tang Hiểdearu Du ra ngoàntzmi đllkti dạkbcbo phốcaiq. Hai ngưycxqeqopi họpbqu khôdopfng mua sắhtagm gìhbzp, chỉeqop xem mộjnpyt ca phim giábvnv rẻdkle buổarxwi sábvnvng, đllktónprsi rồxbsri thìhbzp ra ngoàntzmi ămbszn chúavfyt gìhbzp đllktónprs. Sau khi no bụjfjtng đllktjvsxnh sẽavfy lạkbcbi đllkti vàntzmo trung tâyxewm mua sắhtagm lưycxqdearn lờeqop.

Đkmadãjmhx gọpbqui xong mónprsn, ngưycxqeqopi cũeqopng khábvnv đllktôdopfng nêzbucn tốcaiqc đllktjnpy phụjfjtc vụjfjtnprsufnri chậtugim mộjnpyt chúavfyt.

Tang Hiểdearu Du vừrbdna đllkti vàntzmo nhàntzm vệjlev sinh, đllktdear lạkbcbi côdopf ngồxbsri mộjnpyt mìhbzpnh. Côdopf đllktang đllktjvsxnh lau cảtugi đllktĩeqopa ămbszn cho Tang Hiểdearu Du thìhbzp bấljvqt ngờeqopnprs mộjnpyt bónprsng ngưycxqeqopi ngồxbsri xuốcaiqng đllktcaiqi diệjlevn.

yxewm Uyểdearn Bạkbcbch nhữpqlkng tưycxqllktng làntzm Tang Hiểdearu Du, khi ngẩnaeing đllktgjalu lêzbucn thìhbzp chợdeart sữpqlkng sờeqop.

"Bábvnvc sỹzpix Tầgjaln?"


Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn ngồxbsri phịjvsxch xuốcaiqng ghếdear, dựbktfa ra sau: "Trùcbyfng hợdearp thậtugit, côdopfyxewm cũeqopng ămbszn cơufnrm ởllkt đllktâyxewy!"

nksz, đllktúavfyng làntzm trùcbyfng hợdearp..." Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch khẽavfy gậtugit đllktgjalu.

kmadxbsr ămbszn Vâyxewn Nam ởllkt nhàntzmntzmng nàntzmy rấljvqt ngon, tôdopfi từrbdnng ămbszn mộjnpyt lầgjaln rồxbsri! Nhấljvqt làntzmnprsn gàntzm hấljvqp hơufnri, cựbktfc kỳmfrs chírgornh tôdopfng, mùcbyfi vịjvsx y hệjlevt nhưycxq khi ămbszn ởllkt Đkmadkbcbi Lýtugi vậtugiy!" Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn nónprsi ba lămbszng nhămbszng, khôdopfng giốcaiqng nhưycxq khi ởllkt bệjlevnh việjlevn, lúavfyc nàntzmy anh ấljvqy rấljvqt thoảtugii mábvnvi vàntzmufnri tùcbyfy tiệjlevn.

nkszyxewng..." Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch lạkbcbi gậtugit đllktgjalu lầgjaln nữpqlka.

Thậtugit ra côdopfeqopng khôdopfng rõcrlp lắhtagm, làntzm Tang Hiểdearu Du gợdeari ýtugi rằwxvung chỗeplzntzmy rấljvqt ngon, hìhbzpnh nhưycxqbvnvi mónprsn gàntzm hấljvqp hơufnri đllktónprs họpbqueqopng mớtnlxi gọpbqui xong.

yxewm Uyểdearn Bạkbcbch ngẩnaeing đllktgjalu lêzbucn, phábvnvt hiệjlevn Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn ngồxbsri đllktcaiqi diệjlevn đllktang xoa cằwxvum, nhìhbzpn mìhbzpnh chằwxvum chằwxvum, giốcaiqng nhưycxq muốcaiqn phábvnvt hiệjlevn ra thứypjjhbzp đllktónprs trêzbucn mặtymst mìhbzpnh vậtugiy.

dopf cắhtagn môdopfi, cónprs chúavfyt thiếdearu tựbktf nhiêzbucn: "Bábvnvc sỹzpix Tầgjaln, vìhbzp sao anh cứypjj nhìhbzpn tôdopfi nhưycxq thếdear hoàntzmi vậtugiy?"

"Tôdopfi thấljvqy côdopf lợdeari hạkbcbi lắhtagm!" Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn đllkttymst tay xuốcaiqng, đllktarxw ngưycxqeqopi vềoqvo phírgora trưycxqtnlxc.

"Hảtugi..." Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch ngẩnaein ngưycxqeqopi: "Tôdopfi lợdeari hạkbcbi chỗeplzntzmo chứypjj..."

"Còmjptn khôdopfng lợdeari hạkbcbi? Chẳavfyng phảtugii côdopf đllktãjmhx đllktábvnv đllktírgort Hoắhtagc Trưycxqeqopng Uyêzbucn rồxbsri sao? Tôdopfi thậtugit sựbktf muốcaiqn thắhtagp cho côdopf mộjnpyt câyxewy hưycxqơufnrng cao, tâyxewng côdopfzbucn!" Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn nhưycxqtnlxng cao màntzmy: "Nàntzmy? Côdopfyxewm, côdopfnprsi thậtugit vớtnlxi tôdopfi đllkti, cónprs phảtugii côdopf đllktábvnv Hoắhtagc Trưycxqeqopng Uyêzbucn rírgort bịjvsx nghiệjlevn rồxbsri khôdopfng?"

"..." Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch ngưycxqdearng ngậtugip.

ycxqeqopng nhưycxq thấljvqy côdopf quábvnv xấljvqu hổarxw, Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn cũeqopng khôdopfng trêzbucu chọpbquc nữpqlka, chỉeqop hỏnzyii côdopf: "Mộjnpyt mìhbzpnh àntzm?"

"Khôdopfng phảtugii, tôdopfi đllkti cùcbyfng bạkbcbn thâyxewn..." Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch lắhtagc đllktgjalu.


"Vậtugiy càntzmng hay!" Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn vỗeplz tay cábvnvi bộjnpyp: "Nhàntzmntzmng hếdeart chỗeplz rồxbsri, ngồxbsri chung vớtnlxi hai côdopf đllkti, sau đllktónprsdopfi mờeqopi! Tôdopfi vàntzm Trưycxqeqopng Uyêzbucn, cùcbyfng côdopfntzm bạkbcbn thâyxewn củrqtta côdopf, ghérjhip thàntzmnh hai đllktôdopfi! Nam nữpqlk kếdeart hợdearp, ămbszn khôdopfng mệjlevt!"

"..." Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch hábvnv hốcaiqc miệjlevng.

Trong tầgjalm mắhtagt cónprs mộjnpyt cábvnvi bónprsng quen thuộjnpyc lưycxqtnlxt qua, Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn nhanh mắhtagt giơufnr tay lêzbucn gọpbqui: "Trưycxqeqopng Uyêzbucn, ởllkt đllktâyxewy!"

Trong đllktôdopfi mắhtagt Hoắhtagc Trưycxqeqopng Uyêzbucn ábvnvnh lêzbucn mộjnpyt sựbktf ngạkbcbc nhiêzbucn nhưycxqng nónprseqopng biếdearn mấljvqt rấljvqt nhanh. Anh bìhbzpnh thưycxqeqopng trởllkt lạkbcbi, sảtugii rộjnpyng bưycxqtnlxc châyxewn đllkti vềoqvo phírgora đllktónprs. Thấljvqy côdopf ngồxbsri đllktcaiqi diệjlevn, anh nghiêzbucm chỉeqopnh ngồxbsri xuốcaiqng bêzbucn cạkbcbnh Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn.

"Hếdeart chỗeplz rồxbsri, côdopfyxewm nónprsi chúavfyng ta cónprs thểdear ngồxbsri chung vớtnlxi côdopfljvqy."

"Thếdear ưycxq." Hoắhtagc Trưycxqeqopng Uyêzbucn rưycxqtnlxn môdopfi cưycxqeqopi.

Đkmadưycxqơufnrng nhiêzbucn khôdopfng phảtugii rồxbsri.

dopfnprsi vậtugiy khi nàntzmo chứypjj, rõcrlpntzmng...

mjptn chưycxqa đllktdeari Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch lêzbucn tiếdearng phảtugin bábvnvc, Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn đllktãjmhx gọpbqui phụjfjtc vụjfjt tớtnlxi, lậtugit thựbktfc đllktơufnrn ra: "Hai ngưycxqeqopi còmjptn muốcaiqn ămbszn thêzbucm gìhbzp nữpqlka, gọpbqui thêzbucm vàntzmi mónprsn đllkti!"

Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn vung mạkbcbnh tay, liêzbucn tụjfjtc gọpbqui thêzbucm bốcaiqn mónprsn, cộjnpyng thêzbucm mộjnpyt bábvnvt canh nữpqlka.

Ngưycxqeqopi phụjfjtc vụjfjt mang thêzbucm hai bộjnpybvnvt đllktũeqopa nữpqlka tớtnlxi, bầgjalu khôdopfng khírgor trêzbucn bàntzmn ămbszn cónprsufnri kỳmfrs quặtymsc.

yxewm Uyểdearn Bạkbcbch ngồxbsri đllktcaiqi diệjlevn Hoắhtagc Trưycxqeqopng Uyêzbucn, nhưycxqng vìhbzp chiếdearc bàntzmn hìhbzpnh vuôdopfng nêzbucn côdopf chỉeqopufnri liếdearc lêzbucn làntzmnprs thểdear nhìhbzpn thấljvqy gónprsc nghiêzbucng cưycxqơufnrng nghịjvsx củrqtta anh. Suốcaiqt cảtugi quábvnv trìhbzpnh côdopf chỉeqopavfyi đllktgjalu, cầgjalm cốcaiqc nưycxqtnlxc lêzbucn uốcaiqng từrbdnng ngụjfjtm nhỏnzyi, mắhtagt khôdopfng liếdearc ngang liếdearc dọpbquc.

Cho tớtnlxi khi Tang Hiểdearu Du tay vung vẩnaeiy nưycxqtnlxc quay lạkbcbi, phábvnv vỡrjhi bầgjalu khôdopfng khírgor trầgjalm mặtymsc: "Mìhbzpnh vềoqvo rồxbsri đllktâyxewy! Đkmadi vệjlev sinh còmjptn phảtugii xếdearp hàntzmng! Ấkbcby, Hoắhtagc tổarxwng? Chẳavfyng phảtugii hai ngưycxqeqopi..."


Nhìhbzpn thấljvqy Hoắhtagc Trưycxqeqopng Uyêzbucn, Tang Hiểdearu Du kírgorch đllktjnpyng suýtugit nữpqlka nhảtugiy dựbktfng lêzbucn. Nhưycxqng ngay lậtugip tứypjjc, côdopfljvqy cũeqopng đllktãjmhx nhìhbzpn thấljvqy Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn ngồxbsri bêzbucn cạkbcbnh, bỗeplzng chốcaiqc nhưycxqnprsa đllktábvnv tạkbcbi chỗeplz.

Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn cũeqopng vậtugiy, đllktang cầgjalm cốcaiqc nưycxqtnlxc chợdeart khựbktfng lạkbcbi, đllktôdopfi mắhtagt hoa đllktàntzmo hơufnri nheo vàntzmo.

"Ồrdfr, xem ra hôdopfm nay khôdopfng phảtugii trùcbyfng hợdearp bìhbzpnh thưycxqeqopng rồxbsri!"

Trong ngữpqlk khírgornprsntzmm ýtugi ábvnvm chỉeqop, Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch liếdearc nhìhbzpn Hoắhtagc Trưycxqeqopng Uyêzbucn vẻdkle ngờeqop vựbktfc, kinh ngạkbcbc lêzbucn tiếdearng hỏnzyii: "Bábvnvc sỹzpix Tầgjaln, Cábvnv nhỏnzyi... hai ngưycxqeqopi quen nhau sao?

yxewu hỏnzyii nàntzmy thậtugit ra côdopf đllktãjmhx nhịjvsxn trong lòmjptng mộjnpyt khoảtuging thờeqopi gian rồxbsri, cuốcaiqi cùcbyfng hôdopfm nay cũeqopng cónprsufnr hộjnpyi hỏnzyii ra.

"Khôdopfng quen!"

"Chẳavfyng thâyxewn."

Hai ngưycxqeqopi họpbqu gầgjaln nhưycxq trảtugi lờeqopi cùcbyfng mộjnpyt lúavfyc.

Nữpqlk trưycxqtnlxc, nam sau.

Ơvimc...

crlpntzmng cónprs vấljvqn đllktoqvo rấljvqt lớtnlxn trong chuyệjlevn nàntzmy, Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch nuốcaiqt nưycxqtnlxc bọpbqut, nhìhbzpn sang côdopf bạkbcbn thâyxewn Tang Hiểdearu Du, bấljvqt giábvnvc hỏnzyii nhỏnzyi: "Rốcaiqt cuộjnpyc làntzm chuyệjlevn gìhbzp?"

"Rấljvqt đllktơufnrn giảtugin!" Ngưycxqeqopi lêzbucn tiếdearng làntzm Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn đllktcaiqi mặtymst. Anh ấljvqy nhẹcbyf nhàntzmng đllkttymst cốcaiqc nưycxqtnlxc lêzbucn bàntzmn, sau đllktónprs chậtugim rãjmhxi tung ra mộjnpyt thôdopfng tin đllktjnpyng trờeqopi: "Chúavfyng tôdopfi đllktãjmhx ngủrqtt vớtnlxi nhau."

"Hảtugi?" Lâyxewm Uyểdearn Bạkbcbch thảtuging thốcaiqt.


"Cábvnvi rắhtagm!" Tang Hiểdearu Du cũeqopng phảtugin ứypjjng rấljvqt mãjmhxnh liệjlevt, chỉeqop thẳavfyng vàntzmo Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn đllktang ngồxbsri đllktcaiqi diệjlevn mìhbzpnh: "Anh làntzm đllktxbsr mặtymst ngưycxqeqopi dạkbcb thúavfy, cónprs thểdearyxewm cábvnvi miệjlevng thốcaiqi củrqtta anh lạkbcbi khôdopfng, đllktrbdnng cónprs ămbszn nónprsi bậtugiy bạkbcb, đllkttymst đllktiềoqvou lung tung! Cẩnaein thậtugin tôdopfi kiệjlevn anh tộjnpyi phỉeqopbvnvng đllktónprs!"

"Tôdopfi ămbszn nónprsi bậtugiy bạkbcb, tôdopfi đllkttymst đllktiềoqvou ưycxq?"

Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn dựbktfa ngưycxqeqopi ra sau, đllktôdopfi mắhtagt hoa đllktàntzmo sábvnvng lêzbucn, anh ấljvqy từrbdn tốcaiqn nónprsi tiếdearp: "Vậtugiy thìhbzpdopfrgorch đllktjnpyng cábvnvi quábvnvi gìhbzp? Chẳavfyng qua làntzm ngủrqtt vớtnlxi côdopf thôdopfi màntzm! Côdopf trừrbdnng mắhtagt gìhbzp vớtnlxi tôdopfi? Lẽavfyntzmo kỹzpix thuậtugit củrqtta tôdopfi khôdopfng tốcaiqt?"

Khôdopfng chỉeqop Tang Hiểdearu Du, ngay cảtugiyxewm Uyểdearn Bạkbcbch sau khi nghe nhữpqlkng lờeqopi trầgjaln trụjfjti ấljvqy cũeqopng đllktnzyi mặtymst tírgora tai.

"Rắhtagm rắhtagm rắhtagm!" Tang Hiểdearu Du đllktãjmhx đllktypjjng hẳavfyn dậtugiy, tứypjjc đllktếdearn mặtymst lúavfyc trắhtagng lúavfyc đllktnzyi, ngónprsn tay chỉeqopntzmo anh ấljvqy cũeqopng run lẩnaeiy bẩnaeiy: "Anh nãjmhxo tàntzmn hảtugi? Đkmadrbdnng cónprsbvnvt vàntzmng lêzbucn mặtymst mìhbzpnh! Kỹzpix thuậtugit củrqtta anh thậtugit sựbktf tệjlev hếdeart biếdeart! Tôdopfi nónprsi rõcrlp cho anh biếdeart, tốcaiqi đllktónprsdopfi chỉeqop khôdopfng cẩnaein thậtugin ngủrqtt vớtnlxi anh thôdopfi! Sau nàntzmy dùcbyf anh cónprs tắhtagm rửmerra sạkbcbch sẽavfy, nằwxvum trầgjaln nhưycxq nhộjnpyng trêzbucn giưycxqeqopng đllktdeari, rồxbsri thắhtagt nơufnrntzmo cábvnvi ấljvqy củrqtta anh dâyxewng tặtymsng, tôdopfi cũeqopng khôdopfng buồxbsrn suy nghĩeqop đllktâyxewu!"

nprsi xong mộjnpyt mạkbcbch, Tang Hiểdearu Du cầgjalm túavfyi xábvnvch vàntzm ábvnvo khoábvnvc lêzbucn: "Tiểdearu Bạkbcbch, mìhbzpnh bỗeplzng nhiêzbucn cónprs chúavfyt việjlevc, vềoqvo trưycxqtnlxc đllktâyxewy! Hôdopfm khábvnvc mìhbzpnh tìhbzpm cậtugiu đllkti chơufnri sau!"

"Côdopfnprsi rõcrlpntzmng tôdopfi nghe xem, tôdopfi ai kỹzpix thuậtugit tệjlev hảtugi?" Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn cũeqopng đllktypjjng bậtugit dậtugiy ngay. Ngưycxqeqopi đllktàntzmn ôdopfng vềoqvo phưycxqơufnrng diệjlevn đllktónprsntzm tuyệjlevt đllktcaiqi khôdopfng thểdear bịjvsx khiêzbucu khírgorch.

"Lờeqopi hay khôdopfng nónprsi lạkbcbi lầgjaln hai!" Tang Hiểdearu Du lưycxqeqopm nguýtugit.

Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn thẳavfyng thừrbdnng vòmjptng ra, túavfym lấljvqy cổarxw tay củrqtta co ấljvqy, đllktôdopfi mắhtagt hoa đllktàntzmo nheo lạkbcbi đllktgjaly nguy hiểdearm: "Vậtugiy đllktưycxqdearc, tôdopfi sẽavfyhbzpm mộjnpyt nơufnri khôdopfng ai quấljvqy rầgjaly, ngồxbsri nónprsi chuyệjlevn nghiêzbucm túavfyc vớtnlxi con cábvnvntzmng nhỏnzyintzmy vềoqvo vấljvqn đllktoqvo kỹzpix thuậtugit!"

"Anh làntzmm gìhbzp vậtugiy hảtugi? Anh buôdopfng tôdopfi ra!" Tang Hiểdearu Du bùcbyfng nổarxw, nhưycxqng giãjmhxy giụjfjta mộjnpyt hồxbsri cũeqopng khôdopfng thoábvnvt đllktưycxqdearc ra.

Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn thoảtugii mábvnvi nhưycxq chỉeqop bắhtagt mộjnpyt con gàntzm con, giữpqlk chặtymst khôdopfng buôdopfng, quay ngưycxqeqopi vềoqvo phírgora bàntzmn ămbszn cưycxqeqopi: "Nhiềoqvou mónprsn ămbszn thếdearntzmy, hai ngưycxqeqopi từrbdn từrbdnntzm ămbszn! Đkmadúavfyng rồxbsri, côdopfyxewm, côdopf giúavfyp tôdopfi khuyêzbucn chúavfyt, mấljvqy hôdopfm nay Trưycxqeqopng Uyêzbucn khôdopfng ămbszn trưycxqa rồxbsri!"

nprsi xong, anh ấljvqy bèavfyn kérjhio Tang Hiểdearu Du sảtugii bưycxqtnlxc rđllkti ra khỏnzyii nhàntzmntzmng.

yxewm Uyểdearn Bạkbcbch cămbszng thẳavfyng đllktypjjng dậtugiy theo, muốcaiqn đllkti kérjhio họpbqu lạkbcbi.

"Khôdopfng sao đllktâyxewy, Tưycxq Niêzbucn tựbktf biếdeart chừrbdnng mựbktfc." Hoắhtagc Trưycxqeqopng Uyêzbucn ngămbszn cảtugin côdopf, giọpbqung nónprsi trầgjalm tĩeqopnh.

yxewm Uyểdearn Bạkbcbch nhìhbzpn ra ngoàntzmi cửmerra sổarxw, đllktãjmhx nhìhbzpn thấljvqy Tầgjaln Tưycxq Niêzbucn nhérjhit Tang Hiểdearu Du vàntzmo trong taxi, chớtnlxp mắhtagt xe đllktãjmhx phónprsng vùcbyf đllkti.

Ngưycxqeqopi phụjfjtc vụjfjteqopng bêzbuc thứypjjc ămbszn lêzbucn đllktúavfyng lúavfyc nàntzmy, côdopf đllktàntzmnh phảtugii ngồxbsri xuốcaiqng.

Nhưycxqng côdopf vẫuwhon đllktang chìhbzpm đllkthtagm trong sựbktf ngỡrjhi ngàntzmng. Dùcbyfnprs tồxbsrn tạkbcbi nghi hoặtymsc, trưycxqtnlxc đllktónprsdopfeqopng khôdopfng dábvnvm suy nghĩeqopbvnvo bạkbcbo đllktếdearn thếdear...

"Sao ngẩnaein ngưycxqeqopi ra vậtugiy?

yxewm Uyểdearn Bạkbcbch giậtugit mìhbzpnh, sau đllktónprs lắhtagc đllktgjalu: "Chỉeqopntzm em cảtugim thấljvqy... hai ngưycxqeqopi họpbqu thậtugit nónprsng bỏnzying!"

hamem, nónprsng bỏnzying!"

Hoắhtagc Trưycxqeqopng Uyêzbucn nhưycxqtnlxng màntzmy, từrbdn tốcaiqn mỉeqopm cưycxqeqopi: "Lẽavfyntzmo chúavfyng ta kérjhim cạkbcbnh họpbqu?"

"..."

yxewm Uyểdearn Bạkbcbch khôdopfng nónprsi đllktưycxqdearc lờeqopi nàntzmo.

~Hếdeart chưycxqơufnrng 155~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.